Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INKÖP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INKÖP"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INKÖP Bengt Sebring (m),ordf Tord Sturesson (m),1:e v ordf Stig Andersson (s), 2:e v ordf Nils Persson (kd) Ulf Persson (m) Okt 2006 Sida: 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Avgränsning Metod Kommunledningskontoret - övergripande Inköp med ramavtal Attest och utanordningsreglemente...5 Kommentarer Vård och Omsorgsförvaltningen Attest Internkontroll Inköp efter ramavtal...6 Kommentarer Samhällsbyggnadskontoret Attest Internkontroll Inköp efter ramavtal...9 Kommentarer Kommunledningskontoret Attest Internkontroll Inköp efter ramavtal Samverkansavtal med NSR...13 Kommentarer Kommunala bolag Attest Intern kontroll Ramavtal...14 Kommentarer...15 Bilaga 1. Källhänvisning...17 Okt 2006 Sida: 2

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisorerna s kommun genomfört en granskning av inköpsrutiner. Syftet är att granska huruvida förvaltningarna följer befintliga riktlinjer och gällande lagstiftning för inköp och i vilken omfattning detta kontrolleras och följs upp av förvaltningarnas interna kontroll. Sedan tidigare granskning av avtal och upphandling från 2004 har en förstärkning skett av kommunens inköpsfunktion. Likaså har en intern uppföljning gjorts under 2005 där ett antal brister konstaterats. Detta har lett till ett projekt för implementation av ett nytt IT-stöd, som skall stödja en förenklad tillgång till tecknade ramavtal. Följande positiva iakttagelser har gjorts: - De stickprovskontroller som gjorts på förvaltningar och bolag visar att attestreglerna följs. - Insatser enligt ovan har inletts för bättre styrning av kommunens inköp och av de stödprocesser som finns i anslutning till detta. - För många varu- och tjänsteslag finns en hög köptrohet till ingångna ramavtal. Följande utvecklingsområden har konstaterats: - Idag förbinder sig kommunen till inköp utan att det finns beslut om vilka som har rätt att göra inköp. Attestförteckningarna behöver kompletteras med vilka personer som har rätt att göra fatta beslut om inköp. Med en styrning av själva inköpet förbättrar kommunen också sina möjligheter att häva felaktiga inköp. - Många varor och tjänster upphandlas genom samordnad upphandling, dvs tillsammans med andra kommuner, Region Skåne eller staten. Det finns ett antal brister i anslutning till detta. o Beslut om upphandling i enlighet med delegationsordningen har inte genomgående presenterats o Fullmakt krävs för den part som genomför upphandlingen o Kommunen måste fatta tilldelningsbesked, oavsett om samverkan sker med andra kommuner, Region Skåne eller med Statskontoret. En kommun kan inte annat än i undantagsfall delegera beslut. - Internkontroll är ett eftersatt område. Nämnderna måste besluta om en internkontrollplan och den skall följas upp i enlighet med vad som bestämts. - Upphandlingsförfarandet på respektive förvaltning bör ingå i en internkontrollplan mot bakgrund av resultat i granskningsrapporter och interna uppföljningar. - Ett upphandlingsdiarium bör inrättas per förvaltning. I dagsläget är det svårt att få en helhetsbild över vilka upphandlingar som genomförts, vilket försvårar internkontrollarbetet. - Inköpspolicyn bör kompletteras med riktlinjer för hur en samordnad upphandling skall genomföras från kommunens sida. - Avtalsförvaltningen inom Vård och Omsorg behöver utvecklas. Förtydliganden behövs samtidigt för vilka dokument som skall sparas i samband med arkiveringen. - Försäljning och köp av tjänster mellan de kommunala bolagen skall upphandlas i enlighet med reglerna i LOU, vilket inte sker för närvarande. Okt 2006 Sida: 3

4 1. Inledning 1.1 Syfte Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisorerna s kommun genomfört en granskning av inköpsrutiner. Syftet är att granska huruvida förvaltningarna följer befintliga riktlinjer och gällande lagstiftning för inköp och i vilken omfattning detta kontrolleras och följs upp av förvaltningarnas interna kontroll. Granskningen har fokuserat på inköpsbesluten med olika attester och graden av köptrohet i förhållande till ingångna ramavtal. 1.2 Avgränsning Inköpsrutiner har granskats på kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt inom de kommunala bolagen. På dokumentnivå har det gjorts ett antal stickprov och utgångspunkten har varit att granska olika typer av inköp. 1.3 Metod Intervjuer har gjorts med kommunchef, berörda förvaltningschefer, förvaltningsekonomer samt tjänstemän med ansvar för inköp. I anslutning till intervjuer har studier skett av styrande dokumentation som är kopplad till inköp. Annan dokumentation som studerats är sammanställningar av inköpsvolymer. 2. Kommunledningskontoret - övergripande 2.1 Inköp med ramavtal Enligt inköpspolicyn åligger det ekonomienheten och inköpssamordnaren att följa upp och utöva intern kontroll över att upphandling sker i enlighet med gällande lagar och upphandlingspolicy. I oktober 2005 presenterades en intern rapport som beskriver läget avseende antal fakturor, antal leverantörer och fakturerat belopp per faktura för I rapporten ingår också en avstämning avseende följsamhet till ramavtal och en genomgång av nämndernas avtalshantering. Rapporten konstaterar att antalet leverantörer med ett fåtal fakturor till ett lågt belopp motsvarar närmare 80% av kommunens alla leverantörer. Andelen fakturor med lågt belopp utgör också närmare 80% av alla fakturor. Rapporten konstaterar att det finns en stor besparingspotential i att minska antalet fakturor med små belopp och att införa månadsfakturering från de leverantörer som fakturerar mer än tolv gånger per år. Ett projekt har satts ingång för att införa ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Enligt redovisad projektplan skall systemet vara i drift till oktober Antalet ramavtal har ökat sedan revisionen genomförde granskning i februari Antalet har ökat från 76 till 107 stycken enligt sammanställning. Då skall noteras att för fyra avtal pågår upphandling, för nio tjänster saknas leverantör och sju avtal har gått ut. I genomgången av förvaltningarna nedan görs en avstämning mot ramavtalen per redovisad förvaltning och inte för kommunen som helhet. Okt 2006 Sida: 4

5 2.2 Attest och utanordningsreglemente Enligt reglementet 1 är det varje nämnd som ansvarar för att internkontroll sker och därmed för att attestbestämmelserna efterlevs. Respektive nämnd skall årlige utse personer med rätt att attestera samt att det finns en aktuell förteckning över dessa. I attestreglementet anges fyra nivåer av attest. Minst två attestmoment skall utföras, varav ett skall vara beslutsattest. Enligt en komplettering av reglementet 2 skall alla attestmoment ske med fullständig namnteckning. Granskningsattest är inget krav. Beslutsattestanten intygar då att erforderlig kontroll skett av fakturan. Det framkommer varken i intervjuer eller i dokumentstudier att det finns något centralt krav på att förvaltningarna skall ha beslutat om vilka personer som får göra inköp eller avrop mot ramavtal. Kontrollstrukturen uppges vara uppbyggt på att kontroller skall ske i efterhand genom attester. Kommentarer Det är positivt att en uppföljning har gjorts av upphandlingsområdet inklusive processer som är näraliggande. Mot bakgrund av tidigare revisionsrapport och uppföljningens innehåll är det väsentligt att liknande uppföljningar görs årligen. Sammanställningen av ramavtal är inte heltäckande. Genomgången nedan påvisar att det finns avtal som inte är upptagna i förteckningen och det förvaltande ansvaret av avtalen inte är tydligt. I synnerhet gäller det avtal som tecknas vid upphandling tillsammans med andra kommuner och Region Skåne. Dessutom bör det finnas ett upphandlingsdiarium per förvaltning, som skulle möjliggöra en helhetsbild över vilka inköp som gjorts genom upphandling. Kravet på att nämnderna skall utse personer med rätt att attestera skall kompletteras med krav på att fastslå vilka personer som har rätt att göra inköp avseende en viss typ av vara eller tjänst samt att inköpsrätten begränsas med en övre beloppsgräns. I dagsläget saknas denna begränsning vilket kan innebära att kommunen måste betala för varor och tjänster som har blivit felaktigt beställda. Med en tydlig styrning av inköp ökar också kommunens möjligheter att häva felaktiga inköp. På förvaltningarna finns olika uppfattning om vad som avses med granskningsattest. I något fall menas granskning av fakturan då den inkommer och i andra falla avses granskning av både faktura och att rätt attestanter har attesterat. Detta medför också att betydelsen av beslutsattest innebär olika saker på förvaltningarna även om en förklaring finns i kontoplanen. Kommunens inköpspolicy bör kompletteras med hur kommungemensamma upphandlingar skall genomföras. Idag finns en mängd olika sammanhang där kommunen deltar i upphandlingssamarbeten med olika lösningar som följd. 1 Attest- och utanordningsreglemente, Åstorps kommuns författningssamling ( ) 2 Ändrade regler för attestering av leverantörsfakturor ( ) Okt 2006 Sida: 5

6 3. Vård & Omsorgsförvaltningen 3.1 Attest Sammanställning finns över beslutsattestanter. Förvaltningschef och ekonom har attesträtt för samtliga ansvarskoder 3 medan områdescheferna har över sina respektive områden. I sammanställningen finns angivet vilka attestanter som ersätter vid frånvaro. Någon sammanställning över de personer som har rätt att göra avrop eller inköp har inte presenterats. Områdescheferna har fått i uppdrag att ta fram sådan men någon uppföljning av detta har inte gjorts. Organiseringen av inköp åligger respektive områdeschef. Förvaltningsledningen har arbetat med att få ned antalet personer med rätt att göra inköp. Enligt uppgift har inte inköpsrätten dokumentrats. För vissa varuslag, t ex blöjor finns beställningslistor, men det är inte ett generellt förfaringssätt. Kontrollen sker huvudsakligen i efterhand av den person med beslutsattesträtt. Beslutattesten följer budgetansvaret. Beslutsattesten skall alltid finnas med för utanordning. Mottagningsattesten kan var omöjlig, t ex vid färdtjänstfakturor. Den som i det fallet har nyttjat tjänsten kan inte vara den som attesterar resan. Ankomststämpling av fakturor, kontering och granskningsattest görs av assistenter på bemanningscentralen. Följesedlar skall sparas tillsammans med fakturan. Kritik framförs i intervjuer mot att ekonomisystemet inte har spärrar mot dubbelregistrering av fakturor. Det har förekommit problem med att fakturor har registrerats två gånger. Dock har detta upptäckts i tid. Förvaltningsekonomen har för avsikt att träffa personalen på bemanningscentralen i fortbildningssyfte och för att skapa rutiner. Rutiner har skapats för bättre identifikation av enskilda fakturor. Stickprovskontroll har genomförts på ett tiotal fakturor från I samtliga fall finns två attester. 3.2 Internkontroll En internkontrollplan finns. Dock är det osäkert om planen är antagen av nämnden vid något tillfälle. Nämnden har inte antagit en internkontrollplan för 2006 och det har inte heller avrapporterats något resultat från internkontroll under Sålunda har inget systematiskt internkontrollarbete genomförts under Enligt planen skall förvaltningsekonomen eller annan utsedd person göra stickprovskontroll av fakturahanteringen och att attestreglerna efterlevs. Detta skall rapporteras till nämnden som i sin tur skall återrapportera till KS. 3.3 Inköp efter ramavtal Bland de ramavtal som finns i sammanställning har Vård & Omsorgsförvaltningen initierat ett avtal för sjukvårdsmateriel. Genomgången nedan avser första halvåret Med ansvarskod avses att transaktionen ges en identitet som är kopplad till ansvarsområdet, t ex ett rektorsområde. Okt 2006 Sida: 6

7 Vara / tjänst Avtalstyp Totala inköp kr ( ) Andel enl. ramavtal (%) Sjukvårdsmateriel Ramavtal Livsmedel Ramavtal Kontorsmateriel Ramavtal Leasing av bilar Ramavtal Totalt har förvaltningen gjort inköp för 14,9 Mkr under den studerade perioden. De 17 största leverantörerna fördelar sig enligt nedan. Beloppen nedan avser halva året, vilket betyder att kostnaderna troligtvis kan komma att överstiga fyra basbelopp 4, som är satt som gräns för direktupphandling 5 i kommunen. Leverantör av tjänst/vara Avtal / upphandling Totala inköp kr ( ) Kommentarer Lokaler Personlig assistans (FK) Se nedan Färdtjänst Upphandling Region Skåne Leverantör 1. Extern omsorg Ingen upphandling Enl. uppgift finns avtal. o utbildn enl. LSS Leverantör 2. Extern omsorg Ingen upphandling Enl. uppgift finns avtal. enl LSS Leverantör 3. Demensboende Upphandling genomförd Se granskningsrapport 7/2004 Åstorpskommun Leverantör 4. Korttidsboende Ingen upphandling Enl. uppgift finns avtal. Leverantör 5. Demensboende Ingen upphandling Enl. uppgift finns avtal. Inkontinens materiel Upphandling Region Skåne Lokaler Gruppbostad enl SoL Ingen upphandling Enl. uppgift finns avtal. Leasing Ramavtal Se nedan Hygientekniska artiklar Ramavtal Tom Byggbolag Ingen upphandling Avser bostadsanpassning Livsmedel Ramavtal Fast telefoni Upphandling Kommunförb. Skåne Avfallshämtning Hyra av lokaler omfattas inte av LOU 6. När det gäller ersättning för personlig assistans så erhåller kommunen först ersättning för de beviljade timmarna från Försäkringskassan. Därefter sker en återbetalning av ersättning till Försäkringskassan motsvarande de 20 första timmarna per månad och individ. Det finns ett samarbetsavtal mellan åtta kommuner och Region Skåne om färdtjänst, där regionen har skött upphandlingen. Dokumentation kring upphandlingen har inte presenterats för granskningen, däremot är det bekräftat från Region Skåne att Åstorps kommun har inkommit med handlingar, som möjliggjort en gemensam upphandling, dvs protokoll med beslut och fullmakt. Tilldelningsbesked har inte förevisats. Enligt intervjuer har det inte skett någon upphandling av den externt köpta omsorgen och utbildning. Den samverkan som finns bland regionens kommuner i upphandling av extern vård gäller enbart insatser som hanteras av individ- och familjeomsorgen. Det finns enligt uppgift 4 Fyra basbelopp motsvarar c:a kronor. 5 Upphandlingspolicy, KF LOU 5kap 1 punkt 1. Okt 2006 Sida: 7

8 diskussioner om att även extern vård inom äldre- och handikappomsorgen skall tas med i kommande upphandlingar. På halvårsbasis rör det sig om 1,75 Mkr. Inkontinenshjälpmedel har upphandlats av Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna. Beslut om deltagande i upphandlingen finns från Vård- och omsorgsnämnden. En fullmakt har utfärdats för regionen. Tilldelningsbesked saknas i dokumentationen. I fullmakten finns inget noterat om att Region Skåne skall påta sig ansvaret för eventuella överprövningar och skadeståndsprocesser. Det skall tilläggas att tredje man är oförhindrad att väcka talan direkt mot en enskild kommun. Leasingkostnaden avser förvaltningens bilar och val av finansiellt institut. Enligt uppgift upphandlades både billeverantör och finansieringsinstitut samtidigt. Inköp av tjänster från byggbolag avser bostadsanpassning. I detta sammanhang anses inte kommunen vara den upphandlande enheten 7. Kommentarer Det är positivt att förvaltningsledningen har dragit upp riktlinjer för hur inköp skall göras och att detta skall dokumenteras för bättre kontroll av inköpen. I dagsläget sker kontrollen huvudsakligen i efterhand då fakturorna attesteras. Därför är det positivt med de kontinuerliga träffar som de fakturaansvariga och förvaltningsekonomen har tillsammans för att skapa enhetliga rutiner. Dock behöver arbetet med att besluta om vilka personer som har rätt att göra inköp slutföras, så att beslut kan fattas av nämnden. Genom olika former av uppföljningar och redovisningar sker en intern kontroll men det åligger nämnden att tillse att det finns en fungerande systematisk intern kontroll. Därför är det anmärkningsvärt att de dokument som är framtagna inte används och har beslutats av nämnden. Att det systematiska internkontrollarbetet kommer igång har därför hög prioritet. Inköp av extern vård är inte undantaget reglerna i LOU, varför upphandling också skall ske i de fallen. De befintliga inköpen har skett i strid med LOU och är att betrakta som otillåtna direktupphandlingar. Oavsett om tjänsterna köps av privata företag eller av andra kommuner, så skall upphandling genomföras. Rutinerna för uppföljning, bevakning och förvaltning av nämndsspecifika avtal behöver skärpas omedelbart. Dessutom behöver det tydliggöras vilka dokument som skall sparas. 4. Samhällsbyggnadskontoret 4.1. Attest Attesträtten följer budgetansvaret och det är de verksamhetsansvariga som kan beslutsattestera. Attestordningen är antagen i KS för Det är den som beställt varorna som skall ta emot dem och mottagningsattestera, varefter verksamhetsansvarig beslutsattesterar. Det betonas i intervjuer att inte heller verksamhetsansvarig kan både mottagnings- och beslutsatte- 7 Det är byggbolaget och bidragstagaren som skall ingå avtal om åtgärdernas utförande och betalning för arbetet. Bidraget skall därför betalas ut till den sökanden. Dock kan kommunen med en fullmakt ingå avtal med byggentreprenören och ombesörja betalningen. Boverkets handbok BAB punkt 16.3 (2004) Okt 2006 Sida: 8

9 stera. De som gör inköp inom förvaltningen lämnar följesedlarna till verksamhetsansvariga. Följesedlarna sparas och mottagningsattesten kan kontrolleras senare. I samband med slutregistreringen av fakturan görs granskningskontroll av förvaltningsekonomen. Kontroll sker av att rätt attestant har attesterat, kontroll av kontering och en rimlighetsbedömning sker av fakturan. Vid genomgång av ett antal fakturor kan konstateras att samlingsfakturor är uppdelade attestmässigt utifrån verksamhetsansvar. Exempel finns också på samma beslutsattestant för olika ansvarsområden, vilket är tillåtet enligt attestordningen. Följesedlar finns med för vissa fakturor som verifierar mottagningsattesten. På faktura för bilreparation saknas angivet registreringsnummer. Då ett inköp skall göras skall detta förankras hos den person som har beslutsattest. I regel är det sedan den ansvarige som gör beställningen. Dock skall det alltid finnas med på fakturan vem i organisationen som gjort beställningen. Vid en eventuell felaktig beställning skickas varorna tillbaka. Grunden för kontroll av inköp är attesträtten. Genom beslutsattesten ansvarar attestanten för att tillräcklig kontroll gjorts. Det finns dock inget dokumenterat beslut om vilka personer som har rätt att göra inköp. 4.2 Internkontroll Ansvaret för internkontrollen uppges huvudsakligen åligga kommunledningskontorets controller. Det är framfört från kommunkansliets sida att förvaltningsekonomerna utför kontrollen men att denna följs upp av kommunkansliets controller. I internkontrollplanen ingår uppföljning av attester och leverantörsfakturor. Resultatet av kontrollen skall redovisa två gånger per år till KS. Någon uppföljning av köptrohet visavi ramavtal har inte gjorts av samhällsbyggnadskontoret på grund av tidsbrist. Med förstärkningen av inköpsfunktionen är det de intervjuades tro att uppföljningen kommer att stärkas. En förbättrad säkerhet avseende attestering och fakturakontroll kommer att uppnås från och med 2007 då fakturor skall scannas in och attesteras via en datorrutin. Det innebär att fakturorna kommer att elektroniskt skickas till mottagnings- och attestansvarig. Dessutom kommer den rutinen kräva en tydlig referens för att fakturan skall kunna hanteras. 4.3 Inköp efter ramavtal Enligt avtalssammanställningen finns följande avtal som är initierade av SBK. Av tabellen 8 nedan framgår för vilka varu- och tjänsteområden som ramavtal slutits samt köptrohet mot dessa ramavtal. Vara / tjänst Avtalstyp Totala inköp kr ( ) Andel enl. ramavtal (%) Asfalt Ramavtal Kemiskt tekniska prod. Ramavtal 0 - Vägmärken och skyltar Ramavtal Total har förvaltningen gjort inköp på 17,6 Mkr under första halvåret De största enskilda leverantörerna framgår av tabellen nedan. 8 I avtalskatalogen finns fyra avtal för SBK som inte är giltiga längre samt för ett område där upphandling pågår. Okt 2006 Sida: 9

10 Leverantör av tjänst/vara Avtal / upphandling Totala inköp kr ( ) Kommentarer Entreprenad Upphandlat Ingår i en upphandlad entreprenad Reningsverk Samverkansnämnd Se nedan Anläggningsmaskin Investering Tagit in anbud enl SBKchef Entreprenadmaskiner Ramavtal Enl. avtalskatalog tom Förlängt enlig SBK-chef El Ramavtal Enl. avtalskatalog tom Makadam Ingen upphandling Byggprodukter Upphandlat Gemensam upphandling inom NOSAM. Traktorgrävare Ramavtal Saknas i avtalskatalog MBK Statens lantmäteriverk Finns inga andra alternativ än Lantmäteriet inom landet. Hyror Asfalt Ramavtal Enl. avtalskatalog tom Förlängt enlig SBK-chef Markarbeten Ingen upphandling Borrning Upphandling Enligt SBK-chef görs upphandling vid varje borrningstillfälle avseende råvatten Lastbilstransport Upphandlat Saknas i avtalskatalog. Finns två ramavtal enligt SBK-chef. Tekniska konsulter Upphandlat Upphandlas vid varje tillfälle Inga ramavtal skriv med tekniska konsulter enl SBK-chef Tekniska konsulter Upphandlat Se ovan Scanner Ingen upphandling Bil Ingen upphandling Avser inköp av pick-up Åstorps kommun och Helsingborgs stad har en gemensam nämnd för reningsverket. Helsingborgs kommun sköter driften av reningsverket och kostnaden ovan avser driften. Verksamhet under gemensam nämnd är undantaget upphandlingskravet. Avseende inköp av byggprodukter, så finns det ett kommungemensamt avtal inom NOSAM. Åstorps kommun har inte själv beslutat om leverantör. Detta har enligt uppgift gjorts av NOSAM. Till nästa upphandling kommer Åstorps kommun själva teckna avtal med leverantören och besluta om tilldelning. Kommentarer Stickproven påvisar att attestreglerna följs men att internkontrollarbetet uppvisar brister och att det föreligger osäkerhet kring ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Attestförteckningen kan med fördel kompletteras med vilka personer som har rätt att göra inköp. Även om felaktigt beställda varor skickas tillbaka till Okt 2006 Sida: 10

11 leverantören är det inte möjligt i alla situationer, utan handlar ytterst om leverantörens goda vilja. Vid ett antal tillfällen har inte upphandling skett i enlighet med lagstiftningen. Förtydliganden behöver göras i inköpspolicyn för vilka villkor som gäller vid kommungemensam upphandling. Det är viktigt att det framgår att en kommun inte kan överlåta beslutanderätten vid samordnade upphandlingar, varför det från kommunens sida skall finnas både en fullmakt för den som genomför själva upphandlingen och ett tilldelningsbesked 9 från kommunen, dvs den upphandlande enheten. Det skall också framgå att dessa dokument skall sparas. 5. Kommunledningskontoret 5.1 Attest I likhet med förvaltningarna ovan krävs två attester före utanordning. I intervjuer betonas det ansvar som inte minst beslutsattesteringen innebär. Därför är det viktigt att kontinuerligt diskutera rutiner kring förfarandet. Till exempel gäller det om följsedlar skall sparas eller om det skall göras en notering på fakturan om att mottagningsattest har gjorts. Kontroll har genomförts av ett tiotal fakturor från Attestreglerna har följts i samtliga fall. Det framkommer inget om att det finns beslut om vilka personer som har rätt att göra inköp eller göra avrop mot ramavtal. 5.2 Internkontroll En internkontrollplan är framtagen för 2004 och uppföljning gjordes senast i augusti Därefter har inte en systematisk kontroll genomförts på grund av att den tidigare controllern fick andra arbetsuppgifter. Bland de kontrollmoment som har koppling till granskningen märks revidering av attestförteckningen en gång per år. När det gäller leverantörsfakturor så skall minst 20 stickprov genomföras en gång per kvartal. Bägge momenten skall genomföras av controllern och avrapporteras till kommunchefen. Av den skriftliga återrapportering från augusti 2004 framgår enbart att kontroller har gjorts. Resultat av kontrollerna framgår inte. 5.3 Inköp efter ramavtal Nedan följer en sammanställning över följsamhet till ramavtal som är tillämpliga på kommunledningskontoret. Avtalen är hämtade från Avtalskatalog Vara / tjänst Avtalstyp Totala inköp kr ( ) Andel enl. ramavtal (%) Armatur (IdéCenter) Ramavtal 0 - Bredband Ramavtal 0 - Företagshälsovård Ramavtal Försäkringar Ramavtal Infratjänster (ADB) Ramavtal I promemorian Ds 2004:37 Förslag till lag om rätt för kommuner och landsting att överlåta beslutanderätt vid samordnade upphandlingar, konstateras att nuvarande lagstiftning inte tillåter en extern beslutande rätt av tilldelningsbeskedet. Detta förhållande kommenteras också i Sveriges Kommuners och Landstings yttrande över Nya upphandlingsregler (SOU 2006:28) Okt 2006 Sida: 11

12 Vara / tjänst Avtalstyp Totala inköp kr ( ) Andel enl. ramavtal (%) Mobiltelefoni Ramavtal PC Ramavtal Stako Posttjänster Ramavtal Skrivare, kopiatorer, fax Ramavtal Stako Kaffeautomat Ramavtal 0 - Kontorsmtrl Ramavtal Nedan följer en sammanställning över kommunledningskontorets största leverantörer och om inköpen skett i enlighet med lagstiftningen. Leverantör av tjänst/vara Avtal / upphandling Totala inköp kr ( ) Kommentarer Pensioner Upphandlat Se nedan Försäkringar Upphandlat Kollektivavtalade försäkringar Lån (Kommuninvest) Upphandlat Se nedan Lev 1. Finansiering HemPC Upphandlat Stako Pensioner Upphandlat Se nedan Försäkringar Upphandlat Kommunförsäkring och bilförsäkringar IT- Nätverksutrustning Upphandlat Stako Pensioner Upphandlat Se nedan Telia i.u Avser telefonväxel inom 4K. Revision Upphandling IT Upphandlat Stako Hårdvara Outplacement Ingen upphandling Försäkringsmäklare Ingen upphandling Lev 2. Finansiering HemPC Upphandlat Stako Hyror Näringslivsprojekt Ingen upphandling FiNKrAft IT - Konsulttjänster Upphandlat Stako Förvaltning av tjänstepensioner är upphandlat tillsammans med Skånes samtliga kommuner. Enligt intervju med personalchefen fick Kommunförbundet Skåne fullmakt av kommunerna att genomföra upphandlingen och sedan har respektive kommun tecknat avtal med leverantören. Tilldelningsbesked har inte förevisats i samband med granskningen. Avseende kommunens lån har upphandling gjorts enligt vad som framkommer i intervjuer. IT-avdelningen gör enligt uppgift inga egna upphandlingar utan använder konsekvent statskontorets upphandlingar. Kommunen ger en fullmakt som innebär upphandling och förvaltning av avtalen. Fattande av tilldelningsbesked skall ske av respektive part. Enligt intervju med kommunens IT-avdelning sluter statskontoret avtal med de stora tillverkarna men att inköpen sedan kan göras av en lokal återförsäljare. Tilldelningsbesked har inte förevisats i samband med granskningen. All telefoni, både mobil och fast, har upphandlats via Kommunförbundet Skåne. Kostnaden som finns medtagen i sammanställningen ovan avser inte telefoni utan en sedan tidigare inköpt telefonväxel inom ramarna för samarbetet med kommunerna i 4K. 10 Stako avser avrop mot ramavtal upphandlade av Statskontoret. Okt 2006 Sida: 12

13 Näringslivsprojektet rör utveckling av mindre och medelstora företag. Åstorps kommun är enligt uppgift projektägare och projektet finansieras genom Åstorps kommun, Region Skåne, Nutek. Samverkan sker med Lunds tekniska högskola och institutionerna för industridesign, psykologi och pedagogik. Beslut om deltagande i projektet saknas i KS protokoll, däremot är enligt uppgift styrelsen informerad. 5.4 Samverkansavtal med NSR När det gäller hämtning av avfall och återvinningsmaterial från fastigheter i kommunen har kommunen överlåtit ansvaret för upphandling till det samägda renhållningsbolaget. Beslut finns från KS 11 och ett samarbetsavtal 12 är upprättat mellan renhållningsbolaget och Åstorps kommun. I avtalet överlåter Åstorps kommun till sitt renhållningsbolag (NSR) att ansvara för upphandling, beställning och tecknande av entreprenadavtal för fastighetsrenhållningen i kommunen. I överlåtandet ingår också ansvaret för faktureringen. Kommentarer För kommunledningskontoret har samma iakttagelser gjorts, som kommenterats tidigare, gällande den kommun- eller landstingsgemensamma upphandling. Även då kommunen använder sig av Statskontorets upphandlingar skall beslut om tilldelningsbesked fattas av kommunen 13. För näringslivsprojektet gäller samma upphandlingskrav som vid andra inköp. Undantag från kravet finns såvida tjänsten inte finns att tillgå någon annanstans. Kommunen har den fulla bevisbördan för att tjänsten inte finns på annat håll. Jämförelse kan göras med de upphandlingar som sker av konsultstöd i samband EU:s Mål 3 projekt. Avseende samarbetsavtalet med NSR är det troligt att bolaget åtminstone får täckning för sina kostnader, genom ansvaret för faktureringen, varför förfarandet är att betrakta som ett köp av en tjänst. Sålunda föreligger en upphandlingssituation. I avtalet beskriver kommunen NSR som sitt bolag. En mer adekvat skrivning vore att säga samägda bolag. Åstorps kommun äger 7% av aktiekapitalet. I Sveriges Kommuner och Landstings yttrande över nya upphandlingsregler skrivs när kommuner och landsting köper tjänster från egna bolag. De svenska domstolarna har i ett antal fall konstaterat att sådana köp skall föregås av upphandlingsförfarande. De fall som bland annat hänsyftas till gäller Länsrättens och Kammarrättens domar om att Tomelilla kommun är skyldig att göra en offentlig upphandling av renhållningstjänster, trots delägande i SYSAV. Kammarrättens dom har överklagats och Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. 6. Kommunala bolag 6.1 Attest Skriftlig dokumentation finns för hanterandet av inkommande fakturor. Tre nivåer av attest förekommer; först granskningsattest då fakturan inkommer, sedan mottagningsattest från be- 11 KS 116 ( ) 12 KS , Bilaga Samma regler gäller vid samordnad upphandling med tidigare Statskontoret numera Verva. Kommunen skall ge en fullmakt och skicka ett tilldelningsbesked. Okt 2006 Sida: 13

14 ställaren av varan och slutligen beslutsattest för utbetalning. Mottagningsattest förekommer inte vid alla fakturor, då det i vissa fall inte är möjligt. Det gäller t ex för fakturering av vatten. Enligt intervju beslutsattesterar styrelseordförande då vd har gjort inköp. Denna instruktion saknas i rutinbeskrivningen. Kontroll har gjorts av ett tiotal fakturor per bolag och samtliga fakturor, där så är rimligt, har attesterats av tre personer i enlighet med ekonomihandboken och attestförteckningen. 6.2 Intern kontroll Något speciellt internkontrollprogram har inte beslutats av styrelsen. Den skriftliga dokumentationen av rutiner anses vara tillräcklig. 6.3 Ramavtal Enligt vd:n i de kommunala bolagen används kommunens ramavtal då det är möjligt. Nedan följer en genomgång av de kommunala bolagens största leverantörer och i vilken omfattning upphandling har skett. Någon bedömning av de enskilda upphandlingarnas affärsmässighet eller följsamhet till LOU:S formella krav har inte gjorts. Däremot har ett antal stickprov gjorts av att upphandlingsdokumentation finns för ramavtalen, vilket är fallet i de kontrollerade upphandlingarna. Björnekulla Bostads AB Leverantör av tjänst/vara Avtal / upphandling Totala inköp kr ( ) Kommentarer Björnekulla Fastighets AB Ingen upphandling Avser löner, kostn f maskiner och olika ersättn. Åstorps kommun Se nedan Gasleveranser Upphandlat Se nedan AB Kvidingebyggen Ingen upphandling Se nedan Kabel TV Ingen upphandling Se nedan Målningstjänster Upphandlat Ramavtal, sk serviceavtal Byggnadstjänster Upphandlat Ramavtal, sk serviceavtal Björnekulla Fastighets AB Leverantör av tjänst/vara Avtal / upphandling Totala inköp kr ( ) Kommentarer Åstorps kommun Se nedan Gasleveranser Upphandlat Se nedan Byggtjänster Upphandlat Specifik entreprenad El Upphandlat Se nedan Byggtjänster Upphandlat Ramavtal, sk serviceavtal Hyror VVS/VA entreprenad Upphandlat Specifik entreprenad Nätavgift Styr- oh reglerteknik Inte upphandlat Ombyggnad och uppgradering av värmeanläggn. AB Kvidingebyggen Avser löner, kostn f maskiner och olika ersättn. Styr- oh reglerteknik Upphandlat Fjärrstyrning av värmeanläggn. Olja Upphandlat Olja till värmeanläggn. Hyror Portar Upphandlat Specifik entreprenad Eltjäsnter Upphandlat Ramavtal, sk serviceavtal Okt 2006 Sida: 14

15 AB Kvidingebyggen Leverantör av tjänst/vara Avtal / upphandling Totala inköp kr ( ) Kommentarer Åstorps kommun Se nedan El Upphandlat Se nedan Byggtjänster Upphandlat Ramavtal, sk serviceavtal Nätavgift Måleritjänster Upphandlat Ramavtal, sk serviceavtal Gas Upphandlat Se nedan Vitvaror Ej upphandlat Avtal finns Renhållning Björnekulla fastighets AB Avser löner, kostn f maskiner och olika ersättn. Olja till värmeanläggn. Upphandlat Se nedan Bilar Upphandlat Ramavtal Städning Inte upphandlat Trappstädning Enligt vd delar bolagen på ett antal tjänster och använder maskinell utrustning sinsemellan, vilket leder till fakturering mellan bolagen. Björnekulla Bostads AB har t ex inga anställda. Fakturorna avser därför delar av kostnaderna för personal, maskiner mm. Bolagen har sina lån i kommunens sk internbank. Fakturorna från kommunen avser räntor och amorteringar. Enligt uppgift har det skett en upphandling av gasleveranser genom att olika energislag och energisystem deltagit i upphandlingen. Vid upphandlingstillfället fanns enbart en gasleverantör, vilket förändrats sedan avtalstecknandet. Upphandling av el har skett av bolagen där, enligt uppgift, kommunens elleveranser tagits med i anbudsförfrågan. Enligt intervju med vd finns det enbart en leverantör av kabeltv-tjänster till fastigheterna, varför det inte gjorts någon upphandling. Från och med halvårsskiftet 2006 kommer hyresgästerna att få teckna egna avtal med kabeltv-operatören. Det finns ramavtal för bolagens behov av service rörande eltjänster, byggtjänster, VVS, måleri, plåtarbeten mfl. Vissa leverantörer av varor och tjänster är inte upphandlade. En upphandling har skett tillsammans med andra kommuner för vilken det i dagsläget är osäkert huruvida avtalet fortfarande är giltigt. Kommentarer I de fall upphandling inte har skett och överstiger gränsen för direktupphandling bör sådan genomföras snarast. Upphandlingspolicyns gräns om fyra basbelopp för direktupphandling gäller även kommunens bolag. Vid gemensam upphandling mellan bolagen och kommunen skall det finns tilldelningsbesked från respektive part. För köp mellan de kommunala bolagen gäller också kraven på upphandling i enlighet med LOU. De undantag som finns från reglerna i LOU avseende inköp från anknutet företag gäller Okt 2006 Sida: 15

16 inom försörjningsektorn 14 och inte den klassiska sektorn. De inköp som görs är sålunda otillåtna direktupphandlingar. Med fördel kan ekonomihandbokens instruktioner kompletteras med rutiner för hur inköp av vd skall attesteras. Lars Eriksson Ernst & Young 14 Försörjningssektorerna omfattar organisationer som bedriver verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena. Den klassiska sektorn avser centrala,, regional och lokala myndigheter och offentligtägda bolag. Okt 2006 Sida: 16

17 Bilaga 1. Källhänvisning Intervjuer - Ulf Strömstedt, kommunchef - Per Falkenborn, inköpare - Annika Hansson, controller - Thomas Bonell, kommunsekreterare - Ingrid Jonsson, chefsekonom - Gunilla Abrahamsson, personalchef - Anita Bengtsson, IT-chef - Kenneth Daun, näringslivsutvecklare - Torbjörn Persson, förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret - Owe Wybrands, ekonom - Jan-Inge Nicander, arbetsledare - Anna-Karin Nilsson, förvaltningschef vård och omsorgsförvaltningen - Ann-Marie Malmström, administrativ chef - Mikael Fors, vd AB Kvidingebyggen, Björnekulla Bostads AB, Björnekulla Fastighets AB och Björnekulla IT AB Dokument - Attest- och utanordningsreglemente, Åstorps författningssamling, Ändrade regler för attestering av leverantörsfakturor, Upphandlingspolicy, Reglemente internkontroll för Åstorps kommun - Delegationsordning Vård och Omsorgsnämnden - Sammanställning beslutsattestanter Vård o Omsorg - Flödesschema för fakturering på Bemanningscentralen - Plan för internkontroll inom vård- och omsorgsförvaltningen - Upphandling av inkontinenshjälpmedelsförsörjningen, (VoOnAu 73, ) - Fullmakt inkontinenshjälpmedelsförsörjningen, Ramavtal Distribution av inkontinenshjälpmedel, region Skåne Utdrag ur ekonomihandboken, BBAB - Attestförteckning, BBAB, , Beslut om medfinansiering av FiNKrAft, Region Skåne Fullmakt (anmälan) för deltagande i offentlig inköpssamverkan, PC, Bildskärmar och tjänster Internkontroll för Kommunledningskontoret s kommun, Återrapportering av Kommunledningskontorets internkontroll, Sammanställning över beslutsattestanter, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens delegationsordning, , Avtalskatalog Införande av elektronisk dokumenthantering, Lägesrapport Upphandling/Avtal/Inköp inom Åstorps kommun - Beslutsattestanter på Samhällsbyggnadskontoret Samarbetsavtal med NSR om fastighetsrenhållningen, KS NSR Konsortialavtal & Bolagsordning - Samarbetsavtal ang. fastighetsrenhållningen s kommun, KS , Bilaga 1 - Handbok BAB, Boverket , Promemoria Förslag till lag om rätt för kommuner och landsting att överföra beslutanderätt vid samordnad upphandling - Yttrande över Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28), Sveriges kommuner och Landsting, Kammarrätten i Göteborg, Mål nr Okt 2006 Sida: 17

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Bilaga Von 49 Attestförteckning från 2012-05-01 inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Bilaga Von 49 Attestförteckning från 2012-05-01 inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 12000 51-53, Förvaltningschef Administrativ chef 54, 61 12010 5208 4, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Förvaltningschef 12020 10*, Administrativ chef Förvaltningschef 54, 61 10* Avseende ledamot i nämndens

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer