Rapport. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-03-27 FM2014-5580:1 Sida 1 (12)"

Transkript

1 FM :1 Sida 1 (12) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Petra Jäppinen, Resultatredovisning JiM 2014 (1 bilaga) 1. Sammanfattning I Regleringsbrevet 1 till Försvarsmakten (FM) 2013 fick myndigheten i uppgift att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten. Inför 2014 kom uppgiften att, som en av 18 myndigheter, verkställa planen. Stimulansmedel tillfördes för verksamhetsåret 2014, dock är arbetet långsiktigt då planen sträcker sig till I den, av försvarsmaktsledningen (FML), antagna 2 handlingsplanen (HKV :62524) identifierades tre perspektiv för varför myndigheten ska arbeta för jämställdhet: Rättighetsperspektiv Nyttoperspektiv (attraktiv arbetsgivare) Operativ effekt Planen återspeglar hur myndigheten eftersträvar att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 3. Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 RB13 s 17, punkt 34 2 Utformning och förankring av handlingsplan: Handlingsplanen har 2013 tagits fram baserad på inriktningar från GD, C PROD, PERSDIR, avdömt vid C LEDS chefsmöte, ASU:at samt föredragning i FML. Genom SC har ledningsrepresentation från HKV staber kallats till fyra möten våren 2013 för att inrikta planens utformning. 3 Enligt Regeringens skrivelse 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning (PJÄ) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Stockholm Lidingövägen

2 FM :1 Sida 2 (12) Strävanden efter att uppnå dessa jämställdhetsmål utgör en del av myndighetens kärnverksamhet genom uppdraget att värna Sveriges värden och intressen. Försvarsmakten har under arbetets gång haft tre fokusområden: Styrande dokument och uppföljning etablera ett system för att jämställdhetsintegrering av ordinarie styrdokument, för att på så sätt lägga grunden för hur Försvarsmakten ska arbeta med jämställdhet Utbildning att alla utbildningar är jämställdhetsintegrerade och stödjer processen att skapa en inkluderande arbetsmiljö for alla medarbetare, såväl kvinnor som män, men också att genusperspektivet och FN resolution 1325 är en självklar faktor i alla utbildningsdelar där det är relevant. Under 2014 har fokus främst legat på Specialistofficersutbildningen och Officersutbildningen, samt på uppdragsutbildningar till FHS (stabsutbildning och högre stabsutbildning) Materiel att ett genus- och ett human factors-perspektiv är inarbetat i all materielproduktion, med målet att alla ska ha tillgång till individuellt anpassad utrustning, oberoende av kön. 2. Bakgrund I Försvarsmakten har jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten inarbetats i organisationen genom två spår, gender 4 /resolution i ett insatsperspektiv långsiktigt jämställdhetsarbete i ett nationellt personalförsörjnings- och likabehandlingsperspektiv. Dessa två spår samspelar med varandra eftersom militär kärnverksamhet vid insats är avhängig ett långsiktigt, nationellt personalförsörjnings- och likabehandlingsarbete som tryggar rekryteringsunderlag bestående av kvinnor och män och inriktar sig på att arbetsgivaren skapar goda förutsättningar för kvinnor och män att behållas inom myndigheten och ha möjlighet att göra karriär. Nedan följer åtgärder som har genomförts/pågår inom de två ovan nämnda spåren: Gender/Res i insatsverksamhet 6 a. Etablering 2012 av Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) med syfte att öka kapacitetsutvecklingen gällande implementeringen av resolution 1325 i militära organisationer. Samverkan sker med FN, EU, AU, NATO och OSCE. 4 I FM används det engelska begreppet gender istället för genus, för att på så sätt enkelt kunna använda NATO-terminologi. Med exempelvis funktionen gender advisor menas det som andra myndigheter benämner genusrådgivare. 5 FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000 och är vägledande för försvarsmakters arbete med att inkludera genusperspektiv vid insats. 6 Informationen är hämtad ur Myndighetsgemensam Indikatorsrapport för res

3 FM :1 Sida 3 (12) NCGM genomför internationella utbildningar, riktade utbildningsinsatser som stöd till FM samt internationella seminarier på operativ och taktisk nivå. b. Gender-/1325-perspektiv i planering inför insatser Genderperspektiv ska integreras redan i analysfasen inför planering. Majoriteten av operationsplanerna för FMs insatser innehåller ett så kallat Genderannex. Integrerade skrivningar rörande kvinnors säkerhet och deltagande och implementeringen av resolution 1325 i operationsplanernas huvuddokument är implementerat. c. Erfarenhetsåterföringssystem för de som arbetat med resolution 1325 på olika sätt i FMs insatser, som GFA, del av ett Mixed Engagement Team (MET) 7 eller Military Observation Team (MOT) 8. d. Gender Force-samarbete Samarbete kring implementeringen av resolution 1325 med Folke Bernadotteakademin (FBA), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sida, Polismyndigheten och Kvinna till Kvinna. e. Internt styrande dokument - att inkludera ett 1325-perspektiv i interna styrande dokument som Militärstrategisk Doktrin, Verksamhetsuppdraget och Försvarsmaktens Utvecklingsplan samt alla operationsplaner (OPLANS). f. Gender Advisor (GA) 9 och Gender Field Advisor (GFA) GA är en fast befattning till Insatschefen. GA har också deltagit i Afghanistan och i EU Traning Mission (EUTM) i Uganda 2012 och GFA är en fast funktion för insatsen i Afghanistan sedan g. Upprättande och utbildning av Gender Focal Points (GFPs) vid OrgE (samt även ATS, MTS och FTS 10 ). Dessa personer har som del av sina arbetsuppgifter att stödja OrgE-chefen att integrera ett genderperspektiv före, under och efter insats, bland annat när det gäller rekrytering, utbildning, genomförande och uppföljning av insatsen. 7 Mixed Engagement Team är ett team som FM använder sig av för att öka kontakt och informationsutbyte med lokalbefolkningen och därigenom implementera res Ett MET består av sex kvinnliga och manliga officerare och soldater; två samverkansofficerare (en kvinna och en man), två militära tolkar (en kvinna och en man) samt två skyttesoldater (en kvinna och en man). På så sätt kan man samverka/föra dialog med både kvinnor och män i lokalbefolkningen. 8 Military Observation Team är ett observatörs- och samverkansteam. 9 Genusrådgivare - fast rådgivande tjänst på strategisk nivå till Insatschefen (sedan 2007) 10 Armé-, Marin- och Flygtaktiska staber vid Högkvarteret

4 FM :1 Sida 4 (12) FM använder sig av flera internationellt godkända manualer/checklistor för att kvalitetssäkra insatser ur ett genderperspektiv. Långsiktigt jämställdhetsarbete inom personalförsörjning och likabehandling a. Utveckling sedan Kvinnor har funnits i FM sedan början av talet inom frivilligorganisationerna kunde kvinnor söka vissa tjänster och utbildningar i det militära. Året därpå beslutade riksdagen att både kvinnor och män ska kunna rekryteras till befälsyrken i alla försvarsgrenar. Kvinnor fick inträde till alla delar av FM 1989, men fram till 1994 krävdes att kvinnor avsåg att göra officersutbildningen för att få göra värnplikt. Den kvantitativa ökningen av antal anställda kvinnor går långsamt (och har planat ut till att inom den militära sidan bestå av ca 6 % officerare och 11 % GSS som är kvinnor medan andel civilanställda består av ca 40 % kvinnor). b. FMs styrdokument för jämställdhet och jämlikhet , antaget av Försvarsmaktsledningen mars I detta dokument behandlas för första gången i samma dokument FMs arbete för jämställdhet/jämlikhet och resolution 1325 (baserat på Diskrimineringslagen och regeringens Nationella Handlingsplan för resolution 1325). Detta för att få ett helhetsperspektiv och bättre effekt. c. Kontaktpersoner för likabehandling/jämställdhet vid organisationsenheter 12. Årliga uppföljningskonferenser med fortbildning genomförs centralt. Dessa kontaktpersoner har som uppgift att ge sakkunnigt stöd till OrgE-chefer i frågor som rör likabehandling. d. Lokal åtgärdsplan - För att FM ska uppfylla Diskrimineringslagens krav krävs att förbandschef, som arbetsgivare och verksamhetsansvarig, bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet och jämlikhet. Det sker genom att OrgE kompletterar det centrala styrdokumentet för jämställdhet och jämlikhet med en lokal åtgärdsplan. e. Gender Coach-program för sex av FMs högsta chefer - generaldirektören, produktionschefen, insatschefen, ekonomidirektören, chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och personaldirektören. Vid tidigare utbildningsomgång deltog överbefälhavaren samt chefen ledningsstaben. Samarbetet pågår i två år och syftar till en ökad kunskap om jämställdhet/resolution 1325 hos medverkande chefer. Cheferna har varsin jämställdhets-/1325-expert tilldelad sig. 11 FMs styrdokument för jämställdhet och jämlikhet , HKV bilaga 1, : Bifogas som bilaga 1.2 till denna handlingsplan. 12 Organisationsenheter förkortas OrgE och består av FMs förband, skolor och centra totalt 34 st inklusive högkvarteret. Till vardags används ofta fortfarande enbart ordet Förband.

5 FM :1 Sida 5 (12) f. Medarbetarenkät 2010 (där alla sju diskrimineringsgrunder belyses) med stöd av Göteborgs universitet (visar bland annat att ca 24 % av FM:s anställda kvinnor uppger att de upplevt sig kränkta på grund av kön). Enkäten genomfördes igen i slutet av 2014, med förväntade resultat under kvartal två 2015 g. Mätning JÄMIX och AVI via Nyckeltalsinstitutet. h. Nätverk för av FM anställda kvinnor (NOAK: Nätverk Officer/Anställd Kvinna) med årliga centrala nätverkskonferenser och ett nordiskt samarbete. i. Direktiv från högkvarteret gällande nomineringsprocesser till högre befattning där OrgE uppmanas presentera kandidater av båda könen till Personalförsörjningsnämnden som fattar beslut om nominering. j. Verktyg för praktisk jämställdhetsintegrering är framtagna och till viss del kända i myndigheten (men ytterligare implementering behövs): Checklista för beslut på alla nivåer 13 Checklista för insats 14 Checklista för trakasserier och kränkande särbehandling 15 Broschyren rörande trakasserier och kränkande särbehandling 16 k. Övrigt Deltagit i Staten leder jämt (omgång 2). Avgångsorsaker baserat på kön analyseras. Vid verksamhetsövergångar/omorganisationer ska sedan 2013 ett diskrimineringsperspektiv beaktas. Införande av jämställdhet som ämne på kursplan för Högre chefsutbildning. 3. Måluppfyllelse Måluppfyllelse i matris presenteras som separat bilaga. 13 Checklista inför beredning och beslut Bilaga 1 HKV Checklista GENUS SMART övning/insats (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan) 15 Checklista Stöd vid trakasserier och kränkande behandling (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan) 16 Om det händer (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan)

6 FM :1 Sida 6 (12) 4. Genomförande 4.1 Organisering och styrning En framgångsfaktor i arbetet har varit att ledningen, med stöd av de medel som regeringen allokerat, avsatt tre tidsbegränsade heltidsanställningar för verksamhetsutveckling. Satsningen har också med hjälp av regeringsmedlet arbetat med en adekvat budget som medgett bland annat deltagande i seminarier och utåtriktade aktiviteter så som Nordiskt Forum och Almedalsveckan. Dessa aktiviteter har gett satsningen på jämställdhetsintegrering mycket i gengäld i form av kontakter och idéer, men även synlighet och erkännande för det egna, påbörjade arbetet. Uppdraget att utveckla jämställdhetsintegringen av Försvarsmakten innehas av Chefen Ledningsstaben, som i sin tur delegerat genomförandet till Personaldirektören. Samordningen av arbetet har därmed skett på Personalstaben, med Försvarsmaktens ordinarie HR-strateg jämställdhet/jämlikhet som sammanhållande för arbetsgruppen. Arbetsgruppen har återrapporterat löpande till närmaste chef, chefen för Personalstabens Utvecklingsavdelning, och regelbundet till Personalstabens högsta chef, Personaldirektören och Försvarsmaktens Generaldirektör, vilka båda sitter i Försvarsmaktsledningen. Ledningen har prioriterat JiM-satsningen genom att reservera tid för kvartalsvisa redovisningar för Försvarsmaktsledningen. Redovisningstillfällena upplevs ha använts effektivt och har fungerat som en mekanism för att förankra satsningen och dess linjedragningar hos ledningen. Att regelbundet stämma av med ledningen har även ingett arbetsgruppen en känsla av att vara sedd i sitt arbete och att ha ett mandat och en tydlig uppbackning i de åtgärder som genomförs. Uppdraget har kommunicerats inom organisationen på flera sätt. Arbetsgruppen har genomfört flera presentationer i stabschefskretsen, som har en central roll i informationsspridningen till Högkvarterets staber och ledningar. Arbetsgruppen har även medverkat i eller producerat några artiklar som lagts upp på Försvarsmaktens intranät Emilia. Vidare har arbetsgruppen gjort presentationer vid ett flertal tillfällen då ett större antal relevanta mottagare inom organisationen varit samlade, så som på organisationens HR-chefskonferens i september. De kommunikativa insatserna har haft en tydlig positiv effekt, som kommit tillbaka till arbetsgruppen i form av både direkt och indirekt återkoppling. Det som framför allt stärkts genom presentationerna har varit förståelsen av att jämställdhetsintegreringen är kopplad till de övergripande verksamhetsmålen och att det handlar om konkreta åtgärder som relaterar till det dagliga arbetet.

7 FM :1 Sida 7 (12) 4.2 Kunskap och utbildning Den högsta ledningen har inte berörts av utbildningsinsatser då flera av de högsta cheferna sedan förut fått coachning från så kallade gender coaches, ett program som pågått En ny omgång av programmet planeras med start hösten Försvarsmakten har inte vidtagit några särskilda åtgärder inom ramen för JiMprojektet för att utbilda medarbetare. Dock har medarbetare från relevanta avdelningar deltagit i de utbildningar som Genussekretariatet, Göteborgs Universitet, anordnat under JiMs regi, bland annat utbildning för controllers, hantera motstånd, maskulinitet och kommunikation. Styrdokument och uppföljning Istället för renodlade utbildningsinsatser har JiM i Försvarsmakten använt sig av en orienterande och stödjande ansats där linjeaktörerna erbjudits stöd i samband med det ordinarie arbetet med redovisning och revidering av styrande dokument för att kunna tillämpa ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet har skett gentemot de respektive arbetsgrupper på Ledningsstaben som har ansvar för redovisning/styrande dokument. Stöd har sedan getts mer intensivt under arbetets gång till ett fåtal kontaktpersoner per arbetsprocess. Genom en stegvis ansats har arbetet gått från granskning av dokument med efterföljande feedback till att lämna över arbetet till ordinarie linjeaktör. Utbildning Ej heller i utbildningsspåret har några renodlade utbildningsinsatser genomförts. Däremot har redan upparbetade kanaler används för att informera om JiMprojektet, bland annat på chefsutbildningar om jämställdhetsintegrering, arrangerade av Managementenheten, MHS Karlberg. Materiel Den största förändringen i materielförsörjningskedjan är införandet av konceptet Human Factors Integration användbarhetsperspektivet i Samordningsavtalet mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk. I syfte att dels utveckla konceptet att passa Försvarsmaktens organisation och för att skapa en grundläggande förståelse för konceptet har utbildning ägt rum för JiM-medarbetaren som arbetar med materiel. Utbildningen ägde rum inom ramen för Human Factors Nätverket och på Linköpings universitet. Produktionsledningens ledningsgrupp och Försvarets materielverks ledningsgrupp har vardera fått en fokuserad dragning om Human Factors i förhållande till jämställdhetsintegreringen som en utbildningsinsats inom ramen för förankringsarbetet.

8 FM :1 Sida 8 (12) 4.3 Samverkan Försvarsmakten har nyttjat det sedan förut etablerade forumet Samverkansrådet för jämställdhet och jämlikhet för informationsspridning om satsningen. I rådet ingår förutom Försvarsmakten Försvarshögskolan, Försvarets materielverk och Rekryteringsmyndigheten. Samverkansrådet har identifierat beröringspunkter till arbetet för samtliga myndigheters del. Den viktigaste slutsatsen har varit att Försvarsmakten inte klarar av att jämställdhetsintegrera till exempel rekrytering, utbildningar och materielförsörjning utan samverkan, samsyn och stöd från de tre övriga myndigheterna i Samverkansrådet. Utbildning För att utveckla jämställdhetsintegreringen i utbildningarna har samverkan med andra aktörer, såväl interna som externa, varit av stor vikt. Samverkan etablerades tidigt med Försvarshögskolan för att undersöka hur jämställdhetsfrågor och FN resolution 1325 integreras i officersprogrammet och i uppdragsutbildningarna. Internt har samverkan främst genomförts med MHS Halmstad och Produktionsledningens utbildningsavdelning relaterat till Specialistofficersutbildningen. Materiel I och med omdaning försvarslogistik, OFL, har rollfördelningen mellan Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) förändrats. Inom området påverkas jämställdhetsintegreringen genom konceptet Human Factors där FM har beställaransvaret och FMV har designansvaret. En tät samverkan mellan FM och FMV har genomförts över tid, i syfte att finna ett gemensamt språk, en gemensam standardiseringsmetod samt att utröna vidare rollfördelning inom ramen för OFL, med full hänsynt till att integrera Human Factors. Inom ramen för denna samverkan har bland annat arbetet med att författa en handbok för Human Factors Integration påbörjats. FM JiM återfinns i styrgruppen för denna handbok. Påverkansmöjligheter i designen har förskjutits med all tydlighet till FMV, där FM tidigare styrde över kravspecificering. FM:s behov av effektmål på materiel ska alltjämt uppnås, men nu alltså genom beställning och ej genom kravspecificering. Samordningsavtelet, SAMO, mellan myndigheterna och försvarslogistikplanen, FLP, inom FM har därför fått en ökad betydelse i samverkansskedet för hur koncept som påverkar beställarens önskade effektmål omhändertas av leverantören (designansvarig). Det vill säga hur Human Factor Integration omhändertas av respektive myndighet.

9 FM :1 Sida 9 (12) Human Factors Nätverket, HFN, i Sverige är en ytterligare samverkansyta mellan myndigheter (FM, FMV och lärosäten för högre utbildning) och försvarsindustrin som har varit viktig. Genom HFN har viktiga kontakter knutits för att vidareutveckla Human Factors inom FM och FMV. Inom FM har kontakt med Trängregementet (TrängR), Artilleriregemetet (A9) och Markstridsskolan (MSS) och varit viktiga i förståelsen för materielprocessen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. TrängR och A9 är två organisationsenheter med dokumenterad god rekrytering av kvinnor liksom att behålla gruppen i Försvarsmakten. Hur materielfrågan ser ut på dessa organisationsenheter har varit central för att också identifiera svagheter och styrkor i materielförsörjningskedjan, avseende personlig utrustning. MSS ansvarar för utprovningen av personlig utrustning. Kontakten med denna organisationsenhet har varit i undersökande syfte där MSS har bistått som sakkunnig expertpart i utprovningsprocessen. 5. Hållbarhet, utveckling och lärande Fokus under 2014 har varit på centralt utvecklings- och förankringsarbete. För att säkra den långsiktiga utvecklingen har två fasta tjänster tillförts Högkvarteret. Av dessa tjänster, är den ena placerad på personalstaben med ett särskilt fokus på samverkan med ledningsstaben som alltjämt har det övergripande ansvaret för arbetet med jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten. Den andra tjänsten är placerad på produktionsledningen, med fokus på att implementera jämställdhetsintegreringen på organisationsenheterna med start 2016 och då särskilt beakta utbildning och materiel. Utvecklingsarbetet har följts upp och utvärderats kvartalsvis med presentationer för försvarsmaktsledningen. Arbetet har överlag fungerat bra. For detta har ledningens stöd varit av yttersta betydelse. Motstånd och motgångar har till största del berott på okunskap kring vad jämställdhetsintegrering innebär. Tid och engagemang har lagts på att utbilda och informera, främst på central nivå, for att nå samsyn. Därför har en del av det arbete som initialt planerats for omvärldsanalys och lokal förankring skjutits på framtiden. Vi måste helt enkelt ha arbetet förankrat på central nivå innan vi börjar implementera det lokalt. Målen har reviderats under arbetets gång för att bättre reflektera var myndigheten befinner sig. Några av de initiala målen som sattes var något optimistiska i det korta perspektivet, dock realistiska långsiktigt. Indikatorer, på kort och lång sikt, har används för att följa upp arbetet. En matris for detta finns för att lättare kunna följa upp arbetet. En av de största förändringarna mot fastställd handlingsplan var att vi tidigt identifierade ett område vi helt bortsett från då vi tog fram handlingsplanen. Detta område, materielförsörjningen, ansågs dock vara så viktigt för hela arbetet med

10 FM :1 Sida 10 (12) jämställdhetsintegrering att vi beslutade att göra det till ett eget fokusområde, vilket föranledde ganska stora förändringar i den arbetsfördelning vi ursprungligen hade. Detta är också en bidragande orsak till att andra planerade årgärder för 2014 ej har kunnat genomföras. 6. Rekommendationer 6.1 Uppdraget Kontakten med Försvarsdepartementet har i huvudsak fungerat bra under projektets gång. Främst har detta skett via generaldirektören eller ledningsstaben. Under den nätverksträff som genomfördes med departementsrepresentanterna uppfattades kompetensen variera stort mellan myndigheternas kontaktpersoner på departementen. Dock uppfattades Forsvarsdepartementet vara väl insatta i arbetet. Dialog fördes med departementet inför skrivningar i regleringsbrev Stödorganisationen Det har varit givande att delta vid utbildningar och nätverksträffar, främst genom erfarenhetsutbyte med övriga deltagande myndigheter. Då myndigheterna har så skilda verksamheter, med skillnader även gällande kunskap om jämställdhetsintegering i sig, innebar det att informationen som delgavs på nätverksträffar och utbildningar ofta var av generell karaktär vilket fick till följd att den inte alltid var relevant eller tillämpningsbar på verksamheten inom Försvarsmakten. Myndigheterna hade också möjlighet att skicka förhållandevis få deltagare till respektive utbildning. Även om utbildningen var givande för de enskilda medarbetarna, kan spridningseffekten av det som utbildades diskuteras. Ett sätt att hantera frågeställningarna ovan framöver, då ytterligare myndigheter deltar, ar att organisera riktade nätverksträffar utifrån verksamhetsområden, och då göra det möjligt för fler personer från respektive myndighet att delta. Vi bedömer att Försvarsmakten har goda förutsättningar för ett fortsatt jämställdhetsintegreringsarbete även utan externt stöd. Två fasta befattningar har tillsatts för att omhänderta resultat av 2014 års arbete, samt för att driva arbetet framåt. Ledningens stöd ar en annan viktig aspekt for att arbetet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Genussekretariatet bör genomföra en kunskapsinventering över den egna organisationens behov av kunskap om myndigheterna den är satt att stötta inom ramen för JiM. En grundläggande förståelse för myndigheternas olika behov, förutsättningar och kärnverksamheter hade kunnat rendera i fler nivåhöjande

11 FM :1 Sida 11 (12) insatser när sekretariatet håller utbildningar eller erbjuder stöd till myndigheterna. Riktade utbildningspaket eller skräddarsydda metoder, koncept och verktyg hade kunnat erbjudas till myndigheter, enskilt eller samlat, när sekretariat har mer kunskap om sina kunder. 7. Ekonomisk redovisning Beviljade stimulansmedel till Försvarsmakten var totalt kronor. Av denna summa kommer kronor återbetalas till Kammarkollegiet. De stora posterna i budgeten var lönemedel för tre verksamhetsutvecklare, vilket överensstämmer med handlingsplanen (budgeterat gånger tre verkligt utfall (med ett bortfall på 3712 kronor som ska belasta annan budget)). Dessa poster innefattar även utbildningskostnader och resekostnader. Utöver detta nyttjades kronor för deltagande vid Almedalen och Nordiskt Forum (5000, respektive 13500, bugeterat för vardera). For representation har 540 kronor nyttjats. Inga omfördelningar av medel har gjorts. 7.1 Lönemedel Totalbelopp [Lön + FI] Anställd Budgetkonto SEK Jäppinen Petra Grundlön och fasta tillägg , Övertid 1 418, Skattepliktiga naturaförmåner 55, Lönesk. på avg. till kompl. åpe 5 112, Arb.givarav. enl. lag avs per.avg 900, Avg, prem. och pens. enl avtal , Utbildningskostnader 117, Resor inrikes 3 932,20 Resultat , ÅSTRÖM MIKAEL 1000/Ej allokerad 42, Grundlön och fasta tillägg , Övertid , OB-tillägg 960, Lönesk. på avg. till kompl. åpe 4 725, Arb.givarav. enl. lag avs per.avg 189, Avg, prem. och pens. enl avtal , Utbildningskostnader 109, Resor inrikes , Resor utrikes 7 794,00 Resultat ,20

12 FM :1 Sida 12 (12) Vilkko Valter Grundlön och fasta tillägg , Övertid , Lönesk. på avg. till kompl. åpe 4 724, Arb.givarav. enl. lag avs per.avg 213, Avg, prem. och pens. enl avtal , Utbildningskostnader 105, Resor inrikes ,31 Resultat ,16 Totalt resultat , Övrigt Kostnadsställe Kostnadsslag Ordertyp SEK HKV UTVECKLI Konferens o utb.int Z , ,00 Resultat Persrepr avdrsg moms Z ,00 540,00 Resultat Ej kopplad till lönekörning Ej kopplad till lönekörning Stålesjö, Per-Olof PERSDIR Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. Petra Jäppinen Sändlista: Regeringskansliet, Försvarsdepartementet För kännedom: C LEDS C PROD C INS C MUST C JUR INFODIR

Missiv Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten 2014 (-2019) (3 bilagor)

Missiv Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten 2014 (-2019) (3 bilagor) Missiv HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2013-09-13 25 100:62524 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Närvarande: Judith Hadnagy, Arbetsmiljöverket, Kerstin Andersson, Boverket, Ylva Bernrup, Försäkringskassan, Ingmari Hielm Jakobsson,

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00 Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 Sida 1 (6) SACO Försvar yttrande över BU 08/SR SACO Försvar 2007-02-26 SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 SACO Försvar har valt att endast

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-11-08

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-11-08 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-11-08 Närvarande Matilda Lidström-Dougnac, Försvarsmakten, Karina Solax Stridh, Försäkringskassan, Helena Barret, Skolverket, Åsa Frodlund,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista @_ IHI FÖRSVARSMAKTEN 2011-09-09 17100:63719 Sida l (l O) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt föregående datum Vårt tjänsteställe, handläggare Johannes Heligvist Informationsstaben

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-08-27

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-08-27 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-08-27 Närvarande Ann Traber, Konstnärsnämnden, Ulla Edberg, Livsmedelsverket, Susanna Wanander, Skatteverket, Johanna Giorgi, Tillväxtverket,

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Tal av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni under temadag vid Försvarshögskolan om genusperspektiv i internationella insatser, 29 oktober 2007

Tal av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni under temadag vid Försvarshögskolan om genusperspektiv i internationella insatser, 29 oktober 2007 Tal av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni under temadag vid Försvarshögskolan om genusperspektiv i internationella insatser, 29 oktober 2007 Kvinnan som offer för krigets fasor är ett väl exponerat nyhetsobjekt.

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer