ÅRSREDOVISNING ÅR AB FAMIL JEBOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR AB FAMIL JEBOSTÄDER

2

3 Kundtjänsten på Sankt Eriksgatan 47. Kort om Familjebostäder Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder är sedan 1999 en koncern där också det helägda dotterbolaget FB Servicehus AB ingår. Familjebostäder bildades Sedan dess har bolaget medverkat vid tillkomsten av nya stadsdelar i Stockholm, från Kristineberg på 1930-talet till Hammarby Sjöstad nu på 2000-talet. I dag har över stockholmare sitt hem hos Familjebostäder. Det goda boendet är Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning med affärsidén att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. I fastighetsbeståndet finns 563 fastigheter med bostäder och lokaler. Bostadsytan uppgår till kvadratmeter och lokalytan till kvadratmeter. Antalet medarbetare var vid årsskiftet Årsomsättningen är nästan 2 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är drygt 22 miljarder kronor och det bokförda värdet 9,2 miljarder kronor.

4 Kvarteret Innanhavet på Sickla Udde tilldelades i mars 2004 Byggindustrins pris Årets bostad 2003.

5 Innehåll Sammanfattning 7 VD har ordet 8 Ägardirektiv, affärsidé och mål 10 Till allmän nytta 12 Marknad och kunder 15 Marknadsområde Innerstaden 18 Marknadsområde Söderort 20 Marknadsområde Västerort 22 Lokaler 24 Fastigheterna 26 Fastighetsutveckling 29 Miljöredovisning 34 Medarbetare och organisation 36 FB Servicehus AB 39 Finansiering 41 Möjligheter och risker 44 AB Familjebostäders styrelse 46 AB Familjebostäders ledning 48 FB Servicehus styrelse och ledning 49 Förvaltningsberättelse 52 Resultaträkning 55 Kommentarer till resultaträkningen 56 Balansräkning 58 Kommentarer till balansräkningen 60 Kassaflödesanalys 62 Kommentarer till kassaflödesanalys 63 Tilläggsupplysningar 64 Noter 65 Vinstdisposition 68 Revisionsberättelse 69 Flerårsöversikt 70 Nyckeltal 72 Nyckeltalsdefinitioner 73 Fastighetsförteckning AB Familjebostäder 76 Fastighetsförteckning FB Servicehus AB 98

6 6 Vi renoverar för dagens och morgondagens hyresgäster. Under 2004 har över 1300 lägenheter fått nya badrum.

7 Sammanfattning Året 2004 Resultatet efter finansnetto blev 164 miljoner kronor Soliditeten sjönk till 42,5 procent FB Servicehus förvärvade 77 fastigheter för miljoner kronor Investeringar i nyproduktion och ombyggnader har gjorts för 789 miljoner kronor Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 2,25 procent från 1 februari 2004 Byggstart för ytterligare tre projekt och totalt 273 lägenheter Drygt lägenheter har boförbättrats eller blivit stambytta Nyckeltal Nettoomsättning, mnkr Resultat efter finansnetto, mnkr Realisationsvinster, mnkr Eget kapital, mnkr Marknadsvärde fastigheter, mnkr Bokfört värde fastigheter, mnkr Räntebärande skulder, mnkr Investeringar i anläggningstillgångar, mnkr Avyttringar av anläggningstillgångar, mnkr Avkastning på totalt kapital, % 3,2 4,0 8,3 32,2 19,3 Soliditet, % 42,5 61,2 58,1 53,6 23,3 Uthyrningsgrad area bostäder, % Antal anställda 31 december Definitioner, se sidan 73 Utblick 2005 Differentierad höjning av bostadshyrorna från 1 februari 2005, 18 till 30 kr/kvm. Genomsnittshöjning 2,74 procent Byggstart för ytterligare cirka 400 lägenheter Planering och projektering för nya bostäder fortsätter, totalt hanteras projekt med nära lägenheter FB Servicehus fortsätter att utvecklas, ytterligare fastighetsförvärv aktuella Planerat genomförande av minst våtrumsrenoveringar SAMMANFATTNING 7

8 VD har ordet Vi har haft tre byggstarter under 2004 och i vår projektportfölj finns nära lägenheter. Vi står väl rustade att leva upp till ägardirektiven. Kostnaderna för nyproduktion av bostäder har under en lång rad år legat högt i hela landet, och i synnerhet i Stockholmsområdet. Höga produktionskostnader ger lägre avkastning i projekten med risk för nedskrivningsbehov trots förhållandevis höga inflyttningshyror. Ett aktivt arbete i kombination med en förbättrad konkurrens i entreprenörsledet har resulterat i att vi kunnat sänka kostnaderna för vår nyproduktion. Förutom arbete med olika entreprenadformer och nya tekniska lösningar har vi under året genomfört en gestaltningsoch entreprenadtävling med hyrestak. Resultatet är kvalitativ nyproduktion till rimlig kostnadsnivå. Via optionsavtal säkrar vi möjligheten att bygga dessa prissatta produkter även i kommande projekt. I och med verksamhetsåret 2004 är Familjebostäder tidsmässigt halvvägs i uppdraget att under en fyraårsperiod bygga nya hyresrätter till Stockholms bostadsmarknad. Under 2004 har vi påbörjat 273 lägenheter och kan räkna in byggstart av nästan 800 lägenheter sedan starten I projektportföljen finns planer för igångsättning av ytterligare lägenheter de kommande två åren, vilket innebär att vi säkrat möjligheten att infria det uppställda målet. Årets resultat uppgår till 164 miljoner kronor. Resultatet präglas av stora underhållsinsatser i koncernen. Investeringarna har under året uppgått till miljoner kronor, varav miljoner avser koncerninterna förvärv av vård- och omsorgsfastigheter till dotterbolaget FB Servicehus AB. Under året har nedskrivning skett med sex miljoner kronor i moderbolagets nyproduktion och med totalt 40 miljoner kronor i dotterbolagets fastigheter. Bostadshyrorna höjdes den 1 februari 2004 med 2,25%. Även för 2005 ser vi en måttlig höjning motsvarande 2,51% på årsbasis. Höjningar på denna nivå täcker inte kostnadsutvecklingen i fastighetsförvaltningen och motsvarar inte det självkostnadsbaserade höjningsbehovet. Dessa vikande driftnetton kan på sikt äventyra värdetillväxten. Arbetet med differentierade höjningar fortsätter. En alltför snäv fördelningsram begränsar dock omfördelningseffekten och möjliggjorde inte önskvärda lägre höjningar i den priskänsliga nyproduktionen och vissa mer utsatta områden. Under året genomfördes en ny organisation i moderbolaget, med en mer kundnära förvaltningsverksamhet. Förstärkning har skett för nyproduktionen och dess avsättning på marknaden. Vi har också, i balansgången mellan vad som är rimlig ut- 8 VD HAR ORDET

9 hållig bemanning i förhållande till de satsningar vi har de kommande åren, en ovanligt hög grad av projektanställningar. Mer är stockholmare har sin bostad i våra fastigheter. Deras synpunkter är väsentliga för verksamheten och vi genomför nu en ny typ av kundundersökningar, där resultatet bryts ner till fastighetsnivå. Målet är bättre prioriteringar i förvaltningsåtgärderna för ökad kundnöjdhet. I vårt befintliga bestånd sker kontinuerligt anpassningar till moderna krav på bostadsutformning. Tillskotten av nya bostäder på marknaden ligger på en hög prisnivå, medan betalningsförmågan hos nuvarande och framtida hyresgäster gör att efterfrågan på billigare lägenheter är stor. Strategin i det befintliga beståndet är därför mer begränsade insatser där vi bland annat ökat stambytesinsatserna i vårt stora bestånd från talen. Under året har över lägenheter i förort fått bland annat upprustade badrum och förbättrad elstandard. Den höga upprustningstakten bibehålls under de kommande åren. Samtidigt pågår en inventering av beståndet för anpassningar som kan möjliggöra för allt fler äldre att bo kvar i den utsträckning man önskar. Under året har vidare fattats ett inriktningsbeslut att utreda förutsättningarna för ett bredbandsprojekt i samverkan med de andra två kommunala bostadsbolagen. Efter några svaga år sker en återhämtning i Sveriges ekonomi och tillväxten för 2005 förväntas bli högre än på ett antal år. Stockholm är åter i tätposition och tillväxten förväntas bli högre i Stockholm än i övriga landet. Samtidigt som vi skönjer en konjunkturuppgång kan vi 2004 för första gången sedan 1970-talet avläsa ett negativt flyttnetto, trots ett ökande bostadsutbud. Nyproduktionen har satt fart i hela stockholmsregionen och nya bostäder kommer fortlöpande ut på marknaden i ökande takt, med tyngdpunkt Efterfrågan är fortfarande stor men det finns idag nyproducerade lägenheter att hyra direkt, utan föregående kötid. Lägesfaktorn blir en komponent som blir allt tydligare och vi ser ett mer selektivt bostadssökande, inte bara i yttre förortslägen, utan även i lägen där många bostäder produceras i ett sammanhang. Bostadsproducenterna får nu konkurrera om kunderna, som söker ett prisvärt och kvalitativt boende. Hyresrätten har blivit en alltmer kostsam upplåtelseform. En av anledningarna är att det statliga räntebidragssystemet inte justerats i takt med stigande produktionskostnader. Stödsystemet innebar, när det kom i början av 90-talet, att bidrag gavs till procent av produktionskostnaden. Bidragsunderlaget är idag i princip oförändrat och utgör därmed långt under hälften av en normal produktionskostnad i dagsläget. Över halva kostnaden måste således finansieras utan räntestöd och ytterst av de boende. Den nyproducerade bostadsrätten däremot, uppbär såväl räntesubvention för lån i fastigheten som fullt ränteavdrag för innehavaren för en räntekostnad upp till kronor per år. För en bostadsrätt innebär detta utöver räntebidrag en ytterligare årlig subvention om cirka kronor vid trettioprocentig avdragsrätt för räntorna. Det särskilda stödet för produktion av hyresrätter på bristorter justerar obalansen mellan upplåtelseformer något. Det är dock både tids- och rambegränsat samt i princip riktat mot produktion av mindre lägenheter och med en hyresnivå om högst kronor per kvadratmeter. Detta innebär att många nybyggen i Stockholm riskerar att bli utan stöd. Det är därför viktigt att den statliga utredningen om framtida stöd till bostadssektorn tar sikte på att fullt ut neutralisera skillnaderna i produktionsvillkor mellan hyres- och bostadsrätter och återställer balansen som den en gång var tänkt. De närmaste årens verksamhet kommer att präglas av fortsatt effektiviseringsarbete, nyproduktion och upprustningsprojekt. Dotterbolagets organisatoriska inplacering i koncernen Stockholms Stadshus AB är en ägarfråga som kommer att övervägas under Ett fortsatt ambitiöst nyproduktions- och ombyggnadsprogram innebär investeringar om drygt en miljard årligen. Resultatutvecklingen är positiv för den kommande treårsperioden, med en resultatnivå på mellan 110 och 130 miljoner i moderbolaget, trots ett fortsatt stort åtagande med upprustningar i det äldre beståndet. Fokus är på rimlig kostnadsnivå i den fortsatta nyproduktionen för konkurrenskraftiga och uthålliga hyror, en hyresutveckling som svarar mot kostnadsutvecklingen, och beståndsutveckling för ett varierat bostadsbestånd som svarar mot efterfrågan på bostadsmarknaden. Stockholm i februari 2005 Hans Pettersson VD HAR ORDET 9

10 Ägardirektiv, affärsidé och mål Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag och ägs av Stockholms stad. Bolagets affärsidé, mål och strategier utgår från de övergripande mål med politiska värdegrunder som vår ägare formulerar. Grunduppgiften är att vara ett verktyg för stadens utveckling. De uppdrag vi får ska genomföras på affärsmässiga grunder. Ägardirektiv I stadens budget för 2005 anger ägardirektiven att de kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare som leder utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska bostadsbolagen verka för ett antal allmännyttiga mål. Tillgång till en god bostad ska finnas för alla, oavsett ekonomiska eller sociala resurser. Att minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder är en av de mest angelägna frågorna. Förvaltningen ska ge en långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska bland annat aktivt: bidra till Stockholms försörjning av billiga och bra bostäder ta ett socialt ansvar i kombintion med affärsmässig verksamhet bidra till de boendes möjligheter att ta ansvar genom samarbete med de boende kring underhåll och förvaltning bidra till utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle stärka sin byggherrekompetens samt arbeta för att ta fram upphandlingsformer och produktionsmetoder som leder till lägre byggkostnader ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning delta i stadsdelsförnyelsen Familjebostäder ska koncentrera verksamheten till en kostnadseffektiv förvaltning av ett varierat bestånd av attraktiva bostäder inom stadens gränser. FB Servicehus organisatoriska inplacering i koncernen kommer att övervägas under Familjebostäder ska: bygga minst nya bostäder under mandatperioden fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under talen bibehålla miljöcertifieringen med fortsatt inriktning på att minska förbrukningen av energi och kemikalier samt att förbättra avfallshanteringen tillsammans med Stockholms Stadshus AB, övriga bostadsbolag, kommunstyrelsen och gatu- och fastighetsnämnden slutföra överföringen av stadens vård- och omsorgsboenden till FB Servicehus AB utveckla FB Servicehus AB i dess roll som stadens vårdfastighetsbolag, minska administrations- och indirekta produktionskostnader med 1 procent under år 2005 jämfört med år 2004 till följd av kostnadseffektiviseringar och i avvaktan på att ett nytt ramavtal för särskilda boendeformer m m träder i kraft den 1 januari 2006 lämna en hyresjustering till staden om 73 miljoner kronor under år 2005 Affärsidé och långsiktig inriktning Det goda boendet är Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning. Familjebostäder erbjuder alla stockholmare attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Bostadshyresgästerna ska uppleva boendet hos Familjebostäder som prisvärt, personligt, sunt och tryggt. De kommersiella lokalhyresgästerna ska ha förutsättningar att göra goda affärer och de samhälleliga verksamheterna förutsättningar att ge god service till stadens invånare. Strategier Långsiktig värdetillväxt Ökade driftnetton ska förbättra kassaflödet. En ekonomiskt hållbar hy- resutveckling och fortsatt lågt hyresbortfall ska tillsammans med sänkta administrations- och driftkostnader samverka så att driftnettot stärks. Anpassade hyror Hyrorna i fastighetsbeståndet ska successivt utvecklas enligt hyreskommitténs rekommendation om rättvisa hyror. Fokus på kärnverksamheten Fastighetsdrift: Husvärdarna ska i sina dagliga hyresgästkontakter och fastighetsskötsel arbeta så att skador åtgärdas och förebyggs, verksamhetens effektivitet ökar och hyresgästservicen utvecklas. Nya bostäder: Bolagets nyproducerade hyresrätter ska ha en hyra som möter efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad och motsvara de krav på funktion, form och varaktighet som fordras för långsiktigt hållbara kvaliteter i boende och förvaltning. Sammantaget ska cirka bostäder på egen mark och i exploateringsområden kunna påbörjas under perioden Deltagandet i samverkansprojekt med andra byggherrar ska fortsätta. Upprustning av befintliga beståndet: Den högre upprustningstakten som nu uppnåtts för bostäder producerade under och 50-talen bibehålls. Detta ska ske med relativt sett måttliga hyreshöjningar. Goda kundrelationer Kundkontakterna ska präglas av hög kvalitet i bemötande och tillgänglighet. För bibehållen låg omflyttning och hög uthyrningsgrad ska den service som hyresgästerna erbjuds genom husvärdar och kundtjänster bidra till att göra boendet hos Familjebostäder 10 ÄGARDIREKTIV, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL

11 prisvärt. Det hyresgäststyrda underhållet (HLU) och ett attraktivt tillvalsutbud ska utformas så att hyresgästerna kan anpassa sitt boende till personliga behov och önskemål. De grundläggande kvaliteterna trygghet och säkerhet ska säkras genom en god tillsyn och underhåll av gemensamma utrymmen. I den lokala samrådsverksamheten bjuds de boende in att medverka i skötsel och utformning av sin boendemiljö. Fastighetsvisa affärsplaner Ekonomisk uppföljning ska ske på fastighetsnivå för att säkra högre kostnadseffektivitet och behov av underlag för investeringsbeslut. Aktivt miljöarbete Miljömålen om en energihushållning som inte äventyrar de boendes komfort, en god innemiljö, samt en väl fungerande avfallshantering ska säkerställas i arbetet med miljöledningssystemet. Kompetensutveckling I samband med de årliga, individuella utvecklingssamtalen ska behovet av kompetensutveckling utifrån de företagsgemensamma målen och inriktningarna kartläggas. Kartläggningen är grunden för den strategiska kompetensutvecklingen i bolaget. Ett aktivt arbete med rehabilitering, hälso- och friskvård samt fortsatt noggrann uppföljning av sjukfrånvaron ska säkerställa höga hälsotal. Mål för 2005 I Familjebostäders verksamhetsplan, som är resultatet av den årliga planeringsprocessen, definieras de företagsövergripande målen. Planen innehåller också planer för miljö, ITutveckling, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Målen för verksamheten de närmaste åren ansluter direkt till stadens fem inriktningsmål och prioriterade inriktningar. Måluppfyllelsen följs upp kontinuerligt enligt ett för stadens koncernbolag gemensamt system, ILS. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna Hyresgästerna ska uppleva att servicekvaliteten förbättras jämfört med föregående år, vilket ska mätas i uppföljande kundundersökningar Med syfte att förbättra barns och ungdomars villkor utformas en ungdomsverksamhet i Snösätra tillsammans med hyresgästföreningen Fortsatt inventering av fastighetsbeståndet med utgångspunkt från tillgänglighet och med fokus på äldres behov Personalförsörjningen ska säkras Målsättning Mål 2004 Utfall 2004 Mål 2005 ICKE-FINANSIELLA MÅL Utvecklingssamtal för alla medarbetare, % Sjukfrånvaron, % < 7 4,6 <7 Ökad kundnöjdhet avseende service, % Nöjdhet vid badrumsombyggnad, % * Nöjdhet vid underhållsarbeten, % * Byggrätter, antal lägenheter Uthyrningsgrad bostäder, % Uthyrningsgrad lokaler, % Våtrumsrenoveringar, antal lägenheter FINANSIELLA MÅL Resultat efter finansnetto, mnkr Avkastning på totalt kapital, % 3,3 3,2 3,0 Sänkta administrationskostnader kr/kvm, % -3-6,3-1 MILJÖMÅL Minskad energiförbrukning, kwh/kvm < 217,9 215,8 < 215,8 Källsortering av elavfall i grovsoprum, % bland annat genom att erbjuda praktikplatser, att utforma en intern traineeutbildning och att ge goda möjligheter till kompetensutveckling Bygga bostäder och utveckla Stockholm Produktion av minst 400 lägenheter påbörjas under året Sänkta produktionskostnader bland annat genom att i nyproduktion i Svedmyra och Högdalen realisera resultatet av gestaltningstävlingen. Fortsatt upprustningen av det befintliga beståndet med våtrumsrenoveringar i bibehållen hög takt Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad All nyproduktion ska ske i enlighet med stadens program för ekologiskt byggande Arbetet med att förbättra nyckeltalen för de tre i bolagets miljöutredning identifierade miljöaspekterna innemiljö, avfall och energi fortsätter Radoninventering av alla fastigheter ska vara slutförd senast 2006 Bryta segregationen och fördjupa demokratin I berörda stadsdelar och inom ramen för stadsdelsförnyelsen samverka för genomförande av fysisk upprustning och trygghetsfrämjande åtgärder I samverkan med hyresgästföreningen bedriva en verksamhet i Snösätra med målet att öka engagemanget bland unga i stadsdelen Initiera nyproduktion av ett kollektivhus som upplåts med kooperativ hyresrätt Ta ansvar för ekonomin Avkastning på totalt kapital ska vara lägst tre procent Reinvesteringar i fastighetsbeståndet ska ge en direktavkastning på fem procent Administrationskostnaderna ska minska med en procent under 2005 jämfört med 2004 *Andelen nöjda hyresgäster efter genomförda badrumsombyggnader och underhållsarbeten skall långsiktigt uppgå till 85 procent. ÄGARDIREKTIV, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 11

12 Till allmän nytta Som ett av stockholmarna ägt allmännyttigt bostadsbolag ska Familjebostäder verka för de av Stockholms stad uppsatta målen för Stockholms utveckling. Familjebostäder har också ett särskilt ansvar för samverkan med de boende. Stadsdelsförnyelsen Stadsdelsförnyelsen syftar till att minska skillnaderna mellan olika delar av staden och skapa hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling i hela Stockholm. Familjebostäder finns i flertalet av de nio stadsdelsområden som Stadsdelsförnyelsen omfattar och satsar där på sociala och fysiska förbättringar som ska stärka tryggheten och möjliggöra ökade sociala kontakter i bostadsområdena. Exempel på aktiviteter är stöd till Hyresgästföreningen och andra lokala föreningar som är aktiva i boendefrågor, ökad trygghet genom bland annat upprustningar i den yttre miljön och bättre låssystem samt förbättrad boendeservice genom moderna och mer tillgängliga tvättstugor. Sammantaget satsade Familjebostäder under 2004 cirka 17 miljoner kronor i 14 olika projekt i åtta stadsdelar. De olika åtgärderna är förankrade i stadsdelarna genom samråd med såväl boende som stadsdelsförvaltning. Familjebostäders kollektivhus Familjebostäder har idag tre kollektivhus. Det första byggdes i Älvsjö i början av 1980-talet och vänder sig till hushåll i alla åldrar. De andra två kollektivhusen, Färdknäppen på Södermalm och Sockenstugan i Enskede är boenden för, som hyresgästerna själva uttrycker det, andra halvan av livet, med en lägsta åldersgräns på 40 år. Intresset för att bo i kollektivhus ökar nu efter en nedgång på nittiotalet. Det visar sig bland annat i ett ökat tryck på befintliga kollektivhus, inte minst för de båda kollektivhusen med inriktning mot seniorer. I kollektivhusen erbjuder Familjebostäder ett alternativt boende där man som hyresgäst tar ett stort eget ansvar. Under 2004 fortsatte planeringen för ytterligare ett kollektivt boende för seniorer. Nya boendeformer för nya pensionärsgrupper En växande osäkerhet om det allmännas åtagande för äldres boende och omsorg medverkar sannolikt till att många idag är beredda att ta egna initiativ för att lösa sina boendefrågor inför åldrandet. Flera undersökningar visar att behovet av boendeformer särskild anpassade för äldre kommer att öka. Det finns också anledning att anta att 40-talistgenerationen kommer att söka boendeformer mer anpassade till individuella krav och egna livsstilar än vad tidigare generationer gjort. De äldres boende är en välfärdsfråga som kommer att få ökad betydelse under kommande år. De allra närmaste åren minskar hela pensionärsgruppen i Stockholm. Därefter vänder utvecklingen och de yngre pensionärerna blir allt fler när 40-talisterna går i pension. Gruppen äldre pensionärer fortsätter att minska under en längre tidsperiod. En åldrande befolkning ställer nya krav också på det befintliga bostadsbeståndet. Bostäder i äldre hus måste anpassas till andra bekvämlighetskrav för att göra det möjligt för pensionärer att bo kvar i den utsträckning man önskar. Som en förberedelse för denna utveckling har ett inventerings- och planeringsarbete påbörjats i bolaget. Kooperativ hyresrätt Den kooperativa hyresrätten tillkom som en ny upplåtelseform från 1 april 2002, då den tidigare tillfälliga lagstiftningen permanentades. Den kooperativa hyresrätten gör det möjligt för bostadsföretag och hyresgäster att tillsammans utveckla ett boende där hyresgästerna tar ett stort, inte minst ekonomiskt, ansvar och ska ses som ett alternativ för den som, utan stora kapitalinsatser, vill och kan ta ett större ansvar för sin egen boendesituation. I enlighet med ägardirektiven är ett av Familjebostäders mål för perioden att verka för självförvaltning och kooperativ hyresrätt. Bolaget har valt att pröva den kooperativa hyresrätten i det kollektivhus för seniorer som nu planeras i Hammarby sjöstad. Det nya kollektivhuset kommer att ha cirka 45 lägenheter med 1-3 rum och kök och gemensamma ytor för matlagning och samvaro. Huset är en del av ett bostadskvarter där det också finns vanliga hyresrätter. Lägenhetsunderhåll Familjebostäders hyresgäster får varje år erbjudande om underhållsarbeten i lägenheten. Målning och tapetsering var tolfte år ingår i hyran, liksom byte av kökets vitvaror var sjuttonde år. Vill hyresgästen ha målat, tapetserat eller få nya vitvaror tidigare kan det beställas mot en proportionell kostnad för tidigareläggning. Motsvarande gäller om man avstår från underhåll då utgår en rabatt baserad på det antal år man avstår från åtgärderna. Rabatten betalas ut genom avdrag på hyran. År 2004 valde drygt hushåll att vänta med hela eller delar av underhållet och kunde dela på drygt 11,9 miljoner kronor i återbäring, i snitt kronor per lägenhet. Våra hyresgäster har också möjlighet att mot ersättning välja andra produkter än de standardprodukter som ingår vid lägenhetsunderhåll. 12 TILL ALLMÄN NYTTA

13 Samverkan med de boende I hyresförhandlingarna avsätts varje år 200 kronor per lägenhet för lokala underhållsförhandlingar. Från 2005 avsätts 300 kronor. De boende i området avgör genom sin lokala hyresgästförening hur pengarna ska användas. Exempel på åtgärder under 2004 är säkerhetsskapande åtgärder såsom bättre belysning och säkrare källardörrar, men också uppgradering av gårdsmiljöer med grillplatser och nya utemöbler samt mer utrustning i tvättstugor. I områden där det finns lokala hyresgästföreningar finns också möjlighet att använda 70 kronor per lägenhet för aktiviteter som erbjuds samtliga boende. Det kan vara gårdsfester, gemensamma städdagar, sommarutflykter och aktiviteter i den gemensamma lokalen. Under 2004 betalades 70-kronan ut till drygt lägenheter i 67 föreningar. I de fall där det inte finns någon lokal hyresgästförening avsätts istället 50 kronor per lägenhet för centrala boinflytandeprojekt. Rinkebypriset Familjebostäder är genom sin storlek också en aktör i samhället. Sedan 1996 delar Familjebostäder ut Rinkebypriset. Syftet med priset är att lyfta fram och belöna personer som under året verkat för och bidragit till en positiv utveckling för de boende och de lokalt verksamma i Rinkeby års Rinkebypris tilldelades slagverksgruppen Yakumbé, som skapat en kreativ samlingsplats där människor i alla åldrar lär sig spela slagverk och får utrymme för sin konstärliga kreativitet. Yakumbé, som utvecklat en ny musiktradition ur den afro-uruguayanska rytmen candombé, gör också Rinkeby känt genom spelningar och workshops på många platser i Sverige. Med hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll kan man som hyresgäst själv välja när man vill ha målat och tapetserat. TILL ALLMÄN NYTTA 13

14 14 Kvarteret Tonbadet i Högdalen ett exempel på kompletteringsbebyggelse.

15 Marknad och kunder Den ekonomiska tillväxten börjar ta fart igen under 2005, medan befolkningstillväxten nästan avstannat. Ökad tillväxt i Stockholm Efter några svaga år sker en återhämtning i Sveriges ekonomi. Tillväxten för 2005 förväntas bli högre än på många år, och högre i Stockholm än i övriga landet. Efter ett par år av minskad sysselsättning och en svagare utveckling än i Sverige i övrigt, vänder Stockholmskonjunkturen uppåt. Detta märks bland annat genom stigande lönesummor, ökat nyföretagande, stabilisering av arbetsmarknadsläget och en positiv befolkningsutveckling. Ytterligare ett positivt tecken är att bostadsbyggandet ökar. Befolkningsförändringar Till följd av de senaste årens negativa utveckling av bland annat sysselsättningen i Stockholm har också de inrikes flyttnettona under ett par år varit negativa. Trots att marknaden nu svagt vänder uppåt uppvisar Stockholms stad det lägsta flyttnettot i hela landet. Befolkningen i Stockholms stad uppgick vid årsskiftet 2004/2005 till personer, en ökning med cirka personer. Födelseöverskottet var personer och flyttnettot var negativt med 500 personer. Det är första gången sedan talet som Stockholms stad uppvisar ett negativt flyttnetto. Stockholm tappade invånare till övriga kommuner i Stockholms län. Inflyttningen till staden från övriga landet och utlandet var personer. Bostadsmarknaden I Stockholms stad fanns vid årsskiftet bostäder, varav 52 procent (25 procent allmännyttiga och 27 procent privata) hyresrätter. Bostadsrätternas andel är 38 procent och småhusens 10 procent. De privata hyresrätterna fortsätter att minska. Under 2004 omvandlades cirka privata hyresrätter till bostadsrätter, varav 54 procent belägna i innerstaden och 44 procent i söderort. De hundra största fastighetsägarna på hyresrättsmarknaden i Stockholms stad äger tillsammans 80 procent av utbudet. Av dessa dominerar de kommunägda med 62 procent av utbudet. 20 procent ägs av börsföretag, livoch pensionsinstitut samt stiftelser. De privata fastighetsägarna äger 18 procent. De tre allmännyttiga bolagen har tillsammans cirka lägenheter, därefter finns ett femtontal företag med ett hyresrättsinnehav på mellan och lägenheter vardera. De största i denna kategori är SKB och Stockholms Studentbostäder. Därefter följer cirka 20 företag med 500 till lägenheter. Övriga fastighetsägare har mindre bestånd. Nästan 50 fastighetsägare av de 100 största har färre än 300 lägenheter. Drygt hälften av bostäderna i staden består av ett eller två rum och kök, en fjärdedel av tre rum och kök och 21 procent av fyra rum och kök eller större. Bostadsefterfrågan Bostadsförmedlingens kö fortsätter att växa. Andelen köande som aktivt söker en bostad (cirka en tredjedel) har hållit sig relativt konstant de senaste åren. I januari 2005 finns det bostadssökande hos Stockholms bostadsförmedling. Det finns tecken på en avmattning av den starka efterfrågan. Kötiderna för en bostad har i snitt sjunkit med ett år, från 6,4 till 5,6 år, och allt fler lägenheter lämnas till bostadsförmedlingen. Ökningen beror till 10 procent på nyproduktion och i övrigt på att allt fler privata värdar och värdar i kranskommunerna lämnar lägenheter till bostadsförmedlingen. Kötiderna för de mer attraktiva, oftast äldre, lägenheterna är fortfarande långa. Trots att kötiden i snitt sjunkit, krävs fortfarande en kötid på elva år till en lägenhet i innerstaden. Till nyproducerade lägenheter krävs i många fall inte lika långa kötider. Andelen nyproducerade lägenheter som förmedlas till köande med kötid under ett år har ökat påtagligt de senaste åren. Orsaken till att efterfrågan sviktar är de relativt sett höga hyrorna i nyproduktionen. Detta har också inneburit att rekryteringen till Familjebostäders nyproduktion från den interna kön minskat. Hälften av de som under 2004 flyttade in i Familjebostäders nyproduktion saknade tidigare förstahandskontrakt. Bostadsbyggande Bostadsbyggandet ökade kraftigt i hela landet under Nära bostäder påbörjades, vilket var en ökning med 20 procent. Boverket räknar med att byggandet fortsätter att öka de närmaste åren och 2006 kommer antalet påbörjade lägenheter att ligga på strax över I Stockholm stad tillskapades bostäder Av dessa var nyproducerade, vilket är ett tusen färre än föregående års produktion, och tillkomna genom ombyggnation. Av de nyproducerade bostäderna var 367 lägenheter hyres- MARKNAD OCH KUNDER 15

16 Familjen Ringhög i Hässelby rätter (inklusive studentlägenheter), lägenheter bostadsrätter och 151 var småhus. Familjebostäder stod för 61 av de färdigställda hyresrätterna. Antalet påbörjade bostäder i nybyggda hus var betydligt högre än antalet färdigställda, lägenheter. Det är den högsta noteringen sedan 1970-talet. En tredjedel byggs i Hammarby Sjöstad. Drygt hälften av alla påbörjade lägenheter är hyresrätter. Familjebostäder påbörjade 273 hyresrättslägenheter under året. Enligt stadsbyggnadskontorets lägesrapport över det planerade bostadsbyggandet fram till 2009 finns planförutsättningar för igångsättandet av lägenheter. Familjebostäders projektportfölj omfattar cirka hyresrätter med möjlig byggstart från Familjebostäders bostadsbestånd Koncernen Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag med bostadslägenheter i moderbolaget och i dotterbolaget FB Servicehus AB. Familjebostäders (moderbolagets) andel av Stockholms totala bostadsmarknad är 5,3 procent. Bolagets innerstadsbestånd är lägenheter, dvs 17 procent av beståndet. I söderort finns Familjebostäders största andel bostäder, 58 procent eller lägenheter och i västerort finns bostäder eller 25 procent av beståndet. Familjebostäders bostadshyresgäster Antalet boende i moderbolagets fastigheter är cirka Åldersmässigt representerar de i stort ett tvärsnitt av invånarna i staden, men med något fler barn och färre pensionärer än stadens snitt. Den största åldersgruppen, 36 procent, är 25 till 44 år och 13 procent av de boende är pensionärer. Andelen pensionärer är i hela staden 15 procent. I Familjebostäders pensionärstätaste stadsdelar Västertorp och Blackeberg är andelen pensionärer drygt 20 procent. En inventering av beståndet sker under 2005 för att utreda åtgärder för att underlätta kvarboende och möta behoven hos den allt mer åldrande befolkningen. Den socioekonomiska strukturen hos de boende inom allmännyttan skiljer sig i jämförelse med övriga upplåtelseformer. Lägre inkomster, utbildningsnivåer och förvärvsfrekvens och en större andel invandrare är exempel. Skillnaderna är marginella i jämförelse med den privata hyresrätten, men större vid jämförelse med de ägda bostäderna. De socioekonomiska skillnaderna är också lägesberoende. Skillnaderna mellan boende i olika upplåtelseformer är mindre tydlig i innerstaden än i förortsbeståndet. Segregationen kan tydligt avläsas i allmännyttans bestånd och trenden över tid är att segregationen förstärkts. Vi har tillsammans med de övriga två kommunägda bostadsbolagen en viktig uppgift att ge möjlighet för alla att få ett tryggt boende. Det är dock viktigt att poängtera att integration är allas ansvar och att allmännyttan inte utvecklas mot vad som i andra länder benämns social housing. Bland annat därför är det viktigt att vår roll tydliggörs även i integrationssammanhang. Omflyttningar Under 2004 tecknade bolaget sammanlagt hyresavtal. Hälften av dessa var nyuthyrningar, där 74 procent av lägenheterna förmedlats av bostadsförmedlingen. Resterande förmedlas till den interna kön. 16 MARKNAD OCH KUNDER

17 Det stora efterfrågetrycket och de senaste årens låga nivå på nyproduktionen gör att det inte finns några vakanser i bolagets bostadsbestånd. Omflyttningen fortätter också successivt att sjunka. År 2004 var omflyttningen endast 6,0 procent, den lägsta på flera år. Vid upprustningar i det befintliga fastighetsbeståndet erbjuds hyresgästerna möjlighet att flytta till en annan, redan upprustad ledig lägenhet. Den allt högre upprustningstakten på det befintliga beståndet har inneburit en högre intern omflyttning jämfört med tidigare år. Marknaden för lokaler Hyresmarknaden för lokaler har de senaste åren präglats av sjunkande efterfrågan, högre vakansgrad och lägre hyresnivåer. Orsaken har varit Stockholmsregionens svaga ekonomiska utveckling. Ökat antal konkurser och minskad sysselsättning leder till ett minskat lokalbehov. Den senaste utvecklingen pekar mot en ljusning där Stockholm åter är i tätposition Vid en konjunkturförbättring kommer den successiva ökningen av vakansgraden att avstanna relativt snabbt, men vändningen mot sjunkande vakanser kommer att dröja längre. Familjebostäders lokalhyresgäster Familjebostäders lokalbestånd är numera koncentrerat till insprängda lokaler i bostadsfastigheter, köpcentrat Västermalmsgallerian och stadsdelscentra i Årsta, Gubbängen och Blackeberg. Den totala lokalytan är kvadratmeter, varav de kommersiella ytorna utgör 82 procent. Övriga är så kallade smålokaler som hyrs ut till relativt låga hyror. Den största lokalhyresgästen, räknad på uthyrd yta, är Stockholm stad, som hyr nästan kvadratmeter. Därefter följer Stockholms Parkering, landstinget samt några större matvarukedjor. Kundnöjdhet Kundnöjdheten mäts årligen i olika typer av enkäter. År 2003 infördes ett nytt system med så kallade Customer Score Card där resultatet kan brytas ner på husvärdsnivå för att underlätta det lokala förbättringsarbetet. Hösten 2004 fick hälften av bostadshyresgästerna svara på frågor om service, trivsel, lägenheten, bostadsområdet med mera. Trivseln är hög såväl vad gäller den egna bostaden som med Familjebostäder. Förbättringspotential finns fortfarande vad gäller servicen, som får oförändrat betyg jämfört med föregående års mätning. Särskilda uppföljningar görs också efter badrumsombyggnader samt efter målnings- och tapetseringsarbeten. Vid dessa åtgärder är det långsiktiga målet att 85 procent av hyresgästerna ska vara nöjda. Vid badrumsombyggnader var hela 84 procent nöjda Uppföljningsenkäter vid nyproduktion kommer att genomföras inom ett år efter inflyttning. År 2005 planeras uppföljningar i Hässelby och Högdalen. Bostadshyror 2005 Förhandlingarna om 2005 års hyror innebar för Familjebostäders del att hyrorna från 1 februari 2005 höjdes med i genomsnitt 22,90 kr/kvm per år vilket motsvarar cirka 2,74 procent. Hyreshöjningen har med utgångspunkt från hyreskommitténs matris differentierats mellan bolagets fastigheter. Höjningarna varierar mellan 18,55 och 30 kr/kvm per år och med särskilda undantag med en lägre höjningsnivå i några områden MARKNAD OCH KUNDER 17

18 Marknadsområde Innerstaden Till moderbolagets innerstadsområde räknas, utöver staden mellan tullarna, också Hammarby Sjöstad, Essingeöarna, Kristineberg, Hjorthagen och Årstadal. Fastigheter Familjebostäder äger och förvaltar 99 fastigheter med lägenheter och 613 lokaler i innerstadsområdet. Husen är byggda från slutet av talet och fram till idag. Av de äldre fastigheterna återstår ett trettiotal att bygga om till helt modern standard. Bostäder På Södermalm, inklusive Hammarby Sjöstad, finns vid årsskiftet lägenheter. På Kungsholmen är antalet bostäder 697 inklusive servicehuset Trossen, i Vasastan 85, på Norrmalm 328 och på Östermalm 167. I övriga innerstadsstadsdelar finns sammanlagt 470 bostäder. Bostädernas medelyta är 61 kvadratmeter och flertalet lägenheter, 71 procent, utgörs av ett eller två rum och kök. Medelhyran är 939 kronor per kvadratmeter. Fastighetsbeståndet i innerstaden utgör idag 17 procent av bolagets bostadsbestånd och motsvarar två procent av det totala bostadsbeståndet ( bostäder) i innerstaden. Boende I Familjebostäders fastigheter i innerstaden bor cirka personer. Den största gruppen finns i åldrarna år, vilket är andelsmässigt fler jämfört med snittet för hela innerstaden. Andelen boende i åldersgruppen år är starkt underrepresenterad jämfört med snittet för staden. Boendetätheten räknat på en snittlägenhet om 62 kvm är hos Familjebostäder 1,7 boende per lägenhet, jämfört med bolagets snitt på 2,0. gets ägo. Övriga ingår i dotterbolaget FB Servicehus AB. Lokaler I innerstadsfastigheterna finns kvadratmeter lokalyta fördelat på 613 lokaler. Kontorslokalerna utgör 44 procent av ytan och cirka en tredjedel är butiker och restauranger. Den genomsnittliga lokalhyran i innerstaden är kronor per kvadratmeter. Av den kommersiella lokalytan finns kvadratmeter i Västermalmsgallerian, fördelat på 38 butiker inom områdena mode, inredning och mat. Ombyggnader I kvarteret Herden på Kungsholmen har totalombyggnaden av 84 lägenheter fortsatt under året. Färdigställande och inflyttning har skett trapphusvis sedan våren 2004 och avslutas i början av I kvarteret Kolonnen på Södermalm pågår sedan hösten 2003 ombyggnaden av 41 lägenheter. Sista inflyttning sker i början av Den svaga efterfrågan på lokaler i vissa svåruthyrda lägen har under 2004 medfört att några lokaler avkontoriserats och konverterats till bostäder, Servicehus Servicehuset Trossen på Kungsholmen med 249 lägenheter är idag det enda servicehus som kvarstår i moderbola- Björken 18, Östermalm 18 MARKNADSOMRÅDE INNERSTADEN

19 bland annat i kv Jägaren 17. Samtidigt pågår en ombyggnad av fastigheten samt grannfastigheten Jägaren lägenheter berörs, varav sju är nytillskapade. Ytterligare fyra nya lägenheter tillskapas på Kungsholmen genom ombyggnad av lokaler. Nyproduktion Under 2004 har inflyttningen i bolagets totalt 200 lägenheter i kvarteren Lugnvattnet och Innanhavet på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad avslutats. Det sista huset att färdigställas var det belönade ekohuset Lysande, med sin uppmärksammade solcellsfasad. Under 2004 har byggandet av 102 lägenheter i kvarteret Mältplåten i Hammarby Sjöstad fortgått. Första inflyttning sker i början av Projektet genomförs på delad entreprenad med egen platsledning. Under våren 2004 påbörjades uppförandet av 137 lägenheter i kvarteret Lagbasen i Årstadal. Första inflyttning är planerad till våren Familjebostäder har under hösten uppfört 72 studentlägenheter i massivträ inom KTHs område vid Östra Station, med inflyttning till terminsstarten i januari De närmaste åren planerar Familjebostäder att bygga ytterligare cirka 300 lägenheter i innerstadsområdet. Marknadsområde innerstaden Bostäder: Kommunala HR Privata HR Bostadsrätt Småhus rok 37% 2 rok 28% 3 rok 19% 4 rok 10% 5 rok 6% Planer för nyproduktion till 2009: Befolkning Befolkning varav i nyproducerade bostäder: Hjorthagen Vasastaden Gärdet Östermalm Kristineberg Ladugårdsgärdet Kungsholmen Norrmalm Lilla Essingen Stora Essingen Reimersholme Södermalm Danviksklippan Familjebostäder FB Servicehus Distriktskontor Hammarby Sjöstad MARKNADSOMRÅDE INNERSTADEN 19

20 Marknadsområde Söderort Den geografiska tyngdpunkten i moderbolagets fastighetsbestånd finns i Stockholms södra förorter. Bolagets första fastigheter byggdes i Hammarbyhöjden Fastigheter Antalet fastigheter i söderort är 270 med bostäder och lokaler. De finns i så gott som samtliga närförorter söder om söder, från Enskede till Farsta, från Aspudden till Rågsved. Marknadsområde söderort är organiserat i två distrikt, Sydost och Sydväst. Merparten av fastigheterna är byggda under perioden och har kvaliteter i arkitektur och lägenhetsutformning som knappast har överträffats i senare års produktion. Bostäder Av Familjebostäders bostadsbestånd finns 58 procent i söderort. Det motsvarar nio procent av söderorts totala bostadsbestånd ( lägenheter). Medelytan per lägenhet är 61 kvadratmeter och de dominerande lägenhetsstorlekarna är två rum och kök och mindre. Medelhyran är 831 kronor per kvadratmeter. Mer än av bostäderna i söderort är byggda under och 50-talen. Under och 70-talen byggdes stadens yttre förortsring ut. Familjebostäder har dock ett relativt begränsat bestånd från det så kallade miljonprogrammet, i söderort 171 lägenheter i Vårberg. Under 1980-talet och början av 1990-talet kompletterades de äldre förorterna med nya bostadsområden. Bland annat byggde Familjebostäder under denna tid cirka 700 bostäder i Snösätra i Rågsved och cirka 700 bostäder i Prästgårdsgärdet i Solberga. Boende Antalet boende i Familjebostäders fastigheter i söderort är cirka och följer åldersmässigt snittet för boendestrukturen i hela söderort. Åldersgruppen år dominerar och är också något större än genomsnittet för staden. Boendetätheten varierar i 40- och 50-talsbeståndet mellan 1,5 och 1,9 boende per lägenhet omräknat till Familjebostäders snittlägenhet om 62 kvadratmeter. I miljonprogrammets områden bor det fler barnfamiljer. I Vårberg är därmed boendetätheten högre med två boende per lägenhet och i produktionen från 80-talets Solberga och Snösätra är boendetätheten högst med 2,1 respektive 2,4. Snittet för Familjebostäders bestånd är 2,0. Lokaler Lokalytan i söderort uppgår till kvadratmeter fördelat på lokaler, varav en tredjedel är kommersiella lokaler och två tredjedelar är smålokaler som hyrs främst av de boende. Den genomsnittliga hyran för kommersiella lokaler i söderort är 766 kronor per kvadratmeter. I söderort finns två av bolagets tre lokala stadsdelscentra, Årsta Centrum och Gubbängens Centrum. Den största andelen, 58 procent, av de kommersiella lokalerna är kontor, medan 24 procent är butiker och restauranger. Tolv procent är lager och verkstadsverksamhet. Övriga sex procent används för annan verksamhet. Upprustningar Inom distrikt Sydväst är cirka och i Sydost cirka av de bostäder som byggdes under perioden i stort behov av i första hand stambyten och badrumsrenoveringar. Våtrumsavtalet som träffats med hyresgästföreningen och som reglerar hyreshöjningen efter stambyte har gjort det möjligt att öka takten i dessa upprustningar från 275 lägenheter 2003 till 835 lägenheter 2004 i söderort. I sammantaget 410 lägenheter i 20 MARKNADSOMRÅDE SÖDERORT

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Årsredovisning år 2005 AB Familjebostäder

Årsredovisning år 2005 AB Familjebostäder Årsredovisning år 2005 AB Familjebostäder FAMILJEBOSTÄDERS FASTIGHETSBESTÅND 2005 Familjebostäder Det goda boendet För 10 miljoner år sedan skakade en gigantisk explosion om universum och skapade det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet

Välkommen till kundtjänst! Stockholmshemmet. Med svar på dina frågor! Förnya köket och gör fint hemma. Omfördelning av fastighetsbeståndet Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2013 Med svar på dina frågor! Välkommen till kundtjänst! Förnya köket och gör fint hemma Omfördelning av fastighetsbeståndet Dags att vårstäda

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst

Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Stockholmshemmet 3 SEP 2009 Gott betyg från hyresgästerna Fibernätet når fler Plantera på gården Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst Era synpunkter leder oss i rätt riktning

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 2011 Innehåll Stockholmshems affärsidé 01 Sammanfattning och nyckeltal 02 VD har ordet 04 Året som gick 06 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 BAKGRUND Studenter har idag en tämligen svår situation på Stockholms bostadsmarknad. I Stockholms län

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Vänsterpartiet Storstockholm, januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattnig...

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon 2012 I är med sina 26 378 lägenheter Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 45 000 personer närmare 10 procent av alla göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 333 bostadsfastigheter och den

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer