- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL"

Transkript

1 - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

2 Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel.

3 Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en översikt av de regler och föreskrifter som gäller.

4 Illustration av storskalig resp. småskalig elproduktion

5 Inkoppling och drift

6 Produkter som skall anslutas till elnätet ska vara CE-märkta. Det innebär att ansvarig för produkten intygar att den uppfyller krav som rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.

7 Elnätsföretaget måste kontaktas innan installationen påbörjas Anledningen är att elnätsföretaget avgör om en producerande utrustning får anslutas till nätet. Elnätsföretaget måste kunna garantera säkerheten i nätet eftersom det bland annat finns risk för bakspänning om lokala produktionsanläggningar matar ut energi på nätet utan deras vetskap.

8 Allmänna avtalsvilkor Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 3.6 Alla förekommande arbeten på konsumentens anläggning ska utföras enligt elnätsföretagets anvisningar samt gällande bestämmelser. För arbetets utförande ska, om inte annat följer av gällande bestämmelser, anlitas behörig installatör Elnätsföretaget har rätt att kräva att konsumenten på egen bekostnad ändrar sin anläggning så att betryggande driftförhållanden uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls Konsumenten får inte koppla samman elnätsföretagets anläggning med annan kraftkälla eller anläggning om inte annat avtalats Elnätsföretaget har rätt att göra en besiktning av konsumentens anläggning.

9 Installationsarbetet är behörighetskrävande Som vid alla elektriska installationer finns regelverk som skall uppfyllas. Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter ligger till grund för och pekar på Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Det är inte tillåtet att via en utgående gruppledning mata in energi i en anläggning Det är inte tillåtet att ansluta energiproducerande utrustning till elnätet via stickkontakt.

10 Ellagen (1997:857) 3 kap.15 Ersättning vid inmatning av el. Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. 9 kap. Skyddsåtgärder 1 Elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel och elektriska installationer skall vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar.

11 Starkströmsförordningen (2009:22) Grundläggande skyldigheter 4 Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska fortlöpande kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. 5 Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.

12 Elinstallatörsförordningen (1990:806) 1 Syftet med denna förordning är att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar 3 Denna förordning gäller vid elinstallationsarbete som avser utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning. Förordningen gäller vidare vid elinstallationsarbete som avser fast anslutning av anordning till en starkströmsanläggning och losskoppling av fast ansluten anordning från en sådan anläggning. 5 I fråga om starkströmsanläggningar finns också bestämmelser i starkströmsförordningen (2009:22) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

13 Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel 2 Förordningen innehåller säkerhetsbestämmelser för elektrisk materiel. Med elektrisk materiel avses 1. en anordning som är avsedd att anslutas till en elektrisk starkströmsanläggning, 2. en anordning som har en egen elektrisk kraftkälla, 3. komponenter i en sådan anordning som avses i 1 eller 2, 4. komponenter i en elektrisk starkströmsanläggning, och 5. elektrisk utrustning som är avsedd att användas i eller vid en elektrisk starkströmsanläggning.

14 3 Den som för användning inom landet tillverkar, importerar, upplåter, saluför eller överlåter på annat sätt samt installerar elektrisk materiel skall svara för att materielen uppfyller gällande säkerhetskrav. Den som äger eller annars svarar för användningen av elektrisk materiel skall svara för att den används på ett sätt som inte riskerar säkerheten och att den underhålls på ett nöjaktigt sätt. Den som använder elektrisk materiel skall förvissa sig om att den är säker för användning.

15 4 Elektrisk materiel skall vara konstruerad och tillverkad i enlighet med inom EES gällande god säkerhetsteknisk praxis så att den inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom, när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsett ändamål. De viktigaste säkerhetskraven anges i 5--7.

16 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel ELSÄK-FS 2000:1 3 De övergripande säkerhetskraven finns angivna i 4 7 förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel. All väsentlig information som behövs för att elektrisk materiel ska kunna användas för avsett ändamål och på ett säkert sätt skall vara skriven på svenska samt finnas angiven på materielen eller, om detta inte är möjligt, i en medföljande bruksanvisning. Detta gäller om materielen är avsedd att användas i Sverige.

17 Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet Skyddskrav 4 Utrustning skall med hänsyn till tillämpbar teknik vara konstruerad och tillverkad så att 1. den inte alstrar en elektromagnetisk störning som överskrider den nivå över vilken radio- eller teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera som avsett, och

18 2. den har en sådan tålighet mot elektromagnetisk störning att den elektromagnetiska strålning som kan förväntas vid avsedd användning inte medför att dess funktion försämras i en oacceptabel utsträckning. En fast installation skall dessutom installeras enligt god branschpraxis och i enlighet med information om hur de ingående komponenterna är avsedda att användas för att uppfylla skyddskraven.

19 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet ELSÄK-FS 2007:1 Skyddskrav 3 Bestämmelser om skyddskrav finns i 4 förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet. 5 Tillverkaren skall utarbeta en teknisk dokumentation som visar att apparaten överensstämmer med skyddskraven. Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av apparaten samt bevis på överensstämmelse med helt eller delvis tillämpade harmoniserade standarder.

20 ELSÄK-FS 2008:1 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis 1 En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person eller sakskada på grund av el. Om Svensk Standard tillämpas uppfylls normalt kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

21 551 Generatoraggregat Omfattning Elinstallationsreglerna SS Detta avsnitt gäller för lågspänningsinstallationer och ELV-installationer inom vilka det ingår generatoraggregat som kontinuerligt eller tidvis matar hela elinstallationen eller en del av den. Fordringarna gäller för anslutning av generatoraggregat såväl lågspänning som klenspänning till följande installationer:

22 matning av en installation som inte är ansluten till ett distributionsnät reservmatning av en installation som normalt matas från ett distributionsnät matning av en installation som samtidigt matas från generatoranläggningen och ett distributionsnät lämpliga kombinationer av ovanstående.

23 Generatoraggregat med följande drivkällor omfattas: förbränningsmotorer turbiner elmotorer solceller (avsnitt 712 gäller också) batterier andra lämpliga drivkällor.

24 Den förväntade kortslutningsströmmen och jordfelsströmmen ska fastställas för varje strömkälla eller kombination av sådana som kan drivas oberoende av andra strömkällor eller kombinationer av sådana. Tillåtna värden för märkström och märkspänning hos skyddsapparater i en installation och, där så förekommer, skyddsapparater som är anslutna till ett distributionsnät, får inte överskridas i något driftfall vid matning från strömkällorna.

25 551.4 Felskydd Felskydd ska utföras för varje del av installationen med hänsyn till varje enskild matningskälla eller kombination av matningskällor som kan drivas oberoende av andra matningskällor. Åtgärder för felskydd ska väljas eller så ska andra försiktighetsåtgärder vidtas så att det säkerställs att, där dessa åtgärder tillämpas på olika sätt inom en och samma installation eller del av en installation för de aktuella matningsskällorna, åtgärderna inte påverkas så att deras effektivitet försämras.

26 Tilläggsfordringar för installationer där matning från ett generatoraggregat är ett alternativ till matning från ett distributionsnät (reservmatning) Skydd genom automatisk frånkoppling av matning ska inte vara beroende av anslutning till ett distributionsnäts jordning när generatorn drivs som ett alternativ till matning från ett distributionsnät. En lämplig jordelektrod ska anordnas. Där man planerar att använda reservkraftaggregat bör man sätta upp en inmatningsenhet. Den består av en intagsenhet och en reservkraftomkopplare, som skall kunna koppla in antingen elnätet eller reservkraftaggregatet.

27 551.7 Tilläggsfordringar för installationer där generatoraggregat får arbeta parallellt med andra strömkällor, inklusive ett distributionsnät Där ett generatoraggregat ska arbeta parallellt med ett distributionsnät ska åtgärder för automatisk frånkoppling vidtas för att frånkoppla generatoraggregatet från distributionsnätet i händelse av spänningsbortfall eller om spänningen eller frekvensen avviker på uttagsklämmorna från de värden som gäller för normal matning. Då typ, känslighet och funktionstid för skydden måste väljas med hänsyn till nätets skydd ska detta göras i samråd med nätägaren. Då statiska omriktare används ska kopplingsapparater finnas på omriktarens lastsida.

28 Där ett generatoraggregat ska arbeta parallellt med ett distributionsnät ska anordningar finnas för att förhindra att generatoraggregatet ansluts till distributionsnätet i händelse av spänningsbortfall eller om spänningen eller frekvensen avviker på uttagsklämmorna från de värden som gäller för normal matning Där ett generatoraggregat ska arbeta parallellt med ett distributionsnät ska anordningar finnas så att generatoraggregatet kan frånskiljas från distributionsnätet. Frånskiljningsanordningens tillgänglighet ska överenskommas med nätägaren.

29 712 Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller Omfattning Fordringarna i detta avsnitt gäller för elinstallationer inom solcellssystem, inklusive växelströmskretsar i sådana system Skydd mot elchock Solcellsmateriel på likströmssidan ska anses vara spänningssatt, även då systemet är frånskilt på växelströmssidan.

30 Automatisk frånkoppling vid ett fel Följande avsnitt gäller som tillägg: På växelströmssidan ska solcellsmatarkabeln vara ansluten till matningssidan på en skyddsapparat som säkerställer automatisk frånkoppling av kretsar som matar strömförbrukande elmateriel.

31 Skydd mot kortslutning Följande avsnitt gäller som tillägg: Solcellsmatarkabeln ska vara skyddad på växelströmssidan av ett överströmsskydd som är installerat vid anslutningen till växelströmsnätet.

32 Val och montering med hänsyn till yttre förhållanden Följande avsnitt gäller som tillägg: Kablar för strängar och block samt solcellsmatarkablar för likström ska väljas och monteras så att risken för jordfel och kortslutningar minimeras. ANM Detta kan till exempel uppnås genom att mantlade enledarkablar används, vilket ger ett extra skydd mot yttre påverkan för ledningssystemet.

33 Ledningssystemet ska tåla den yttre påverkan som det förväntas utsättas för, såsom blåst, isbildning och solbestrålning Följande fordringar och anmärkning gäller som tillägg: Frånskiljare ska anordnas vid såväl likströms- som växelströmssidan av solcellsomriktaren, så att arbete utan spänning kan utföras på den. ANM Ytterligare fordringar med hänsyn till frånskiljning av solcellsinstallationer, som kan arbeta parallellt med det allmänna elnätet, framgår av avsnitt

34

35 Länder med anmälningskrav före installation

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO Energikompetens En rapport från Svensk Energi Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO December 2011 Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO UTGÅVA 1

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång,

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång, Förord Oavsett starkströmsanläggningarnas omfattning och driftförhållanden är det angeläget att de för elsäkerheten ansvariga har tillgång till sådana kompletterande anvisningar som möjliggör tillämpning

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1.1 Lagstiftning om elsäkerhet - en översikt... 3 1.2 Historik... 3 1.3

Läs mer

2015-02-09 M2015/283/Ee

2015-02-09 M2015/283/Ee ------ --------- R E G E R l N G S KAN S L l E T Remiss 2015-02-09 M2015/283/Ee Miljö- och energidepartementet Remiss av SOU 2014:89 slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - E/säkerhet- en ledningsfråga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2008-2-5 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1 (12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas.

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar, när anslutningen och överföringen avser näringsverksamhet eller annan likartad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer