Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud"

Transkript

1 AG 2011/ (9) Ert datum Er beteckning /2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 AG 2011/ (9) 1. Sammanfattning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att fastställa vilka mätbara prestationer de centrala arbetstagarorganisationerna; Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) årligen ska återrapportera avseende den regionala skyddsombudsverksamheten (RSOverksamheten). Arbetsmiljöverkets förslag är att centralorganisationerna ska redovisa följande nio mätbara prestationer: Antal regionala skyddsombud Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud Antal arbetsställen Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning Rådgivning per telefon och epost Utbildning internt Utbildning externt Utbildningskostnad Totalkostnad samt bidrag Arbetsmiljöverket föreslår att de nio prestationerna ska redovisas på centralorganisationsnivå och förbundsnivå samt att det finns möjlighet att lämna kommentarer till de mätbara prestationerna. Mer utförliga redovisningar kan lämnas som kompletterar bilden av och nyttan med RSO-verksamheten.

3 AG 2011/ (9) 2. Inledning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att fastställa vilka prestationer LO, TCO och Saco årligen ska återrapportera avseende RSOverksamheten. Prestationerna ska vara mätbara. De ska också visa hur de allmänna medel som betalas ut till RSO-verksamhet används. Enligt uppdraget ska återrapporteringskraven utvecklas i samarbete med centralorganisationerna. Kraven ska vara anpassade till det förhållande att RSO-verksamheten inom de olika centralorganisationerna varierar avseende utformning och omfattning. Anledningen till att regeringen beslutat ge Arbetsmiljöverket detta uppdrag är att det bör säkerställas att de medel som anslås till RSO-verksamheten används på ett effektivt sätt. 3. Förslag Nedan redovisas nio mätbara prestationer som Arbetsmiljöverket tagit fram i samarbete med centralorganisationerna. Överenskommelser om att LO, TCO och Saco kan redovisa enligt dessa prestationer bifogas rapporten. 1. Regionala skyddsombud (antal RSO) 2. Årsarbetskrafter regionala skyddsombud (antal åak RSO) 3. Arbetsställen (antal) 4. Besök på arbetsställen (antal) Företagshälsovård a) SAM b) Teknik c) Yrkeshygien d) Medicinska och sociala frågor 5. Rådgivning och stöd per telefon och epost (andel i procent) 6. Utbildning internt (timmar)

4 AG 2011/ (9) 7. Utbildning externt (timmar) 8. Utbildningskostnader 9. Totalkostnad samt bidrag till RSO-verksamhet a) Personalkostnader b) Övriga kostnader c) Organisationernas egeninsats d) Statsbidrag 3.1 Beskrivning/definition av de nio mätbara prestationerna 1. Regionala skyddsombud (antal RSO) Här inräknas samtliga personer som under året varit verksamma som RSO oavsett omfattning. 2. Årsarbetskrafter regionala skyddsombud (antal åak RSO) Här omräknas antalet personer som under året varit verksamma som RSO till antal heltidstjänster. För att uppgifterna ska bli jämförbara används i detta sammanhang följande omräkningsfaktor: heltidtidstjänst = 210 dagar =1680 timmar. 3. Arbetsställen (antal) Här redovisas uppskattat antal arbetsställen som RSO har tillträde till enligt arbetsmiljölagen.

5 AG 2011/ (9) 4. Besök på arbetsställen (antal) Här redovisas det antal besök på arbetsställen som RSO har genomfört under året. Företagshälsovård (FHV) - Här redovisas hur många av de besökta arbetsställena som har tillgång till FHV. Bedöm hur många av besöken som i huvudsak handlar om (obs endast ett alternativ får anges): a) SAM systematiskt arbetsmiljöarbete t.ex. riskbedömningar b) Teknik - t.ex. risker från maskiner, lyftanordningar c) Yrkeshygien - t.ex. kemiska arbetsmiljörisker d) Medicinska och sociala frågor - t.ex. psykosociala arbetsmiljörisker, belastningsergonomi, hög arbetsbelastning 5. Rådgivning och stöd per telefon och epost (andel i procent) Här redovisas en uppskattning av hur stor andel (procent) av årsarbetskrafterna, enligt prestation 2, som RSO använder till rådgivning och stöd per telefon eller epost. 6. Utbildning internt (timmar) Här redovisas antal utbildningstimmar som RSO själv fått ta del av. 7. Utbildning externt (timmar) Här redovisas det antal timmar där RSO har medverkat i utbildning av andra. Hit hör endast planerad utbildning som aviseras på förhand. Hit hör inte information som sker inom ramen för ett vanligt RSO-besök.

6 AG 2011/ (9) 8. Utbildningskostnad Här redovisas kostnader för intern och extern utbildning. Utbildningskostnaderna är en delmängd av de totala kostnaderna men särredovisas här i en egen prestation. Exempel på utbildningskostnader är konsultarvode, lokalkostnader och konferenskostnader. 9. Totalkostnad samt bidrag till RSO-verksamhet a. Personal kostnader lön, traktamenten och sociala avgifter t.ex. arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar b. Övriga kostnader lokal och driftskostnader t.ex. resor, logi, kontorsmaterial och konsultarvode c. Centralorganisationernas egeninsats till RSO-verksamhet d. Statsbidrag till RSO-verksamhet 3.2 Mallar med instruktioner Redovisningen till Arbetsmiljöverket ska lämnas på centralorganisationsnivå och förbundsnivå. Mallarna är framtagna för att även kunna användas för centralorganisationernas och förbundens interna rapportering för RSO. Mallarna finns i excelformat där varje prestation redovisas. I mallarna finns instruktioner för varje prestation om hur och vad som ska fyllas i. Till varje prestation finns ett kommentarfält där centralorganisationerna och förbunden kan skriva korta kommentarer till prestationerna. Det finns möjlighet att skriva utförliga kommentarer till prestationerna i den wordmall som har tagits fram. Här finns också förslag på områden som kan komplettera redovisningen av RSO-verksamheten och dess nytta.

7 AG 2011/ (9) 4. Bakgrund Ekonomistyrningsverket (ESV) fick år 2009 ett regeringsuppdrag att se över rutinerna för administration och redovisning av hur det statliga stödet till RSO-verksamhet på drygt 100 miljoner används. I uppdraget ingick att vid behov utarbeta nya rutiner. Uppdraget redovisades 18 september Ett av förslagen i rapporten var att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att fastställa vilka prestationer centralorganisationerna årligen ska återrapportera. I Arbetsmiljöverkets yttrande 2 framgår att vi med nuvarande budgetram inte kan genomföra de insatser ESV föreslår. Arbetsmiljöverket tillstyrkte ESV:s förslag om att utveckla återrapporteringen. Ett viktigt skäl till detta är att arbetsmiljöarbetet i Sverige bygger på en trepartssamverkan mellan Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och arbetstagare. I det sammanhanget har RSO en viktig roll tillsammans med arbetsgivarna. En utvecklad återrapportering innebär att de olika aktörerna kan samverka i större utsträckning. Därigenom erhålls ett mer slagkraftigt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket lämnar idag en sammanställning över de årliga rapporterna till regeringen. I vår årsredovisning lämnar vi också en ekonomisk redovisning över transfereringarna. 4.1 Problembeskrivning Bakgrunden till att Arbetsmiljöverket har fått detta uppdrag uppfattar vi som att dagens redovisningar inte ger tillräckligt beslutsunderlag för regeringen. Nedan ges exempel på problem som vi har identifierat: Arbetsmiljöverket har inte något uppdrag att värdera eller analysera det underlag som centralorganisationerna lämnat in. Även om materialet varit ofullständigt har centralorganisationerna fått RSO-medel. Det enda 1 ESV Rapport 2009:27 Regionala Skyddsombud 2 Yttrande (dnr AKL 2009/100307) ESV:s rapport om regionala skyddsombud (2009:27)

8 AG 2011/ (9) tillfälle då vi inte har betalat ut hela bidraget är i de fall då det har saknats revisionsintyg från centralorganisationerna. Det har varit svårt att få fram jämförbara underlag eftersom centralorganisationernas redovisningar ser olika ut. Centralorganisationerna och förbunden skiljer sig åt, bland annat genom att de är olika stora och har sina tyngdpunkter i olika branscher. RSO-verksamheten inom de olika centralorganisationerna och deras förbund har pågått olika länge. Det är en av anledningarna till att centralorganisationerna har utvecklat olika rutiner för beredning och förankring internt. All verksamhet som RSO bedriver låter sig inte fångas i mätbara prestationer, utan behöver beskrivas på annat sätt. 5. Metod Arbetsmiljöverket fick uppdraget i mars 2011 och en projektgrupp tillsattes inom myndigheten. Christina Järnstedt LO, Jana Fromm TCO, Karin Fristedt Saco och Anders Edvard Saco har deltagit som centralorganisationernas representanter. Vi haft tre gemensamma arbetsmöten och däremellan dialog per telefon och epost. En rapport med förslag på prestationer skickades på remiss till LO, TCO och Saco. Remissvaren bifogas rapporten. De nio prestationerna som tagits fram skickades därefter för undertecknande av centralorganisationers firmatecknare. Samtliga överenskommelser bifogas rapporten liksom de synpunkter LO bifogat.

9 AG 2011/ (9) 6. Slutsatser Centralorganisationerna har varit med och tagit fram prestationerna som till största delen utgår från redovisningar som tidigare lämnats till Arbetsmiljöverket. Dagens återrapportering enligt nuvarande modell kommer att upphöra om regeringen fattar beslut i enlighet med föreliggande förslag. Centralorganisationerna har framfört önskemål om att återrapportering enligt detta förslag införs från och med 2013 och det är också Arbetsmiljöverkets rekommendation. Den officiella återrapporteringen för 2012 kommer då att ske enligt nuvarande modell. Enligt centralorganisationerna finns det förbund och RSO som är villiga att testa vårt förslag till återrapportering under 2012, samtidigt som mallarna kan vidareutvecklas och förfinas. Om Arbetsmiljöverket ska fortsätta att transferera RSO-medel så rekommenderar vi regeringen att se över fördelningen av medlen enligt förslaget i ESV:s rapport. Centralorganisationerna har lyft fram önskemål om en utökad och förbättrad samverkan med Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet när det gäller framtida redovisningar samt vid tilldelning av framtida RSO-medel. Hur samverkan ska ske bör närmare belysas men ingår inte i detta uppdrag. 7. Bilagor Bilaga 1 Instruktion till mallarna Bilaga 2 Excelmall Bilaga 3 Wordmall Bilaga 4 LO:s remissvar Bilaga 5 TCO:s remissvar Bilaga 6 Saco:s remissvar Bilaga 7: Överenskommelse LO Bilaga 8: LO:s bilaga till överenskommelsen Bilaga 9: Överenskommelse TCO Bilaga 10: Överenskommelse Saco

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer