Rapport. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-03-27 FM2014-5580:1 Sida 1 (12)"

Transkript

1 FM :1 Sida 1 (12) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Petra Jäppinen, Resultatredovisning JiM 2014 (1 bilaga) 1. Sammanfattning I Regleringsbrevet 1 till Försvarsmakten (FM) 2013 fick myndigheten i uppgift att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten. Inför 2014 kom uppgiften att, som en av 18 myndigheter, verkställa planen. Stimulansmedel tillfördes för verksamhetsåret 2014, dock är arbetet långsiktigt då planen sträcker sig till I den, av försvarsmaktsledningen (FML), antagna 2 handlingsplanen (HKV :62524) identifierades tre perspektiv för varför myndigheten ska arbeta för jämställdhet: Rättighetsperspektiv Nyttoperspektiv (attraktiv arbetsgivare) Operativ effekt Planen återspeglar hur myndigheten eftersträvar att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 3. Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 RB13 s 17, punkt 34 2 Utformning och förankring av handlingsplan: Handlingsplanen har 2013 tagits fram baserad på inriktningar från GD, C PROD, PERSDIR, avdömt vid C LEDS chefsmöte, ASU:at samt föredragning i FML. Genom SC har ledningsrepresentation från HKV staber kallats till fyra möten våren 2013 för att inrikta planens utformning. 3 Enligt Regeringens skrivelse 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning (PJÄ) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Stockholm Lidingövägen

2 FM :1 Sida 2 (12) Strävanden efter att uppnå dessa jämställdhetsmål utgör en del av myndighetens kärnverksamhet genom uppdraget att värna Sveriges värden och intressen. Försvarsmakten har under arbetets gång haft tre fokusområden: Styrande dokument och uppföljning etablera ett system för att jämställdhetsintegrering av ordinarie styrdokument, för att på så sätt lägga grunden för hur Försvarsmakten ska arbeta med jämställdhet Utbildning att alla utbildningar är jämställdhetsintegrerade och stödjer processen att skapa en inkluderande arbetsmiljö for alla medarbetare, såväl kvinnor som män, men också att genusperspektivet och FN resolution 1325 är en självklar faktor i alla utbildningsdelar där det är relevant. Under 2014 har fokus främst legat på Specialistofficersutbildningen och Officersutbildningen, samt på uppdragsutbildningar till FHS (stabsutbildning och högre stabsutbildning) Materiel att ett genus- och ett human factors-perspektiv är inarbetat i all materielproduktion, med målet att alla ska ha tillgång till individuellt anpassad utrustning, oberoende av kön. 2. Bakgrund I Försvarsmakten har jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten inarbetats i organisationen genom två spår, gender 4 /resolution i ett insatsperspektiv långsiktigt jämställdhetsarbete i ett nationellt personalförsörjnings- och likabehandlingsperspektiv. Dessa två spår samspelar med varandra eftersom militär kärnverksamhet vid insats är avhängig ett långsiktigt, nationellt personalförsörjnings- och likabehandlingsarbete som tryggar rekryteringsunderlag bestående av kvinnor och män och inriktar sig på att arbetsgivaren skapar goda förutsättningar för kvinnor och män att behållas inom myndigheten och ha möjlighet att göra karriär. Nedan följer åtgärder som har genomförts/pågår inom de två ovan nämnda spåren: Gender/Res i insatsverksamhet 6 a. Etablering 2012 av Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) med syfte att öka kapacitetsutvecklingen gällande implementeringen av resolution 1325 i militära organisationer. Samverkan sker med FN, EU, AU, NATO och OSCE. 4 I FM används det engelska begreppet gender istället för genus, för att på så sätt enkelt kunna använda NATO-terminologi. Med exempelvis funktionen gender advisor menas det som andra myndigheter benämner genusrådgivare. 5 FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000 och är vägledande för försvarsmakters arbete med att inkludera genusperspektiv vid insats. 6 Informationen är hämtad ur Myndighetsgemensam Indikatorsrapport för res

3 FM :1 Sida 3 (12) NCGM genomför internationella utbildningar, riktade utbildningsinsatser som stöd till FM samt internationella seminarier på operativ och taktisk nivå. b. Gender-/1325-perspektiv i planering inför insatser Genderperspektiv ska integreras redan i analysfasen inför planering. Majoriteten av operationsplanerna för FMs insatser innehåller ett så kallat Genderannex. Integrerade skrivningar rörande kvinnors säkerhet och deltagande och implementeringen av resolution 1325 i operationsplanernas huvuddokument är implementerat. c. Erfarenhetsåterföringssystem för de som arbetat med resolution 1325 på olika sätt i FMs insatser, som GFA, del av ett Mixed Engagement Team (MET) 7 eller Military Observation Team (MOT) 8. d. Gender Force-samarbete Samarbete kring implementeringen av resolution 1325 med Folke Bernadotteakademin (FBA), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sida, Polismyndigheten och Kvinna till Kvinna. e. Internt styrande dokument - att inkludera ett 1325-perspektiv i interna styrande dokument som Militärstrategisk Doktrin, Verksamhetsuppdraget och Försvarsmaktens Utvecklingsplan samt alla operationsplaner (OPLANS). f. Gender Advisor (GA) 9 och Gender Field Advisor (GFA) GA är en fast befattning till Insatschefen. GA har också deltagit i Afghanistan och i EU Traning Mission (EUTM) i Uganda 2012 och GFA är en fast funktion för insatsen i Afghanistan sedan g. Upprättande och utbildning av Gender Focal Points (GFPs) vid OrgE (samt även ATS, MTS och FTS 10 ). Dessa personer har som del av sina arbetsuppgifter att stödja OrgE-chefen att integrera ett genderperspektiv före, under och efter insats, bland annat när det gäller rekrytering, utbildning, genomförande och uppföljning av insatsen. 7 Mixed Engagement Team är ett team som FM använder sig av för att öka kontakt och informationsutbyte med lokalbefolkningen och därigenom implementera res Ett MET består av sex kvinnliga och manliga officerare och soldater; två samverkansofficerare (en kvinna och en man), två militära tolkar (en kvinna och en man) samt två skyttesoldater (en kvinna och en man). På så sätt kan man samverka/föra dialog med både kvinnor och män i lokalbefolkningen. 8 Military Observation Team är ett observatörs- och samverkansteam. 9 Genusrådgivare - fast rådgivande tjänst på strategisk nivå till Insatschefen (sedan 2007) 10 Armé-, Marin- och Flygtaktiska staber vid Högkvarteret

4 FM :1 Sida 4 (12) FM använder sig av flera internationellt godkända manualer/checklistor för att kvalitetssäkra insatser ur ett genderperspektiv. Långsiktigt jämställdhetsarbete inom personalförsörjning och likabehandling a. Utveckling sedan Kvinnor har funnits i FM sedan början av talet inom frivilligorganisationerna kunde kvinnor söka vissa tjänster och utbildningar i det militära. Året därpå beslutade riksdagen att både kvinnor och män ska kunna rekryteras till befälsyrken i alla försvarsgrenar. Kvinnor fick inträde till alla delar av FM 1989, men fram till 1994 krävdes att kvinnor avsåg att göra officersutbildningen för att få göra värnplikt. Den kvantitativa ökningen av antal anställda kvinnor går långsamt (och har planat ut till att inom den militära sidan bestå av ca 6 % officerare och 11 % GSS som är kvinnor medan andel civilanställda består av ca 40 % kvinnor). b. FMs styrdokument för jämställdhet och jämlikhet , antaget av Försvarsmaktsledningen mars I detta dokument behandlas för första gången i samma dokument FMs arbete för jämställdhet/jämlikhet och resolution 1325 (baserat på Diskrimineringslagen och regeringens Nationella Handlingsplan för resolution 1325). Detta för att få ett helhetsperspektiv och bättre effekt. c. Kontaktpersoner för likabehandling/jämställdhet vid organisationsenheter 12. Årliga uppföljningskonferenser med fortbildning genomförs centralt. Dessa kontaktpersoner har som uppgift att ge sakkunnigt stöd till OrgE-chefer i frågor som rör likabehandling. d. Lokal åtgärdsplan - För att FM ska uppfylla Diskrimineringslagens krav krävs att förbandschef, som arbetsgivare och verksamhetsansvarig, bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet och jämlikhet. Det sker genom att OrgE kompletterar det centrala styrdokumentet för jämställdhet och jämlikhet med en lokal åtgärdsplan. e. Gender Coach-program för sex av FMs högsta chefer - generaldirektören, produktionschefen, insatschefen, ekonomidirektören, chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och personaldirektören. Vid tidigare utbildningsomgång deltog överbefälhavaren samt chefen ledningsstaben. Samarbetet pågår i två år och syftar till en ökad kunskap om jämställdhet/resolution 1325 hos medverkande chefer. Cheferna har varsin jämställdhets-/1325-expert tilldelad sig. 11 FMs styrdokument för jämställdhet och jämlikhet , HKV bilaga 1, : Bifogas som bilaga 1.2 till denna handlingsplan. 12 Organisationsenheter förkortas OrgE och består av FMs förband, skolor och centra totalt 34 st inklusive högkvarteret. Till vardags används ofta fortfarande enbart ordet Förband.

5 FM :1 Sida 5 (12) f. Medarbetarenkät 2010 (där alla sju diskrimineringsgrunder belyses) med stöd av Göteborgs universitet (visar bland annat att ca 24 % av FM:s anställda kvinnor uppger att de upplevt sig kränkta på grund av kön). Enkäten genomfördes igen i slutet av 2014, med förväntade resultat under kvartal två 2015 g. Mätning JÄMIX och AVI via Nyckeltalsinstitutet. h. Nätverk för av FM anställda kvinnor (NOAK: Nätverk Officer/Anställd Kvinna) med årliga centrala nätverkskonferenser och ett nordiskt samarbete. i. Direktiv från högkvarteret gällande nomineringsprocesser till högre befattning där OrgE uppmanas presentera kandidater av båda könen till Personalförsörjningsnämnden som fattar beslut om nominering. j. Verktyg för praktisk jämställdhetsintegrering är framtagna och till viss del kända i myndigheten (men ytterligare implementering behövs): Checklista för beslut på alla nivåer 13 Checklista för insats 14 Checklista för trakasserier och kränkande särbehandling 15 Broschyren rörande trakasserier och kränkande särbehandling 16 k. Övrigt Deltagit i Staten leder jämt (omgång 2). Avgångsorsaker baserat på kön analyseras. Vid verksamhetsövergångar/omorganisationer ska sedan 2013 ett diskrimineringsperspektiv beaktas. Införande av jämställdhet som ämne på kursplan för Högre chefsutbildning. 3. Måluppfyllelse Måluppfyllelse i matris presenteras som separat bilaga. 13 Checklista inför beredning och beslut Bilaga 1 HKV Checklista GENUS SMART övning/insats (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan) 15 Checklista Stöd vid trakasserier och kränkande behandling (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan) 16 Om det händer (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan)

6 FM :1 Sida 6 (12) 4. Genomförande 4.1 Organisering och styrning En framgångsfaktor i arbetet har varit att ledningen, med stöd av de medel som regeringen allokerat, avsatt tre tidsbegränsade heltidsanställningar för verksamhetsutveckling. Satsningen har också med hjälp av regeringsmedlet arbetat med en adekvat budget som medgett bland annat deltagande i seminarier och utåtriktade aktiviteter så som Nordiskt Forum och Almedalsveckan. Dessa aktiviteter har gett satsningen på jämställdhetsintegrering mycket i gengäld i form av kontakter och idéer, men även synlighet och erkännande för det egna, påbörjade arbetet. Uppdraget att utveckla jämställdhetsintegringen av Försvarsmakten innehas av Chefen Ledningsstaben, som i sin tur delegerat genomförandet till Personaldirektören. Samordningen av arbetet har därmed skett på Personalstaben, med Försvarsmaktens ordinarie HR-strateg jämställdhet/jämlikhet som sammanhållande för arbetsgruppen. Arbetsgruppen har återrapporterat löpande till närmaste chef, chefen för Personalstabens Utvecklingsavdelning, och regelbundet till Personalstabens högsta chef, Personaldirektören och Försvarsmaktens Generaldirektör, vilka båda sitter i Försvarsmaktsledningen. Ledningen har prioriterat JiM-satsningen genom att reservera tid för kvartalsvisa redovisningar för Försvarsmaktsledningen. Redovisningstillfällena upplevs ha använts effektivt och har fungerat som en mekanism för att förankra satsningen och dess linjedragningar hos ledningen. Att regelbundet stämma av med ledningen har även ingett arbetsgruppen en känsla av att vara sedd i sitt arbete och att ha ett mandat och en tydlig uppbackning i de åtgärder som genomförs. Uppdraget har kommunicerats inom organisationen på flera sätt. Arbetsgruppen har genomfört flera presentationer i stabschefskretsen, som har en central roll i informationsspridningen till Högkvarterets staber och ledningar. Arbetsgruppen har även medverkat i eller producerat några artiklar som lagts upp på Försvarsmaktens intranät Emilia. Vidare har arbetsgruppen gjort presentationer vid ett flertal tillfällen då ett större antal relevanta mottagare inom organisationen varit samlade, så som på organisationens HR-chefskonferens i september. De kommunikativa insatserna har haft en tydlig positiv effekt, som kommit tillbaka till arbetsgruppen i form av både direkt och indirekt återkoppling. Det som framför allt stärkts genom presentationerna har varit förståelsen av att jämställdhetsintegreringen är kopplad till de övergripande verksamhetsmålen och att det handlar om konkreta åtgärder som relaterar till det dagliga arbetet.

7 FM :1 Sida 7 (12) 4.2 Kunskap och utbildning Den högsta ledningen har inte berörts av utbildningsinsatser då flera av de högsta cheferna sedan förut fått coachning från så kallade gender coaches, ett program som pågått En ny omgång av programmet planeras med start hösten Försvarsmakten har inte vidtagit några särskilda åtgärder inom ramen för JiMprojektet för att utbilda medarbetare. Dock har medarbetare från relevanta avdelningar deltagit i de utbildningar som Genussekretariatet, Göteborgs Universitet, anordnat under JiMs regi, bland annat utbildning för controllers, hantera motstånd, maskulinitet och kommunikation. Styrdokument och uppföljning Istället för renodlade utbildningsinsatser har JiM i Försvarsmakten använt sig av en orienterande och stödjande ansats där linjeaktörerna erbjudits stöd i samband med det ordinarie arbetet med redovisning och revidering av styrande dokument för att kunna tillämpa ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet har skett gentemot de respektive arbetsgrupper på Ledningsstaben som har ansvar för redovisning/styrande dokument. Stöd har sedan getts mer intensivt under arbetets gång till ett fåtal kontaktpersoner per arbetsprocess. Genom en stegvis ansats har arbetet gått från granskning av dokument med efterföljande feedback till att lämna över arbetet till ordinarie linjeaktör. Utbildning Ej heller i utbildningsspåret har några renodlade utbildningsinsatser genomförts. Däremot har redan upparbetade kanaler används för att informera om JiMprojektet, bland annat på chefsutbildningar om jämställdhetsintegrering, arrangerade av Managementenheten, MHS Karlberg. Materiel Den största förändringen i materielförsörjningskedjan är införandet av konceptet Human Factors Integration användbarhetsperspektivet i Samordningsavtalet mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk. I syfte att dels utveckla konceptet att passa Försvarsmaktens organisation och för att skapa en grundläggande förståelse för konceptet har utbildning ägt rum för JiM-medarbetaren som arbetar med materiel. Utbildningen ägde rum inom ramen för Human Factors Nätverket och på Linköpings universitet. Produktionsledningens ledningsgrupp och Försvarets materielverks ledningsgrupp har vardera fått en fokuserad dragning om Human Factors i förhållande till jämställdhetsintegreringen som en utbildningsinsats inom ramen för förankringsarbetet.

8 FM :1 Sida 8 (12) 4.3 Samverkan Försvarsmakten har nyttjat det sedan förut etablerade forumet Samverkansrådet för jämställdhet och jämlikhet för informationsspridning om satsningen. I rådet ingår förutom Försvarsmakten Försvarshögskolan, Försvarets materielverk och Rekryteringsmyndigheten. Samverkansrådet har identifierat beröringspunkter till arbetet för samtliga myndigheters del. Den viktigaste slutsatsen har varit att Försvarsmakten inte klarar av att jämställdhetsintegrera till exempel rekrytering, utbildningar och materielförsörjning utan samverkan, samsyn och stöd från de tre övriga myndigheterna i Samverkansrådet. Utbildning För att utveckla jämställdhetsintegreringen i utbildningarna har samverkan med andra aktörer, såväl interna som externa, varit av stor vikt. Samverkan etablerades tidigt med Försvarshögskolan för att undersöka hur jämställdhetsfrågor och FN resolution 1325 integreras i officersprogrammet och i uppdragsutbildningarna. Internt har samverkan främst genomförts med MHS Halmstad och Produktionsledningens utbildningsavdelning relaterat till Specialistofficersutbildningen. Materiel I och med omdaning försvarslogistik, OFL, har rollfördelningen mellan Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) förändrats. Inom området påverkas jämställdhetsintegreringen genom konceptet Human Factors där FM har beställaransvaret och FMV har designansvaret. En tät samverkan mellan FM och FMV har genomförts över tid, i syfte att finna ett gemensamt språk, en gemensam standardiseringsmetod samt att utröna vidare rollfördelning inom ramen för OFL, med full hänsynt till att integrera Human Factors. Inom ramen för denna samverkan har bland annat arbetet med att författa en handbok för Human Factors Integration påbörjats. FM JiM återfinns i styrgruppen för denna handbok. Påverkansmöjligheter i designen har förskjutits med all tydlighet till FMV, där FM tidigare styrde över kravspecificering. FM:s behov av effektmål på materiel ska alltjämt uppnås, men nu alltså genom beställning och ej genom kravspecificering. Samordningsavtelet, SAMO, mellan myndigheterna och försvarslogistikplanen, FLP, inom FM har därför fått en ökad betydelse i samverkansskedet för hur koncept som påverkar beställarens önskade effektmål omhändertas av leverantören (designansvarig). Det vill säga hur Human Factor Integration omhändertas av respektive myndighet.

9 FM :1 Sida 9 (12) Human Factors Nätverket, HFN, i Sverige är en ytterligare samverkansyta mellan myndigheter (FM, FMV och lärosäten för högre utbildning) och försvarsindustrin som har varit viktig. Genom HFN har viktiga kontakter knutits för att vidareutveckla Human Factors inom FM och FMV. Inom FM har kontakt med Trängregementet (TrängR), Artilleriregemetet (A9) och Markstridsskolan (MSS) och varit viktiga i förståelsen för materielprocessen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. TrängR och A9 är två organisationsenheter med dokumenterad god rekrytering av kvinnor liksom att behålla gruppen i Försvarsmakten. Hur materielfrågan ser ut på dessa organisationsenheter har varit central för att också identifiera svagheter och styrkor i materielförsörjningskedjan, avseende personlig utrustning. MSS ansvarar för utprovningen av personlig utrustning. Kontakten med denna organisationsenhet har varit i undersökande syfte där MSS har bistått som sakkunnig expertpart i utprovningsprocessen. 5. Hållbarhet, utveckling och lärande Fokus under 2014 har varit på centralt utvecklings- och förankringsarbete. För att säkra den långsiktiga utvecklingen har två fasta tjänster tillförts Högkvarteret. Av dessa tjänster, är den ena placerad på personalstaben med ett särskilt fokus på samverkan med ledningsstaben som alltjämt har det övergripande ansvaret för arbetet med jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten. Den andra tjänsten är placerad på produktionsledningen, med fokus på att implementera jämställdhetsintegreringen på organisationsenheterna med start 2016 och då särskilt beakta utbildning och materiel. Utvecklingsarbetet har följts upp och utvärderats kvartalsvis med presentationer för försvarsmaktsledningen. Arbetet har överlag fungerat bra. For detta har ledningens stöd varit av yttersta betydelse. Motstånd och motgångar har till största del berott på okunskap kring vad jämställdhetsintegrering innebär. Tid och engagemang har lagts på att utbilda och informera, främst på central nivå, for att nå samsyn. Därför har en del av det arbete som initialt planerats for omvärldsanalys och lokal förankring skjutits på framtiden. Vi måste helt enkelt ha arbetet förankrat på central nivå innan vi börjar implementera det lokalt. Målen har reviderats under arbetets gång för att bättre reflektera var myndigheten befinner sig. Några av de initiala målen som sattes var något optimistiska i det korta perspektivet, dock realistiska långsiktigt. Indikatorer, på kort och lång sikt, har används för att följa upp arbetet. En matris for detta finns för att lättare kunna följa upp arbetet. En av de största förändringarna mot fastställd handlingsplan var att vi tidigt identifierade ett område vi helt bortsett från då vi tog fram handlingsplanen. Detta område, materielförsörjningen, ansågs dock vara så viktigt för hela arbetet med

10 FM :1 Sida 10 (12) jämställdhetsintegrering att vi beslutade att göra det till ett eget fokusområde, vilket föranledde ganska stora förändringar i den arbetsfördelning vi ursprungligen hade. Detta är också en bidragande orsak till att andra planerade årgärder för 2014 ej har kunnat genomföras. 6. Rekommendationer 6.1 Uppdraget Kontakten med Försvarsdepartementet har i huvudsak fungerat bra under projektets gång. Främst har detta skett via generaldirektören eller ledningsstaben. Under den nätverksträff som genomfördes med departementsrepresentanterna uppfattades kompetensen variera stort mellan myndigheternas kontaktpersoner på departementen. Dock uppfattades Forsvarsdepartementet vara väl insatta i arbetet. Dialog fördes med departementet inför skrivningar i regleringsbrev Stödorganisationen Det har varit givande att delta vid utbildningar och nätverksträffar, främst genom erfarenhetsutbyte med övriga deltagande myndigheter. Då myndigheterna har så skilda verksamheter, med skillnader även gällande kunskap om jämställdhetsintegering i sig, innebar det att informationen som delgavs på nätverksträffar och utbildningar ofta var av generell karaktär vilket fick till följd att den inte alltid var relevant eller tillämpningsbar på verksamheten inom Försvarsmakten. Myndigheterna hade också möjlighet att skicka förhållandevis få deltagare till respektive utbildning. Även om utbildningen var givande för de enskilda medarbetarna, kan spridningseffekten av det som utbildades diskuteras. Ett sätt att hantera frågeställningarna ovan framöver, då ytterligare myndigheter deltar, ar att organisera riktade nätverksträffar utifrån verksamhetsområden, och då göra det möjligt för fler personer från respektive myndighet att delta. Vi bedömer att Försvarsmakten har goda förutsättningar för ett fortsatt jämställdhetsintegreringsarbete även utan externt stöd. Två fasta befattningar har tillsatts för att omhänderta resultat av 2014 års arbete, samt för att driva arbetet framåt. Ledningens stöd ar en annan viktig aspekt for att arbetet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Genussekretariatet bör genomföra en kunskapsinventering över den egna organisationens behov av kunskap om myndigheterna den är satt att stötta inom ramen för JiM. En grundläggande förståelse för myndigheternas olika behov, förutsättningar och kärnverksamheter hade kunnat rendera i fler nivåhöjande

11 FM :1 Sida 11 (12) insatser när sekretariatet håller utbildningar eller erbjuder stöd till myndigheterna. Riktade utbildningspaket eller skräddarsydda metoder, koncept och verktyg hade kunnat erbjudas till myndigheter, enskilt eller samlat, när sekretariat har mer kunskap om sina kunder. 7. Ekonomisk redovisning Beviljade stimulansmedel till Försvarsmakten var totalt kronor. Av denna summa kommer kronor återbetalas till Kammarkollegiet. De stora posterna i budgeten var lönemedel för tre verksamhetsutvecklare, vilket överensstämmer med handlingsplanen (budgeterat gånger tre verkligt utfall (med ett bortfall på 3712 kronor som ska belasta annan budget)). Dessa poster innefattar även utbildningskostnader och resekostnader. Utöver detta nyttjades kronor för deltagande vid Almedalen och Nordiskt Forum (5000, respektive 13500, bugeterat för vardera). For representation har 540 kronor nyttjats. Inga omfördelningar av medel har gjorts. 7.1 Lönemedel Totalbelopp [Lön + FI] Anställd Budgetkonto SEK Jäppinen Petra Grundlön och fasta tillägg , Övertid 1 418, Skattepliktiga naturaförmåner 55, Lönesk. på avg. till kompl. åpe 5 112, Arb.givarav. enl. lag avs per.avg 900, Avg, prem. och pens. enl avtal , Utbildningskostnader 117, Resor inrikes 3 932,20 Resultat , ÅSTRÖM MIKAEL 1000/Ej allokerad 42, Grundlön och fasta tillägg , Övertid , OB-tillägg 960, Lönesk. på avg. till kompl. åpe 4 725, Arb.givarav. enl. lag avs per.avg 189, Avg, prem. och pens. enl avtal , Utbildningskostnader 109, Resor inrikes , Resor utrikes 7 794,00 Resultat ,20

12 FM :1 Sida 12 (12) Vilkko Valter Grundlön och fasta tillägg , Övertid , Lönesk. på avg. till kompl. åpe 4 724, Arb.givarav. enl. lag avs per.avg 213, Avg, prem. och pens. enl avtal , Utbildningskostnader 105, Resor inrikes ,31 Resultat ,16 Totalt resultat , Övrigt Kostnadsställe Kostnadsslag Ordertyp SEK HKV UTVECKLI Konferens o utb.int Z , ,00 Resultat Persrepr avdrsg moms Z ,00 540,00 Resultat Ej kopplad till lönekörning Ej kopplad till lönekörning Stålesjö, Per-Olof PERSDIR Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. Petra Jäppinen Sändlista: Regeringskansliet, Försvarsdepartementet För kännedom: C LEDS C PROD C INS C MUST C JUR INFODIR

Måluppfyllelse, JiM i Försvarsmakten 2014

Måluppfyllelse, JiM i Försvarsmakten 2014 2015-03-27 FM2014-5580:1 Sida 1 (22) Måluppfyllelse, JiM i Försvarsmakten 2014 Målen har sammanställts utifrån hur de har formulerats i handlingsplanen. Genomförd verksamhet markeras med grön text, pågående

Läs mer

Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018

Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 2015-09-25 FM2015-15593:1 Sida 1 (39) Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Innehåll 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering... 3 2. Godkännande... 3 3.

Läs mer

Missiv Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten 2014 (-2019) (3 bilagor)

Missiv Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten 2014 (-2019) (3 bilagor) Missiv HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2013-09-13 25 100:62524 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Försvarsmaktens Jämställdhets- och jämlikhetsplan

Försvarsmaktens Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016-02-28 FM2015-7991:20 Sida 1 (15) Försvarsmaktens Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016-2018 1. INLEDNING... 2 2. INRIKTNING... 2 2.1. FÖRSVARSMAKTENS GRUNDSYN AVSEENDE JÄMSTÄLLDHETS- OCH JÄMLIKHETSARBETET...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 1 (12) Er beteckning A2013/3396/ ARM Enheten för ekonomi och planering Ulrika Söderman Wramsby, 010-730 9954 Regeringen arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11

1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11 1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs jämställdhets- och likabehandlingspolicy fastställdes av årsstämman 2015-05-11 och omfattar studentkårens alla

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering.

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering. Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering. Dialogträff för myndighetshandläggare och samordnare Karin Bengtsson, Mikael Almén, projektsamordnare 3 september 2015 Syftet med utvecklingsprogrammet

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-11-02 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: AF-2015/143883 Datum: 2015-11-02 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 8. Plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen MISSIV Datum -03-11 Dnr 800-3267-2012 1(1) Utbildningsdepartementet, elektroniskt via registrator@education.ministry.se Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011 Utbildningsförvaltningen Bilaga till utbildningsnämndens protokoll 65/09 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009 / 2011 Fastställd av utbildningsnämnden 2009-06-11 Postadress: Box 138, 221

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Konstnärsnämnden 2015-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Konstnärsnämnden 2015-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Konstnärsnämnden 2015-2018 Datum: 2015-09-29 Diarienummer: KN2015/5440 Ku2013/1850/KO Regleringsbrev Ku2014/943/KO Innehåll Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018 Styrdokument 2015-10-26 Sida 1 (13) Ärende LED 2015/12 handling 30 Handläggare Katarina Rouane Status Beslutad Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 2013-02-28 23 383:53446 Sida 1 (7) Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 1. Uppgiften Försvarsmakten har i regeringsbeslut Uppdrag

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9)

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9) 2015-10-20 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05 Närvarande: Ann-Marie Bengtsson, Pensionsmyndigheten, Carl Jacobsson, Vetenskapsrådet, Hedvig Stenius, Kriminalvården, Helena Barrett,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt Bilaga till FM2014-9824:5 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET Datum. 2016-04-29 Beteckning FM2016-9925: 1 Sida 1 (6) Sänd lista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer