Återrapportering jämställdhetsintegrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering jämställdhetsintegrering"

Transkript

1 Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum Regeringen Utbildningsdepartementet STOCKHOLM Diarienummer Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering jämställdhetsintegrering Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 ska Centrala studiestödsnämnden (CSN) bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Genomförandet ska ske i enlighet med Centrala studiestödsnämndens plan för jämställdhetsintegrering (U2013/5520/SF). Nedan redogörs för på vilket sätt och med vilka resultat CSN har genomfört arbetet med jämställdhetsintegrering under En ekonomisk redogörelse för uppdraget under budgetåret presenteras och dessutom beskrivs på vilket sätt inhämtade kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter Sammanfattning Syftet med det arbete CSN har bedrivit under året, som ska resultera i ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete, har varit att säkerställa att både kvinnors och mäns behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. CSN gjorde, då arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjades, bedömningen att myndigheten i det inledande skedet av arbetet behövde lägga mycket kraft på utbildning, kartläggning och analys. Fokusområden för året har varit ärendehantering och kundservice, två bärande delar av CSN:s kärnverksamhet. Samtliga kontorsledningsgrupper i landet har under första delen av året deltagit i halvdagslånga seminarier kring genus och jämställdhet. Därigenom har myndigheten lagt en bra grund för ökad kompetens och medvetenhet hos chefer och medarbetare. Under 2014 har CSN erbjudit två utbildningsdagar i jämställt bemötande för samtliga gruppchefer inom de tre produktionsavdelningarna. Gruppcheferna har efter den första utbildningsdagen använt sig av metoden medlyssning för att ge CSN en bild av hur bemötandet på myndigheten ser ut, och för att samla in statistik om bland annat samtalslängd fördelat på kön. Totalt har ungefär samtal medlyssnats, vilket har gett ett bra underlag för analys av bemötandet. Resultatet från kartläggningen har visat att ungefär dubbelt så många kvinnor som män ringde till CSN under den undersökta perioden. Den genomsnittliga samtalstiden var något längre för de män som ringde än för motsvarande kvinnor. Anledningen till att resultaten ser ut på detta vis är i dagsläget inte känd, men resultaten kan användas som en grund för ytterligare analys. Gruppcheferna Postadress Telefon Telefax Webbadress

2 2 (9) kommer under 2015 att fortsätta arbeta med medlyssning med fokus på jämställt bemötande. I detta arbete kommer resultaten från 2014 års arbete att tillvaratas. En analys av ett antal av CSN:s interna webbutbildningar har genomförts. Såväl bild som text har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. Övergripande kan sägas att CSN:s webbutbildningar håller en hög kvalitet inom det granskade området. Rekommendationer att använda vid revidering av befintliga utbildningar och då nya ska produceras, har tagits fram. Fyrahundra ärenden som rör studerande som hänvisat till särskilda skäl vid ansökan om studiemedel har analyserats ur ett kvalitativt perspektiv. Syftet har varit att kartlägga de olika typer av skäl som män och kvinnor hänvisar till. Syftet har också varit att studera skillnaderna mellan hur kvinnor och män beskriver sina skäl och att avgöra om män och kvinnor får en likvärdig bedömning av sina ärenden. Av analysen har framkommit att den vanligaste orsaken till uteblivna studieresultat är egen sjukdom, hos såväl kvinnor som män. Det förekommer skillnader i bedömningarna av kvinnors och mäns beskrivna skäl till bristande studieresultat, men det är svårt att bevisa att dessa skillnader beror på just kundens kön. De resultat som framkommit av analysen kommer att omhändertas då myndighetens kommande handlingsplan för jämställdhetsintegrering arbetas fram. De aktiviteter som 2014 genomförts inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering har gett CSN ett underlag för det fortsatta arbetet. De kartläggningar och analyser som gjorts har visat att CSN i stora delar bedriver en verksamhet som tillvaratar både kvinnors och mäns behov och intressen. Flera av områdena behöver dock studeras och analyseras ytterligare för att långsiktiga slutsatser ska kunna dras. Myndigheten kommer under 2015 och framåt att arbeta vidare med aktiviteter som gör att CSN kan bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Mål och aktiviteter 2014 CSN fattade i september 2013 beslut om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering för myndigheten. I samband med detta satte myndigheten upp ett jämställdhetsmål med tre delmål. CSN:s jämställdhetsmål CSN:s verksamhet ska vara utformad på ett sätt som bidrar till att kvinnor och män får samma makt att forma samhället och sina egna liv. CSN ska ha en jämställd kundservice CSN ska ha en jämställd ärendehantering CSN ska uppfattas som en jämställd myndighet i våra digitala kanaler Jämställdhetsmålen ska ses som långsiktiga, visionära mål vars uppfyllelse inte kan mätas på samma sätt som kvantitativa mål. Indikatorer för att målen uppfylls är att aktiviteter

3 3 (9) beslutade i handlingsplanen genomförs. Under 2014 har samtliga planerade aktiviteter för året genomförts. Genomförda aktiviteter Utbildning, kartläggning och analys 1. Inkludering av CSN:s jämställdhetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med myndighetens verksamhetsplan. CSN:s processledare i jämställdhetsintegrering och jämställdhetssamordnare har under arbetet med planeringsförutsättningarna för 2015 fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag på skrivningar med fokus på jämställdhet innan beslut fattats. Ett av förslagen, som är ett förtydligande om att myndigheten i sin uppföljning och analys bör beakta ett könsperspektiv, har omhändertagits i planeringsförutsättningarna. I verksamhetsplanen för 2015 har myndighetens jämställdhetsmål inkluderats i ordinarie processer. I såväl de kvalitetsuppföljningar som kundundersökningar som CSN ska genomföra under 2015 har frågor som inkluderar ett jämställdhetsperspektiv adderats. I CSN:s uppföljningssystem har en parameter för kön lagts tills. Detta innebär att myndigheten kan följa upp exempelvis handläggningstider för män respektive kvinnor. Sammantaget har ledningens arbete under 2014 bestått av att lägga grunden för ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt under Under 2015 kommer arbetet med att jämställdhetsintegrera myndighetens styrdokument utökas så att det omfattar även andra dokument än verksamhetsplanen. 2. Information om jämställdhetsintegrering för samtliga chefer. Samtliga chefer på CSN har under början av 2014 fått information om myndighetens handlingsplan, dess innehåll och aktiviteter, samt om strategin jämställdhetsintegrering. Informationsinsatsen genomfördes i form av halvdagsseminarier för samtliga ledningsgrupper på de lokala kontoren, samt för cheferna på IT-avdelningen. Även medarbetare på HR-avdelningen och ledningsstaben gavs möjlighet att delta. Seminarierna innehöll, förutom information om handlingsplanen och strategin jämställdhetsintegrering, en introduktion till genus och jämställdhet, information om Sveriges jämställdhetspolitik och mänskliga rättigheter. Seminariet mottogs väl och gav en bra grund för cheferna inför det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. 3. Jämställdhetssäkring av CSN:s webbutbildningar. CSN tillhandahåller ett hundratal interna, webbaserade utbildningar för sina medarbetare. De flesta av dem är utbildningar som rör sakområden som studiemedel eller återbetalning. Det finns också utbildningar som är obligatoriska för myndighetens samtliga medarbetare; exempelvis säkerhetsutbildning och miljöutbildning.

4 4 (9) Under 2014 har 13 av de tillgängliga utbildningarna valts ut för analys. Urvalet har gjorts utifrån sakområde, antal besökare och utbildningens längd. Dessutom har ett par obligatoriska utbildningar valts ut. Såväl text som bilder har analyserats. Analysen visade att utbildningarna på en övergripande nivå håller en hög kvalitet inom det granskade området. Vissa avvikelser har noterats, dock ingen som är av så allvarlig art att den kräver omedelbar åtgärd. Rekommendationer att använda vid framtagandet av nya utbildningar har sammanställts. 4. Genomförande av två dagars processutbildning i jämställt bemötande. Medlyssning med fokus på jämställt bemötande. CSN bedriver sedan 2009 ett kvalitetsarbete som avser kundbemötande, i form av medlyssning. Gruppcheferna på varje produktionskontor lyssnar regelbundet med sina medarbetare i ordinarie telefonarbete. Inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering har detta arbete utvecklats, så att gruppcheferna i medlyssningssituationen kan lägga fokus vid det jämställda bemötandet. Som förberedelse inför medlyssning i jämställt bemötande har samtliga gruppchefer erbjudits en utbildningsdag. Dagen innehöll teoretiska delar om jämställdhet, jämlikhet, genus, normkritik, jämställdhetspolitik och mänskliga rättigheter. De teoretiska passen varvades med värderingsövningar och diskussioner. Gruppcheferna har efter den första utbildningsdagen genomfört sin första medlyssning med jämställdhetsfokus. Vid medlyssningen har cheferna använt en tidigare framtagen mall för ändamålet, i vissa delar reviderad för att fånga upp frågor som rör ett jämställt bemötande. Samtliga samtal som medlyssnades har dokumenterats i nämnda mall. Samanställningen av de medlyssnade samtalen omfattar cirka samtal. Av dessa samtal utgör samtal från kvinnor ungefär två tredjedelar. Resultatet från sammanställningen visar att samtalslängden i snitt är något längre för de män som ringer CSN är för de kvinnor som ringer; den genomsnittliga samtalstiden för män är 3 minuter och 54 sekunder och för kvinnor 3 minuter och 47 sekunder. Vid ytterligare nedbrytning av resultatet har vi sett att de längsta samtalen är de då både handläggare och kund är man, med en genomsnittlig samtalstid på 4 minuter och 23 sekunder. De kortaste samtalen ser vi i de fall då handläggaren är kvinna och kunden man, då den genomsnittliga samtalstiden är 3 minuter och 37 sekunder. Någon djupare analys av orsakerna till dessa skillnader har inte gjorts, men i och med att arbetet med medlyssning ur ett jämställdhetsperspektiv fortsätter under 2015 kommer myndigheten att kunna tillvarata resultatet och utifrån detta utveckla både metod och frågeställningar.

5 5 (9) Efter det att medlyssningen genomförts och materialet sammanställts genomfördes en andra utbildningsdag för gruppcheferna. Där presenterades och diskuterades resultatet och cheferna utbytte erfarenheter kring medlyssningssituationen. Utbildningsdagarna har gett gruppcheferna viktiga kunskaper inför det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering och det statistiska underlaget har gett myndigheten en översiktlig bild av hur bemötandet på CSN ser ut. För att erfarenheter, kunskaper och resultat ska kunna tillvaratas på bästa sätt kommer myndigheten att omhänderta detta område då en ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering tas fram. 5. Identifiering av avvikelser mellan könen i befintlig statistik. CSN har tillgång till en stor mängd könsuppdelad statistik. För att myndigheten ska kunna använda denna statistik på ett optimalt sätt behöver avvikelser mellan könen identifieras och analyseras. Under 2014 har myndigheten sammanställt en förteckning över statistik där skillnader mellan könen uppmärksammats. Eventuella orsaker till skillnaderna har noterats, liksom om en mer omfattande analys av avvikelsen kan vara intressant. De områden som är lämpliga för fortsatt analys omhändertas i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. 6. Analys av ärenden som avser bedömning vid otillräckliga studieresultat, ur ett jämställdhetsperspektiv. Under 2013 fick fler män än kvinnor avslag på sin ansökan om studiemedel på grund av otillräckliga studieresultat. Fler kvinnor än män fick bifall på sin ansökan efter att ha hänvisat till särskilda skäl vid otillräckliga studieresultat. För att kunna uppskatta om mäns och kvinnors ärenden bedöms på ett likvärdigt sätt genomfördes under 2014 en närstudie av 400 ärenden där de studerande hänvisat till särskilda skäl. I studien analyserades 100 ärenden för kvinnor som fått avslag på sin ansökan trots hänvisning till särskilda skäl, 100 ärenden för kvinnor som fått bifall på sin ansökan efter att ha hänvisat till särskilda skäl, 100 ärenden där män fått avslag trots att de angivit särskilda skäl samt 100 ärenden där män fått bifall med hänvisning till särskilda skäl. Ärenden valdes ut slumpmässigt av CSN:s Utvärderings- och statistikkontor. Bland de ärenden vi studerat är skälen man hänvisar till, till stor del desamma oavsett studentens kön. Fler kvinnor än män hänvisar till egen sjukdom, medan männen är något överrepresenterade bland andra orsaker och då framför allt när det gäller avslag på övriga grunder. I stort sett ser mäns och kvinnors beskrivning av personliga skäl lika ut. Dock har noterats att kvinnors beskrivningar generellt sett är längre och mer utförliga, medan mäns är mer kortfattade och något mindre personliga. De studerande männen verkar inte ha fått sämre förutsättningar för att få nya studiemedel, de mer kortfattade underlagen till trots.

6 6 (9) Stora skillnader mellan bedömningarna har uppmärksammats. Ett ärende där det finns starka skäl av dignitet kan, på grund av att intyg saknas, avslås av en handläggare samtidigt som ett ärende där skälen är svaga eller underlaget bristfälligt bifalls av en annan handläggare. Sannolikt är detta ett utslag av skillnader mellan handläggare när det gäller noggrannhet, kompetens och erfarenhet. Kanske visar det också på att vi bedömer ärenden olika beroende på om den studerande är en man eller kvinna. Skillnader när det gäller bedömningar har observerats mellan studerande män och kvinnor, men också inom grupperna män och kvinnor. Den sammantagna uppfattningen är att ärenden som rör män oftare bifallits trots kortfattade underlag eller svaga skäl, men utifrån ovanstående diskussion är det svårt att bevisa att det är just kundens kön som avgör utfallet. I den analys som gjorts har flera intressanta skillnader i bedömningen av särskilda skäl noterats. För att kunna dra mer långtgående slutsatser av skillnaderna behöver djupare analyser göras. I arbetet med kommande handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer CSN att fatta beslut om vilka aktiviteter som behöver genomföras för att ytterligare resultat ska kunna presenteras. 7. Framtagande av könsuppdelad statistik över ärenden som rör otillräckliga studieresultat. I samband med arbetet kring analys av ärenden som rör otillräckliga studieresultat har CSN:s utvärderings- och statistikkontor börjat ta fram könsuppdelad statistik för ärenden där de studerande hänvisat till särskilda skäl. 8. Föredragning av förslag till checklista inför beredning och vid beslutsfattande. På initiativ av CSN:s processledare i jämställdhetsintegrering har en checklista att använda inför beredning och vid beslutsfattande tagits fram. Checklistan har föredragits i central samverkan med berörda personalorganisationer och ett utdrag ur den har inlemmats i den nya rutin för interna styrdokument som myndigheten tagit fram. Externa utbildningar och omvärldsbevakning 9. Deltagande i myndighetsgemensam utbildning för controllers. 10. Deltagande i utbildning Jämställd kommunikation i statliga myndigheter. 11. Deltagande i två utvecklingsdagar på temat Systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. 12. Deltagande i workshop om jämställt bemötande. 13. Närvaro vid seminarier, föreläsningar, utställningar m.m. vid Nordiskt Forum. 14. Närvaro vid seminarier, föreläsningar och dylikt under Almedalsveckan.

7 7 (9) Medarbetare från olika delar av CSN har under 2014 deltagit i utbildningar som anordnats av Nationella sekretariatet för genusforskning. Deltagandet har gjort att kunskap och medvetenhet har ökat och spridits inom myndighetens olika avdelningar. Dessutom har de personer som arbetar med jämställdhetsintegrering på heltid deltagit i aktiviteter som ökat den egna kompetensen och gett ökad inblick i vad som händer inom jämställdhetsområdet. Spridningsinsatser 15. Föreläsning inom ramen för workshop i jämställt bemötande. 16. Deltagande i samtal vid Jämställdhetskalaset, Almedalen. 17. Deltagande i paneldebatt vid Nordiskt Forum. CSN har under 2014 deltagit i olika spridningsinsatser, vilket bidragit till att såväl myndigheter som andra aktörer och privatpersoner kunnat ta del av reflektioner och resultat från arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter. Övrigt 18. Bildande av referens- och samverkansgrupp för jämställdhet RESA Under 2014 har CSN bildat en referens- och samverkansgrupp för jämställdhet. Gruppen består av en representant från varje avdelning inom myndigheten, samt en representant vardera från de två personalorganisationer som finns representerade inom CSN. Arbetet med gruppen har letts av myndighetens jämställdhetssamordnare tillsammans med processledaren för jämställdhetsintegrering. Gruppen har träffats vid två tillfällen under året och har dessutom haft regelbundna möten via videokonferens. Syftet med gruppen är att sprida information om myndighetens arbete med jämställdhet till samtliga delar av organisationen och att samtidigt kunna använda medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter från de olika verksamhetsområdena så att arbetet med jämställdhetsintegrering blir väl förankrat i hela myndigheten.

8 8 (9) Ekonomisk redovisning För genomförandet av utvecklingsarbetet har CSN av regeringen fått ett anslag om kronor. Anslaget har utnyttjats i sin helhet och myndigheten har utöver anslaget använt ,73 kronor ur ordinarie budget för att kunna genomföra beslutade aktiviteter. Övervägande delen av kostnaderna utgörs av lön och sociala avgifter för en tidsbegränsad anställning av en processledare i jämställdhetsintegrering. Resor är en annan post som utgör en stor del av kostnaderna. Denna utgiftspost blev större än beräknat då myndigheten gjorde ett strategiskt val att genomföra inledande utbildningar för chefer på flera orter i landet i stället för, som planerat, med hjälp av videokonferens. Utdrag ur CSN:s ekonomisystem: Utfall 2014 Ktogrp Ktogrp (T) Objekt 2 Objekt 2 (T) Belopp 401 Löner och arvoden Jämställdhet 1 075, Löner och arvoden till korttids- och årsvikarier Jämställdhet , Traktamenten vid tjänsteresa Jämställdhet , Bilersättningar Jämställdhet 885, Lagstadgade arbetsgivaravgifter Jämställdhet , Premier avtalsförsäkringar Jämställdhet , KÅPAN Jämställdhet , Avgifter utvecklingsrådet Jämställdhet 1 366, Kursavgifter externa kurser Jämställdhet 4 950, Interna kurser Jämställdhet , Personalrepresentation Jämställdhet 169, Resor Jämställdhet , Tryckning publikationer och pappersvaror Jämställdhet 6 867,90 Kostnader ,73 Bidrag ,00 Tot kostnad ,73 Budget ,00

9 9 (9) Hur kunskaper och erfarenheter tillvaratas efter 2014 CSN har under 2014 arbetat framför allt med utbildning, kartläggning och analys. Detta för att lägga en stabil grund för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Resultaten från de kartläggningar och analyser som gjorts under året kommer att utgöra basen för det fortsatta arbetet inom området. Av CSN:s verksamhetsplan för 2015 framgår att gruppcheferna inom de tre produktionsavdelningarna ska fortsätta sitt arbete med medlyssning med fokus på jämställt bemötande. Syftet med medlyssningen är att medarbetarna ska lära av varandra, att stärka kompetensen och att bidra till ökad kvalitet och enhetlighet i kundmötet. Den referens- och samverkansgrupp för jämställdhet (RESA) som bildats på CSN under 2014 kommer att fortsätta sitt arbete under 2015 och framåt. Gruppen kan användas för att sprida information om arbetet med jämställdhetsintegrering, men också för att inhämta kunskaper och erfarenheter från samtliga verksamhetsdelar. En förankring i alla delar av myndighetens verksamhet bäddar för ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete. CSN har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering för åren Det är i denna handlingsplan som nya mål och aktiviteter inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering formuleras.

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 1 (12) Er beteckning A2013/3396/ ARM Enheten för ekonomi och planering Ulrika Söderman Wramsby, 010-730 9954 Regeringen arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering av verksamheten på Pensionsmyndigheten 2015-2018

Plan för jämställdhetsintegrering av verksamheten på Pensionsmyndigheten 2015-2018 PM59100 PM59008 2.1 1.0 Plan för jämställdhetsintegrering av verksamheten på Pensionsmyndigheten 2015-2018 2015-09-21 Dok.bet PID146393 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Jämställdhetsintegrering på Pensionsmyndigheten...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext Bilaga 5 Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext 1 2 Jämställdhet en fråga om Rättvisa Kvalitet Effektivitet 3 Jämställd snöröjning i Karlskoga http://vimeo.com/68278764 4 Jämställd ambulans

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering.

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering. Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering. Dialogträff för myndighetshandläggare och samordnare Karin Bengtsson, Mikael Almén, projektsamordnare 3 september 2015 Syftet med utvecklingsprogrammet

Läs mer

SLUTRAPPORT JiM: Jämställdhetsintegrering i Sametingets kärnverksamhet

SLUTRAPPORT JiM: Jämställdhetsintegrering i Sametingets kärnverksamhet SLUTRAPPORT JiM: Jämställdhetsintegrering i Sametingets kärnverksamhet Resultatrapport, Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2014 Bilder: Marie Enoksson Sametinget i Sverige 2015 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Skatteverkets återrapportering av regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering 2014

Skatteverkets återrapportering av regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering 2014 1(8) Skatteverkets återrapportering av om jämställdhetsintegrering 2014 1 Uppdraget I Skatteverkets regleringsbrev för 2014 återfinns följande uppdrag om jämställdhetsintegrering: Skatteverket ska bedriva

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018 Styrdokument 2015-10-26 Sida 1 (13) Ärende LED 2015/12 handling 30 Handläggare Katarina Rouane Status Beslutad Handlingsplan för antidiskrimineringsintegrering på Diskrimineringsombudsmannen 2015-2018

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Inspektionen för vård och omsorg 2016-2018 Datum: 2015-10-23 Diarienummer: 1.5-2489/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag: Jämställdhetsintegrering av Vetenskapsrådets verksamhet 2014

Redovisning av regeringsuppdrag: Jämställdhetsintegrering av Vetenskapsrådets verksamhet 2014 Redovisning av regeringsuppdrag: Jämställdhetsintegrering av Vetenskapsrådets verksamhet 2014 Uppdraget Vetenskapsrådet fick i regleringsbrev för 2013 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter PM59100 PM59008 2.1 Produktionsavdelningen/ Kommunikationsavdelningen Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Samråd... 3 Deltagare... 4 Samråd 2016... 4 Innehåll... 4 Återrapportering... 5 Resultat...

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Diarienummer: 801-3545-15 Tryck: Västernorrland, Härnösand 2016 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Könsuppdelad statistik Helena Löf SCB

Könsuppdelad statistik Helena Löf SCB Könsuppdelad statistik 2014-04-23 Helena Löf SCB De jämställdhetspolitiska målen Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering Förord Jämställdhetsfrågor är inget nytt för Försäkringskassan. Arbete på detta område har pågått i många olika delar av verksamheten under en lång

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Jämställda styrdokument

Jämställda styrdokument SÅ GÖR DU: Jämställda styrdokument En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet Om handledningen Denna handledning beskriver hur en myndighet kan genomlysa sin remisshanteringsprocess

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-11-02 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: AF-2015/143883 Datum: 2015-11-02 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 8. Plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-06-05 Närvarande: Ann-Marie Bengtsson, Pensionsmyndigheten, Carl Jacobsson, Vetenskapsrådet, Hedvig Stenius, Kriminalvården, Helena Barrett,

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser,

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Välkomna till workshop om socialt bokslut!

Välkomna till workshop om socialt bokslut! Välkomna till workshop om socialt bokslut! 2013-11-15 1 Upplägg Inledning Vad är ett socialt bokslut? Hur jobbar vi med jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet? Hur kan vårt sociala bokslut se

Läs mer