Arbetsutskottets förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets förslag till beslut"

Transkript

1 Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM DIARIENR LSN-HSF Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner Regionsjukhuset Karsuddens delårsrapport 1, 2011 och överlämnar den till landstingsstyrelsen. Bilaga Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Protokollsutdrag via webbavisering Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2011\(4) 4 maj\webb\kallelse\ 31 Delårsrapport 1 RSK\ 31 Delårsrapport 1, 2011 för SID 1(1) Karsudden.doc Utskriftsdatum: :53

2 Nämndens delårsrapport Regionsjukhuset Karsudden

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 8 Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 2(2)

4 Sammanfattande analys Att kvalitetssäkra och säkerställa att den psykiatriska tvångsvården är i fokus både nationellt och lokalt. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. Ett arbete med att vidareutveckla det systematiska och medvetna patientnära vårdarbetet har påbörjats och kommer att slutföras under året. Mer konkret har det inneburit att en översyn av sjukhusets vårdprocesser. Alla de hållpunkter från intagning till utskrivning som finns under en vårdepisod har och/eller kommer att uppdateras. Den somatiska hälsan hos de rättspsykiatriska patienterna har mer och mer kommit att belysas och då också livsstilsfrågor. Arbetet med dessa frågor har från sjukhusets sida bedrivits såväl lokalt som nationellt då en av sjukhusets överläkare varit med och tagit fram rutiner för tidig upptäckt av metabolt syndrom som en komplikation till läkemedelsbehandling med antipsykotiska läkemedel. Sammantaget har enheterna en god kontroll över sina resurser kring personal och ekonomi. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 3(3)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Att bedriva evidensbaserad missbruksbehandling utifrån nationella riktlinjer Andel patienter som får strukturerad missbruksbehandling. Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling har påbörjats. Sjukhuset har tagit hjälp av en konsult i detta arbete. Nuvarande provtagningsrutiner ändras för att möjliggöra kartläggning av aktuellt missbruksmönster inom hela patientpopulationen. Provtagning för kontroll av drogfrihet i samband med permissioner utökas. Läkemedelsbehandling för att stödja drogfrihet kan sannolikt bli mera offensiv. Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende Andel patienter som får strukturerad behandling riktad mot riskbeteende Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Under föregående är påbörjades ett försök med läkemedelsgenomgångar för att kvalitetssäkra patientens läkemedelsbehandling utifrån såväl uppnådd symtomkontroll som minimering av biverkningar. Under detta år kommer en grundläggande farmaceutisk grundgenomgång att genomföras. Denna har till syfte att fånga upp interaktioner mellan olika läkemedel, lever- och njurproblem, lägsta effektiva dos samt se om det finns möjlighet att minska ned antalet dostillfällen per dag eller på annat sätt underlätta administreringen och följsamheten för patienten. Att bedriva brottsbearbetande behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en psykolog som gör en bedömning av patientens förmåga och motivation att påbörja en brottsbearbetande behandling. Utgångspunkten är att alla patienter ska genomgå en brottsbearbetande behandling under vårdtiden och under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp denna behandling påbörjats. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 4(4)

6 Andel patienter som genomgår brottsbearbetande behandling Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att utveckla de evidensbaserade diagnosmetoder som underlag för behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en arbetsterapeut som gör en bedömning av patientens funktionsförmåga som ligger till grund för den fortsatta vårdplaneringen. Under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp dessa bedömningar påbörjats. Andel patienter som genomgår funktionsbedömning Att minska antalet tvångsåtgärder Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. För närvarande pågår en intern utbildningssatsning riktad till all omvårdnadspersonal där de praktiska momenten vid genomförande av tvångsåtgärd tränas. Andel patienter utsatta för tvångsåtgärder Att följa riktlinjer för kontroll av metabolt syndrom Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Andel patienter som 85% Sammanställning lämnas vid årsbokslut. medverkar vid kontroll av metabolt syndrom Lokala rutiner för kontroll av metabolt syndrom har utarbetats utifrån de riktlinjer som tagits fram av svenska psykiatriska föreningen15 sjuksköterskor genomgår under våren en intern utbildning i somatisk Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 5(5)

7 sjukdomslära där omvårdnad och behandling vid metabolt syndrom har varit i fokus. Utbildningen består av ett teoriblock med externa föreläsare och ett praktikblock förlagt till medicinkliniken vid Kullbergska sjukhuset. Ett av syftena med denna utbildningssatsning är att öka kunskapen om metabolt syndrom hos sjukhusets sjuksköterskor och därmed ge dem en kunskapsbas att använda i motiveringsarbetet med att förmå patienterna att medverka vid kontroll och behandling av metabolt syndrom. Att bedriva evidensbaserad vård där patientens önskemål om delaktighet tillgodoses som långt som möjligt Som ett led i att öka patientens delaktighet har en rutin fastställts där nu även patienten själv ska skriva under den samordnade vårdplanen som ligger till grund för ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård. Detta säkerställer även att patienten i högre grad har kännedom om de villkor som ställs för att öppenvård ska bli aktuellt. Att patienter får information enligt om gällande lagtext Enligt fastställd rutin ska alla patienter i samband med första läkarbedömningen på sjukhuset få ta del av information gällande vårdform, preliminärdiagnos, stödperson och i förekommande fall rättigheter enligt LPT och LRV. Det ska framgå av dokumentationen i patientjournalen att information lämnats. Beakta samhällskyddet i rehabiliteringsarbetet Ett förbättringsarbete pågår inom läkargruppen med fokus på riskbedömning. Metoden som används är en strukturerad klinisk bedömning som tar hänsyn till såväl statiska riskfaktorer som dynamiska riskfaktorer. Andel patienter som döms för brottslighet under pågående vårdtid Att alla patienter erbjuds stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Alla patienter informeras vid flera tillfällen under den första tiden på sjukhuset om rättigheten till stödperson Andel patienter som har utsedd stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 6(6)

8 Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsför-hållanden Ett förbättringsarbete har genomförts under årets första månader som fokuserat på hur riskhantering under öppenvård ska ske för att kunna förbättra möjligheten att snabbt kunna sätta in eller intensifiera åtgärder för att minska risken för återfall i brottslighet. Andel patienter som återintas under pågående öppenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Att erbjuda samtliga patienter preventiva tandvårdande insatser Andel patienter som genomgått tandvårdsscreening Indikator på patientens upplevelse av vården 100% Patenter inskrivna under året ska erbjudas en tandvårdsscreening. I det nationella kvalitetsregistret RättspsyK ingår patientens egen skattning av hälsa, livskvalitet och risk för återfall i brottslighet. Dessa patientrapporterade mått (PROM) är några av de kvalitetsindikatorer som kommer att redovisas i öppna jämförelser För att förbereda och motivera den enskilda patienten till att medverka vid denna självskattning pågår en informationssatsning riktad till alla medarbetare som arbetar patientnära. Detta arbete startades hösten 2010 och kommer att vara slutfört under våren Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av hälsa uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av livskvalitet uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att slutenvårdstiden blir så kort som möjligt En översyn av de rutiner som idag gäller på RSK för samverkan med hemkommun och hemlandsting har genomförts. Sjukhuset har även vid flera tillfällen senaste tiden varit tvunget att anmäla enskilda kommuner till socialstyrelsen och/eller via avvikelsehantering påtala den motvillighet att Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 7(7)

9 samverka kring enskilda patienten som idag finns från enskilda kommuners sida. Andel patienter som bedöms vara färdiga för öppenvård men trots detta vårdas i slutenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att patienten så snart det är möjligt överförs till hemlandstinget Ett arbete har påbörjats som fokuserar på att förbättra rutinerna för rapportering av patientens aktuella status och framsteg med syfte att underlätta för hemlandstingen att återta den enskilda patienten under pågående öppenvård. Andel patienter som överförts till hemlandstinget senast tolv månader efter det att öppenvården påbörjats 80% Mätning genomförs och rapporteras delårsbokslut 2. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Genomföra riktade utbildningsinsatser Även under 2011 kommer utbildning ske i samarbete med Huddinge och Löwenströmska sjukhusen i Transkulturell psykiatri. Utbildningen kommer genomföras under maj månad. Andel medarbetare som deltagit i riktade utbildningsinsatser Personal 0 10 Utbildningsinsats i Transkulturell psykiatri genomförs i början av maj. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Att verksamheten har rätt kompetenssammansättning utifrån behovet I början av 2011 antogs en ny kompetensplan för RSK. Det är ett omfattande dokument som under året ska brytas ner och anpassas till enhetsnivå för att kunna tillämpas på ett så tillfredsställande sätt som möjligt i verksamheterna. Kompetensplanerna blir därmed ett hjälpmedel för att underlätta i arbetet med rätt kompetenssammansättning. Behoven av rätt kompetenssammansättning förändras över tiden och måste därför vara ett flexibelt hjälpmedel. Identifierade nyckelkompetenser i kärnverksamheten Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 8(8)

10 är framförallt sjuksköterskor och läkare. Det är kompetenser som är svårrekryterade och som det tar lång tid att lära upp. Sjukhuset kommer fortsättningsvis arbeta aktivt för en långsiktig försörjning av specialistutbildade sjuksköterskor genom att delfinansiera utbildning. Antal identifierade nyckelkompetenser Jämställdhet 15 st Respektive enhetschef har identifierats nyckelkompetenser. Till delår två ska en förvaltningsgemensam identifiering genomföras. I den gällande jämställdhetsplanen för sjukhuset finns en rad aktiviteter som genomförs under året. Dessa berör bland annat förvärvsarbete och föräldraskap, kränkande särbehandling samt rekrytering. Vårt kortsiktiga jämställdhetsmål är att försöka bibehålla den relativt jämna könsfördelning som är i dag i vår kärnverksamhet. Om ojämn könsfördelning föreligger ska minst en sökande av underrepresenterat kön kallas vid ett rekryteringsförfarande. Vid chefsrekrytering, detta har inte varit aktuellt under , ska vi aktivt verka för att utjämna skillnaden i antalet kvinnor/män. Andelen kvinnor av samtliga anställda 40% Förvaltningens långsiktiga mål för jämnare könsfördelningsom finns beskrivet i jämställdhetsplanen. Där har målet satts att vi önskar en könsfördelning på 60 % män och 40 % kvinnor. Andelen kvinnliga chefer 25% Förvaltningen har låg personalomsättning på chefsnivå och en jämnare könsfördelning vid chefstillsättningar beaktas. Samverkan med utbildningsinrättningar Aktiv samverkan sker kontinuerligt med flera olika utbildningsaktörer. Detta har pågått under flera år och kommer så att fortsätta. Nya kontaktvägar skapas hela tiden och RSK bedriver ett aktivt och systematiserat utbildningsarbete vilket i sin tur ställer höga krav på samverkan med andra aktörer på marknaden. Antal elever 76 st Under 2010 var det totala antalet 76 elever/studerande och under 2011 slutade antalet elever/studerande på 95. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 9(9)

11 Ledarutveckling Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Minska sjukfrånvaro Sjukfrånvarotid i relation till 6,9% 4,8% ordinarie arbetstid. Korttidssjukfrånvaron på RSK har ökat under de senaste tolv månaderna och ligger nu på en allt för hög nivå. Enhetscheferna driver ständigt ett aktivt arbete enligt gällande policys och riktlinjer för att minska sjukfrånvaron. RSK har även egna rutiner för ett systematiskt arbete med att bland annat uppmärksamma Tidiga signaler. Varje enhetschef kommer under april och maj månad att tillsammans med personalchef gå igenom och analysera sjukfrånvaron på djupet för att försöka sätta in ytterligare insatser och åtgärder. Långtidssjukfrånvaron på sjukhuset ligger på en relativt stabil och låg nivå. RSK fortsätter sitt aktiva arbete i samarbete med Korpen för att under året nå målet att bli en Hälsodiplomerad arbetsplats. Arbetet fortskrider nu enligt plan. RSK erbjuder redan i dagsläget en rad olika friskvårdsfrämjande förmåner vilket så också kommer vara i framtiden. Hälsodiplomeringen och dess olika insatser ska kunna bidra till en ökad frisknärvaro på arbetet. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Öka delaktighet Under våren kommer den medarbetarenkät att delas ut som är framtagen specifikt för RSK. Det är nu tredje året i rad som enkäten genomförs vilket nu leder till att resultaten kan följas över tid och analyseras på längre sikt. Resultaten av enkäten kommer att sammanställas på enhetsnivå samt för hela sjukhuset. Resultaten kommer att redovisas, diskuteras och analyseras på respektive enhet men också för hela sjukhuset. Eventuella åtgärder och insatser kommer sedan att diskuteras på enhetsnivå för att sedan beslutas på ledningsnivå. Samverkan med de fackliga organisationerna är en viktig del i detta arbete. Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Vårdrelaterade hygienrutiner RSK deltar sedan 2010 i SKL;s punkt prevalensmätning av vårdrelaterade vårdinfektioner och följsamhet till basala vårdhygienrutiner som äger rum två gånger per år. Resultaten av dessa mätningar återkopplas till Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 10(10)

12 medarbetarna vid arbetsplatsträffar och temadagar där förbättringsförslag också diskuteras. Genomföra PPM (Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner) Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. All nyanställd personal genomgår utbildningen Andel chefer som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram 100% 100% Alla chefer har genomgått utbildningen. Andel övriga medarbetare som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO % Vårdenheterna har fått uppdraget att planera och genomföra. 100% Intern miljörevision genomförd Revisionsrapport delgiven ledningsgrupp. Avvikelser åtgärdade. Fortsatta utbildningsinsatser pågår på avdelningsnivå. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Fortsatt omfördelning till fossilfritt bränsle Utsläpp av CO2 från tjänsteresor med personbil ska minska Ytterligare två behovsbilar byts ut till biogasdrift under sommaren. Upphandling av, om möjligt, miljöklassade minibussar pågår. Utbildning i eco-driving för personal som kör mer än hundra mil i tjänsten genomförd Andel leasade personbilar som är biogasdrivna Andel korttidshyrda personbilar som är miljöklassade enligt den statliga miljöbilsdefinitionen 67% 80% Utbyte till biogasbilar sker när gamla avtal löper ut. Sommaren 2011 byts ytterligare en bil ut. 100% Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 11(11)

13 Personal utbildas i ECO-driving Andel chefer som genomgått interaktiv utbildning i Ecodriving 100% Central upphandling av interaktiv utbildning för eco-driving ännu ej genomförd. Andel medarbetare som genomgått interaktiv utbildning i ECO-driving 30% Central upphandling av interaktiv utbildning för eco-driving ännu ej genomförd. Minska mängden osorterat avfall Minska mängden osorterat avfall 10% Miljöombud arbetar med målet på respektive avdelning. Avfallshantering innebär ofta höga avgifter och kostnader. Det är därför viktigt att minimera avfallet från verksamheten. I en del fall kan avfallet generera inkomster, t.ex. matavfall som omvandlas till biogas. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Verksamheten ska följa gällande avtal Endast av upphandlingsenheten godkända kemtekniska produkter köps in. Ekonomi 100% Kemikalieinventering genomförd på tre av sex enheter. Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Verka för att kostnadsansvariga har god kostnadskontroll Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Bibehålla en hög soliditet tkr Resultat är tkr bättre än periodiserad budget. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Uppgift lämna i årsbokslut. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 12(12)

14 Samlad analys - personal och ekonomi Anställda Antalet årsarbetare har under perioden (mars mars 2011) ökat från 292 till 302 vilket förklaras med en ökad frånvarotid på vård av barn, föräldraledighet och övrig ledighet utan lön. Förvaltningen upplever en viss fortsatt brist på sjuksköterskor och även på läkare. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt på för hög nivå. Trots åtgärder med tidiga samtal fortsätter korttidssjukfrånvaron ligga på en allt för hög nivå. Som nämns ovan har den totala frånvaron ökat till följd av att en föryngringsprocess sker i organisationen. Kostnaden för den arbetade tiden Totalt sett har den arbetade tiden ökat i jämförelse med motsvarande period 2010 där timlön är exkluderad. Personalkostnaderna har totalt ökat med 4,0 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 1,7 %. Förändringen kan analyseras i fyra olika delar och där det visar sig att merparten av kostnadsökningen ligger på löneavtalsökningen: Förändringar i de nya genomförda löneavtal har inneburit en ökning på 2,5 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,4 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,3 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 1,5 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 0,5 %. Noterbart i analysen är att anställning på timlön har ökat med timmar vilket förklaras av en ökning av frånvaro hos tillsvidareanställd personal. Verksamhetens kostnader och intäkter Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 13(13)

15 RSK har för 2011 ett resultatkrav på 7,0 mnkr, samt ett utökat ej budgeterat sparkrav på 2,0 mnkr. Resultatet för årets tre första månader ligger på 4,1 mnkr och det positiva resultatet kan hänföras till den beläggning som ligger utanför den avtalade volymen. Prognosen för helåret läggs på 12,0 mnkr. Intäkterna har i jämförelse med 2010 ökat med 1,5 % och intäktsökningen är kopplad till en volymökning på 50 vårddygn. Intäkter anslutet till avtalet har inte indexuppräknats för 2011 vilket däremot skett för patienter från län som saknar avtal. Verksamhetens kostnader (exkl. kapitalkostnader) har ökat med 6,2 % men ligger lägre än vad som är budgeterat. Inom verksamhetskostnader ligger läkemedelskostnaderna på en ökning med 2,1 %. I övrigt ligger ökning på kostnader av interna köp inom landstinget. Under 2011 kommer troligen uppkommen tvist mellan RSK och ena sidan och Stockholms läns landsting tillsammans med Västra Götalandsregionen lyftas upp till ytan med en förhoppning på avslut. Landstinget Sörmland har anlitat externt juridiskt ombud. Balansräkning Under omsättningstillgångarna har kundfordringar ökat under året. I övrigt finns inget anmärkningsvärt att rapportera kring balansräkningen. Investeringar Inga nyinvesteringar är genomförda under årets tre först månader. Ombyggnation av utbildningslokal är slutförd och avskrivning ska aktiveras. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 14(14)

16 Intern kontroll RSKs interna kontrollmoment ska vara en del i försäkran av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt att tillämpliga lagar, policys och rutiner följs. Rapportering ska vara tillförlitlig och ske enligt god redovisningssed. Avrapportering sker vid delårsbokslut samt vid årsbokslut. Medborgarperspektivet Säkerställa att det finns en uppdaterad vårdplan för varje patient Kontrollmål: Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Kontrollmoment: Genomgång av vård- och omvårdnadsplaner Redovisning: Uppföljning utifrån teamsamtal mellan kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid bokslut. Personalperspektivet Systematisk arbetsmiljöarbete Kontrollmål: Har alla enheter upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna Kontrollmoment: Berörda chefer inom RSK tillfrågas via e-post Redovisning: Resultatet av kontrollmålen sammanställs i delårsbokslut två i -antalet tillfrågade -antalet som inte uppfyllt kravet Rapportör: PA-ansvarig, RSK. Miljöperspektivet Köptrohet mot avtal Kontrollmål: Inköp av rengöringsmedel Kontrollmoment: Uppföljning ifrån vilken leverantör inköp sker av. Redovisning: Uppföljning med utdrag av alla konteringar på konto 6462 mellan januari och mars, Kemtekniska/Hygienmaterial vilket visar att merparten av alla inköp görs genom avtalade inköpskanaler eller inköpsanmodan. Inköp till kiosk/café (ver.nr. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 15(15)

17 , , hårgele och annan kroppsvård sammanlagt inköpskostnad kr) är inköpta utanför avtal. Vidare har inköp till intagningsavdelning av hygienartiklar samt diskmedel till läkares jourlägenhet (ver.nr , , sammanlagt inköpskostnad 618 kr). Rapportör: Ekonom, RSK. Förnyelseperspektiv Rutinkontroll Kontrollmål: Har en händelseanalys utförts då avvikning från personal skett Kontrollmoment: Genomgång av avvikningar/händelseanalyser Redovisning: Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid delårsbokslut två och vid bokslut. Rapportör: Kvalitetsansvarig, RSK. Ekonomiperspektivet Säkra en rättvisande redovisning Kontrollmål: Har periodisering skett Kontrollmoment: Kontroll av periodisering avseende -externa intäkter -personalkostnader Redovisning: Ingen periodisering av personalkostnader har behövts periodiserats. Externa intäkter har konterats på rätt period och har inte behövts periodiserats. Rapportör: Ekonomichef, RSK. Attestregler Kontrollmål: Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig Kontrollmoment: Kontroll av leverantörsfakturor genom stickprov Redovisning: Kontroll av leverantörsfakturor sker genom stickprov av Samlad redovisning - tio verifikationer har under perioden granskas och ingen saknade kontraattest. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 16(16)

18 Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av Samlad redovisning. Resor i tjänsten Kontrollmål: -Sker bokningar av resor och boende på det sätt som anvisas på Insidan -Följs särskilda riktlinjer för utlandsresor -Finns bildagbok i s.k. behovsbilar och fylls den i enligt policyn -Utvecklingen distansmöten (video, telefon) kontra fysiska möten (medför resa) Kontrollmoment: Kontroll genom stickprov Redovisning: Bokning av resor och eventuellt boende sker enligt landstingets anvisningar och administreras av receptionen på RSK. Inga utlandsresor har skett under årets tre första månader. Bildagbok finns för alla behovbilar och fylls i efter anvisning. Vad gäller videomöten har RSK under hösten 2010 beställt utrusning som inte kommit på plats ännu. I övrigt har främst administrativ personal använt telefonmöten och då även påbörjat användandet av Netmeeting. Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av reception RSK. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 17(17)

19 Chvks22 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

20 Rapportering 2011 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

21 Chvks22 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

22 Chvks22 Rapportering 2011 Mått - Förnyelseperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Antal vårdplatser Antal avtalade vårdplatser, totalt 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 - varav Stockholm 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - varav Västra Götaland 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - varav Sörmland 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Antal vårddagar, totalt 5 267, , , , ,0 - varav Stockholm varav Västra Götaland varav Sörmland varav övriga Antal vårddagar omräknat i antal nyttjade platser, totalt 117,8 117,2 114,0 117,0 117,1 - varav Stockholm 59,3 59,2 60,0 60,0 60,1 - varav Västra Götaland 20,8 22,9 24,0 21,0 21,5 - varav Sörmland 32,5 29,9 30,0 31,0 30,4 - varav övriga 5,2 5,2 5,0 5,1 Antal vårddagar omräknat till procentuell nyttjandegrad - varav Stockholm 98,8% 98,6% 100% 100,0% 100,1% - varav Västra Götaland 86,5% 95,5% 100% 114,3% 89,5% - varav Sörmland 108,5% 99,8% 100% 96,8% 101,4% Beläggning, genomsnittlig % 97,9% 98,0% 100,0% 103,7% 97,0%

23 TABELLER TILL SAMLAD ANALYS - PERSONAL OCH EKONOMI 1. TIMMAR NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid Jour/beredskap läkare Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa ÅRSARBETARE 425 TIM NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid 2 3 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semestereste Föräldraledighet Utbildning 4 4 Övrig frånvaro Summa % NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa a Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 4 5 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 7 5 Övrig frånvaro Summa OBS! Endast de ljusgula cellerna ska fyllas i.

24 K rbetad tid rbetad tid rbetad tid

25 LÖNEKOSTNADSANALYS Förvaltning: RSK Period: Kvartal Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring mot 2010 % Förändring mot 2010 tkr Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring mot 2010 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,0 Reducering ev uppbokning Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 1,73 312,0 126,1 122,7 2,77 3,4 - varav nytt avtal, (kostnad period) 2,47 444,2 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,25 45,0 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,51-271,6 - varav volymförändring 052 0,52 94,44 Externt inhyrd personal #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 1 921, ,0 52,58 662,0 14,9 10,4 43,27 4,5 Intjänad övertid 313,0 209,0 49,76 104,0 1,2 1,0 20,00 0,2 Uttagen komptid -139,0-91,0 52,75-48,0 1,0 0,7 42,86 0,3 Intjänad jour 888,0 854,0 3,98 34,0 Uttagen jour -153,0-68,0 125,00-85,0 Summa grundlön , ,0 4,86 979,0 143,2 134,8 6,23 8,4 Ob-tillägg 2 422, ,0-0,08-2,0 Semester 1 875, ,0 1,68 31,0 Lönekostnad ej arbetad tid 570,0 586,0-2,73-16,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 73,0 34,0 114,71 39,0 Övriga personalkostnader 261,0 274,0-4,74-13,0 Summa exkl PO , ,0 4, ,0 PO , ,0 4,09 415,0 Reducering ev uppbokning SUMMA , ,0 4, ,0

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

Förvaltningsrapport. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15)

Förvaltningsrapport. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15) Förvaltningsrapport Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15) Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Sammanfattande analys...3 1.2 Väsentliga

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Regionsjukhuset Karsudden (RSK) 1. Sammanfattning Under 2008 har en förlängning av det avtal som reglerar uppdraget kring slutenvård mellan RSK och Landstinget Sörmland,

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2012-02-29 LSN-HSF12-054 2 Årsredovisning 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner regionsjukhuset

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-447 145 Styrtal 2010 för hälso- och sjukvården. Revidering Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer de reviderade

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Överenskommelse om vårdplatser på regionsjukhuset Karsudden

Överenskommelse om vårdplatser på regionsjukhuset Karsudden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2015-11-19 LS-LED15-1619-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Budget för enheterna på. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

Budget för enheterna på. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Budget 2009 för enheterna på Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Befolkningsperspektiv Förbättra den fysiska hälsovården för Karsuddens patienter. - RSK kommer att fortsätta arbeta med det hälsofrämjande och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår Diarienummer: SOVIS15-0045 Delårsrapport 1 Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår 1 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Tertialrapport

Tertialrapport ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ RegioYL'fukhusel Ka~mdden Tertialrapport 2 2008 Tertialrapport 2 2008 Katrineholm den 19 september 2008 ~~~ Kenth Persson cheföverläkarejförvaltningschef 641 96 Katrineholm Tel

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

DATUM Delårsrapport 1,2013. Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet

DATUM Delårsrapport 1,2013. Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet LANDSTINGET SORMLAND Nämnden för kultur, utbildning och filuftsverksamhet PROTOKOLL DATUM 20 13-05-02 DIARIENR KN-KUS13-001 2111 3 Delårsrapport 1,2013 Diarienummer: KN-KUS 12-1 69 Behandlat av 1 Nämnden

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen LANDSTINGET SÖRMLAND 2014- ei- A- U5 RE-REV14-0 För kännedom Inköpschef Teemu Lehtimäki Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Personaldirektör Solveig Lampe Revisorerna i

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

1 Delårsrapport 2, 2013

1 Delårsrapport 2, 2013 D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2014-02-07 HBN14-006-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

20/16 Delårsrapport 1, 2016 Primärvårdsnämnden

20/16 Delårsrapport 1, 2016 Primärvårdsnämnden Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0182-2 20/16 Delårsrapport 1, 2016 Primärvårdsnämnden Diarienummer: PVN16-0182 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer