Detta är Stockholmshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Stockholmshem"

Transkript

1 A K I E B O L A G E S O C K H O L M S H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

2 Detta är Stockholmshem Lägenhetsvisning i kvarteret Kryssningen i Hammarby Sjöstad. Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag. Hos oss bor 6 personer, lika många som i en mellanstor svensk stad, eller åtta procent av alla stockholmare. Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I sjuttio år har vi skapat nya kvarter och hem åt nya och gamla stockholmare. Verksamheten har genom åren renodlats mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena. Fastighetsbeståndet omfattar idag 524 fastigheter med cirka 31 2 bostäder och 3 7 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till nästan 2 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till 4 kvadratmeter. Årsomsättningen är 1,9 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 29 miljarder kronor och det bokförda värdet 9,7. Antalet anställda är 32. Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Omslag och bildtema 26 Konstnären i årets årsredovisning heter ove Siri Antonsson, född 1963 i Andenes i Nord-Norge. Hon har studerat på konstskolan i Rogaland och bor och arbetar i Stockholm sedan ove Siri arbetar med skulptur, måleri, graık och trycksaksillustrationer och har valt att skildra Stockholmshem med tonvikt på bolagets hyresgäster i olika Stockholmshemsmiljöer.

3 S A M M A N FA N I N G O C H N Y C K E LA L 1 År 26 Resultatet efter finansnetto uppgick till 183 (188) mnkr inklusive realisationsvinster. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 378 (568) mnkr. Den synliga soliditeten var 3 (32) procent. vå fastigheter avyttrades till M AB, för 4 mnkr. En fastighet förvärvades, f d Maria Sjukhus på Södermalm, från Stockholms läns landsting/locum AB för 61 mnkr i syfte att bygga ca 1 nya bostäder på tomten. Avslutande betalning på 12 mnkr gjordes för det under 25 förvärvade bolaget, Bostads AB Hammarbygård med tomträtten Kryssningen 1. Nyproduktionen omfattade 37 färdigställda och 889 påbörjade lägenheter. Bostadshyrorna låg på en oförändrad nivå 26, med en hyresrabatt på 1 procent för mars månad. Inflyttningshyrorna i upprustade smalhusområden höjdes med 7,5 procent i innerstaden och med 5 procent i övriga lägen. Utblick år 27 Bostadshyrorna höjs den 1 april med 1,-2,8 procent vilket motsvarar i genomsnitt 1,8 procent. Nyproduktionen bedöms omfatta cirka 37 färdigställda och 87 pågående lägenheter, varav 35 påbörjas under året. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt bedöms uppgå till 152 mnkr. F O O : A N I S L U K A S Femårsöversikt Nettoomsättning, mnkr Resultat efter finansnetto, mnkr Realisationsvinster, mnkr Kassaflöde löpande verksamhet, mnkr Eget kapital, mnkr Marknadsvärde fastigheter, mnkr Bokfört värde fastigheter, mnkr Räntebärande skulder, mnkr Investeringar, mnkr Direktavkastning exkl central adm, % 6,9 7,3 7,6 7,3 8,3 Synlig soliditet, % 29, Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 1,9 1,7 1,6 2,2 Avkastning totalt kapital, % 3,7 3,9 4,2 4,3 6,5 Uthyrningsgrad area bostäder, % Medelantal anställda Definitioner se Femårsöversikt sid 65. INVESERINGAR RESULA EFER FINANSNEO EXKL. REAVINSER AVKASNING OAL KAPIAL SOLIDIE Mnkr Mnkr % % S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

4 2 V D H A R O R D E Nyproduktionen möts av ett stort intresse, även om det allt större utbudet av nya bostäder i Stockholm ökar konkurrensen om hyresgästerna och kräver ökad marknadsföring. Nya direktiv och mål efter valet År 26 präglades till stor del av de effekter ett valår för med sig. Redan under våren inleddes valdebatten och fokus ställdes in på valdagen den 17 september. Valresultatet blev sedan mycket tydligt med borgerlig majoritet på såväl riksnivå, i Stockholms län som i Stockholms stad. För Stockholmshems del är kanske den tydligaste effekten av valutslaget att det öppnas för bostadsrättombildning i allmännyttans hus igen. Kraften riktas främst mot ytterstaden där ombildningar också ses som ett steg i integrationspolitiken. Detta nya synsätt betonas också av att Stockholmshems förra vice ordförande, och ordförande Kristina Alvendal nu är bostads- och integrationsborgarråd. Den nya majoriteten är mycket tydlig med att dessa frågor hänger samman och stöder varandra. Inom staden ınns också målsättningen att väsentligt korta ner handläggningstider när det gäller planfrågor och bygglov, vilket är positivt för att kunna bibehålla ett högt tempo i nyproduktionen. Den nya majoriteten vill fortsätta att hålla en hög takt i bostadsbyggandet och starta produktion av 15 nya bostäder under Förändringar av stödformer På nationell nivå upphörde räntebidragssystemet vid årsskiftet och även produktionsstöd och investeringsstimulans avvecklades. Därmed ınns inga stödformer kvar som underlättar bostadsbyggandet. Motiven bakom dessa beslut är att stödformerna i högre grad förbättrar lönsamhetsmarginalerna för byggnadsindustrin än att de möjliggör ett ökat byggande. Vissa tröskeleffekter kan uppkomma, men samtidigt är konjunkturen för närvarande så stark att någon bestående avmattning knappast kommer att märkas i vår region. Särskilt som fastighetsskatten ska sänkas och på sikt avvecklas. Även regeringen aviserade åtgärder som syftar till en förenklad byråkrati och då särskilt när det gäller plan- och bygglagen och miljöbalken. Något som är välkommet då de långa överklagandetider och målkonfiikter som dessa lagstiftningar för med sig både fördröjer och fördyrar bostadsbyggandet. Högt tempo i nyproduktion och ombyggnad Under året nådde Stockholmshems totala investeringar i ny- och ombyggnad för första gången över en miljard kronor. Merparten rör nyproduktionen som låg på den högsta nivån sedan mitten på 198-talet. Nästan 9 lägenheter var under produktion vid årsskiftet. Målet var att under den föregående mandatperioden starta produktion av i snitt 5 bostäder per år. Målet uppfylldes inte helt, främst beroende på att fiera projekt överklagades och byggstarter fiyttades fram över årsskiftet. Samtidigt fortsätter den omfattande satsningen på våra nuvarande hyresgästers lägenheter i det äldre beståndet. otalt rör det sig om 14 5 lägenheter byggda på 194- och 195-talet som nu behöver renoveras för att motsvara moderna krav. Nästan en tredjedel är nu åtgärdade, årets 98 lägenheter inräknade. Ökad uthyrning och kortare kötider Som ett resultat av ökat byggande ökar förstås även uthyrningen. Stockholmshem hyrde ut 5 nybyggda lägenheter under 26. Nyproduktionen möts av ett stort intresse, även om det allt större utbudet av nya bostäder i Stockholm ökar konkurrensen om hyresgästerna och kräver ökad marknadsföring. I takt med att fier lägenheter byggs kortas kötiderna hos Bostadsförmedlingen. I ytterstaden kan kötidernas genomsnitt ligga så lågt som på åtta, nio månader Även i centrala delar sjunker snittet för nyproduktion även om det för riktigt attraktiva lägenheter fortfarande kan krävas 1-15 år. Detta trots en relativt stor hyresdifferentiering. Det kan konstateras att hyresspridningen i nyproduktionen från ca 1 1 kr till 1 6 kr per kvm/år skulle behöva vara än större för att motsvara de boendes uppfattning av lägets betydelse. Efter att vi tidigare år har förstärkt organisationen på planerings- och byggsidan ökade vi 26 resurserna för att hantera uthyrning och infiyttning på ett bra sätt för våra nya hyresgäster. otalt sett minskar dock personalen något då vi gör omdisponeringar i samband med pensionsavgångar. Starkt resultat och bokslut Bokslutet följer huvudsakligen våra budgetantaganden men med några avvikelser. Räntehöjningarna lät vänta på sig och Riksbankens ränteupptrappning var något långsammare än vi räknat med. Nyupplåningsbehovet minskade något då delar av nyproduktionen av bostäder sköts framåt också detta år. Året var dessutom betydligt varmare än ett normalår varför uppvärmningskostnaderna blivit låga. Sammantaget ger detta ett resultat som väl är i nivå med våra avkastningskrav. Hyreshöjning med differentiering Efter fjolårets frysning av hyrorna resulterade årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen i en höjning på 1,8 procent för 27, motiverat av stigande räntor och ökade el- och uppvärmningskostnader. Den befarande trenden med krav på oförändrade hyror, eller sänkningar, från Hyresgästföreningens sida bröts därmed och ett mera normalt lokalt förhandlingsarbete tog vid. Höjningen fördelas olika inom bostadsbeståndet för att ge en mer rimlig och rättvis hyresfördelning i staden. Differentieringens spann är 1, till 2,8 procent beroende på hustyp och läge. Utblick 27 byggande, försäljningar och nysatsningar Konjunkturmässigt beınner vi oss i en mycket gynnsam situation med en minskande arbetslöshet och en stark tillväxt. Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt mycket stark och behovet av fortsatt bostadsbyggande kvarstår därmed. Räntenivåerna kommer sannolikt att fortsätta att stiga under året. Hur mycket beror naturligtvis mycket på hur konjunkturen utvecklas globalt och i Sverige. Stockholmshem planerar för ett fortsatt bostadsbyggande på en hög nivå. En långsiktig produktionstakt på 35 lägenheter eller något däröver är i paritet med stadens målsättning och bolagets kapacitet. Det är också en produktionstakt som skapar förutsättningar för ett rimligt tillskott av bostäder men också ett eftertänksamt och kvalitetsmedvetet byggande. Den fortsatta takten för upprustningar och S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

5 3 V D H A R O R D E ombyggnader planeras ligga på 65 lägenheter om året. Det som hotar lönsamheten i nyproduktionen är förstås kostnadsutvecklingen och risken för överhettning inom byggbranschen i Stockholm. Därför arbetar vi med en mängd olika entreprenadformer för att få in rätt partner till rätt projekt och maximera antalet anbudsgivare. Omfattningen av försäljning av fastigheter till bostadsrätter är i stort sett omöjlig att bedöma i dagsläget då ombildningarna ännu inte är igång. Priset och marknadsutvecklingen är förstås avgörande för i vilken utsträckning hyresgästerna kommer att välja att köpa eller inte. Förra gången våra hyresgäster erbjöds köpa sina lägenheter, , sålde vi totalt 2 8 lägenheter för en total summa av 2,8 miljarder kronor. Antalet lägenheter motsvarade ca nio procent av beståndet och snittpriset under perioden var kronor per kvadratmeter. Nyproduktion och bostadsrättsombildningar är aktiviteter som har stor påverkan på företagets verksamhet och resultat på kort sikt. Under 27 startar vi även två andra typer av satsningar som vi hoppas ska ge resultat på längre sikt. Den ena handlar om att ta ett helhetsgrepp i utsatta och otrygga bostadsområden. Stockholmshems bostäder ınns i alla delar av staden och vårt mål är att våra hyresgäster ska känna sig säkra och trygga, oavsett var de bor. Vi genomför därför lokala och behovsinriktade insatser i brett samarbete med andra lokala fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, polis och skola. En satsning som beräknas pågå under en lång tid. Den andra satsningen är ett omfattande och långsiktigt arbete avseende energibesparing i hela vårt lägenhetsbestånd. Vi startar kartläggningen under 27 för att sedan planera genomförandet av energibesparande åtgärder. Förutom effekter i resultaträkningen ınns även ovärderliga miljövinster som skäl för detta arbete. De båda satsningarna stämmer också väl med Stockholmshems traditionella och långsiktiga mål att förena omsorg om de boende med en kostnadseffektiv förvaltning. Att skapa bästa möjliga förhållanden för våra hyresgäster en ambition som präglat företaget i många år och ınns inskrivet i vår affärsidé. Att ta nya steg i denna riktning känns extra motiverat 27, när Stockholmshem jubilerar och kan ıra 7 år som hyresvärd åt hundratusentals stockholmare genom åren. Stockholm i februari 27 Pelle Björklund F O O : A N I S L U K A S S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

6 4 A F F Ä R S I D É, M Å L O C H S R A E G I E R Stockholmshems verksamhet ska kännetecknas av långsiktighet, kvalitet och god ekonomi. Inriktningen är att som hyresvärd vara det bästa alternativet för bostadshyresgäster i Stockholm, för ägarna framstå som det bästa bostadsbolaget och som arbetsgivare betraktas som det mest attraktiva företaget inom bostadssektorn. A F F Ä R S I D É, M Å L O C H S R A E G I E R Stockholmshems affärsidé Äga och hyra ut bostäder i Stockholm Skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas Förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås Mål Stockholmshem ska vara ett ınansiellt starkt företag och kännetecknas av stabil långsiktig utveckling med kostnadseƒektiv verksamhet. Detta följs upp genom bland annat soliditet, driftkostnadsnivå, avkastning och värdetillväxt. En hög nyproduktionstakt fortsätter på 35-4 lägenheter per år. Stockholmshem erbjuder sina hyresgäster att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt. Särskilt prioriterat är att bistå hyresgästerna i ytterstadsområdena i ombildningsprocessen. En långsiktig satsning på ökad trygghet, integration och delaktighet i särskilt utsatta områden inleds. Stockholmshems verksamhet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt med god kvalitet och inriktas på nöjda kunder och varaktiga hyresgästrelationer. Vi ska värna om högt brukarinflytande, bra service, funktionella lägenheter, väl fungerande bostadsområden och prisvärda hyror. Uppföljning sker regelbundet genom kundmätningar. Stockholmshem ska ha kunniga, motiverade och självständigt arbetande medarbetare som trivs med sitt arbete. Mätning och uppföljning sker bland annat genom personalenkäter och utvecklingssamtal. Strategier 1. KONCENRAION PÅ BOSADSFASIGHEER Bolagets inriktning ska vara att äga och förvalta hyresbostäder i Stockholm. Lokalinnehavet ska inriktas på närservice för bostadshyresgästerna. 2. FORSA NYPRODUKION Nyproduktionen av hyreslägenheter ska bibehållas på nuvarande nivå och möjliggöras med beıntlig projektportfölj, markanvisningar från staden samt förvärv av exploateringsobjekt. Rimliga hyror ska eftersträvas. I syfte att minska produktionskostnaderna ska nya entreprenad- och upphandlingsformer, ökat industriellt byggande med olika grader av prefabricering samt standardisering och typhus prövas. Effektivitet i planlösningar och yteffektivitet ska skapas. 3. UVECKLING AV FASIGHESBESÅNDE Förvärv, byten och avyttring av fastigheter ska ske på affärsmässiga grunder i syfte att åstadkomma blandade upplåtelseformer i stadsdelarna samt rationella fastighetsområden. Fastighetsbeståndet ska förädlas och förändras utifrån en långsiktig förvaltning och kundnytta med syfte att skapa tillväxt i värde och avkastning. Upprustning av det äldre beståndet ska genomföras enligt en långsiktig plan efter behov och i den takt som resurser och möjligt hyresuttag medger. Genomförande av stambyten och badrumsombyggnader i 5-talsbeståndet ska prioriteras. 4. HÖG KUNDORIENERING Långsiktiga och förtroendefulla hyresgästrelationer ska eftersträvas. Hög ambition, stort engagemang och lyhördhet ska prägla arbetet med att tillgodose hyresgästernas behov. Önskemål om funktionellt, trivsamt och prisvärt boende med välskötta allmänna utrymmen ska stå i fokus. Bostadsområdena ska vara attraktiva och trygga. Hyresgästerna ska mötas med en positiv attityd. Kontakter och handling ska präglas av Nyproduktion i kvarteret Svallvågen, i Hammarby Sjöstad. respekt och uppriktighet, och utfästelser ska hållas. Information om hyresgästers förhållanden ska behandlas med strikt sekretess och ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling ska accepteras. Felanmälan, felavhjälpning och hantering av klagomål ska fungera bra och snabbt. En fortsatt utbyggnad av Internetlösningar bidrar till detta. S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

7 5 A F F Ä R S I D É, M Å L O C H S R A E G I E R Generationsväxling av hyresgäster med ändrade krav på service och standard ska uppmärksammas. Önskemål om mer personligt präglat boende förväntas öka och möjligheterna till individuella val ska underlättas. Hyresgästernas uppfattning om Stockholmshem som hyresvärd ska regelbundet följas upp genom kundundersökningar. F O O : A N I S L U K A S 5. KOSNADSEFFEKIV OCH LÖNSAM VERKSAMHE MED RIMLIGA HYROR Kassaflödet ska successivt förbättras genom ökat driftnetto. Driftnettot ska förbättras genom att hyresbortfallet minimeras och kostnader för administration och drift har lägre ökningstakt än hyrorna. Inriktningen är att äga och förvalta sammanhängande och rationella förvaltningsområden som ger stordriftsfördelar och kostnadseffektiv förvaltning. Bolaget ska verka för långsiktiga lösningar över mandatperioderna samt eftersträva en jämn investeringstakt i syfte att nå god lönsamhet och kostnadseffektivitet i byggande och förvaltning över tiden. 6. EFFEKIV ORGANISAION Organisationen ska ge förutsättningar för hög kundnytta, stort engagemang hos medarbetarna samt effektivt nyttjande av resurser. Organisationen ska vara tydlig med känd beslutsordning samt klara ansvarsområden och befogenheter. Verksamheten ska flexibelt anpassas till förändrade förutsättningar, bostadsområdenas särprägel och skiftande behov. Egen personal ska prioriteras för nyckelfunktioner kopplat till företagets långsiktiga roll som fastighetsägare samt för det nära hyresgästarbetet. I övrigt kan entreprenörer och konsulter anlitas. 7. NÖDA MEDARBEARE OCH HÖG KOMPEENS Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska kompetenta och motiverade medarbetare kunna rekryteras och behållas. Ömsesidigt förtroende ska råda mellan Stockholmshem som arbetsgivare och medarbetarna. Förutsättningar för en utvecklande arbetsmiljö ska skapas genom målstyrning, långtgående delegering, gott ledarskap, bra information och goda anställningsvillkor. Arbetsklimatet ska präglas av samarbete, hjälpsamhet och omtanke. Medarbetarnas behov och förutsättningar ska tas till vara genom lyhördhet och delaktighet samt med kompetensutveckling och årliga utvecklingssamtal. Medarbetares uppfattning om arbetsförhållandena ska regelbundet mätas och analyseras som underlag för fortlöpande förbättringsåtgärder. Chefer ska aktivt skapa möjligheter för medarbetarnas och företagets utveckling. 8. GOD MILÖ OCH KVALIE Verksamheten ska bedrivas på ett miljövänligt sätt och förenligt med en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt, målinriktat sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner och med inriktning på ständig förbättring. Miljöcertiıkatet enligt ISO 141 ska bibehållas. Verksamheten ska bedrivas så att hyresgästernas och andra intressenters krav på god kvalitet uppnås. Kvalitetsarbetet ska utvecklas i syfte att öka kundnyttan och effektiviteten i verksamheten. 9. FORSA I-UVECKLING Utvecklingen på I-området ska fortsätta för att öka tillgänglighet och service för kunden, effektivisera interna processer samt förbättra den externa och interna informationen. Isäkerheten ska prioriteras och följas upp årligen. 1. ÖPPEN KOMMUNIKAION OCH SARK VARUMÄRKE Med öppen, ärlig och tydlig kommunikation ska förtroende skapas hos hyresgäster, medarbetare, ägare, media, kapitalmarknad och andra intressenter. Utfall Utfall Mål Mål Finansiella mål Synlig soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 1,9 >1,5 >1,5 Driftkostnader, kr/m <37 <37 Avkastning totalt kapital, % 3,9 3,7 3,3 3,6 Resultat efter finansnetto, mnkr Icke-finansiella mål Omflyttning, % 7,9 9,3 <7, <7, Uthyrningsgrad bostäder, % Nyproduktion, antal lgh Customer Scorecard 2 Nöjda kunder, service, % 79, Nöjda kunder, produkt, % 76, ,2 Välrenommerat företag, profil % 91, ,8 Prisvärt boende, prisvärdhet % 79, ) Antal byggstarter 2 ) Customer Scorecard genomförs nästa gång 27 S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

8 6 B O S A D S M A R K N A D Efterfrågan på bostäder var fortsatt hög i Stockholm under 26 samtidigt som utbudet av bostäder ökade. Nyproduktionen av lägenheter ökar rörligheten på hyresmarknaden och kötiderna för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen sjunker. I ytterstaden var det möjligt att få en nyproducerad hyresrätt med bara några månaders kötid. B O S A D S M A R K N A D Utvecklingen i Sverige 26 kan summeras som det bästa året i svensk ekonomi sedan millennieskiftet. Uppgången drevs av framförallt export, investeringar och hushållens ökade konsumtion. Sveriges BNP ökade med 4,4 procent. Sedan 197 har denna tillväxt endast överträffats 1999 då BNP ökade med 4,5 procent. I slutet av 26 hade investeringar och bostadspriser stigit med nära 1 procent. Industrin hade det högsta kapacitetsutnyttjandet på cirka 3 år samtidigt som kronan stärktes med cirka 6 procent mot större valutor. Efter fiera år av växande arbetslöshet ökade sysselsättningen under 26. En tydlig uppgång skedde inom bygg, infrastruktur och industri där både produktion och orderingång ökade. Även uppdragen inom tjänstesektorn ökade, exempelvis inom ınans, I och telekommunikation. Den privata konsumtionen fortsatte att öka trots att räntenivåerna började stiga från 25 års historiskt låga nivåer. Bostadsmarknaden i Sverige Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät rapporterar allt fier kommuner i Sverige brist på bostäder. De senaste fyra åren har en snabb utveckling skett. År 26 rapporterade var femte kommun brist jämfört med var femtonde kommun för fyra år sedan. Det är i små kommuner med färre än 25 invånare som bristen på lägenheter ökar snabbast. Bristen gäller främst små och medelstora hyreslägenheter men även större hyreslägenheter och bostadsrätter efterfrågas allt mer. En hög efterfrågan på bostäder medförde en fortsatt prisökning på bostadsrätter i Sverige under 26. Prisuppgången avstannade dock under de tre sista månaderna och snittökningen blev 9 procent för riket, vilket var betydligt lägre än under 25 då uppgången var 22 procent. Ett trendbrott skedde i Storstockholmsområdet och Göteborgsregionen där bostadsrättspriserna ökade mindre än för riket totalt under 26, i Stockholm med 8 procent och i Göteborg med 4 procent. Malmö låg fortsatt högre än riket under 26 med en ökning på 16 procent. Bostadsmarknaden i Stockholm I Stockholms län har det skett en viss förbättring av tillgången på bostäder. År 26 uppgav 21 av totalt 26 Stockholmskommuner att det rådde bostadsbrist, för tre år sedan gällde det samtliga kommuner. I de två andra storstadsregionerna, Göteborg och Malmö, är antalet kommuner med bostadsbrist i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Priserna på bostäder fortsatte uppåt, dock i en betydligt lugnare takt än under 25. I Storstockholm ökade bostadsrättspriserna med 8 (25) procent. Främsta orsaken till fortsatta ökningar är en låg räntenivå trots räntehöjningar, kombinerat med en fortsatt stark efterfrågan. En av de faktorer som har störst påverkan på efterfrågan är befolkningsökningen. Under 26 ökade befolkningen i Stockholms stad med personer till invånare. Ökningen är den högsta sedan 195 och kan jämföras med 25 års befolkningsökning på personer. Orsaken är dels ett överskott av infiyttade på personer kombinerat med ett födelseöverskott på personer. Antalet bostäder i Stockholms stad ökade under 26 med (2 544) lägenheter och småhus. otalt uppgick antalet bostäder i staden till vid årsskiftet 26/27. UVECKLING I SOCKHOLMS SAD 26 Befolkningsökning, antal personer Flyttnetto, antal personer Sysselsättningsökning %,5 Nyproduktion, antal bostäder Prisökning, bostadsrätter % 8 Källa: USK S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6 SÖRSA HYRESVÄRDARNA I SOCKHOLMS SAD 26 Area Antal Andel av totalt (1-tal kvm) hyreslgh antal hyreslgh, % Antal 9 Svenska Bostäder Stockholmshem Familjebostäder Micasa AB (f d FB Servicehus AB) Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) Stiftelsen Stockholms Studenbostäder Wallenstam Einar Mattsson Byggnads AB Byggnadsfirma Olov Lindgren AB HSB Stockholm Stena Fastigheter Heba Summa de största hyresvärdarna Källa: Byggstatistik, USK Källa: USK PÅBÖRADE BOSÄDER SOCKHOLMS SAD Småhus Bostadsrätter Privata hyresrätter kommunala hyresrätter

9 7 B O S A D S M A R K N A D Nyproduktionen av hyresrätter har ökat de senaste åren men det totala antalet minskar på grund av ombildning till bostadsrätter. Under 26 ombildades privata hyresrätter till bostadsrätter. Hyresmarknaden i Stockholm Hyresmarknaden har de senaste åren präglats av en ökad rörelse och differentiering på grund av den ökande nyproduktionen. Det ınns inga vakanser inom Stockholms stad och det råder fortsatt stor efterfrågan i det äldre beıntliga beståndet i hela staden. Inte heller nyproduktionen uppvisar vakanser, men efterfrågan är lägre i ytterstaden än i innerstaden och närförort. Nyproduktioner Hammarby Sjöstad. i ytterstaden kräver större marknadsföringsinsatser och fier bokningsomgångar trots att hyresnivån ligger 3-35 procent lägre än för innerstaden. Stockholms stads Bostadsförmedling AB förmedlar större delen av den samlade nyproduktionen inom Stockholms stad, såväl privata som kommunala hyresrätter. Antalet personer i Stockholms stads bostadsförmedlings kö ökade under året med 35 procent och uppgick vid årsskiftet till ( ) personer. Orsakerna är ökad infiyttning och efterfrågan men också att Bostadsförmedlingen ökar antalet förmedlade lägenheter och har underlättat anmälan via sin webbplats. F O O : B E R G S L A G S B I L D Alla anmälda är dock inte aktivt bostadssökande. I en analys som Bostadsförmedlingen gjorde av bostadskön under året framgick att en tredjedel (34 procent) av de anmälda uppgav att de behövde en bostad inom ett år. Drygt 15 procent uppgav att de behövde en inom två år och 3 procent köar för att gardera sig, man vet aldrig vad som händer. Nästan 7 procent har ett förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller villa/radhus. Ca 3 procent bor utanför Stockholms stad. För de fiesta, två tredjedelar, spelar det ingen roll om lägenheten de söker är nyproducerad eller inte. En viktigare faktor är hyresnivån, som överlag är högre i nyproduktionen. Mätningen visade att ca 15 köande kunde tänka sig att betala 5 5 kr/mån för en tvårummare i ytterstaden, men att antalet sjönk till ca 3 om hyran istället var 6 5 kr/mån. Stockholmshems hyresnivå för två rum och kök på 6 kvm i ytterstaden låg 26 på kr/mån för en nybyggd lägenhet. Den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen minskade under 26 jämfört med föregående år från 4,7 till 4,3 år. I ytterstaden kan kötiderna sjunka ned mot 8-9 månader i genomsnitt för nyproduktionsprojekt. Det är främst småhushåll som står i Bostadsförmedlingens kö. Nästan hälften av de sökande (47 procent) är ensamhushåll och en fjärdedel av hushållen består av två personer. Över hälften (53 procent) har en sammanlagd hushållsinkomst under 3 kr/år. Stockholmshems marknadsandel Stockholmshem äger och förvaltar lägenheter och är därmed näst största bostadsföretag i landet och i Stockholms stad. Var åt- BOSÄDER I SOCKHOLMS SAD 26 Antal Andel % Förändring 3 6,% Kommunala hyresrätter ,9-5,6 Övriga hyresrätter ,3,25 Bostadsrätter ,5 9,89 Småhus ,3,74 otalt , 2,54 Källa: USK MEDELKÖID EFER OMRÅDE LÄGENHEER FÖRMEDLADE VIA BOSADSFÖRMEDLINGEN Innerstad 12,4 12,7 1,9 1,7 11,1 Norra ärva 6,5 5,5 4,9 3,8 3,9 Närförort 9,3 6,7 7,1 5,2 5,3 Södra ärva 4,3 4,3 4,2 3,4 2,8 Sydvästra ytterstaden 6,4 5,4 5,1 4,5 4,1 Södra ytterstaden 6,4 5,7 5,2 4,4 4,1 Västra ytterstaden 5,1 4,8 4,4 3,2 3, Källa: Bostadsförmedlingen S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

10 8 B O S A D S M A R K N A D tonde stockholmare, ca 6 personer, bor i företagets lägenheter. Stockholmshem färdigställde 37 (11) nya lägenheter under 26. Beståndet motsvarar 7,4 procent av Stockholms stads bostäder, 14,4 procent av samtliga hyresrätter och drygt 32 procent av de kommunala hyresrätterna. De två andra kommunägda bostadsföretagen är Svenska Bostäder med drygt 43 lägenheter och Familjebostäder med drygt 22 5 lägenheter. De tre företagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter hade vid årets utgång ökat till drygt 46 (45) procent, på grund av nyproduktion och fortsatta ombildningar av privatägda hyresrätter till bostadsrätter. De största privata hyresvärdarna är Wallenstam och Einar Mattsson Byggnads AB med vardera 2 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. Stockholmshem har i jämförelse med de övriga större bostadsföretagen ett relativt stort äldre bestånd i inre ytterstaden. Lägenheterna fördelar sig på Västerort, 18,5 procent, Innerstaden 19,5 procent samt Söderort, inklusive Nacka, med 62 procent. Hyresutveckling De allmännyttiga bostadsföretagens hyror är normerande för övriga fastighetsägares bostadshyror. Hyrorna förhandlas årligen med Hyresgästföreningen och baseras på självkostnader för bostadsföretaget och bruksvärdet för den enskilda lägenheten. Sedan år 2 har hyrorna i Stockholm årligen höjts med i genomsnitt cirka 2-3 procent. Motiven har varit kostnadsökningar på främst fjärrvärme och el. Under fjolåret krävde Hyresgästföreningen en sänkning, vilket resulterade i oförändrad hyra för Stockholmshems hyresgäster. Under 26 ledde Stockholmshems hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen till en höjning med 1,8 procent från den 1 april 27. De hyreshöjningar som genomförts från 24 och framåt har differentierats inom bostadsbeståndet enligt den partssammansatta Hyreskommitténs matris. Större hänsyn har tagits till läge och bostadsområdets karaktär än vad som var fallet tidigare. Differentieringen har inneburit att lägre höjningar genomförts i områden som legat högt i jämförelse med matrisen och tvärtom. Nivån för 27 innebär ett spann mellan 1, och 2,8 procents höjning. Ny lag för nyproduktionshyror Den 1 juli 26 infördes en ny lagstiftning som Infiyttning i de nya hyresradhusen i kvarteret Bäverdalen i Rågsved. reglerar hyressättningen i nybyggda hyreshus. Nu ınns möjligheten att träffa en hyresöverenskommelse med Hyresgästföreningen eller någon annan hyresgästorganisation som gäller i tio år framåt. Hyran baseras på kostnaderna för det aktuella projektet och hyresnivån ska inte kunna prövas mot bruksvärdesreglerna annat än i undantagsfall. I vanliga fall har hyresgästerna alltid rätt att få sin hyra i nyproduktionen prövad i hyresnämnd och hovrätt. Hyran kan sänkas i efterhand, vilket anses hämma byggandet av nya hyresrätter. Vid en överenskommelse för tio år framåt är hyresändringar med anledning av den allmänna hyresutvecklingen på orten och för till- F O O : A N I S L U K A S SOCKHOLMSHEMS BOSÄDER 26 Antal lägenheter Andel av totalt bostäder i Stockholm, % 7,2 Andel av totalt hyresrätter i Stockholm, % 14,4 Lägenhetsarea, kvm Medelstorlek, kvm 63 Medelhyra, kr/kvm, jan SOCKHOLMSHEMS NORMHYROR PER 1 AN 27 REDOVISADE ENLIG HYRESKOMMIÉNS MARIS Antal lägenheter Normhyror per kvm och år Hustyp Ålder Antal Innerstad Inre Yttre Innerstad Inre Yttre lgh ytterstad ytterstad ytterstad ytterstad Sekelskifte Klassicism Funktionalism Folkhemmet Grannskapet Storskalighet Kvartersstaden Nymodernismen Nyproduktion S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

11 9 B O S A D S M A R K N A D och frånval tillåtna. Efter tioårsperioden kan hyran sedan prövas enligt de vanliga bruksvärdesreglerna. Nyinfiyttade hyresgäster i nyproduktion i Skärholmen, Sätra och Rågsved. Svensk hyressättning prövas i EU Fastighetsägarna Sverige anmälde i maj 25 svenska staten till EU-kommissionen och hävdade att de svenska allmännyttiga bostadsföretagen subventioneras av sina kommunala ägare. Därmed, anser Fastighetsägarna, har allmännyttan kunnat sätta låga hyror och satt konkurrensen ur spel. Detta har lett till att Fastighetsägarna Sverige, Sabo (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation) och Hyresgästernas riksförbund gemensamt med regeringen nu försöker ınna en inhemsk lösning för framtida hyressättning, så att frågan kan avföras från kommissionen. Avsikten är att uppnå en tillräckligt fri konkurrenssituation för den privata sektorn utan att därför släppa hyresbildningen helt fri. F O O : A N I S L U K A S Utblick 27 Stockholms befolkning förväntas öka i takt med fortsatt tillväxt i regionen och bidra till en fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Rörligheten på bostadsmarknaden i Stockholms stad fortsätter öka, då den nya politiska majoriteten har som mål att 15 nya bostäder ska byggas under de kommande fyra åren samtidigt som boende i allmännyttan ska erbjudas möjligheten att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt. Konkurrensen om hyresgäster för nyproduktion i ytterstadslägen förväntas öka då ett ökande utbud medför större valmöjligheter för de bostadssökande. Under 27 kommer totalt ca 1 5 nyproducerade lägenheter ut på marknaden för förmedling. Byggstart beräknas ske för 8 46 nya lägenheter. KONKURRENANALYS DE FEM SÖRSA HYRESVÄRDARNA I SOCKHOLMS SAD 1 ) BEALNINGSVILAN FÖR 2 ROK (NYPRODUCERAD) Svenska bostäder Stockholmshem Familjebostäder Wallenstam Einar Mattsson Antal Bostadsarea Antal lägenheter Snitthyra ) Påbörjad nyproduktion ) Färdigställd och inflyttad nyproduktion ) 4 Antal anställda ) 3 Andel av tot.hyresrätt, % Andel av totalt antal bostäder i Stockholm, % 1,3 7,2 5, Ägare Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms Stad Största ägare Familjen Hans Wallenstam, Ränk 1 1 ) Exkl. Micasa (sevicehus) och SKB (kooperativa hyresrätter). 55 % av rösterna 2 ) Uppgift för ) Projekt med hyres- och bostadsrätter på entreprenad, ej för egen förvaltning ) Inklusive personal som utför förvaltningsuppdrag för 25 andra fastighetsägare. Källa: Bostadsförmedlingen Ytterstad Närförort Innerstaden Hyra/mån kr S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

12 1 H Y R E S G Ä S E R O C H S E R V I C E I Stockholmshems lägenheter bor drygt 6 personer i alla åldrar och typer av hushåll. Antalet omflyttningar var 26 det högsta sedan slutet av 199-talet då den ökade nyproduktionen ökar rörligheten på marknaden. H Y R E S G Ä S E R O C H S E R V I C E Mål och strategier Målet är att skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas. Uthyrning, förvaltning och service ska präglas av hög kundorientering med fokus på ett tydligt och konsekvent agerande i möte med hyresgäster. Hyresgäster i befintligt bestånd Alla åldrar och typer av hushåll ınns representerade bland Stockholmshems hyresgäster. Den dominerande hushållstypen består av 1-2 personer i åldern år. Detta beror på att företagets lägenhetsbestånd till mer än hälften består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre. Småhushållen, det vill säga ungdomar, familjer utan barn, ensamstående med och utan barn samt pensionärer är därför viktiga målgrupper för det beıntliga beståndet. Den låga nyproduktionen runt millennieskiftet i kombination med längre boendetid och lägre omfiyttning har medfört att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare blivit allt högre. Störst andel hyresgäster som är mer än 65 år gamla ınns i Söderort där också lägenhetsbeståndet domineras av hus byggda under 194-, 5- och 6-tal. Andelen hyresgäster som har en boendetid på 3 år eller längre har ökat något de senaste åren och uppgick 26 till knappt 11 procent. Denna trend beräknas avta i takt med att rörligheten på bostadsmarknaden nu tilltar med en ökande nyproduktion. Omflyttning Under 26 nytecknade Stockholmshem (3 186) kontrakt, vilket är det högsta antalet sedan De senaste årens ökade nyproduktion innebär att omfiyttningen nu återigen kommer upp till 199-talets nivåer. Av årets nya kontrakt gäller 37 nybyggda lägenheter som färdigställdes under året. Av samtliga nya kontrakt förmedlades 1947, nästan hälften, av Bostadsförmedlingen. otalt 1 8 kontrakt tecknades av hyresgäster via interna byteskön och 628 var egna byten. Övriga kontrakt avser till stor del omfiyttning vid renovering. Nya hyresgäster i nyproduktion Vid varje nyproduktionsprojekt gör Stockholmshem en kortfattad infiyttningsenkät till de nya hyresgästerna. Enkätens syfte är att snabbt fånga upp tendenser bland och önskemål hos de nyinfiyttade i nyproduktionen. Då svarsunderlaget är litet per projekt går det inte att dra alltför långtgående generella slutsatser om nyproduktionens hyresgäster av enkätsvaren. ydliga tendenser är dock att hyresgäster i nyproduktion inte är någon homogen grupp och att hushållens storlek naturligt följer lägenhetsstorleken. ydligt är också att lägesfaktorn har en avgörande betydelse för beslutet att fiytta till den nya lägenheten. Nyinfiyttade hyresgäster i nyproduktion i kvarteret Hjälmsätra 5 i Sätra. I innerstadsprojektet kvarteret Vattenpasset på Ringvägen på Södermalm (47 lgh) uppgav 4 procent av de svarande att det främsta skälet till valet av lägenheten var en önskan att bo i området. På andra plats kom behov av en större lägenhet, 27 procent. I ytterstadsprojektet kvarteret Hjälmsätra 5 på Eksätravägen i Sätra var istället det främsta skälet för de infiyttade akut behov av bostad, 33 procent, följt av viljan att bo i en nybyggd lägenhet, 23 procent. Önskan att bo i det aktuella området kom först på tredje plats med 13 procent av svaren. SOCKHOLMSHEMS BOSADSHYRESGÄSERS ÅLDER (KONRAKSINNEHAVARE) ÅLDER INFLYADE HYRESGÄSER I NYPRODUKION 26 (KONRAKSINNEHAVARE) RESULA CUSOMER SCORE CARD 25 ANDEL SOM SVARA GANSKA ELLER MYCKE BRA Antal Stockholmshem Genomsnitt företag >1 lgh <25 <3 <35 <4 <45 <5 <55 <6 <65 <7 <75 <8 >8 Antal <25 <3 <35 <4 <45 <5 <55 <6 <65 <7 <75 <8 > Service Produkt Profil Attraktivitet Prisvärdhet Källa: Aktiv Bo S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

13 11 H Y R E S G Ä S E R O C H S E R V I C E Hyresgästernas ålder och tidigare boende följer samma efterfrågemönster. Det krävs längre kötid för innerstadsprojekt, vilket innebär att hyresgästerna där är äldre än i ytterstaden och i mycket hög utsträckning haft eget förstahandskontrakt eller annat eget boende tidigare. I ytterstaden är genomsnittsåldern lägre och betydligt fier kommer från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem. Godkännande och förmedling Godkännande av hyresgäster och kontraktsskrivning görs av Stockholmshems enhet för bostadsuthyrning. Styrprinciperna för bostadsuthyrningen är att den skall vara rättvis, tydlig och konsekvent. Bostadsuthyrningen tillämpar generella godkännanderegler för att säkerställa att nya hyresgäster ska ha möjlighet att betala hyran och uppfylla hyresavtalet. Kraven är att hushållets sammanlagda bruttoinkomst före skatt ska vara minst tre gånger årshyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, studiebidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande. Om hyresgästen har betalningsanmärkningar görs en individuell bedömning där hänsyn tas till antalet anmärkningar och åldern på dessa. Boendereferenser tas från eventuellt tidigare boende. Stockholmshems lägenheter förmedlas via Stockholms stads Bostadsförmedling och via en intern byteskö. ill Bostadsförmedlingen kan den som fyllt 18 år anmäla sig och årsavgiften är för närvarande 275 kr. De bostadssökande söker själva bland de lägenheter som annonseras ut som lediga på Bostadsförmedlingens webbplats och anmäler intresse. Efter avslutad utannonsering bjuds de med längst kötid in till visning. Den sökande med längst kötid lämnas som förslag till Stockholmshem för godkännande och kontraktsskrivning. Stockholmshem erbjuder också sina beıntliga hyresgäster att byta in sin nuvarande lägenhet mot lediga lägenheter i den interna byteskön. Hyresgästens kötid är densamma som kontraktstiden på nuvarande lägenhet. Lägenheten som hyresgästen byter in lämnas till Bostadsförmedlingen. Den interna kön administreras via Stockholmshems webbplats och telefonsvarstjänsten Bosvar. Utöver Bostadsförmedlingen och Interna byteskön ınns det möjlighet för boende med förstahandskontrakt att byta lägenhet via eget byte. Hyresgästen föreslår då själv ett byte med en annan hyreslägenhet. Därefter är det upp till respektive hyresvärd att godkänna bytet och den nya hyresgästen. Kundnöjdhet Stockholmshem använder undersökningsföretaget Aktiv Bo:s mätning Customer Score Card för att mäta kundnöjdhet. Undersökningen genomförs vartannat år, då en tredjedel av Stockholmshems hushåll får enkäten. Vartannat år genomförs sedan åtgärder för att möta upp mot hyresgästernas önskemål. Efter tre mätningar har samtliga hyresgäster fått besvara frågorna som ställs inom fem huvudområden: service, produkt, proıl, attraktivitet och prisvärdhet. Den senaste mätningen genomfördes 25 och visade att Stockholmshem har ett mycket stort förtroende hos sina hyresgäster. De områden där hyresgästerna önskar förbättringar är framför allt frågor om säkerhet och trygghet i allmänna utrymmen och utemiljö. Stockholmshem omsatte under 26 resultaten från mätningen i åtgärder som förbättrar säkerheten, som sektionering av allmänna utrymmen och bättre belysning i parkmiljöer. Enligt hyresgästernas önskemål målades även en del trapphus om och trappstädningen förbättrades. Under 26 gjordes en undersökning bland hyresgäster i 5-talsbeståndet vars lägenheter genomgick en badrumsupprustning. Undersökningen visar att upprustningarna överlag fungerar väl. 75 procent är ganska eller mycket nöjda med resultatet och nästan lika många tyckte att själva stambytet fungerade ganska eller mycket väl. Information, hembe- OMFLYNING Antal lägenheter INFLYADE HYRESGÄSERS SKÄL FÖR A SÖKA DEN NYA BOSADEN % Varav direktbyten Varav övrigt Varav Bostadsförmedlingen Varav internkö Akut behov av bostad Behov av större bostad Behov av mindre bostad Ville bo i området Ville bo i nybyggt Annat Kv Hjälmsätra 5 i Sätra Kv Vattenpasset på Södermalm S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

14 12 H Y R E S G Ä S E R O C H S E R V I C E Servicetekniker åtgärdar stopp i avlopp i lägenhet på Södermalm. sök och tillvalsmöten inför arbetet ıck höga betyg. Dammtätning och städning ıck sämre omdömen, vilket ledde till att nya förbättrade rutiner infördes under året. Webbplats och kundtidning I december 25 ersattes Stockholmshems gamla hemsida med en ny webbplats med förbättrat informationsinnehåll, design och struktur. Sökning av lediga lägenheter i den interna kön står för den största traıken till webbplatsen. Under 26 togs nästa steg för att ytterligare utveckla den interna byteskön, med bland annat avanmälning av bokningar. Detta ställer ökade krav på säkerhet och en inloggning med personlig pinkod arbetades fram under året. Utvecklingsarbetet fortsatte även med fiera nya funktioner, som möjlighet att boka bilplatser via kartor på webbplatsen. De nya funktionerna lanseras den 1 februari 27. Kundtidningen Stockholmshemmet har sedan 1999 getts ut i sin nuvarande form och distribueras till samtliga hyresgäster med fyra nummer per år. Räckvidden för tidningen är 65 procent, vilket innebär att närmare två tredjedelar av hyresgästerna läser ett genomsnittligt nummer av tidningen. Under 25 gjordes en läsarundersökning för att utvärdera tidningen. Undersökningen visade att läsarna i stort sett är nöjda med innehållet och ville läsa ännu mer om ämnen som hyresförhandlingar, lägenhetsservice, nybyggnad och byten. Förbättringspunkter var önskemål om tydligare layout och fier konkreta tips om boendet, vilket bland annat ledde till en ny graısk form på omslag och ny ständig botipsspalt under 26. Hyresgäst- och lägenhetsservice I syfte att öka hyresgästservicen öppnades under året en kundtjänst i bottenplanet på huvudkontoret. Kundtjänsten tar emot alla besök till företaget och fungerar även som reception. Hos kundtjänsten tecknar hyresgästerna kontrakt, gör tillvalsbeställningar, beställer underhållsåtgärder med mera. För hyresgästernas trygghet ınns en störningsjour öppen kvälls- och nattetid alla dagar i veckan. ill störningsjouren anmäls störningar från grannar och kringboende. ourens personal rycker då ut och ringer på hos den störande hyresgästen. Störningsjouren har totalt tio anställda och drivs i samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder. Felanmälan och reparationer av lägenheter och allmänna utrymmen utförs av Stockholmshems serviceavdelning med totalt 161 medarbetare. Felanmälan kan göras via telefon dagtid och via webbplatsen dygnet runt. För akuta utryckningar som vattenläckor och hissfel under kvällar och helger ınns en jour nåbar via telefon. Serviceavdelningen tar emot ca 1 felanmälningar i månaden. Under 26 slutförde serviceavdelningen införandet av ett nytt system för arbetsorderhantering, kallat Koll på läget. Systemet omfattar bland annat fordonsdatorer med GPSpositionering i samtliga servicebilar. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra lägenhetsreparationerna och samtidigt få vinster i form av ökad säkerhet för personalen samt lägre drivmedelsförbrukning. Den löpande uppföljningen under året visade att systemet lett till att servicen av lägenheter och allmänna utrymmen blivit kostnadseffektivare. Mindre personal och färre bilar krävdes för samma mängd arbete. Även bränsleförbrukningen för de bilar som används har minskat. Utblick 27 Omfiyttningen ökar i takt med att fier nyproduktionsprojekt blir infiyttningsklara. Under 27 beräknas drygt 4 nybyggda lägenheter bli färdiga för förmedling. Ny mätning med Cutomer Score Card genomförs under hösten för att mäta kundnöjdhet och effekterna av genomförda förbättringar i bostadsområdena. En långsiktig satsning på lokala och behovsinriktade insatser i särskilt utsatta och otrygga områden ska startas i brett samarbete med andra lokala fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, polis och skola. F O O : A N I S L U K A S S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

15 13 H Y R E S G Ä S E R O C H S E R V I C E I L L U S R A I O N : O V E S I R I A N O N S S O N S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

16 14 MARKNADSOMRÅDE VÄSEROR Utvecklingen i Västerort Stockholmshem i Västerort 26 Antal fastigheter Västerort omfattar 42 församlingar där det bor cirka 21 1 ( ) personer, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av stadens samtliga invånare. Ungefär 6 procent av dessa personer bor i stadsdelarna Hässelby-Vällingby-Bromma och 4 procent i Kista-Rinkeby-Spångaensta. I Västerort bor det fier barn, ungdomar och invånare med utländsk bakgrund än i Innerstaden respektive Söderort. Det är äldre personer i åldern år samt barn och ungdomar i åldern -19 år som ökar mest i Västerort. Boendetätheten i Stockholm varierar mellan stadsdelarna, i snitt bor det 2,2 personer per bostad i Västerort. Boendetätheten för hela staden, som i stort sett varit oförändrad sedan slutet av 9-talet, uppgick till 1,85. otalt antal anställda i Västerort uppgick till (76 ) fördelade på drygt 5 7 arbetsställen, 17 (15) procent av antalet anställda i hela staden. Flest anställda fanns inom den privata tjänstesektorn där 38 personer var anställda. Flest antal arbetsställen, närmare 3 4, fanns även inom den privata tjänstesektorn. Den öppna arbetslösheten i Västerort Hjorthagen Norra Djurgården ökade något under 26 och uppgick till 3,8 Vasastaden (3,6) procent av den arbetsföra befolkningen. 111 Antal lägenheter Lägenhetsarea kvm Medelstorlek, kvm 63 Medelhyra, kr/kvm/jan Outhyrd area bostäder % Omsättning hyresgäster inkl interna byten % 12,5 Lokalarea kvm Outhyrd area lokaler % 6,1 Rinkeby Solhem Bromsten Hässelby Villastad Nälsta Hässelby Gård Hässelby Strand Mariehäll Beckomberga Bromma Kyrka Blackeberg Riksby Bostäder i Västerort Åkeshov Åkeslund Nockebyhov Nockeby raneberg Ulvsunda Konkurrenssituation nyproduktion Ladugårdsgärdet Östermalm I Stadshagen Västerort ınns drygt 92 2 bostäder. FlerbostadshusenKungsholmen domineras av kommunala bostäder Kristineberg Fredhäll varav de fiesta ınns i Hässelby-Vällingby. PriMarieberg vata hyresrätter och bostadsrätter är färre ändjurgården i andra delar av staden. Småhus utgör 25 prosön cent av det totala beståndet i Västerort,SALvilket Gröndal därmed är den högsta andelen i staden. Södermalm Henriksdal Bostäderna i fierbostadshusen består till en Aspudden tredjedel av tvåor. illsammans med treorna Abrahamsberg Stockholmshems projekt med planerad bokningsstart 27. Stockholmshems projekt med planerad byggstart 27. Andra projekt med hyresrätter med planerad bokningsstart 27. Andra projekt med hyresrätter med planerad byggstart 27. Stockholmshems områden är rödmarkerade. Kompletterande uppgifter ınns i Fastighetsinnehav (sid 66-89) och Stockholmskartan. Södra Hammarbyhöjden Midsommarkransen Årsta B OS Ä D E R I V Ä S E R O R 2 6 H Y RESRÄER I VÄSEROR Västertorp Västberga Björkhagen Småhus 25 % Solberga Skärholmen 3 Enskededalen Gamla Enskede 25 2 Bagar 15 Bostadsrätter 21 % 1 Övriga hyresrätter 19 % Skarpnäcks Gå 5 Källa: USK Källa: USK Å R S R E D O V I S N I N G Enskedefältet 35 Stockholmshem 14 % 4 Kommunala Fruängen S O C K H O L M S H E M S ohanneshov 45 Sätra Svenska Bostäder 38 % hyresrätter 35 % Familjebostäder 13 % Hyresgäster % Övriga hyresrätter 35 % BOENDEID FÖR SOCKHOLMSHEMS Hammarbyhöjden H Y R E S G Ä S E R I V Ä S E R O R >39 år Gubbängen Rågsved Hökarängen

17 15 M A R K N A D S O M R Å D E V Ä S E R O R utgör de närmare hälften av det totala antalet bostäder. Merparten av bostäderna byggdes under perioden 1951 till 198. illskottet av färdigställda nya bostäder från nyproduktion under 26 ökade till cirka 1 5 (378) bostäder. Av dessa var närmare hälften, 517 bostäder, kommunala hyresrätter och 437 stycken bostadsrätter och resterande till nästan lika delar småhus och privata hyresrätter. ANAL PÅBÖRADE LÄGENHEER I VÄSEROR 26 Påbörjade Påbörjade lgh 26 lgh 25 Kommunala hyresrätter Svenska Bostäder Familjebostäder Stockholmshem 29 Övriga hyresrätter Bostadsrätter Småhus OAL Inkl. kategoribostäder såsom studentlägenheter, gruppboende och seniorboende Efterfrågan på hyresrätter Efterfrågan på lägenheter i Västerort varierar mycket, precis som i Stockholm överlag, främst beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. Kötiden i snitt var drygt 3 år för samtliga hyresrätter i Västerort som förmedlades via Bostadsförmedlingen under 26. I närförort, i stadsdelar som Abrahamsberg och raneberg, var kötiden betydligt längre, drygt 6 år. Överlag är kötiderna för en hyresrätt i Västerort något kortare än i Söderort. Kötiderna för nyproducerade lägenheter är överlag kortare, i södra ärva samt övriga västra ytterstaden i snitt 1,3 år samt i närförort 2,9 år. Stockholmshems marknadsandel I Västerort har Stockholmshem lägenheter med en bostadsarea på kvadratmeter, vilket ger en marknadsandel på cirka sex procent av samtliga bostäder. 4 procent av lägenheterna ınns i Hässelby, drygt tio procent i Blackeberg och tio procent i raneberg samt knappt tio procent i Rinkeby. Den vanligaste lägenheten är på två rum och kök och medelhyran för 26 ligger i genomsnitt på 844 kronor per kvadratmeter och år. Under 26 förvärvades en del av fastigheten kv Kvarnhagen 1 i Hässelby för kompletteringsbebyggelse av 29 lägenheter. Stockholmshems hyresstruktur Normhyrorna för bostäder i Västerort ligger mellan 721 kronor per kvadratmeter i hustypen Folkhemmet och 1 33 kronor per kvadratmeter i Nyproduktion. En liten ökning av normhyran har skett för fastigheterna byggda 3-6 på grund av smalhusupprustningar och stambyten. Grannskapet och Funktionalismen står för 37 respektive 2 procent av bostadsbeståndet. HUSYP I VÄSEROR Antal lgh Normhyra kr/m 2 /år per 1 jan 26 Sekelskifte -192 Klassicism Funktionalism Folkhemmet Grannskapet Storskalighet Kvartersstaden Nymodernismen Nyproduktion Inklusive hyreshöjning vid ombyggnad men exklusive permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder. F O O : A N I S L U K A S Stockholmshems hyresgäster Av Stockholmshems samtliga hyresgäster bor ungefär 2 procent i Västerort, varav merparten i Hässelby, Blackeberg och raneberg. Av Stockholmshems samtliga hyresgäster är andelen yngre (upp till 3 år) högst i Västerort. En tredjedel av hyresgästerna är mellan 3 och 45 år. 7 procent har bott i sin nuvarande bostad i mindre än tio år, vilket är en genomsnittligt kortare boendetid än för Stockholmshems hyresgäster i andra områden. Omfiyttningen i Stockholmshems bestånd visade på en något ökad rörlighet för hela området, med ett snitt på 12,5 (12,4) procent. Utblick I Västerort planeras totalt cirka 287 byggstarter av nya lägenheter under Av dessa är närmare 6 hyresrätter med byggstart under 27. Stockholmshem startar under 27 nyproduktion av 3 lägenheter i Åkeslund och förmedlar under andra kvartalet 29 nya lägenheter vid Hässelby slott. Hos andra fastighetsägare ınns totalt tre hyresrättsprojekt med planerad bokningsstart under 27, två i Blackeberg och ett i Råcksta. Balkong i Mariehäll. SOCKHOLMSHEMS LÄGENHEER FÖRDELADE EFER SORLEK GENOMSNILIG KÖID SAMLIGA LÄGENHEER I VÄSEROR 26 FÖRMEDLADE VIA BOSADSFÖRMEDLINGEN GENOMSNILIG KÖID NYPRODUCERADE LÄGENHEER I VÄSEROR 26 FÖRMEDLADE VIA BOSADSFÖRMEDLINGEN Antal lägenheter % 5 År 7 År RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK eller eller mindre större Västerort Hela Stockholmshem Närförort Norra ärva Södra ärva Västra ytterstaden Källa: Bostadsförmedlingen Närförort Södra ärva Västra ytterstaden *) *) Ingen förmedlad nyproduktion i Norra ärva Källa: Bostadsförmedlingen S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

18 16 M A R K N A D S O M R Å D E I N N E R S A D E N Utvecklingen i Innerstaden Stockholmshem i Innerstaden 26 Antal fastigheter 11 Antal lägenheter Lägenhetsarea kvm Medelstorlek, kvm 59 Medelhyra, kr/kvm/jan Outhyrd area bostäder % Omsättning hyresgäster inkl interna byten % 1,8 Lokalarea kvm riehäll Outhyrd area lokaler % 2,8 Hjorthagen Norra Djurgården Vasastaden Ladugårdsgärdet Ulvsunda raneberg Abrahamsberg Östermalm Stadshagen Kristineberg Kungsholmen Fredhäll Marieberg Smedslätten Gröndal SALSÖN Södermalm Henriksdal Aspudden Liljeholmen Midsommarkransen Södra Hammarbyhamnen Årsta Bostäder i Innerstaden Västertorp Hammarbyhöjden Västberga ohanneshov Konkurrenssituation nyproduktion Björkhagen Fruängen Stockholmshems projekt med planerad bokningsstart 27. Solberga Enskedefältet Stockholmshems projekt med planerad byggstart 27. Enskededalen Andra projekt med hyresrätter med planerad bokningsstart 27. Stureby Andra projekt med hyresrätter med planerad byggstart 27. Bagarmossen Stockholmshems områden är rödmarkerade. Kompletterande uppgifter ınns i Fastighetsinnehav (sid 66-89) och Stockholmskartan. HYRESRÄER I INNERSADEN allkrogen Skarpnäcks Gård BOS Ä D E R I I N N E R S A D E N 2 6 Gubbängen Hökarängen Övriga hyresrätter 71 % Kommunala hyresrätter 12 % Svenska Bostäder Rågsved 13 % Dominansen av bostadsrätter blir allt starkare i Innerstaden. Vid årsskiftetet 26/27 hade de ökat till (11 3), vilket är 57 procent av det totala beståndet på lägenheter. Allmännyttans andel av bostäderna uppgick till 12 procent, vilket är oförändrat från tidigare år. De privata hyresrätterna minskade, genom ombildningar, med 1 63 lägenheter och nu är allmännyttans andel av BOENDEID FÖR SOCKHOLMSHEMS H Y R E S G Ä S E R I I N N E R S A D E N Hyresgäster % Stockholmshem 1 % 3 Farsta Familjebostäder 6% 25 Övriga hyresrätter 31 % Bostadsrätter 57 % Källa: USK S O C K H O L M S H E M S Innerstaden omfattar 21 församlingar där det bor cirka 29 (288 8) personer, vilket motsvarar drygt en tredjedel av stadens samtliga invånare. De fiesta av dessa personer bor i stadsdelarna Södermalm och Norrmalm. År 21 beräknas 33 1 personer bo i Innerstaden. Gruppen äldre personer i åldern kommer att öka med nära 25 procent. Boendetätheten varierar mellan Stockholms stadsdelar, i snitt bor det 1,6 personer per bostad i Innerstaden. Snittet för hela staden, som i stort sett varit oförändrat sedan slutet av 9-talet, uppgick till 1,85 procent. otalt antal anställda i marknadsområdet uppgick under 26 till (31 5) personer fördelade på arbetsställen, vilket motsvarar 63 (61) procent av antalet anställda i hela staden. Flest anställda fanns inom den privata tjänstesektorn där närmare 16 personer var anställda. Den privata tjänstesektorn har också fiest antal arbetsställen, närmare 15. Den öppna arbetslösheten sjönk något i Innerstadens samliga stadsdelsområden och uppgick till 2,3 (2,4) procent. Innerstaden har den lägsta arbetslösheten av de tre marknadsområdena. Källa: USK Å R S R E D O V I S N I N G >39 år

19 17 M A R K N A D S O M R Å D E I N N E R S A D E N hyresrätterna i innerstaden 29 procent. Den vanligaste lägenheten i Innerstaden är en tvåa, följd av en etta. Närmare hälften av husen är byggda före 193-talet. illförda nya bostäder från nyproduktion i Innerstaden under 26 var betydligt högre jämfört med 25. otalt färdigställdes 1487 (917) nya bostäder. ANAL PÅBÖRADE LÄGENHEER I INNERSADEN 26 Påbörjade Påbörjade lgh 26 lgh 25 Kommunala hyresrätter Svenska Bostäder Familjebostäder 149 Stockholmshem Övriga hyresrätter Bostadsrätter Småhus 6 OAL otalt exkl kategori 972 Inkl. kategoribostäder såsom studentlägenheter, gruppboende och seniorboende Efterfrågan på hyresrätter Efterfrågan på lägenheter i Innerstaden är hög, men den varierar, precis som i Stockholm överlag, beroende på t ex hyresnivå och lägenhetsstorlek. Kötiden i snitt var drygt 11 år för de lite mer än 7 hyresrätter i Innerstaden som förmedlades via Bostadsförmedlingen under 26. Kötiden i snitt för samtliga förmedlade lägenheter i Stockholm under året var 4,5 år. Kötiderna för nyproducerade lägenheter i Innerstaden är överlag kortare med en kötid på i snitt 4,3 år. Stockholmshems marknadsandel Stockholmshem hade vid årets slut lägenheter i Innerstaden. Under året färdigställdes 47 lägenheter i kv Vattenpasset på Södermalm samt påbörjades produktion av 175 lägenheter i Kv Svallvågen i Hammarby Sjöstad. Bostadsarean uppgick till totalt kvadratmeter vid årets slut. Beståndet har sin tyngdpunkt på Södermalm där närmare 7 procent av lägenheterna ınns. Under året förvärvades kv Grimman 5, gamla Maria sjukhus, för bostadsproduktion av cirka 1 lägenheter på Södermalm. Stockholmshems hyresstruktur I Innerstaden ligger normhyrorna mellan 744 och kronor per kvadratmeter, vilket är högre än i Västerort och Söderort. Skillnaden är störst mellan en nyproducerad lägenhet i Innerstaden och en i Söderort, som ligger drygt 2 procent lägre. Normhyran för nyproduktion har dock sjunkit något. En viss ökning av normhyrorna skedde från 26 till 27 för lägenheter tillhörande Funktionalismen, på grund av smalhusupprustningar. HUSYP I INNERSADEN Antal lgh Normhyra kr/m 2 /år per 1 jan 26 Sekelskifte Klassicism Funktionalism Folkhemmet Grannskapet Storskalighet Kvartersstaden Nymodernismen Nyproduktion Inklusive hyreshöjning vid ombyggnad men exklusive permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder. Stockholmshems hyresgäster Av Stockholmshems hyresgäster bor knappt 2 procent i Innerstaden och av dessa bor närmare 7 procent på Södermalm. Åldersstrukturen hos hyresgästerna i Innerstaden kännetecknas av att andelen äldre är större än vad som är fallet i de andra marknadsområdena. Andelen yngre är också mindre jämfört med Väster- och Söderort. Mer än 4 procent är 5 år eller äldre, och bara 13 procent är 3 år eller yngre. Åldersstrukturen påverkar även kvarboendetiden, som är den längsta bland Stockholmshems hyresgäster. Drygt hälften har bott i mer än tio år i den nuvarande lägenheten och 17 procent har bott i över 3 år. Omfiyttningen ökade något för hela marknadsområdet under 26, till 1.8 (1,3) procent på grund av pågående upprustningar samt en färdigställd nyproduktion på 47 lägenheter. Utblick Stadsbyggnadskontorets planer för den kommande nyproduktionen i Innerstaden visar att totalt lägenheter kommer att påbörjas under 27 och 2 45 lägenheter under 28. En tredjedel av bostäderna planeras i Södra Hammarbyhamnen respektive på nordvästra Kungsholmen. Ett större antal lägenheter planeras även på det gamla gasverksområdet i Hjorthagen. Stockholmshems nästa planerade byggstart i Innerstaden sker under 29. Cirka 1 nya lägenheter i kvarteret Grimman 5, gamla Maria sjukhus, på Södermalm. Under första kvartalet 27 förmedlar Stockholmshem 175 lägenheter i kv Svallvågen 2 i Södra Hammarbyhamnen. Hos andra fastighetsägare ınns två hyresrättsprojekt med planerad bokningsstart längre fram under 27, ett i Södra Hammarbyhamnen och ett i Sabbatsbergsområdet. SOCKHOLMSHEMS LÄGENHEER FÖRDELADE EFER SORLEK Antal lägenheter % GENOMSNILIG KÖID SAMLIGA LÄGENHEER I INNERSADEN 26 FÖRMEDLADE VIA BOSADSFÖRMEDLINGEN År GENOMSNILIG KÖID NYPRODUCERADE LÄGENHEER I INNERSADEN 26 FÖRMEDLADE VIA BOSADSFÖRMEDLINGEN År RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK eller eller mindre större Innerstaden Hela Stockholmshem Gamla stan Gärdet Hjorthagen Kungsholmen Norrmalm Södermalm Vasastan Östermalm Hammarby sjöstad Kungsholmen Norrmalm Södermalm *) *) Stadsdelar där nyproduktion förmedlats 26 Källa: Bostadsförmedlingen S O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 6

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

MARKNADSOMRÅDE SÖDERORT

MARKNADSOMRÅDE SÖDERORT 18 MARKNADSOMRÅDE SÖDEROR J Rinkeby Solhem Bromsten Utvecklingen i Söderort Stockholmshem i Söderort inkl Nacka Nälsta J Antal fastigheter 312 Antal lägenheter Lägenhetsarea kvm 19 38 Mariehäll J 1 248

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 A K T I E B O L A G E T S T O C K H O L M S H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Omslag och bildtema jubileumsåret 27 Konstnären i årets årsredovisning heter Leif Åbjörnsson och jobbar som illustratör

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 2011 Innehåll Stockholmshems affärsidé 01 Sammanfattning och nyckeltal 02 VD har ordet 04 Året som gick 06 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Innehåll Detta är Stockholmshem

Innehåll Detta är Stockholmshem Innehåll Detta är Stockholmshem Sammanfattning och nyckeltal 1 VD har ordet 2 Allmännyttigt bostadsföretag 4 Ägarstyrning 5 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Bostäder 11 Lokaler 12 Hyresgäster

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2013 Med svar på dina frågor! Välkommen till kundtjänst! Förnya köket och gör fint hemma Omfördelning av fastighetsbeståndet Dags att vårstäda

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Stockholmshemmet 3 SEP 2009 Gott betyg från hyresgästerna Fibernätet når fler Plantera på gården Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Era synpunkter leder oss i rätt riktning

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER Kundtjänsten på Sankt Eriksgatan 47. Kort om Familjebostäder Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

belåningsgrad har varit mer passiva.

belåningsgrad har varit mer passiva. 22 LOKALMARKNAD Fortsatt stark efterfrågan på Stockholmshems lokaler Merparten av Stockholmshems 3 478 lokaler är små men viktiga komplement i bostadsområdena. Mixen av lokaler står sig väl trots konjunktursvängningar.

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare

Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare 24 L O K A L M A R K N A D Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare Mål och strategier Stockholmshems kommersiella lokaler ska bidra till bra service och ökad trivsel för de boende

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Vänsterpartiet Storstockholm, januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattnig...

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Små förändringar av det totala fastighetsbeståndet

Små förändringar av det totala fastighetsbeståndet FASTIGHETER FASTIGHETSBESTÅND Små förändringar av det totala fastighetsbeståndet Mål och strategier Stockholmshems fastighetsbestånd ska enligt ägardirektiv koncentreras till att omfatta bostäder i Stockholms

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Stockholmshemmet 4 INNERSTADEN DEC 2008. med distriktskontor

Stockholmshemmet 4 INNERSTADEN DEC 2008. med distriktskontor Stockholmshemmet 4 INNERSTADEN DEC 2008 E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen Ett år med distriktskontor Stadens första lekplats för äldre Hyresförhandlingarna igång Nya förutsättningar för ombildning

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Kundenkät. ger bättre boende. Stockholmshemmet 3. Glada konstvinnare Bredband med hög kapacitet Nytt hemma med tillval

Kundenkät. ger bättre boende. Stockholmshemmet 3. Glada konstvinnare Bredband med hög kapacitet Nytt hemma med tillval Stockholmshemmet 3 SEP 2007 Glada konstvinnare Bredband med hög kapacitet Nytt hemma med tillval Infartsparkera Många vill bo i nybyggt Kundenkät ger bättre boende Vad tycker du om Stockholmshem? Nu närmar

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Lokalmarknad. Fortsatt låg vakansgrad i minskat lokalbestånd. Mål och strategier. Utblick 2010. Året 2009

Lokalmarknad. Fortsatt låg vakansgrad i minskat lokalbestånd. Mål och strategier. Utblick 2010. Året 2009 22 Lokalmarknad Fortsatt låg vakansgrad i minskat lokalbestånd Mål och strategier Stockholmshems kommersiella lokaler ska bidra till god service och ökad trivsel för de boende och stärka bostadsområdets

Läs mer

Nytt styre i stan. Stockholmshemmet 4. Bredband för alla Nya hus i nya stadsdelar Fler tjänster på webben

Nytt styre i stan. Stockholmshemmet 4. Bredband för alla Nya hus i nya stadsdelar Fler tjänster på webben Stockholmshemmet 4 DECEMBER 2006 Nytt styre i stan Nya borgarrådet om framtiden och Stockholmshem Bredband för alla Nya hus i nya stadsdelar Fler tjänster på webben Tips om brandsäkerhet Dags för digital-tv

Läs mer

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms

Läs mer

Stockholmshemmet 4 VÄSTERORT DEC 2008. E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen. med distriktskontor

Stockholmshemmet 4 VÄSTERORT DEC 2008. E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen. med distriktskontor Stockholmshemmet 4 VÄSTERORT DEC 2008 E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen Ett år med distriktskontor Stadens första lekplats för äldre Hyresförhandlingarna igång Nya förutsättningar för ombildning Nyskapande

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer