ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

2 Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder bildades Sedan dess har bolaget medverkat vid tillkomsten av nya stadsdelar i Stockholm, från Kristineberg på 1930-talet till Hammarby Sjöstad på 2000-talet. I dag har stockholmare sitt hem hos Familjebostäder. I fastighetsbeståndet finns 488 fastigheter med bostäder och nära lokaler. Bostadsytan är totalt kvadratmeter och lokalytan kvadratmeter, totalt cirka kvadratmeter. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholm. Familjebostäder är sedan 1999 en koncern där också det helägda dotterbolaget FB Servicehus AB ingår. Det goda boendet är Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning och affärsidén är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Medelantalet medarbetare under 2002 var 354. Årsomsättningen är nästan 1,6 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 15,5 miljarder kronor och det bokförda värdet 5,7 miljarder kronor.

3 Nu hälsar vi äntligen fler människor välkommen hem. Nu bygger vi igen! Stockholm ska få nya lägenheter på fem år. Det finns det politiska beslut på. Och Stockholms stad har bestämt att Familjebostäder ska bidra med nya hyresrätter. Det gör många glada. Allt från oss på Familjebostäder till de bostadssökande som nu får en ny bostad att komma hem till.

4 Innehåll Sammanfattning 3 VD:s kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad och kunder 9 Fastigheterna 13 Nyproduktion 20 Hyresgäster påverkar 24 Familjebostäder i innerstaden 27 Familjebostäder i söderort 28 Familjebostäder i västerort 29 Familjebostäders lokaler 30 Till nytta för stockholmarna 33 Medarbetare och organisation 34 Miljöredovisning 36 FB Servicehus AB 37 Resultat 42 Finansiering 44 Flerårsöversikt 46 Nyckeltal 47 Nyckeltalsdefinitioner 48 Resultaträkning 49 Kommentarer till resultaträkningen 49 Balansräkning 50 Kommentarer till balansräkningen 52 Kassaflödesanalys 54 Kommentarer till kassaflödesanalys 55 Tilläggsupplysningar 56 Noter 57 Vinstdisposition 60 Revisionsberättelse 61 Fastighetsförteckning i sammandrag 62 Ledning och styrelse 64 Mer om Familjebostäder och hela fastighetsförteckningen finns på bifogad CD och

5 Sammanfattning Året 2002 RESULTAT EFTER FINANSNETTO Resultatet efter finansnetto blev 510 (2 475) miljoner kronor 26 (67) fastigheter med 685 (3 399) bostäder såldes Realisationsvinsten från fastighetsförsäljningar är 404 (2 280) miljoner kronor Kassaflödet från löpande verksamhet är 428 ( 634) miljoner kronor Soliditeten ökade till 58,1 (53,6) procent Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 3,1 procent från 1 maj 2002 Inflyttning i 26 lägenheter på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad, resterande 173 flyttas in 2003 närmare 300 lägenheter i äldre förort boförbättrades Mkr Nyckeltal SOLIDITET Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Realisationsvinster, mkr Eget kapital, mkr Marknadsvärde fastigheter, mkr Bokfört värde fastigheter, mkr Räntebärande skulder, mkr Investeringar i anläggningstillgångar enligt KFA, mkr Avyttringar av anläggningstillgångar enligt KFA, mkr Avkastning på totalt kapital, % 8,3 32,2 19,3 8,5 7,4 Soliditet, % 58,1 53,6 23,3 14,1 19,1 Uthyrningsgrad area bostäder, % 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 Medeltal antal anställda % Definitioner, se sidan 48 % 35 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Utblick 2003 Bostadshyrorna höjs med i genomsnitt 2,25 procent från 1 januari 2003 Försäljning av fastigheter för ombildning till bostadsrätter upphör Fastighetsbeståndet utvecklas genom förvärv Projektering pågår för byggstart av cirka 300 nya bostäder Planeringen för mer än nya bostäder fortsätter Boförbättringar i äldre förorter fortsätter SAMMANFATTNING 3

6 VD:s kommentar Bostadsfrågorna i Stockholm stod i fokus för samhällsdebatten under Bostadsbyggandet var också en stor fråga i valrörelsen och valresultatet i Stockholm har gett oss ägardirektiv med ett förstärkt uppdrag att bygga prisvärda bostäder. Vi är väl förberedda, i vår projektportfölj finns nu mer än lägenheter som kan börja byggas under den närmaste fyraårsperioden. Ombildningarna till bostadsrätter avtog under året och slutade med 685 sålda lägenheter i 26 fastigheter under Åren ombildades därmed totalt lägenheter i Familjebostäders bestånd till bostadsrätter. Av dem fanns i innerstaden. Som följd av färre försäljningar minskade reavinsterna vilket också syns i vårt resultat före skatt som sjönk från rekordhöga miljoner kronor 2001 till drygt 500 under Kort om resultatet 2002 I årets resultat är 404 miljoner kronor reavinster från fastighetsförsäljning där köpeskillingen var 696 miljoner kronor. Resultatet belastas av 71 miljoner kronor i form av dels kostnader för omställning av organisationen till ett krympt fastighetsbestånd dels nedskrivningar av värden för fem fastigheter, som en konsekvens av Redovisningsrådets rekommendation. Kostnadsutvecklingen för den löpande driften ökar oroande till följd av bland annat vattenskador i det äldre icke upprustade beståndet. Det tillsammans med beslutade och kommande taxehöjningar nödvändiggör ett tydligt fokus på kostnadsutvecklingen. Investeringarna stannade 2002 på 778 miljoner kronor, som fördelas på fastighetsförvärv 115 miljoner kronor, nyproduktion 255 miljoner kronor och 408 miljoner kronor på ombyggnad och upprustning. Hyresuppgörelsen för 2003 års bostadshyror resulterade i en generell höjning med 18 kr per kvm och år. Tyvärr var det i förhandlingarna inte möjligt att enas kring en fortsatt differentiering liknande den i överenskommelsen om 2002 års hyror. I sak betyder det att exempelvis kostnadsökningar till följd av justerade taxeringsvärden, som kan drabba fastigheter i attraktiva lägen, får bäras solidariskt i bolagets bestånd. Stockholms bostadsmarknad Det blir nu alltmer uppenbart att begreppet Stockholms bostadsmarknad inte är entydigt. När drygt personer står i bostadsförmedlingens kö samtidigt som utbudet av lediga bostadsrätter ökar, pekar det på att efterfrågan och utbud befinner sig på olika delmarknader. Nyproduktion av hyresrätter, ger med dagens förutsättningar höga självkostnadshyror och kan inte som isolerad åtgärd svara mot efterfrågan i bostadskön. Men de nya hyresrätterna stimulerar en rörlighet som gör att billigare befintliga hyresrätter når den marknad där många av de bostadssökande finns. Exempelvis har 13 nyproducerade hyresrätter i Hammarby Sjöstad som förmedlades till vår interna kö medfört att 10 personer från bostadsförmedlingen fått en bostad i närförort med en hyra på kronor per kvm. Familjebostäders fastigheter Vårt fastighetsbestånd domineras av hus i närförort med prisvärda och välplanerade bostäder, byggda under perioden De är en stark konkurrensfördel när vi ska möta dagens bostadsefterfrågan. En av våra viktigaste uppgifter de närmaste åren är att på sunda fastighetsekonomiska villkor och i samverkan med de boende rusta upp dessa fastigheter till en teknisk standard som bättre motsvarar dagens krav. Under 2002 har vi rustat upp cirka 300 lägenheter. Vi är inte nöjda med den takten och diskuterar just nu med hyresgästföreningen ett avtal som gör att vi kan rusta upp fler lägenheter per år. Familjebostäders kvarvarande fastighetsbestånd i innerstaden är en stor tillgång och viktigt för att kunna erbjuda allsidighet. Ägaruppdraget att på affärsmässiga grunder förvärva hyresrätter i attraktiva lägen kommer att stärka fastighetsbeståndet ytterligare. Vi har redan börjat genom att i slutet av 2002 förvärva två centralt belägna fastigheter med sammantaget nära 100 bostäder. Familjebostäders lokaler Lokalerna i fastighetsbeståndet är viktiga för både resultat och service. En stor andel är butiker i väl inbodda områden, bland annat i flera mindre stadsdelscentrum. I Gubbängen och Årsta pågår intressanta utvecklingsprojekt som kommer att öka båda centrumens attraktivitet. Flaggskeppet i lokalbeståndet är nu Västermalmsgallerian i hörnet av Fleminggatan och Sankt Eriksgatan. Våra nya uppdrag Familjebostäder ägs av stockholmarna och det är genom stadshusets politiska majoritet som förväntningarna på bolaget kommer till uttryck. Ägardirektiven kan sammanfattas i att vi ska utveckla vårt fastighetsbestånd genom att bygga nytt och rusta upp våra hus från och 50-talen. Vi ska också medverka till att sänka kostnaderna vid nyproduktion och investera i bättre boendemiljöer. Det är viktiga och spän- 4 VD:S KOMMENTAR

7 nande uppdrag som ställer krav på både organisation och medarbetare. Det här är också utmaningar som kan gälla för hela byggsektorn. Det skulle vara välgörande för branschens förtroende om vi med gemensamma ansträngningar kan komma till rätta med såväl kostnadsutveckling som problem med byggfel och byggfusk. Nyproduktionens kvalitet och kostnader Förra året började arbetet i det forskningsprojekt för sänkta byggkostnader som vi initierat och driver i samverkan med bland annat KTH. Projektets resultat kommer vi att omsätta konkret i ett av de byggprojekt som startar under En god fastighetsekonomi måste ha ett helhets- och livscykelperspektiv och tekniska krav måste kunna översättas i brukarkvaliteter. Ett nybyggt hus ska uppfylla både de boendes och fastighetsförvaltarens kort- och långsiktiga krav på funktion och varaktighet. niska krav utmanar ansträngningarna att hålla boendekostnaderna nere. Västermalmsgallerian En av de mest positiva händelserna under 2002 var invigningen av Västermalmsgallerian, Kungsholmens första köpgalleria. Det är en investering som redan nu ser ut att ha lyckats. Kunderna har hittat hit och affärsinneha- varna är nöjda. Kommersiella lokaler stärker oss som fastighetsföretag och utvecklar vår kompetens att serva olika hyresgästkategorier och sköta fastigheter med olika inriktning. Framtiden I den omvärld som vi alla är beroende av fördröjs konjunkturuppgången och en vändning verkar nu vara i sikte tidigast Lågkonjunktur och skattehöjningar minskar också tillväxten i stockholmarnas inkomster. En fortsatt gynnsam arbetsmarknad och låg räntenivå kan komma att hålla konsumtionen uppe. Det finns emellertid anledning att vara lyhörd för de signaler som säger att stockholmsregionens ekonomiska tillväxt nu sjunker i förhållande till andra delar av landet. Det är i dagsläget svårt att bedöma om och i så fall vilka effekter en långsammare ekonomisk utveckling får på bostadsefterfrågan. Vi kommer att noga följa hur varje nybyggnadsprojekt tas emot på bostadsmarknaden för att vara så snabbfotade som möjligt om kurskorrigeringar blir nödvändiga. Det tillfälliga statliga investeringsbidraget till nya hyresrätter är viktigt BoStad02 avstamp för nyproduktion Så blev det då äntligen dags att också officiellt inviga sjöstaden. Under bostadsutställningen BoStad02 hälsade vi tusentals besökare välkomna till kvarteret Innanhavet på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. Våra två kvarter på Sickla Udde är bolagets första nyproduktion på mer än fem år och inledningen på vad som nu ser ut att bli en lång period av byggande. De projekt vi har på planeringsbordet är förtätningar av befintliga områden och exploatering av outnyttjad och f d industrimark, ofta i samverkan med andra byggherrar. När vi idag bygger nytt ser förutsättningarna delvis helt annorlunda ut än vid tidigare perioder med högt bostadsbyggande. Nya finansieringsvillkor, höga miljökrav, ett högt kostnadsläge och alltmer sammansatta tekför att möta och stimulera stadens och regionens tillväxt. När investeringsbidraget nu ska kompletteras med ett investeringsstöd som fokuserar på små lägenheter finns det anledning att varna för effekterna. Ett generellt utformat samhällsstöd till en nyproduktion som får styras av demografiska förutsättningar och befintlig lägenhetsstruktur är sannolikt ett effektivare verktyg. Det ökar nämligen rörligheten så att också prisvärda successionslägenheter når de bostadssökande. Det är också en styrka att mer än halva vårt fastighetsbestånd finns i välbyggda hus i stadens förorter. De behövs för att kunna möta bostadsbehovet hos den del av bostadskön som inte vill eller kan betala de nyproducerade bostädernas ofrånkomligen höga självkostnadshyror. I den kön finns inflyttare till Stockholm, hemmaboende studerande och ungdomar samt många av dem som ska avhjälpa personalbristen inom vård, skola och omsorg. Redan förra året efter vår uppgörelse med hyresgästföreningen om en påbörjad lägesanpassning, uttryckte jag optimism om hyresrättens framtid. Den överenskommelse som nu träffats mellan de tre parterna på hyresmarknaden stärker min tro på att det går att komma vidare i de för hyresrätten så viktiga frågorna om hyresnivån i nyproducerade hus, mer lägesanpassade hyror och individuellt anpassade hyror, d.v.s. mer rättvisa hyror. Trevlig läsning! Hans Pettersson VD:S KOMMENTAR 5

8 Affärsidé, mål och strategier Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med Stockholms stad som ägare. Vår affärsidé, våra mål och strategier utgår från de övergripande mål med politiska värdegrunder som ägaren formulerar. Vår grunduppgift är att vara ett verktyg för stadens utveckling och de uppdrag vi får ska genomföras på affärsmässiga grunder. Affärsidé Familjebostäder erbjuder attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Bostadshyresgästerna ska alltid uppleva boendet hos Familjebostäder som prisvärt, personligt, sunt och tryggt. De kommersiella lokalhyresgästerna ska ges förutsättningar för goda affärer och de samhälleliga verksamheterna ska ges förutsättningar för god service till stadens invånare. Långsiktig inriktning Det goda boendet är Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning. Ägarkrav Familjebostäder ingår i stadens koncernbolag Stockholms Stadshus AB som äger 91 procent av aktierna, resterande nio procent ägs direkt av Stockholms stad. I direktiven för de närmaste åren säger ägaren bland annat att Familjebostäder aktivt ska bidra till Stockholms försörjning av billiga och bra bostäder, till utvecklingen av levande stadsdelar, närområden och ett ekologiskt hållbart samhälle samt spela en social roll i Stockholm. Ägaruppdraget säger också att Familjebostäder ska koncentrera verksamheten till en kostnadseffektiv förvaltning av ett varierat bestånd av attraktiva bostäder inom stadens gränser. Den närmaste treårsperioden ska inriktas på att nyproducera minst 500 lägenheter per år, rusta upp bostäder byggda under perioden och sänka produktions- och underhållskostnaderna i byggprocessen. Fastighetsbeståndet ska utvecklas genom att på affärsmässig grund förvärva fastigheter, framförallt i stadsdelar med låg andel allmännyttiga lägenheter samt utveckla kvalitet och service i samspel med hyresgästerna. Mål för 2003 Ekonomi Familjebostäder ska ha god lönsamhet och finansiell styrka. Avkastningen ska bli 4,2 procent och verksamheten drivas så att resultatkravet på 195 mkr uppnås. Nyproduktionen ska i en självkostnadskalkyl långsiktigt bära sina kostnader. Inga marknadsrelaterade vakanser ska finnas i bostadsbeståndet och uthyrningsgraden för lokaler ska inte understiga 95 procent. De administrativa kostnaderna ska sänkas med realt två procent under Kundrelationer Familjebostäder deltar 2003 i Fastighetsbarometern. Minst 90 procent av berörda hyresgäster ska vara nöjda vid upprustning och underhållsarbeten. 100 procent av husvärdarna ska vara tillsatta under Service och kundmottagning förbättras när nya lokala kundtjänster etableras med början under De boende bjuds in till samverkan kring skötsel av utemiljön. Bygga och utveckla Byggrätter för minst 500 lägenheter ska säkerställas och en utveckling av den kommersiella servicen i Årsta och Gubbängens centrum initieras. Ett utvecklingsarbete kring seniorboende kommer att inledas. Miljöarbete Kemikaliekontrollen i större byggprojekt kommer att skärpas. Minst hälften av grovsoprummen ska ta emot fraktionerna brännbart, icke brännbart, el och metall. Minskad energianvändning, jämfört med 2002, ska uppnås utan sänkt värmekomfort. Strategier Lönsamhet Ökade driftnetton ska förbättra kassaflödet. Ändrade hyresuttag och fortsatt lågt hyresbortfall, tillsammans med sänkta administrations- och driftkostnader ska samverka så att driftnettot stärks. Rätt satta hyror Hyrorna i hela fastighetsbeståndet ska utvecklas enligt de förslag om rimlig och rättvis hyressättning som hyresmarknadens parter presenterat. Fastighetsutveckling Det fastighetskapital som realiserats genom fastighetsförsäljningar ska användas för att utveckla fastighetsbeståndet genom nyproduktion, fastighetsförvärv och reinvesteringar i befintliga fastigheter. Strukturplan Samtliga fastigheter i beståndet ska förtecknas i en strukturplan med klassificering enligt kriterierna: fastigheter för 6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

9 fortsatt förvaltning, upprustning och omstrukturering. Nya bostäder Nyproduktionen ska möta efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad och motsvara de krav på funktion, form och varaktighet som fordras för en hög kvalitet i boende och förvaltning. Sammantaget ska cirka bostäder på egen mark och i exploateringsområden kunna påbörjas under en fyraårsperiod. Deltagande i samverkansprojekt med andra byggherrar ska eftersträvas. Väl genomarbetade byggprocesser och aktiv kostnadsjakt ska leda till sänkta byggkostnader. Fastighetsdrift Husvärdarna ska arbeta så att de genom sina dagliga hyresgästkontakter och i sitt fastighetsarbete åtgärdar och förebygger skador samt regelbundet kan följa husens förbrukningar. Organisation Organisationen ska utvecklas så att beslutsvägarna blir kortare och kvaliteten på de administrativa rutinerna ständigt förbättras. Kundrelationer Kundkontakterna ska präglas av hög kvalitet i bemötande och tillgänglighet. Den service som hyresgästerna erbjuds genom husvärdar och kundtjänster ska göra boendet hos Familjebostäder prisvärt. Det hyresgäststyrda underhållet (HLU) och ett attraktivt tillvalsutbud ska utformas så att hyresgästerna kan anpassa sitt boende till personliga behov och önskemål. De grundläggande kvaliteterna trygghet och säkerhet ska säkras genom en god tillsyn och underhåll av gemensamma utrymmen. I den lokala samrådsverksamheten bjuds de boende in att medverka i skötsel och utformning av utemiljön. Aktivt miljöarbete Miljömålen om en energihushållning som inte äventyrar de boendes komfort, en aktiv begränsning av kemikalier i förvaltning och nyproduktion och en väl fungerande avfallshantering säkerställs i arbetet med miljöledningssystemet. Medarbetare Medarbetarnas delaktighet ökas genom de utvecklingssamtal som genomförs före lönerevision. I samband med utvecklingssamtalen kartläggs behovet av kompetensutveckling utifrån de företagsövergripande målen och inriktningarna. En fortsatt noggrann uppföljning av sjukfrånvaron och fortsatt aktivt arbete med rehabilitering, hälso- och friskvård ska också långsiktigt bryta den tidigare uppåtgående trenden i lång och kort sjukfrånvaro. AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 7

10 Hyresrätt. Det hörs ju på namnet hur bra det är. Alla boendeformer behövs. Men det gläder oss särskilt att Stockholm bygger fler hyresrätter. Det ger fler människor möjlighet att bo, utan att behöva tänka på lån och amorteringar. Det ger också fler människor möjlighet att använda sina lägenheter i ett byte och anpassa sitt boende efter sina behov. Utbudet och friheten ökar. Det kan ju aldrig vara fel.

11 Marknad och kunder Det är de unga och de små hushållen som dominerar bostadsefterfrågan i Stockholm. För dem passar Familjebostäders många små och prisvärda bostäder i närförort bra. Tillväxt och befolkning Stockholms roll Tillväxten i Sverige bedöms bli fortsatt svag under 2003 och en återhämtning kan ske tidigast Huvudförklaringen är den osäkra och svaga utvecklingen i omvärlden. Stockholmsregionen svarade 2002 för 28 procent av landets BNP. Det är en ökning med två procentenheter sedan Inom flera av de branscher som är viktiga för Stockholms tillväxt stagnerade utvecklingen under Det gäller särskilt IT- och telekombranscherna där utvecklingen de närmaste åren också är osäker. Detta kommer sannolikt att ha en negativ påverkan på Stockholmsregionens betydelse för Sveriges ekonomi. Mellan 1998 och 2002 var tillväxten i disponibel inkomst dubbelt så snabb i Stockholm som i övriga landet. Konjunkturutvecklingen och de höjda skatterna i Stockholm gör nu att tillväxten i hushållens inkomster faller. Låga räntor och en gynnsam arbetsmarknad är en förutsättning för att hålla konsumtionen uppe. Befolkningsökningen I Stockholms län växer befolkningen nu långsammare än tidigare. Från en ökning på cirka tjugotusen personer per år under hela nittiotalet beräknas ökningen de närmaste åren bli cirka sexton till sjuttontusen. Efter 2004 väntas en återgång till nivåer omkring nittontusen personer per år. Samtidigt som inflyttningsnettot till länet minskade under 2001 utvecklades också sysselsättningen i Stockholmsregionen svagare än övriga landet. Det ökar risken för utflyttning, vilket också syns i statistiken där flyttnettot med övriga landet var i stort sett noll 2001 och för 2002 blev netto negativt med fyratusen personer. Om länets arbetsmarknad fortsätter att utvecklas svagt i förhållande till övriga landet finns risk för att det låga inflyttningsnettot kan bestå. Behovet av hyresrätter Stockholms fortsatta roll som tillväxtmotor för hela landet förutsätter en generellt tillväxtstimulerande politik inom områdena arbetsmarknad, bostadsbyggande och infrastruktur. Arbetskraftens geografiska rörlighet underlättas om kostnaderna i samband med byte av arbete inte är för UPPLÅTELSEFORMER I STOCKHOLMS STAD % Allmännyttiga hyresrätter Övriga hyresrätter 2002 Bostadsrätter Småhus höga. Därför är tillgången på bostäder med hyresrätt och rimlig hyra särskilt viktiga för tillväxten. Den enskilt största gruppen bland inflyttarna är år. De är ofta debutanter på bostadsmarknaden med nyligen avslutade studier och i början av en yrkeskarriär. För dem är hyresrätten den mest realistiska upplåtelseformen. De är tillsammans med gruppen 55+ de största åldersgrupperna i hyresrättsboende och väntas öka med i snitt niotusen personer per år fram till Behovet av bostäder med hyresrätt och rimlig hyra förstärks ytterligare av ett uppdämt bostadsbehov hos ungdomar som fortfarande bor kvar hemma samt det ökade rekryteringsbehovet av personal till arbeten inom vård, skola och omsorg. Hyresmarknaden Marknaden för lokaler Vakansgraden på lokalmarknaden i Stockholm ökar nu efter några år med stark efterfrågan, särskilt i centrala lägen. Samtidigt är flera nya kontorsprojekt under produktion och planering. Med ett tillskott av nya moderna lokaler ökar sannolikt svårigheterna % UPPLÅTELSEFORMER I STOCKHOLMS INNERSTAD 1990 Allmännyttiga hyresrätter Övriga hyresrätter 2002 Bostadsrätter MARKNAD OCH KUNDER 9

12 för äldre omodernare lokaler att hävda sig i konkurrensen. Enligt Fastighetsvärlden bedöms kvm kontorslokaler ha färdigställts i Stockholmsregionen under För 2003 är siffran kvm och för 2004 är den kvm. Mellan 1998 och 2001 påbörjades i Stockholms län totalt kvm kontorslokaler. De tio största investerarna svarar för omkring 80 procent av marknadens totala igångsättning. Under högkonjunkturen för tio år sedan var antalet aktiva investerare betydligt fler. Det begränsade antalet aktörer som bestämmer investeringsvolymen medför sannolikt att marknaden för kontorslokaler blir känsligare. Cityområdet har under många år haft en allt högre hyresnivå för kontorslokaler. Den trenden har nu brutits. Områdena utanför city har däremot en fortsatt positiv hyresutveckling. Marknaden för bostäder Stor efterfrågan och ett litet utbud av lediga bostäder har hittills reducerat konkurrensen på Stockholms bostadsmarknad till nästan obefintlig. De senaste åren har både hushållens realinkomster och sysselsättningen fortsatt att öka. Räntenivåerna har Antal FÄRDIGSTÄLLDA OCH PLANERADE LÄGENHETER I STOCKHOLMS STAD p 2006p varit låga och bedöms komma att förbli på omkring samma nivå de närmaste åren. Under 2003 och 2004 förväntas utvecklingstakten för hushållens disponibla inkomster bli betydligt långsammare än tidigare. De senaste åren har ökningen varit cirka sex procent per år. Vakanserna på Stockholms bostadsmarknad är i praktiken noll. Vid årsskiftet fanns det drygt sökande i Stockholms bostadsförmedlings kö. Av dessa sökte aktivt en bostad under året. Det kraftiga efterfrågetrycket på hyreslägenheter har gjort att flyttkedjorna stannat av och rörligheten på bostadsmarknaden minskat. Bostadsrättsmarknaden På bostadsrättsmarknaden noteras nu en viss nedgång från de toppnivåer som varit aktuella i framför allt innerstadslägen, medan de något lägre prisnivåerna i närförort ökat svagt. Under det senaste året har det också visat sig svårt att sälja vissa nyproducerade bostadsrätter, bland annat på Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Nya bostäder Från 1998 har nyproduktionen i staden varit cirka lägenheter per år med lägsta notering 865 lägenheter Under 2002 vände det och nya lägenheter färdigställdes. Under kommande mandatperiod ska takten öka ytterligare. De kommande fyra åren planeras för byggandet av nya bostäder. Hyror och avkastningskrav Hyresutveckling Bostadshyrorna har de senaste åren i princip följt den allmänna prisutvecklingen på 2 3 procent, medan driftskostnadsökningen varit högre. Bostadshyrorna kan därför antas få en real höjning de närmaste åren. De tre parterna på hyresrättsmarknaden, SABO, Hyresgästerna Riksförbundet och Fastighetsägarna Sverige har nyligen kommit överens om hur man vill att hyresrätten ska utvecklas. Överenskommelsen har resulterat i ett utredningsuppdrag från bostadsministern om en eventuell justering av hyreslagen. Uppdraget gäller bruksvärdesystemets tillämpning för nyproduktionshyror och möjligheten till trappade nivåer inom samma fastighet efter en lägesjustering av hyresnivån. Överenskommelsen ger intryck av en samsyn på behovet av rättvisare hyror. Förutsättningarna för att kunna justera hyran med hänsyn till läge och ålder är därför bättre än på länge. Avkastningskrav Direktavkastningskraven för bostadsfastigheter har stagnerat, med en tendens till ökning, efter att under senare år varit starkt påverkade av prissättningen vid ombildning till bostadsrätt. En orsak är att ett minskat antal ombildningsförvärv också ger ett svagare genomslag i statistiken. I Stockholms innerstad noteras direktavkastningar för bostäder i intervallet 3 5 procent och i förortslägen 5 7 procent. Stockholms bostadsmarknad Nittio procent av stadens bostäder finns i flerbostadshus. Hyresrätternas andel är 54 procent och andelen bostadsrätter är 35 procent. Hälften av lägenheterna är två rum och kök eller mindre och en femtedel är fyra rum och kök eller större. De privatägda hyresrätterna är i hela staden 29 procent av bostadsbeståndet jämfört med de kommunägda som är 25 procent. I innerstaden har de kommunägda bolagen 12 procent av det totala bostadsutbudet, i söderort och västerort 35 procent på respektive delmarknad. Ombildningar till bostadsrätter har medfört en strukturomvandling på 10 MARKNAD OCH KUNDER

13 Stockholms bostadsmarknad. Mellan 1970 och 2002 sjönk andelen hyresrätter med 20 procent. I innerstan har utvecklingen varit ännu tydligare vilket gett till resultat att hyresrätterna nu är 48 procent av utbudet och bostadsrätterna 52 procent. Nyproduktion Under perioden 1998 till 2001 byggdes totalt lägenheter, varav bostadsrätter och småhus och 900 hyreslägenheter. Under 2002 färdigställdes bostäder i Stockholm, av dessa var bostadsrätter och småhus, 168 hyresrätter, studentbostäder och 179 olika specialbostäder. Enligt stadsbyggnadskontorets lägesrapport kan lägenheter påbörjas under perioden, eller i genomsnitt nära bostäder per år. Av dessa ligger cirka i innerstan, i söderort och i västerort. Familjebostäders byggplaner omfattar cirka hyresrätter med möjlig byggstart och senare, se tabell sid. 20. Familjebostäder Familjebostäders bostadsbestånd kan delas in i tre marknader: innerstaden, söderort och västerort. I innerstadsbeståndet finns nu lägenheter byggda i början av 1900-talet och senare. I söderort där Familjebostäder har sin största koncentration av bostäder, lägenheter, dominerar 40- och 50-talshusen. I västerort finns bostäder, i områden från dels 60-talet och senare och dels i områden från 40- och 50-talen. Familjebostäders marknad kan också delas in i tre marknadssegment: bostäder, lokaler och servicehus med stark dominans av bostäder. Lokalerna är oftast insprängda i bostadsfastigheterna och utgör en viktig del i den kommersiella och samhälleliga servicen. Servicehus I servicehusen som i dag dels finns i dotterbolaget FB Servicehus AB, dels i ett av Familjebostäder ägt och förvaltat servicehus, hyrs bostäderna ut direkt till de boende medan servicehusens lokaler för den sociala verksamheten hyrs av staden. Boende hos Familjebostäder Antalet boende i Familjebostäders hus var förra året personer. I dotterbolaget FB Servicehus bor cirka pensionärer. De boende representerar i stort ett tvärsnitt av invånarna i staden men åldergruppen år är andelsmässigt något större och det finns fler barn. Den enskilt största åldersgruppen bland bolagets boende är åringarna. Den disponibla månadsinkomsten för de som bor hos Familjebostäder är 33 procent lägre än snittet för Stockholms stad. Andelen boende med eftergymnasial utbildning är 20 procent jämfört med stadens 33 procent och förvärvsfrekvensen är 11 procentenheter lägre än för staden. Hälften, 50 procent av hyresgästerna, har invandrarbakgrund. Familjebostäders framtida roll Flera faktorer talar för att efterfrågan på mindre bostäder kommer att fortsätta vara stor i Stockholm; profilen hos de aktivt bostadssökande i bostadskön, prognosen att målgrupperna för hyresrätter ökar med personer per år, det uppdämda behovet av bostäder för hemmaboende ungdomar samt rekryteringsbehovet för arbetskraft inom bland annat vård och omsorg. Familjebostäders bostadsstruktur med ett stort bestånd av prisvärda, mindre bostäder i stadens närförorter svarar väl mot denna efterfrågan. Andelen stora lägenheter i staden är samtidigt liten och vid bland annat nyproduktionen i Sickla har det funnits en stark efterfrågan på lägenheter för barnfamiljer. Den efterfrågan har inte kunnat mötas i önskad utsträckning. I Familjebostäders interna kö märks också en tendens att vilja byta till större lägenheter. Samtidigt föreslås det nya statliga investeringsstödet prioritera mindre lägenheter. Att ta reda på vilket bostadsbehov nyproduktionen ska tillgodose är därför viktigt. Andelen större bostäder får inte bli så liten att den blir ett hinder för barnfamiljer som vill bo kvar i staden. Pressade produktionskostnader, målgruppsanpassning och yteffektivitet måste bli ledord i kommande nyproduktion. Det är därför av största vikt att läsa av marknaden noggrant, både före och efter det att bostäderna producerats. MARKNAD OCH KUNDER 11

14

15 Fastigheterna Familjebostäder äger i dag bostäder och lokaler i 488 fastigheter. Förra året investerades nästan 700 miljoner kronor i nyproduktion och förbättringsarbeten. Fastigheternas värde är 15,5 miljarder koronor. Bostäder Koncernen Familjebostäder äger och förvaltar bostäder och nästan lokaler. Den totala ytan är något mer än kvm, varav lokalytan är kvm. Av det totala antalet bostäder finns i servicehus. Av dem ägs och förvaltas av dotterbolaget FB Servicehus AB. Huvuddelen av bostadsfastigheterna, 55 procent eller drygt byggdes under perioden och ligger i kransen av förortsområden runt innerstaden. Bostadsbeståndet i innerstaden har genom försäljningar till bostadsrättsföreningar halverats och är nu lägenheter, motsvarande sju procent av moderbolagets fastighetsbestånd. Innerstadsfastigheterna är huvudsakligen byggda i början av 1900-talet och flertalet ombyggda från 1960-talet och framåt. Hyreshöjningarna 2002 var i genomsnitt 24 kronor per kvadratmeter, eller 3,1 procent. I hyresöverenskommelsen ingick en lägesanpassning där vissa innerstadsfastigheter fick en höjning på 31 kronor per kvadratmeter samtidigt som höjningen blev lägre för några nyare fastigheter i ytterstaden. Medelhyran i koncernens bostadsbestånd ökade från 792 kronor per kvadratmeter 2001 till 814 kronor per kvadratmeter Lokaler Den kommersiella lokalytan i moderbolagets fastighetsbestånd är cirka kvadratmeter. I de servicehus som ägs och förvaltas av FB Servicehus respektive moderbolaget finns därutöver en sammantagen lokalyta på kvadratmeter. De kommersiella lokalerna finns i bostadshusen, lokala affärscentra och i Västermalmsgallerian på Kungsholmen. De utgör idag tio procent av moderbolagets totala yta. Hälften av lokalytan är kontor. Andelen butiker och restauranger är 26 procent och resterande är lokaler för vård och omsorg, storgarage, lager och industri. Genomsnittshyran är högst för kontor i innerstaden, knappt kronor per kvm. I söderort är genomsnittshyran för kontor knappt 800 kronor per kvm och i västerort knappt 900 kronor. Butikshyrorna är högst i innerstaden med drygt kronor per kvm. Butikerna i söderort har en snitthyra på cirka 740 kronor per kvm och i västerort ca 815 kronor per kvm. Den ekonomiska vakansgraden var under 2002 i genomsnitt 3,6 procent för samtliga lokaler. Investeringar De bokföringsmässiga investeringarna var totalt 778 mkr under Av de stod nyproduktion för 255 mkr och förvärv för 115 mkr. Pågående projekt Vid årskiftet pågick nyproduktion av 173 bostäder i Hammarby Sjöstad samt ombyggnad och upprustning av 130 lägenheter i det äldre beståndet. I servicehusen pågår ombyggnad av 39 bostäder till gruppbostäder. Västermalmsgallerian, Kungsholmens första köpgalleria, färdigställdes under sommaren 2002 och invigdes i slutet av augusti. Planerade projekt Pågående och planerade investeringar under 2003 beräknas uppgå till 700 miljoner kronor. Planerade projekt framgår av tabellen på sidan 14. Mkr Mkr % 12 Marknadsvärdering 4 Familjebostäder har låtit NewSec Analys 2 AB göra en extern, oberoende 0 10 YTA BOSTÄDER OCH LOKALER Bostäder 82% Lokaler 18% FASTIGHETSVÄRDE 1998 Bokfört värde Marknadsvärde INVESTERINGAR Ombyggnad/upprustning Nyproduktion Förvärv FASTIGHETERNAS DIREKTAVKASTNING Taxeringsvärde FASTIGHETERNA 13

16 marknadsvärdering av hela fastighetsbeståndet. Värderingstidpunkt är årsskiftet Värderingen är gjord som en s.k. desktopvärdering, där beståndets samlade värde bedömts utifrån en förenklad marknadsvärdering av varje enskild fastighet. Värdet har beräknats med utgångspunkt från normaliserade driftnetton och direktavkastningskrav, som för bostäder ligger i intervallet 3 till 7 procent och för lokaler i intervallet 6,5 till 9 procent. Normalisering av ingående parametrar bygger på analys och kunskap om Stockholms fastighetsmarknad samt bedömningar av värdepåverkan av bland annat läge, lokalsammansättning, fastigheternas ålder och skick. Den tillfälliga skattereduktionen för ny- och ombyggda fastigheter är medräknad i värderingen. Återstående del av eventuell skattereduktion har nuvärdeberäknats med diskonteringsräntan 10 procent. Värdet av räntebidragen har också beaktats och ingår med tio miljoner kronor i det totala marknadsvärdet. Värdet av det samlade fastighetsbeståndet har av NewSec Analys AB bedömts till 15,5 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Det vägda genomsnittliga direktavkastningskravet motsvarar 6,3 procent. Värdeutvecklingen för det intakta beståndet, det vill säga fastigheter som också fanns i fjolårets värdering, är 5,9 procent. Förändringar under året Antalet fastigheter har under året minskat från 509 till 488 vilket motsvarar fyra procent. Den totala arean bostäder och lokaler har minskat med netto kvadratmeter motsva- Färdigställda projekt 2002 Stadsdel Fastighet Antal lägenheter Anmärkning NYBYGGNAD Hammarby Sjöstad Innanhavet 1 26 nybyggnad OMBYGGNAD Hjorthagen Jakten 5 (del av) 30 ombyggnad/upprustning Nockebyhov Oldsmästaren 19 2 lokal till bostäder UPPRUSTNING Aspudden Stormsvalan 1 16 upprustning Bandhagen Plåten 1 mfl. 90 upprustning Västertorp Slalomåkaren 1 mfl. 52 upprustning Blackeberg Skärkarlen 6 mfl. 27 enstaka stammar Gubbängen Krumcirkeln 6 mfl. 43 enstaka stammar Hässelby Gård Terrassmuren 1 6 enstaka stammar Tensta Tisslinge 1 mfl. 32 enstaka stammar Aspudden Vildanden 1 5 gruppboende FB SERVICEHUS AB Rågsved Bygeln 1 45 gruppbostäder Fruängen Fruängsgården 1 11 gruppbostäder Svedmyra Brevlådan 1 27 gruppbostäder Fem fastigheter ospec brandlarm Pågående projekt Stadsdel Fastighet Antal lägenheter Anmärkning Bandhagen Plåten 1 mfl. 130 upprustning Kungsholmen Trossen 12 Västermalmsgallerian Hammarby Sjöstad Innanhavet 1 57 nybyggnad Hammarby Sjöstad Lugnvattnet nybyggnad Gubbängen Limpannan 4 ombyggnad till vårdcentral Hässelby Gård Galleriet 2 / Skänkrummet 1 byte av värmestammar FB SERVICEHUS AB Svedmyra Brevlådan 1 39 gruppbostäder Planerade projekt 2003 Stadsdel Fastighet Antal lägenheter Anmärkning Hammarby Sjöstad Kölnan 104 nybyggnad Hässelby Gård Malmkronan / Gästvåningen 35 nybyggnad Högdalen Tonbadet 2 31 nybyggnad Midsommarkransen Kastanjen nybyggnad Norrmalm Norra Bantorget 70 nybyggnad Kungsholmen Herden 5 84 totalombyggnad Södermalm Kolonnen 5 41 totalombyggnad Hammarbyhöjden Gräshoppan ombyggnad Ulvsunda Landstinget 2 12 ombyggnad/upprustning Tensta Faringe 1+2 ca 130 stambyte Sundby Cecilia 1 75 upprustning Svedmyra Vykortet 1 mfl. 75 upprustning Västberga Tivolit 1 mfl. 25 upprustning Hässelby Gård Skänkrummet 1 8 lokal till lägenheter Mariehäll Bergielund 1 1 lokal till lägenhet Ej specifierade fastigheter 250 styckevisa stambyten 14 FASTIGHETERNA

17 Människor mår bra i hus som mår bra. Flera av våra 40- och 50-talsområden får nya fasader och renoverade lägenheter och trapphus. Det mår husen bra av. Arbetet sträcker sig över tio år för hela det fastighetsbeståndet. Vi hoppas att husens nya välmående även blir till glädje för dess hyresgäster.

18 rande en minskning med 2,3 procent, och uppgår vid årets slut till kvadratmeter. Fastighetsförsäljningar 2002 Under 2002 såldes 26 fastigheter med 685 lägenheter till 20 bostadsrättsföreningar. Försäljningssumman var totalt 696 miljoner kronor. Det genomsnittliga försäljningspriset var drygt kronor per kvadratmeter. Fastighetsförsäljningar Åren minskade Familjebostäders totala yta med 21 procent. Minskningen fördelar sig med 90 procent på bostadsytan och 10 procent på lokalytan. Försäljningarna minskade bolagets totala bostadsyta med 22 procent och lokalytan med 13 procent. Under perioden såldes sammanlagt bostadslägenheter i 149 fastigheter till bostadsrättsföreningar. Av dessa låg lägenheter i 121 fastigheter i innerstaden och lägenheter i 28 fastigheter i ytterstaden. De sålda fastigheterna i ytterstaden fördelar sig med lägenheter i 22 fastigheter i söderort (inklusive Tyresö och Huddinge) och med 88 lägenheter i 6 fastigheter i västerort. De ombildade bostäderna motsvarar 19,3 procent av antalet lägenheter i fastighetsbeståndet (exklusive servicehus och hotellhem) i början av Andelen sålda lägenheter i innerstaden motsvarar 52,2 procent av innerstadsbeståndet Försäljningarna i ytterstaden motsvarar 4,5 procent av ytterstadsbeståndet Fördelat på söderort och västerort motsvarar det 5,6 respektive 1,6 procent. I början av 2003 återstår två försäljningar till bostadsrättsföreningar i Familjebostäders fastighetsbestånd. Det är sammanlagt 46 lägenheter i Enskede och på Södermalm som är beroende av länsstyrelsens tillstånd, i enlighet med den lagstiftning om allmännyttan som trädde i kraft 1 april Fastighetsförvärv I december 2002 förvärvade bolaget två centralt belägna fastigheter med 98 lägenheter. Den ena köptes från Keops Förvaltnings AB och ligger i kvarteret Islandet på Drottninggatan. Den andra såldes av John Mattson Fastighets AB och ligger i kvarteret Pahl på Södermalm, i hörnet Renstiernas gata/ Bondegatan. Köpesumman för båda fastigheterna är totalt 165 mkr. Innan fastigheten på Drottninggatan kan förvärvas av Familjebostäder kommer den att hembjudas till en i huset registrerad bostadsrättförening. Köpet träder i kraft under förutsättning att bostadsrättsföreningen avstår sin förköpsrätt. FASTIGHETSBESTÅNDET PÅ OLIKA DELMARKNADER I KVADRATMETER YTA Söderort 48% Västerort 22% Innerstaden 16% FB Servicehus AB 14% % Kr/m Antal LÄGENHETSFÖRDELNING INOM BOSTADSBESTÅNDET EXKLUSIVE SERVICEHUS <=1rok 2rok Familjebostäder Innerstaden Medelhyra 3rok Söderort 4rok BOSTADSHYROR OCH MEDELHYRAN EXKLUSIVE SERVICEHUS >=5 rok Hela Stockholm Västerort ÅLDERSFÖRDELNING INOM BOSTADSBESTÅNDET EXKLUSIVE SERVICEHUS FASTIGHETERNA

19 Sålda fastigheter 2002 Stadsdel Antal Area kvm Area kvm Försäljning Försäljning Tillträdes- Fastighet lägenheter bostäder lokaler pris kkr kr/kvm datum TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Innerstaden totalt Hjorthagen Skytten Kristineberg Amorina Kungsholmen Åkermannen Lilla Essingen Rensnålen Norrmalm Torkan Norrmalm Torkan Södermalm Bonden St Södermalm Kritan 2, 3, 4 o Södermalm Närke Vasastan Jägaren Vasastan Loket 35 o Vasastan Stengodset Söderort totalt Aspudden Ankungen Aspudden Vattenfågeln Gamla Enskede Framtiden 3 o Gröndal Ratten Midsommarkransen Krassen Svedmyra Lagmanstinget Årsta Åsunden Västerort totalt Åkeslund Lispundet 1 o TOTALT Sålda fastigheter Delmarknad/ Antal Antal Stadsdel fastigheter bostäder Bostadsyta Lokalyta SÅLDA TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Innerstaden totalt Hjorthagen Kristineberg Kungsholmen Ladugårdsgärdet Lilla Essingen Norra Djurgården Norrmalm Södermalm Vasastan Östermalm Söderort totalt Aspudden Enskededalen Gamla Enskede Gröndal Midsommarkransen Svedmyra Årsta Västerort totalt Johannesfred Ulvsunda Åkeslund Delmarknad/ Antal Antal Stadsdel fastigheter bostäder Bostadsyta Lokalyta SÅLDA ÖVRIGA Stena Fastigheter AB totalt Bredäng Centrumkompaniet AB totalt Högdalen Solberga Östermalm Södermalm Wihlborgs Fast. AB totalt Hökarängen Skanska Fast. Sthlm totalt Norrmalm Deamatris Förvaltn.AB totalt Östermalm Essge-byggen totalt Solberga TOTALT Tyresö, Bollmora Huddinge, Vårby Gård TOTALT FASTIGHETERNA 17

20

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER Kundtjänsten på Sankt Eriksgatan 47. Kort om Familjebostäder Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Tillhör punkt 9 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2007-06-05 Till styrelsen Ombildning till bostadsrätt 1. Inkomna intresseanmälningar Sedan föregående avrapportering vid

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Överlåtelser av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB

Överlåtelser av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB STADSLEDNINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) Handläggare SLK: Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311 Handläggare Stockholms Stadshus AB: Susanna Höglund tfn 08-508 29 758 Till Koncernstyrelsen och

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden 6 januari 07 Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand och köpmarknaden Hyresstatistik framtagen av bostadssajten, tillsammans med data från Svensk Mäklarstatistik, visar var det är som mest

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen. Styrelseärende ÄRENDE NR 20 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-02-23 DNR 2016/0186-1.2.1 2016-02-23 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer