Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa"

Transkript

1 Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

2 Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa. Hur kan arbete i utgångskassa som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet hanteras i butiken? När det gäller arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen har chefen som arbetsgivarens representant huvudansvaret. I arbetsmiljöarbetet ingår att på ett systematiskt sätt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. För att nå goda resultat i arbetsmiljöarbetet är samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare en förutsättning. Dokumentera gärna ert arbetsmiljöarbete angående arbete i utgångskassa. Undersökning Börja med att göra en undersökning utifrån hur kassan är utformad och utrustad samt hur arbetet i utgångskassa är organiserat. Undersök i första hand dessa frågor: 1. Förekommer det att arbete i utgångskassa är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet?* Under vilka tider och dagar? 2. Om ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa förekommer, tas det hänsyn till detta i schemaläggningen på så sätt att arbetspassens längd anpassas och återhämning är möjlig vid dessa tider och dagar? 3. Hur är arbetet i utgångskassa organiserat? Förekommer arbetsrotation i butiken? Hur ser möjligheterna ut för variation i arbetet i övrigt? 4. Är utgångskassan utformad så att det går att arbeta i en bekväm arbetsställning för dem som arbetar där? 5. Har de som arbetar i utgångskassa, exempelvis under introduktion fått kunskap om och fått träna in, lämplig arbetsteknik? 6. Har de som arbetar i utgångskassa kunskap om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk arbetsutrustning och hjälpmedel ska användas samt vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig hantering kan medföra? * Kännetecknande för ensidigt upprepat arbete är att man utför en eller några få arbetsuppgifter med liknande arbetsrörelser som upprepas om och om igen under en väsentlig del av arbetsdagen. Arbetet utförs ofta i högt tempo. Ensidigt upprepat arbete i utgångskassa uppstår när den som arbetar i kassan hanterar stora varuflöden, det vill säga när ett stort antal varor kontinuerligt passerar en kassa. Stark styrt arbete syftar på att arbetstagaren har små eller inga möjligheter att påverka sådana faktorer som arbetstakt, tempo, arbetstuppgifters inbördes ordning, inflöde av arbetsuppgifter, tidpunkt för när arbetet ska vara slutfört, hur arbete ska utförs och tider för pauser och återhämtning. Vid köbildning kan arbete i utgångskassa vara både ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet Med bundet arbete brukar menas att arbetstagaren har svårt att lämna sin arbetsplats för korta stunder utan att service eller produktion störs. Allt arbete i utgångskassa är inte ensidigt upprepat, starkt styr eller bundet. En bedömning är nödvändig i varje enskilt fall. Om arbetet i utgångskassan växlar mellan att vara ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet och inte, kan det bedömas som om arbetet i utgångskassan totalt sett inte är ensidigt upprepat, starkt styr eller bundet. 2

3 Riskbedömning Gör efter undersökningen en bedömning av de risker som framkommit med stöd av dels den information som undersökningen givit dels utifrån gällande regler som beskrivs under rubriken Fakta om. Resultatet av undersökningen ger information om hur kassaarbetet i stort är organiserat och fungerar. Undersökningen bör även ge svar på om och när ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa förekommer samt om arbetsplatsens utformning och/eller utrustning eller kunskaperna om arbetsteknik behöver förbättras. Använd gärna förslag på blankett enligt nedan till stöd vid bedömningen. När blanketten fylls i blir den en handlingsplan för åtgärder. Börja med att åtgärda det som bedöms vara mest nödvändigt och där risken för skada och sjukdom är uppenbar. Stöd vid undersökning, bedömning, åtgärder och förslag på lösningar kan fås av extern sakkunnig, till exempel företagshälsovård eller annan resurs. Förslag på åtgärder Förslag på åtgärder kan till exempel vara förändring av arbetstidsschema för kassaarbete, organisatoriska förändringar, olika typer av utbildnings- och informationsinsatser, planerade inköp eller förbättringar av teknisk utrustning. Uppföljning Kontrollera att de genomförda åtgärderna fått önskat resultat eller om det behövs andra åtgärder. Riskbedömning Bedömning 1 = Begränsad risk, acceptabel utan åtgärd 2 = Risk, ska åtgärdas 3 = Allvarlig risk, åtgärdas omgående Resultat av riskbedömning Risk Beskrivning Handlingsplan Bedöm-- ning Åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning 3

4 Fakta om Arbete i utgångskassa Hur arbete i utgångskassa ska utföras och organiseras, regleras och styrs från flera håll. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 2012:2 (tidigare AFS 1998:1). (Reglerna finns i sin helhet på Arbetsmiljöverkets hemsida På temasidan om detaljhandel finns bland annat information om arbete i utgångskassa. Uppdatering gjord ) Överenskommelse från 1971 mellan HAO (nuvarande Svensk Handel), KFO och Handelsanställdas förbund om tillämpningen av pausanvisningar vid arbete i utgångskassa, bilaga 1. I denna överenskommelse sägs det att ur arbetsmedicinsk synpunkt bör arbetspassens längd för personal i kontinuerligt kassaarbetet som regel ej överstiga 2 timmar. För att åstadkomma lämpligt avvägda arbetspass skall arbetet avbrytas med erforderligt antal raster och/eller pauser eller genom cirkulationstjänst. Paus bör vid arbetspass om två timmar omfatta 10 minuter. Regeringsbeslutet om PrisXtra kom 2001, detta gav Arbetsmiljöverket stöd i sina inspektioner för butiker med liknande förutsättningar, dvs medelstora och större butiker. Beslutet innehåller sammanfattningsvis följande: - 1/5 del av arbetsdagen ska annat arbete än kassaarbete utföras. Detta gäller alla anställda utom de som är deltidsanställda med en arbetstid som är 3 timmar eller mindre. - Kassaarbete får utföras högst 7 timmar under en arbetsdag. - Kassaarbete får inte utföras mer än 2 timmar i sträck. Mellan två kassaarbetspass ska arbetstagaren alltid under minst 15 minuter beredas paus eller också syssla med annat arbete. Arbete i utgångskassa som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet Arbetsmiljölagen reglerar att starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi reglerar att arbetsgivaren ska se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att den här typen av arbete utförs ska riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av detta förebyggas. Detta kan ske genom åtgärder som ökar variationen i arbetet, så som arbetsrotation. Det räcker sällan med enbart fysiska eller tekniska åtgärder utan det är ofta nödvändigt med någon form av organisationsförändring. I första hand gäller det att minska graden av repetitivitet och begränsa den tid som den anställde utför denna typ av arbete på. Hur arbetspassen fördelas över dagen, hur arbetsuppgifterna varieras och om möjlighet till återhämtning ges kan ha betydelse för risken för belastningsbesvär. 4

5 Arbetsmiljöverkets tillsyn Arbetsmiljöverket har länge arbetat på att ta fram ett internt dokument till stöd vid inspektion gällande arbete i utgångskassa som är ensidigt upprepat och starkt styrt. Arbetsmiljöverket anger i sitt interna dokument tidsgränser för hur länge arbete i utgångskassa får utföras när det bedöms vara ensidigt upprepat och starkt styrt. Arbetsmiljöverkets grunder för kommande tillsyn är inte gällande regler utan Arbetsmiljöverkets tolkning av gällande regelverk. Arbetsmiljöverket kan ändå komma att ställa krav på åtgärder utifrån sin tolkning vid en inspektion. Arbetsmiljöverket vill vid sin inspektion och av arbetsgivarens beskrivning få svar på följande två frågor (hämtade ur Arbetsmiljöverkets interna dokument). Tillsynskriterier vid ensidigt upprepat och starkt styrt arbete i utgångskassa Till grund för bedömning krävs en konkret beskrivning av arbetet och arbetsförhållandena i den enskilda butiken. Förekommer ensidigt upprepat och starkt styrt kassaarbete görs en uppskattning av den tid personalen utför sådant arbete. Beskrivningen ska kunna kännas igen av arbetsgivare och arbetstagare. Inspektion och beskrivning av arbetet i utgångskassa skall ge svar på frågorna: 1. Är arbetet ensidigt upprepat och starkt styrt mer än 4 timmar per dag? 2. Är arbetsplatsens utformning lämplig för det arbete som bedrivs? Ensidigt upprepat och starkt styrt arbete i utgångskassa organiseras så att det för en enskild arbetstagare: - Normalt inte överstiger 4 timmar/arbetsdag och 20 timmar/vecka, - Inte pågår mer än maximalt 2 timmar i ett sträck och sedan följs av minst 20 minuters rast, paus eller annat arbete som ger variation av arbetsrörelser och arbetsinnehåll. Anställda som arbetar maximalt 2 dagar/vecka, kan tillåtas ha ensidigt upprepat och starkt styrt arbete i utgångskassa längre tid än 4 timmar/arbetsdag. (Utdrag ur Arbetsmiljöverkets interna dokument.) 5

6

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer