Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige."

Transkript

1 / (7) Ert datum Er beteckning A2012/4136/ARM Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. I Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2013, daterat 20 december år 2012, finns följande uppdrag beskrivet: Utveckling och förvaltning av register för anmälan till Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har från och med 2013 fått en anslagshöjning på kronor för förvaltning av ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. I uppdraget ingår att utveckla och förvalta registret, lämna ut uppgifter, informera, ta emot anmälningar och genomföra inspektioner. Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) för uppdraget. Bakgrund Från den 1 juli 2013 måste utländska arbetsgivare anmäla utstationeringar som pågår mer än fem dagar och utse en kontaktperson. Arbetsmiljöverket har fått uppdraget att ansvara för att: - utveckla ett register för anmälan av utstationerade arbetstagare - ta emot anmälningar - informera - lämna ut uppgifter ur registret - förvalta registret - genomföra inspektioner Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker för uppdraget. Utveckla ett register för anmälan av utstationerad arbetskraft Ett förberedande arbete vad gäller uppdrag, utformning och innehåll i registret inleddes under 2012 där bland annat studiebesök till Danmark genomfördes. Under 2013 har fokus legat på kartläggning av flöden i registret, byggandet av själva registret med logik för inloggning samt information och hjälptexter på sex Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 / (7) språk. Informationen om utstationering har även reviderats på vår hemsida. Tester av gränssnittet med externa utländska användare genomfördes i mindre skala. Ett enkelt anmälningsförfarande för användaren har varit en viktig utgångspunkt i arbetet. En användarsupport för registret har byggts upp i vår svarstjänst. Innehållet i förordningen som anmälan till registret bygger på fastställdes och beslutades i ett sent skede. Det innebar att registret utvecklades utifrån förväntat innehåll som sedan justerades. Strax innan lagen trädde i kraft, den 1 juli 2013, lades ingången till registret ut på Arbetsmiljöverkets webbplats Arbetsgivare kunde då gå in och skapa ett konto och därefter genom ett inloggningsförfarande registrera utstationeringar och även revidera sina uppgifter vid behov. Ta emot anmälningar Övergångsregler undveks genom att alla pågående utstationeringar skulle registreras. Detta innebar att när lagen trädde i kraft var det många anmälningar som initialt skulle registreras. Anmälningarna har därefter kommit in löpande vilket framgår av nedanstående tabell. En utstationering avser ett uppdrag som kan omfatta flera arbetstagare. I antalet arbetstagare kan samma arbetstagare ingå mer än en gång i de fall samma person återkommer i skilda uppdrag under olika perioder. Datum Antal skapade Antal utstationeringar Antalarbetstagare Antal arbetstagare företags-konton verksamma i Sverige 22 augusti november januari 2014 * januari * I uttaget per 1 januari finns 525 anmälningar med startdatum 1 januari 2014, 4150 personer har utstationeringar som sträcker sig över årsskiftet medan resterande har avslutat sitt uppdrag under Antalet personer som har påbörjat eller avslutat sitt uppdrag under 2013 är Källa: AV/ Utstationeringsregistret Vår erfarenhet utifrån de samtal som vi har mottagit har varit att registreringarna i många fall utförs av ett svenskt företag istället för det utländska, ansvariga företaget. Anmälande företag kan vara det mottagande svenska företaget eller ett ombud som tillhandahåller registrering och uppdraget som kontaktperson som en tjänst. Med anledning av att många konton i praktiken inte har skapats av ansvarig arbetsgivare så har den initiala aktiviteten, att skapa ett konto, genererat merarbete för ombuden då ett konto kräver en unik mejladress.

3 / (7) De 10 länder som utstationerar flest arbetstagare till Sverige. Diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har påbörjat eller avslutat sitt uppdrag under 2013 ( personer). Källa: AV/Utstationeringsregistret Det är ett fåtal länder som står för en stor andel av de utstationerade arbetstagarna i registret. De tre länder som återfinns i toppen på listan,

4 / (7) Tyskland, Polen och Indien står för ca 40 procent av alla arbetstagare. De 10 länder som återfinns i diagrammet ovan är också de enda som har utstationerat mer än 500 arbetstagare under Att företaget har sin hemvist i ett visst land behöver inte innebära att nationaliteten på den utstationerade arbetskraften är densamma. Det är endast hemvist för det utsändande företaget som anges i anmälan. De 10 vanligaste verksamhetsområdena för utstationerad arbetskraft. Diagrammet baseras på antalet arbetstagare som har påbörjat eller avslutat sitt uppdrag under 2013 ( personer). Källa: AV/Utstationeringsregistret

5 / (7) I registret anmäls verksamhetsområde för den tjänst som ska tillhandahållas enligt svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Av de utstationerade arbetstagare som anmälts till registret så tillhandahåller de allra flesta tjänster inom bygg och anläggning som återfinns inom tre områden som alla finns representerade bland de fem största verksamhetsområdena. Förutom Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet som omfattar 17,3 procent av arbetstagarna och toppar listan så återfinns Byggande av hus och Anläggningsarbeten på tredje respektive femte plats. Totalt arbetar 34,5 procent av arbetstagarna inom dessa tre områden och de utstationerande företagen har huvudsakligen sin hemvist i Polen, Litauen, Lettland och Danmark. Den näst vanligaste tjänsten som tillhandahålls är Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. Här återfinns 13,1 procent och de flesta utstationeras från Indien. När det gäller Reparation och installation av maskiner och apparater tillhandahålls dessa tjänster främst från företag i Polen, Tyskland, Finland och Italien. Tyskland som utstationerar flest arbetstagare till Sverige återfinns till stor del inom tillverkningsindustrin som spänner över 23 olika verksamhetsområden i registret. Tyskland står också för merparten av de arbetstagare som tillhandahåller tjänster inom området Försörjning av el, gas, värme och kyla. Hur stort är mörkertalet? Det är oklart hur många som omfattas av skyldigheten att anmäla uppgifter till registret. Personer som har fått arbetstillstånd i Sverige behöver inte vara utstationerade och alla som är utstationerade behöver inte arbetstillstånd. Nordiska medborgare behöver till exempel inget arbetstillstånd, oavsett tidslängd, för att arbeta i Sverige. Det är därför svårt att uppskatta om de utstationeringar som idag finns inrapporterade är ett bra utfall. Efter endast sju månader i drift så kan inte några betydelsefulla jämförelser göras över tid för att uppskatta kvaliteten kopplat till olika typer av befintlig statistik och resultat från inspektionsinsatser. Det blir därför en kommande utmaning att hitta former för att kunna göra denna typ av uppskattningar och jämförelser över tid. Informera Kommunikationsaktiviteter har skett på flera sätt. Målgruppen utländska arbetsgivare som utstationerar arbetskraft till Sverige är en svår gruppering att ringa in och därför har svenska arbetsgivare som tar emot utstationerad arbetskraft varit en viktig kanal. Upplevelsen utifrån de samtal som kommit in

6 / (7) till Arbetsmiljöverket är att de svenska företagen har tagit på sig en betydande roll för att se till att deras utländska samarbetspartners får information om anmälningsplikten. Även organisationer som har mycket kontakter med utländska företag har fångat upp och vidarebefordrat informationen. Det har varit en fördel att Sverige inte är först ut med denna typ av anmälningsplikt. Eftersom det redan finns motsvarande register i flera av våra grannländer så är många företag som utstationerar arbetstagare inom EU vana vid denna typ av registrering. Pressmeddelanden inom Sverige och internationellt har gått ut med information om den nya anmälningsplikten. Vi har även aktivt arbetat med att uppmuntra andra webplatser som kan besökas av vår målgrupp att länka till vår webbplats t.ex. Skatteverket och Migrationsverket. En broschyr med kort information om utstationering och hänvisning till Arbetsmiljöverkets hemsida på engelska, tyska, rumänska, franska och polska har tagits fram med rubriken Your rights at work as posted worker. Broschyren har distribuerats till valda platser t.ex. ambassader samt spridits av våra inspektörer. För att öka sökbarheten på nätet har Arbetsmiljöverket även satsat på aktiviteter på Google genom Google adwards. De som söker på ord som kopplas till utstationering får möjligheten att klicka på en annons för att ledas direkt in på Arbetsmiljöverkets webbplats och till registret. En analys av en veckas aktivitet visar att besökare klickade på annonsen varav 62 personer gick vidare till sidan där ett konto skapas och 30 personer gick även vidare för att anmäla en utstationering. De länder som i störst utsträckning besökte vår webbplats under denna mätperiod kom från Sverige, Rumänien, England, Frankrike och Kroatien. Sedan juni 2013 har Arbetsmiljöverkets svarstjänst besvarat ett par tusen frågor kopplat till utstationering. Svarstjänsten bistår med svar på allmänna frågor kring lagen samt support i samband med anmälan till registret. Tolkningsfrågor diskuteras löpande med myndighetens jurister. Svarstjänsten har under de senaste åren satsat på språkkunskaper för att kunna besvara frågor från de utländska arbetsgivare som vänder sig till Arbetsmiljöverket på ett så bra sätt som möjligt. En vanlig fråga är vad som ligger i begreppet utstationerad och följdfrågan ska det här anmälas? En fråga som inte är helt enkel att förklara då flera aspekter kan påverka och Arbetsmiljöverket kan ofta inte ge ett rakt svar på frågan utan mer agera vägledande.

7 / (7) Lämna ut uppgifter ur registret Det övergripande målet är att säkerställa att utstationerade arbetstagare omfattas av de rättigheter som följer av utstationeringsdirektivet och att den svenska modellen kan tillämpas i förhållande till arbetstagare som utstationeras i Sverige. Registret gör det möjligt för arbetsmarknadens parter att söka upp arbetsplatser med utstationerad arbetskraft under tiden arbetet pågår. För att göra det så enkelt som möjligt för andra myndigheter att få tillgång till information om pågående utstationeringar finns informationen sökbar på Arbetsmiljöverkets webbplats. Sökfunktionen har presenterats på samrådsmöten med representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer vid två tillfällen. Vi har genom samtal till vår Svarstjänst fått bekräftelse på att tjänsten används av arbetsmarknadens parter men eftersom tjänsten är tillgänglig för alla så vet vi inte i hur stor utsträckning. Tjänsten är även ett verktyg för våra egna inspektörer för att enkelt kunna göra en kontroll i samband med inspektion. För att få mer detaljerad information görs en begäran om att få ut uppgifterna som en allmän handling. Det finns ett intresse för statistik baserat på innehållet i registret. Inom Arbetsmiljöverket pågår ett arbete med en rapport för perioden 1/7-31/ vars innehåll bland annat kommer att bestå av underlag som återfinns i denna rapport. Förvalta registret Registret sattes i drift någon vecka innan lagen trädde i kraft. I förvaltning har därefter mindre justeringar och förbättringar av registret genomförts. Löpande noteras och utvärderas sypunkter kring registret för att kunna prioriteras för genomförande. Några större förändringar av registret är inte planerade för år Genomföra inspektioner Under sommaren 2013 genomfördes inspektioner där uppgifter samlades in utifrån lagen om utstationering av arbetstagare. Inspektionerna fokuserade främst på säsongsarbeten i form av bär- och fruktplockning, skogsplantering samt grönsaksskörd och inspektionsaktiviteten genomfördes i hela landet. Under hösten har arbetet påbörjats med att utvärdera sommarens aktivitet för att utifrån dessa lärdomar forma en strategi för fortsatt inspektion under 2014.

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer