ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige"

Transkript

1 ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 1

2 Elsäkerhetsbarometern 2016 Elsäkerhetsbarometern 2016 Fortfarande stora brister 3 nu krävs förändring Så elsäkert är Sverige 4 sammanfattning av resultaten Farliga elinstallationer i vart 5 femte hem Resultat Det ska vara lätt att göra rätt 11 så skapar vi ett elsäkert Sverige 2 IN Elsäkerhetsbarometern 2016

3 Fortfarande stora brister nu krävs förändring Fortfarande stora brister nu krävs förändring Installatörsföretagen arbetar för att alla hem i Sverige ska vara elsäkra. Ett viktigt steg på vägen mot ett elsäkrare samhälle är att elinstallationer inte är slitna eller felaktigt utförda. När en byggnad inte har driftsäkra installationer kan det få ödesdigra konsekvenser. Hem kan brinna ner och människor kan skadas eller i värsta fall mista livet. Därför är elsäkerhet viktigt. Medvetenheten om el och dess faror är tyvärr låg hos befolkningen. Det är en av anledningarna till att vi på Installatörsföretagen i fjol tog initiativ till en ny kartläggning som vi kallar Elsäkerhetsbarometern. Syftet med Elsäkerhetsbarometern är att sammanfatta hur elsäkert Sverige är. Kartläggningen är baserad på relevant elsäkerhetsstatistik som finns hos såväl myndigheter som privata aktörer på området. Installatörsföretagen har därtill kompletterat underlaget med en undersökning där drygt personer svarat på frågor om sina elvanor och elkunskaper. Vi har även frågat över 500 av våra medlemsföretag om den verklighet de möter när de är ute och arbetar i svenska bostäder. Idag finns ingen som gör motsvarande. Ett år efter den första undersökningen släpper vi nu vår andra Elsäkerhetsbarometer. Trots att ett helt år har gått har den totala elsäkerhetspoängen endast förändrats marginellt och många brister kvarstår. Det finns dock en ljusning: snart kommer en ny elsäkerhetslag på plats, och med detta nya föreskrifter. Om förslaget till ny elsäkerhetslag antas kommer det att underlätta för konsumenter att hitta seriösa elfirmor. Dessa kommer att listas på Elsäkerhetsverkets hemsida. Vi på Installatörsföretagen är övertygade om att det är först genom att göra människor mer medvetna om de utmaningar och risker som finns på elsäkerhetsområdet som våra hem kan bli mer elsäkra. Ambitionen var, och är fortfarande, att få upp elsäkerhetsfrågan till diskussion. Mer måste göras för att Sverige ska bli elsäkrare. Joakim Grafström, elsäkerhetsansvarig Johan Martinsson, chef bransch- och affärsjuridik Joakim Grafström, elsäkerhetsansvarig Johan Martinsson, chef branschoch affärsjuridik Resultatet har vi sorterat, analyserat och poängsatt på följande sätt: Tio olika bedömningsområden. Maximalt tio elsäkerhetspoäng per område. Maximalt 100 poäng. Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 3

4 Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN ,5 7,0 DÖDSOLYCKOR PERSONSKADOR 4,0 ELRELATERADE BRÄNDER 6,4 GENERELL ELSTANDARD SLITNA OCH TRASIGA 5,8 6,7 ELINSTALLATIONER FELAKTIGA OCH FARLIGA ELINSTALLATIONER 5,2 ALLMÄNHETENS KUNSKAP 6,2 BEHÖRIGHETSSYSTEM 5,0 MÄRKNING AV ELMATERIEL 3,1 ELBESIKTNINGAR Så elsäkert är Sverige sammanfattning av resultaten I årets Elsäkerhetsbarometer blir den totala poängen 56 av 100. Det är en marginell förändring jämfört med förra Elsäkerhetsbarometern, som låg på 55 poäng. Sammanlagt bedömer Installatörsföretagen att det finns utmaningar att ta tag i på nio av tio områden. Dessa nio områden är personskador, elrelaterade bränder, generell elstandard, slitna och trasiga installationer, felaktiga och farliga installationer, allmänhetens kunskap och beteende, begripligt behörighetssystem, märkning av elmateriel samt elbesiktningar. Trots de små förändringarna finns det ljuspunkter. Antalet dödsfall på grund av elrelaterade olyckor är fortsatt lågt och antalet personskador till följd av elolyckor har minskat. På övriga områden är utvecklingen mer bekymmersam. De elrelaterade husbränderna har ökat med nästan 65 procent på 10 år. Trots det genomför knappt en femtedel av alla bostadsköpare en elbesiktning. En tredjedel av medlemsföretagen uppger att slitna och felaktiga installationer är vanligt förekommande. Hemmafixande är vanligt. Drygt hälften av de tillfrågade villa- och bostadsrättsägare har utfört elarbeten i hemmet och över hälften av medlemsföretagen anser att det är vanligt att privatpersoner utfört behörighetskrävande arbete på egen hand. För att förbättra elsäkerheten i Sverige föreslår Installatörsföretagen fyra åtgärder: att elinstallationer inkluderas i undersökningsplikten att det införs bättre märkning av behörighetskrävande elmateriel att rot-avdraget återställs till sin tidigare nivå om 50 procents avdrag att riksdagen och Elsäkerhetsverket tar i mål förslaget om nytt behörighetssystem Läs mer om förslagen på sidan IN Elsäkerhetsbarometern 2016

5 Farliga elinstallationer i vart femte hem Farliga elinstallationer i vart femte hem Resultatet av årets Elsäkerhetsbarometer visar utmaningar på nio av tio områden. Installatörsföretagen är särskilt bekymrade över att felaktiga och farliga elinstallationer ligger fortsatt högt. I så många som vart femte hem finns felaktiga elinstallationer vilket medför en förhöjd olycksrisk. Ett annat område som utmärker sig särskilt och som är intimt sammankopplad till felaktiga och farliga installationer, är de elrelaterade bränderna. Om vi blickar tillbaka tio år, har antalet fall av elrelaterade husbränder som registrerats hos försäkringsbolagen ökat med nästan 65 procent. Den negativa trenden måste brytas. På sida elva återkommer Installatörsföretagen med fyra åtgärder för att skapa ett elsäkrare Sverige. I följande avsnitt fördjupar vi oss i vart och ett av de tio undersökningsområdena. Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 5

6 Resultat 2016 Dödsolyckor Elrelaterade dödsolyckor är sällsynta. Länge var trenden sjunkande och allt färre dog på grund av el. År 2014 bröts dock trenden och tre personer avled till följd av elolyckor. Även om det kan tyckas lågt är varje dödsfall ett för mycket. Det långsiktiga målet måste vara att ingen ska dö till följd av en elolycka. Elsäkerhetspoäng: 7 av 10 Personskador Antalet personskador till följd av elolyckor har de senaste åren minskat markant. En mångårig utveckling som gällde fram till år 2012 var att drygt 200 personer årligen blev inlagda på sjukhus till följd av elolyckor. De två senaste åren, 2013 och 2014, syns ett tydligt trendbrott i Socialstyrelsens statistik hade antalet patienter i slutenvård sjunkit till 134. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns ett mörkertal i siffrorna. Alla som utsätts för en elolycka söker inte vård. Elsäkerhetspoäng: 6,5 av 10 6 IN Elsäkerhetsbarometern 2016

7 Resultat , ELRELATERADE BRÄNDER Elrelaterade bränder De elrelaterade bränderna fortsätter att öka. Sedan 2005 har antalet fall av elrelaterade husbränder som registrerats hos försäkringsbolagen ökat med nästan 65 procent från 592 fall år 2005 till 973 år Samtidigt visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att antalet utryckningar som räddningstjänsten genomför på grund av elektriska olyckor ligger stabilt kring 600 utryckningar. En förklaring till detta kan vara att många bränder släcks i ett tidigt stadium, det vill säga utan utryckning. Elsäkerhetspoäng: 4 av 10 6, Generell elstandard Årligen besöker Installatörsföretagens medlemsföretag tusentals hem i Sverige. Det ger dem en mycket god bild av den genomsnittliga elstandarden i hemmen. I den enkätundersökning som Installatörsföretagen genomfört uppger dock endast två procent av medlemsföretagen att standarden på elanläggningarna i hemmen är i mycket gott skick. Denna andel elanläggningar borde vara betydligt högre. GENERELL ELSTANDARD Medlemsföretagen bedömer att skicket på elanläggningarna i svenska hem generellt är medelgott. Det vill säga att den bedöms medlemsföretagen placerar skicket kring tre på den femgradig skala som använts i undersökningen. Även elsäkerheten i svenska hem bedöms vara medelgod. Det är ingen alamerande nivå men det finns utrymme för förbättringar. Elsäkerhetspoäng: 6,4 av 10 Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 7

8 Resultat , Slitna och trasiga elinstallationer Området har ingen förändring skett sedan förra året. En majoritet av Installatörsföretagens medlemsföretag bedömer fortsatt att slitna elinstallationer förekommer i ungefär hälften av alla hem. En tredjedel av Installatörsföretagens medlemsföretag uppger till och med att slitna och trasiga installationer är vanligt förekommande. SLITNA OCH TRASIGA ELINSTALLATIONER Elinstallationer är en färskvara. Med tiden slits de och slutligen behöver de bytas ut. Om så inte görs riskerar de på sikt att leda till olyckor eller bränder. Elsäkerhetspoäng: 5,8 av 10 6,7 10 Felaktiga och farliga elinstallationer Installatörsföretagens medlemsföretag bedömer att det finns felaktiga installationer, så kallad fulel, i drygt en femtedel av alla hem de besökt under året. Av de felaktigt utförda installationerna bedöms bara en minoritet vara direkt farliga. Men har man otur kan en felaktig utförd installation bli farlig och orsaka personskador eller bränder. FELAKTIGA OCH FARLIGA ELINSTALLATIONER Exempel på vanliga fel och brister som medlemsföretagen uppger att de stött på är ojordade uttag utomhus, i kök, och badrum. Ytterligare exempel är avsaknad av jordfelsbrytare, feldimensionerade kablar, felaktiga skarvsladdar, felaktiga installationer av spotlights, felaktigt installerade vägguttag samt felaktigt anslutna hushållsmaskiner. Det är inte säkert att hemförsäkringen täcker eventuella kostnader som en olycka kan medföra. Ett felaktigt installerat vägguttag kan alltså bli en dyrköpt erfarenhet. Elsäkerhetspoäng: 6,7 av 10 8 IN Elsäkerhetsbarometern 2016

9 Resultat 2016 Allmänhetens kunskap och beteende Installatörsföretagens enkätundersökning som riktas till allmänheten visar att kunskapen är låg kring vilka typer av elarbeten man som lekman själv kan utföra. Många av de svarande uppger att de utfört behörighetskrävande arbete på egen hand, som att installera golvvärme eller utomhusbelysning. Det är arbete som alltid ska utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör. När man som lekman gör ingrepp har man i bästa fall tur om det blir rätt i värsta fall kan det få ödesdigra konsekvenser. Elsäkerhetspoäng: 5,2 av 10 6, BEHÖRIGHETSSYSTEM Begripligt behörighetssystem Behörighetssystemet anger vilka elarbeten man som privatperson får utföra själv. Det måste vara lätt att förstå. Privatpersoner riskerar annars att utföra installationer de inte har behörighet att genomföra. I Installatörsföretagens enkätundersökning riktad till allmänheten uppger knappt en av tio att de känner sig säkra på vad för typ av installationer de som lekmän själva får utföra. Behörighetssystemet behöver bli lättare att förstå och informationen till allmänheten behöver bli bättre. Elsäkerhetspoäng: 6,2 av 10 Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 9

10 Resultat 2016 Märkning av elmateriel Installatörsföretagen undersöker årligen hur ett antal av de största byggvaruhandlarna informerar sina kunder om behörighetskrävande elmateriel som ingår i deras produktsortiment. Vid samtliga undersökningar, senast i 2015 års rapport, har resultatet återkommande visat att informationen generellt sett är mycket dålig och kunskapen hos personalen i de undersökta butikerna har varit låg. Det undermåliga resultatet bidrog till att Elsäkerhetsverket för två år sedan kallade till sig samtliga bygghandlare och uppmanade till förbättring. Trots detta har lite hänt. Elsäkerhetspoäng: 5 av 10 3, Elbesiktningar Den som köper en fastighet har en omfattande undersökningsplikt. Om en köpare inte undersöker fastigheten kan denne inte åberopa fel i efterhand som kunde ha upptäckts vid besiktningstillfället. Det är ovanligt att en säljare/köpare väljer att genomföra en elbesiktning av fastigheten. Detta trots att både Elsäkerhetsverket och Brandskyddsföreningen rekommenderar det. ELBESIKTNINGAR Av de fastighetsägare som svarat på Installatörsföretagens enkätundersökning uppger knappt en femtedel att de låtit genomföra en elbesiktning innan köpet. Bilden av att elbesiktningarna är få bekräftas av Installatörsföretagens medlemsföretag endast fyra av tio medlemsföretag har genomfört en elbesiktning det senaste året. Elsäkerhetspoäng: 3,1 av IN Elsäkerhetsbarometern 2016

11 Så skapar vi ett elsäkert Sverige Det ska vara lätt att göra rätt så skapar vi ett elsäkert Sverige Det finns flera anledningar till att så många hem brister i elsäkerhet. Framför allt ser Installatörsföretagen mycket allvarligt på allmänhetens låga kunskap om vilka elinstallationer man som lekman får respektive inte får utföra själv. Det medför många felaktiga installationer. Många elinstallationer är dessutom gamla och slitna, vilket kan innebära en stor elsäkerhetsrisk. Installatörsföretagen befarar också att sänkningen av rot-avdraget kan leda till ett ökat svartarbete och hemmafixande. Det är en utveckling som riskerar att bidra till en ökning att antalet farliga elinstallationer. Lösningen för att skapa elsäkra hem är att skapa tydliga regler som på ett enkelt sätt reglerar vad man som privatperson får och inte får göra. När det blir svårt att göra rätt ökar de felaktiga och farliga installationerna. För att uppnå ett elsäkert Sverige föreslår Installatörsföretagen fyra åtgärder: aa Inkludera elinstallationer i undersökningsplikten I dag inkluderas inte elinstallationerna i en fastighet i den undersökningsplikt som inträder vid en överlåtelse. Men som bostadsköpare är du alltid ansvarig för husets elinstallationer och är något felaktigt kan det bli en dyrköpt erfarenhet vid exempelvis en brand eller en olycka. För att öka säkerheten vid köp av hus måste besiktningsföretag inkludera elinstallationer i besiktningen. Om det inte görs på frivillig väg bör lagstiftning övervägas. Bättre märkning av behörighetskrävande elmateriel Det måste bli tydligare vad som gäller när man köper elmateriel i byggvaruhandeln. Förändringen inom detaljhandeln går för långsamt och därför måste nu en reglering övervägas av Elsäkerhetsverket. ## Återställ rot-avdraget En majoritet av de små byggföretagarna anser att rot-avdraget minskat svartjobben i byggbranschen. 1 Nästan lika många tror att svartjobben kommer att öka efter regeringens förslag om en sänkning av avdraget från 50 till 30 procent. Installatörsföretagen befarar även att hemmafixandet kan komma att öka med minskat rot-avdrag. Redan idag anser över hälften av de medlemsföretag som svarat på Installatörsföretagens enkät att felaktiga installationer utförda av hemmafixare är vanligt. Installatörsföretagen vill därför se att rot-avdraget återställs till sin tidigare nivå om 50 procents avdrag. ;; Riksdagen och Elsäkerhetsverket ta i mål förslaget om nytt behörighetssystem För lite mer än ett år sedan presenterades Elbehörighetsutredningens slutbetänkande rörande hur behörighetssystemet för utförande av elinstallationer kan bli tydligare. Det är viktigt att det tas i mål och att en förenklat regelverk kommer på plats. Förutsatt att förslaget till den nya elsäkerhetslagen går igenom kommer det bland annat underlätta för konsumenter att hitta seriösa elfirmor. Lagen kommer även innebära större krav på dokumentation av egenkontroll hos landets elteknikföretag. Som privatperson ska man inte behöva ladda ner broschyrer och läsa lagar för att veta vad man får och inte får göra för installationer i sitt hem. Gränsdragningen måste vara tydligare än så. 1 Undersökning av Företagarna och Sveriges byggindustrier Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 11

12 Installatörsföretagen är en politiskt oberoende organisation. Vi representerar medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Organisationen bildades av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen som båda är en del av Installatörsföretagen. 12 IN Elsäkerhetsbarometern 2016

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

DE FARLIGA NÄTFYNDEN. en undersökning om begagnade lampor på Blocket. De farliga nätfynden

DE FARLIGA NÄTFYNDEN. en undersökning om begagnade lampor på Blocket. De farliga nätfynden DE FARLIGA NÄTFYNDEN en undersökning om begagnade lampor på Blocket EIO 1 Sammanfattning 3 Begagnathandeln på internet 4 - en lysande idé Så farliga är lamporna som 5-6 säljs på nätet Så kollar du om ditt

Läs mer

ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016. så räknade vi

ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016. så räknade vi ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016 så räknade vi IN 1 så räknade vi Så räknade vi 3 Bedömningsområde 1: Dödsolyckor 4 Bedömningsområde 2: Personskador 5 Bedömningsområde 3: Elrelaterade bränder 6 Bedömningsområde

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! 2 www.eio-eltest.se Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

Projekt Lantbruk Lantbrukare och personsäkerhet. Sören Hultman Mellersta tillsynsdistriktet

Projekt Lantbruk Lantbrukare och personsäkerhet. Sören Hultman Mellersta tillsynsdistriktet Projekt Lantbruk 2003 Lantbrukare och personsäkerhet Sören Hultman Mellersta tillsynsdistriktet 2005-03-03 Projekt Lantbruk 2003 Lantbrukare och personsäkerhet Beskrivning av projektet Hösten 2003 startades

Läs mer

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Du, dina nära och kära får hundradelarna på rätt sida Varje år dör människor genom elolyckor och många skadas svårt. Olyckorna beror på att man av olika

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju din anläggning som kan leda till allvarliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Fortfarande noll koll. Uppföljning 2015

Fortfarande noll koll. Uppföljning 2015 Fortfarande noll koll Uppföljning 2015 EIO 1 Sammanfattning 3 Resultatet från årets undersökning 4 EIOs uppmaning till byggvaruhandeln 5 Undersökningen 2013-2014 6 Så säger lagstiftningen om handelns 7

Läs mer

Allmänhetsundersökning Elsäkerhetsbarometern

Allmänhetsundersökning Elsäkerhetsbarometern Allmänhetsundersökning Elsäkerhetsbarometern 2016 Enkätnamn: Allmänhetsundersökning Elsäkerhetsbarometern respondenter: 1002 Urval: Klara Frågor: Alla frågor Undersökning genomfördes från 19 november tom

Läs mer

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått.

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått. PM 1 (16) Johan Lidbaum Avdelningen för anläggningar 010-168 05 51 2016-12-14 Dnr 16EV2147-2150 Bilaga 1: Installatörsföretagens synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elinstallationsföretag

Läs mer

Elsäkerhetsbarometer 2015

Elsäkerhetsbarometer 2015 Elsäkerhetsbarometer 2015 Enkätnamn: Elsäkerhetsbarometer 2015 respondenter: 1089 Urval: Klara Frågor: Alla frågor Undersökning genomfördes i februari 2015 av Alstra AB. Fråga 1 Är du: Man 524 48% Kvinna

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga Elhandskar en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga elolyckor, en del med dödlig utgång, har redan inträffat. Risken för nya dödsfall är överhängande om ingenting

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! olda elfel kan visa sig vara livsfarliga lanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. u din anläggning som kan leda till allvarliga

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017 en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Nya regler för att utföra elinstallationer! Den 1 juli 2017 kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft!

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DITT NYA HEM

VÄLKOMMEN TILL DITT NYA HEM VÄLKOMMEN TILL DITT NYA HEM Elsäkerhet en självklarhet Bild 1) Ojordad stickkontakt, passar bara i ojordade uttag Bild 2) Ojordad stickkontakt, passar både i jordade och ojordade uttag Jordbleck Bild 3)

Läs mer

Är din fastighet säker

Är din fastighet säker Är din fastighet säker Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Fortfarande noll koll. Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar

Fortfarande noll koll. Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar Fortfarande noll koll Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar EIO 1 2 EIO Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar Johan Martinsson,

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Vilken skillnad vill just du göra? Energieffektivitet

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6

Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6 Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att

Läs mer

Dolda elfel i Danmark. Nya besiktningskrav avslöjar tusentals felaktiga elinstallationer i danska hem. Så blev elsäkerheten bättre i danska hem

Dolda elfel i Danmark. Nya besiktningskrav avslöjar tusentals felaktiga elinstallationer i danska hem. Så blev elsäkerheten bättre i danska hem Dolda elfel i Danmark Nya besiktningskrav avslöjar tusentals felaktiga elinstallationer i danska hem Så blev elsäkerheten bättre i danska hem EIO 1 2 EIO Så blev elsäkerheten bättre i danska hem Foto framsida:

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Nya regler för elarbete. En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag

Nya regler för elarbete. En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag Nya regler för elarbete En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag 1 Detta informationsmaterial har tagits fram i samband med Elsäkerhetsverkets remiss

Läs mer

Säsongsmässig uppgång från låg nivå

Säsongsmässig uppgång från låg nivå 2013-02-15 Säsongsmässig uppgång från låg nivå Jämfört med i januari månad har handlarnas framtidstro ökat. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, har ökat

Läs mer

ELSÄKERHETS- TIPS TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 13

ELSÄKERHETS- TIPS TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 13 ELSÄKERHETS- TIPS TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 13 INGET PROBLEM MED EL! Det är tryggt att använda el, bara du håller de grundläggande reglerna i minnet och inte tar onödiga risker. Elolyckor är sällsynta,

Läs mer

ADMINISTRATIV ANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄMNDEN

ADMINISTRATIV ANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄMNDEN Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING A101 På gång Produktionsenheten Utgåva 2016-05-20 ADMINISTRATIV ANVISNING FÖR ELEKTRISKA NÄMNDEN 1 Allmänt är en uppdragsenhet inom Brandskyddsföreningen

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

HEM-avdraget har stor potential hos äldre

HEM-avdraget har stor potential hos äldre Rapport från Almega maj 2017 HEM-avdraget har stor potential hos äldre - 8 av 10 positiva till utvidgat RUT- och ROT-avdrag för tjänster Äldre positiva till HEM-avdraget Sedan RUT- och ROT-avdragen infördes

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Elsäkerhet är ingen lek. Oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan

Elsäkerhet är ingen lek. Oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan Elsäkerhet är ingen lek Oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan Elsäkerhet är ingen lek EIO 1 2 EIO Elsäkerhet är ingen lek Jan Siezing, VD, EIO 4 Sammanfattning 5 Undersökning kommunala förskolor

Läs mer

Därför bör reglerna för elinstallatörer reformeras. Bristerna med behörighetssystemet

Därför bör reglerna för elinstallatörer reformeras. Bristerna med behörighetssystemet Bristerna med behörighetssystemet Därför bör reglerna för elinstallatörer reformeras Bristerna med behörighetssystemet EIO 1 2 EIO Bristerna med behörighetssystemet Johan Martinsson, EIO: Viktigt att reglera

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

TRYGGHETSBOKSLUT 2012

TRYGGHETSBOKSLUT 2012 TRYGGHETSBOKSLUT 212 Mer attityd än fysisk åtgärd VAD ÄR TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR NÅGOT EGENTLIGEN? Trygghetsfrågorna är många gånger svåra att ringa in. I grund och botten handlar det om en inre bild

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Uppdraget En översiktlig kartläggning av elinstallatörerna (registrerade) och yrkesmän (ej

Läs mer

De lömska sommarfynden

De lömska sommarfynden De lömska sommarfynden En undersökning av elfarliga produkter på svenska loppmarknader De lömska sommarfynden EIO 1 2 EIO De lömska sommarfynden Förord 4 Loppiskulturens framväxt 5-6 Loppisfyndens svaga

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Jordfelsbrytare i badrumsrenovering (utan uttag) Postad av Ronnie Lidström - 13 jan :01

Jordfelsbrytare i badrumsrenovering (utan uttag) Postad av Ronnie Lidström - 13 jan :01 Jordfelsbrytare i badrumsrenovering (utan uttag) Postad av Ronnie Lidström - 13 jan 2011 13:01 Hur är det egentligen? Då jag gick kurs i nya elinstallationsreglerna så sa föreläsaren att all el i ett badrum

Läs mer

Långt kvar till eltrygga förskolor. Rapport baserad på vittnesmål från 300 förskolechefer. Elsäkerhet är ingen lek EIO 1

Långt kvar till eltrygga förskolor. Rapport baserad på vittnesmål från 300 förskolechefer. Elsäkerhet är ingen lek EIO 1 Långt kvar till eltrygga förskolor Rapport baserad på vittnesmål från 300 förskolechefer Elsäkerhet är ingen lek EIO 1 2 EIO Elsäkerhet är ingen lek Förord 4 Gammal el är osäkrare el Otydligt elsäkerhetsansvar

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Händig med el. en liten elhandbok

Händig med el. en liten elhandbok Händig med el en liten elhandbok Innehåll Innehavare 3 Montera rätt och lätt 4 Stickproppar och sladduttag 6 Skyddsjordning skyddar dig mot ström 8 Så här fungerar skyddsledaren 9 Montering av sladd 10

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN 60204-1 SEK handbok om maskinsäkerhet Elinstallationsreglerna utgåva 3 Ingvar Eriksson Hur uppfattar

Läs mer

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Tekniska lösningar Årskurs 1 3: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Årskurs

Läs mer

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT?

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elolycksfall 2015 VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elolycksfall bygger på händelser som rapporteras in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören NY ELLAG I SVERIGE Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att Sverige får ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Innehåll Inledning/nuläge Genomförandeprojektet Egenkontrollprogram vad är det? Andra aktuella

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Jordfelsbrytare för säkerhets skull Jordfelsbrytare. 2 Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för säkerhets skull Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att elanläggningen och anslutna apparater är korrekt utförda

Läs mer

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE Göteborg Varför undersöka klotter? Klotter och skadegörelse är ett problem på många platser i Göteborg. Det är negativt ur flera olika synvinklar.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Ordförklaringar elsäkerhetslagen (2016:732) Definitionen av elinstallationsarbete finns i

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Brand. Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014

Brand. Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014 Brand Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014 2 MSB:s kontaktperson: Jan Schyllander, 010-240 5666 Publikationsnummer MSB722 juli 2014 ISBN 978-91-7383-466-7 3 Förord MSB har regeringens uppdrag

Läs mer

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Boende 2016:1 15.6.2016 Hyresstatistik 2016 Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter De åländska hyresbostädernas medelmånadshyra var 10,00 euro per

Läs mer