Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL"

Transkript

1 ELSÄK2000, v1.2, FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen Denna förteckning innehåller information om de register och behandlingar av personuppgifter som ska redovisas enligt 39 personuppgiftslagen (PUL). Det är inte alla behandlingar av personuppgifter som omfattas av förteckningsskyldigheten. Förteckningen omfattar t.ex. inte behandling av personuppgifter i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i 5 a personuppgiftslagen, se 4 personuppgiftsförordningen. Även behandlingar som sker i enlighet med arkivlagen är undantagen från förteckningsskyldigheten. För en fullständig beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen se Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen, dnr 14EV2741. Personuppgiftsansvarig är Elsäkerhetsverket med organisationsnummer med postadress Box 4, Kristinehamn och telefonnummer Personuppgiftsombud vid Elsäkerhetsverket är verksjurist Kim Reenaas. Enskilda som vill ha information om vilka personuppgifter som behandlas och på vilket sätt (se 26 PUL) ska skriftligen ansöka om detta. Ansökan ska vara undertecknad. Elsäkerhetsverket har utformat en särskild blankett som kan användas för detta ändamål. Ansökan skickas till registraturen för behandling. Information om respektive register/behandling redovisas enligt följande. Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL 1 Behörighetsregistret i Platina 2 2 Personaladministration i Palasso 4 3 Kund- och leverantörsregister i Agresso 6 4 Elsäkerhetsverkets Active directory 8 5 Användarregister i EpiServer 10 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T T E L E - P O S T O R G. N R Box 4, Kristinehamn F A X W E B B

2 2 (11) 1 Behörighetsregistret i Platina Allmänt Elsäkerhetsverket ska enligt 11 elinstallatörsförordningen föra register över elinstallatörer. Beslut om varning, återkallelse eller inskränkning av en behörighet ska antecknas i registret. Åtkomst och administration av behörighetsregistret sker genom Platina. Ändamålet med behandlingen De grupper av personer som behandlingen avser Vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut till Laglig grund för behandlingen (10 PUL) Innehållet Personuppgifter som behandlingen avser Syftet med registret är att ha en aktuell lista över de personer som har meddelats behörighet som elinstallatör. De som har meddelats beslut om behörighet som elinstallatör. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifterna i registret kan begäras ut av enskild i enlighet med, och med de begränsningar som följer av, offentlighets- och sekretesslagen. Elsäkerhetsverket ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet (10 punkten b). En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras (10 punkten d). Namn Personnummer, samordningsnummer eller födelsedata Adress, telefonnummer och e-postadress Uppgift om behörighet Uppgift om varning, återkallelse eller inskränkning Behandlas personnummer eller samordningsnummer? Behandlas känsliga personuppgifter? Behandlas information om lagöverträdelser? Med stöd av: 22 p a-b PUL

3 3 (11) Hanteringen Har den registrerade informerats om behandlingen? Förs uppgifterna över till tredje land? Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits? Finns personuppgiftsbiträde? Har personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med samtliga biträden? Övrig information -. Information om att behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen lämnas när ansökan om behörighet görs. Nej Tillgång till Platina kräver behörighet. Inloggning kan endast ske genom av Elsäkerhetsverket tillhandahållen IT-utrustning. För mer information, kontakta Elsäkerhetsverkets IT-grupp eller systemansvarig enligt Elsäkerhetsverkets förvaltning. Aktiviteter i Platina loggas.. Elsäkerhetsverkets leverantör av IT-drift och support samt Elsäkerhetsverkets leverantör av drift och underhåll av Platina har tillgång till det system som registret administreras genom.

4 4 (11) 2 Personaladministration i Palasso Allmänt Ändamålet med behandlingen De grupper av personer som behandlingen avser Vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut till Laglig grund för behandlingen (10 PUL) Innehållet Personuppgifter som behandlingen avser Tidsredovisning, egenrapportering av ledigheter m.m., reseräkningar. Anställda kan även uppge information om anhöriga, men detta är frivilligt och sker med samtycke. Ersättningar till ledamöter i Elsäkerhetsrådet administreras genom Palasso. Syftet med registret är att genomföra personaladministrativa uppgifter såsom löneberäkning, hantera ledigheter och tidsredovisning m.m. Anställda vid Elsäkerhetsverket Ledamöter i Elsäkerhetsrådet Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifterna i registret kan begäras ut av enskild i enlighet med, och med de begränsningar som följer av, offentlighets- och sekretesslagen. Berättigat intresse hos Elsäkerhetsverket väger tyngre än den registrerades intresse av skydd (10 punkten f). Namn Personnummer eller motsvarande Adress, telefonnummer och e-postadress Uppgift om barn (namn och födelsedatum) gäller endast vid rapportering av frånvaro med anledning av tillfällig föräldraledighet Uppgift om anhöriga (frivilligt) Behandlas personnummer eller samordningsnummer? Behandlas känsliga personuppgifter? Behandlas information om lagöverträdelser? Med stöd av: 22 p a-b PUL

5 5 (11) Hanteringen Har den registrerade informerats om behandlingen? Förs uppgifterna över till tredje land? Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits? Finns personuppgiftsbiträde? Har personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med samtliga biträden? Övrig information. Information om att behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen lämnas vid påbörjad anställning. Nej Tillgång till Palasso kräver behörighet. Inloggning kan endast ske genom av Elsäkerhetsverket tillhandahållen IT-utrustning. För mer information, kontakta Elsäkerhetsverkets IT-grupp eller systemansvarig enligt Elsäkerhetsverkets förvaltning.. Elsäkerhetsverkets leverantör av IT-drift och support samt Elsäkerhetsverkets leverantör av drift och support av Palasso har tillgång till det system som registret administreras genom. Palasso innehåller information om tillämpligt kollektivavtal, men har bedömt att denna uppgift inte är känslig personuppgift eftersom uppgiften inte avslöjar medlemskap i fackförbund.

6 6 (11) 3 Kund- och leverantörsregister i Agresso Allmänt Ändamålet med behandlingen De grupper av personer som behandlingen avser Vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut till Laglig grund för behandlingen (10 PUL) Innehållet Personuppgifter som behandlingen avser Agresso är Elsäkerhetsverkets ekonomisystem. I systemet finns såväl kund- och leverantörsregister som kan innehålla personuppgifter. Syftet med behandlingen är att använda kund- och leverantörsuppgifter för fakturering och utbetalningar, samt utbetalning av vissa ersättningar till anställda och andra. Personer som innehar F-skattsedel leverantör till Elsäkerhetsverket. Personer som erhåller ersättning från Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifterna i registret kan begäras ut av enskild i enlighet med, och med de begränsningar som följer av, offentlighets- och sekretesslagen. Elsäkerhetsverket ska kunna fullgöra ett avtal med den registrerade (10 punkten a). Namn Personnummer eller motsvarande Kontonummer Behandlas personnummer eller samordningsnummer? Behandlas känsliga personuppgifter? Behandlas information om lagöverträdelser? Hanteringen Har den registrerade informerats om behandlingen? Förs uppgifterna över till tredje land? Adress, telefonnummer och e-postadress Med stöd av: 22 p b PUL. Information om att behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen lämnas vid påbörjad anställning. Nej

7 7 (11) Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits? Finns personuppgiftsbiträde? Har personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med samtliga biträden? Övrig information Tillgång till Agresso kräver behörighet. Inloggning kan endast ske genom av Elsäkerhetsverket tillhandahållen IT-utrustning. För mer information, kontakta Elsäkerhetsverkets IT-grupp eller systemansvarig enligt Elsäkerhetsverkets förvaltning.. Elsäkerhetsverkets leverantör av IT-drift och support samt Elsäkerhetsverkets leverantör av drift och support av Agresso har tillgång till det system som registret administreras genom.

8 8 (11) 4 Elsäkerhetsverkets Active directory Allmänt Ändamålet med behandlingen De grupper av personer som behandlingen avser Vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut till Laglig grund för behandlingen (10 PUL) Innehållet Personuppgifter som behandlingen avser Elsäkerhetsverkets Active Directory (AD) är en katalog över myndighetens användarkonton för inloggning i datorer. Användarkontot används för tillgång till bland annat e-post och server. Syftet med behandlingen är att registrera varje anställds (eller leverantörer som behöver logga in i Elsäkerhetsverkets system) till ett individuellt användarkonto. Anställda vid Elsäkerhetsverket Personer som arbetar för leverantörer som behöver tillgång till Elsäkerhetsverkets servrar eller e-post. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifterna i registret kan begäras ut av enskild i enlighet med, och med de begränsningar som följer av, offentlighets- och sekretesslagen. Berättigat intresse hos Elsäkerhetsverket väger tyngre än den registrerades intresse av skydd (10 punkten f). Namn Befattning Avdelning Behandlas personnummer eller samordningsnummer? Behandlas känsliga personuppgifter? Behandlas information om lagöverträdelser? Hanteringen Har den registrerade informerats om behandlingen? Telefonnummer och e-postadress. Information om att behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen lämnas vid påbörjad anställning.

9 9 (11) Förs uppgifterna över till tredje land? Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits? Finns personuppgiftsbiträde? Har personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med samtliga biträden? Övrig information Nej Tillgång till Elsäkerhetsverkets AD kräver behörighet. Inloggning kan endast ske genom av Elsäkerhetsverket tillhandahållen IT-utrustning. För mer information, kontakta Elsäkerhetsverkets ITgrupp eller systemansvarig enligt Elsäkerhetsverkets förvaltning.. Elsäkerhetsverkets leverantör av IT-drift och support har tillgång till det system som registret administreras genom.

10 10 (11) 5 Användarregister i EpiServer Allmänt Ändamålet med behandlingen De grupper av personer som behandlingen avser Vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut till Laglig grund för behandlingen (10 PUL) Innehållet Personuppgifter som behandlingen avser Behandlas personnummer eller samordningsnummer? Behandlas känsliga personuppgifter? Behandlas information om lagöverträdelser? Hanteringen Har den registrerade informerats om behandlingen? Förs uppgifterna över till tredje land? Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits? EpiServer är Elsäkerhetsverkets verktyg för såväl extern- som internwebb. Syftet med behandlingen är att registrera användare för att tilldela behörigheter för redigering av Elsäkerhetsverkets webbplats. Anställda vid Elsäkerhetsverket som tilldelas behörighet att redigera Elsäkerhetsverkets webbplats Personer som arbetar för leverantörer som har behörighet att redigera Elsäkerhetsverkets webbplats. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifterna i registret kan begäras ut av enskild i enlighet med, och med de begränsningar som följer av, offentlighets- och sekretesslagen. Berättigat intresse hos Elsäkerhetsverket väger tyngre än den registrerades intresse av skydd (10 punkten f) Namn E-postadress. Information om att behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen lämnas vid påbörjad anställning. Nej Tillgång till Palasso kräver behörighet. Inloggning kan endast ske genom av Elsäkerhetsverket tillhandahållen IT-utrustning. För mer information,

11 11 (11) Finns personuppgiftsbiträde? Har personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med samtliga biträden? Övrig information kontakta Elsäkerhetsverkets IT-grupp eller systemansvarig enligt Elsäkerhetsverkets förvaltning.. Elsäkerhetsverkets leverantör av IT-drift och support samt leverantör av drift och underhåll av EpiServer har tillgång till det system som registret administreras genom.

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24

Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24 Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2 Göteborg, 2013-01-24 1 Inledning 1.1 Syfte Framtidenkoncernen har under de senaste åren infört ett nytt fastighetssystem,

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer