Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7"

Transkript

1 A K T I E B O L A G E T S T O C K H O L M S H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

2 Omslag och bildtema jubileumsåret 27 Konstnären i årets årsredovisning heter Leif Åbjörnsson och jobbar som illustratör och graısk formgivare, när han inte ägnar sig åt friare konstnärlig verksamhet. Han arbetar med infiuenser från Art Deco och funkis, och har i fem nya bilder knutit samman Stockholmshems dåtid och nutid under 7 år. Stockholmshem Fredhäll. Detta är Stockholmshem Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag. Hos oss bor 6 personer, lika många som i en mellanstor svensk stad, eller åtta procent av alla stockholmare. Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I drygt sjuttio år har vi skapat nya kvarter och hem åt nya och gamla stockholmare. Verksamheten har genom åren renodlats mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena. Fastighetsbeståndet omfattar 517 fastigheter med cirka bostäder och lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till drygt 2 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till 4 kvadratmeter. Årsomsättningen är 2 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 33,6 miljarder kronor och det bokförda värdet 1,6. Antalet anställda är 319. Bostädernas läge 27 Sydöst 27 % Sydväst 32 % Västerort 18 % 23 % Innerstaden Sandra Mhirsi gungar på gården hemma i Rågsved. Årsomsättning 2 mdkr Bostäder Lokaler 9,4 % 3,2 % 87,4 % Garage & övr. intäkter Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Södra Hammarbyhamnen. Rågsved. Roslagstull.

3 S A M M A N F A T T N I N G O C H N Y C K E L T A L 1 Jubileumsfirande och ny förvaltningsorganisation Lägenheter efter storlek 4 RoK eller större 1 RoK 13 % 18 % 3 RoK 29 % 4 % 2 RoK Året 27 Resultatet efter finansnetto uppgick till 444 (183) mnkr inklusive realisationsvinster, som var 278 mnkr. Nyproduktionen omfattade 328 färdigställda och 78 påbörjade lägenheter. Bostadshyrorna höjdes den 1 april med 1,-2,8 procent, vilket i genomsnitt motsvarade 1,8 procent. Underhåll och upprustning i beståndet uppgick till 953 mnkr. Bredbandsutbyggnad startades och genomfördes i 1 42 hushåll i Rinkeby, Solhem, Bromsten och Hässelby. 239 lägenheter i totalt åtta fastigheter ombildades till bostadsrätter. Ny organisation uppdelad i fyra distrikt, med inriktning på kundnära och behovsanpassad förvaltning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 269 (329) mnkr. 7-årsjubileet uppmärksammades med aktiviteter och erbjudanden till Stockholmshems hyresgäster, dokumentation av företagets historia i bok och på ılm samt ett pilotprojekt med nyproduktion av smålägenheter för unga vuxna. Utblick 28 Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt bedöms uppgå till 2 mnkr exklusive realisationsvinster. Nyproduktionen bedöms omfatta cirka 55 färdigställda och 48 pågående lägenheter, varav cirka 25 påbörjas under året. Bostadshyrorna höjs den 1 april med,85-2,85 procent, vilket motsvarar i genomsnitt 1,95 procent. Underhåll och upprustning bedöms uppgå till 773 mnkr. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i västerort och söderort med cirka 9 anslutningar. Antalet intresseanmälningar för att ombilda till bostadsrätt uppgick vid årsskiftet 27/28 till lägenheter. Samtliga anmälningar kommer att behandlas och erbjudas till försäljning under 28. Energideklarationer av fastigheterna startar i större omfattning och arbetet med energibesparingar fortsätter. Ett extra resurstillskott på 2 mnkr satsas på särskild förvaltning i socialt utsatta bostadsområden. Stockholmshem deltar i Stockholm stads visionsarbete Vision 23 - Ett Stockholm i världsklass. Femårsöversikt Nettoomsättning, mnkr Resultat efter finansnetto, mnkr Realisationsvinster, mnkr Eget kapital, mnkr Marknadsvärde fastigheter, mnkr Bokfört värde fastigheter, mnkr Investeringar, mnkr Direktavkastning exkl central adm, % 7,2 6,9 7,3 7,6 7,3 Synlig soliditet, % 29,7 29,8 31,7 32, 31,2 Avkastning totalt kapital, % 6,1 3,7 3,9 4,2 4,3 Uthyrningsgrad area bostäder, % F O T O : J A N I S L U K A S Medelantal anställda Antal lägenheter Definitioner se Femårsöversikt sid 7 INVESTERINGAR Mnkr 1 4 RESULTAT EFTER FINANSNETTO EXKL REAVINSTER Mnkr DRIFTKOSTNAD Mnkr UNDERHÅLLSKOSTNAD Mnkr Prognos Prognos Prognos Prognos 28 Kommentarer till prognosuppgifter se Prognosavsnitt sid 54 S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

4 2 V D H A R O R D E T Det som var en god service igår, blir lätt en medelmåttig service idag och en undermålig i morgon. Därför har vi skapat en ny förvaltningsorganisation. De politiska förutsättningarna i Stadshuset År 27 var det första verksamhetsåret efter majoritetsbytet i Stadshuset och nya ägardirektiv och mål fastslogs omgående. Särskild uppmärksamhet ıck naturligtvis det generella erbjudandet till samtliga boende i stadens tre bostadsföretag om att ombilda sina bostäder till bostadsrätter. Under året avsattes särskilda resurser för detta ändamål via moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Det gällde såväl informationsinsatser som resurser för värdering och fastighetsekonomisk analys. Den nuvarande majoriteten har också fullföljt sina tidigare propåer om utträde ur riksorganisationen SABO. Ett beslut som kortsiktigt innebär att överprövningen av hyrestvister i partsorganet Hyresmarknadskommittén HMK sannolikt går förlorad. Det är därför viktigt att få till stånd en alternativ tvistelösningsmodell innan förhandlingarna om nästa års hyror startar i höst. Oviss framtid för hyresrätten När det gäller hyresrättens framtida förutsättningar så är mycket ifrågasatt just nu. De privata fastighetsägarnas EU-anmälan, där man bland annat hävdar att Sveriges hyressättningssystem strider mot EU-rättens statsstödsregler, är fortfarande inte avgjord. Regeringen tillsatte i maj en utredning under ledning av Michael Koch som ska se över utrymmet för att inom EU-medlemskapets ramar bedriva nationell bostadspolitik, särskilt skall villkoren för de allmännyttiga och kommunala bostadsbolagen analyseras. Flera scenarier har målats upp med såväl kraftfulla marknadsinslag som mera traditionell svensk förhandlingsmodell. Mycket talar för att omfattande förändringar kommer att ske i allmännyttans roll som hyresledande part och att hyressättningen i högre grad marknadsanpassas. Utredningen ska presenteras våren 28. F O T O : J A N I S L U K A S Uppdrag att vara en aktiv fastighetsförvaltare I de nya ägardirektiv som fastställdes efter valet anges att de tre bostadsföretagen ska vara aktiva fastighetsförvaltare och ta initiativ till köp och försäljningar parallellt med renoveringar och nyproduktion. Under 27 initierade moderbolaget Stockholms Stadshus AB ett samarbete med stadens bostadsföretag om strategiska fastighetsaffärer. Syftet är att förändra ägarstrukturerna i stadsdelar där allmännyttan hittills varit helt dominerade och att möjliggöra byten eller förvärv i delar av staden där bolagen är underrepresenterade. I december presenterade Stockholms Stadshus AB en plan för försäljning av drygt fem tusen lägenheter ur de tre bolagens bestånd i ytterstaden till andra hyresvärdar. Stockholmshems andel av dessa är cirka 1 4. Försäljningen beräknas ske under våren 28. Investeringar i nyproduktion, upprustning och optisk fiber Nyproduktionen av bostäder är fortsatt hög, även om antalet byggstarter nu minskar. Målet för mandatperioden är att Stockholmshem ska inleda produktionen av 1 5 lägenheter. Om detta ska lyckas måste ytterligare resurser satsas inom staden för att inte planprocess och andra faktorer utom vår kontroll ska leda till S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

5 V D H A R O R D E T 3 VD Pelle Björklund i museilägenheten i Stockholmshems första område vid Roslagstull. ytterligare förskjutningar av planerade byggstarter. Det omfattande upprustningsprogrammet av 194- och 195-talsbeståndet rullar vidare med ytterligare 85 färdigställda ombyggnader i år. Under året startade även vår del i den stora bredbandsutbyggnaden som görs tillsammans med stadens övriga två bostadsföretag. Först ut är Västerort. Senast 21 ska Stockholmshems samtliga lägenheter anslutas till det öppna och kraftfulla optiska ıbernätet. Stockholmshem i topp när hyresgästerna satte betyg Hösten 27 var det åter dags för hyresgästerna att sätta betyg på hur vi sköter oss som hyresvärd. Våra boende har genom åren gett oss höga betyg, inte minst inom området felanmälan och lägenhetsservice. Det har hela tiden sporrat oss att försöka bli en ännu bättre hyresvärd. Metoden som vi använder är det marknadsledande undersökningsföretaget Aktiv Bo:s Customer Score Card. I år visade sig Stockholmshem dominera klassen stora bostadsföretag där både privata och allmännyttiga företag ingår. Vi var nominerade i samtliga fyra mätningskategorier och vann två: prisvärdhet och proıl. Att vi rankas högst i proıl, som svarar på frågor om hyresgästen kan rekommendera företaget till andra och om företaget är måna om de boende som hyresgäster, är vi särskilt stolta över. De höga betygen är en lagseger för alla våra kompetenta medarbetares engagemang för hyresgästernas och företagets bästa. En av de största organisationsförändringarna någonsin För att behålla en bra servicenivå och många nöjda hyresgäster måste vi hela tiden utveckla våra arbetssätt och vår organisation. Det som var en god service igår, blir lätt en medelmåttig service idag och en undermålig imorgon. Stockholmshem genomförde därför under året en av de mera genomgripande förändringarna av företagets interna organisation någonsin. Möjligen vittnar det mer om en tidigare försiktighet och långsiktighet i tänkandet än själva omorganisationen i sig. Även denna förändring bygger helt på Stockholmshems traditioner med servicetekniker som sköter alla reparationer hos hyresgästerna och förvaltare som har det övergripande och långsiktiga ansvaret. Dessa båda avdelningar har nu smält samman till en samlad förvaltning som har decentraliserats i fyra distrikt som samtidigt blir våra nya marknadsområden. Tanken är att skapa en tydligare ansvarsfördelning både internt och externt, att effektivare kunna ta till vara kompetens och yrkesskicklighet samt fiytta närmare våra kunder, hyresgästerna. Starkt resultat och differentierade hyreshöjningar Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt hög och kötiderna för både nyproduktion och det äldre beståndet ökade under 27. Resultatet för året blev något högre än beräknat men följde i stort sett prognoser och budget. Den största avvikelsen var lägre uppvärmningskostnader då året var varmare än ett normalår. Några byggstarter sköts också fram på grund av överklaganden, medan ränteutvecklingen följde prognosen. Hyresförhandlingarna för 28 slutfördes i december och resulterade i en genomsnittlig ökning på 1,95 procent. Höjningen sker även i år med ett differentierat spann på,85-2,85 procent beroende på hustyp och läge. Differentieringen har nu pågått i Stockholm sedan 23 och är viktig för att få mer rimliga och rättvisa hyror i olika delar i staden. Stockholmshem de första 7 åren Stockholmshems jubileumsår ırade vi bland annat med hyresgäster på Gröna Lund, att dokumentera vår historia i en bok och intervjuılm och att starta ett pilotprojekt för att bygga billiga smålägenheter speciellt för unga vuxna. Vår jubileumsbok Till hyresgästernas bästa av Ulrika Sax och Stig Dedering sätter in Stockholmshem i ett tidstypiskt sammanhang årtionde för årtionde och har mötts av positivt gensvar av fier än oss specialintresserade. Den utveckling som skett i Sverige och som Stockholmshem är en del av är fantastisk. Den bostadssituation som rådde under 193-talet går knappast idag att göra sig en föreställning om. Utblick 28 bostadsrätter, energifrågor och skräddarsydd förvaltning Intresset hos de boende för ombildning till bostadsrätt är stort. Totalt sett ınns det för närvarande intresseanmälningar i en tredjedel av bolagets bestånd, drygt tiotusen lägenheter. Bostadsrättsombildningar och beståndsförsäljning till annan hyresvärd kommer rimligtvis att minska Stockholmshems totala fastighetsantal. Under 28 blir det möjligt att ana förändringarnas totala omfattning och behoven av att anpassa personalstyrkan. Stockholmshem har dock ett stort antal pensionsavgångar att vänta under de närmaste åren. Vilken omfattning bostadsrättsomvandlingen får avgörs också av fastighetsmarknadens utveckling. För närvarande är ränteutvecklingen osäker, delvis som en produkt av ökande infiation. Prisutvecklingen på bostadsrätter har också varit fallande under slutet av 27. Denna utveckling kan möjligen beskrivas som en efterlängtad svalka i en tidigare fullständigt överhettad bostadsmarknad i Stockholm. Inte minst skulle det också kunna ha en positiv effekt på dagens mycket höga byggkostnader. Allvarligt blir det dock om vi får en djupare lågkonjunktur med minskad infiyttning och minskad bostadsefterfrågan i Stockholmsregionen. Det skulle kunna innebära att vi går från ett stort utbudsunderskott till ett efterfrågeunderskott. Men ett sådant scenario förefaller trots allt inte särskilt sannolikt. År 28 blir för Stockholmshem ett år i de fortsatta långsiktiga framtidssatsningarnas tecken. Vår nya lokalt förankrade förvaltningsorganisation kommer på allvar börja att arbeta mer områdesinriktat med skräddarsydda lösningar i de olika stadsdelarna. Ett extra resurstillskott på 2 miljoner kronor satsas på olika trygghetsåtgärder, ökad personaltäthet och lokala samarbeten i särskilt utsatta bostadsområden. Vi har också ett ambitiöst program att spara energi i samtliga våra fastigheter. Under året som gick har vi startat vår kartläggning i större skala och gjort ett antal tester för att optimera styrningen av undercentraler för värme och varmvatten. Erfarenheterna från detta kommer att leda till ökade energibesparingar under 28. Detta tillsammans med vår fortsatta satsning på så kallad grön fjärrvärme bidrar också till att minska den globala uppvärmningen. Det är för övrigt svårt att inte känna en viss stolthet över Stockholmshems mångåriga och metodiska miljöarbete i dessa dagar när så många företag verkar tagna på sängen i fråga om att minska användningen av fossila bränslen. År 28 startar också Stockholms stads visionsarbete Vision 23 Ett Stockholm i världsklass. Med drygt 7 års erfarenhet i ryggen av att driva ett ekonomiskt framgångsrikt bostadsföretag som samtidigt tar socialt ansvar och har många nöjda hyresgäster ser vi Stockholmshem som en självklar del i den visionen. Pelle Björklund Februari 28 S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

6 4 S T O C K H O L M S H E M 7 Å R Historia och framtid samlade på 42 kvadratmeter F R A N C I S B R U U N, S T O C K H O L M S S TA D S M U S E U M Jubileumsåret 27 började och slutade i en liten tvårummare vid Roslagstull. Däremellan firades jubiléet med hyresgäster på Gröna Lund, historieskrivning i bok och på film samt ett nytt pilotprojekt för att bygga nya små lägenheter för ungdomar. Tvårummaren ligger på Stickelbärsvägen 7 i Stockholmshems första område och är en typisk lägenhet för barnrikehusen från trettiotalet. Fyrtiotvå hypereffektivt utnyttjade kvadratmeter i ett åtta-tio meter brett smalhus med fönster åt båda håll för ljusinsläpp och genomvädring. Idag är den en museilägenhet som iordningställts till ursprungsskick och drivs av Stockholms Stadsmuseum. Hit fiyttade Bernt Jonasson som tioåring 1937 med sina föräldrar och tre bröder från eländiga bostadsförhållanden på Södermalm. De hade tidigare bott i usla lägenheter och i nödbostad, en enkel träbarack med dass, vattenpump och vedbod på gården. Enorm lyx Nu kom de till en toppmodern och välplanerad tvåa med gasspis och diskbänk, både varmt och kallt vatten, centralvärme och inte minst badrum vilket då sågs som en enorm lyx. Vi tyckte det var stort. Ibland drog vi ut bordet i vardagsrummet och satte upp läroböcker som nät. Sedan spelade vi pingis med böcker som racketar, säger Bernt Jonasson. Och vi badade ofta i badkaret. Jubileumsåret 27 startade i februari i museilägenheten med intervjuer av Bernt Jonasson för hyresgästtidning, bok och ılmen Barnrikebarn på Stickelbärsvägen. Filmen är en kortfattad dokumentär där Bernt och grannfiickorna Else-Marie och Britt-Marie berättar om livet bland de andra över 3 barnrikebarnen i bostadsområdet vid Roslagstull på trettiotalet. Åter modern Efter sommaren hölls en presskonferens i samma vardagsrum när ett nytt samarbetsprojekt med ungdomsnätverket jagvillhabostad.nu presenterades. Lägenhetens ytsnåla planlösning gör den åter modern, den här gången som inspiration för nyproduktion av små bostäder åt unga vuxna. Stockholmshem och jagvillhabostad.nu söker tillsammans mark för 75-1 nya lägenheter i Norra Ängby i Bromma. I slutet av året presenterades boken Till hyresgästernas bästa Stockholmshem under sju decennier för press och tv i lägenheten. Boken skrevs under året av Ulrika Sax och Stig Dedering och beskriver Stockholms utveckling i allmänhet och Stockholmshems i synnerhet under varje årtionde från trettiotalet till nutid. Hyresgäster intervjuas också och kommenterar hur det var att fiytta in i de olika nya bostadsområden som skapades under respektive årtionde. Februari. En av Stockholmshems första hyresgäster, Bernt Jonasson, intervjuades för hyresgästtidningen Stockholmshemmet i museilägenheten där han bodde som barn. Bernt medverkade även i jubileumsboken och tillhörande dokumentärılm. F O T O : B E N G T A L M Så startade Stockholmshem 1937 I början av trettiotalet pekade alla kurvor åt fel håll. Arbetslösheten var rekordhög, bostadsbristen ökade och barnafödandet låg på bottennivå. Regeringen kom fram till att ett kraftigt ökat byggande av moderna bostäder till socialt utsatta barnfamiljer kunde vara lösningen. Byggandet gav nya jobb, minskade bostadsbristen, ökade framtidstron och barnafödandet. Med statliga lån och bidrag för att hålla hyrorna nere fick kommunerna uppdraget att börja bygga. Stockholms stad var tidigt ute och Aktiebolaget Stockholmshem blev ett av de första kommunägda bostadsföretagen i Sverige. Den 1 februari 1937 bildades företaget för att bygga och förvalta bostäder för stadens mindre bemedlade barnrika familjer. Bara ett par år efter starten hade Stockholmshem drygt 1 6 lägenheter och mer än 8 boende. I slutet av 194-talet förändras bostadsbyggandet. Generella statliga lån införs för att stimulera ett mer varierat bostadsbyggande i stället för kategorihusen för mindre bemedlade barnfamiljer i segregerade bostadsområden. Stockholmshem utvecklas därefter till ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag för alla typer av hyresgäster och hushåll. S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

7 S T O C K H O L M S H E M 7 Å R 5 Augusti. En sommarsöndag öppnade Gröna Lund exklusivt för Stockholmshems hyresgäster som ıck möjlighet att köpa entré och åkband för halva priset. Närmare 2 boende nyttjade erbjudandet. Hela året: Tidningen Stockholmshemmet innehöll historiska artiklar och olika jubileumserbjudanden för hyresgästerna i varje nummer 27. Varje månad ıck webbplatsen nya kapitel med historik om Stockholm och Stockholmshem. F O T O : B E N G T A L M Maj. På försommaren ställdes sjuttio speciellt framtagna jubileumskrukor ut med särskilt blomarrangemang i Stockholmshems olika områden. Krukorna står nu kvar med en ny fierårig plantering. Hela året: Boken Till hyresgästernas bästa skrevs under året och kompletterades med dokumentärılmen Barnrikebarn på Stickelbärsvägen på bifogad dvd. Filmen gjordes även i en specialversion för Stadsmuseets visningar. F O T O : J A N I S L U K A S September. Tobias Olsson, verksamhetschef på nätverket jagvillhabostad.nu och Stockholmshems vd Pelle Björklund presenterade i museilägenheten planerna på 75-1 nyproducerade små lägenheter för unga vuxna. December. Stockholmshem avslutade jubileumsåret med boksläpp och sponsring av museilägenheten för tio år framåt, totalt 35 kronor. Stockholmshems ordförande Björn Ljung (fp) överlämnade checken till kulturförvaltningens chef Berit Svedberg. F O T O : J A N I S L U K A S S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

8 6 A F F Ä R S I D É, M Å L O C H S T R A T E G I E R Långsiktighet, kvalitet och god ekonomi Stockholmshems verksamhet ska kännetecknas av långsiktighet, kvalitet och god ekonomi. Inriktningen är att som hyresvärd vara det bästa alternativet för bostadshyresgäster i Stockholm, för ägarna framstå som det bästa bostadsbolaget och som arbetsgivare betraktas som det mest attraktiva företaget inom bostadssektorn. Stockholmshems affärsidé Äga och hyra ut bostäder i Stockholm. Skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas. Förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassafiöde uppnås. Mål Stockholmshem ska vara ett ınansiellt starkt företag och kännetecknas av stabil långsiktig utveckling med kostnadseffektiv verksamhet. Detta följs upp genom bland annat soliditet, avkastning och driftkostnadsnivå. Den höga nyproduktionstakten ska fortsätta med i genomsnitt 35-4 lägenheter per år. Hyresgästerna har möjlighet att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt och i detta arbete ska Stockholmshem underlätta och framförallt i ytterstadsområdena bistå i ombildningsprocessen. Stockholmshem ska, tillsammans med de andra kommunägda bostadsföretagen i Stockholm, vara en aktiv fastighetsförvaltare, vilket innebär att initiera köp och försäljningar såväl som att upprusta och utveckla det egna beståndet. Den långsiktiga satsningen på ökad trygghet, integration och delaktighet i särskilt utsatta områden ska fortsätta med särskilda förvaltare och andra resurser avsatta för ett antal prioriterade områden. Verksamheten ska bedrivas på ett miljövänligt sätt med god kvalitet och inriktas på nöjda kunder och varaktiga hyresgästrelationer. Stockholmshem ska värna om bra service, funktionella lägenheter, väl fungerande bostadsområden och prisvärda hyror. Satsningarna på energibesparingar och låg miljöpåverkan ska fortsätta. Stockholmshem ska ha kunniga, motiverade och självständigt arbetande medarbetare som trivs med sitt arbete. Utfall Utfall Mål Mål Finansiella mål Synlig soliditet, % Driftkostnader, kr/m <37 <37 Avkastning totalt kapital, % 3,7 6,1 3,6 3,9 Resultat efter finansnetto, mnkr Icke-finansiella mål Byggstarter, antal lgh Planerade byggstarter Energibesparing 1 ), % Sjukfrånvaro, % 4,1 3,8 <5 <5 Customer Scorecard 2 ) Nöjda kunder, service, % - 8,3 81, - Nöjda kunder, produkt, % - 76,4 76,2 - Välrenommerat företag, profil % - 91,6 91,8 - Prisvärt boende, prisvärdhet % - 79,4 8, - 1 ) Jämfört med normalår 2 ) Nästa kundundersökning planerad till 29 Strategier 1. KONCENTRATION PÅ BOSTADSFASTIGHETER Bolagets inriktning ska vara att äga och förvalta hyresbostäder i Stockholm. Lokalinnehavet ska inriktas på närservice i bostadsområdena. 2. FORTSATT NYPRODUKTION Nyproduktionen av hyreslägenheter ska bibehållas på nuvarande nivå och möjliggöras med beıntlig projektportfölj, markanvisningar från staden samt förvärv av exploateringsobjekt. Rimliga hyror ska eftersträvas. I syfte att minska produktionskostnaderna ska nya entreprenad- och upphandlingsformer, ökat industriellt byggande med olika grader av prefabricering, standardisering och typhus prövas samt effektivitet i planlösningar och yteffektivitet skapas. F O T O : J A N I S L U K A S 3. UTVECKLING AV FASTIGHETSBESTÅNDET Förvärv, byten och avyttring av fastigheter ska ske på affärsmässiga grunder i syfte att åstadkomma blandade upplåtelseformer i stadsdelarna samt rationella fastighetsområden. Fastighetsbeståndet ska förädlas och förändras utifrån en långsiktig förvaltning och kundnytta med syfte att skapa tillväxt i värde och avkastning. Upprustning av det äldre beståndet ska genomföras enligt en långsiktig plan och genomförande av stambyten och badrumsombyggnader i 5-talsbeståndet ska prioriteras. Hyresgästerna ska ges möjlighet att köpa sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina hus. Särskilt prioriterat är att bistå hyresgästerna i ytterstaden i denna process. Företagets hyresgäster ska kunna känna sig trygga och delaktiga i bostadsområdena, känna trivsel och tillhörighet. 4. HÖG KUNDORIENTERING Långsiktiga och förtroendefulla hyresgästrelationer ska eftersträvas. Hög ambition, stort engagemang och lyhördhet ska prägla arbetet med att tillgodose hyresgästernas behov. Önskemål om funktionellt, trivsamt och prisvärt boende med välskötta allmänna utrymmen ska stå i fokus. Bostadsområdena ska vara attraktiva och trygga. Kontakter och handling ska präglas av respekt och uppriktighet, och utfästelser ska hållas. Information om hyresgästers förhållanden S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

9 A F F Ä R S I D É, M Å L O C H S T R A T E G I E R 7 Stockholmshems område Ekensbergs varv i Gröndal sett från Stora Essingen. ska behandlas med strikt sekretess och ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling ska accepteras. Generationsväxling av hyresgäster med ändrade krav på service och standard ska uppmärksammas. Önskemål om mer personligt präglat boende förväntas öka och möjligheterna till individuella val ska underlättas. Hyresgästernas uppfattning om Stockholmshem som hyresvärd ska regelbundet följas upp genom kundenkäter. Resultatet ska återkopplas till de boende. 5. KOSTNADSEFFEKTIV OCH LÖNSAM VERKSAMHET MED RIMLIGA HYROR Kassafiödet ska successivt förbättras genom ökat driftnetto. Driftnettot ska förbättras genom att hyresbortfallet minimeras och kostnader för administration och drift har lägre ökningstakt än hyrorna. Inriktningen är att äga och förvalta sammanhängande och rationella förvaltningsområden som ger stordriftsfördelar och kostnadseffektiv förvaltning. Bolaget ska verka för långsiktiga lösningar över mandatperioderna samt eftersträva en jämn investeringstakt i syfte att nå god lönsamhet och kostnadseffektivitet i byggande och förvaltning över tiden. Ett långsiktigt arbete avseende energibesparing för uppvärmning och produktion av varmvatten har påbörjats. Energibesparing påverkar både ekonomin och miljön på ett positivt sätt. 6. EFFEKTIV ORGANISATION Organisationen ska ge förutsättningar för hög kundnytta, stort engagemang hos medarbetarna samt effektivt nyttjande av resurser. Organisationen ska vara tydlig med känd beslutsordning, klara ansvarsområden och befogenheter. Egen personal ska prioriteras för nyckelfunktioner kopplat till företagets långsiktiga roll som fastighetsägare samt för det nära hyresgästarbetet. I övrigt kan entreprenörer och konsulter anlitas. 7. NÖJDA MEDARBETARE OCH HÖG KOMPETENS Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska kompetenta och motiverade medarbetare kunna rekryteras och behållas. Medarbetarnas behov och förutsättningar ska tas till vara genom lyhördhet och delaktighet samt med kompetensutveckling och årliga utvecklingssamtal. Medarbetares uppfattning om arbetsförhållandena ska regelbundet mätas och analyseras som underlag för fortlöpande förbättringsåt- gärder. Chefer ska aktivt skapa möjligheter för medarbetarnas och företagets utveckling. 8. GOD MILJÖ OCH KVALITET Verksamheten ska bedrivas på ett miljövänligt sätt och förenligt med en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt, målinriktat sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner och med inriktning på ständig förbättring. Miljöcertiıkatet enligt ISO 141 ska bibehållas. 9 FORTSATT IT-UTVECKLING Utvecklingen på IT-området ska fortsätta för att öka tillgänglighet och service för kunden, effektivisera interna processer samt förbättra den externa och interna informationen. ITsäkerheten ska prioriteras och följas upp årligen. Utbyggnaden av bredband fortsätter. Hyresgästerna kommer därigenom ges möjlighet till ett fritt val mellan ett antal aktörer som ınns på bredbandsmarknaden. 1. ÖPPEN KOMMUNIKATION OCH STARKT VARUMÄRKE Med öppen, ärlig och tydlig kommunikation ska förtroende skapas hos hyresgäster, medarbetare, ägare, media, kapitalmarknad och andra intressenter. S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

10 8 B O S T A D S M A R K N A D Fortsatt stark efterfrågan men minskad rörlighet på hyresmarknaden Utbudet av hyresbostäder minskade i Stockholm under 27. Efterfrågan var fortsatt hög och kötiderna för att få en hyreslägenhet via Bostadsförmedlingen steg under året. Förmedling av nyproducerade lägenheter ökade något men rörligheten i det äldre beståndet gick ned, sannolikt i avvaktan på beslut om ombildningar till bostadsrätt. Utvecklingen i Sverige Tillväxten i Sverige mattades av men var fortsatt stark under 27 och BNP ökade med 2,8 (4,4) procent. Årets uppgång drevs framförallt av export, investeringar och hushållens ökade konsumtion. Industrins kapacitetsutnyttjande sjönk något under året från en historiskt hög nivå. Samtidigt fortsatte sysselsättningen att stiga kraftigt för andra året i rad, med totalt 2,4 procent. Slutet av året kännetecknades av en allmänt ökad osäkerhet om den fortsatta utvecklingen med en stigande infiation och oro på ınansmarknaden. Bostadsmarknaden i Sverige Enligt SCB var antalet lediga lägenheter i Sverige drygt 3 i slutet av 27, det lägsta sedan Alltfier kommuner i Sverige rapporterar brist på bostäder enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät från 27. Bristen gäller främst små och medelstora hyreslägenheter, men även större hyreslägenheter och bostadsrätter efterfrågas allt mer. Det är främst större kommuner som har få lediga lägenheter, medan situationen i mindre kommuner överlag är den omvända. Av de drygt hundra kommuner som rapporterar balans har hälften brist på bostäder i centralorten eller innerstaden. Priserna på bostadsrätter ökade med totalt fem procent under 27. Efter ett första halvår med hög efterfrågan och ökande priser följde en avmattning och sjunkande priser under årets tre sista månader. Tydligast var nedgången i Stockholm, Göteborg och Malmö, vilka dock hade en starkare prisökning under första delen av året. Detta resulterade i totalt sett högre prisökningar i storstadsregionerna under 27 än i landet som helhet. Bostadsmarknaden i Stockholm Marknaden för bostadsfastigheter i hela Storstockholm är fortsatt positiv, pådriven av stark efterfrågan, låga vakanser och relativt låga räntor. Den höga efterfrågan drivs främst av lägre arbetslöshet, högre disponibla inkomster och den fortsatt positiva infiyttningstrenden. Under 27 ökade Stockholms stads befolkning med 12 3 personer till invånare. I Stockholms län uppger de fiesta kommuner att det råder bostadsbrist, främst på lägenheter för äldre och studenter. De senaste två åren har dock tillgången på bostäder varit något bättre, delvis beroende på en hög nyproduktionstakt. Intresset från de boende att bilda bostadsrättsföreningar och köpa sin fastighet är stort i hela länet, men köpintresse ınns även hos fastighetsbolag och fastighetsinvesterare. I allmännyttans bestånd i Stockholms stad, där samtliga boende erbjuds möjligheten att ombilda till bostadsrätt, har de tre stora bolagen totalt fått ansökningar från över 5 intresserade bostadsrättsföreningar med drygt 32 lägenheter. Bostadsrättspriserna i Stockholmsregionen har stigit under många år, och under 27 steg genomsnittspriset för en bostadsrätt med nio procent. Höstens ınansiella oro påverkade dock köparna och under årets sista tremånadersperiod sjönk genomsnittspriserna. Genomsnittpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm ligger idag på drygt 5 kronor per kvadratmeter, vilket innebär en prisuppgång på tolv procent under den senaste 12-månadersperioden, men även här sjönk priserna det sista kvartalet. Transaktioner Bostadsportföljer har blivit ett attraktivt investeringsalternativ under senare år, bland annat beroende på säkra kassafiöden, hög efterfrågan, låg eller obeıntlig vakans, bra standard samt goda ınansieringsvillkor. Den stora efterfrågan på bostäder har medfört att priserna på bostadshyresfastigheter har ökat kraftigt de se- KONKURRENTJÄMFÖRELSE STÖRSTA HYRESVÄRDARNA I STOCKHOLMS STAD 27 Area Antal Andel av Andel av Färdigställd Pågående (1-tal kvm) hyreslgh tot. antal tot. antal nyprod. nyprod. hyreslgh, % bost % Svenska Bostäder , Stockholmshem , Familjebostäder , Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) , Wallenstam , Einar Mattsson Byggnads AB ,9 - - Byggnadsfirma Olov Lindgren AB ,7 - - HSB Stockholm ,7-48 Heba ,5 - - Stena Fastigheter ,3-197 Summa de största hyresvärdarna , Källa: Byggstatistik, USK PÅBÖRJADE BOSTÄDER STOCKHOLMS STAD Antal Källa: USK Småhus Bostadsrätter Privata hyresrätter Kommunala hyresrätter S T O C K H O L M S H E M S Å R S R E D O V I S N I N G 2 7

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad.

Läs mer

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t

V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t A B FA M I L J E B O S TÄ D E R Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O 6 i n n e h å l l Viktiga händelser under året...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Ägardirektiv...8 Affärsidé, mål och strategier...

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare

Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare 24 L O K A L M A R K N A D Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare Mål och strategier Stockholmshems kommersiella lokaler ska bidra till bra service och ökad trivsel för de boende

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer