Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd"

Transkript

1 VÅR REFERENS Jan Siezing Stockholm, Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten att utföra elinstallationer bör reformeras enligt Elbehörighetsutredningen. I betänkandet Elsäkerhet en ledningsfråga (SOU 2014:89) föreslås en rad förändringar av gällande lagstiftning. Utredningens förslag får nu brett stöd, visar en genomgång av samtliga yttranden som skickats till Miljö- och energidepartementet som Elektriska Installatörsorganisationen EIO gjort. Stödet finns i installationsbranschen, byggindustrin, bland de professionella beställarna av installationstjänster, i konsumentledet samt bland berörda fackliga organisationer. 1 Sammanfattning En majoritet av de remissinstanser som valt att kommentera utredningens förslag är positiva till en reform av gällande regelverk. Det finns en bred samsyn om att nuvarande lagstiftning är spretig och bitvis otydlig och att en ny elsäkerhetslag är ett sätt att öka förståelsen för bestämmelserna. Förslaget om att den enskilde elinstallatörens överinseende ersätts med förtydligat företagsansvar betraktas som ett steg i rätt riktning. Samtidigt framförs önskemål om att de egenkontrollprogram som alla elinstallationsföretag ska upprätta och följa måste definieras närmare av lagstiftaren. Stödet är starkt för ett offentligt företagsregister och betraktas som ett sätt att göra det lättare före köparna av elinstallationstjänster att kontrollera det företag man överväger att anlita. 1 Remisstiden för betänkandet löpte ut fredagen den 22 maj Yttranden inkom till Miljö- och energidepartementet från Arbetsmiljöverket, Bostadsrätterna, Boverket, Byggherrarna, Datainspektionen, Domstolsverket, EIO, Elektriska Nämnden, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket, Fastighetsägarna, Föreningen för industriell teknik, Försvarsmakten, Förvaltningsrätten i Karlstad, Hissförbundet, JO, Kammarrätten i Göteborg, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Kyl & värmepumpsföretagen, Linköpings Tingsrätt, LO, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Portgruppen, SABO, Seko och Svenska Elektrikerförbundet, Sjöfartsverket, Skolverket, Standard Solutions Group, STF Ingenjörsutbildning, Svea Hovrätt, Svenska Bostäder, Svenska Kraftnät, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Svensk Energi, Svensk Teaterteknisk förening, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Kommuner och Landsting, SWEDAC, Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Vasakronan och VVS Företagen. Föreliggande sammanställning bygger på en genomgång av remissvaren från dessa 47 aktörer. Elektriska Installatörsorganisationen EIO Medlemsservice AB, Rosenlundsgatan 40, Box 17537, Stockholm TEL FAX E-POST WEBB 1 (6)

2 Flera av remissvaren välkomnar utredarens uppmaning till Elsäkerhetsverket om att genomföra en översyn av vilka former av elinstallationer som ska vara förenade med krav på kompetens och yrkeskunnande. ernas yttranden En ny elsäkerhetslag Nuvarande regler om behörighet och elsäkerhet är spridda på flera olika lagstiftningar och förordningar. Det samlade regelverket har med tiden blivit allt mer svårt att överblicka, en omständighet som riskerar att leda till osäkerhet om vilka bestämmelser som egentligen gäller. Elbehörighetsutredningen föreslår att samtliga bestämmelser om elsäkerhet i ellagen (1997:857), starkströmsförordningen (2009:22) och förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) samt regler om behörighet att utföra elinstallationer förs samman i en ny elsäkerhetslag med tillhörande förordning. Konsumentverket Fastighetsägarna Energimarknadsinspektionen Förvaltningsrätten i Karlstad Byggherrarna Verket uppfattar de förslag som läggs fram i betänkandet som positiva, då ett genomförande av förslagen skulle bidra till att stärka konsumenterna och öka deras förutsättningar att göra medvetna och säkra val. För att öka tydligheten kring vilka krav som ställs stöder Fastighetsägarna Sverige förslaget att samla reglerna i en ny elsäkerhetslag. Ei bedömer att en samlad elsäkerhetslag tydliggör ansvarsfrågorna och Elsäkerhetsverkets roll. Förvaltningsrätten är positiv till att man samlar ihop den något spretiga lagstiftningen på området till en lag. Det är bra att reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag. Detta kommer öka tydligheten avseende vilka krav som ställs. Tydligare företagsansvar genom krav på egenkontroll Enligt nuvarande regler får elinstallationer enbart utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman som arbetar under dennes överinseende. Bestämmelsen har fått kritik eftersom det numera är vanligt förekommande att elinstallatören och yrkesmannen i ett företag inte ens träffas på daglig basis, en omständighet som försvårar det praktiska överinseendet. 2 (6)

3 Elbehörighetsutredningen föreslår att överinseendet ersätts med ett krav på egenkontrollprogram inom alla verksamheter som utför elinstallationsarbete. Ett elinstallationsföretag som vill utföra elinstallationsarbete på starkströmsanläggningar yrkesmässigt måste enligt förslaget framöver ha minst en auktoriserad elinstallatör fast knuten till verksamheten. Företaget måste även ha ett egenkontrollprogram som garanterar att verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser, att elinstallationer utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper samt att kontroll sker i betryggande omfattning innan en anläggning tas i bruk LO Att flytta ansvaret från behörig installatör till företaget innebär ett förtydligande om var ansvaret ligger; vilket är positivt. Utredningens förslag om egenkontrollprogram är ett steg i rätt riktning. Seko och SEF Elektrikerna och Seko ställer sig positiva till förslaget om att flytta ansvaret för elinstallationer från behörig installatör till företaget. Det innebär att det blir tydligare var ansvaret ligger. Vidare tar utredningen ett steg i rätt riktning med förslaget om egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket VVS Företagen Vår uppfattning är att ansvarsöverflyttningen av överinseendet från den fysiska personen, elinstallatören, till det utövande företaget är grunden för att skapa ett modernt, flexibelt och begripligt behörighetssystem där ansvaret läggs på den aktör som har bäst möjlighet att utöva inflytande över arbetet. VVS Företagen är positiv till utredningens förslag om att överinseendet tas bort och ersätts med ett krav på egenkontrollprogram. Egenkontroll är ett vanligt förekommande kvalitetskontrollsystem inom andra delar av näringslivet. Vår utgångspunkt är att de nya krav som utredningen föreslår kommer att gynna de företag som aktivt arbetar för att 3 (6)

4 upprätthålla en hög nivå på elsäkerheten. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Svensk Ventilation Vi är också positiva till utredningens förslag om att överinseendet tas bort och ersätts med ett krav på egenkontrollprogram. Det tydliggör också bättre företagets och dess lednings ansvar. Svensk Ventilation är positiv till utredningens förslag om att överinseendet tas bort och ersätts med ett krav på egenkontrollprogram. Vår utgångspunkt är att de nya krav som utredningen föreslår kommer att gynna de företag som aktivt arbetar för att upprätthålla en hög nivå på elsäkerheten. Lernia AB Lernia ser med särskild tillfredsställelse på förslaget till egenkontrollprogram för säkra elinstallationer, som bland annat innebär att det tidigare kravet på att yrkesmän måste vara anställda i samma företag som den elinstallatör under vars överinseende de arbetar nu kan ersättas med ett krav på sådana yrkesmän ska ingå i företagets egenkontrollprogram. Offentligt företagsregister Idag är det svårt för köparen av elinstallationstjänster att kontrollera att utföraren som kommer på besök har tillräcklig kompetens och yrkeskunnande. För att stärka köparens möjligheter att göra ett medvetet val föreslår Elbehörighetsutredningen att alla elinstallationsföretag som framöver vill utföra installationer på annan elanläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket samt att registret ska vara offentligt och sökbart på nätet. Svenska Bostäder Vasakronan LO Svenska Bostäder bedriver ingen egen elverksamhet som kräver behörighet. Tjänster som kräver behörighets köps in via ramavtalsentreprenörer. Med hänvisning till ovannämnda, så anser vi att det är bra att kraven på elteknikföretagen skärps. Det är positivt att vi kan kontrollera kompetens hos de företag vi anlitar för installationsarbete i våra anläggningar. LO är också positivt till inrättandet av ett företagarregister som ska samköras med registret över behörig installatör och upprättas hos Elsäkerhetsverket. 4 (6)

5 Seko och SEF VVS Företagen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Förbunden ser positivt på förslaget om att ett företagarregister, som ska samköras med registret över behörig installatör, upprättas hos Elsäkerhetsverket. Vi uppskattar förslaget om anmälningsplikt för företag samt förslaget att registret över elinstallatörer ska finnas kvar. Sammantaget kommer dessa två system att bidra till ökad transparens och trygghet för konsumenten. Konsumenten är enligt lag ansvarig för kontroll av de elanläggningar denne är innehavare av, men eftersom det med nuvarande regler är svårt att kontrollera utförarens kompetens är det mycket svårt för de flesta att fullfölja sitt ansvar. Införandet av ett register över anmälda elinstallationsföretag anser vi är ett bra sätt att visa på vilka företag som är behöriga att utföra elinstallationer. Detta stärker de seriösa företagen och gör det svårare för de företag och personer som arbetar utan rätt behörighet idag. Översyn av vilka former av elinstallationer som ska vara förenade med krav på kompetens och yrkeskunnande Det finns en otydlighet i gällande regelverk om vilka arbetsuppgifter som inbegrips i begreppet elinstallationsarbete och som därmed är förenade med krav på kompetens och yrkeskunnande. Otydligheten leder till osäkerhet bland både yrkesutförare och konsumenter vilket ökar risken för obehöriga och felaktiga elinstallationer. Det i sig undergräver elsäkerheten i samhället. Elbehörighetsutredningen föreslår att Elsäkerhetsverket får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka former av elinstallationer som bör vara förenade med krav på kompetens och yrkeskunnande. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Vasakronan VVS Företagen Vi har under flera års tid fått signaler från våra medlemmar om svårigheterna att tolka gällande behörighetskrav. När det är oklart hur olika arbetsuppgifter ska bedömas ökar risken att de utförs av okvalificerad arbetskraft och därmed minskar elsäkerheten. Vasakronan instämmer i förslaget att ändra regelverket för elsäkerhet och behörighet enligt utredarens förslag. VVS Företagen är mycket positiv till en sådan översyn. Vi har fått signaler att det finns svårigheterna att tolka gällande behörighetskrav. När det är oklart hur olika 5 (6)

6 arbetsuppgifter ska bedömas ökar risken att de utförs av okvalificerad arbetskraft. Det leder i sin tur ofta till felaktiga installationer som på sikt äventyrar elsäkerheten. Myndigheten för yrkeshögskolan Sveriges Byggindustrier Svensk Ventilation MYH tillstyrker utredningens förslag att ge Elsäkerhetsverket i uppdrag att genomföra en översyn av vilka former av elinstallationer som bör omfattas av krav på kompetens och yrkeskunnande. Sveriges Byggindustrier är positiva till utredningens förslag att Elsäkerhetsverket får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka former av elinstallationer som bör vara förenade med krav på kompetens och yrkeskunnande. Svensk Ventilation är mycket positiv till en sådan översyn. 6 (6)

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation..................................... 3 GD har ordet..................................... 4 Verksamhetens kostnader........................... 5 RESULTATREDOVISNING

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer