Arbetsutskottets förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets förslag till beslut"

Transkript

1 Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM DIARIENR LSN-HSF Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner Regionsjukhuset Karsuddens delårsrapport 1, 2011 och överlämnar den till landstingsstyrelsen. Bilaga Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Protokollsutdrag via webbavisering Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2011\(4) 4 maj\webb\kallelse\ 31 Delårsrapport 1 RSK\ 31 Delårsrapport 1, 2011 för SID 1(1) Karsudden.doc Utskriftsdatum: :53

2 Nämndens delårsrapport Regionsjukhuset Karsudden

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 8 Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 2(2)

4 Sammanfattande analys Att kvalitetssäkra och säkerställa att den psykiatriska tvångsvården är i fokus både nationellt och lokalt. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. Ett arbete med att vidareutveckla det systematiska och medvetna patientnära vårdarbetet har påbörjats och kommer att slutföras under året. Mer konkret har det inneburit att en översyn av sjukhusets vårdprocesser. Alla de hållpunkter från intagning till utskrivning som finns under en vårdepisod har och/eller kommer att uppdateras. Den somatiska hälsan hos de rättspsykiatriska patienterna har mer och mer kommit att belysas och då också livsstilsfrågor. Arbetet med dessa frågor har från sjukhusets sida bedrivits såväl lokalt som nationellt då en av sjukhusets överläkare varit med och tagit fram rutiner för tidig upptäckt av metabolt syndrom som en komplikation till läkemedelsbehandling med antipsykotiska läkemedel. Sammantaget har enheterna en god kontroll över sina resurser kring personal och ekonomi. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 3(3)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Att bedriva evidensbaserad missbruksbehandling utifrån nationella riktlinjer Andel patienter som får strukturerad missbruksbehandling. Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling har påbörjats. Sjukhuset har tagit hjälp av en konsult i detta arbete. Nuvarande provtagningsrutiner ändras för att möjliggöra kartläggning av aktuellt missbruksmönster inom hela patientpopulationen. Provtagning för kontroll av drogfrihet i samband med permissioner utökas. Läkemedelsbehandling för att stödja drogfrihet kan sannolikt bli mera offensiv. Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende Andel patienter som får strukturerad behandling riktad mot riskbeteende Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Under föregående är påbörjades ett försök med läkemedelsgenomgångar för att kvalitetssäkra patientens läkemedelsbehandling utifrån såväl uppnådd symtomkontroll som minimering av biverkningar. Under detta år kommer en grundläggande farmaceutisk grundgenomgång att genomföras. Denna har till syfte att fånga upp interaktioner mellan olika läkemedel, lever- och njurproblem, lägsta effektiva dos samt se om det finns möjlighet att minska ned antalet dostillfällen per dag eller på annat sätt underlätta administreringen och följsamheten för patienten. Att bedriva brottsbearbetande behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en psykolog som gör en bedömning av patientens förmåga och motivation att påbörja en brottsbearbetande behandling. Utgångspunkten är att alla patienter ska genomgå en brottsbearbetande behandling under vårdtiden och under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp denna behandling påbörjats. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 4(4)

6 Andel patienter som genomgår brottsbearbetande behandling Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att utveckla de evidensbaserade diagnosmetoder som underlag för behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en arbetsterapeut som gör en bedömning av patientens funktionsförmåga som ligger till grund för den fortsatta vårdplaneringen. Under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp dessa bedömningar påbörjats. Andel patienter som genomgår funktionsbedömning Att minska antalet tvångsåtgärder Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. För närvarande pågår en intern utbildningssatsning riktad till all omvårdnadspersonal där de praktiska momenten vid genomförande av tvångsåtgärd tränas. Andel patienter utsatta för tvångsåtgärder Att följa riktlinjer för kontroll av metabolt syndrom Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Andel patienter som 85% Sammanställning lämnas vid årsbokslut. medverkar vid kontroll av metabolt syndrom Lokala rutiner för kontroll av metabolt syndrom har utarbetats utifrån de riktlinjer som tagits fram av svenska psykiatriska föreningen15 sjuksköterskor genomgår under våren en intern utbildning i somatisk Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 5(5)

7 sjukdomslära där omvårdnad och behandling vid metabolt syndrom har varit i fokus. Utbildningen består av ett teoriblock med externa föreläsare och ett praktikblock förlagt till medicinkliniken vid Kullbergska sjukhuset. Ett av syftena med denna utbildningssatsning är att öka kunskapen om metabolt syndrom hos sjukhusets sjuksköterskor och därmed ge dem en kunskapsbas att använda i motiveringsarbetet med att förmå patienterna att medverka vid kontroll och behandling av metabolt syndrom. Att bedriva evidensbaserad vård där patientens önskemål om delaktighet tillgodoses som långt som möjligt Som ett led i att öka patientens delaktighet har en rutin fastställts där nu även patienten själv ska skriva under den samordnade vårdplanen som ligger till grund för ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård. Detta säkerställer även att patienten i högre grad har kännedom om de villkor som ställs för att öppenvård ska bli aktuellt. Att patienter får information enligt om gällande lagtext Enligt fastställd rutin ska alla patienter i samband med första läkarbedömningen på sjukhuset få ta del av information gällande vårdform, preliminärdiagnos, stödperson och i förekommande fall rättigheter enligt LPT och LRV. Det ska framgå av dokumentationen i patientjournalen att information lämnats. Beakta samhällskyddet i rehabiliteringsarbetet Ett förbättringsarbete pågår inom läkargruppen med fokus på riskbedömning. Metoden som används är en strukturerad klinisk bedömning som tar hänsyn till såväl statiska riskfaktorer som dynamiska riskfaktorer. Andel patienter som döms för brottslighet under pågående vårdtid Att alla patienter erbjuds stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Alla patienter informeras vid flera tillfällen under den första tiden på sjukhuset om rättigheten till stödperson Andel patienter som har utsedd stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 6(6)

8 Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsför-hållanden Ett förbättringsarbete har genomförts under årets första månader som fokuserat på hur riskhantering under öppenvård ska ske för att kunna förbättra möjligheten att snabbt kunna sätta in eller intensifiera åtgärder för att minska risken för återfall i brottslighet. Andel patienter som återintas under pågående öppenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Att erbjuda samtliga patienter preventiva tandvårdande insatser Andel patienter som genomgått tandvårdsscreening Indikator på patientens upplevelse av vården 100% Patenter inskrivna under året ska erbjudas en tandvårdsscreening. I det nationella kvalitetsregistret RättspsyK ingår patientens egen skattning av hälsa, livskvalitet och risk för återfall i brottslighet. Dessa patientrapporterade mått (PROM) är några av de kvalitetsindikatorer som kommer att redovisas i öppna jämförelser För att förbereda och motivera den enskilda patienten till att medverka vid denna självskattning pågår en informationssatsning riktad till alla medarbetare som arbetar patientnära. Detta arbete startades hösten 2010 och kommer att vara slutfört under våren Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av hälsa uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av livskvalitet uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att slutenvårdstiden blir så kort som möjligt En översyn av de rutiner som idag gäller på RSK för samverkan med hemkommun och hemlandsting har genomförts. Sjukhuset har även vid flera tillfällen senaste tiden varit tvunget att anmäla enskilda kommuner till socialstyrelsen och/eller via avvikelsehantering påtala den motvillighet att Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 7(7)

9 samverka kring enskilda patienten som idag finns från enskilda kommuners sida. Andel patienter som bedöms vara färdiga för öppenvård men trots detta vårdas i slutenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att patienten så snart det är möjligt överförs till hemlandstinget Ett arbete har påbörjats som fokuserar på att förbättra rutinerna för rapportering av patientens aktuella status och framsteg med syfte att underlätta för hemlandstingen att återta den enskilda patienten under pågående öppenvård. Andel patienter som överförts till hemlandstinget senast tolv månader efter det att öppenvården påbörjats 80% Mätning genomförs och rapporteras delårsbokslut 2. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Genomföra riktade utbildningsinsatser Även under 2011 kommer utbildning ske i samarbete med Huddinge och Löwenströmska sjukhusen i Transkulturell psykiatri. Utbildningen kommer genomföras under maj månad. Andel medarbetare som deltagit i riktade utbildningsinsatser Personal 0 10 Utbildningsinsats i Transkulturell psykiatri genomförs i början av maj. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Att verksamheten har rätt kompetenssammansättning utifrån behovet I början av 2011 antogs en ny kompetensplan för RSK. Det är ett omfattande dokument som under året ska brytas ner och anpassas till enhetsnivå för att kunna tillämpas på ett så tillfredsställande sätt som möjligt i verksamheterna. Kompetensplanerna blir därmed ett hjälpmedel för att underlätta i arbetet med rätt kompetenssammansättning. Behoven av rätt kompetenssammansättning förändras över tiden och måste därför vara ett flexibelt hjälpmedel. Identifierade nyckelkompetenser i kärnverksamheten Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 8(8)

10 är framförallt sjuksköterskor och läkare. Det är kompetenser som är svårrekryterade och som det tar lång tid att lära upp. Sjukhuset kommer fortsättningsvis arbeta aktivt för en långsiktig försörjning av specialistutbildade sjuksköterskor genom att delfinansiera utbildning. Antal identifierade nyckelkompetenser Jämställdhet 15 st Respektive enhetschef har identifierats nyckelkompetenser. Till delår två ska en förvaltningsgemensam identifiering genomföras. I den gällande jämställdhetsplanen för sjukhuset finns en rad aktiviteter som genomförs under året. Dessa berör bland annat förvärvsarbete och föräldraskap, kränkande särbehandling samt rekrytering. Vårt kortsiktiga jämställdhetsmål är att försöka bibehålla den relativt jämna könsfördelning som är i dag i vår kärnverksamhet. Om ojämn könsfördelning föreligger ska minst en sökande av underrepresenterat kön kallas vid ett rekryteringsförfarande. Vid chefsrekrytering, detta har inte varit aktuellt under , ska vi aktivt verka för att utjämna skillnaden i antalet kvinnor/män. Andelen kvinnor av samtliga anställda 40% Förvaltningens långsiktiga mål för jämnare könsfördelningsom finns beskrivet i jämställdhetsplanen. Där har målet satts att vi önskar en könsfördelning på 60 % män och 40 % kvinnor. Andelen kvinnliga chefer 25% Förvaltningen har låg personalomsättning på chefsnivå och en jämnare könsfördelning vid chefstillsättningar beaktas. Samverkan med utbildningsinrättningar Aktiv samverkan sker kontinuerligt med flera olika utbildningsaktörer. Detta har pågått under flera år och kommer så att fortsätta. Nya kontaktvägar skapas hela tiden och RSK bedriver ett aktivt och systematiserat utbildningsarbete vilket i sin tur ställer höga krav på samverkan med andra aktörer på marknaden. Antal elever 76 st Under 2010 var det totala antalet 76 elever/studerande och under 2011 slutade antalet elever/studerande på 95. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 9(9)

11 Ledarutveckling Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Minska sjukfrånvaro Sjukfrånvarotid i relation till 6,9% 4,8% ordinarie arbetstid. Korttidssjukfrånvaron på RSK har ökat under de senaste tolv månaderna och ligger nu på en allt för hög nivå. Enhetscheferna driver ständigt ett aktivt arbete enligt gällande policys och riktlinjer för att minska sjukfrånvaron. RSK har även egna rutiner för ett systematiskt arbete med att bland annat uppmärksamma Tidiga signaler. Varje enhetschef kommer under april och maj månad att tillsammans med personalchef gå igenom och analysera sjukfrånvaron på djupet för att försöka sätta in ytterligare insatser och åtgärder. Långtidssjukfrånvaron på sjukhuset ligger på en relativt stabil och låg nivå. RSK fortsätter sitt aktiva arbete i samarbete med Korpen för att under året nå målet att bli en Hälsodiplomerad arbetsplats. Arbetet fortskrider nu enligt plan. RSK erbjuder redan i dagsläget en rad olika friskvårdsfrämjande förmåner vilket så också kommer vara i framtiden. Hälsodiplomeringen och dess olika insatser ska kunna bidra till en ökad frisknärvaro på arbetet. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Öka delaktighet Under våren kommer den medarbetarenkät att delas ut som är framtagen specifikt för RSK. Det är nu tredje året i rad som enkäten genomförs vilket nu leder till att resultaten kan följas över tid och analyseras på längre sikt. Resultaten av enkäten kommer att sammanställas på enhetsnivå samt för hela sjukhuset. Resultaten kommer att redovisas, diskuteras och analyseras på respektive enhet men också för hela sjukhuset. Eventuella åtgärder och insatser kommer sedan att diskuteras på enhetsnivå för att sedan beslutas på ledningsnivå. Samverkan med de fackliga organisationerna är en viktig del i detta arbete. Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Vårdrelaterade hygienrutiner RSK deltar sedan 2010 i SKL;s punkt prevalensmätning av vårdrelaterade vårdinfektioner och följsamhet till basala vårdhygienrutiner som äger rum två gånger per år. Resultaten av dessa mätningar återkopplas till Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 10(10)

12 medarbetarna vid arbetsplatsträffar och temadagar där förbättringsförslag också diskuteras. Genomföra PPM (Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner) Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. All nyanställd personal genomgår utbildningen Andel chefer som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram 100% 100% Alla chefer har genomgått utbildningen. Andel övriga medarbetare som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO % Vårdenheterna har fått uppdraget att planera och genomföra. 100% Intern miljörevision genomförd Revisionsrapport delgiven ledningsgrupp. Avvikelser åtgärdade. Fortsatta utbildningsinsatser pågår på avdelningsnivå. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Fortsatt omfördelning till fossilfritt bränsle Utsläpp av CO2 från tjänsteresor med personbil ska minska Ytterligare två behovsbilar byts ut till biogasdrift under sommaren. Upphandling av, om möjligt, miljöklassade minibussar pågår. Utbildning i eco-driving för personal som kör mer än hundra mil i tjänsten genomförd Andel leasade personbilar som är biogasdrivna Andel korttidshyrda personbilar som är miljöklassade enligt den statliga miljöbilsdefinitionen 67% 80% Utbyte till biogasbilar sker när gamla avtal löper ut. Sommaren 2011 byts ytterligare en bil ut. 100% Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 11(11)

13 Personal utbildas i ECO-driving Andel chefer som genomgått interaktiv utbildning i Ecodriving 100% Central upphandling av interaktiv utbildning för eco-driving ännu ej genomförd. Andel medarbetare som genomgått interaktiv utbildning i ECO-driving 30% Central upphandling av interaktiv utbildning för eco-driving ännu ej genomförd. Minska mängden osorterat avfall Minska mängden osorterat avfall 10% Miljöombud arbetar med målet på respektive avdelning. Avfallshantering innebär ofta höga avgifter och kostnader. Det är därför viktigt att minimera avfallet från verksamheten. I en del fall kan avfallet generera inkomster, t.ex. matavfall som omvandlas till biogas. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Verksamheten ska följa gällande avtal Endast av upphandlingsenheten godkända kemtekniska produkter köps in. Ekonomi 100% Kemikalieinventering genomförd på tre av sex enheter. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Verka för att kostnadsansvariga har god kostnadskontroll Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Bibehålla en hög soliditet tkr Resultat är tkr bättre än periodiserad budget. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Uppgift lämna i årsbokslut. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 12(12)

14 Samlad analys - personal och ekonomi Anställda Antalet årsarbetare har under perioden (mars mars 2011) ökat från 292 till 302 vilket förklaras med en ökad frånvarotid på vård av barn, föräldraledighet och övrig ledighet utan lön. Förvaltningen upplever en viss fortsatt brist på sjuksköterskor och även på läkare. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt på för hög nivå. Trots åtgärder med tidiga samtal fortsätter korttidssjukfrånvaron ligga på en allt för hög nivå. Som nämns ovan har den totala frånvaron ökat till följd av att en föryngringsprocess sker i organisationen. Kostnaden för den arbetade tiden Totalt sett har den arbetade tiden ökat i jämförelse med motsvarande period 2010 där timlön är exkluderad. Personalkostnaderna har totalt ökat med 4,0 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 1,7 %. Förändringen kan analyseras i fyra olika delar och där det visar sig att merparten av kostnadsökningen ligger på löneavtalsökningen: Förändringar i de nya genomförda löneavtal har inneburit en ökning på 2,5 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,4 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,3 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 1,5 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 0,5 %. Noterbart i analysen är att anställning på timlön har ökat med timmar vilket förklaras av en ökning av frånvaro hos tillsvidareanställd personal. Verksamhetens kostnader och intäkter Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 13(13)

15 RSK har för 2011 ett resultatkrav på 7,0 mnkr, samt ett utökat ej budgeterat sparkrav på 2,0 mnkr. Resultatet för årets tre första månader ligger på 4,1 mnkr och det positiva resultatet kan hänföras till den beläggning som ligger utanför den avtalade volymen. Prognosen för helåret läggs på 12,0 mnkr. Intäkterna har i jämförelse med 2010 ökat med 1,5 % och intäktsökningen är kopplad till en volymökning på 50 vårddygn. Intäkter anslutet till avtalet har inte indexuppräknats för 2011 vilket däremot skett för patienter från län som saknar avtal. Verksamhetens kostnader (exkl. kapitalkostnader) har ökat med 6,2 % men ligger lägre än vad som är budgeterat. Inom verksamhetskostnader ligger läkemedelskostnaderna på en ökning med 2,1 %. I övrigt ligger ökning på kostnader av interna köp inom landstinget. Under 2011 kommer troligen uppkommen tvist mellan RSK och ena sidan och Stockholms läns landsting tillsammans med Västra Götalandsregionen lyftas upp till ytan med en förhoppning på avslut. Landstinget Sörmland har anlitat externt juridiskt ombud. Balansräkning Under omsättningstillgångarna har kundfordringar ökat under året. I övrigt finns inget anmärkningsvärt att rapportera kring balansräkningen. Investeringar Inga nyinvesteringar är genomförda under årets tre först månader. Ombyggnation av utbildningslokal är slutförd och avskrivning ska aktiveras. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 14(14)

16 Intern kontroll RSKs interna kontrollmoment ska vara en del i försäkran av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt att tillämpliga lagar, policys och rutiner följs. Rapportering ska vara tillförlitlig och ske enligt god redovisningssed. Avrapportering sker vid delårsbokslut samt vid årsbokslut. Medborgarperspektivet Säkerställa att det finns en uppdaterad vårdplan för varje patient Kontrollmål: Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Kontrollmoment: Genomgång av vård- och omvårdnadsplaner Redovisning: Uppföljning utifrån teamsamtal mellan kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid bokslut. Personalperspektivet Systematisk arbetsmiljöarbete Kontrollmål: Har alla enheter upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna Kontrollmoment: Berörda chefer inom RSK tillfrågas via e-post Redovisning: Resultatet av kontrollmålen sammanställs i delårsbokslut två i -antalet tillfrågade -antalet som inte uppfyllt kravet Rapportör: PA-ansvarig, RSK. Miljöperspektivet Köptrohet mot avtal Kontrollmål: Inköp av rengöringsmedel Kontrollmoment: Uppföljning ifrån vilken leverantör inköp sker av. Redovisning: Uppföljning med utdrag av alla konteringar på konto 6462 mellan januari och mars, Kemtekniska/Hygienmaterial vilket visar att merparten av alla inköp görs genom avtalade inköpskanaler eller inköpsanmodan. Inköp till kiosk/café (ver.nr. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 15(15)

17 , , hårgele och annan kroppsvård sammanlagt inköpskostnad kr) är inköpta utanför avtal. Vidare har inköp till intagningsavdelning av hygienartiklar samt diskmedel till läkares jourlägenhet (ver.nr , , sammanlagt inköpskostnad 618 kr). Rapportör: Ekonom, RSK. Förnyelseperspektiv Rutinkontroll Kontrollmål: Har en händelseanalys utförts då avvikning från personal skett Kontrollmoment: Genomgång av avvikningar/händelseanalyser Redovisning: Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid delårsbokslut två och vid bokslut. Rapportör: Kvalitetsansvarig, RSK. Ekonomiperspektivet Säkra en rättvisande redovisning Kontrollmål: Har periodisering skett Kontrollmoment: Kontroll av periodisering avseende -externa intäkter -personalkostnader Redovisning: Ingen periodisering av personalkostnader har behövts periodiserats. Externa intäkter har konterats på rätt period och har inte behövts periodiserats. Rapportör: Ekonomichef, RSK. Attestregler Kontrollmål: Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig Kontrollmoment: Kontroll av leverantörsfakturor genom stickprov Redovisning: Kontroll av leverantörsfakturor sker genom stickprov av Samlad redovisning - tio verifikationer har under perioden granskas och ingen saknade kontraattest. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 16(16)

18 Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av Samlad redovisning. Resor i tjänsten Kontrollmål: -Sker bokningar av resor och boende på det sätt som anvisas på Insidan -Följs särskilda riktlinjer för utlandsresor -Finns bildagbok i s.k. behovsbilar och fylls den i enligt policyn -Utvecklingen distansmöten (video, telefon) kontra fysiska möten (medför resa) Kontrollmoment: Kontroll genom stickprov Redovisning: Bokning av resor och eventuellt boende sker enligt landstingets anvisningar och administreras av receptionen på RSK. Inga utlandsresor har skett under årets tre första månader. Bildagbok finns för alla behovbilar och fylls i efter anvisning. Vad gäller videomöten har RSK under hösten 2010 beställt utrusning som inte kommit på plats ännu. I övrigt har främst administrativ personal använt telefonmöten och då även påbörjat användandet av Netmeeting. Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av reception RSK. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 17(17)

19 Chvks22 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

20 Rapportering 2011 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

21 Chvks22 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

22 Chvks22 Rapportering 2011 Mått - Förnyelseperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Antal vårdplatser Antal avtalade vårdplatser, totalt 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 - varav Stockholm 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - varav Västra Götaland 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - varav Sörmland 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Antal vårddagar, totalt 5 267, , , , ,0 - varav Stockholm varav Västra Götaland varav Sörmland varav övriga Antal vårddagar omräknat i antal nyttjade platser, totalt 117,8 117,2 114,0 117,0 117,1 - varav Stockholm 59,3 59,2 60,0 60,0 60,1 - varav Västra Götaland 20,8 22,9 24,0 21,0 21,5 - varav Sörmland 32,5 29,9 30,0 31,0 30,4 - varav övriga 5,2 5,2 5,0 5,1 Antal vårddagar omräknat till procentuell nyttjandegrad - varav Stockholm 98,8% 98,6% 100% 100,0% 100,1% - varav Västra Götaland 86,5% 95,5% 100% 114,3% 89,5% - varav Sörmland 108,5% 99,8% 100% 96,8% 101,4% Beläggning, genomsnittlig % 97,9% 98,0% 100,0% 103,7% 97,0%

23 TABELLER TILL SAMLAD ANALYS - PERSONAL OCH EKONOMI 1. TIMMAR NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid Jour/beredskap läkare Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa ÅRSARBETARE 425 TIM NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid 2 3 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semestereste Föräldraledighet Utbildning 4 4 Övrig frånvaro Summa % NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 4 5 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 7 5 Övrig frånvaro Summa OBS! Endast de ljusgula cellerna ska fyllas i.

24 K rbetad tid rbetad tid rbetad tid

25 LÖNEKOSTNADSANALYS Förvaltning: RSK Period: Kvartal Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring mot 2010 % Förändring mot 2010 tkr Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring mot 2010 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,0 Reducering ev uppbokning Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 1,73 312,0 126,1 122,7 2,77 3,4 - varav nytt avtal, (kostnad period) 2,47 444,2 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,25 45,0 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,51-271,6 - varav volymförändring 052 0,52 94,44 Externt inhyrd personal #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 1 921, ,0 52,58 662,0 14,9 10,4 43,27 4,5 Intjänad övertid 313,0 209,0 49,76 104,0 1,2 1,0 20,00 0,2 Uttagen komptid -139,0-91,0 52,75-48,0 1,0 0,7 42,86 0,3 Intjänad jour 888,0 854,0 3,98 34,0 Uttagen jour -153,0-68,0 125,00-85,0 Summa grundlön , ,0 4,86 979,0 143,2 134,8 6,23 8,4 Ob-tillägg 2 422, ,0-0,08-2,0 Semester 1 875, ,0 1,68 31,0 Lönekostnad ej arbetad tid 570,0 586,0-2,73-16,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 73,0 34,0 114,71 39,0 Övriga personalkostnader 261,0 274,0-4,74-13,0 Summa exkl PO , ,0 4, ,0 PO , ,0 4,09 415,0 Reducering ev uppbokning SUMMA , ,0 4, ,0

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Wallén Verksamhetssamordnare Tfn 016-10 40 23 2007-11-29 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och

Läs mer

Nämndens delårsrapport, delår 2

Nämndens delårsrapport, delår 2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 11-115 GNVO 11-023 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

RehabCentrum. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut RehabCentrum 2003 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... 2

RehabCentrum. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut RehabCentrum 2003 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... 2 RehabCentrum Innehållsförteckning 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... 2 2. ÅRETS BOKSLUTSGRANSKNING... 2 2.1 ÅRSANALYS ENLIGT BALANSERAT STYRKORT... 2 Strategiska mål... 3 3. PERSPEKTIV... 3

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer 1(6) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer Inledning Metod för granskning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer