Återrapportering jämställdhetsintegrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering jämställdhetsintegrering"

Transkript

1 Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum Regeringen Utbildningsdepartementet STOCKHOLM Diarienummer Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering jämställdhetsintegrering Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 ska Centrala studiestödsnämnden (CSN) bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Genomförandet ska ske i enlighet med Centrala studiestödsnämndens plan för jämställdhetsintegrering (U2013/5520/SF). Nedan redogörs för på vilket sätt och med vilka resultat CSN har genomfört arbetet med jämställdhetsintegrering under En ekonomisk redogörelse för uppdraget under budgetåret presenteras och dessutom beskrivs på vilket sätt inhämtade kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter Sammanfattning Syftet med det arbete CSN har bedrivit under året, som ska resultera i ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete, har varit att säkerställa att både kvinnors och mäns behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. CSN gjorde, då arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjades, bedömningen att myndigheten i det inledande skedet av arbetet behövde lägga mycket kraft på utbildning, kartläggning och analys. Fokusområden för året har varit ärendehantering och kundservice, två bärande delar av CSN:s kärnverksamhet. Samtliga kontorsledningsgrupper i landet har under första delen av året deltagit i halvdagslånga seminarier kring genus och jämställdhet. Därigenom har myndigheten lagt en bra grund för ökad kompetens och medvetenhet hos chefer och medarbetare. Under 2014 har CSN erbjudit två utbildningsdagar i jämställt bemötande för samtliga gruppchefer inom de tre produktionsavdelningarna. Gruppcheferna har efter den första utbildningsdagen använt sig av metoden medlyssning för att ge CSN en bild av hur bemötandet på myndigheten ser ut, och för att samla in statistik om bland annat samtalslängd fördelat på kön. Totalt har ungefär samtal medlyssnats, vilket har gett ett bra underlag för analys av bemötandet. Resultatet från kartläggningen har visat att ungefär dubbelt så många kvinnor som män ringde till CSN under den undersökta perioden. Den genomsnittliga samtalstiden var något längre för de män som ringde än för motsvarande kvinnor. Anledningen till att resultaten ser ut på detta vis är i dagsläget inte känd, men resultaten kan användas som en grund för ytterligare analys. Gruppcheferna Postadress Telefon Telefax Webbadress

2 2 (9) kommer under 2015 att fortsätta arbeta med medlyssning med fokus på jämställt bemötande. I detta arbete kommer resultaten från 2014 års arbete att tillvaratas. En analys av ett antal av CSN:s interna webbutbildningar har genomförts. Såväl bild som text har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. Övergripande kan sägas att CSN:s webbutbildningar håller en hög kvalitet inom det granskade området. Rekommendationer att använda vid revidering av befintliga utbildningar och då nya ska produceras, har tagits fram. Fyrahundra ärenden som rör studerande som hänvisat till särskilda skäl vid ansökan om studiemedel har analyserats ur ett kvalitativt perspektiv. Syftet har varit att kartlägga de olika typer av skäl som män och kvinnor hänvisar till. Syftet har också varit att studera skillnaderna mellan hur kvinnor och män beskriver sina skäl och att avgöra om män och kvinnor får en likvärdig bedömning av sina ärenden. Av analysen har framkommit att den vanligaste orsaken till uteblivna studieresultat är egen sjukdom, hos såväl kvinnor som män. Det förekommer skillnader i bedömningarna av kvinnors och mäns beskrivna skäl till bristande studieresultat, men det är svårt att bevisa att dessa skillnader beror på just kundens kön. De resultat som framkommit av analysen kommer att omhändertas då myndighetens kommande handlingsplan för jämställdhetsintegrering arbetas fram. De aktiviteter som 2014 genomförts inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering har gett CSN ett underlag för det fortsatta arbetet. De kartläggningar och analyser som gjorts har visat att CSN i stora delar bedriver en verksamhet som tillvaratar både kvinnors och mäns behov och intressen. Flera av områdena behöver dock studeras och analyseras ytterligare för att långsiktiga slutsatser ska kunna dras. Myndigheten kommer under 2015 och framåt att arbeta vidare med aktiviteter som gör att CSN kan bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Mål och aktiviteter 2014 CSN fattade i september 2013 beslut om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering för myndigheten. I samband med detta satte myndigheten upp ett jämställdhetsmål med tre delmål. CSN:s jämställdhetsmål CSN:s verksamhet ska vara utformad på ett sätt som bidrar till att kvinnor och män får samma makt att forma samhället och sina egna liv. CSN ska ha en jämställd kundservice CSN ska ha en jämställd ärendehantering CSN ska uppfattas som en jämställd myndighet i våra digitala kanaler Jämställdhetsmålen ska ses som långsiktiga, visionära mål vars uppfyllelse inte kan mätas på samma sätt som kvantitativa mål. Indikatorer för att målen uppfylls är att aktiviteter

3 3 (9) beslutade i handlingsplanen genomförs. Under 2014 har samtliga planerade aktiviteter för året genomförts. Genomförda aktiviteter Utbildning, kartläggning och analys 1. Inkludering av CSN:s jämställdhetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med myndighetens verksamhetsplan. CSN:s processledare i jämställdhetsintegrering och jämställdhetssamordnare har under arbetet med planeringsförutsättningarna för 2015 fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag på skrivningar med fokus på jämställdhet innan beslut fattats. Ett av förslagen, som är ett förtydligande om att myndigheten i sin uppföljning och analys bör beakta ett könsperspektiv, har omhändertagits i planeringsförutsättningarna. I verksamhetsplanen för 2015 har myndighetens jämställdhetsmål inkluderats i ordinarie processer. I såväl de kvalitetsuppföljningar som kundundersökningar som CSN ska genomföra under 2015 har frågor som inkluderar ett jämställdhetsperspektiv adderats. I CSN:s uppföljningssystem har en parameter för kön lagts tills. Detta innebär att myndigheten kan följa upp exempelvis handläggningstider för män respektive kvinnor. Sammantaget har ledningens arbete under 2014 bestått av att lägga grunden för ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt under Under 2015 kommer arbetet med att jämställdhetsintegrera myndighetens styrdokument utökas så att det omfattar även andra dokument än verksamhetsplanen. 2. Information om jämställdhetsintegrering för samtliga chefer. Samtliga chefer på CSN har under början av 2014 fått information om myndighetens handlingsplan, dess innehåll och aktiviteter, samt om strategin jämställdhetsintegrering. Informationsinsatsen genomfördes i form av halvdagsseminarier för samtliga ledningsgrupper på de lokala kontoren, samt för cheferna på IT-avdelningen. Även medarbetare på HR-avdelningen och ledningsstaben gavs möjlighet att delta. Seminarierna innehöll, förutom information om handlingsplanen och strategin jämställdhetsintegrering, en introduktion till genus och jämställdhet, information om Sveriges jämställdhetspolitik och mänskliga rättigheter. Seminariet mottogs väl och gav en bra grund för cheferna inför det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. 3. Jämställdhetssäkring av CSN:s webbutbildningar. CSN tillhandahåller ett hundratal interna, webbaserade utbildningar för sina medarbetare. De flesta av dem är utbildningar som rör sakområden som studiemedel eller återbetalning. Det finns också utbildningar som är obligatoriska för myndighetens samtliga medarbetare; exempelvis säkerhetsutbildning och miljöutbildning.

4 4 (9) Under 2014 har 13 av de tillgängliga utbildningarna valts ut för analys. Urvalet har gjorts utifrån sakområde, antal besökare och utbildningens längd. Dessutom har ett par obligatoriska utbildningar valts ut. Såväl text som bilder har analyserats. Analysen visade att utbildningarna på en övergripande nivå håller en hög kvalitet inom det granskade området. Vissa avvikelser har noterats, dock ingen som är av så allvarlig art att den kräver omedelbar åtgärd. Rekommendationer att använda vid framtagandet av nya utbildningar har sammanställts. 4. Genomförande av två dagars processutbildning i jämställt bemötande. Medlyssning med fokus på jämställt bemötande. CSN bedriver sedan 2009 ett kvalitetsarbete som avser kundbemötande, i form av medlyssning. Gruppcheferna på varje produktionskontor lyssnar regelbundet med sina medarbetare i ordinarie telefonarbete. Inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering har detta arbete utvecklats, så att gruppcheferna i medlyssningssituationen kan lägga fokus vid det jämställda bemötandet. Som förberedelse inför medlyssning i jämställt bemötande har samtliga gruppchefer erbjudits en utbildningsdag. Dagen innehöll teoretiska delar om jämställdhet, jämlikhet, genus, normkritik, jämställdhetspolitik och mänskliga rättigheter. De teoretiska passen varvades med värderingsövningar och diskussioner. Gruppcheferna har efter den första utbildningsdagen genomfört sin första medlyssning med jämställdhetsfokus. Vid medlyssningen har cheferna använt en tidigare framtagen mall för ändamålet, i vissa delar reviderad för att fånga upp frågor som rör ett jämställt bemötande. Samtliga samtal som medlyssnades har dokumenterats i nämnda mall. Samanställningen av de medlyssnade samtalen omfattar cirka samtal. Av dessa samtal utgör samtal från kvinnor ungefär två tredjedelar. Resultatet från sammanställningen visar att samtalslängden i snitt är något längre för de män som ringer CSN är för de kvinnor som ringer; den genomsnittliga samtalstiden för män är 3 minuter och 54 sekunder och för kvinnor 3 minuter och 47 sekunder. Vid ytterligare nedbrytning av resultatet har vi sett att de längsta samtalen är de då både handläggare och kund är man, med en genomsnittlig samtalstid på 4 minuter och 23 sekunder. De kortaste samtalen ser vi i de fall då handläggaren är kvinna och kunden man, då den genomsnittliga samtalstiden är 3 minuter och 37 sekunder. Någon djupare analys av orsakerna till dessa skillnader har inte gjorts, men i och med att arbetet med medlyssning ur ett jämställdhetsperspektiv fortsätter under 2015 kommer myndigheten att kunna tillvarata resultatet och utifrån detta utveckla både metod och frågeställningar.

5 5 (9) Efter det att medlyssningen genomförts och materialet sammanställts genomfördes en andra utbildningsdag för gruppcheferna. Där presenterades och diskuterades resultatet och cheferna utbytte erfarenheter kring medlyssningssituationen. Utbildningsdagarna har gett gruppcheferna viktiga kunskaper inför det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering och det statistiska underlaget har gett myndigheten en översiktlig bild av hur bemötandet på CSN ser ut. För att erfarenheter, kunskaper och resultat ska kunna tillvaratas på bästa sätt kommer myndigheten att omhänderta detta område då en ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering tas fram. 5. Identifiering av avvikelser mellan könen i befintlig statistik. CSN har tillgång till en stor mängd könsuppdelad statistik. För att myndigheten ska kunna använda denna statistik på ett optimalt sätt behöver avvikelser mellan könen identifieras och analyseras. Under 2014 har myndigheten sammanställt en förteckning över statistik där skillnader mellan könen uppmärksammats. Eventuella orsaker till skillnaderna har noterats, liksom om en mer omfattande analys av avvikelsen kan vara intressant. De områden som är lämpliga för fortsatt analys omhändertas i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. 6. Analys av ärenden som avser bedömning vid otillräckliga studieresultat, ur ett jämställdhetsperspektiv. Under 2013 fick fler män än kvinnor avslag på sin ansökan om studiemedel på grund av otillräckliga studieresultat. Fler kvinnor än män fick bifall på sin ansökan efter att ha hänvisat till särskilda skäl vid otillräckliga studieresultat. För att kunna uppskatta om mäns och kvinnors ärenden bedöms på ett likvärdigt sätt genomfördes under 2014 en närstudie av 400 ärenden där de studerande hänvisat till särskilda skäl. I studien analyserades 100 ärenden för kvinnor som fått avslag på sin ansökan trots hänvisning till särskilda skäl, 100 ärenden för kvinnor som fått bifall på sin ansökan efter att ha hänvisat till särskilda skäl, 100 ärenden där män fått avslag trots att de angivit särskilda skäl samt 100 ärenden där män fått bifall med hänvisning till särskilda skäl. Ärenden valdes ut slumpmässigt av CSN:s Utvärderings- och statistikkontor. Bland de ärenden vi studerat är skälen man hänvisar till, till stor del desamma oavsett studentens kön. Fler kvinnor än män hänvisar till egen sjukdom, medan männen är något överrepresenterade bland andra orsaker och då framför allt när det gäller avslag på övriga grunder. I stort sett ser mäns och kvinnors beskrivning av personliga skäl lika ut. Dock har noterats att kvinnors beskrivningar generellt sett är längre och mer utförliga, medan mäns är mer kortfattade och något mindre personliga. De studerande männen verkar inte ha fått sämre förutsättningar för att få nya studiemedel, de mer kortfattade underlagen till trots.

6 6 (9) Stora skillnader mellan bedömningarna har uppmärksammats. Ett ärende där det finns starka skäl av dignitet kan, på grund av att intyg saknas, avslås av en handläggare samtidigt som ett ärende där skälen är svaga eller underlaget bristfälligt bifalls av en annan handläggare. Sannolikt är detta ett utslag av skillnader mellan handläggare när det gäller noggrannhet, kompetens och erfarenhet. Kanske visar det också på att vi bedömer ärenden olika beroende på om den studerande är en man eller kvinna. Skillnader när det gäller bedömningar har observerats mellan studerande män och kvinnor, men också inom grupperna män och kvinnor. Den sammantagna uppfattningen är att ärenden som rör män oftare bifallits trots kortfattade underlag eller svaga skäl, men utifrån ovanstående diskussion är det svårt att bevisa att det är just kundens kön som avgör utfallet. I den analys som gjorts har flera intressanta skillnader i bedömningen av särskilda skäl noterats. För att kunna dra mer långtgående slutsatser av skillnaderna behöver djupare analyser göras. I arbetet med kommande handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer CSN att fatta beslut om vilka aktiviteter som behöver genomföras för att ytterligare resultat ska kunna presenteras. 7. Framtagande av könsuppdelad statistik över ärenden som rör otillräckliga studieresultat. I samband med arbetet kring analys av ärenden som rör otillräckliga studieresultat har CSN:s utvärderings- och statistikkontor börjat ta fram könsuppdelad statistik för ärenden där de studerande hänvisat till särskilda skäl. 8. Föredragning av förslag till checklista inför beredning och vid beslutsfattande. På initiativ av CSN:s processledare i jämställdhetsintegrering har en checklista att använda inför beredning och vid beslutsfattande tagits fram. Checklistan har föredragits i central samverkan med berörda personalorganisationer och ett utdrag ur den har inlemmats i den nya rutin för interna styrdokument som myndigheten tagit fram. Externa utbildningar och omvärldsbevakning 9. Deltagande i myndighetsgemensam utbildning för controllers. 10. Deltagande i utbildning Jämställd kommunikation i statliga myndigheter. 11. Deltagande i två utvecklingsdagar på temat Systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. 12. Deltagande i workshop om jämställt bemötande. 13. Närvaro vid seminarier, föreläsningar, utställningar m.m. vid Nordiskt Forum. 14. Närvaro vid seminarier, föreläsningar och dylikt under Almedalsveckan.

7 7 (9) Medarbetare från olika delar av CSN har under 2014 deltagit i utbildningar som anordnats av Nationella sekretariatet för genusforskning. Deltagandet har gjort att kunskap och medvetenhet har ökat och spridits inom myndighetens olika avdelningar. Dessutom har de personer som arbetar med jämställdhetsintegrering på heltid deltagit i aktiviteter som ökat den egna kompetensen och gett ökad inblick i vad som händer inom jämställdhetsområdet. Spridningsinsatser 15. Föreläsning inom ramen för workshop i jämställt bemötande. 16. Deltagande i samtal vid Jämställdhetskalaset, Almedalen. 17. Deltagande i paneldebatt vid Nordiskt Forum. CSN har under 2014 deltagit i olika spridningsinsatser, vilket bidragit till att såväl myndigheter som andra aktörer och privatpersoner kunnat ta del av reflektioner och resultat från arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter. Övrigt 18. Bildande av referens- och samverkansgrupp för jämställdhet RESA Under 2014 har CSN bildat en referens- och samverkansgrupp för jämställdhet. Gruppen består av en representant från varje avdelning inom myndigheten, samt en representant vardera från de två personalorganisationer som finns representerade inom CSN. Arbetet med gruppen har letts av myndighetens jämställdhetssamordnare tillsammans med processledaren för jämställdhetsintegrering. Gruppen har träffats vid två tillfällen under året och har dessutom haft regelbundna möten via videokonferens. Syftet med gruppen är att sprida information om myndighetens arbete med jämställdhet till samtliga delar av organisationen och att samtidigt kunna använda medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter från de olika verksamhetsområdena så att arbetet med jämställdhetsintegrering blir väl förankrat i hela myndigheten.

8 8 (9) Ekonomisk redovisning För genomförandet av utvecklingsarbetet har CSN av regeringen fått ett anslag om kronor. Anslaget har utnyttjats i sin helhet och myndigheten har utöver anslaget använt ,73 kronor ur ordinarie budget för att kunna genomföra beslutade aktiviteter. Övervägande delen av kostnaderna utgörs av lön och sociala avgifter för en tidsbegränsad anställning av en processledare i jämställdhetsintegrering. Resor är en annan post som utgör en stor del av kostnaderna. Denna utgiftspost blev större än beräknat då myndigheten gjorde ett strategiskt val att genomföra inledande utbildningar för chefer på flera orter i landet i stället för, som planerat, med hjälp av videokonferens. Utdrag ur CSN:s ekonomisystem: Utfall 2014 Ktogrp Ktogrp (T) Objekt 2 Objekt 2 (T) Belopp 401 Löner och arvoden Jämställdhet 1 075, Löner och arvoden till korttids- och årsvikarier Jämställdhet , Traktamenten vid tjänsteresa Jämställdhet , Bilersättningar Jämställdhet 885, Lagstadgade arbetsgivaravgifter Jämställdhet , Premier avtalsförsäkringar Jämställdhet , KÅPAN Jämställdhet , Avgifter utvecklingsrådet Jämställdhet 1 366, Kursavgifter externa kurser Jämställdhet 4 950, Interna kurser Jämställdhet , Personalrepresentation Jämställdhet 169, Resor Jämställdhet , Tryckning publikationer och pappersvaror Jämställdhet 6 867,90 Kostnader ,73 Bidrag ,00 Tot kostnad ,73 Budget ,00

9 9 (9) Hur kunskaper och erfarenheter tillvaratas efter 2014 CSN har under 2014 arbetat framför allt med utbildning, kartläggning och analys. Detta för att lägga en stabil grund för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Resultaten från de kartläggningar och analyser som gjorts under året kommer att utgöra basen för det fortsatta arbetet inom området. Av CSN:s verksamhetsplan för 2015 framgår att gruppcheferna inom de tre produktionsavdelningarna ska fortsätta sitt arbete med medlyssning med fokus på jämställt bemötande. Syftet med medlyssningen är att medarbetarna ska lära av varandra, att stärka kompetensen och att bidra till ökad kvalitet och enhetlighet i kundmötet. Den referens- och samverkansgrupp för jämställdhet (RESA) som bildats på CSN under 2014 kommer att fortsätta sitt arbete under 2015 och framåt. Gruppen kan användas för att sprida information om arbetet med jämställdhetsintegrering, men också för att inhämta kunskaper och erfarenheter från samtliga verksamhetsdelar. En förankring i alla delar av myndighetens verksamhet bäddar för ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete. CSN har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering för åren Det är i denna handlingsplan som nya mål och aktiviteter inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering formuleras.

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 2013-09-11 Generaldirektören Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Statens institutionsstyrelse år 2014 Uppdraget Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått regeringens uppdrag (i regleringsbrevet

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00 Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Från statistik till analys och förbättring

Från statistik till analys och förbättring Från statistik till analys och förbättring Svensk jämställdhetspolitik Vad? Politik Jämställdhetspolitiska mål Svensk jämställdhetspolitik utgörs av de jämställdhetspolitiska målen. De innefattar ett övergripande

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Resultatredovisning: Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Resultatredovisning: Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 PM59100 PM59008 2.1 1.0 Resultatredovisning: Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Regleringsbrev 2014 avseende Pensionsmyndigheten, S2011/11010/SF, S2013/1150/SF, S2013/3416/SF 1 Sammanfattning...

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-03-06 Närvarande: Judith Hadnagy, Arbetsmiljöverket, Kerstin Andersson, Boverket, Ylva Bernrup, Försäkringskassan, Ingmari Hielm Jakobsson,

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Återrapportering av JiM 2013-2014. stöd till 18 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering

Återrapportering av JiM 2013-2014. stöd till 18 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering Återrapportering av JiM 2013-2014 stöd till 18 myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 UPPDRAGET 3 STÖD I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Konstnärsnämnden. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Konstnärsnämnden. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-03-31 KN Dnr 2013/705 Konstnärsnämnden Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Regleringsbrev 2014 för Konstnärsnämnden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende Nacka Seniorcenter Sofiero Upplägg Bakgrund Genomförande De 8 Safe Elderly indikatorerna Erfarenheter och reflektioner Nästa steg för Seniorcenter

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Bakgrund Under 2012 har medarbetarna på Länsstyrelsen genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten tagit fram en

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av bidragsgivning

Jämställdhetsintegrering av bidragsgivning Jämställdhetsintegrering av bidragsgivning Bidragsgivning - en demokratifråga Svenska myndigheter fördelar hundratals miljoner kronor i bidrag varje år. Det är en demokratifråga att medlen fördelas jämställt,

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer