Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL"

Transkript

1 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta regler Kvantifierade problem, rimlig kravbild Vad som är onödigt med regeln i bilaga 1 punkt 13 i LFS 2007:58 behöver utredas och klargöras. Generellt kan det finnas ett behov av att se över regleringen som gäller uppgifter i driftfärdplan. Förslaget är värt att beakta för att pröva det innehåll som i dagsläget utgör regelkrav. Beroende på vilken typ av luftfartyg som i framtiden eventuellt ska tillämpa motsvarande 2007:58 kan det få betydelse för innehållet i bilagorna om driftfärdplan. Det finns idag inget beslut på vad till exempel Annex II-luftfartyg ska följa för regelverk. Punkt 13 är för övrigt viktig för bland annat bränsleuppföljning och navigering. Vid en framtida översyn av 2007:58 inom ramen för föreskriftprocessen bör samtliga tre bilagor om driftfärdplan och bränsleplan ses över och eventuella förändringar konsekvensutredas. Detta för att skapa enkla, tydliga och relevanta regler som håller sig till Transportstyrelsens direktiv och mål samt är tillämpbara av brukarna. Magnus Transportstyrelsen har en allmän ambition att arbeta mot målbaserade regler och delar er uppfattning i den delen. Där vi kan föreskriva nationellt bör det kunna vara en bra väg framåt. I de fall frågorna omfattas av EU-regler behöver vi arbeta med frågorna där. Tillägg 20 augusti 2012 AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL När det gäller regelförenkling är medical för LAPL innehavare: Även om kraven i sig styrs av EU-förordning, så finns det en passus angående att allmänläkare kan göra undersökningen om det medges av nationell lagstiftning. Självklart ska den nationella lagstiftningen - och tillämpningen av lagstiftningen - medge att allmänläkare gör undersökningar på LAPL-innehavare även i Sverige. Gäller alltså att även Transportstyrelsen arbetar för att vi ska kunna tillämpa Part FCL

2 2 på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Jag tar upp detta med dig, eftersom EU-regelverket i just denna fråga hänvisar till den nationell rätt. TSFS 2013:14 medger att allmänläkare gör undersökningar för LAPL anger hur detta ska gå till baserat på kraven i Aircrew Regulation. ARA.MED.145 anger att anmälningsförfarandet syftar till att säkerställa att allmänläkaren är medveten om vilka krav som gäller. Transportstyrelsen har valt en enkel försäkran i stället för någon form av examination. ARA.MED 150 kräver att Transportstyrelsen ska föra ett register över dessa allmänläkare som ska delges EASA och andra stater. För att detta ska kunna ske via internet krävs ett godkännande enligt Personuppgiftslagen. ARA.- MED.245 ålägger Transportstyrelsen ett tillsynsansvar över dessa allmänläkare, vilket de måste vara medvetna om och godta. Användning av Transportstyrelsens dokumentationssystem krävs för en kostnadseffektiv ärendehantering och tillsyn. Anmälan görs enkelt via Transportstyrelsens webbplats. EAA Vi tycker att det är ett bra initiativ av Transportstyrelsen att vi så tidigt av ett projekt för regelutveckling blivit kontaktade. Det skulle vara bra att Transportstyrelsen har ett möte/seminarium med en representant från vardera av de tillfrågade organisationerna för att för dem presentera planen för projektet och dess faser samt informera om när vi vid nästa tillfälle kommer att bli kontaktade. Det skulle underlätta att redan nu få veta vilka bestämmelser som kommer att ersättas med EASA-bestämmelser. Tack så mycket för din positiva återkoppling. Vi delar er uppfattning att Transportstyrelsen ska informera branschen om de kommande regelverken. Vi har dock ännu inte gjort en fullständig analys av vilka delar som blir aktuella för de olika verksamhetsformerna inom alla olika delar av EU regelverken. Vi har för avsikt att under 2014 informera om de tillämpliga delarna vad gäller operativa frågor. KSAK-M Ett kort svar är givet i enkäten. Bra att detta projekt drivs. Det går inte att lösryckt ge konkreta svar på ett värdefullt sätt. Det fordrar stor insats att granska regelverket. Att dutta med enskilda förslag kanske inte ger så mycket. Det är nog mera frågan om principer och tänkesätt. Regelverket ger inte den frihet som man i praktiken utnyttjar inom pilotkåren. Sunt förnuft och viss form av egen bedömning skulle i vissa fall ge ett bättre resultat. Om man på en 70-väg inte bör köra mer

3 3 än 50 så blir man farlig om man utnyttjat det som är tillåtet. Insikt i det lämpliga är kanske bättre än en regel som för vissa medför en begränsning och för andra blir livsfarlig om dess gränser nyttjas. Vad jag efterlyser är ett nytt tänkesätt! Transportstyrelsen tackar ert enkätsvar. Ni är välkomna att skicka in konkreta förslag både vad gäller befintliga krav och ert förslag på nytt tankesätt till SBF Tack för att Svenska Ballongfederationen får möjlighet att delta i detta projekt. Jag hoppas att denna enkät är starten av projektet och att det kommer att bildas ett antal arbetsgrupper för att fördjupa sig i olika ämnesområden. Svenska Ballongfederationen är gärna med och arbetar i projektets fortsättning. Svenska Ballongfederationen (SBF) är ett grenförbund i Svenska Flygsportförbundet (FSF), och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Föreningarna anslutna till SBF och FSF har drygt 600 aktiva medlemmar. Under 2011 fanns det 85 piloter med giltigt svenskt ballongcertifikat, därutöver finns det några piloter med giltigt utländskt certifikat. Det finns knappt 100 luftvärdiga svensk-registrerade ballonger. Dessutom finns ett antal ballonger som i huvudsak flyger i Sverige, men är registrerade i framförallt England. SBF bedriver flera verksamheter med godkännande och under överinseende från Transportstyrelsen. Sedan många år bedriver SBF en Flygskola för utbildning av ballongpiloter och instruktörer. Skolan har drygt aktiva 10 instruktörer och tre examinatorer. Sedan ett par år tillbaka driver SBF en organisation för övervakning av den kontinuerliga luftvärdigheten, CAMO, med ansvar för samtliga ballonger i Sverige och ett stort antal ballonger i Danmark, Norge och England. Dessutom har SBF en F-verkstad för att utföra underhåll och reparationer på luftfartyg. SBFs CAMO och F- verkstad är, mig veterligen, de enda organisationerna i Sverige med godkännande för varmluftsballong. SBF representerar all ballongflygning i Sverige, såväl privatflygning/tävlingsflygning som kommersiell flygning. Ett stort antal svenska ballongföretag är medlemmar i SBF. Företagen utnyttjar främst tjänster från SBFs CAMO och F- verkstad i sina verksamheter. Tyvärr har det varit väldigt svårt att få respons från SBFs medlemmar på den bifogade enkäten. Jag tror att den är för allmänt hållen, och att det finns en viss uppgivenhet inom ballongsverige. Det finns en misstro på att detta projekt verkligen kommer att kunna genomföra några förbättringar. Generellt så kan man säga att alla tycker att det blivit dyrare,

4 4 besvärligare och mer byråkratiskt att inneha ballongcertifikat och äga ballong i Sverige under de senaste 10 åren. Som jämförelse har bland annat England lyckats hålla nere både kostnader och byråkrati, och därför har ett antal svenskregistrerade ballonger flyttat till engelsk registrering. Ett förslag på arbetsgrupp skulle kunna vara att jämföra Sverige med England. Hur har England lyckats hålla nere kostnaderna och byråkratin? Även USA (FAA) har betydligt mindre byråkrati och avgifter när det gäller ballongflygning. Jag vet att USA inte lyder under EASA, men för några år sedan så vet jag att svenska luftfartsmyndigheten gärna sneglade på vad amerikanerna hade för sig. För att försöka svara konkret på enkäten (annat än att bara tycka allt blivit dyrt och besvärligt) så finns det några konkreta synpunkter och jämförelser som projektet skulle kunna arbeta vidare på: - Regelverket anses väldigt krångligt och svårnavigerat. Gäller BCL fortfarande? Vad har tagits över av EASA? Hur hittar man enkelt (på webben) det som gäller i Sverige idag och nu? - Hur påverkar man regelverket? Enkäten begränsar till det som inte styrs av EASA. Vad är det egentligen? Våra medlemmar har inte den kunskapen, därav den dåliga svarsfrekvensen. Utbildning krävs! Hur på verkar man bäst EASA? Kommer GA-projektet bara behandla regelverk som inte styrs av EASA? - EASAs regelverk kan tolkas väldigt strikt, eller frikostigt. Den allmänna känslan inom ballong-sverige är att svenska Transportstyrelsen tolkar reglerna alldeles för strikt. Jämfört med t ex England som verkar tolka reglerna "mildare". Kan man tolka regelverket från EASA med frikostigt för att underlätta för allmänflyget i Sverige? Tack för era synpunkter. Vi har förståelse för era synpunkter vad gäller våra avgifter och hoppas att ni svara på remissen vad gäller vår nya avgiftsföreskrift. BLC gäller inte längre utan de har ersatts av Luftfartsstyrelsens (LFS) och numera Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS). Dessa gäller fortfarande. EU kommer att reglera operativa frågor för ballongflyget både privata och kommersiella. Dessa regelverk är under framtagande. Som det ser ut kommer dessa att börja gälla 2016 för privata ballongflygningar och 2017 för kommersiella. Transportstyrelsen kommer i god tid innan ikraftträdandet informera om dessa. Vad gäller luftvärdighetsfrågor är dock idag redan reglerade av EU och certifikat för ballong kommer att gälla från och med 8 april 2015.

5 5 Det är viktigt att ni som bolag och enskilda enkelt kan hitta våra regler oavsett om det härstammar för våra nationella regler eller EU. Vi ser över vår hemsida i denna del. Sverige är representerade i regelgivningen även inom EU och det är därför viktigt att vi har ett bra samarbete så att vi kan framföra våra svenska synpunkter på ett bra sätt. Vad gäller tolkningar av EU regler så håller vi oss till de tolkningsdokument som tas fram av EASA. Har ni något konkret exempel på att Sveriges tolkning avviker är ni välkomna att skicka in dom till Vi delar er uppfattning att vi även i framtiden bör ha regelbunden kontakt mellan myndighet och branschen. Jag brukar jämföra privat ballongflygning med att köra en tung last lastbil. För att få köra tung lastbil privat behöver man ha C-körkort. Detta körkort ska förnyas med jämna mellanrum och då ska även en väldigt enkel läkarundersökning genomföras. Läkarundersökningen är väldigt enkel, typ hörsel, syn och allmän hälsa. För att få flyga ballong privat krävs mycket omfattande läkarundersökningar med väldigt täta intervall. Ju äldre du är desto tätare, en gång om året som mest. Man kan fråga sig varför det är på det viset. Är risken med ballongflygning så mycket större jämfört med att framföra en tung lastbil utan krav på aktuell erfarenhet i trafiken? Som jämförelse så kräver amerikanska FAA ingen läkarundersökning av ballongpiloter, varken av privata piloter eller kommersiella piloter. Piloten intygar själv att han/hon är frisk nog att framföra en ballong. Hur många ballongolyckor i USA är relaterade till pilotens ohälsa? Väldigt, väldigt få enligt mig, men det är kanske ett område som GA-projektet kan fördjupa sig i. Man kan också jämföra ballongflygning med motsvarande vattenburna fartyg, segelfartyg och motorbåtar. Jämför kraven på privat ballongflygning med privat segling eller motorbåt, och du ser att kraven på både pilot/kapten och farkost är mycket, mycket striktare för ballong än för motsvarande fartyg på hav och sjö. Ingen ändring. Nationella innehavare av ballongcertifikat ska uppfylla kravet i ICAO Annex I på att man ska inneha ett medicinskt intyg klass 2. För den som inte uppfyller kraven för klass 2 inför vi en möjlighet att använda medicinskt intyg för LAPL till 8 april 2015 i väntan på att LAPL för ballong införs. EASA har meddelat att nationella begränsningar inte

6 6 får föras in i medicinska intyg utfärdade enligt EU-förordningens regler. -När det gäller avgifter så finns det väldigt mycket att säga, men jag antar att projektet inte ska behandla avgifter? Återkom om avgifter omfattas, för då kan jag komplettera med ytterligare information. Avgifter ingår inte i projektet men vi hoppas att ni utnyttjar möjligheten att svara på remissen vad gäller vår nya avgiftsföreskrift. SBF har även mycket synpunkter och idéer runt luftvärdighet och CAMO, men det området omfattas väl inte heller av projektet? Det stämmer att luftvärdighet inte ingår i projektet men synpunkter som rör allmänflyget kan alltid framföras via Jag ber om ursäkt för att jag inte skrivit in svaren på själva enkäten och kanske inte tillräckligt tydligt pekat ut konkreta regler att förenkla. Jag hoppas att detta ger en del idéer runt vad GA-projektet kan fördjupa sig i. SBF deltar gärna i det fortsatta arbetet i GA-projektet. Det vore bra att bryta ner projektet i mindre arbetspaket med fokus på olika ämnesområden. SBF har flera utskott med inriktning på olika områden, Teknik, Utbildning, Tävling osv. Det är lättare att få svar och engagemang från medlemmarna om frågorna ställs mer specifikt riktat mot ett speciellt område, t ex certifikatsregler och läkarundersökningar. Transportstyrelsen diskuterar gärna detta vidare med er hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. Vi ser gärna att ni återkopplar på SPMF Med risk för att låta lite inställsam tycker vi från Svenska Paramotorförbundet, SPMF, att kontakten med framför allt Barbro Holmqvist och Peter Winberg fungerat mycket bra. EU-regelverken kommer inte att inkludera regler för

7 7 skärmflyg. För information kommer vi att lägga in information om EU-regelverken på vår hemsida om Allmänflyg. Vi ser inga bekymmer i arbetet kring vår delegering och känner oss trygga i att få den hjälp vi behöver från Transportstyrelsen om det skulle behövas. Under 2011 och för verksamheten 2012 har vi haft kontakt med Barbro och Peter, vilket utmynnat i att vi snäppt upp oss flera steg kring det administrativa och våra rutiner. Vi är övertygade att vi haft en mycket fokuserad verksamhet kring framför allt utbildning, kvalitet och uppföljning i vårt förbund tidigare, men i och med det arbete som lagts ned inför 2012 tillsammans med Barbro och Peter har vi fått en bättre samsyn och högre kvalitet på det mesta. I de 2 dokument som ni skickat oss finns inbäddat en frågeställning som kräver ett omfattande arbete med att sätta sig in i vilka förändringar som kommer att ske när svenska luftfartsregler ersätts eller kompletteras med de regler som gäller inom EU. I de olika delegerade verksamheterna inom allmänflyget har vi nu fått 20 dagar på oss att läsa upp oss på materialet. Transportstyrelsen är vår myndighet och länk till andra myndigheter i Europa. Jag kunde inte finna någon länk vidare för att vi från vårt lilla flygförbund skulle kunna leta oss fram och se hur de stora "regeldragen" inom EU påverkar oss. Jag måste ställa frågan om vi borde bli inbjudna till en information om vad de nya EU-regelverken innebär? SSF Tack för er kommentar och för ert beröm. Vi delar er uppfattning att Transportstyrelsen ska informera branschen om de kommande regelverken. Vi har dock ännu inte gjort en fullständig analys av vilka delar som blir aktuella för de olika verksamhetsformerna inom de olika sakområdena. På området Certifikat och utbildning finns följande information på Transportstyrelsens hemsida Vi hoppas även att ni haft möjlighet att delta vid något av de informationsmöten som hållits på flera platser i Sverige under våren När det gäller flygoperativa frågor har Transportstyrelsen för avsikt att under 2014 informera om tillämpliga delar. Kommande EASA regler är som vi alla vet mycket svåra att förändra, däremot är det viktigt att vi nationellt gör så mycket vi kan för att förenkla införandet i vårt land. Vi arbetar för att i möjligaste mån effektivisera och förenkla införandet av de nya regelverken. Stig Holm, Ämne: Prestandasäkerhet vid privatflyg enligt TSFS 2011:114

8 8 flyglärare Strömsunds flygklubb Jag har en liten kommentar till författningen: Vid planering av flygning finns en detalj som få, om ens ingen, verkar ha förstått även om det klart framgår av följande text i författningen: "14 Startmassan får inte vara högre än att den beräknade landningssträckan i vindstilla vid ankomst till målflygplatsen eller alternativflygplatsen..." Fokus på detta är ordet vindstilla, d.v.s. ingen hänsyn får tas till eventuell prognosticerad motvind vid tidpunkten för ankomst, vindkorrektioner får endast tillämpas vid aktuell landning (då bortfaller i.o.f.s. också kravet på att landningen ska kunna genomföras inom 70% av tillgänglig landningssträcka. Därför tycker jag att det är lite olyckligt med ordvalet tidigare i författningen: "10 När en flygning planeras ska landningssträckan beräknas och nedanstående omständigheter beaktas: 1. Flygplatsens höjd över havet. 2. Banbeskaffenhet, såsom gräsyta eller hal bana på grund av snö, vatten eller is. 3. Vind enligt aktuell väderprognos. 4. Övriga faktorer som har betydelse enligt flyghandboken." Punkten 3. antyder att man ska ta hänsyn till vinden vid planeringen. Naturligtvis är det nödvändigt att ta hänsyn till prognosticerad vind avseende t.ex. max. sidvindskomposant men för beräkning av landningssträcka saknar vinden betydelse. Jag tycker att texten borde omarbetas så att den överensstämmer med bestämmelserna.. 14 reglerar en övre gräns för startmassa. 10 reglerar vad befälhavaren ska ta hänsyn till vid beräkning av landningssträcka. Eftersom skrivningen upplevs som otydlig, bör Transportstyrelsen beakta det och ytterligare förtydliga föreskriften. Möjligen kan gränsen mellan planering och operativ reglering bli tydligare. För att ändra det behöver frågeställningen klargöras och eventuella ändringar konsekvensutredas. Magnus

9 9 Bengt Lindgren Svenska flygsportför bundet Kostnader för att bedriva Flygsport kontra andra sporter Delegationsförfarande Vad kan Svenska Flygsportförbundet göra för att kostnadsreduktion ska kunna erhållas? Vad krävs för myndighetskontroll? Hur kan vi som organisation förenkla för myndigheten/kostnadsreducering för båda parter? När EU-förordningen tillämpas fullt ut, kommer det bara att vara UL-certfikat som är nationella och som berör allmänflyget. För att delegera myndighetsutövande krävs en grundlig genomgång, och en sådan kommer att göras under året. Idag delegeras redan verksamhet som rör luftvärdighet inom stora delar av allmänflyget. Vi på Transportstyrelsen strävar efter att effektivisera våra flöden för att på så sätt kunna påverkar de avgifter som hamnar hos våra brukare. Konkreta förslag inom ramen för detta område kan lämnas till: Göran Swenson Flygande Veteraner För att ett regelverk skall kunna tolkas och tillämpas på ett korrekt sätt krävs att en regelstruktur baseras på logik och även en identifierbar situation. EU-kommissionens omfattande arbete med att skapa ett gemensamt regelverk är naturligtvis i grunden bra. Många delar i JAR OPS är bra och men tyvärr så har man allt för ofta tappat tråden genom att stycka texten i många hänvisningar och appendix. JAR FCL är än värre misshandlad i detta avseende. Ibland blir man osäker på att man hittat ett entydigt och korrekt svar på det man söker. Därför några synpunkter inför utformandet av regler för allmänflyg. 1. Ta till vara det utrymme som finns inom ramen för nationella regler och tillämpningar. 2. Bygg en logisk och lättbegriplig regelstruktur. 3. Anpassa en rubrik- utformning som är lätt att begripa. 4. Lägg in ett genomtänkt sökregister. 5. Dela in allmänflyget i väl avgränsade tillämpningsområden. 6. Överväg om det kan finnas samverkansområden inom Skandinavien.

10 10 Henrik Svensson SSF 7. Transportstyrelsen tar till sig förslagen. Det viktigaste är att först fastställa vad som blir kvar inom det nationella området. Den analysen ska vi inleda så snart EU regelverken är antagna vilket väntas ske under hösten Vi kommer då att ta kontakt mer er och andra inom sektorn för att få bra synpunkter. Några kommentarer på din fråga: Jag anser att vi ska vara försiktiga att tillämpa EASA regelverk nationellt, vilka delar som ska tillämpas måste beslutas utifrån nyttan samt om det är flygsäkerhetsgrundande. Att kräva EASA organisationer som F, CAMO och underhållsprogram på Annex-2 känns inte bra, då det blir mer komplicerat samt förmodligen även mer kostsamt. När det gäller FCL så känner jag att vi måste göra vettiga nationella tillämpningar på Annex-2, tex. vi ska kunna flyga dessa luftfartyg på EASA-FCL licenser så att vi inte behöver att ha nationella licenser också. Man borde också kunna förnya EASA-FCL behörighet genom att flyga Annex-2 luftfartyg, jag vet att det finns flera frågor om detta rent juridisk, men det är en viktig fråga praktiskt. Tänk dig själv en situation, en pilot flyger flygningar med en flygtid på h, detta kan vara 20-30% på Annex-2, förnyelseprocessen blir då krånglig att urskilja EASA mot Annex-2 luftfartyg. De piloter som flyger så lite att de får svårt att förnya sin behörighet, kanske idag mest flyger Annex-2 luftfartyg, så det finns många aspekter på denna fråga. När det gäller OPS så ska det också vara en enkel tillämpning som fungerar på Annex-2, dock finns nu förslag på vissa delar inom OPS och specialised operations för segelflyg där man tycker att bogsering och tävling ska klassas inom detta område, något som vi mycket starkt ifrågasätter. Avseende FCL; våra nationella föreskrifter TSFS 2013:12 reglerar vi det så att piloten kan få tillgodoräkna sig flygtid och kompetenskontroll som utförs på ett luftfartyg enligt bilaga II (annex II). För att få flyga luftfartyg enligt bilaga II så krävs ett del FCL certifikat. Inget nationellt certifikat krävs. I dagsläget är de bara de bilaga- II luftfartyg som kan motsvaras av samma klass eller typ som ett EASA luftfartyg som är aktuella. När det gäller bilaga II luftfartyg för segel så har inte arbetet kommit så lång. Inom EASA pågår ett arbete för att försöka harmonisera regler när det gäller bilaga II luftfartyg. Avseende OPS; Transportstyrelsen stödjer förslaget och kommer att undersöka vad som kan åstadkommas.

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Juridikenheten Juridiska sektionen för operatörer, fartyg och luftfartyg Konsekvensutredning anpassning av nationella

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Sektionen för flygcertifikat

Sektionen för flygcertifikat Sektionen för flygcertifikat Håkan Bodvik Certifikathandläggare 1999-2009 Ansvarig för administration, kravställning och tester av sektionens IT-system för certifikathandläggning 2001-2013 Kravställning/utveckling/tester/införande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Uppdatering Regler. Vad händer?

Uppdatering Regler. Vad händer? Uppdatering Regler Vad händer? Presentatör Björn Holm, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för teknisk operation

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Luftfartsavdelningens avgifter

Luftfartsavdelningens avgifter Luftfartsavdelningens avgifter Magnus Vik 1 Utgångspunkter för avgiftsarbetet inför 2013 - Myndighetens arbete ska vara avgifts- eller anslagsfinansierat beroende på uppgifternas karaktär. - Att gällande

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Segelflyghandboken. Hänvisningspublikation. Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5. BCL-M kapitel. Segelflygets föreskrifter och anvisningar

Segelflyghandboken. Hänvisningspublikation. Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5. BCL-M kapitel. Segelflygets föreskrifter och anvisningar Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5 er Nedanstående text och referenser utgör en sammanställning över de tillägg, avsteg och tolkningar Segelflyget utfärdat i anslutning till BCL-M samt en överblick över

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

TS-KOMMENTAR: Vi tar till oss synpunkterna och kommer att värdera dem i samband med kommande föreskriftsarbete.

TS-KOMMENTAR: Vi tar till oss synpunkterna och kommer att värdera dem i samband med kommande föreskriftsarbete. 1 3. Ge konkreta förslag på förenklingar/förbättringar av reglerna! Från AOPA Enkätsvar Flygplan i skolverksamhet: I dagsläget tillämpas betydligt hårdare krav på flygplan som används vid skolflygning

Läs mer

Allmänt om projektet Nytt regelverk. Nytt tillsynssystem. Vad händer nu? Funktionskrav, allmänna råd och vägledningar Exempel från regelverket

Allmänt om projektet Nytt regelverk. Nytt tillsynssystem. Vad händer nu? Funktionskrav, allmänna råd och vägledningar Exempel från regelverket Nya nationella föreskrifter Sjöfartsseminarium den 7 april 2016 Innehåll Allmänt om projektet Nytt regelverk Funktionskrav, allmänna råd och vägledningar Exempel från regelverket Nytt tillsynssystem Egenkontroll

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013. vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län.

Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013. vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län. ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013 med varmluftballongen SE-ZFG vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län. Diarienr L-71/13 2013-08-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Ny luftfartslag och luftfartsförordning Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Innehåll Bakgrund Generellt om den nya lagen och förordningen Förändringar

Läs mer

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Generella luftrumskrav

Generella luftrumskrav Generella luftrumskrav Alla luftfartyg som flyger i ett luftrum ska uppfylla de krav som finns inom den luftrumsklassen. Luftrumsklass C; kontrollerad luft, flygkontrolltjänst utövas, transponderkrav,

Läs mer

Nya nationella föreskrifter TSFS serie AIR

Nya nationella föreskrifter TSFS serie AIR Nya nationella föreskrifter TSFS serie AIR Gällande från 1 juli 2016 Presentatör Björn Holm, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg

Läs mer

Licenssystem 2013 Version 6.00

Licenssystem 2013 Version 6.00 Beskrivning Sid nr 1(6) Inledning Efter framkommen kritik mot dagens licenssystem har förbundsstyrelsen och USK inlett ett arbete att ta fram ett nytt förslag av licenssystem. I detta dokument ges en kort

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Remissvar: Res lätt med biljett (Ds N2015:11)

Remissvar: Res lätt med biljett (Ds N2015:11) Promemoria 2015-05-25 N2013:02/2015/ Utredningen om järnvägens organisation N 2013:02 Ert diarienr: N2015/1702/TS Gunnar Alexandersson Telefon 08-405 10 21 Mobil 070-286 62 14 E-post gunnar.alexandersson@regeringskansliet.se

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Den åldrande piloten

Den åldrande piloten Eftermiddagens program: Den åldrande piloten 12.45-13.30 - inledning och bakgrund, vad säger bestämmelserna och vetenskapen? 13.45-14.30 - åldrande, sjukdom och trafiksäkerhet - Trafikmedicinskt Centrum

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet (EU) nr 2015/1088 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

3. Ge konkreta förslag på förenklingar/förbättringar av reglerna! Övrigt

3. Ge konkreta förslag på förenklingar/förbättringar av reglerna! Övrigt 1 3. Ge konkreta förslag på förenklingar/förbättringar av reglerna! Övrigt Från AOPA Enkätsvar Vi ger här nedan ett antal exempel på förenklingar, men vi vill trycka på att TS själva gör en analys av vilka

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23 Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se TSF 2015-23 Narkolepsiföreningen Sveriges remissvar avseende Förslag

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Slutrapport RL 2013:18

Slutrapport RL 2013:18 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:18 Olycka den 24 juni 2013 med motorsegelflygplanet SE-UDA vid Huggenäs, Värmlands län. Diarienr L-78/13 2013-11-13 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Regelutveckling inom helikopterområdet

Regelutveckling inom helikopterområdet Regelutveckling inom helikopterområdet SFR:s årsmöte 2008 6 november 2008 1 Rubriker Reviderad bruksflygbestämmelse i september 2007, LFS 2007:49 (särskilda problemområden) Reviderad JAR-OPS 3 med tillhörande

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57)

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2012 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Checklista för utfärdande av miljö- och luftvärdighetshandlingar för begagnade luftfartyg från tredje land

Checklista för utfärdande av miljö- och luftvärdighetshandlingar för begagnade luftfartyg från tredje land EASA-LUFTFARTYG (Luftfartyg som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 1 ) Den här checklistan ska fyllas i och skickas in till Transportstyrelsen när ni ansöker om miljö- och luftvärdighetshandlingar

Läs mer

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Bilkörning en komplex aktivitet Meningsfull aktivitet Har stor betydelse Komplext och krävande Jag som kört prickfritt

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds )

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds ) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-04 Handläggare Sigrún Andersdóttir Telefon: 08-508 25 119 Anette Brännkärr Telefon: 08-508 250 70 Till Socialnämnden 2017-09-19

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer