Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL"

Transkript

1 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta regler Kvantifierade problem, rimlig kravbild Vad som är onödigt med regeln i bilaga 1 punkt 13 i LFS 2007:58 behöver utredas och klargöras. Generellt kan det finnas ett behov av att se över regleringen som gäller uppgifter i driftfärdplan. Förslaget är värt att beakta för att pröva det innehåll som i dagsläget utgör regelkrav. Beroende på vilken typ av luftfartyg som i framtiden eventuellt ska tillämpa motsvarande 2007:58 kan det få betydelse för innehållet i bilagorna om driftfärdplan. Det finns idag inget beslut på vad till exempel Annex II-luftfartyg ska följa för regelverk. Punkt 13 är för övrigt viktig för bland annat bränsleuppföljning och navigering. Vid en framtida översyn av 2007:58 inom ramen för föreskriftprocessen bör samtliga tre bilagor om driftfärdplan och bränsleplan ses över och eventuella förändringar konsekvensutredas. Detta för att skapa enkla, tydliga och relevanta regler som håller sig till Transportstyrelsens direktiv och mål samt är tillämpbara av brukarna. Magnus Transportstyrelsen har en allmän ambition att arbeta mot målbaserade regler och delar er uppfattning i den delen. Där vi kan föreskriva nationellt bör det kunna vara en bra väg framåt. I de fall frågorna omfattas av EU-regler behöver vi arbeta med frågorna där. Tillägg 20 augusti 2012 AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL När det gäller regelförenkling är medical för LAPL innehavare: Även om kraven i sig styrs av EU-förordning, så finns det en passus angående att allmänläkare kan göra undersökningen om det medges av nationell lagstiftning. Självklart ska den nationella lagstiftningen - och tillämpningen av lagstiftningen - medge att allmänläkare gör undersökningar på LAPL-innehavare även i Sverige. Gäller alltså att även Transportstyrelsen arbetar för att vi ska kunna tillämpa Part FCL

2 2 på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Jag tar upp detta med dig, eftersom EU-regelverket i just denna fråga hänvisar till den nationell rätt. TSFS 2013:14 medger att allmänläkare gör undersökningar för LAPL anger hur detta ska gå till baserat på kraven i Aircrew Regulation. ARA.MED.145 anger att anmälningsförfarandet syftar till att säkerställa att allmänläkaren är medveten om vilka krav som gäller. Transportstyrelsen har valt en enkel försäkran i stället för någon form av examination. ARA.MED 150 kräver att Transportstyrelsen ska föra ett register över dessa allmänläkare som ska delges EASA och andra stater. För att detta ska kunna ske via internet krävs ett godkännande enligt Personuppgiftslagen. ARA.- MED.245 ålägger Transportstyrelsen ett tillsynsansvar över dessa allmänläkare, vilket de måste vara medvetna om och godta. Användning av Transportstyrelsens dokumentationssystem krävs för en kostnadseffektiv ärendehantering och tillsyn. Anmälan görs enkelt via Transportstyrelsens webbplats. EAA Vi tycker att det är ett bra initiativ av Transportstyrelsen att vi så tidigt av ett projekt för regelutveckling blivit kontaktade. Det skulle vara bra att Transportstyrelsen har ett möte/seminarium med en representant från vardera av de tillfrågade organisationerna för att för dem presentera planen för projektet och dess faser samt informera om när vi vid nästa tillfälle kommer att bli kontaktade. Det skulle underlätta att redan nu få veta vilka bestämmelser som kommer att ersättas med EASA-bestämmelser. Tack så mycket för din positiva återkoppling. Vi delar er uppfattning att Transportstyrelsen ska informera branschen om de kommande regelverken. Vi har dock ännu inte gjort en fullständig analys av vilka delar som blir aktuella för de olika verksamhetsformerna inom alla olika delar av EU regelverken. Vi har för avsikt att under 2014 informera om de tillämpliga delarna vad gäller operativa frågor. KSAK-M Ett kort svar är givet i enkäten. Bra att detta projekt drivs. Det går inte att lösryckt ge konkreta svar på ett värdefullt sätt. Det fordrar stor insats att granska regelverket. Att dutta med enskilda förslag kanske inte ger så mycket. Det är nog mera frågan om principer och tänkesätt. Regelverket ger inte den frihet som man i praktiken utnyttjar inom pilotkåren. Sunt förnuft och viss form av egen bedömning skulle i vissa fall ge ett bättre resultat. Om man på en 70-väg inte bör köra mer

3 3 än 50 så blir man farlig om man utnyttjat det som är tillåtet. Insikt i det lämpliga är kanske bättre än en regel som för vissa medför en begränsning och för andra blir livsfarlig om dess gränser nyttjas. Vad jag efterlyser är ett nytt tänkesätt! Transportstyrelsen tackar ert enkätsvar. Ni är välkomna att skicka in konkreta förslag både vad gäller befintliga krav och ert förslag på nytt tankesätt till SBF Tack för att Svenska Ballongfederationen får möjlighet att delta i detta projekt. Jag hoppas att denna enkät är starten av projektet och att det kommer att bildas ett antal arbetsgrupper för att fördjupa sig i olika ämnesområden. Svenska Ballongfederationen är gärna med och arbetar i projektets fortsättning. Svenska Ballongfederationen (SBF) är ett grenförbund i Svenska Flygsportförbundet (FSF), och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Föreningarna anslutna till SBF och FSF har drygt 600 aktiva medlemmar. Under 2011 fanns det 85 piloter med giltigt svenskt ballongcertifikat, därutöver finns det några piloter med giltigt utländskt certifikat. Det finns knappt 100 luftvärdiga svensk-registrerade ballonger. Dessutom finns ett antal ballonger som i huvudsak flyger i Sverige, men är registrerade i framförallt England. SBF bedriver flera verksamheter med godkännande och under överinseende från Transportstyrelsen. Sedan många år bedriver SBF en Flygskola för utbildning av ballongpiloter och instruktörer. Skolan har drygt aktiva 10 instruktörer och tre examinatorer. Sedan ett par år tillbaka driver SBF en organisation för övervakning av den kontinuerliga luftvärdigheten, CAMO, med ansvar för samtliga ballonger i Sverige och ett stort antal ballonger i Danmark, Norge och England. Dessutom har SBF en F-verkstad för att utföra underhåll och reparationer på luftfartyg. SBFs CAMO och F- verkstad är, mig veterligen, de enda organisationerna i Sverige med godkännande för varmluftsballong. SBF representerar all ballongflygning i Sverige, såväl privatflygning/tävlingsflygning som kommersiell flygning. Ett stort antal svenska ballongföretag är medlemmar i SBF. Företagen utnyttjar främst tjänster från SBFs CAMO och F- verkstad i sina verksamheter. Tyvärr har det varit väldigt svårt att få respons från SBFs medlemmar på den bifogade enkäten. Jag tror att den är för allmänt hållen, och att det finns en viss uppgivenhet inom ballongsverige. Det finns en misstro på att detta projekt verkligen kommer att kunna genomföra några förbättringar. Generellt så kan man säga att alla tycker att det blivit dyrare,

4 4 besvärligare och mer byråkratiskt att inneha ballongcertifikat och äga ballong i Sverige under de senaste 10 åren. Som jämförelse har bland annat England lyckats hålla nere både kostnader och byråkrati, och därför har ett antal svenskregistrerade ballonger flyttat till engelsk registrering. Ett förslag på arbetsgrupp skulle kunna vara att jämföra Sverige med England. Hur har England lyckats hålla nere kostnaderna och byråkratin? Även USA (FAA) har betydligt mindre byråkrati och avgifter när det gäller ballongflygning. Jag vet att USA inte lyder under EASA, men för några år sedan så vet jag att svenska luftfartsmyndigheten gärna sneglade på vad amerikanerna hade för sig. För att försöka svara konkret på enkäten (annat än att bara tycka allt blivit dyrt och besvärligt) så finns det några konkreta synpunkter och jämförelser som projektet skulle kunna arbeta vidare på: - Regelverket anses väldigt krångligt och svårnavigerat. Gäller BCL fortfarande? Vad har tagits över av EASA? Hur hittar man enkelt (på webben) det som gäller i Sverige idag och nu? - Hur påverkar man regelverket? Enkäten begränsar till det som inte styrs av EASA. Vad är det egentligen? Våra medlemmar har inte den kunskapen, därav den dåliga svarsfrekvensen. Utbildning krävs! Hur på verkar man bäst EASA? Kommer GA-projektet bara behandla regelverk som inte styrs av EASA? - EASAs regelverk kan tolkas väldigt strikt, eller frikostigt. Den allmänna känslan inom ballong-sverige är att svenska Transportstyrelsen tolkar reglerna alldeles för strikt. Jämfört med t ex England som verkar tolka reglerna "mildare". Kan man tolka regelverket från EASA med frikostigt för att underlätta för allmänflyget i Sverige? Tack för era synpunkter. Vi har förståelse för era synpunkter vad gäller våra avgifter och hoppas att ni svara på remissen vad gäller vår nya avgiftsföreskrift. BLC gäller inte längre utan de har ersatts av Luftfartsstyrelsens (LFS) och numera Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS). Dessa gäller fortfarande. EU kommer att reglera operativa frågor för ballongflyget både privata och kommersiella. Dessa regelverk är under framtagande. Som det ser ut kommer dessa att börja gälla 2016 för privata ballongflygningar och 2017 för kommersiella. Transportstyrelsen kommer i god tid innan ikraftträdandet informera om dessa. Vad gäller luftvärdighetsfrågor är dock idag redan reglerade av EU och certifikat för ballong kommer att gälla från och med 8 april 2015.

5 5 Det är viktigt att ni som bolag och enskilda enkelt kan hitta våra regler oavsett om det härstammar för våra nationella regler eller EU. Vi ser över vår hemsida i denna del. Sverige är representerade i regelgivningen även inom EU och det är därför viktigt att vi har ett bra samarbete så att vi kan framföra våra svenska synpunkter på ett bra sätt. Vad gäller tolkningar av EU regler så håller vi oss till de tolkningsdokument som tas fram av EASA. Har ni något konkret exempel på att Sveriges tolkning avviker är ni välkomna att skicka in dom till Vi delar er uppfattning att vi även i framtiden bör ha regelbunden kontakt mellan myndighet och branschen. Jag brukar jämföra privat ballongflygning med att köra en tung last lastbil. För att få köra tung lastbil privat behöver man ha C-körkort. Detta körkort ska förnyas med jämna mellanrum och då ska även en väldigt enkel läkarundersökning genomföras. Läkarundersökningen är väldigt enkel, typ hörsel, syn och allmän hälsa. För att få flyga ballong privat krävs mycket omfattande läkarundersökningar med väldigt täta intervall. Ju äldre du är desto tätare, en gång om året som mest. Man kan fråga sig varför det är på det viset. Är risken med ballongflygning så mycket större jämfört med att framföra en tung lastbil utan krav på aktuell erfarenhet i trafiken? Som jämförelse så kräver amerikanska FAA ingen läkarundersökning av ballongpiloter, varken av privata piloter eller kommersiella piloter. Piloten intygar själv att han/hon är frisk nog att framföra en ballong. Hur många ballongolyckor i USA är relaterade till pilotens ohälsa? Väldigt, väldigt få enligt mig, men det är kanske ett område som GA-projektet kan fördjupa sig i. Man kan också jämföra ballongflygning med motsvarande vattenburna fartyg, segelfartyg och motorbåtar. Jämför kraven på privat ballongflygning med privat segling eller motorbåt, och du ser att kraven på både pilot/kapten och farkost är mycket, mycket striktare för ballong än för motsvarande fartyg på hav och sjö. Ingen ändring. Nationella innehavare av ballongcertifikat ska uppfylla kravet i ICAO Annex I på att man ska inneha ett medicinskt intyg klass 2. För den som inte uppfyller kraven för klass 2 inför vi en möjlighet att använda medicinskt intyg för LAPL till 8 april 2015 i väntan på att LAPL för ballong införs. EASA har meddelat att nationella begränsningar inte

6 6 får föras in i medicinska intyg utfärdade enligt EU-förordningens regler. -När det gäller avgifter så finns det väldigt mycket att säga, men jag antar att projektet inte ska behandla avgifter? Återkom om avgifter omfattas, för då kan jag komplettera med ytterligare information. Avgifter ingår inte i projektet men vi hoppas att ni utnyttjar möjligheten att svara på remissen vad gäller vår nya avgiftsföreskrift. SBF har även mycket synpunkter och idéer runt luftvärdighet och CAMO, men det området omfattas väl inte heller av projektet? Det stämmer att luftvärdighet inte ingår i projektet men synpunkter som rör allmänflyget kan alltid framföras via Jag ber om ursäkt för att jag inte skrivit in svaren på själva enkäten och kanske inte tillräckligt tydligt pekat ut konkreta regler att förenkla. Jag hoppas att detta ger en del idéer runt vad GA-projektet kan fördjupa sig i. SBF deltar gärna i det fortsatta arbetet i GA-projektet. Det vore bra att bryta ner projektet i mindre arbetspaket med fokus på olika ämnesområden. SBF har flera utskott med inriktning på olika områden, Teknik, Utbildning, Tävling osv. Det är lättare att få svar och engagemang från medlemmarna om frågorna ställs mer specifikt riktat mot ett speciellt område, t ex certifikatsregler och läkarundersökningar. Transportstyrelsen diskuterar gärna detta vidare med er hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. Vi ser gärna att ni återkopplar på SPMF Med risk för att låta lite inställsam tycker vi från Svenska Paramotorförbundet, SPMF, att kontakten med framför allt Barbro Holmqvist och Peter Winberg fungerat mycket bra. EU-regelverken kommer inte att inkludera regler för

7 7 skärmflyg. För information kommer vi att lägga in information om EU-regelverken på vår hemsida om Allmänflyg. Vi ser inga bekymmer i arbetet kring vår delegering och känner oss trygga i att få den hjälp vi behöver från Transportstyrelsen om det skulle behövas. Under 2011 och för verksamheten 2012 har vi haft kontakt med Barbro och Peter, vilket utmynnat i att vi snäppt upp oss flera steg kring det administrativa och våra rutiner. Vi är övertygade att vi haft en mycket fokuserad verksamhet kring framför allt utbildning, kvalitet och uppföljning i vårt förbund tidigare, men i och med det arbete som lagts ned inför 2012 tillsammans med Barbro och Peter har vi fått en bättre samsyn och högre kvalitet på det mesta. I de 2 dokument som ni skickat oss finns inbäddat en frågeställning som kräver ett omfattande arbete med att sätta sig in i vilka förändringar som kommer att ske när svenska luftfartsregler ersätts eller kompletteras med de regler som gäller inom EU. I de olika delegerade verksamheterna inom allmänflyget har vi nu fått 20 dagar på oss att läsa upp oss på materialet. Transportstyrelsen är vår myndighet och länk till andra myndigheter i Europa. Jag kunde inte finna någon länk vidare för att vi från vårt lilla flygförbund skulle kunna leta oss fram och se hur de stora "regeldragen" inom EU påverkar oss. Jag måste ställa frågan om vi borde bli inbjudna till en information om vad de nya EU-regelverken innebär? SSF Tack för er kommentar och för ert beröm. Vi delar er uppfattning att Transportstyrelsen ska informera branschen om de kommande regelverken. Vi har dock ännu inte gjort en fullständig analys av vilka delar som blir aktuella för de olika verksamhetsformerna inom de olika sakområdena. På området Certifikat och utbildning finns följande information på Transportstyrelsens hemsida Vi hoppas även att ni haft möjlighet att delta vid något av de informationsmöten som hållits på flera platser i Sverige under våren När det gäller flygoperativa frågor har Transportstyrelsen för avsikt att under 2014 informera om tillämpliga delar. Kommande EASA regler är som vi alla vet mycket svåra att förändra, däremot är det viktigt att vi nationellt gör så mycket vi kan för att förenkla införandet i vårt land. Vi arbetar för att i möjligaste mån effektivisera och förenkla införandet av de nya regelverken. Stig Holm, Ämne: Prestandasäkerhet vid privatflyg enligt TSFS 2011:114

8 8 flyglärare Strömsunds flygklubb Jag har en liten kommentar till författningen: Vid planering av flygning finns en detalj som få, om ens ingen, verkar ha förstått även om det klart framgår av följande text i författningen: "14 Startmassan får inte vara högre än att den beräknade landningssträckan i vindstilla vid ankomst till målflygplatsen eller alternativflygplatsen..." Fokus på detta är ordet vindstilla, d.v.s. ingen hänsyn får tas till eventuell prognosticerad motvind vid tidpunkten för ankomst, vindkorrektioner får endast tillämpas vid aktuell landning (då bortfaller i.o.f.s. också kravet på att landningen ska kunna genomföras inom 70% av tillgänglig landningssträcka. Därför tycker jag att det är lite olyckligt med ordvalet tidigare i författningen: "10 När en flygning planeras ska landningssträckan beräknas och nedanstående omständigheter beaktas: 1. Flygplatsens höjd över havet. 2. Banbeskaffenhet, såsom gräsyta eller hal bana på grund av snö, vatten eller is. 3. Vind enligt aktuell väderprognos. 4. Övriga faktorer som har betydelse enligt flyghandboken." Punkten 3. antyder att man ska ta hänsyn till vinden vid planeringen. Naturligtvis är det nödvändigt att ta hänsyn till prognosticerad vind avseende t.ex. max. sidvindskomposant men för beräkning av landningssträcka saknar vinden betydelse. Jag tycker att texten borde omarbetas så att den överensstämmer med bestämmelserna.. 14 reglerar en övre gräns för startmassa. 10 reglerar vad befälhavaren ska ta hänsyn till vid beräkning av landningssträcka. Eftersom skrivningen upplevs som otydlig, bör Transportstyrelsen beakta det och ytterligare förtydliga föreskriften. Möjligen kan gränsen mellan planering och operativ reglering bli tydligare. För att ändra det behöver frågeställningen klargöras och eventuella ändringar konsekvensutredas. Magnus

9 9 Bengt Lindgren Svenska flygsportför bundet Kostnader för att bedriva Flygsport kontra andra sporter Delegationsförfarande Vad kan Svenska Flygsportförbundet göra för att kostnadsreduktion ska kunna erhållas? Vad krävs för myndighetskontroll? Hur kan vi som organisation förenkla för myndigheten/kostnadsreducering för båda parter? När EU-förordningen tillämpas fullt ut, kommer det bara att vara UL-certfikat som är nationella och som berör allmänflyget. För att delegera myndighetsutövande krävs en grundlig genomgång, och en sådan kommer att göras under året. Idag delegeras redan verksamhet som rör luftvärdighet inom stora delar av allmänflyget. Vi på Transportstyrelsen strävar efter att effektivisera våra flöden för att på så sätt kunna påverkar de avgifter som hamnar hos våra brukare. Konkreta förslag inom ramen för detta område kan lämnas till: Göran Swenson Flygande Veteraner För att ett regelverk skall kunna tolkas och tillämpas på ett korrekt sätt krävs att en regelstruktur baseras på logik och även en identifierbar situation. EU-kommissionens omfattande arbete med att skapa ett gemensamt regelverk är naturligtvis i grunden bra. Många delar i JAR OPS är bra och men tyvärr så har man allt för ofta tappat tråden genom att stycka texten i många hänvisningar och appendix. JAR FCL är än värre misshandlad i detta avseende. Ibland blir man osäker på att man hittat ett entydigt och korrekt svar på det man söker. Därför några synpunkter inför utformandet av regler för allmänflyg. 1. Ta till vara det utrymme som finns inom ramen för nationella regler och tillämpningar. 2. Bygg en logisk och lättbegriplig regelstruktur. 3. Anpassa en rubrik- utformning som är lätt att begripa. 4. Lägg in ett genomtänkt sökregister. 5. Dela in allmänflyget i väl avgränsade tillämpningsområden. 6. Överväg om det kan finnas samverkansområden inom Skandinavien.

10 10 Henrik Svensson SSF 7. Transportstyrelsen tar till sig förslagen. Det viktigaste är att först fastställa vad som blir kvar inom det nationella området. Den analysen ska vi inleda så snart EU regelverken är antagna vilket väntas ske under hösten Vi kommer då att ta kontakt mer er och andra inom sektorn för att få bra synpunkter. Några kommentarer på din fråga: Jag anser att vi ska vara försiktiga att tillämpa EASA regelverk nationellt, vilka delar som ska tillämpas måste beslutas utifrån nyttan samt om det är flygsäkerhetsgrundande. Att kräva EASA organisationer som F, CAMO och underhållsprogram på Annex-2 känns inte bra, då det blir mer komplicerat samt förmodligen även mer kostsamt. När det gäller FCL så känner jag att vi måste göra vettiga nationella tillämpningar på Annex-2, tex. vi ska kunna flyga dessa luftfartyg på EASA-FCL licenser så att vi inte behöver att ha nationella licenser också. Man borde också kunna förnya EASA-FCL behörighet genom att flyga Annex-2 luftfartyg, jag vet att det finns flera frågor om detta rent juridisk, men det är en viktig fråga praktiskt. Tänk dig själv en situation, en pilot flyger flygningar med en flygtid på h, detta kan vara 20-30% på Annex-2, förnyelseprocessen blir då krånglig att urskilja EASA mot Annex-2 luftfartyg. De piloter som flyger så lite att de får svårt att förnya sin behörighet, kanske idag mest flyger Annex-2 luftfartyg, så det finns många aspekter på denna fråga. När det gäller OPS så ska det också vara en enkel tillämpning som fungerar på Annex-2, dock finns nu förslag på vissa delar inom OPS och specialised operations för segelflyg där man tycker att bogsering och tävling ska klassas inom detta område, något som vi mycket starkt ifrågasätter. Avseende FCL; våra nationella föreskrifter TSFS 2013:12 reglerar vi det så att piloten kan få tillgodoräkna sig flygtid och kompetenskontroll som utförs på ett luftfartyg enligt bilaga II (annex II). För att få flyga luftfartyg enligt bilaga II så krävs ett del FCL certifikat. Inget nationellt certifikat krävs. I dagsläget är de bara de bilaga- II luftfartyg som kan motsvaras av samma klass eller typ som ett EASA luftfartyg som är aktuella. När det gäller bilaga II luftfartyg för segel så har inte arbetet kommit så lång. Inom EASA pågår ett arbete för att försöka harmonisera regler när det gäller bilaga II luftfartyg. Avseende OPS; Transportstyrelsen stödjer förslaget och kommer att undersöka vad som kan åstadkommas.

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa. Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.se Transportstyrelsen E-mail: luftfart@transportstyrelsen.se 60173

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB 1. Anmälan 1.1 Första steget till registrering av försäkringsförmedlare

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Fråga Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Hej Jag har några spontana frågor 1. Är det fortsatt tillåtet att i stället för ATC-färdplan ha egen uppföljning i fjällområde eller andra områden där VFR

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL)

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) BAKGRUND PersonuppgiftsLagen (PuL) har tillkommit för att skydda den enskilde individen mot oönskad exponering av personrelaterade uppgifter på bland annat internet.

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Stärkt skydd mot och barnäktenskap

Stärkt skydd mot och barnäktenskap Stärkt skydd mot och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:35 Innehåll Förklaring av förkortningar

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2008-06-01 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Hjelmco Oil. Bild nr 1

Hjelmco Oil. Bild nr 1 Hjelmco Oil Bild nr 1 Bild nr 2 Bild nr 3 Bild nr 4 Bild nr 5 Bild nr 6 Sverige är skyldigt att införa standardbeskattning av flygbensin vid s.k. privat nöjesflygning Men brasklapp följde med! Bild nr

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Kompetens hos yrkesförare Enligt

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer