Arbetsutskottets förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets förslag till beslut"

Transkript

1 Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM DIARIENR LSN-HSF Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner Regionsjukhuset Karsuddens delårsrapport 1, 2011 och överlämnar den till landstingsstyrelsen. Bilaga Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Protokollsutdrag via webbavisering Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2011\(4) 4 maj\webb\kallelse\ 31 Delårsrapport 1 RSK\ 31 Delårsrapport 1, 2011 för SID 1(1) Karsudden.doc Utskriftsdatum: :53

2 Nämndens delårsrapport Regionsjukhuset Karsudden

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 8 Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 2(2)

4 Sammanfattande analys Att kvalitetssäkra och säkerställa att den psykiatriska tvångsvården är i fokus både nationellt och lokalt. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. Ett arbete med att vidareutveckla det systematiska och medvetna patientnära vårdarbetet har påbörjats och kommer att slutföras under året. Mer konkret har det inneburit att en översyn av sjukhusets vårdprocesser. Alla de hållpunkter från intagning till utskrivning som finns under en vårdepisod har och/eller kommer att uppdateras. Den somatiska hälsan hos de rättspsykiatriska patienterna har mer och mer kommit att belysas och då också livsstilsfrågor. Arbetet med dessa frågor har från sjukhusets sida bedrivits såväl lokalt som nationellt då en av sjukhusets överläkare varit med och tagit fram rutiner för tidig upptäckt av metabolt syndrom som en komplikation till läkemedelsbehandling med antipsykotiska läkemedel. Sammantaget har enheterna en god kontroll över sina resurser kring personal och ekonomi. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 3(3)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Att bedriva evidensbaserad missbruksbehandling utifrån nationella riktlinjer Andel patienter som får strukturerad missbruksbehandling. Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling har påbörjats. Sjukhuset har tagit hjälp av en konsult i detta arbete. Nuvarande provtagningsrutiner ändras för att möjliggöra kartläggning av aktuellt missbruksmönster inom hela patientpopulationen. Provtagning för kontroll av drogfrihet i samband med permissioner utökas. Läkemedelsbehandling för att stödja drogfrihet kan sannolikt bli mera offensiv. Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende Andel patienter som får strukturerad behandling riktad mot riskbeteende Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Under föregående är påbörjades ett försök med läkemedelsgenomgångar för att kvalitetssäkra patientens läkemedelsbehandling utifrån såväl uppnådd symtomkontroll som minimering av biverkningar. Under detta år kommer en grundläggande farmaceutisk grundgenomgång att genomföras. Denna har till syfte att fånga upp interaktioner mellan olika läkemedel, lever- och njurproblem, lägsta effektiva dos samt se om det finns möjlighet att minska ned antalet dostillfällen per dag eller på annat sätt underlätta administreringen och följsamheten för patienten. Att bedriva brottsbearbetande behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en psykolog som gör en bedömning av patientens förmåga och motivation att påbörja en brottsbearbetande behandling. Utgångspunkten är att alla patienter ska genomgå en brottsbearbetande behandling under vårdtiden och under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp denna behandling påbörjats. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 4(4)

6 Andel patienter som genomgår brottsbearbetande behandling Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att utveckla de evidensbaserade diagnosmetoder som underlag för behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en arbetsterapeut som gör en bedömning av patientens funktionsförmåga som ligger till grund för den fortsatta vårdplaneringen. Under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp dessa bedömningar påbörjats. Andel patienter som genomgår funktionsbedömning Att minska antalet tvångsåtgärder Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. För närvarande pågår en intern utbildningssatsning riktad till all omvårdnadspersonal där de praktiska momenten vid genomförande av tvångsåtgärd tränas. Andel patienter utsatta för tvångsåtgärder Att följa riktlinjer för kontroll av metabolt syndrom Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Andel patienter som 85% Sammanställning lämnas vid årsbokslut. medverkar vid kontroll av metabolt syndrom Lokala rutiner för kontroll av metabolt syndrom har utarbetats utifrån de riktlinjer som tagits fram av svenska psykiatriska föreningen15 sjuksköterskor genomgår under våren en intern utbildning i somatisk Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 5(5)

7 sjukdomslära där omvårdnad och behandling vid metabolt syndrom har varit i fokus. Utbildningen består av ett teoriblock med externa föreläsare och ett praktikblock förlagt till medicinkliniken vid Kullbergska sjukhuset. Ett av syftena med denna utbildningssatsning är att öka kunskapen om metabolt syndrom hos sjukhusets sjuksköterskor och därmed ge dem en kunskapsbas att använda i motiveringsarbetet med att förmå patienterna att medverka vid kontroll och behandling av metabolt syndrom. Att bedriva evidensbaserad vård där patientens önskemål om delaktighet tillgodoses som långt som möjligt Som ett led i att öka patientens delaktighet har en rutin fastställts där nu även patienten själv ska skriva under den samordnade vårdplanen som ligger till grund för ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård. Detta säkerställer även att patienten i högre grad har kännedom om de villkor som ställs för att öppenvård ska bli aktuellt. Att patienter får information enligt om gällande lagtext Enligt fastställd rutin ska alla patienter i samband med första läkarbedömningen på sjukhuset få ta del av information gällande vårdform, preliminärdiagnos, stödperson och i förekommande fall rättigheter enligt LPT och LRV. Det ska framgå av dokumentationen i patientjournalen att information lämnats. Beakta samhällskyddet i rehabiliteringsarbetet Ett förbättringsarbete pågår inom läkargruppen med fokus på riskbedömning. Metoden som används är en strukturerad klinisk bedömning som tar hänsyn till såväl statiska riskfaktorer som dynamiska riskfaktorer. Andel patienter som döms för brottslighet under pågående vårdtid Att alla patienter erbjuds stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Alla patienter informeras vid flera tillfällen under den första tiden på sjukhuset om rättigheten till stödperson Andel patienter som har utsedd stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 6(6)

8 Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsför-hållanden Ett förbättringsarbete har genomförts under årets första månader som fokuserat på hur riskhantering under öppenvård ska ske för att kunna förbättra möjligheten att snabbt kunna sätta in eller intensifiera åtgärder för att minska risken för återfall i brottslighet. Andel patienter som återintas under pågående öppenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Att erbjuda samtliga patienter preventiva tandvårdande insatser Andel patienter som genomgått tandvårdsscreening Indikator på patientens upplevelse av vården 100% Patenter inskrivna under året ska erbjudas en tandvårdsscreening. I det nationella kvalitetsregistret RättspsyK ingår patientens egen skattning av hälsa, livskvalitet och risk för återfall i brottslighet. Dessa patientrapporterade mått (PROM) är några av de kvalitetsindikatorer som kommer att redovisas i öppna jämförelser För att förbereda och motivera den enskilda patienten till att medverka vid denna självskattning pågår en informationssatsning riktad till alla medarbetare som arbetar patientnära. Detta arbete startades hösten 2010 och kommer att vara slutfört under våren Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av hälsa uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av livskvalitet uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att slutenvårdstiden blir så kort som möjligt En översyn av de rutiner som idag gäller på RSK för samverkan med hemkommun och hemlandsting har genomförts. Sjukhuset har även vid flera tillfällen senaste tiden varit tvunget att anmäla enskilda kommuner till socialstyrelsen och/eller via avvikelsehantering påtala den motvillighet att Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 7(7)

9 samverka kring enskilda patienten som idag finns från enskilda kommuners sida. Andel patienter som bedöms vara färdiga för öppenvård men trots detta vårdas i slutenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att patienten så snart det är möjligt överförs till hemlandstinget Ett arbete har påbörjats som fokuserar på att förbättra rutinerna för rapportering av patientens aktuella status och framsteg med syfte att underlätta för hemlandstingen att återta den enskilda patienten under pågående öppenvård. Andel patienter som överförts till hemlandstinget senast tolv månader efter det att öppenvården påbörjats 80% Mätning genomförs och rapporteras delårsbokslut 2. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Genomföra riktade utbildningsinsatser Även under 2011 kommer utbildning ske i samarbete med Huddinge och Löwenströmska sjukhusen i Transkulturell psykiatri. Utbildningen kommer genomföras under maj månad. Andel medarbetare som deltagit i riktade utbildningsinsatser Personal 0 10 Utbildningsinsats i Transkulturell psykiatri genomförs i början av maj. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Att verksamheten har rätt kompetenssammansättning utifrån behovet I början av 2011 antogs en ny kompetensplan för RSK. Det är ett omfattande dokument som under året ska brytas ner och anpassas till enhetsnivå för att kunna tillämpas på ett så tillfredsställande sätt som möjligt i verksamheterna. Kompetensplanerna blir därmed ett hjälpmedel för att underlätta i arbetet med rätt kompetenssammansättning. Behoven av rätt kompetenssammansättning förändras över tiden och måste därför vara ett flexibelt hjälpmedel. Identifierade nyckelkompetenser i kärnverksamheten Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 8(8)

10 är framförallt sjuksköterskor och läkare. Det är kompetenser som är svårrekryterade och som det tar lång tid att lära upp. Sjukhuset kommer fortsättningsvis arbeta aktivt för en långsiktig försörjning av specialistutbildade sjuksköterskor genom att delfinansiera utbildning. Antal identifierade nyckelkompetenser Jämställdhet 15 st Respektive enhetschef har identifierats nyckelkompetenser. Till delår två ska en förvaltningsgemensam identifiering genomföras. I den gällande jämställdhetsplanen för sjukhuset finns en rad aktiviteter som genomförs under året. Dessa berör bland annat förvärvsarbete och föräldraskap, kränkande särbehandling samt rekrytering. Vårt kortsiktiga jämställdhetsmål är att försöka bibehålla den relativt jämna könsfördelning som är i dag i vår kärnverksamhet. Om ojämn könsfördelning föreligger ska minst en sökande av underrepresenterat kön kallas vid ett rekryteringsförfarande. Vid chefsrekrytering, detta har inte varit aktuellt under , ska vi aktivt verka för att utjämna skillnaden i antalet kvinnor/män. Andelen kvinnor av samtliga anställda 40% Förvaltningens långsiktiga mål för jämnare könsfördelningsom finns beskrivet i jämställdhetsplanen. Där har målet satts att vi önskar en könsfördelning på 60 % män och 40 % kvinnor. Andelen kvinnliga chefer 25% Förvaltningen har låg personalomsättning på chefsnivå och en jämnare könsfördelning vid chefstillsättningar beaktas. Samverkan med utbildningsinrättningar Aktiv samverkan sker kontinuerligt med flera olika utbildningsaktörer. Detta har pågått under flera år och kommer så att fortsätta. Nya kontaktvägar skapas hela tiden och RSK bedriver ett aktivt och systematiserat utbildningsarbete vilket i sin tur ställer höga krav på samverkan med andra aktörer på marknaden. Antal elever 76 st Under 2010 var det totala antalet 76 elever/studerande och under 2011 slutade antalet elever/studerande på 95. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 9(9)

11 Ledarutveckling Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Minska sjukfrånvaro Sjukfrånvarotid i relation till 6,9% 4,8% ordinarie arbetstid. Korttidssjukfrånvaron på RSK har ökat under de senaste tolv månaderna och ligger nu på en allt för hög nivå. Enhetscheferna driver ständigt ett aktivt arbete enligt gällande policys och riktlinjer för att minska sjukfrånvaron. RSK har även egna rutiner för ett systematiskt arbete med att bland annat uppmärksamma Tidiga signaler. Varje enhetschef kommer under april och maj månad att tillsammans med personalchef gå igenom och analysera sjukfrånvaron på djupet för att försöka sätta in ytterligare insatser och åtgärder. Långtidssjukfrånvaron på sjukhuset ligger på en relativt stabil och låg nivå. RSK fortsätter sitt aktiva arbete i samarbete med Korpen för att under året nå målet att bli en Hälsodiplomerad arbetsplats. Arbetet fortskrider nu enligt plan. RSK erbjuder redan i dagsläget en rad olika friskvårdsfrämjande förmåner vilket så också kommer vara i framtiden. Hälsodiplomeringen och dess olika insatser ska kunna bidra till en ökad frisknärvaro på arbetet. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Öka delaktighet Under våren kommer den medarbetarenkät att delas ut som är framtagen specifikt för RSK. Det är nu tredje året i rad som enkäten genomförs vilket nu leder till att resultaten kan följas över tid och analyseras på längre sikt. Resultaten av enkäten kommer att sammanställas på enhetsnivå samt för hela sjukhuset. Resultaten kommer att redovisas, diskuteras och analyseras på respektive enhet men också för hela sjukhuset. Eventuella åtgärder och insatser kommer sedan att diskuteras på enhetsnivå för att sedan beslutas på ledningsnivå. Samverkan med de fackliga organisationerna är en viktig del i detta arbete. Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Vårdrelaterade hygienrutiner RSK deltar sedan 2010 i SKL;s punkt prevalensmätning av vårdrelaterade vårdinfektioner och följsamhet till basala vårdhygienrutiner som äger rum två gånger per år. Resultaten av dessa mätningar återkopplas till Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 10(10)

12 medarbetarna vid arbetsplatsträffar och temadagar där förbättringsförslag också diskuteras. Genomföra PPM (Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner) Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. All nyanställd personal genomgår utbildningen Andel chefer som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram 100% 100% Alla chefer har genomgått utbildningen. Andel övriga medarbetare som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO % Vårdenheterna har fått uppdraget att planera och genomföra. 100% Intern miljörevision genomförd Revisionsrapport delgiven ledningsgrupp. Avvikelser åtgärdade. Fortsatta utbildningsinsatser pågår på avdelningsnivå. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Fortsatt omfördelning till fossilfritt bränsle Utsläpp av CO2 från tjänsteresor med personbil ska minska Ytterligare två behovsbilar byts ut till biogasdrift under sommaren. Upphandling av, om möjligt, miljöklassade minibussar pågår. Utbildning i eco-driving för personal som kör mer än hundra mil i tjänsten genomförd Andel leasade personbilar som är biogasdrivna Andel korttidshyrda personbilar som är miljöklassade enligt den statliga miljöbilsdefinitionen 67% 80% Utbyte till biogasbilar sker när gamla avtal löper ut. Sommaren 2011 byts ytterligare en bil ut. 100% Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 11(11)

13 Personal utbildas i ECO-driving Andel chefer som genomgått interaktiv utbildning i Ecodriving 100% Central upphandling av interaktiv utbildning för eco-driving ännu ej genomförd. Andel medarbetare som genomgått interaktiv utbildning i ECO-driving 30% Central upphandling av interaktiv utbildning för eco-driving ännu ej genomförd. Minska mängden osorterat avfall Minska mängden osorterat avfall 10% Miljöombud arbetar med målet på respektive avdelning. Avfallshantering innebär ofta höga avgifter och kostnader. Det är därför viktigt att minimera avfallet från verksamheten. I en del fall kan avfallet generera inkomster, t.ex. matavfall som omvandlas till biogas. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Verksamheten ska följa gällande avtal Endast av upphandlingsenheten godkända kemtekniska produkter köps in. Ekonomi 100% Kemikalieinventering genomförd på tre av sex enheter. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Verka för att kostnadsansvariga har god kostnadskontroll Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Bibehålla en hög soliditet tkr Resultat är tkr bättre än periodiserad budget. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Uppgift lämna i årsbokslut. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 12(12)

14 Samlad analys - personal och ekonomi Anställda Antalet årsarbetare har under perioden (mars mars 2011) ökat från 292 till 302 vilket förklaras med en ökad frånvarotid på vård av barn, föräldraledighet och övrig ledighet utan lön. Förvaltningen upplever en viss fortsatt brist på sjuksköterskor och även på läkare. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt på för hög nivå. Trots åtgärder med tidiga samtal fortsätter korttidssjukfrånvaron ligga på en allt för hög nivå. Som nämns ovan har den totala frånvaron ökat till följd av att en föryngringsprocess sker i organisationen. Kostnaden för den arbetade tiden Totalt sett har den arbetade tiden ökat i jämförelse med motsvarande period 2010 där timlön är exkluderad. Personalkostnaderna har totalt ökat med 4,0 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 1,7 %. Förändringen kan analyseras i fyra olika delar och där det visar sig att merparten av kostnadsökningen ligger på löneavtalsökningen: Förändringar i de nya genomförda löneavtal har inneburit en ökning på 2,5 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,4 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,3 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 1,5 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 0,5 %. Noterbart i analysen är att anställning på timlön har ökat med timmar vilket förklaras av en ökning av frånvaro hos tillsvidareanställd personal. Verksamhetens kostnader och intäkter Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 13(13)

15 RSK har för 2011 ett resultatkrav på 7,0 mnkr, samt ett utökat ej budgeterat sparkrav på 2,0 mnkr. Resultatet för årets tre första månader ligger på 4,1 mnkr och det positiva resultatet kan hänföras till den beläggning som ligger utanför den avtalade volymen. Prognosen för helåret läggs på 12,0 mnkr. Intäkterna har i jämförelse med 2010 ökat med 1,5 % och intäktsökningen är kopplad till en volymökning på 50 vårddygn. Intäkter anslutet till avtalet har inte indexuppräknats för 2011 vilket däremot skett för patienter från län som saknar avtal. Verksamhetens kostnader (exkl. kapitalkostnader) har ökat med 6,2 % men ligger lägre än vad som är budgeterat. Inom verksamhetskostnader ligger läkemedelskostnaderna på en ökning med 2,1 %. I övrigt ligger ökning på kostnader av interna köp inom landstinget. Under 2011 kommer troligen uppkommen tvist mellan RSK och ena sidan och Stockholms läns landsting tillsammans med Västra Götalandsregionen lyftas upp till ytan med en förhoppning på avslut. Landstinget Sörmland har anlitat externt juridiskt ombud. Balansräkning Under omsättningstillgångarna har kundfordringar ökat under året. I övrigt finns inget anmärkningsvärt att rapportera kring balansräkningen. Investeringar Inga nyinvesteringar är genomförda under årets tre först månader. Ombyggnation av utbildningslokal är slutförd och avskrivning ska aktiveras. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 14(14)

16 Intern kontroll RSKs interna kontrollmoment ska vara en del i försäkran av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt att tillämpliga lagar, policys och rutiner följs. Rapportering ska vara tillförlitlig och ske enligt god redovisningssed. Avrapportering sker vid delårsbokslut samt vid årsbokslut. Medborgarperspektivet Säkerställa att det finns en uppdaterad vårdplan för varje patient Kontrollmål: Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Kontrollmoment: Genomgång av vård- och omvårdnadsplaner Redovisning: Uppföljning utifrån teamsamtal mellan kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid bokslut. Personalperspektivet Systematisk arbetsmiljöarbete Kontrollmål: Har alla enheter upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna Kontrollmoment: Berörda chefer inom RSK tillfrågas via e-post Redovisning: Resultatet av kontrollmålen sammanställs i delårsbokslut två i -antalet tillfrågade -antalet som inte uppfyllt kravet Rapportör: PA-ansvarig, RSK. Miljöperspektivet Köptrohet mot avtal Kontrollmål: Inköp av rengöringsmedel Kontrollmoment: Uppföljning ifrån vilken leverantör inköp sker av. Redovisning: Uppföljning med utdrag av alla konteringar på konto 6462 mellan januari och mars, Kemtekniska/Hygienmaterial vilket visar att merparten av alla inköp görs genom avtalade inköpskanaler eller inköpsanmodan. Inköp till kiosk/café (ver.nr. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 15(15)

17 , , hårgele och annan kroppsvård sammanlagt inköpskostnad kr) är inköpta utanför avtal. Vidare har inköp till intagningsavdelning av hygienartiklar samt diskmedel till läkares jourlägenhet (ver.nr , , sammanlagt inköpskostnad 618 kr). Rapportör: Ekonom, RSK. Förnyelseperspektiv Rutinkontroll Kontrollmål: Har en händelseanalys utförts då avvikning från personal skett Kontrollmoment: Genomgång av avvikningar/händelseanalyser Redovisning: Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid delårsbokslut två och vid bokslut. Rapportör: Kvalitetsansvarig, RSK. Ekonomiperspektivet Säkra en rättvisande redovisning Kontrollmål: Har periodisering skett Kontrollmoment: Kontroll av periodisering avseende -externa intäkter -personalkostnader Redovisning: Ingen periodisering av personalkostnader har behövts periodiserats. Externa intäkter har konterats på rätt period och har inte behövts periodiserats. Rapportör: Ekonomichef, RSK. Attestregler Kontrollmål: Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig Kontrollmoment: Kontroll av leverantörsfakturor genom stickprov Redovisning: Kontroll av leverantörsfakturor sker genom stickprov av Samlad redovisning - tio verifikationer har under perioden granskas och ingen saknade kontraattest. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 16(16)

18 Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av Samlad redovisning. Resor i tjänsten Kontrollmål: -Sker bokningar av resor och boende på det sätt som anvisas på Insidan -Följs särskilda riktlinjer för utlandsresor -Finns bildagbok i s.k. behovsbilar och fylls den i enligt policyn -Utvecklingen distansmöten (video, telefon) kontra fysiska möten (medför resa) Kontrollmoment: Kontroll genom stickprov Redovisning: Bokning av resor och eventuellt boende sker enligt landstingets anvisningar och administreras av receptionen på RSK. Inga utlandsresor har skett under årets tre första månader. Bildagbok finns för alla behovbilar och fylls i efter anvisning. Vad gäller videomöten har RSK under hösten 2010 beställt utrusning som inte kommit på plats ännu. I övrigt har främst administrativ personal använt telefonmöten och då även påbörjat användandet av Netmeeting. Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av reception RSK. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 17(17)

19 Chvks22 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

20 Rapportering 2011 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

21 Chvks22 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

22 Chvks22 Rapportering 2011 Mått - Förnyelseperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Antal vårdplatser Antal avtalade vårdplatser, totalt 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 - varav Stockholm 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - varav Västra Götaland 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - varav Sörmland 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Antal vårddagar, totalt 5 267, , , , ,0 - varav Stockholm varav Västra Götaland varav Sörmland varav övriga Antal vårddagar omräknat i antal nyttjade platser, totalt 117,8 117,2 114,0 117,0 117,1 - varav Stockholm 59,3 59,2 60,0 60,0 60,1 - varav Västra Götaland 20,8 22,9 24,0 21,0 21,5 - varav Sörmland 32,5 29,9 30,0 31,0 30,4 - varav övriga 5,2 5,2 5,0 5,1 Antal vårddagar omräknat till procentuell nyttjandegrad - varav Stockholm 98,8% 98,6% 100% 100,0% 100,1% - varav Västra Götaland 86,5% 95,5% 100% 114,3% 89,5% - varav Sörmland 108,5% 99,8% 100% 96,8% 101,4% Beläggning, genomsnittlig % 97,9% 98,0% 100,0% 103,7% 97,0%

23 TABELLER TILL SAMLAD ANALYS - PERSONAL OCH EKONOMI 1. TIMMAR NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid Jour/beredskap läkare Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa ÅRSARBETARE 425 TIM NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid 2 3 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semestereste Föräldraledighet Utbildning 4 4 Övrig frånvaro Summa % NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 4 5 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 7 5 Övrig frånvaro Summa OBS! Endast de ljusgula cellerna ska fyllas i.

24 K rbetad tid rbetad tid rbetad tid

25 LÖNEKOSTNADSANALYS Förvaltning: RSK Period: Kvartal Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring mot 2010 % Förändring mot 2010 tkr Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring mot 2010 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,0 Reducering ev uppbokning Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 1,73 312,0 126,1 122,7 2,77 3,4 - varav nytt avtal, (kostnad period) 2,47 444,2 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,25 45,0 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,51-271,6 - varav volymförändring 052 0,52 94,44 Externt inhyrd personal #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 1 921, ,0 52,58 662,0 14,9 10,4 43,27 4,5 Intjänad övertid 313,0 209,0 49,76 104,0 1,2 1,0 20,00 0,2 Uttagen komptid -139,0-91,0 52,75-48,0 1,0 0,7 42,86 0,3 Intjänad jour 888,0 854,0 3,98 34,0 Uttagen jour -153,0-68,0 125,00-85,0 Summa grundlön , ,0 4,86 979,0 143,2 134,8 6,23 8,4 Ob-tillägg 2 422, ,0-0,08-2,0 Semester 1 875, ,0 1,68 31,0 Lönekostnad ej arbetad tid 570,0 586,0-2,73-16,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 73,0 34,0 114,71 39,0 Övriga personalkostnader 261,0 274,0-4,74-13,0 Summa exkl PO , ,0 4, ,0 PO , ,0 4,09 415,0 Reducering ev uppbokning SUMMA , ,0 4, ,0

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

Nämndens delårsrapport, delår 2

Nämndens delårsrapport, delår 2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 11-115 GNVO 11-023 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Diarienummer: PVN-HSF13-013 Verksamhetsberättelse 2012 Primärvårdsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 4 Väsentliga förhållanden

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

DATUM 2012-03-27 RE-REV12- (E) Landstingsstyrelsen Landstinget Sörmland Revisorernas redo örelse 2011 Vid mötet med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 27 mars 2012 redovisade revisorerna sina iakttagelser

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer