Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum"

Transkript

1 ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 1 (12) Er beteckning A2013/3396/ ARM Enheten för ekonomi och planering Ulrika Söderman Wramsby, Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Slutrapport av uppdraget Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Regeringens uppdrag åt Arbetsmiljöverket enligt beslut Arbetsmarknadsdepartementet ref. A2013 / 4852/ ARM Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 ~~~ARBETSMILJÖ VERKET Vår betecknino 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Genomförande... 4 Organisering och styrning... 5 Samverkan... 5 Redovisning av aktiviteter... 5 Mål 1 Jämställdhetsintegrering av planerings- och uppföljningsprocessen... 6 Mål 2 Jämställdhetsintegrering av föreskriftsprocessen... 7 Mål 3 Jämställdhetsintegrering av informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)... 7 Mål 4 Spridning av våra lärdomar... 8 Mål 5 Ökad kunskap om jämställdhet inom Arbetsmiljöverket Seminarier... 9 Hållbarhet, utveckling och lärande Viktiga slutsatser som Arbetsmiljöverket dragit Stödorganisationen JIM Ekonomisk redovisning... 12

3 .. ~..,_ A R B E T S M I L J Ö VERKET Vår beteckninq 3 (12) Sammanfattning Under 2014 har Arbetsmiljöverket startat och lagt grunden för jämställdhetsintegrering. Uppdraget som vi haft under året innebär att vi bedrivit ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska nå de jämställdhetspolitiska målen. Vi har skapat förutsättningar för ett utvecklingsarbete som kommer ta tid med ambitionen att det ska hålla efter projektets slut. Arbetsmiljöverket har totalt sju styrprocesser och 17 kärnprocesser. Jämställdhetsintegreringens huvudinriktning har varit att arbeta med två av dessa, nämligen styrprocessen för planering och uppföljning och kärnprocessen för föreskrifter. Vi har granskat vår egen verksamhet inom dessa processer och utifrån detta utvecklat våra stöd- och styrdokument. För att kunna införa dessa stöd- och styrdokument har vi genomfört ett stort antal riktade och generella utbildningar. Dessutom har vi jämställdhetsintegrerat vårt informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete. De kunskaper och erfarenheter vi har med oss från regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö har haft stor betydelse för genomförandet av detta uppdrag. De långsiktiga effekterna som vi hoppas att vårt utvecklingsarbete kommer att bidra till är att vi i ett tidigare skede kan se vilka konsekvenser en föreskrift får för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Vi får en bättre balans i hur föreskrifterna är utformade så att arbetsgivarna blir medvetna om risker för både kvinnor och män på arbetsplatserna. Vi tror även att vi får ett utvecklat urval av inspektionsaktiviteter och projekt. För att få jämställdhetsperspektivet att genomsyra samtliga arbetssätt på Arbetsmiljöverket krävs fortsatt styrning, intresse och ständig kunskapshöjning i dessa frågor. Utvecklingen av jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste prioriteringarna för den statliga jämställdhetspolitiken. Bakgrund Under 2013 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. I vårt jämställdhetsintegreringsarbete har

4 ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckninq 4 (12) vi fokuserat på två av de jämställdhetspolitiska delmålen, "Ekonomisk jämställdhet" och "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra". Handlingsplanen arbetades fram under 2013 med stöd av JIM, Jämställdhet i myndigheter. I framtagandet av handlingsplanen deltog handläggare från samtliga avdelningar på Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets ledningsgrupp arbetade med planen utifrån myndighetens sh'ategiska mål. Handlingsplanen redovisades till regeringen den 12 september 2013 (AV2013/105877). Under 2014 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete enligt den beslutade handlingsplanen (A2013/3396/ ARM). I uppdraget stod det att det skulle redovisas till regeringen senast den 31 mars Redovisningen skulle innehålla en redogörelse för genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter För genomförandet av utvecklingsarbetet 2014 disponerade vi högst kronor. Genomförande Arbetsmiljöverket valde att genomföra regeringsuppdraget i projektform. I styrgruppen för projektet har representanter från avdelningarna Adminish'ation och analys, Regler samt Inspektion bidragit. Arbetsmiljöverket har totalt sju styrprocesser och 17 kärnprocesser. Jämställdhetsintegreringens huvudinriktning har varit att arbeta med två av dessa, nämligen styrprocesserna för planering och uppföljning samt kärnprocessen för föreskrifter. Vi har även jämställdhetsintegrerat vårt informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete. De utvecklingsområden jämställdhetsintegreringsprojektet arbetat med under 2014 är: ledarutveckling och systematisk samordning anpassade och fördjupade utbildningsinsatser att ta fram metoder och konkreta verktyg för processtöd för ett systematiskt jämställdhetsarbete att påbörja utvecklingen av vårt material om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på webben spridning av våra lärdomar och erfarenheter att utveckla möjligheter till samverkan med andra myndigheter. Aktiviteterna har till stor del genomförts av medarbetare på Arbetsmiljöverket. Projektgruppen har även haft stöd av externa konsulter med kunskap om genusfrågor och organisation.

5 ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckninq 5 (12) Projektet har under 2014 arbetat för att uppfylla två effektmål som identifierades vid projektets början. Vi har ökad kunskap om hur man använder metoder som analyserar beslut och processer ur ett jämställdhetsperspektiv. En större andel av vårt stöd är jämställdhetsintegrerat (exempelvis temasidor på vår webbplats, broschyrer, föreskrifter och svarstjänsten). Projektets effektmål är direkt kopplade till målen i myndighetens strategiska verksamhetsplan. Organisering och styrning Jämställdhetsintegreringsuppdraget har under genomförandet haft behov av att samordna arbetet med myndighetens tillgänglighetsarbete, kvinnors arbetsmiljö, processutvecklingsarbetet och handlingsprogrammet för SAM. För att säkra samordningen har vi haft representanter från dessa områden med i projektet. Arbetet med jämställdhetsintegrering har följts upp i ordinarie uppföljningsarbete tre gånger under Uppdraget har även följts upp genom rapporter till JIM vid två tillfällen. Styrgruppen för projektet har följt upp arbetet vid sex tillfällen under året. Samverkan Samverkan med andra myndigheter har genomförts inom ramen för de nätverksträffar som samordnats via JIM. De externa föreläsare som vi använt oss av kommer från Länsstyrelsen i Östergötland, Kichsaga leadership och Luleå universitet. Den samverkan som vi tror haft mest betydelse för myndighetens kommande jämställdhetsintegreringsarbete var samverkan med myndighetens departementshandläggare, då vi i regleringsbrevet för 2015 fick fortsatt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Redovisning av aktiviteter Nedan finns en redovisning av de fem projektmål som varit styrande i arbetet samt genomförda aktiviteter. Här redovisar vi också vilka resultat och långsiktiga effekter vi hoppas på.

6 ARBETSMILJÖ ~VERKET Vår beteckning 6 (12) Mål 1 Jämställdhetsintegrering av planerings- och uppföljningsprocessen Genom att jämställdhetsintegrera planerings- och uppföljningsprocessen på Arbetsmiljöverket synliggör vi och följer upp jämställdhetsperspektivet i hela myndighetens arbete. När vi styr mot mål för ökad jämställdhet inom myndigheten får vi en långsiktig och systematisk uppföljning och integrering av jämställdhet. De aktiviteter vi genomfört inom jämställdhetsintegreringen av planerings- och uppföljningsprocessen är: en introduktionsutbildning i jämställdhetsintegrering för chefer en revidering av den strategiska planen med ett jämställdhetsperspektiv en utbildning för planeringssamordnare jämställdhetsintegrering av metodstöd och anvisningar i planeringsprocessen en utbildningsdag i hållbart arbetsliv för samtliga chefer en utbildningsdag för cheferna inom Inspektionsavdelningen i syfte att jämställdhetsintegrera de nationella inspektionsaktiviteterna 2015 en revidering av mallar för projektdirektiv och projektplaner. De resultat vi tycker oss se är en internt ökad kunskap om jämställdhetsfrågorna. I den strategiska planen har vi i våra målformuleringar ersatt ordet intressenter med kvinnor och män. Indikatorerna som vi följer upp dessa mål med har även de blivit könsuppdelade. Detta gör att vi kan följa upp skillnader mellan könen och anpassa våra åtgärder efter dessa. Vi fortsätter att öka kunskapen om jämställdhet bland chefer och medarbetare som arbetar med planering och uppföljning. Som stöd i det fortsatta arbetet finns framtagna mallar, rutiner och metodstöd. De långsiktiga effekterna som vi hoppas på är att genusperspektivet blir ett naturligt inslag i urvalet av inspektionsaktiviteter och projekt, och även hur projekt och inspektionsaktiviteter utformas och följs upp.

7 ._,...,_.. ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckninq 7 (12) Mål 2 Jämställdhetsintegrering av föreskriftsprocessen Genom att vi jämställdhetsintegrerat vårt föreskriftsarbete får vi en långsiktig utveckling av hur och vilka föreskrifter vi prioriterar och förnyar. De aktiviteter vi genomfört inom jämställdhetsintegreringen av föreskriftsprocessen är: en genomlysning av samtliga föreskrifter med frågeställningen" stödjer de mans- eller kvinnodominerad bransch" en workshop med ledningsgruppen för Regelavdelningen en genusgranskning och revidering av utvalda rutiner och stöddokument i föreskriftsarbetet en genusgranskning av tre utvalda föreskrifter en utbildning för samtliga handläggare och chefer på Regelavdelningen i hur man kan jämställdhetsintegrera en föreskrift. Vid genomlysningen av våra föreskrifter kunde vi se att fler föreskrifter är riktade till mansdominerade branscher än till kvinnodominerade branscher. Det resultat vi tycker oss se är utvecklade stöd- och styrdokument till föreskriftsprocessen med genusperspektiv och ökad kunskap bland handläggare på Regelavdelningen om hur ett järnställdhetsperspektiv är relevant i föreskriftsarbetet. De långsiktiga effekterna som vi hoppas att arbetet kommer att bidra till är att vi i ett tidigare skede kan förstå vilka olika konsekvenser en specifik föreskrift kan få för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att vi även får en bättre balans i hur föreskrifterna är utformade så att arbetsgivarna blir medvetna om risker för både kvinnor och män på arbetsplatserna. Detta skulle kunna leda till att vi får regler som kan bidra till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Mål 3 Jämställdhetsintegrering av informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Arbetet syftade till att öka våra handläggares kunskap i att göra genusanalyser samt skapa förutsättningar för fortsatt arbete. Vi har därför analyserat det material som beskriver SAM på vår webbplats. Materialet ska ge arbetsgivare ett stöd i deras arbete för att bidra till en bra arbetsmiljö för både kvinnor och män.

8 ARBETSMILJÖ (i) VERKET Vår beteckninq 8 (12) De aktiviteter vi genomfört inom ramen för målet är: en normkritisk granskning av informationsbroschyrer, vägledningar, presentationsmaterial, webbtexter, webbutbildningar och ett kunskapstest om totalt 140 sidor text 1 en utbildning i normkritisk granskning och slutsatser från genomförd granskning ett reviderat startpaketet för SAM Den normkritiska granskningen visar att vi: ska fortsätta skriva könsneutralt behöver utveckla ett gemensamt sätt för att beskriva jämställdhet inom SAM (endast sex av de 17 material vi har granskat lyfter fram att kvinnor och män kan ha olika villkor på arbetsplatserna) behöver utveckla en jämnare fördelning av kvinnor och män i våra fotografier och illustrationer. behöver ta fram exempel och bilder på medarbetare och arbetsplatser utifrån den kontext vi verkar i behöver utveckla vårt sätt att gestalta kvinnor och män i vårt informationsmaterial. De resultat vi tycker oss se av genomförd granskning och utbildning är en ökad medvetenhet om jämställdhet hos de som arbetar med utvecklingen av SAM, årsredovisningen, budgetunderlaget och Arbetsmiljöverkets webbplats. Samtliga nya filmer om SAM som lanserades i februari 2015 har granskats utifrån ett normkritiskt perspektiv. De långsiktiga effekterna som vi eftersträvar är att våra intressenter får de verktyg de behöver för att uppnå en mer jämställd arbetsmiljö. SAM används inom alla sektorer på arbetsmarknaden och är därför en viktig del i ett jämställt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarna använder vårt SAM-material vilket bidrar till ett hållbart arbetsliv och att de jämställdhetspolitiska målen kan uppnås. Mål 4 Spridning av våra lärdomar JIM har under året arrangerat två större spridningsinsatser för de 18 myndigheter som bedriver utvecklingsarbete inom jämställdhetsintegrering. 1 Normkritik handlar om att synliggöra och förebygga ojämlikhet. Istället för att fokusera på den som bryter mot normer fokuserar normkritiken på vad i strukturerna som riskerar att utestänga eller diskriminera.

9 ARBETSMILJÖ VERKET Vår betecknina 9 (12) Arbetsmiljöverket har tillsammans med övriga myndigheter inom JIM deltagit i konferensen Nordiskt forum. Vi bidrog med våra kunskaper och erfarenheter från regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö genom monterinformation och seminarium. De långsiktiga effekterna som vi hoppas på är att vårt deltagande bidrar till en ökad kunskap om erfarenheterna från regeringsuppdraget kvinnors arbetsmiljö. Mål 5 Ökad kunskap om jämställdhet inom Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har flera olika interna utbildningar. Under 2014 har jämställdhetsintegrering införts i introduktionsutbildningen. Den tillsynsutbildning som påbörjades i januari 2015 har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera samtliga delar inom utbildningen. Både de mer generella delarna och sakområden kommer ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Syftet med utbildningen är att utbilda nya inspektörer, chefer och handläggare i sina nya roller som myndighetsutövare. Seminarier För att öka den interna kunskapen om jämställdhet och jämställdhetsintegrering genomfördes fyra seminarier. Tre av seminarierna filmades och kan ses på Arbetsmiljöverkets intranät. Filmerna kommer att användas för nya och nuvarande medarbetares kompetensutveckling. 1. Tema: jämställdhet, arbetsmarknaden och Arbetsmiljöverket Målgrupp: samtliga medarbetare på Arbetsmiljöverket Syfte: öka kunskapen om varför vi ska arbeta med jämställdhetsfrågor på Arbetsmiljöverket 2. Tema: jämställdhetsintegrering på Arbetsmiljöverket Målgrupp: inspektörer och chefer inom region väst Syfte: öka kunskapen om hur vi kan belysa och hantera jämställdhetsperspektivet i vårt tillsynsarbete 3. Tema: jämställdhet ur ett manligt perspektiv! Målgrupp: samtliga medarbetare på Arbetsmiljöverket Syfte: öka kunskapen om jämställdhet ur ett historiskt perspektiv och vad vi förlorar på bristande jämställdhet 4. Tema: behövs det mer jämställdhet i världens mest jämställda land Målgrupp: samtliga medarbetare på Arbetsmiljöverket

10 ARBETSMILJÖ ~VERKET Vår beteckninq 10 (12) Syfte: öka medvetenheten om hur normer och föreställningar om avvikare påverkar oss alla omedvetet. 5. Tema: jämställd kommunikation Målgrupp: medarbetare på avdelningen för Kommunikation och avdelningen för Administration och analys samt konsulter som vi anlitar inom kommunikation. Syfte: öka kunskapen om hur vi kan kommunicera mer jämställt. Seminarierna hoppas vi leder till en generell kunskapshöjning om jämställdhet hos medarbetare på Arbetsmiljöverket. Genom de generella utbildningarna vi genomfört ökar vi möjligheten för att den styrning mot ökad jämställdhetsintegrering som vi genomfört i vårt planeringsarbete upprätthålls. I vårt arbete med att ta fram texter, ny webbplats och informationsmaterial har vi som ambition att kommunicera mer jämställt och inte upprätthålla stereotyper i vår text- och bildkommunikation. Hållbarhet, utveckling och lärande Genomförandet av jämställdhetsintegreringen fick en sen start vilket medförde att många aktiviteter påbörjades och genomfördes senare än planerat. Det har under uppdragets genomförande varit svårt att få tillgång till interna resurser. Styrgruppen har under genomförandet haft en del personalomsättning vilket också försvårat kontinuitet och styrning. Att skapa förutsättningar för jämställdhetsintegrering tar lång tid. Av avgörande betydelse för genomförande av uppdraget är bland mmat följande erfarenheter från regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Det genusmönster som råder i samhället, det vill säga att mmmen är normen, återfinns även i arbetslivet. Att kvinnors arbeten värderas lägre får till följd att deras arbetsmiljörisker inte synliggörs tillräckligt och därför inte åtgärdas i tillfredsställande hög grad. Ett genusperspektiv behövs därför i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den könssegregerade arbetsmarknaden bidrar i väsentlig grad till att kvinnor löper större risk än män att drabbas av belastningsskador. Många arbetsgivare och arbetstagare saknar tillräckliga kunskaper för att förebygga belastningsskador i sin verksamhet. Att jämställdhetsintegrera planerings- och uppföljningsprocessen var ett bra val av styrprocess då denna process innefattar samtliga delar av Arbetsmiljöverket. En viktig framgång var controllerfunktionens motivation och kunskap i att

11 ARBETSMILJÖ VERKET Vår betecknina 11 (12) arbeta med jämställdhetsintegrering av planeringsprocessen. En ytterligare framgång i utvecklingen av planeringsprocessen var att aktiviteterna kom in i rätt fas av planeringen. I den strategiska planen för 2015 till 2017 fortsätter vi att prioritera jämställdhetsintegrering av våra processer. Under 2015 kommer vi att jämställdhetsintegrera kärnprocesserna analys-, kommunikations- och inspektionsprocessen. Under 2015 arbetar vi även fram ett gemensamt sätt att beskriva jämställdhet inom ramen för SAM. Arbetsmiljöverket har under året bedrivit en större omorganisation vilket medförde att uppdraget inte haft representation från alla avdelningar i projektet. Som nytt uppdrag finns det andra pågående uppdrag att förhålla sig till, många chefer har under året beskrivit en perspektivträngsel, då jämställdhetsfrågorna har varit en av flera frågor som ska genomsyra hela verksamheten. Viktiga slutsatser som Arbetsmiljöverket dragit Det är viktigt med förankring hos chefer för att jämställdhetsfrågorna ska ges prioritet och resurser. Utvecklingsarbete för jämställdhet har störst effekt när det kommer in i rätt fas, att rätta i efterhand har liten effekt. Generella utbildningar i genus som är öppna för alla, lockar betydligt fler kvinnor än män. Det tycks som om jämställdhetsfrågor fortfarande är mer av "kvinnofrågor". Stödorganisationen JIM Arbetsmiljöverket har under uppdraget haft stöd av JIM. JIM har under året genomfört ett antal riktade utbildningar för deltagande myndigheter. Utbildningarna har legat till grund för vårt genomförande av uppdraget och gett oss en kunskapsbas att bygga vidare på. Under året har JIM ordnat ett antal nätverksträffar för samordnare från respektive myndigheter. Nätverksträffarna har varit ett bra forum för samordnare att byta erfarenheter med andra.

12 ~ ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckninq 12 (12) Ekonomisk redovisning Regeringen har för uppdraget låtit Arbetsmiljöverket disponera högst kronor. Arbetsmiljöverket har för uppdraget förbrukat drygt 1 miljon kronor. Tabell 1. Kostnadsöversikt för uppdraget att utveckla jämställdhetsintegrering på Arbetsmiljöverket. Mål 1 Jämställdhetsintegrering av planerings- och uppföljningsprocessen , tkr Mål 2 Jämställdhetsintegrering av föreskriftsprocessen 282 tkr Mål 3 Jämställdhetsintegrering av informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) tkr Mål 4 Spridning av våra lärdomar 16 tkr -.MifC501azd kii11s!ffip ai11}fi.111-ställdltet in-om-- -- Arbetsmiljöverket Totalt tkr tkr

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets uppdrag om särskilt förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö - en lägesrapport januari 2014

Arbetsmiljöverkets uppdrag om särskilt förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö - en lägesrapport januari 2014 ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 2014-01-14 IM2011/100748 1 (8) Ert datum Er beteckning 2011-05-12 A2011/ 2209 /ARM Generaldirektören Projektsamordnare Judit Hadnagy, 010-730 9558 Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

1. Arbetet med jämställdhetsintegrering hittills och identifierat utvecklingsbehov

1. Arbetet med jämställdhetsintegrering hittills och identifierat utvecklingsbehov Datum Vår beteckning Sid A R B E T S M I Ö 2015-09-24.:_r()b1e:: %g9658 1 (13) V E R K E T Enheten för avdelningsledning administration och analys Ida Hermansson, 010-730 99 81 arbetsmi1joverket@av.se

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9 Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014 Rapport 2014:9 2014-08-18 KK 2012/100494 1 (6) Enheten för kommunikation Anna-Carin Carlsson, 010-730 90 67 arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Projektrapport. Rapport 2015:3

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Projektrapport. Rapport 2015:3 Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö Projektrapport Rapport 2015:3 2015-01-08 2012/100268 1 (9) Enheten för region öst Minke Wersäll, 010-730 97 45 Ruth Carlsson, 010-730 98 34 Kersti Lorén, 010-730 97 85 Projektrapport

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

SLUTRAPPORT JiM: Jämställdhetsintegrering i Sametingets kärnverksamhet

SLUTRAPPORT JiM: Jämställdhetsintegrering i Sametingets kärnverksamhet SLUTRAPPORT JiM: Jämställdhetsintegrering i Sametingets kärnverksamhet Resultatrapport, Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2014 Bilder: Marie Enoksson Sametinget i Sverige 2015 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018 Styrdokument 2015-10-26 Sida 1 (13) Ärende LED 2015/12 handling 30 Handläggare Katarina Rouane Status Beslutad Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. Artikelnummer 2015-10-16 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-11-02 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: AF-2015/143883 Datum: 2015-11-02 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 8. Plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud 2011-11-08 AG 2011/100384 1 (9) Ert datum Er beteckning 2011-03-03 2009/2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, 08-730 92 64 arbetsmiljoverket@av.se Uppdrag att ta fram mätbara prestationer

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

Dnr Plan för jämställdhetsintegrering

Dnr Plan för jämställdhetsintegrering Dnr 2016-0148 Plan för jämställdhetsintegrering 2016 2018 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund och nulägesbeskrivning... 4 2.1 ISF:s uppgift... 4 2.2 Tidigare jämställdhetsarbete och nulägesbeskrivning...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018 Datum: 2015-10-23 Diarienummer: 1.5-2489/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Konstnärsnämnden 2015-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Konstnärsnämnden 2015-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Konstnärsnämnden 2015-2018 Datum: 2015-09-29 Diarienummer: KN2015/5440 Ku2013/1850/KO Regleringsbrev Ku2014/943/KO Innehåll Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lillskogen Emma Datum 2017-01-23 Diarienummer KSN-2016-2706 Kommunstyrelsen Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Diarienummer: 801-3545-15 Tryck: Västernorrland, Härnösand 2016 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Jämställdhet

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING 1 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETS INTEGRERING Länsstyrelsen Gotlands län Dnr 100-815 -07 Bakgrund till handlingsplanen finns att läsa i promemoria av K. Scheller Särskilt sakkunnig jämställdhet

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Jämställda styrdokument

Jämställda styrdokument SÅ GÖR DU: Jämställda styrdokument En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet Om handledningen Denna handledning beskriver hur en myndighet kan genomlysa sin remisshanteringsprocess

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Tillsyn av skogsbranschen

Tillsyn av skogsbranschen 2014-04-22 INF 2011/101631 1 (8) Distriktet i Stockholm Patrik Hemmingsson, 010-730 9776 Kaj Nielsen Eva Blizzard Projektrapport Tillsyn av skogsbranschen Projektnamn: Projektägare: Projektledare: 55 Skogen

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Denna plan har fastställts av Riksåklagare Anders Perklev den 16 oktober 2015.

Denna plan har fastställts av Riksåklagare Anders Perklev den 16 oktober 2015. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Kontaktpersoner för arbetet med jämställdhetsintegrering... 2 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning... 3 3.1 Brott i nära relation... 3 3.2 Process för framtagande

Läs mer

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ETT JÄMSTÄLLT LÄN. Strategi för jämställdhetsintegrering LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ETT JÄMSTÄLLT LÄN. Strategi för jämställdhetsintegrering LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN ETT JÄMSTÄLLT LÄN Strategi för jämställdhetsintegrering EN RESA VI ALLA MÅSTE GÖRA TILLSAMMANS INTRO När vi talar om jämställdhet De nationella jämställdhetspolitiska målen Målet för jämställdhetspolitiken

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och IT från Rådet för jämställdhetsfrågor. Sammanfattning 1 (5)

Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och IT från Rådet för jämställdhetsfrågor. Sammanfattning 1 (5) 1 (5) 2001-10-26 0210-0102105 Petra Thunegard, 011-19 11 29 2001-07-11 N2001/6498/TP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och

Läs mer