PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått."

Transkript

1 PM 1 (16) Johan Lidbaum Avdelningen för anläggningar Dnr 16EV Bilaga 1: Installatörsföretagens synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete Denna PM innehåller detaljerade synpunkter och Elsäkerhetsverkets åtgärder med anledning av Installatörsföretagens remissvar avseende rubricerad författning. Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått. 1kap. Allmänna bestämmelser Definitioner och förkortningar 2 Installatörsföretagen ifrågasätter huruvida det finns ett behov av att definiera elinstallationsverksamhet. Den definition av elinstallationsverksamhet som idag finns i den föreslagna remissen skiljer sig inte från definitionen av elinstallationsarbete och är således obehövlig. Om definitionen ändå ska vara kvar föreslår Installatörsföretagen en något ändrad lydelse. elinstallationsverksamhet den verksamhet i ett elinstallationsföretag som utgör elinstallationsarbete enligt 4 elsäkerhetslagen, elinstallationsverksamhet den verksamhet i ett elinstallationsföretag som utgör elinstallationsarbete enligt 4 elsäkerhetslagen. ELSÄK2000, v2.0, Definitionen finns för att förtydliga att elinstallationsarbeten görs inom många branscher och företag, elinstallationsföretag är definierat i elsäkerhetslagen. Elsäkerhetsverket kommer inte vidta någon åtgärd med anledning av förslaget. ELS ÄK ER HE TSV ERK E T TE L E - P OS T OR G. NR Box 4, Kristinehamn F A X W E B B

2 2 (16) 2kap. Hur elinstallationsarbete ska utföras 2-3 Så som installatörsföretagen uppfattat paragraferna omfattar dessa krav på utförandet som inte är elinstallationsarbete men har tagits in i föreskriften eftersom till exempel förekomsten av varselmärkning och dokumentation påverkar elsäkerheten. För tydlighetens skull måste detta anges uttryckligt i föreskriften. Installatörsföretagen föreslår därför följande, något ändrad lydelse av 3 : 3 Den som utför ett elinstallationsarbete ska för den del av anläggningen som arbetet omfattar även upprätta sådan dokumentation som krävs enligt 3 kap. 8 ELSÄK-FS 2008:1, förse anläggningen med den märkning som krävs enligt 3 kap. 8 ELSÄK-FS 2008:1, och förse anläggningen med den varselmärkning som krävs enligt ELSÄK-FS 2008:2. 3 Den som utför ett elinstallationsarbete ska för den del av anläggningen som arbetet omfattar även upprätta sådan dokumentation som krävs enligt 3 kap. 8 ELSÄK-FS 2008:1, förse anläggningen med den märkning som krävs enligt 3 kap. 8 ELSÄK-FS 2008:1, och förse anläggningen med den varselmärkning som krävs enligt ELSÄK-FS 2008:2 Det som anges i denna paragraf behöver inte ingå i egenkontroll programmet enligt 3 kap. nedan Elsäkerhetsverket kommentar Det är helt riktigt att själva arbetet inte är definierat som elinstallationsarbete och därmed måste inte personen som utför arbete ingå i egenkontrollprogrammet, men det ska finnas i egenkontrollprogrammets system och rutiner så att det säkerställs att dokumentation, märkning och varselmärkning är utfört på den del arbetet omfattar innan elanläggningen tas i bruk. Elsäkerhetsverket kommer att väga samman synpunkterna med andra remissvar och förtydliga föreskrifterna.

3 3 (16) 3kap. Egenkontrollprogrammets omfattning och innehåll De allmänna bestämmelserna i 24 elsäkerhetslagen ger ingen vägledning om huruvida det finns något krav på att egenkontrollen ska dokumenteras eller inte. I avsnitt 5.7 i proposition till elsäkerhetslagen (prop. 2015/16:163 s ) går bland annat att utläsa att olika delar av verksamheten där elinstallationsarbete utförs ska beskrivas i ett egenkontrollprogram, att egenkontrollprogram ska hållas aktuellt och att upprättade egenkontrollprogram ska vara en hjälp för tillsynsmyndigheten i dess tillsynsverksamhet. Elsäkerhetsverket som tillsynsmyndighet har fått i uppdrag att beskriva vad ett egenkontrollprogram måste innehålla. Varken i den föreslagna lagen eller i de föreslagna föreskrifterna står det uttryckligen att ett egenkontroll program behöver dokumenteras skriftligen på något sätt. För att, som Elsäkerhetsverket föreslår i bland annat 3 kap. 15, företagen ska kunna uppdatera egenkontroll programmet bör det rimligen finnas skriftligt. För det fall Elsäkerhetsverket anser att det ingår i dess uppdrag att förtydliga att ett egenkontrollprogram ska vara skriftligt önskar Installatörsföretagen ett sådant förtydligande. Myndigheten bör i så fall i föreskriftstext även tydliggöra om det finns något formellt krav på vilket eller vilka språk egenkontrollprogrammet ska vara dokumenterat på samt de regler som gäller för omständigheterna kring dokumentationen till exempel om den krävs i pappersformat eller som IT-tjänst. Installatörsföretagen föreslår att paragrafen kompletteras med följande lydelse:

4 4 (16) Allmänna bestämmelser om krav på egenkontrollprogram finns i 24 elsäkerhetslagen. Allmänna bestämmelser om krav på egenkontrollprogram finns i 24 elsäkerhetslagen. De beskrivningar som föreskrivs i 2-7 samt 15 ska dokumenteras. För 8-14 gäller att enbart metoder och rutiner ska dokumenteras. Dokumentationen ska vara avfattad på svenska och kan vara i tryckt eller digitaliserad form. Intentionen med föreskrifterna är att egenkontrollprogrammet ska dokumenteras så att det kan användas som ett hjälpmedel inom företaget för att uppfylla gällande elsäkerhetsregelverk. På vilket media det är har dokumenterats har inte Elsäkerhetsverket någon uppfattning om mer än att det ska kunna uppvisas och skickas in till Elsäkerhetsverket vid tillsyn. Vad det gäller vilket språk egenkontrollprogrammet ska vara författat på, tar vi till oss synpunkten och gör ett förtydligande i föreskrifterna. Tillsynsverksamheten kommer bedrivas i enlighet med gällande förvaltningslag och språklag. Synpunkterna tas med i vidare föreskriftsarbete. 2 Installatörsföretagen anser att 2 andra stycket bör kunna utgå i dess helhet; samma information ges i samma paragraf första stycket samt i 3 kap. 4. Paragrafens tredje stycke blir tydligare om det skrivs in att ett företag får upprätta olika egenkontrollprogram för olika delar av

5 5 (16) verksamheten. Elinstallationsföretagets egenkontroll ska innefatta den organisation, de rutiner och övriga åtgärder som krävs för att företagets elinstallationsarbeten ska utföras i enlighet med gällande regler. Ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram ska omfatta den verksamhet som företaget avser att bedriva och, om arbetet ska ske på anläggning som tillhör annan, har anmält till Elsäkerhetsverket. Ett företag får upprätta olika egenkontrollprogram för delar av verksamheten så länge det framgår av respektive egenkontrollprogram hur denna uppdelning gjorts. Elinstallationsföretagets egenkontroll ska innefatta den organisation, de rutiner och övriga åtgärder som krävs för att företagets elinstallationsarbeten ska utföras i enlighet med gällande regler. Ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram ska omfatta den verksamhet som företaget avser att bedriva och, om arbetet ska ske på anläggning som tillhör annan, har anmält till Elsäkerhetsverket. Ett företag får upprätta olika egenkontrollprogram för olika delar av verksamheten så länge det framgår av respektive egenkontrollprogram hur denna uppdelning gjorts. I paragrafen sätts ramarna för egenkontrollprogrammet. Skrivningen är nödvändig för att det ska vara möjligt att begränsa sin verksamhet och därmed omfattningen av egenkontrollprogrammet. Synpunkten i tredje stycket förs in i föreskriften. 4 I paragrafens andra stycke anges att företagen ska beskriva de delar av sin verksamhet där elinstallationsarbete utförs, detta specificeras sedan i tre punkter som beskrivningen minst ska omfatta. Av andra punkten följer att företag ska beskriva vilka elinstallationsarbeten företaget avser att utföra. Installatörsföretagen bedömer att det är praktiskt omöjligt för företag som utför många olika sorters elinstallationsarbeten att i ett egenkontrollprogram specificera alla dessa. Installatörsföretagen föreslår därför att andra punkten utgår.

6 6 (16) Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av de delar av elinstallationsföretagets verksamhet där elinstallationsarbete utförs. Beskrivningen ska minst omfatta uppgift om de verksamhetstyper elinstallationsarbetet omfattar, vilka elinstallationsarbeten företaget avser att utföra, och uppgift om elinstallationsarbete utförs på annans anläggning som kräver registrering enligt 5 kap. Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av de delar av elinstallationsföretagets verksamhet där elinstallationsarbete utförs. Beskrivningen ska minst omfatta uppgift om de verksamhetstyper elinstallationsarbetet omfattar, och vilka elinstallationsarbeten företaget avser att utföra, och uppgift om elinstallationsarbete utförs på annans anläggning som kräver registrering enligt 5 kap Skrivningen finns med eftersom att det ska finnas möjlighet att begränsa sitt egenkontrollprogram inom verksamhetstypen och där igenom kunna göra ett mindre komplext egenkontrollprogram. Om det inte är möjligt att beskriva vilka typer av elinstallationsarbeten man avser att göra krävs det ett mer omfattande egenkontrollprogram som klarar av fånga upp och säkerställa att arbetena blir utförda enligt gällande regelverk. Dock bör det ges information om vilken detaljnivå det handlar om och att syftet är att det ska finnas möjlighet att begränsa omfattningen av egenkontrollprogrammet. 5 I paragrafens andra stycke anges att det ska framgå vilka krav på utbildning och yrkeskunskaper som krävs för ett visst slag av arbete. I bilagorna till föreskriften används istället orden kunskaps- och färdighetskrav för att beskriva samma sak. Installatörsföretagen förordar att utbildning och yrkeskunskaper ersätts av kunskaps- och färdighetskrav för att uppnå en enhetlighet.

7 7 (16) Om det inte framgår av egenkontrollprogrammet vem som får göra vad ska det framgå vilka krav på utbildning och yrkeskunskaper som ställs för ett visst slag av arbete och hur dessa bedöms. Om det inte framgår av egenkontrollprogrammet vem som får göra vad ska det framgå vilka kunskapsoch färdighetskrav som ställs för ett visst slag av arbete och hur dessa bedöms. Elsäkerhetsverket för in förslaget i föreskrifterna Installatörsföretagen uppfattar dessa paragrafer som invecklade och svåra. För att egenkontrollprogrammen ska bidra till att elinstallationsarbete utförs på ett säkert sätt, samt utgöra en hjälp för tillsynsmyndigheten i dess tillsynsverksamhet bör dessa paragrafer förenklas. Innehållet i paragraf 8 kan införlivas i paragraf Detta får till följd att det blir en paragraf mindre, dock har denna följdändring enbart tagits i beaktande vad gäller Installatörsföretagens förslag till förenkling av 7-9 (tidigare 10) nedan. Resterande del av remissvaret till föreskriften följer numreringen föreslagen av Elsäkerhetsverket i remissförslaget. Nedan följer således ett förslag på förenkling. 7 Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av organisationen för utförande av elinstallationsarbeten och egenkontrollprogrammet. Denna del ska minst innehålla beskrivningar av de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram eller utförande av elinstallationsarbete. 7 I egenkontroll programmet ska organisationen för utförande av elinstallationsarbeten och organisationen för egenkontrollprogrammet beskrivas. Beskrivningen ska minst ange de funktioner eller personer som utför elinstallationsarbete och de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram. Synpunkterna sammanvägs med övriga remissvar och tas med i arbetet med föreskrifterna.

8 8 (16) Hur elinstallationsarbete planeras och utförs 8-9 Paragraferna är otydliga gällande om ett eventuellt dokumentationskrav avser enbart de rutiner och metoder som krävs för att det ska vara ett föreskriftsenligt egenkontrollprogram eller om dokumentation även ska ske av själva klargörandet av förutsättningarna som gäller för elinstallationsarbete avseende anläggningskännedom och kravbestämning. Ett sådant stort dokumentationskrav inför varje enskilt elinstallationsarbete skulle innebära orimliga administrativa bördor och ökade kostnader för företagen. Den andra punkten i 9 i föreskriftsförslaget, 8 i föreslagen text, kan dessutom tolkas som ett krav på att elinstallationsföretaget är skyldigt att utföra en besiktning av den befintliga elanläggningen. Installatörsföretagen föreslår att 8-9 får en något ändrad lydelse så att kraven på vad som ska dokumenteras tydliggörs samt att avsikten med andra punkten i 9 förtydligas.

9 9 (16) 8 Egenkontrollprogrammet ska ha det innehåll som krävs för att säkerställa att det inför varje elinstallationsarbete klargörs vilka förutsättningar som gäller för elinstallationsarbetet med avseende på anläggningen och uppdraget (anläggningskännedom) och vilka krav som därmed ska gälla för arbetet (kravbestämning). 9 Anläggningskännedomen innebär klargörande av vilka elinstallationsarbeten arbetet omfattar, vilket utförande anläggningen har innan arbetet, och om elinstallationsarbetet innebär en sådan förändring i anläggningen att arbetet måste utföras med andra utförandekrav än de som gällde för anläggningen innan arbetet. 10 Krav bestämningen innebär en bedömning av vilka krav som ska gälla för arbetet, med hänsyn till uppdraget och anläggningen enligt 3 kap. 9, ska göras. Egenkontroll programmet ska säkerställa att kravbestämningen görs om för det fall förutsättningarna enligt 3 kap. 9 förändras under arbetets gång. 8 Egenkontrollprogrammet ska innehålla de metoder och rutiner som krävs för att säkerställa att det inför elinstallationsarbeten klargörs vilka förutsättningar som gäller för elinstallationsarbetet med avseende på anläggningen och uppdraget (anläggningskännedom). och vilka krav som därmed ska gälla för arbetet (kravbestämning). 9- -Anläggningskännedomen innebär klargörande av vilka elinstallationsarbeten arbetet omfattar, vilket utförande den del av anläggningen som omfattas av e/installationsarbetet har innan arbetet, och om elinstallationsarbetet innebär en sådan förändring i anläggningen att arbetet måste utföras med andra utförandekrav än de som gällde för anläggningen innan arbetet. 9 Egenkontrollprogrammet ska även innehålla de metoder och rutiner som krävs för att säkerställa att det inför elinstallationsarbeten klargörs vilka krav som ska gälla för arbetet (kravbestämning). Kravbestämningen innebär att en bedömning av vilka krav som ska gälla för arbetet, med hänsyn till uppdraget och anläggningen enligt 3 kap. 8 ovan, ska göras. Egenkontroll programmet ska säkerställa att kravbestämningen görs om för det fall förutsättningarna enligt 3 kap. 8 ovan förändras under arbetets gång.

10 10 (16) Syftet med anläggningskännedom är att det är förutsättningar som behöver beaktas för att det ska bli en säker elinstallation. Intentionen med skrivningen är att det är anläggningsinnehavaren som ska tillhandahålla sådan information, vilket anläggsinnehavaren har krav på sig enligt ELSÄK-FS 2008:3 och att elinstallatörsföretaget ska använda informationen för att kunna göra en korrekt bedömning av hur elinstallationen ska utföras. Om dokumentation saknas så måste den informationen tas fram innan arbetet. Installatörsföretagens synpunkter tas med i det fortsatta föreskriftsarbetet och sammanvägs med andra remissvar. 12 Paragrafen bör för systematikens skull flyttas till att hamna under nästa rubrik (kontroll av utfört arbete). Paragrafen är otydlig med avseende på om det är metoder och rutiner för att bestämma omfattningen av kontrollen som ska ingå i egenkontrollprogrammet, eller om det är den enskilda bedömningen av omfattningen av själva kontrollen inför varje elinstallationsarbete som ska avses. Ett tvingande krav på att bedömningen inför varje enskilt elinstallationsarbete ska ingå i egenkontrollprogrammet skulle innebära orimliga administrativa bördor och ökade kostnader för företagen. Därtill kommer att en hänvisning till kraven enligt 2 kap blir missvisande eftersom a) 2 kap 2 hänvisar specifikt till ELSÄK-FS 2008:1, en föreskrift som inte alltid måste vara tillämplig, t.ex. gäller inte föreskriften anläggningar utförda enligt äldre föreskrifter samt b) arbete enligt 2 kap 3 inte ska ingå i egenkontrollprogrammet eftersom det inte är elinstallationsarbete. Installatörsföretagen föreslår att lydelsen ändras så att det tydligt framgår att det enbart är metoder och rutiner som omfattas av egenkontrollprogrammet samt att hänvisningen till 2 kap. tas bort.

11 11 (16) Egenkontrollprogrammet ska ha det innehåll som krävs för att det inför varje elinstallationsarbete bestäms vilka kontroller som ska göras för att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller kraven enligt 2 kap. Egenkontrollprogrammet ska ha-det innehålla de metoder och rutiner som krävs för att det inför-varje elinstallationsarbetet bestäms vilka kontroller som ska göras för att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller kraven enligt J kap. för anläggningen ställda krav. Paragrafens syfte är att kontrollen av varje arbete genomförs. Intentionen med kravet är att det är system och rutiner som ska dokumenteras, dock att det i många fall gör arbetet med egenkontrollen enklare och smidigare om man faktiskt dokumenterar varje enskilt arbete. Det är upp till varje organisation att bedöma vilka metoder som passar bäst i den aktuella verksamheten. Elsäkerhetsverket kommer att arbeta för att det blir tydligare i föreskrifterna och vid informationsgivning. Hänvisningen är rätt, alla starkströmsanläggningar ska vara utförda enligt ELSÄK- FS 2008:1 jämte ändringar, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i nämnda föreskrifter gör det dock tillåtet att det finns anläggningar som är utförda enligt äldre bestämmelser. Notera att om elinstallationsarbetet medför ombyggnad eller utvidgning ska utförande var enligt dagens krav om det inte finns ett undantag i föreskrifterna. Det är endast vid underhåll som äldre bestämmelser kan tillämpas om man inte väljer att ändra elanläggningen så att den följer den senaste utförande kraven i föreskriften, myndighetens uppfattning vad som är underhåll finns beskrivet i PM med diarienummer 13EV3657 och 11EV4200 utgivet av myndigheten. Kontrollen ska även omfatta att märkning, dokumentation och varselmärkning är korrekt eftersom det är en del av utförandet som är kopplad till elinstallationens säkerhet, det vilar på elinstallationsföretaget att den är korrekt utförd även om man har valt att den ska utföras i verksamhet utanför egenkontrollprogrammet. I prop. 2015/16:163 framgår det att i ett av skälen till förslaget att egenkontrollprogrammet ska garantera att verksamheten sker i enlighet med gällande bestämmelser och att det ska ge ett sådant stöd att reglerna för elinstallationer efterlevs. Krav på märkning, dokumentation och varselmärkning är en del av

12 12 (16) elsäkerhetsregelverket. 13 Paragrafen är otydlig med avseende på om kontrollen som sådan ingår i egenkontrollprogrammet, eller om det enbart är metoder och rutiner för kontrollen som ingår. Installatörsföretagen anser att ett krav på att själva kontrollen ska ingå skulle innebära en orimligt stor administrativ och kostnadsmässig börda för företagen och föreslår att lydelsen ändras så att det tydligt framgår att det enbart är metoder och rutiner som omfattas av egenkontrollprogrammet. Egenkontrollprogrammet ska säkerställa att det utförda elinstallationsarbetet kontrolleras på det sätt som bestämts enligt 3 kap. 12. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur fel och brister som upptäcks i kontrollen hanteras och följs upp. Egenkontroll programmet ska säkerställa att det finns metoder och rutiner så att det utförda elinstallationsarbetet kan kontrolleras på det sätt som bestämts enligt 3 kap. 12. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur fel och brister som upptäcks i kontrollen hanteras och följs upp. Syftet är att brister och fel som upptäcks åtgärdas innan anläggningen tas i bruk. Intentionen med kravet är att det är metoder och rutiner som ska dokumenteras. Elsäkerhetsverket kommer att arbeta för att det blir tydligare i föreskrifterna. 14 Installatörsföretagen anser att exemplet i paragrafen inte är nödvändig för förståelsen och bör tas bort. Därtill bör även orden och dessa kontroller i andra meningen tas bort eftersom första meningen enbart nämner uppföljning.

13 13 (16) Elinstallationsföretaget ska genomföra den uppföljning som krävs t.ex. genom undersökningar eller liknande, för att säkerställa att företagets rutiner fungerar och att företagets egenkontroll är tillräcklig. Hur denna uppföljning och dessa kontroller görs ska framgå av egenkontrollprogrammet. Elinstallationsföretaget ska genomföra den uppföljning som krävs t.ex. genom undersökningar eller liknande, för att säkerställa att företagets rutiner fungerar och att företagets egen- kontroll är tillräcklig. Hur denna uppföljning görs ska framgå av egenkontrollprogrammet. Installatörsföretagens förslag sammanvägs med övriga synpunkter på remissen. Exemplet tas bort. 4 kap verksamhetstyper och elinstallatörens auktorisationsnivå 2 Under verksamhetstypen Bostäder anges att Verksamheten omfattar de elinstallationsarbeten som ingår i verksamhetstyperna Maskiner och Värme, kyla, ventilation enligt 4 kap. 3 dessa föreskrifter. Installatörsföretagen ställer sig frågande till varför verksamhetstypen Hissar, portar och rulltrappor inte omfattas av verksamhetstypen Bostäder. För det fall hissar, portar och rulltrappor inte ska ingå, bör det skrivas tydligare vilken verksamhetstyp elinstallationsföretagen ska ange om de arbetar med hissar, portar och rulltrappor på lågspänningsanläggningar. Vad gäller verksamhetsypen Elproduktionsanläggningar bör ordet nödkraft ersättas med orden kraftförsörjning av säkerhetssystem så att definitionen harmoniserar med SS utgåva 3, som träder ikraft samtidigt som föreskrifterna. Elinstallationsarbete på solcellsanläggningar, anläggningar inom vatten- och vindkraft, reserv- och nödkraft och andra anläggningar eller anläggningsdelar för produktion av el. Elinstallationsarbete på solcellsanläggningar, anläggningar inom vatten-, vind- och reservkraft, kraftförsörjning av säkerhetssystem samt andra anläggningar eller anläggningsdelar för produktion av el.

14 14 (16) Förslaget i kommer att arbetas in i föreskrifterna. 3 I och med Installatörsföretagens föreslagna ändring av den begränsade auktorisationen B, till att enbart omfatta anslutning och losskoppling (se ovan avseende 2 kap. 1 i föreskrifter om auktorisation för elinstallationsarbete), bör det som innefattar att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag utgå från denna 3.

15 15 (16) Hissar, Elinstallationsarbete i portar och befintlig gruppledning rulltrappor som innebär att fast ansluta och koppla loss hissar, portar och rulltrappor, samt att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag. Maskiner Elinstallationsarbete i befintlig gruppledning som innebär att fast ansluta och koppla loss maskiner, motorer och apparater, samt att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag. Värme, Elinstallationsarbete i kyla och befintlig gruppledning ventilation som innebär att fast ansluta eller koppla loss värme-, kyloch ventilationssystem, samt att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag. Hissar, Elinstallationsarbete i portar och befintlig gruppledning rulltrappor som innebär att fast ansluta och koppla loss hissar, portar och rulltrappor, samt att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag. Maskiner Elinstallationsarbete i befintlig gruppledning som innebär att fast ansluta och koppla loss maskiner, motorer och apparater, samt att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag. Värme, Elinstallationsarbete i kyla och befintlig gruppledning ventilation som innebär att fast ansluta eller koppla loss värme-, kyloch ventilationssystem, samt att installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag. Förslagen kommer inte att beaktas, se Elsäkerhetsverkets sammanställning av remissvaren.

16 16 (16) 5 I paragrafen bör Verksamhetsområde ersättas med Verksamhetstyp så att samma nomenklatur används rakt igenom hela föreskriften. Verksamhetsområde Verksamhetsområdets omfattning Kabelförläggning Verksamhetstyp Verksamhetstypens omfattning Kabelförläggning 8 I paragrafen bör läggas till att det som åsyftas är Kabelförläggning enligt 4 kap. 5 ovan. Elinstallationsföretag som enbart utför elinstallationsarbete som omfattas av verksamhetstypen Kabelförläggning undantas från kravet i 23 elsäkerhetslagen att ha en auktoriserad elinstallatör. Elinstallationsföretag som enbart utför elinstallationsarbete som omfattas av verksamhetstypen Kabelförläggning enligt 4 kap 5 ovan, undantas från kravet i 23 elsäkerhetslagen att ha en auktoriserad elinstallatör. Förslagen har beaktats.

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Läs mer

Version X.X Ort och datum

Version X.X Ort och datum Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Upprättat för att uppfylla kraven i 24 elsäkerhetslagen för [organisationens namn] med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Version X.X Ort och datum Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen

Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen MISSIV 1 (3) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2016-06-09 Dnr 15EV4271 Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till nya

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete för Ängelholms Elduo AB Företagets uppgifter Juridiskt namn Ängelholms Elduo AB Adress Älvdalsgatan 7 Postnummer och ort 26273 Organisationsnummer 556943-6305

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017 en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Nya regler för att utföra elinstallationer! Den 1 juli 2017 kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft!

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören

Urklipp från Elinstallatören. Urklipp från Elinstallatören NY ELLAG I SVERIGE Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att Sverige får ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets

Läs mer

REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (34) Dnr 16EV2147, 16EV2148, 16EV2149 och 16EV2150

REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (34) Dnr 16EV2147, 16EV2148, 16EV2149 och 16EV2150 REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (34) 2016-12-14 Dnr 16EV2147, 16EV2148, 16EV2149 och 16EV2150 Remissammanställning - Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter Den 13 juni 2016 skickade Elsäkerhetsverket förslag

Läs mer

Nya regler för elarbete. En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag

Nya regler för elarbete. En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag Nya regler för elarbete En sammanfattning av vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag 1 Detta informationsmaterial har tagits fram i samband med Elsäkerhetsverkets remiss

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415 FÖRTECKNING 1 (5) Utgivare: Kim Reenaas 2016-06-01 Dnr 16EV1415 ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje myndighet finnas en förteckning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Elsäkerhet Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Ordförklaringar elsäkerhetslagen (2016:732) Definitionen av elinstallationsarbete finns i

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Elsäkerhetsverkets informationsträff om behörighetsreformen och de nya reglerna för elarbete

Elsäkerhetsverkets informationsträff om behörighetsreformen och de nya reglerna för elarbete Elsäkerhetsverkets informationsträff om behörighetsreformen och de nya reglerna för elarbete Jönköping den 17 augusti 2016 Arlanda den 18 augusti 2016 Välkomna! Mål med dagen Vi vill att ni efter denna

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

SSG Elansvarsträff 2016 Knivsta 30 november 1 december

SSG Elansvarsträff 2016 Knivsta 30 november 1 december SSG Elansvarsträff 2016 Knivsta 30 november 1 december Innehåll Nya elsäkerhetslagstiftningen, Kim Reenaas Elsäkerhetsföreskrifterna - Johan Lidbaum och Peter Lindberg Tillsyn och brister Tomas Åberg Överblick

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning Konsekvensutredning Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning 16EV1484 1 Allmänt 1.1 Inledning Denna konsekvensutredning

Läs mer

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas

Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Elbehörighetsreformen SSG Elansvarsträff 25-26 november 2015 Magnus Karlsson, Peter Lindberg, Kim Reenaas Innehåll Inledning/nuläge Genomförandeprojektet Egenkontrollprogram vad är det? Andra aktuella

Läs mer

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av behörighetsreformen 15EV4271

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av behörighetsreformen 15EV4271 Konsekvensutredning Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av behörighetsreformen 15EV4271 ELSÄKERHETSVERKET Kristinehamn den 2 juni 2016 1 Sammanfattning Sammanfattning Elsäkerhetsverket

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/35/EU (elektrisk utrustning)

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/35/EU (elektrisk utrustning) ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 KONSEKVENSUTREDNING 1 (12) Katarina Olofsson Avdelningen för produkter 010-168 05 25 katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se 2015-10-13 Dnr 15EV734 Elsäkerhetsverkets förslag

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Missa inga nyheter. Standard med laddnyheter. E.ON Elnät Mars 2017

Missa inga nyheter. Standard med laddnyheter. E.ON Elnät Mars 2017 E.ON Elnät Mars 2017 Missa inga nyheter Ansvarsförhållandet ändras den 1 juli. Då är det elinstallationsföretaget som svarar för att gjorda jobb är i enlighet med de krav som gäller för anläggningen, och

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Byt "kan bli" mot "är". 15 Kommentar till 1.3 Andra och tredje stycket borde flyttas och bli kommentarer till punkt 1.1. Stryk "sällsynta".

Byt kan bli mot är. 15 Kommentar till 1.3 Andra och tredje stycket borde flyttas och bli kommentarer till punkt 1.1. Stryk sällsynta. Sidan Punkt Kommentar Synpunkt 14 Sjätte stycket Flytta andra stycket under 1.3 hit och skriv ihop. Se även nedan. Byt "kan bli" mot "är". 15 Kommentar till 1.3 Andra och tredje stycket borde flyttas och

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Jordfelsbrytare i badrumsrenovering (utan uttag) Postad av Ronnie Lidström - 13 jan :01

Jordfelsbrytare i badrumsrenovering (utan uttag) Postad av Ronnie Lidström - 13 jan :01 Jordfelsbrytare i badrumsrenovering (utan uttag) Postad av Ronnie Lidström - 13 jan 2011 13:01 Hur är det egentligen? Då jag gick kurs i nya elinstallationsreglerna så sa föreläsaren att all el i ett badrum

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-20 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya bestämmelser om gatukostnader Enligt

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Elansvarsträff 2012 Fredrik Sjödin Överinspektör 0550-85190

Elansvarsträff 2012 Fredrik Sjödin Överinspektör 0550-85190 Elansvarsträff 2012 Fredrik Sjödin Överinspektör 0550-85190 Elansvarsträff 2012 Systemtillsyn Tillsyn av tillfälliga elanläggningar Ansvar Frågor Systemtillsyn Har utförts sedan mitten av 1990-talet Målet

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

Elsäkerhet. Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12. Sammanfattning. Behandlade förslag

Elsäkerhet. Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12. Sammanfattning. Behandlade förslag Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet Sammanfattning Utskottet ställer sig, med en mindre lagteknisk justering, bakom regeringens förslag till elsäkerhetslag, lag om ändring i ellagen

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

BESTÄMMELSER OM SYSTEMKONTROLL

BESTÄMMELSER OM SYSTEMKONTROLL Svenska Brandskyddsföreningen prsbf 1031:1 ANVISNING T400 På gång Produktionsenheten Utgåva 2011-12-14 BESTÄMMELSER OM SYSTEMKONTROLL 1 Allmänt Denna anvisning innehåller tekniska bestämmelser för systemkontroll.

Läs mer

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg 1 (6) KONSEKVENSANALYS Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Dnr: 010202-06-16987 Bo Vallgren, 011-19 13 94 Mikael H Andersson 011-19 12 72 Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 1(10) Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 8 juni 2016. Elsäkerhetsverkets

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER. TILL ELSÄK-FS 2013:1 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2014:2 och 2015:4

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER. TILL ELSÄK-FS 2013:1 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2014:2 och 2015:4 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2013:1 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2014:2 och 2015:4 1 Innehåll Innehåll Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Författningskommentarer... 4 2 Elsäkerhetsverkets

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 1 januari 2015. Elsäkerhetsverkets

Läs mer

Egenkontroll vid livsmedelshantering!

Egenkontroll vid livsmedelshantering! Egenkontroll vid livsmedelshantering! Alla livsmedelsföretag ska ha ett säkerhetssystem för sin livsmedelshantering, så kallade egenkontrollprogram. Fastställda egenkontrollprogram Egenkontrollprogrammen

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan Högskolan Väst Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen Anna Sandström BESLUT 2011-11-29

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

2009, Copyright SIS Förlag

2009, Copyright SIS Förlag 2009, Copyright SIS Förlag Elinstallationsregler 104 frågor och svar SIS HB 36, Utgåva 1 ISBN E-bok: 978-91-7162-786-5 Författare: Mats Jonsson Redaktör: Ewa Berggren Layout: Åsa Till, Till&Från Reklam

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer