Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter"

Transkript

1 ELSÄK1000, vp-1.0, REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet Er ref/dnr M2015/283/Ee med kopia till Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga Elsäkerhetsverket överlämnar härmed remissvar på Elbehörighetsutredningens betänkande Elsäkerhet en ledningsfråga (SOU 2014:89). Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter Elsäkerhetsverkets inställning Elsäkerhetsverket ställer sig mycket positiv till förslagen i betänkandet och välkomnar behörighetsreformen. Vår uppfattning är att ansvarsöverflyttningen av överinseendet från den fysiska personen, elinstallatören, till det utövande företaget är grunden för att skapa ett modernt, flexibelt och begripligt behörighetssystem där ansvaret läggs på den aktör som har bäst möjlighet att utöva inflytande över arbetet. Förslagen innebär också att det blir enklare för konsumenter och andra anläggningsinnehavare att säkerställa att elinstallationsarbete utförs på ett behörigt sätt. När det gäller publicering av information från registret på Elsäkerhetsverkets webbplats vill Elsäkerhetsverket understryka att 3 kap. 10 i förslaget till ny elsäkerhetsförordning endast tar sikte på elinstallationsföretagen, vilket är mycket positivt. För att reformen ska få genomslag är det viktigt att publiceringen inte omfattar auktoriserade elinstallatörer eftersom avtal om elinstallationstjänster ingås med elinstallationsföretag. Ovanstående hindrar dock inte att Elsäkerhetsverket på annat sätt än publicering gör innehållet i registret över auktoriserade elinstallatörer tillgängligt för organisationer, företag m.m. som har behov av snabb och säker tillgång till uppgifter om auktorisation. En sådan hantering ska då ske i enligt med personuppgiftslagen och Elsäkerhetsverket ser ingen anledning att reglera dessa frågor i särskild ordning. E L S Ä K E R H E T S V E R K E T T E L E - P O S T O R G. N R Box 4, Kristinehamn F A X W E B B

2 2 (6) Om Elsäkerhetsverkets ändringsförslag Elsäkerhetsverket har i arbetet med remissen analyserat utredningens författningsförslag och funnit att det finns vissa mindre behov av ändrade lydelser utifrån hur det reformerade behörighetssystemet tros vara avsett att genomföras i praktiken. Dessa ändringsförslag bedöms dock inte påverka den föreslagna reformen nämnvärt. Elsäkerhetsverket har vid genomgång av det remitterade förslaget särskilt analyserat huruvida registrets innehåll och publicering är ändamålsenligt utifrån vad som är syftet med detsamma. Elsäkerhetsverkets synpunkter och ändringsförslag redovisas i detalj i del 2 av remissvaret. Övrigt revideringsbehov starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel Elsäkerhetsverket vill särskilt uppmärksamma att övriga delar av nuvarande ellag och tillhörande förordningar som rör elsäkerhet föreslås överflyttas till en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning, utan att några innehållsmässiga ändringar är gjorda eller avsedda. Detta är en följd av att innehållet i nuvarande starkströmsförordning och förordning om elektrisk materiel inte har omfattats av utredningens arbete. Elsäkerhetsverket utesluter inte att behov av en översyn av dessa delar uppkommer på sikt. Del 2: Detaljerade synpunkter och ändringsförslag Nedan följer en detaljsammanställning av de synpunkter och ändringsförslag som Elsäkerhetsverket har på författningsförslagen med anledning av remissen. Uppställningen är gjord i samma ordning som betänkandet. Förslag till ny elsäkerhetslag 3 kap 1 - aktsamhetskrav vid annat arbete Paragrafen är otydlig gällande vad som avses med annat arbete. Elsäkerhetsverket bedömer att myndighetens föreskriftsbemyndiganden i 3 kap. 11 punkterna 1 och 4 i förslag till ny elsäkerhetsförordning innebär att undantag kan göras även när det gäller endast delar av 3 kap. förslag till ny elsäkerhetslag. Detta innebär t.ex. att elinstallationsarbete som idag inte är behörighetskrävande (så kallade fria arbeten) kommer att omfattas av aktsamhetskravet även om Elsäkerhetsverket genom föreskrifter undantar vissa arbeten från krav på egenkontrollprogram, registrering

3 3 (6) samt auktoriserad elinstallatör. Behovet av att reglera annat arbete som alltså är sådant arbete som inte är behörighetskrävande behövs inte. Elsäkerhetsverket föreslår att eller annat arbete på en starkströmsanläggning stryks ur paragrafen. 7 kap 1 - skäl för återkallande/inskränkning av auktorisation Av det remitterade förslaget till ny elsäkerhetslag framgår att Elsäkerhetsverket får återkalla eller inskränka ett beslut om auktorisation om elinstallatören visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete. Elsäkerhetsverket bedömer att det kan finnas situationer där en auktorisation ska kunna återkallas även av andra skäl. Detta på grund av att auktorisationen faktiskt möjliggör, inte bara elinstallationsarbete, utan också att man i ett företag kan ikläda sig rollen att verka för att elinstallationer ska utföras i enlighet med gällande regelverk. När det gäller tillsynen av efterlevnaden av 3 kap. 4 är det elinstallationsföretaget som är ansvarig för att kravet är uppfyllt och tillsynen kommer också att vara riktad mot elinstallationsföretaget. Detta utesluter dock inte att en auktorisation ska kunna återkallas av andra skäl än oskicklighet eller försummelse. Elsäkerhetsverket föreslår att auktorisation även får återkallas eller inskränkas om elinstallatören på annat sätt visat sig uppenbarligt olämplig att inneha auktorisation som elinstallatör. Elsäkerhetsverket föreslår att lydelsen av första stycket ändras till följande. Elsäkerhetsverket får återkalla eller inskränka ett beslut om auktorisation om elinstallatören visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete eller på annat sätt visat sig uppenbarligt olämplig att inneha auktorisation som elinstallatör. 7 kap 7 - registrering av förbud mot icke anmälda elinstallationsföretag I de fall ett elinstallationsföretag som inte är anmält till Elsäkerhetsverket förbjuds att utföra elinstallationsarbete till följd av att företaget inte uppfyller kraven måste dessa förbud också föras i register. Genom att dessa organisationsnummer registreras kan en kontroll av nya registreringar göras mot förbudsregistret så att ett företag med sådant förbud inte kan registrera sig med samma automatik som andra. I sådana situationer måste registreringen göras efter prövning av Elsäkerhetsverket då myndigheten kontrollerar att företaget faktiskt uppfyller kraven. Elsäkerhetsverket föreslår följande lydelse.

4 4 (6) 3. företag vars verksamhet förbjudits eller förelagts att upphöra med stöd av 6 kap. 3 eller 6 elsäkerhetslagen. För att vara extra tydlig kan punkten 2 också ändras enligt följande. 2. elinstallationsföretag som gjort anmälan enligt 3 kap. 6 och inte omfattas av punkten 3, och. Övrigt - möjlighet att förbjuda fysiska personer som tillfälligt arbetar med stöd av yrkeskvalifikationsdirektivet Auktoriserad elinstallatör är ett reglerat yrke som omfattas av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU, som ska vara införlivat i Sverige den 18 januari I artikel 5.3 i yrkeskvalifikationsdirektivet framgår bl.a. att tillfälliga yrkesutövare ska omfattas av de yrkesregler av yrkesmässig, yrkesrättslig eller administrativ art som har direkt samband med yrkeskvalifikationerna. Tillfälliga yrkesutövare ska också omfattas av de disciplinära bestämmelser som tillämpas i den mottagande medlemsstaten på personer som utövar samma yrke i den medlemsstaten. En utövare som är här tillfälligt och arbetar som elinstallatör får göra detta utan någon anmälan, registrering eller motsvarande. Eftersom rätten att utöva yrket inte är avhängigt vare sig auktorisation eller registrering saknar sanktionerna återkallelse och inskränkning betydelse. För att genomföra artkel 5.3 i yrkeskvalifikationsdirektivet bör det övervägas att införa möjlighet för Elsäkerhetsverket att förbjuda en fysisk person att tillfälligt utöva elinstallationsarbete om utövandet strider mot elsäkerhetslagen, t.ex. genom en extra ny paragraf i 6 eller 7 kap. elsäkerhetslagen. Förslag till ny elsäkerhetsförordning 2 kap 14 - en punkt har fallit bort 2 kap 10 finns inte med i bemyndigandet för Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket föreslår att även 2 kap 10 elsäkerhetslagen tas med. 3 kap 8 andra punkten Elinstallatörer är fysiska personer vilket innebär att de inte har en tjänsteadress. Elsäkerhetsverket föreslår att ordet tjänsteadress byts ut till kontaktuppgifter.

5 5 (6) 3 kap 8 [ny tredje punkt i första stycket] information om att elinstallatören är anmäld för ett elinstallationsföretag i registret Registret avseende elinstallatörer bör i förekommande fall innehålla uppgift om huruvida elinstallatören är registrerad hos företag att verka enligt 3 kap. 4, förslag till ny elsäkerhetslag. Detta kräver dock inte att elinstallatören anmäler sådan registrering till Elsäkerhetsverket eftersom Elsäkerhetsverket får denna uppgift från respektive registrerat företag. Uppgiften hämtas med automatik och skulle eventuellt vara förenlig med personuppgiftslagen även utan uttryckligt stöd i förordningen, men Elsäkerhetsverket önskar ändå uttryckligt stöd för att registrera uppgiften för att det ska vara tydligt och förutsebart för de registrerade. Skäl för att registrera uppgiften är att det skulle förenkla Elsäkerhetsverkets tillsyn. Exempel: Om en elinstallatör är registrerad för flera företag, kan detta vara skäl för att initiera tillsyn av egenkontrollprogrammen hos dessa företag för att säkerställa att kraven efterlevs. Detta är ett sätt att förebygga att företagen inte bara har en elinstallatör, utan också att denne ges möjlighet att verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med regelverket. Det underlättar också kontroll av att registrerade uppgifter är korrekta. Elsäkerhetsverket föreslår att en tredje punkt införs med följande lydelse. 3. i förekommande fall, uppgift om företag som har registrerat den auktoriserade elinstallatören enligt andra stycket punkten 5. 3 kap 8 fjärde punkten Elsäkerhetsverket anser att lydelsen bör ändras så att det blir tydligt att det är fråga om uppgift om sådant slag av elinstallationsarbete som Elsäkerhetsverket ska utfärda föreskrifter om, se 11 tredje punkten. Elsäkerhetsverket föreslår följande lydelse. 4. uppgift om vilka slag av elinstallationsarbete som registreringen omfattar, samt 3 kap 8 femte punkten en eller flera elinstallatörer kan anmälas En mindre ändring bör göras för att visa att man kan ha flera auktoriserade elinstallatörer som av företaget getts i uppgift att verka för att företaget uppfyller kraven i lagen och därtill hörande författningar. Hur arbetsfördelningen dessa elinstallatörer emellan ser ut är upp till företagen att besluta om, så länge kraven faktiskt uppfylls.

6 6 (6) Utöver ovanstående kan det vara bra att hänvisa till att registreringen endast avser personen/personerna som ska inneha tjänsten i den funktion som ska finnas i varje elinstallationsföretag (och som endast kan innehas av auktoriserade elinstallatörer) så att det blir tydligt att man inte ska anmäla alla anställda auktoriserade elinstallatörer. Elsäkerhetsverket föreslår följande lydelse. 5. den eller de auktoriserade elinstallatörer som är knutna till verksamheten enligt 3 kap. 4 elsäkerhetslagen. 3 kap 10 - publicering av uppgifter om elinstallationsföretag Om företaget bedrivs som enskild firma utgör personnumret också organisationsnummer och bör då publiceras för att den enskilde ska kunna kontrollera att företaget är registrerat som elinstallationsföretag. Samma sak gäller bostadsadress, om företaget använder en sådan, ska inte detta utesluta publicering. Elsäkerhetsverket föreslår att följande mening stryks. Detta gäller dock inte uppgifter om personnummer och bostadsadresser 3 kap 11 [ny punkt 4] Elsäkerhetsverket föreslår att en ny punkt införs enligt följande: 4. meddela ytterligare föreskrifter om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla 3 kap 11 femte punkten Befintlig punkt 4 omnumreras till punkt 5. I övrigt har Elsäkerhetsverket inga synpunkter på förslagen i betänkandet. I detta ärende har generaldirektören Elisabet Falemo beslutat. Tekniska direktören Anders Richert har varit föredragande. Verksjuristen Kim Reenaas har deltagit i den slutliga handläggningen av ärendet. Elisabet Falemo

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017 en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Nya regler för att utföra elinstallationer! Den 1 juli 2017 kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft!

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande REMISSYTTRANDE 2014-08-28 Dnr 2.5-1214-14 Utbildningsdepartementet Universitet- och högskoleenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (Ert

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått.

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått. PM 1 (16) Johan Lidbaum Avdelningen för anläggningar 010-168 05 51 2016-12-14 Dnr 16EV2147-2150 Bilaga 1: Installatörsföretagens synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elinstallationsföretag

Läs mer

Remiss av betänkandet Marknadskontrollmyndigheter befogenheter och sanktionsmöjligheter SOU 2017:69

Remiss av betänkandet Marknadskontrollmyndigheter befogenheter och sanktionsmöjligheter SOU 2017:69 REMISSVAR 1 (8) Karin Sjöberg Verksjurist Avdelningen för analys 010-168 05 92 2018-01-22 Dnr 17EV15021 Er ref/dnr UD2017/14817/HI Utrikesdepartementet 10339 Stockholm Remiss av betänkandet Marknadskontrollmyndigheter

Läs mer

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören NY ELLAG I SVERIGE Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att Sverige får ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna

Läs mer

Nya regler för elarbete. En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag

Nya regler för elarbete. En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag Nya regler för elarbete En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag 1 Detta informationsmaterial har tagits fram i samband med Elsäkerhetsverkets remiss

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Drygt ett år med ny Elsäkerhetslagstiftning Vad har hänt? Anders Richert

Drygt ett år med ny Elsäkerhetslagstiftning Vad har hänt? Anders Richert Drygt ett år med ny Elsäkerhetslagstiftning Vad har hänt? Anders Richert Det nya elsäkerhetsregelverket Lag Elsäkerhetslag (2016:732) Förordning Elsäkerhetsförordning (2017:218) Föreskrifter ELSÄK-FS 2017:2

Läs mer

Läs detta först. Även om du inte gör ändringar får du alltid kopiera text och bilder till din egen mall och använda din egen logotyp.

Läs detta först. Även om du inte gör ändringar får du alltid kopiera text och bilder till din egen mall och använda din egen logotyp. Läs detta först Detta dokument har tagits fram av Elsäkerhetsverket och kan användas av företag och organisationer som önskar utbilda egna medarbetare eller andra om det nya regelverk om elsäkerhet som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elsäkerhetsförordning; utfärdad den 16 mars 2017. SFS 2017:218 Utkom från trycket den 28 mars 2017 Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning är meddelad med stöd av

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Nya elsäkerhetslagen en introduktion

Nya elsäkerhetslagen en introduktion Nya elsäkerhetslagen en introduktion Innehåll Det nya regelverket Krav på elinstallationsföretag Egenkontrollprogrammets delar Hur påverkas du som individ? Stöd i arbetet Det nya regelverket Det nya elsäkerhetsregelverket

Läs mer

Lärarhandledning Auktorisation som elinstallatör Elsäkerhetsverket (24)

Lärarhandledning Auktorisation som elinstallatör Elsäkerhetsverket (24) 0 (24) Lärarhandledning Auktorisation som elinstallatör Elsäkerhetsverket 2019 1 (24) 2 (24) Innehållsförteckning Auktorisation som elinstallatör 3 Till dig som utbildar... 3 Om utbildningsmaterialet...

Läs mer

behörighetssystem Ett informellt uppdrag att föreslå nya regler för Första åtgärden var att försöka ändra i redan

behörighetssystem Ett informellt uppdrag att föreslå nya regler för Första åtgärden var att försöka ändra i redan Ett nytt framtida behörighetssystem Ett informellt uppdrag att föreslå nya regler för elinstallatörer. Första åtgärden var att försöka ändra i redan gällande regler. Avvägning mellan juridik, teknik och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Elsäkerhet Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning Konsekvensutredning Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning 16EV1484 1 Allmänt 1.1 Inledning Denna konsekvensutredning

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Innehåll Inledning/nuläge Genomförandeprojektet Egenkontrollprogram vad är det? Andra aktuella

Läs mer

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415 FÖRTECKNING 1 (5) Utgivare: Kim Reenaas 2016-06-01 Dnr 16EV1415 ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje myndighet finnas en förteckning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation för elinstallationsarbete beslutade den dd månad

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden? Anders Richert avdelningschef Anläggningar Teknisk Direktör

Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden? Anders Richert avdelningschef Anläggningar Teknisk Direktör Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden? Anders Richert avdelningschef Anläggningar Teknisk Direktör Nytt regelverk ikraft 1 juli 2017 Egen lag för elsäkerhet (SFS 2016:732) Ny förordning för

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Elsäkerhet en ledningsfråga

Elsäkerhet en ledningsfråga Elsäkerhet en ledningsfråga Betänkande av Elbehörighetsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:89 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Läs mer... Läs mer...

Läs mer... Läs mer... Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev för elinstallatörer. Ser nyhetsbrevet konstigt ut, klicka här. Elsäkerhetsverket tar hjälp av er i regeringsuppdrag I dagarna har du som är elinstallatör fått en enkät från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Promemoria om tillsyn över installationer för alternativa drivmedel

Promemoria om tillsyn över installationer för alternativa drivmedel Remissvar 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2017-01-20 N2017/00472/MRT Kopia till marie.egerup@regeringskansliet.se Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Promemoria om

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:163

Regeringens proposition 2015/16:163 Regeringens proposition 2015/16:163 Elsäkerhet Prop. 2015/16:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet)

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

ELSÄKERHETSLAGEN VAD HAR HÄNT? Örjan Borgström

ELSÄKERHETSLAGEN VAD HAR HÄNT? Örjan Borgström ELSÄKERHETSLAGEN VAD HAR HÄNT? Örjan Borgström DET NYA ELSÄKERHETSREGELVERKET LAG (SFS) 1 juli 2017. Ny elsäkerhetslag 1 juli 2017 FÖRORDNING FÖRORDNING (SFS) (SFS) Ny elsäkerhetsförordning MYNDIGHETS-

Läs mer

RemitteringsPM - förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande

RemitteringsPM - förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande Yttrande Diarienr 1 (5) 2018-08-20 DI-2018-5215 Ert diarienr [N2018/02625/MRT] Regeringskansliet, Näringsdepartementet RemitteringsPM - förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

2015-02-09 M2015/283/Ee

2015-02-09 M2015/283/Ee ------ --------- R E G E R l N G S KAN S L l E T Remiss 2015-02-09 M2015/283/Ee Miljö- och energidepartementet Remiss av SOU 2014:89 slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - E/säkerhet- en ledningsfråga

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Betänkande av Miljötillsynsutredningens betänkande SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Betänkande av Miljötillsynsutredningens betänkande SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2017-09-25 M2017/01714/Me Miljö- och energidepartementet Betänkande av Miljötillsynsutredningens betänkande SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Elsäkerhet. Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12. Sammanfattning. Behandlade förslag

Elsäkerhet. Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12. Sammanfattning. Behandlade förslag Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet Sammanfattning Utskottet ställer sig, med en mindre lagteknisk justering, bakom regeringens förslag till elsäkerhetslag, lag om ändring i ellagen

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU12 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2008/09:157 Genomförande

Läs mer

Remiss: Marknadskontrollmyndigheter befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Remiss: Marknadskontrollmyndigheter befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) 2018-01-10 2017/054026 1 (5) Er beteckning UD2017/14817/HI Enheten för teknik Jörgen Grahn, 010-730 9271 arbetsmiljoverket@av.se Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Marknadskontrollmyndigheter

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Läs mer

Remiss: Integritetskommitténs slutbetänkande Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Remiss: Integritetskommitténs slutbetänkande Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) 2017-11-08 2017/035875 1 (6) Ert datum Er beteckning 2017-07-07 Ju2017/05090 Enheten för juridik Tomas Isenstam, 010-730 94 24 arbetsmiljoverket@av.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.l6@regeringskansliet.se

Läs mer

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen PROMEMORIA Datum 2018-06-04 FI Dnr 18-10503 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Bemyndigande för produktingripande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar; SFS 2017:655 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Remissvar Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen

Remissvar Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen Elsäkerhetsverket Box 4 681 21 Kristinehamn Stockholm den 3 oktober 2016 Remissvar Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen Diarienummer: 15EV4271 Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elsäkerhetslag; utfärdad den 9 juni 2016. SFS 2016:732 Utkom från trycket den 21 juni 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Denna lag syftar till att främja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar; SFS 2008:104 Utkom från trycket den 18 mars 2008 utfärdad den 6 mars 2008. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Kompletterande remiss Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Kompletterande remiss Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Handläggare Maria Svelander Vårt ärendenummer Datum 2016-12-08 1 (8) Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Kompletterande

Läs mer

Ny elsäkerhetslag Träder i kraft 1 Juli 2017 Elsäkerhetslag (2016:732) INSTALLATÖRSFÖRETAGEN 1

Ny elsäkerhetslag Träder i kraft 1 Juli 2017 Elsäkerhetslag (2016:732) INSTALLATÖRSFÖRETAGEN 1 Ny elsäkerhetslag Träder i kraft 1 Juli 2017 Elsäkerhetslag (2016:732) 1 En ny elsäkerhetslag VD Registrering Elsäkerhetsverket Egenkontrollprogram Auktoriserad elinstallatör Anställd Inhyrd personal Elsäkerhet

Läs mer

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12)

Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12) YTTRANDE 1 (6) Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12) Allmänna synpunkter Hovrätten välkomnar förslaget om en ny patentlag och tillstyrker i allt väsentligt de förslag som lämnas

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Version X.X Ort och datum

Version X.X Ort och datum Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Upprättat för att uppfylla kraven i 24 elsäkerhetslagen för [organisationens namn] med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Version X.X Ort och datum Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar Utfärdad den 5 april 2018 Publicerad den 11 april 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (2011:755)

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Betänkande SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Betänkande SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2011-12-15 N/2011/7100/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FÖRDJUPNINGSRAPPORT #2 Elsäkerhet för solcellsanläggningar

FÖRDJUPNINGSRAPPORT #2 Elsäkerhet för solcellsanläggningar FÖRDJUPNINGSRAPPORT #2 Elsäkerhet för solcellsanläggningar En vägledning i att tolka elsäkerhetslagen vid installation och drift av solcellsanläggningar www.solivast.nu Hållbar utveckling Väst är det regionala

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Behörighet för lokförare

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (34) Dnr 16EV2147, 16EV2148, 16EV2149 och 16EV2150

REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (34) Dnr 16EV2147, 16EV2148, 16EV2149 och 16EV2150 REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (34) 2016-12-14 Dnr 16EV2147, 16EV2148, 16EV2149 och 16EV2150 Remissammanställning - Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter Den 13 juni 2016 skickade Elsäkerhetsverket förslag

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer