ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

2 Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder bildades Sedan dess har bolaget medverkat vid tillkomsten av nya stadsdelar i Stockholm, från Kristineberg på 1930-talet till Hammarby Sjöstad på 2000-talet. I dag har stockholmare sitt hem hos Familjebostäder. I fastighetsbeståndet finns 488 fastigheter med bostäder och nära lokaler. Bostadsytan är totalt kvadratmeter och lokalytan kvadratmeter, totalt cirka kvadratmeter. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholm. Familjebostäder är sedan 1999 en koncern där också det helägda dotterbolaget FB Servicehus AB ingår. Det goda boendet är Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning och affärsidén är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Medelantalet medarbetare under 2002 var 354. Årsomsättningen är nästan 1,6 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 15,5 miljarder kronor och det bokförda värdet 5,7 miljarder kronor.

3 Nu hälsar vi äntligen fler människor välkommen hem. Nu bygger vi igen! Stockholm ska få nya lägenheter på fem år. Det finns det politiska beslut på. Och Stockholms stad har bestämt att Familjebostäder ska bidra med nya hyresrätter. Det gör många glada. Allt från oss på Familjebostäder till de bostadssökande som nu får en ny bostad att komma hem till.

4 Innehåll Sammanfattning 3 VD:s kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad och kunder 9 Fastigheterna 13 Nyproduktion 20 Hyresgäster påverkar 24 Familjebostäder i innerstaden 27 Familjebostäder i söderort 28 Familjebostäder i västerort 29 Familjebostäders lokaler 30 Till nytta för stockholmarna 33 Medarbetare och organisation 34 Miljöredovisning 36 FB Servicehus AB 37 Resultat 42 Finansiering 44 Flerårsöversikt 46 Nyckeltal 47 Nyckeltalsdefinitioner 48 Resultaträkning 49 Kommentarer till resultaträkningen 49 Balansräkning 50 Kommentarer till balansräkningen 52 Kassaflödesanalys 54 Kommentarer till kassaflödesanalys 55 Tilläggsupplysningar 56 Noter 57 Vinstdisposition 60 Revisionsberättelse 61 Fastighetsförteckning i sammandrag 62 Ledning och styrelse 64 Mer om Familjebostäder och hela fastighetsförteckningen finns på bifogad CD och

5 Sammanfattning Året 2002 RESULTAT EFTER FINANSNETTO Resultatet efter finansnetto blev 510 (2 475) miljoner kronor 26 (67) fastigheter med 685 (3 399) bostäder såldes Realisationsvinsten från fastighetsförsäljningar är 404 (2 280) miljoner kronor Kassaflödet från löpande verksamhet är 428 ( 634) miljoner kronor Soliditeten ökade till 58,1 (53,6) procent Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 3,1 procent från 1 maj 2002 Inflyttning i 26 lägenheter på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad, resterande 173 flyttas in 2003 närmare 300 lägenheter i äldre förort boförbättrades Mkr Nyckeltal SOLIDITET Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Realisationsvinster, mkr Eget kapital, mkr Marknadsvärde fastigheter, mkr Bokfört värde fastigheter, mkr Räntebärande skulder, mkr Investeringar i anläggningstillgångar enligt KFA, mkr Avyttringar av anläggningstillgångar enligt KFA, mkr Avkastning på totalt kapital, % 8,3 32,2 19,3 8,5 7,4 Soliditet, % 58,1 53,6 23,3 14,1 19,1 Uthyrningsgrad area bostäder, % 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 Medeltal antal anställda % Definitioner, se sidan 48 % 35 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Utblick 2003 Bostadshyrorna höjs med i genomsnitt 2,25 procent från 1 januari 2003 Försäljning av fastigheter för ombildning till bostadsrätter upphör Fastighetsbeståndet utvecklas genom förvärv Projektering pågår för byggstart av cirka 300 nya bostäder Planeringen för mer än nya bostäder fortsätter Boförbättringar i äldre förorter fortsätter SAMMANFATTNING 3

6 VD:s kommentar Bostadsfrågorna i Stockholm stod i fokus för samhällsdebatten under Bostadsbyggandet var också en stor fråga i valrörelsen och valresultatet i Stockholm har gett oss ägardirektiv med ett förstärkt uppdrag att bygga prisvärda bostäder. Vi är väl förberedda, i vår projektportfölj finns nu mer än lägenheter som kan börja byggas under den närmaste fyraårsperioden. Ombildningarna till bostadsrätter avtog under året och slutade med 685 sålda lägenheter i 26 fastigheter under Åren ombildades därmed totalt lägenheter i Familjebostäders bestånd till bostadsrätter. Av dem fanns i innerstaden. Som följd av färre försäljningar minskade reavinsterna vilket också syns i vårt resultat före skatt som sjönk från rekordhöga miljoner kronor 2001 till drygt 500 under Kort om resultatet 2002 I årets resultat är 404 miljoner kronor reavinster från fastighetsförsäljning där köpeskillingen var 696 miljoner kronor. Resultatet belastas av 71 miljoner kronor i form av dels kostnader för omställning av organisationen till ett krympt fastighetsbestånd dels nedskrivningar av värden för fem fastigheter, som en konsekvens av Redovisningsrådets rekommendation. Kostnadsutvecklingen för den löpande driften ökar oroande till följd av bland annat vattenskador i det äldre icke upprustade beståndet. Det tillsammans med beslutade och kommande taxehöjningar nödvändiggör ett tydligt fokus på kostnadsutvecklingen. Investeringarna stannade 2002 på 778 miljoner kronor, som fördelas på fastighetsförvärv 115 miljoner kronor, nyproduktion 255 miljoner kronor och 408 miljoner kronor på ombyggnad och upprustning. Hyresuppgörelsen för 2003 års bostadshyror resulterade i en generell höjning med 18 kr per kvm och år. Tyvärr var det i förhandlingarna inte möjligt att enas kring en fortsatt differentiering liknande den i överenskommelsen om 2002 års hyror. I sak betyder det att exempelvis kostnadsökningar till följd av justerade taxeringsvärden, som kan drabba fastigheter i attraktiva lägen, får bäras solidariskt i bolagets bestånd. Stockholms bostadsmarknad Det blir nu alltmer uppenbart att begreppet Stockholms bostadsmarknad inte är entydigt. När drygt personer står i bostadsförmedlingens kö samtidigt som utbudet av lediga bostadsrätter ökar, pekar det på att efterfrågan och utbud befinner sig på olika delmarknader. Nyproduktion av hyresrätter, ger med dagens förutsättningar höga självkostnadshyror och kan inte som isolerad åtgärd svara mot efterfrågan i bostadskön. Men de nya hyresrätterna stimulerar en rörlighet som gör att billigare befintliga hyresrätter når den marknad där många av de bostadssökande finns. Exempelvis har 13 nyproducerade hyresrätter i Hammarby Sjöstad som förmedlades till vår interna kö medfört att 10 personer från bostadsförmedlingen fått en bostad i närförort med en hyra på kronor per kvm. Familjebostäders fastigheter Vårt fastighetsbestånd domineras av hus i närförort med prisvärda och välplanerade bostäder, byggda under perioden De är en stark konkurrensfördel när vi ska möta dagens bostadsefterfrågan. En av våra viktigaste uppgifter de närmaste åren är att på sunda fastighetsekonomiska villkor och i samverkan med de boende rusta upp dessa fastigheter till en teknisk standard som bättre motsvarar dagens krav. Under 2002 har vi rustat upp cirka 300 lägenheter. Vi är inte nöjda med den takten och diskuterar just nu med hyresgästföreningen ett avtal som gör att vi kan rusta upp fler lägenheter per år. Familjebostäders kvarvarande fastighetsbestånd i innerstaden är en stor tillgång och viktigt för att kunna erbjuda allsidighet. Ägaruppdraget att på affärsmässiga grunder förvärva hyresrätter i attraktiva lägen kommer att stärka fastighetsbeståndet ytterligare. Vi har redan börjat genom att i slutet av 2002 förvärva två centralt belägna fastigheter med sammantaget nära 100 bostäder. Familjebostäders lokaler Lokalerna i fastighetsbeståndet är viktiga för både resultat och service. En stor andel är butiker i väl inbodda områden, bland annat i flera mindre stadsdelscentrum. I Gubbängen och Årsta pågår intressanta utvecklingsprojekt som kommer att öka båda centrumens attraktivitet. Flaggskeppet i lokalbeståndet är nu Västermalmsgallerian i hörnet av Fleminggatan och Sankt Eriksgatan. Våra nya uppdrag Familjebostäder ägs av stockholmarna och det är genom stadshusets politiska majoritet som förväntningarna på bolaget kommer till uttryck. Ägardirektiven kan sammanfattas i att vi ska utveckla vårt fastighetsbestånd genom att bygga nytt och rusta upp våra hus från och 50-talen. Vi ska också medverka till att sänka kostnaderna vid nyproduktion och investera i bättre boendemiljöer. Det är viktiga och spän- 4 VD:S KOMMENTAR

7 nande uppdrag som ställer krav på både organisation och medarbetare. Det här är också utmaningar som kan gälla för hela byggsektorn. Det skulle vara välgörande för branschens förtroende om vi med gemensamma ansträngningar kan komma till rätta med såväl kostnadsutveckling som problem med byggfel och byggfusk. Nyproduktionens kvalitet och kostnader Förra året började arbetet i det forskningsprojekt för sänkta byggkostnader som vi initierat och driver i samverkan med bland annat KTH. Projektets resultat kommer vi att omsätta konkret i ett av de byggprojekt som startar under En god fastighetsekonomi måste ha ett helhets- och livscykelperspektiv och tekniska krav måste kunna översättas i brukarkvaliteter. Ett nybyggt hus ska uppfylla både de boendes och fastighetsförvaltarens kort- och långsiktiga krav på funktion och varaktighet. niska krav utmanar ansträngningarna att hålla boendekostnaderna nere. Västermalmsgallerian En av de mest positiva händelserna under 2002 var invigningen av Västermalmsgallerian, Kungsholmens första köpgalleria. Det är en investering som redan nu ser ut att ha lyckats. Kunderna har hittat hit och affärsinneha- varna är nöjda. Kommersiella lokaler stärker oss som fastighetsföretag och utvecklar vår kompetens att serva olika hyresgästkategorier och sköta fastigheter med olika inriktning. Framtiden I den omvärld som vi alla är beroende av fördröjs konjunkturuppgången och en vändning verkar nu vara i sikte tidigast Lågkonjunktur och skattehöjningar minskar också tillväxten i stockholmarnas inkomster. En fortsatt gynnsam arbetsmarknad och låg räntenivå kan komma att hålla konsumtionen uppe. Det finns emellertid anledning att vara lyhörd för de signaler som säger att stockholmsregionens ekonomiska tillväxt nu sjunker i förhållande till andra delar av landet. Det är i dagsläget svårt att bedöma om och i så fall vilka effekter en långsammare ekonomisk utveckling får på bostadsefterfrågan. Vi kommer att noga följa hur varje nybyggnadsprojekt tas emot på bostadsmarknaden för att vara så snabbfotade som möjligt om kurskorrigeringar blir nödvändiga. Det tillfälliga statliga investeringsbidraget till nya hyresrätter är viktigt BoStad02 avstamp för nyproduktion Så blev det då äntligen dags att också officiellt inviga sjöstaden. Under bostadsutställningen BoStad02 hälsade vi tusentals besökare välkomna till kvarteret Innanhavet på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. Våra två kvarter på Sickla Udde är bolagets första nyproduktion på mer än fem år och inledningen på vad som nu ser ut att bli en lång period av byggande. De projekt vi har på planeringsbordet är förtätningar av befintliga områden och exploatering av outnyttjad och f d industrimark, ofta i samverkan med andra byggherrar. När vi idag bygger nytt ser förutsättningarna delvis helt annorlunda ut än vid tidigare perioder med högt bostadsbyggande. Nya finansieringsvillkor, höga miljökrav, ett högt kostnadsläge och alltmer sammansatta tekför att möta och stimulera stadens och regionens tillväxt. När investeringsbidraget nu ska kompletteras med ett investeringsstöd som fokuserar på små lägenheter finns det anledning att varna för effekterna. Ett generellt utformat samhällsstöd till en nyproduktion som får styras av demografiska förutsättningar och befintlig lägenhetsstruktur är sannolikt ett effektivare verktyg. Det ökar nämligen rörligheten så att också prisvärda successionslägenheter når de bostadssökande. Det är också en styrka att mer än halva vårt fastighetsbestånd finns i välbyggda hus i stadens förorter. De behövs för att kunna möta bostadsbehovet hos den del av bostadskön som inte vill eller kan betala de nyproducerade bostädernas ofrånkomligen höga självkostnadshyror. I den kön finns inflyttare till Stockholm, hemmaboende studerande och ungdomar samt många av dem som ska avhjälpa personalbristen inom vård, skola och omsorg. Redan förra året efter vår uppgörelse med hyresgästföreningen om en påbörjad lägesanpassning, uttryckte jag optimism om hyresrättens framtid. Den överenskommelse som nu träffats mellan de tre parterna på hyresmarknaden stärker min tro på att det går att komma vidare i de för hyresrätten så viktiga frågorna om hyresnivån i nyproducerade hus, mer lägesanpassade hyror och individuellt anpassade hyror, d.v.s. mer rättvisa hyror. Trevlig läsning! Hans Pettersson VD:S KOMMENTAR 5

8 Affärsidé, mål och strategier Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med Stockholms stad som ägare. Vår affärsidé, våra mål och strategier utgår från de övergripande mål med politiska värdegrunder som ägaren formulerar. Vår grunduppgift är att vara ett verktyg för stadens utveckling och de uppdrag vi får ska genomföras på affärsmässiga grunder. Affärsidé Familjebostäder erbjuder attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Bostadshyresgästerna ska alltid uppleva boendet hos Familjebostäder som prisvärt, personligt, sunt och tryggt. De kommersiella lokalhyresgästerna ska ges förutsättningar för goda affärer och de samhälleliga verksamheterna ska ges förutsättningar för god service till stadens invånare. Långsiktig inriktning Det goda boendet är Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning. Ägarkrav Familjebostäder ingår i stadens koncernbolag Stockholms Stadshus AB som äger 91 procent av aktierna, resterande nio procent ägs direkt av Stockholms stad. I direktiven för de närmaste åren säger ägaren bland annat att Familjebostäder aktivt ska bidra till Stockholms försörjning av billiga och bra bostäder, till utvecklingen av levande stadsdelar, närområden och ett ekologiskt hållbart samhälle samt spela en social roll i Stockholm. Ägaruppdraget säger också att Familjebostäder ska koncentrera verksamheten till en kostnadseffektiv förvaltning av ett varierat bestånd av attraktiva bostäder inom stadens gränser. Den närmaste treårsperioden ska inriktas på att nyproducera minst 500 lägenheter per år, rusta upp bostäder byggda under perioden och sänka produktions- och underhållskostnaderna i byggprocessen. Fastighetsbeståndet ska utvecklas genom att på affärsmässig grund förvärva fastigheter, framförallt i stadsdelar med låg andel allmännyttiga lägenheter samt utveckla kvalitet och service i samspel med hyresgästerna. Mål för 2003 Ekonomi Familjebostäder ska ha god lönsamhet och finansiell styrka. Avkastningen ska bli 4,2 procent och verksamheten drivas så att resultatkravet på 195 mkr uppnås. Nyproduktionen ska i en självkostnadskalkyl långsiktigt bära sina kostnader. Inga marknadsrelaterade vakanser ska finnas i bostadsbeståndet och uthyrningsgraden för lokaler ska inte understiga 95 procent. De administrativa kostnaderna ska sänkas med realt två procent under Kundrelationer Familjebostäder deltar 2003 i Fastighetsbarometern. Minst 90 procent av berörda hyresgäster ska vara nöjda vid upprustning och underhållsarbeten. 100 procent av husvärdarna ska vara tillsatta under Service och kundmottagning förbättras när nya lokala kundtjänster etableras med början under De boende bjuds in till samverkan kring skötsel av utemiljön. Bygga och utveckla Byggrätter för minst 500 lägenheter ska säkerställas och en utveckling av den kommersiella servicen i Årsta och Gubbängens centrum initieras. Ett utvecklingsarbete kring seniorboende kommer att inledas. Miljöarbete Kemikaliekontrollen i större byggprojekt kommer att skärpas. Minst hälften av grovsoprummen ska ta emot fraktionerna brännbart, icke brännbart, el och metall. Minskad energianvändning, jämfört med 2002, ska uppnås utan sänkt värmekomfort. Strategier Lönsamhet Ökade driftnetton ska förbättra kassaflödet. Ändrade hyresuttag och fortsatt lågt hyresbortfall, tillsammans med sänkta administrations- och driftkostnader ska samverka så att driftnettot stärks. Rätt satta hyror Hyrorna i hela fastighetsbeståndet ska utvecklas enligt de förslag om rimlig och rättvis hyressättning som hyresmarknadens parter presenterat. Fastighetsutveckling Det fastighetskapital som realiserats genom fastighetsförsäljningar ska användas för att utveckla fastighetsbeståndet genom nyproduktion, fastighetsförvärv och reinvesteringar i befintliga fastigheter. Strukturplan Samtliga fastigheter i beståndet ska förtecknas i en strukturplan med klassificering enligt kriterierna: fastigheter för 6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

9 fortsatt förvaltning, upprustning och omstrukturering. Nya bostäder Nyproduktionen ska möta efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad och motsvara de krav på funktion, form och varaktighet som fordras för en hög kvalitet i boende och förvaltning. Sammantaget ska cirka bostäder på egen mark och i exploateringsområden kunna påbörjas under en fyraårsperiod. Deltagande i samverkansprojekt med andra byggherrar ska eftersträvas. Väl genomarbetade byggprocesser och aktiv kostnadsjakt ska leda till sänkta byggkostnader. Fastighetsdrift Husvärdarna ska arbeta så att de genom sina dagliga hyresgästkontakter och i sitt fastighetsarbete åtgärdar och förebygger skador samt regelbundet kan följa husens förbrukningar. Organisation Organisationen ska utvecklas så att beslutsvägarna blir kortare och kvaliteten på de administrativa rutinerna ständigt förbättras. Kundrelationer Kundkontakterna ska präglas av hög kvalitet i bemötande och tillgänglighet. Den service som hyresgästerna erbjuds genom husvärdar och kundtjänster ska göra boendet hos Familjebostäder prisvärt. Det hyresgäststyrda underhållet (HLU) och ett attraktivt tillvalsutbud ska utformas så att hyresgästerna kan anpassa sitt boende till personliga behov och önskemål. De grundläggande kvaliteterna trygghet och säkerhet ska säkras genom en god tillsyn och underhåll av gemensamma utrymmen. I den lokala samrådsverksamheten bjuds de boende in att medverka i skötsel och utformning av utemiljön. Aktivt miljöarbete Miljömålen om en energihushållning som inte äventyrar de boendes komfort, en aktiv begränsning av kemikalier i förvaltning och nyproduktion och en väl fungerande avfallshantering säkerställs i arbetet med miljöledningssystemet. Medarbetare Medarbetarnas delaktighet ökas genom de utvecklingssamtal som genomförs före lönerevision. I samband med utvecklingssamtalen kartläggs behovet av kompetensutveckling utifrån de företagsövergripande målen och inriktningarna. En fortsatt noggrann uppföljning av sjukfrånvaron och fortsatt aktivt arbete med rehabilitering, hälso- och friskvård ska också långsiktigt bryta den tidigare uppåtgående trenden i lång och kort sjukfrånvaro. AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 7

10 Hyresrätt. Det hörs ju på namnet hur bra det är. Alla boendeformer behövs. Men det gläder oss särskilt att Stockholm bygger fler hyresrätter. Det ger fler människor möjlighet att bo, utan att behöva tänka på lån och amorteringar. Det ger också fler människor möjlighet att använda sina lägenheter i ett byte och anpassa sitt boende efter sina behov. Utbudet och friheten ökar. Det kan ju aldrig vara fel.

11 Marknad och kunder Det är de unga och de små hushållen som dominerar bostadsefterfrågan i Stockholm. För dem passar Familjebostäders många små och prisvärda bostäder i närförort bra. Tillväxt och befolkning Stockholms roll Tillväxten i Sverige bedöms bli fortsatt svag under 2003 och en återhämtning kan ske tidigast Huvudförklaringen är den osäkra och svaga utvecklingen i omvärlden. Stockholmsregionen svarade 2002 för 28 procent av landets BNP. Det är en ökning med två procentenheter sedan Inom flera av de branscher som är viktiga för Stockholms tillväxt stagnerade utvecklingen under Det gäller särskilt IT- och telekombranscherna där utvecklingen de närmaste åren också är osäker. Detta kommer sannolikt att ha en negativ påverkan på Stockholmsregionens betydelse för Sveriges ekonomi. Mellan 1998 och 2002 var tillväxten i disponibel inkomst dubbelt så snabb i Stockholm som i övriga landet. Konjunkturutvecklingen och de höjda skatterna i Stockholm gör nu att tillväxten i hushållens inkomster faller. Låga räntor och en gynnsam arbetsmarknad är en förutsättning för att hålla konsumtionen uppe. Befolkningsökningen I Stockholms län växer befolkningen nu långsammare än tidigare. Från en ökning på cirka tjugotusen personer per år under hela nittiotalet beräknas ökningen de närmaste åren bli cirka sexton till sjuttontusen. Efter 2004 väntas en återgång till nivåer omkring nittontusen personer per år. Samtidigt som inflyttningsnettot till länet minskade under 2001 utvecklades också sysselsättningen i Stockholmsregionen svagare än övriga landet. Det ökar risken för utflyttning, vilket också syns i statistiken där flyttnettot med övriga landet var i stort sett noll 2001 och för 2002 blev netto negativt med fyratusen personer. Om länets arbetsmarknad fortsätter att utvecklas svagt i förhållande till övriga landet finns risk för att det låga inflyttningsnettot kan bestå. Behovet av hyresrätter Stockholms fortsatta roll som tillväxtmotor för hela landet förutsätter en generellt tillväxtstimulerande politik inom områdena arbetsmarknad, bostadsbyggande och infrastruktur. Arbetskraftens geografiska rörlighet underlättas om kostnaderna i samband med byte av arbete inte är för UPPLÅTELSEFORMER I STOCKHOLMS STAD % Allmännyttiga hyresrätter Övriga hyresrätter 2002 Bostadsrätter Småhus höga. Därför är tillgången på bostäder med hyresrätt och rimlig hyra särskilt viktiga för tillväxten. Den enskilt största gruppen bland inflyttarna är år. De är ofta debutanter på bostadsmarknaden med nyligen avslutade studier och i början av en yrkeskarriär. För dem är hyresrätten den mest realistiska upplåtelseformen. De är tillsammans med gruppen 55+ de största åldersgrupperna i hyresrättsboende och väntas öka med i snitt niotusen personer per år fram till Behovet av bostäder med hyresrätt och rimlig hyra förstärks ytterligare av ett uppdämt bostadsbehov hos ungdomar som fortfarande bor kvar hemma samt det ökade rekryteringsbehovet av personal till arbeten inom vård, skola och omsorg. Hyresmarknaden Marknaden för lokaler Vakansgraden på lokalmarknaden i Stockholm ökar nu efter några år med stark efterfrågan, särskilt i centrala lägen. Samtidigt är flera nya kontorsprojekt under produktion och planering. Med ett tillskott av nya moderna lokaler ökar sannolikt svårigheterna % UPPLÅTELSEFORMER I STOCKHOLMS INNERSTAD 1990 Allmännyttiga hyresrätter Övriga hyresrätter 2002 Bostadsrätter MARKNAD OCH KUNDER 9

12 för äldre omodernare lokaler att hävda sig i konkurrensen. Enligt Fastighetsvärlden bedöms kvm kontorslokaler ha färdigställts i Stockholmsregionen under För 2003 är siffran kvm och för 2004 är den kvm. Mellan 1998 och 2001 påbörjades i Stockholms län totalt kvm kontorslokaler. De tio största investerarna svarar för omkring 80 procent av marknadens totala igångsättning. Under högkonjunkturen för tio år sedan var antalet aktiva investerare betydligt fler. Det begränsade antalet aktörer som bestämmer investeringsvolymen medför sannolikt att marknaden för kontorslokaler blir känsligare. Cityområdet har under många år haft en allt högre hyresnivå för kontorslokaler. Den trenden har nu brutits. Områdena utanför city har däremot en fortsatt positiv hyresutveckling. Marknaden för bostäder Stor efterfrågan och ett litet utbud av lediga bostäder har hittills reducerat konkurrensen på Stockholms bostadsmarknad till nästan obefintlig. De senaste åren har både hushållens realinkomster och sysselsättningen fortsatt att öka. Räntenivåerna har Antal FÄRDIGSTÄLLDA OCH PLANERADE LÄGENHETER I STOCKHOLMS STAD p 2006p varit låga och bedöms komma att förbli på omkring samma nivå de närmaste åren. Under 2003 och 2004 förväntas utvecklingstakten för hushållens disponibla inkomster bli betydligt långsammare än tidigare. De senaste åren har ökningen varit cirka sex procent per år. Vakanserna på Stockholms bostadsmarknad är i praktiken noll. Vid årsskiftet fanns det drygt sökande i Stockholms bostadsförmedlings kö. Av dessa sökte aktivt en bostad under året. Det kraftiga efterfrågetrycket på hyreslägenheter har gjort att flyttkedjorna stannat av och rörligheten på bostadsmarknaden minskat. Bostadsrättsmarknaden På bostadsrättsmarknaden noteras nu en viss nedgång från de toppnivåer som varit aktuella i framför allt innerstadslägen, medan de något lägre prisnivåerna i närförort ökat svagt. Under det senaste året har det också visat sig svårt att sälja vissa nyproducerade bostadsrätter, bland annat på Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Nya bostäder Från 1998 har nyproduktionen i staden varit cirka lägenheter per år med lägsta notering 865 lägenheter Under 2002 vände det och nya lägenheter färdigställdes. Under kommande mandatperiod ska takten öka ytterligare. De kommande fyra åren planeras för byggandet av nya bostäder. Hyror och avkastningskrav Hyresutveckling Bostadshyrorna har de senaste åren i princip följt den allmänna prisutvecklingen på 2 3 procent, medan driftskostnadsökningen varit högre. Bostadshyrorna kan därför antas få en real höjning de närmaste åren. De tre parterna på hyresrättsmarknaden, SABO, Hyresgästerna Riksförbundet och Fastighetsägarna Sverige har nyligen kommit överens om hur man vill att hyresrätten ska utvecklas. Överenskommelsen har resulterat i ett utredningsuppdrag från bostadsministern om en eventuell justering av hyreslagen. Uppdraget gäller bruksvärdesystemets tillämpning för nyproduktionshyror och möjligheten till trappade nivåer inom samma fastighet efter en lägesjustering av hyresnivån. Överenskommelsen ger intryck av en samsyn på behovet av rättvisare hyror. Förutsättningarna för att kunna justera hyran med hänsyn till läge och ålder är därför bättre än på länge. Avkastningskrav Direktavkastningskraven för bostadsfastigheter har stagnerat, med en tendens till ökning, efter att under senare år varit starkt påverkade av prissättningen vid ombildning till bostadsrätt. En orsak är att ett minskat antal ombildningsförvärv också ger ett svagare genomslag i statistiken. I Stockholms innerstad noteras direktavkastningar för bostäder i intervallet 3 5 procent och i förortslägen 5 7 procent. Stockholms bostadsmarknad Nittio procent av stadens bostäder finns i flerbostadshus. Hyresrätternas andel är 54 procent och andelen bostadsrätter är 35 procent. Hälften av lägenheterna är två rum och kök eller mindre och en femtedel är fyra rum och kök eller större. De privatägda hyresrätterna är i hela staden 29 procent av bostadsbeståndet jämfört med de kommunägda som är 25 procent. I innerstaden har de kommunägda bolagen 12 procent av det totala bostadsutbudet, i söderort och västerort 35 procent på respektive delmarknad. Ombildningar till bostadsrätter har medfört en strukturomvandling på 10 MARKNAD OCH KUNDER

13 Stockholms bostadsmarknad. Mellan 1970 och 2002 sjönk andelen hyresrätter med 20 procent. I innerstan har utvecklingen varit ännu tydligare vilket gett till resultat att hyresrätterna nu är 48 procent av utbudet och bostadsrätterna 52 procent. Nyproduktion Under perioden 1998 till 2001 byggdes totalt lägenheter, varav bostadsrätter och småhus och 900 hyreslägenheter. Under 2002 färdigställdes bostäder i Stockholm, av dessa var bostadsrätter och småhus, 168 hyresrätter, studentbostäder och 179 olika specialbostäder. Enligt stadsbyggnadskontorets lägesrapport kan lägenheter påbörjas under perioden, eller i genomsnitt nära bostäder per år. Av dessa ligger cirka i innerstan, i söderort och i västerort. Familjebostäders byggplaner omfattar cirka hyresrätter med möjlig byggstart och senare, se tabell sid. 20. Familjebostäder Familjebostäders bostadsbestånd kan delas in i tre marknader: innerstaden, söderort och västerort. I innerstadsbeståndet finns nu lägenheter byggda i början av 1900-talet och senare. I söderort där Familjebostäder har sin största koncentration av bostäder, lägenheter, dominerar 40- och 50-talshusen. I västerort finns bostäder, i områden från dels 60-talet och senare och dels i områden från 40- och 50-talen. Familjebostäders marknad kan också delas in i tre marknadssegment: bostäder, lokaler och servicehus med stark dominans av bostäder. Lokalerna är oftast insprängda i bostadsfastigheterna och utgör en viktig del i den kommersiella och samhälleliga servicen. Servicehus I servicehusen som i dag dels finns i dotterbolaget FB Servicehus AB, dels i ett av Familjebostäder ägt och förvaltat servicehus, hyrs bostäderna ut direkt till de boende medan servicehusens lokaler för den sociala verksamheten hyrs av staden. Boende hos Familjebostäder Antalet boende i Familjebostäders hus var förra året personer. I dotterbolaget FB Servicehus bor cirka pensionärer. De boende representerar i stort ett tvärsnitt av invånarna i staden men åldergruppen år är andelsmässigt något större och det finns fler barn. Den enskilt största åldersgruppen bland bolagets boende är åringarna. Den disponibla månadsinkomsten för de som bor hos Familjebostäder är 33 procent lägre än snittet för Stockholms stad. Andelen boende med eftergymnasial utbildning är 20 procent jämfört med stadens 33 procent och förvärvsfrekvensen är 11 procentenheter lägre än för staden. Hälften, 50 procent av hyresgästerna, har invandrarbakgrund. Familjebostäders framtida roll Flera faktorer talar för att efterfrågan på mindre bostäder kommer att fortsätta vara stor i Stockholm; profilen hos de aktivt bostadssökande i bostadskön, prognosen att målgrupperna för hyresrätter ökar med personer per år, det uppdämda behovet av bostäder för hemmaboende ungdomar samt rekryteringsbehovet för arbetskraft inom bland annat vård och omsorg. Familjebostäders bostadsstruktur med ett stort bestånd av prisvärda, mindre bostäder i stadens närförorter svarar väl mot denna efterfrågan. Andelen stora lägenheter i staden är samtidigt liten och vid bland annat nyproduktionen i Sickla har det funnits en stark efterfrågan på lägenheter för barnfamiljer. Den efterfrågan har inte kunnat mötas i önskad utsträckning. I Familjebostäders interna kö märks också en tendens att vilja byta till större lägenheter. Samtidigt föreslås det nya statliga investeringsstödet prioritera mindre lägenheter. Att ta reda på vilket bostadsbehov nyproduktionen ska tillgodose är därför viktigt. Andelen större bostäder får inte bli så liten att den blir ett hinder för barnfamiljer som vill bo kvar i staden. Pressade produktionskostnader, målgruppsanpassning och yteffektivitet måste bli ledord i kommande nyproduktion. Det är därför av största vikt att läsa av marknaden noggrant, både före och efter det att bostäderna producerats. MARKNAD OCH KUNDER 11

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t A B FA M I L J E B O S TÄ D E R Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O 6 i n n e h å l l Viktiga händelser under året...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Ägardirektiv...8 Affärsidé, mål och strategier...

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare

Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare 24 L O K A L M A R K N A D Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare Mål och strategier Stockholmshems kommersiella lokaler ska bidra till bra service och ökad trivsel för de boende

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET

Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 8 PERSONAL 12 KONCERNÖVERSIKT 14 DEFINITIONER 18 FLERÅRSÖVERSIKT 19 SVENSKA BOSTÄDER 20 Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. ÅRET

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över 40 000 stockholmare som har sitt hem hos oss boende

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer