Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö"

Transkript

1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

2 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti Målet var att beskriva ett framtida önskat läge och att gemensamt forma en strategi som kan ta oss dit. Våra samlade kunskaper och erfarenheter har legat till grund för arbetet. Genom projektet har vi diskuterat viktiga framtidsfrågor och prioriteringar. Samhället, arbetsmarknaden och arbetsmiljön ändras och utvecklas ständigt. Därför måste vi som myndighet vara observanta på förändringar i omvärlden och ha beredskap att möta de krav som omvärlden ställer på oss. Den lågkonjunktur vi nu gått in i kommer säkert att påverka arbetsmiljöarbetet på olika sätt. Många arbetsplatser kommer att fortsätta se sitt arbetsmiljöarbete som en investering för framtiden. Men det kommer också att finnas arbetsplatser som prioriterar ned sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Jag är övertygad om att företag och organisationer som på ett seriöst, systematiskt och långsiktigt sätt arbetar vidare med arbetsmiljöfrågorna kommer att vara framgångsrika och lönsamma. Med Mål och Vision vill vi säkerställa att Arbetsmiljöverket är en stark myndighet som skapar samhällsnytta genom en fortsatt positiv utveckling av arbetsmiljön. För att klara vårt uppdrag med de resurser vi har måste vi samla myndigheten kring viktiga och långsiktiga utvecklingsområden. Vi måste också garantera att Arbetsmiljöverket är effektivt och att vårt arbete håller hög kvalitet. Arbetslivet måste vara hållbart och ta hänsyn till människors olika förutsättningar. Att alla ska vilja och kunna skapa en sådan arbetsmiljö är naturligtvis en vision i ordets mest utopiska bemärkelse. Om fem år ska vi ha åstadkommit en markant förflyttning i denna riktning. Tills dess att alla vill och kan fortsätter vi att aktivt arbeta genom att ställa krav och arbeta förebyggande för att uppnå en bättre arbetsmiljö. till dess att alla vill och kan, fortsätter vi att aktivt förebygga risker i arbetsmiljön Jag ser framför mig ett tillstånd där alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Om alla företag och organisationer både vill och kan skulle Sverige bli rikare som land. Företagen skulle bli mer konkurrenskraftiga och de enskilda individerna på arbetsplatserna friskare. Mikael Sjöberg Generaldirektör Arbetsmiljöverket 2

3 Innehåll Vision och verksamhetsidé 4 Enhetlighet och arbete mot gemensamma mål 6 Mål och vision Exempel på strategiska aktiviteter 9 Våra perspektiv i verksamheten 13 Styrfilosofi 14 3

4 Vision och verksamhetsidé Vår vision speglar det vi vill uppnå på lång sikt. Visionen är ledstjärnan för verksamhetens inriktning och organisation. Verksamhetsidén talar om vilken roll vi har, vad vi gör och vilka vi är till för. Vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Verksamhetsidé vi är övertygade om att viljan att skapa en bra arbetsmiljö finns hos flertalet arbetsgivare Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra. Vi motiverar och stimulerar till ett ökat engagemang för arbetsmiljöfrågorna. Genom regler, information och tillsyn ser vi till att risker för ohälsa förebyggs. Vi är en myndighet som finns i hela landet och utvecklas för att möta arbetslivets förändringar. Handlingskraft, effektivitet och enhetlighet präglar vårt arbete. Vi arbetar i bred samverkan och skapar samhällsnytta. Arbetsmiljöverket ska få företag att förstå att med de rätta förutsättningarna kan lönsamhet och produktivitet öka och kostnader för sjukfrånvaro minska. Det gör vi genom att stödja arbetsgivare som vill, men inte kan, göra rätt. Men också genom att hitta dem som inte vill. Att få igång ett fungerande arbetsmiljöarbete är ofta betydligt enklare än vad en del tror. Vi ska som myndighet se till att arbetsmiljöarbetet fungerar på alla arbetsplatser. En del arbetsgivare vare sig vill eller kan. De inser inte vitsen och tycks inte bekymra sig över att anställda utsätts för risker. De beter sig samhällsskadligt och ska påverkas så att de väljer att förbättra sig. Detta är viktigt inte bara för att skydda individer mot skada. Det är också viktigt för att uppnå konkurrensneutralitet. Ingen ska kunna konkurrera ut seriösa företag genom att utsätta sina anställda för risker. Vi är övertygade om att viljan att skapa en bra arbetsmiljö finns hos flertalet arbetsgivare. De vill, men kan inte komma igång. Vi vill underlätta för alla att arbeta med arbetsmiljön. Det ska vara enkelt att kontakta oss. På vår webbplats ska det finnas branschanpassad information och våra regler ska göras begripligare och enkla att följa. 4

5 Kan inte Kan Vill Vill inte 5

6 Enhetlighet och arbete mot gemensamma mål Det är viktigt att hela Arbetsmiljöverket drar åt samma håll. Därför har vi tagit fram ett strategidokument Mål och Vision , som tydligt beskriver vad vi gemensamt behöver åstadkomma fram till år Vi ska använda dokumentet som underlag för våra strategiska diskussioner och som grund för verksamhetens planering och uppföljning. Vi vill göra vårt uppdrag, organisation och olika roller inom organisationen tydligare och hjälpa varje medarbetare att vi ska förbättra vårt stöd så att fler arbetsplatser stimuleras till effektivt arbetsmiljöarbete prioritera de arbetsuppgifter som gör att verksamheten ska nå målet. Vi ska ytterligare förbättra vårt stöd så att fler arbetsplatser stimuleras till ett effektivt arbetsmiljöarbete. Genom vår tillsyn och vårt sätt att använda regler och information ska vi bli ännu mer effektiva och enhetliga i arbetet med att sprida vår samlade kunskap. Det gäller särskilt till dem som inte vill eller kan skapa en bra arbetsmiljö. Varje år ser vi över och uppdaterar strategidokumentet alla medarbetare ska genom diskussion och delaktighet bidra till ett levande dokument. 6

7 Mål och vision Utgångspunkten för vårt strategiska arbete är Arbetsmiljöverkets vision och verksamhetsidé. Ur vår vision och verksamhetsidé har vi formulerat nio målområden som vi sorterat in under fyra perspektiv. Våra målområden ska på fem års sikt leda mot visionen. De nio målområdena är: Vi uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Vi bedriver ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Vi arbetar långsiktigt med helhetssyn och ett externt fokus. Vi är en myndighet med enhetliga och effektiva arbetsformer. Vi uppfattas som professionella och arbetar med väsentliga frågor. Vi uppfattas som aktiva, tillgängliga och kommunikativa. Vi uppfattas ha hög närvaro på arbetsställen med allvarliga arbetsmiljörisker. Vårt arbete skapar stor samhällsnytta. Vi är Sveriges bästa myndighet. Genom att dela in vår verksamhet i olika perspektiv vill vi skapa en styrning som fokuserar på hela verksamheten. Både interna och externa krav och behov ska bli klarlagda. Våra fyra perspektiv är medarbetare, processer, intressenter och uppdragsgivare. De hänger ihop med varandra och varken målområden eller perspektiv har någon inbördes rangordning. för att klara vårt uppdrag med de resurser vi har, måste vi samla myndigheten kring viktiga och långsiktiga utvecklingsområden Vår verksamhetsidé förtydligar visionen och perspektiven ska ligga till grund för hur verksamheten ska styras. Inom varje målområde har vi arbetat fram strategiska mål och strategiska aktiviteter. Genom strategiska aktiviteter ska de strategiska målen, om inget annat anges, resultera i att målområdet förverkligas inom tre år. Våra strategiska mål ska vara uppföljningsbara ska våra 32 strategiska aktiviteter vara genomförda och 18 strategiska mål uppnådda. 7

8 8

9 Exempel på strategiska aktiviteter Vi ska ta fram vår värdegrund Medarbetarperspektiv Vi ska genom delaktighet och dialog arbeta med att låta en ny värdegrund växa fram, det vill säga vilka värden som ska gälla och genomsyra vårt arbete, både internt och externt. Alla medarbetare ska förstå kopplingen mellan värdegrunden och verksamheten. En genomarbetad värdegrund bidrar också till att vi i framtiden blir en mer attraktiv arbetsgivare. Utvecklingen ska präglas av dialog, lyssnande, öppenhet, ökad känsla av sammanhang och tillhörighet. Samtliga chefer ska vara goda förebilder och skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett gott arbete som ger möjlighet till engagemang och utveckling. Målet är att Arbetsmiljöverket ska ha en värdegrund som naturligt vägleder alla medarbetare i arbetet. Vår värdegrund är en förutsättning för ett trovärdigt varumärke. Ta fram en ny metod för att prioritera och redovisa tillsynsinsatser och regelarbete Processperspektiv Arbetsmiljöverkets processer behöver utvecklas så att de ger ett bra stöd i vårt tillsynsarbete. Det är viktigt att vi använder våra tillsynsresurser där de gör mest nytta, där arbetsmiljöriskerna är allvarligast. Tydliggöra vad som krävs för att öka genomslaget av våra insatser genom att nyttja våra samlade metoder, relationer och kompetenser Intressentperspektiv Det är viktigt att våra insatser får så stort genomslag som möjligt. Genom att samordna oss internt kring viktiga tillsyns- och informationsinsatser kan vårt arbete bli mer uppmärksammat och inspirera till ökad aktivitet på landets arbetsplatser. Samordning med externa intressenter bör eftersträvas. Det kan exempelvis innebära att vi på ett effektivt sätt når ut till en hel bransch så att de långsiktigt höjer sin säkerhet på arbetsmiljöområdet. 9

10 Utreda vad som krävs för att nå fler arbetsställen genom att till slutet av 2011 öka inspektörernas utetid till 40 procent Intressentperspektiv Genom nytänkande och stora förändringar ska vi öka våra inspektörers utetid till 40 procent. Vi ska även analysera hur övrig tid används. Vi ser över inspektionsinsatsen i sin helhet förarbete, genomförande samt efterarbete, men också annat arbete som inspektörerna utför. Därefter tar vi ställning till om det går att välja bort delar av förberedelse eller efterarbete i inspektionsprocessen utan att påverka effekterna av vår tillsyn. Införande av ny teknik och resurseffektiva administrativa rutiner i samband med inspektion är en viktig förutsättning för att inspektörerna ska kunna öka sin utetid och besöka fler arbetsställen. Utredningen måste ta hänsyn till att Arbetsmiljöverkets tillsyn genomförs på ett resurssnålt sätt så att det får största möjliga effekt externt på arbetsplatserna. Eventuella förändringar ska prioriteras både utifrån om de är kortsiktigt resurseffektiva och om genom att dela in verksam heten i olika perspektiv skapar vi en styrning som fokuserar på hela verksamheten de långsiktigt stödjer Arbetsmiljöverkets arbete. Arbetet pågår under 2009 och avslutas i december då beslut om genomförande av förbättringsförslagen fattas i samband med planeringen inför Ta fram en metod för att bedöma samhällsnyttan Uppdragsgivarperspektiv Arbetsmiljöverket ska visa på samhällsnyttan med en god arbetsmiljö. Både samhällsekonomisk nytta och nyttoaspekter som inte kan uttryckas i rent ekonomiska termer. Uppgiften ställer krav på vår beställarkompetens inom statistik och företags- eller nationalekonomi och kräver insatser från externa forskare. Vi ska genomföra en förstudie över lämpliga metoder och avgränsning av uppdraget. Vi ska undersöka erfarenheter från andra myndigheter och organisationer men också Arbetsmiljöverkets motsvarighet i övriga nordiska länder. Efter att ha testat olika metoder väljer vi en metod för det fortsatta arbetet. 10

11 11

12 Värdeskapande Medarbetare Processer Intressenter Uppdragsgivare Krav på verksamheten 12

13 Våra perspektiv i verksamheten Vi skapar stor samhällsnytta. Vår vision, ett samhälle där alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö, ökar samhällsnyttan. och framförhållningen i vårt arbete. Andra viktiga framgångsfaktorer är personalens delaktighet samt enkla, tydliga och moderna arbetsformer. Att dela in verksamheten i olika perspektiv ska genomsyra hela planeringsprocessen. Det gäller allt från arbetet med den strategiska planen till de årliga resultatkontrakt som varje avdelning och enhet tar fram. Så här förklarar vi våra fyra perspektiv: Medarbetare Vi som arbetar på Arbetsmiljöverket har förväntningar och krav på vår arbetsgivare och den på oss. Perspektivet medarbetare handlar om att skapa goda förutsättningar för oss alla att göra rätt sak på rätt sätt. Delaktighet, dialog och ett gott kamratskap samt ett varierande och stimulerande arbetsinnehåll är viktiga faktorer för att lyckas nå målen. Chefernas betydelse som ledare har också lyfts fram. Process Vi ska göra största möjliga nytta för de pengar vi får. Därför behöver vi arbeta strategiskt och effektivt. Perspektivet process ger uttryck för att vi gör saker på rätt sätt. Genom förbättrade omvärldsanalyser som integreras i en strategisk planering kan vi öka kvaliteten Intressent Vi arbetar för en bra arbetsmiljö för alla arbetstagare. Dessa når vi genom att rikta oss till arbetsgivare, andra aktörer och att samarbeta med bland annat arbetsmarknadens parter. Perspektivet intressent ger uttryck för vad vi gör för att nå våra mål. För att uppnå målen krävs enhetliga bedömningar och effektiva och ändamålsenliga processer arbetsformer samt en riskbaserad tillsyn. Andra framgångsfaktorer är en ökad begriplighet i regler och kommunikation samt att vi aktivt söker samarbete med andra. Uppdragsgivare Riksdag och regering är våra uppdragsgivare som styr myndigheten genom instruktion, regleringsbrev och anslagsfördelning. Detta perspektiv kan även uttryckas i termer av att vi ska ha en verksamhet och ekonomi i balans. För att kunna tillgodose uppdragsgivarnas krav och önskemål behöver vi bland annat utveckla metoder för att kunna bedöma effekterna av vårt arbete. En annan viktig framgångsfaktor är att vi behöver skapa en bättre ordning och reda i vår administration. 13

14 Styrfilosofi För att kunna sträva mot visionen och nå målen med verksamheten måste organisationens lednings- och styrfilosofi vara väl känd. Styrningen av verksamheten ska kännetecknas av: Externt fokus Vi följer aktivt det som sker i vår omvärld och vår uppmärksamhet riktas mot de områden där riskerna för ohälsa är störst. Vi är lyhörda för de förväntningar som riksdag, regering, andra myndigheter och parterna har på oss. Öppenhet Öppenhet innebär att vi är generösa med vår kunskap och har ett sökande och tillåtande förhållningssätt. Mångfald berikar och skapar möjlighet att finna nya lösningar på gamla problem. Vi uppfattas som stödjande och tillgängliga. styrningen av verksamheten ska kännetecknas av externt fokus, öppenhet, tydlighet, helhetssyn och långsiktighet Tydlighet Vi använder ett enkelt och begripligt språk när vi talar och skriver. Våra regler och beslut är tydliga och lätta att förstå. Vår organisation stödjer vårt uppdrag och våra mål. Vi är ett föredöme i vårt sätt att arbeta och ligger ett steg före. Helhetssyn Helheten är viktigare än de enskilda delarna och vi arbetar aktivt med att välja och att välja bort. Alla som arbetar på Arbetsmiljöverket förstår sin roll och tar ansvar för sitt arbete så att det bidrar till verksamhetens mål. Långsiktighet Genom att arbeta långsiktigt skapar vi strategier och beredskap för en föränderlig framtid. Vår utveckling är hållbar för framtiden, vilket ställer krav på att arbetet håller en hög kvalitet. 14

15 15

16 Fler exemplar av denna trycksak beställs från Arbetsmiljöverkets publikationsservice Telefon: Fax: E-post: Best nr ADI 630

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer