Gångbro över Rönneå i Ängelholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gångbro över Rönneå i Ängelholm"

Transkript

1 Gångbro över Rönneå i Ängelholm Reinertsen Sverige AB Östergatan MALMÖ Tel: +46 (0)

2 Reinertsen Sverige AB Östergatan MALMÖ Tel: +46 (0) Dokument Huvuddokument KUND Ängelholms kommun PROJEKTNUMMER KUNDENS REFERENS Fredrik Carlsson Projekt: Län/kommun: Gångbro över Rönneå Skåne/Ängelholms kommun Reinertsen Sveige AB Ombud: Östergatan 18 Anna Olsson Malmö Konstruktionsansvarig: Fredrik Carlsson Konstruktör: Fredrik Carlsson Projektör: Natalie Ripadal - REV. DATUM BESKRIVNING GRANSKAD GODKÄND KONSTRUKTÖR Fredrik Carlsson GRANSKAD Nina Holmvik GODKÄND Magnus Karlsson 2

3 3

4 1 OrienterinG Uppdragets omfattning Förutsättningar Kartunderlag Geoteknik Ledningskontroller Länsstyrelsen Broalternativ Bågbro Hängbro Fackverksbro kostnadsuppskattning Sammanfattning och slutsatser Ekonomi Grundläggning Projektering Produktion Drift och underhåll Sammanfattning

5 1 ORIENTERING Ängelholms kommun planerar att anlägga en ny gång- och cykelbro över Rönneå i anslutning till Hembyggsparken i Ängelholm. Läget för den nya bron visas i figur 1 och 2. Figur 1. Geografiskt läge för den nya bron Figur 2. Uppförstoring av området i anslutning till det tänkta broläget Området norr om Hembyggsparken är ett populärt rekreationsområde dels för boende i 5

6 Ängelholm men också för personer i anslutande kommuner. Nyligen har Ängelholms kommun utvecklat området med att anlägga gångstråk väster om ån vid det tänkta broläget. Tanken är att den nya bron skall förbättra tillgängligheten till rekreationsområdet. Syftet med projektet är att ta fram tre olika broförslag. Samt att få en kostnadsuppskattning av vad det skulle kosta att anlägga en gång- och cykelbro över Rönneå. 2 UPPDRAGETS OMFATTNING Reinertsen i Malmö har fått i uppdrag att ta fram 3 olika alternativa broförslag för en gångoch cykelbro över Rönneå. För samtliga förslag utförs: En mycket grov kontroll att broarna bärighetsmässigt uppfyller kraven enligt TRVK Bro En enklare sammanställningsritning som redovisar bron i plan, sektion och elevation. En kostnadsuppskattning för att bygga bron. Utöver detta ingår även att: Att göra en terrängmodell over området i anslutning till broläget. Med utgångspunkt från tillgängliga rapporten skapa en enklare modell över geotekniken i området. Inventera befintliga ledningar i området. Kontrollera med Länsstyrelsen om det finns några speciella miljöförhållanden i området. Slutligen sammanfattas allt material i en rapport. 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I detta avsnitt redovisas generella förutsättningar för broprojektering i denna tidiga idéfas. 3.1 Kartunderlag I projektets inledning genomfördes en enklare inmätning över det tänkta broläget. Inmätningen gjordes av Ängelholms kommun. Data från inmätningen består av kordinater i xy-planet med tillhörande höjd (z). xy-koordinaterna är inlagda i en CAD modell markerade med ett kryss. Till varje kryss finns en tillhörande höjd som är inskriven i CAD modellen. Det innebär att det inte går att göra en 3D-modell utan viss handpåläggning. För att skapa sektioner längs bron gjordes tre linjer med 30 m inbördes avstånd, den mellersta linjen är den tänkta brolinjen, se figur 3. 6

7 Figur 3. Modell över broläget För att det skall vara möjligt att använda materialet i framtiden redovisas linjernas start- och slutkoordinater i tabell 1. Tabell 1. Koordinater för linjernas start- och slutpunkter x y Brolinjen Väster , ,443 Öster , ,123 Södra linjen Väster , ,066 Öster , ,747 Norra linjen Väster , ,819 Öster , ,499 Utifrån inmätningarna skapades tre sektioner längs bron enligt linjerna i figur 3, se figur 4. Figur 4. Sektioner vid broläget 7

8 Som visas i figur 4 är det relativt stora höjdskillnader på marken. Gången på Rönneås västra sida ligger på ca nivån +3,5 m. På brons östra sida ligger den på ca +5,5 m vid den tänkta brolinjen. Figur 4 visar också att vattennivån i Rönneå har stora fluktuationer. Vid medelvattennivån är djupet i ån ca 2 m medan vid högsta högvattenytan så är djupet ca 4,5 m. Enligt TRVK Bro 11 får inte brolagerna ligga lägre än 200 mm över HHW. Föra att klara det kravet krävs att lagernivån inte är lägre än +2,60 m. 3.2 Geoteknik Det finns inga geotekniska undersökningar gjorda i området för det tänkta broläget. Det som finns att tillgå är från äldre rapporter som kan användas som utgångspunkt i detta läget. Ur SMHI:s rapport Dimensionerande vattenstånd och vattenföring för projektering av ny järnväg genom Ängelholm, daterad , ges följande dimensionerande vattennivåer: Högsta HHW med 100 års återkomsttid MHW MW MLW LLW med års återkomsttid +2,40 m +1,40 m +0,13 m -0,70 m -1,25 m Dessa nivåer är inte uppmätta eller beräknade i exakt position för den nya bron. Dock är det användbara i detta läge. När bron skall byggas och läget för den är exakt fastställt bör nya nivåer fastställas. Vad gäller nivån på fast berg finns det inte heller några mätningar för aktuellt område tillgängliga. Genom att studera berggrundskartor kan man anta att fast berg ligger på ungefärliga nivån -10 m. Detta måste givetviss noggrant verifieras eftersom att brons stöd med allra största sannolikhet kommer att grundläggas på spetsbärande pålar. 3.3 Ledningskontroller Reinertsen har gjort en s.k. ledningskontroll. De ledningar som finns i området är i anslutning till vägen parallellt med ån på östra sidan och vid hussamlingen på östra sidan, norr om broläget. Dessa ledningar ställer inte till med några problem för grundläggningen av bron. För att sammanfatta, det finns inga befintliga ledningar som skulle vara något hinder för att anlägga bron i aktuellt läge. 3.4 Länsstyrelsen Reinertsen har varit i kontakt med Länsstyrelsen angående att anlägga en bro i aktuellt område. Som alltid när det gäller påverkan av vattendrag krävs en vattendom eller eventuellt tillstånd för vattenverksamhet då man bygger i eller i närheten av vatten. Vad för typ av tillstånd som krävs beror på valet av brotyp. 4 BROALTERNATIV Ur Figur 4 framgår att den fria vattenytan (avståndet mellan strandlinjerna) vid normalvattenstånd är ca 50 m. Till detta bör man lägga till 5 m på vardera sida för att kunna grundlägga landstöden i någorlunda torrhet. Det innebär avståndet mellan landstöden är ca 60 8

9 m. Att grundlägga stöd i vatten är avsevärt mer komplicerat än att göra det på land. Dessutom krävs med största sannolikhet också en vattendom eftersom att stödet kommer att påverka flödet i ån. Av den anledningen bör man begränsa antalet stöd i vatten till maximalt ett. Bron är en gång- och cykelbro vilket innebär att lasterna är ganska små jämfört med en bil- eller järnvägsbro. Om vi skall klara att bygga en bro med fria spännvidden 60 m (inga stöd i vattnet) bör vi välja mellan nedanstående alternativ. Bågbro Hängbro Snedkabelbro I figur 5 visas principskisser för de olika brotyperna. Bågbro Hängbro Snedkabelbro Figur 5. Brotyper för långa spännvidder Om vi i stället väljer att ha ett stöd i vattnet innebär det att den fria spännvidden blir 30 m. I det fall kan vi välja på andra typer av broar, exempelvis balkbroar eller fackverksbroar. Principfigurer av balk- och fackverksbroar visas i figur 6. Balkbro Fackverksbro Figur 6. Principskisser på balk- och fackverksbroar Balkbroar är en brotyp som i längsled bärs upp av balkar. Balkarna kan vara i olika material tex. trä, stål eller betong. En fackverksbro är också en typ av balkbro. Dock är balkarna uppbyggda av ett antal klenare element som bildar ett fackverk. Dessa element är oftast av trä eller stål. I denna studie har vi valt att gå vidare med alternativen bågbro, hängbro och fackverksbro. Anledningen till att snedkabelbron utesluts beror på att bron är en gångbro med relativt låga laster, vilket innebär att denna typ av bro inte är ekonomiskt fördelaktig. En snedkabelbro är mest fördelaktig om det är möjligt att ha kablar på båda sidorna om pylonerna som förankras i bron. I detta fall medger inte geometrin det eftersom att bron knäcker i höjd med pylonerna. Anledningen till att inte ha en balkbro är att fackverksalternativet är mycket mer resurssnålt. Balkarna i en balkbro skulle bli mycket höga vilket hade inneburit mycket material. I samtliga tre broalternativ är huvud- och tvärbärningen av stål. Vidare är brobanan i alla alternativen av trä. Det är inget måste, det går att byta ut den mot en farbana av stål som 9

10 beläggs med t.ex. gjutasfalt. I följande avsnitt ges en noggrannare redovisning av de tre olika alternativen. 4.1 Bågbro Bågbrons huvudbärning består av en båge och ett dragband. Tanken är att hela bågen är tryckt. De reaktionskrafter i horisontell riktning som uppstår vid stöden tas upp av ett dragband mellan bågens start- och slutpunkter. Det innebär att de horisontella laster som uppstår i bågen av bla. egenvikt i brons längdriktning som vill få bågen att sprätta ut fångas upp av dragbandet. I bågen fästs dragstag som ansluts till tvärbalkar vilka bär upp brons farbana. I figur 7 visas exempel på två bågbroar. Figur 7. Till vänster: gångbro över Sölvesborgsviken, spännvidd 60 m Till höger: bågbro av trä i Umeå, spännvidd 35 m Framtaget alternativ med bågbro redovisas i figur 8. Figur 8. Bågbroalternativet Förbindelsen består av en bågbrodel med spännvidden 60 m och tre mindre balkbroar med spännvidderna 11,4 m respektive 11.6 m. Totala brolängden är ca 95 m. Bågbron vilar på två större platsgjutna betongstöd som är grundlagda på spetsbärande pålar. Balkbroarna vilar på mindre platsgjutna betongstöd. I figuren ovan är dessa pålgrundlagda. Det är dock inte säkert att det behövs eftersom att lasterna på dessa är relativt låga. I bilaga 2 redovisas brolösningen utförligare. Tanken är att bygga bågen i två delar. Bågens båda delar placeras på respektive stöd. Bågdelarna hålls på plats i hjässan med två kranar. När båda delarna är på plats sänker kranarna bågdelarna så att de möts i hjässan och sammanfogas. 10

11 4.2 Hängbro Hängbrons huvudbärning består av två kablar. Kablarna förs över pylonerna och förankras på båda sidorna om bron i markankare. Dessa markankare består i princip av en betongklump av lämplig storlek. I kablarna fästs hängare som ansluts till tvärbalkarna i farbanan. Ovanför tvärbalkarna placeras längsgående balkar. I dessa balkar placeras ytterligare tvärbalkar som bär upp farbanan. Dessa tvärbalkar är relativt klena men de placeras relativt tätt. I Figur 9 visas exempel på två hängbroar. Figur 9. Exempel på hängbroar för gång- och cykeltrafik Framtaget alternativ med hängbro redovisas i figur 10. Figur 10. Hängbroalternativet Förbindelsen består av en hängbro med spännvidden 60 m och 3 mindre balkbroar med varierande spännvidder mellan 11 och 15 m. Grundläggningen är samma som gäller för bågbroalternativet. Första steget i byggprocessen är att tillverka stöden. Därefter monteras pylonerna och kablarna sätts på plats. Överbyggnaden tillverks i element med längden 6 m vilka successivt hängs på plats i hängarna som är anslutna till huvudkablarna. 4.3 Fackverksbro Huvudbärningen för denna brotyp består av två fackverksbalkar. Huvuddelen av bärningen sker i fackverkets över- och underram. I vårt fall är underramen dragen medan överramen är tryckt. Syftet med snedsträvorna är att hålla önskat avstånd mellan över- och underram. För att förenkla det hela är det på så sätt att desto större avståndet är desto större kapacitet har fackverksbalken. På fackverkets underram svetsas tvärbalkar. På dessa vilar farbanan. I Figur 11 visas två typiska exempel på fackverksbroar i stål. 11

12 Figur 11. Två exempel på gångbroar med stålfackverksbalkar, sk. Knislingebroar Framtaget alternativ med fackverksbro redovisas i figur 12. Figur 12. Alternativet fackverksbro Alternativet består av fyra fackverksbroar med spännvidder mellan 7,5 till 30 m. Den totala brolängden för detta allternativ är ca 94 m. Tanken är att samtliga fackverksbroar byggs som färdiga komponenter vid sidan om broläget. Då stöden är gjutna lyfts de kompletta fackverksbroarna på plats med hjälp av en kran. I nästa avsnitt ges en kostnadsuppskatting för de olika alternativen. Slutligen, i det sista avsnittet, redovisas för- och nackdelar med de olika alternativen. 5 KOSTNADSUPPSKATTNING I detta avsnitt ges en översiktlig uppskattning av vad det skulle kosta att anlägga de tre olika broalternativen. Uppskattningen är gjord tillsammans med Oskar Bruneby på PEAB som är erfaren platschef med mer än 50 broar på sitt samvete. Rent kostnadsmässigt är det ingen större skillnad mellan de olika brotyperna. Reinertsen har 12

13 valt att uppskatta kostnaden för bågbron. I detta fall är det antagit att det ärande systemet är av stål. Man skulle kunna tänka sig att använda trä istället. Detta alternativ är inte utrett. I tabellen nedan visas mängder och priser för stålöverbyggnaden. Här har antagits priset kr/ton stål. Detta pris avser färdig produkt, dvs. inkl. målning, rostskyddsbehandling osv. Del: Vikt Pris Bågar, 67x2 m 65 ton Huvudbalkar (IPE 550), 95x2 m 25 ton Tvärbalkar (HEA 550), 5x9 10 ton Tvärbalkar (HEA 100), 4x ton Diverse detaljer, 3 % av totalvikten. 5 ton Stag 8 st Totalt: 115 ton I tabellen nedan visas mängder för resterande delar av överbyggnaden. Del: Pris Träfarbana 45 mm tjock 300 m Stora lager 4 st Små lager 10 st Belysning Räcken 200 m Totalt: I tabellen nedan redovisas kostnader för de två stora stöden. Del: Pris Spont Pålar 15x2 = 30 st a 20 m totalt 600 m Betong, armering och form 2 st 270 m Totalt: I tabellen nedan redovisas kostnader för de fyra små stöden. Del: Pris Spont Pålar 6x3 = 18 st a 20 m totalt 360 m Betong, armering och form 3 st 300 m Totalt: Totalkostnaden för bågalternativet beräknas till ca kr. I detta pris ligger givetvis en osäkerhet. Osäkerheten är uppskattad till -15 till +15 %. Det innebär att kostnaden för att anlägga en gång- och cykelförbindelse över Rönneå skulle kosta mellan 9 till 12 miljoner kronor. Till detta skall det läggas till kostnaden för att detaljprojektera bron som skulle kunna kosta ca 1 miljon kronor. 13

14 6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER I denna rapport redovisas tre olika möjliga lösningar att anlägga en gångbro över Rönneå. Två alternativ utan mellanstöd i ån, hängbron och bågbron, och ett alternativ med ett mellanstöd i mitt i Rönneå, fackverksbron. Det finns givetvis andra tänkbara alternativ. Man skulle kunna tänka sig att anlägga en fackverksbro utan mellanstöd. Det finns exempel på sådana broar i Europa. Ett sådant alternativ är möjligt, det skulle dock innebära att höjden på fackverken skulle behövas ökas till runt 2,5 m. För att sammanfatta har följande punkter använts: Ekonomi Grundläggning Projektering Produktion Drift och underhåll 6.1 Ekonomi I föregående avsnitt visades en kalkyl för att producera bron. Kalkylen visade att bågbroalternativet skull kosta ca 10 miljoner kronor plus 1 miljon för att detaljprojektera bron. Enligt konversation med entreprenör skulle hängbroalternativet hamna på samma nivå medan alternativet med fackverksbro skulle bli 0,5 till 1 miljon billigare att producera. 6.2 Grundläggning Samtliga broars stöd kommer med allra största sannolikhet behöva grundläggas på spetsbärande betongpålar oavsett om stöden är på land eller i vattnet. Här är en stor och viktig skillnad mellan de broar som endast har stöd på land och fackverksbron. Att anlägga stöd i vatten är komplicerat. Men viktigast av allt: det krävs en vattendom eftersom att man påverkar flödet i Rönneå. Det kan visa sig att det inte är tillåtet att anlägga stöd i ån. Att ansöka om en vattendom kan vara tidskrävande och är behäftad med svåruppskattliga kostnader. Av den anledningen anser Reinertsen att man skall undvika att ha ett mellanstöd som påverkar flödet i Rönneå. Ur grundläggningssynpunkt föreslår Reinertsen antingen båg- eller hängbroalternativet. 6.3 Projektering Av de tre föreslagna alternativen är fackverksbron enklast att projektera. Vidare har vi i Sverige stor erfarenhet av att projektera denna typ av bro vilket innebär att det är enklare att få konstruktionsberäkningarna kontrollerade och granskade. Av de andra alternativen så är troligen bågbron enklare än hängbron. Det störst problemet med att projektera gångbroar är klara dynamikproblematiken eftersom att dessa broar är förhållandevis lätta jämfört med vägbroar. Den minst tunga av de föreslagna broalternativen är hängbron, vilket innebär att denna brotyp ur denna synvinkel är mest komplicerad. Ur projekteringssynpunkt skulle Reinertsen föreslå något av båg- eller fackverksbroalternativen. 6.4 Produktion Produktionsmässigt är den största skillnaden mellan de olika alternativen grundläggningsförfarandet. Att grundlägga i vatten är alltid förknippat med svårigheter. För 14

15 att kunna sponta i vattnet måste man anlägga en pålbrygga alternativt dra upp en pråm i ån för att kunna slå sponten. Dessa åtgärder gör att ån grumlas vilket man i och för sig kan hindra genom siltgardiner. Men det är ytterligare en åtgärd som skall göras. Produktionsmässigt är det mycket fördelaktigt att kunna arbeta från land. Det innebär att båg- och hängbroalternativen är mest fördelaktiga produktionsmässigt. En annan aspekt som bör beaktas är att det är ganska svårt att ta sig fram till broläget på båda sidorna. Det innebär att innan arbetena kan börja måste terrängen röjas och marken jämnas av så att det går att komma fram med maskiner. 6.5 Drift och underhåll Kalkylen är baserad på en farbana i trä vilket är ekonomiskt fördelaktigt, ca 1 miljon billigare än en farbana som är uppbyggd av en stålplåt belagd med gjutasfalt och ett slitlager. Givetvis är det större kostnader att underhålla en farbana av trä än en med asfalt. Dock är belastningen på denna bro relativt liten varför Reinertsen tycker att en farbana av trä kan vara lämplig i detta fall. Fackverksbron består av ett stort antal element i stål. Det stora antalet element för detta alternativ, innebär att underhållet av en fackverksbro är behäftad med en större kostnad jämfört med de övriga två alternativen. 6.6 Sammanfattning Att anlägga en gång och cykelbro över Rönneå i aktuellt läge skulle kosta ca 10 miljoner kronor oavsett vilket alternativ som väljs. För att göra en mer exakt uppskattning skulle man behöva gå in mer på djupet för ett specifikt alternativ. Vilket alternativ som man skall gå vidare med är upp till Er, beroende på eventuella önskemål. Den viktigaste slutsatsen är att man bör undvika att ha stöd i vattnet eftersom att det kan leda till kostnader och konsekvenser som är svåra att förutspå. Reinertsens slutsats är att anläggning av en bågbro över Rönneå är det bästa alternativet. 15

16 Gångbro över Rönneå Bilaga 1 Ritningar Reinertsen Sverige AB Östergatan MALMÖ Tel: +46 (0)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer 2014-02-24 TK 2014/39 Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander 0431-87 000 info@engelholm.se Tekniska nämnden Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och

Läs mer

--- -- -- 1:8 000. stavershult. Länsstyrelsen Skåne. Teckenförklaring. - VO_Dricksvatten_Project. - VO_Spillvatten_Project. VO _Dagvatten_Proj ect

--- -- -- 1:8 000. stavershult. Länsstyrelsen Skåne. Teckenförklaring. - VO_Dricksvatten_Project. - VO_Spillvatten_Project. VO _Dagvatten_Proj ect N Länsstyrelsen Skåne stavershult (~ l ) (o;zj 1 4:5:1 1 l / / )/ / -- -- --- 4:B1 [J 2 4:61 1 5rAVERSHULT 452 1 Teckenförklaring - VO_Dricksvatten_Project - VO_Spillvatten_Project 1:8 000 VO _Dagvatten_Proj

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd.

Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd. Träbroar ar i dag samma prestanda oc tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- oc cykelbroar oc avancerade

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Teknikprojekt. Broar. Mer ku rius VT-16

Teknikprojekt. Broar. Mer ku rius VT-16 Teknikprojekt Broar Mer ku rius VT-16 Vad räknas som en bro? En bro är ett byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc över ett hinder såsom korsande väg, järnväg eller vattendrag.

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro.

Din vägledning i valet av träbro. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Träbroar har i dag samma prestanda och tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- och cykelbroar och avancerade vägbroar för tung fordonstrafik.

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter.

Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter. Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter. Framtidens broar byggs i trä. Marknaden för broar genomgår just nu en förändringsprocess, där trä blir ett allt naturligare alternativ i valet av byggnadsmaterial.

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

PM UTREDNING BROALTERNATIV

PM UTREDNING BROALTERNATIV UPPDRAGSNUMMER 2342832 GÅNG- OCH CYKELBRO ÖVER BOJARKILEN, STRÖMSTAD GÖTEBORG 1 (22) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telefon +46 (0)31 627500 Fax +46 (0)31 627722 www.sweco.se

Läs mer

Framtidens naturliga sätt att bygga broar.

Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens broar byggs i trä. Den utvecklingsprocess som träbroar har genomgått de senaste åren har resulterat i att allt fler har fått upp ögonen för deras fördel

Läs mer

PM Produktion och rivning

PM Produktion och rivning Sida 1 av 11 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) J. Bjerstedt/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) C. Mundell/ATKINS

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan Tekniskt PM Byggnadsverk Utställelsehandling Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Väg 76 förbi Norrtälje Filnamn 0K060001 Filtyp Textdokument Programversion Word Projekteringssteg

Läs mer

Teknikprojekt. Broar. So le n Ht-17

Teknikprojekt. Broar. So le n Ht-17 Teknikprojekt Broar So le n Ht-17 Historiskt broar Broar har spelat en stor roll vid underlättande av transporter, vid handel och krig. Broar över vattendrag och raviner. Naturliga broar gav oss lärdom

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö Stad.

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö Stad. Sida 1 av 7 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) S. Hov/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS

Läs mer

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON 1 Saltkällan Rödberget Fläskeberget Saltkällans trafikplats Nuvarande E6 Örekilsälven Vägen från Uddevalla och Småröd klättrar upp på Rödberget, passerar Örekilsälven och

Läs mer

Vreta Konsult 2013-05-24

Vreta Konsult 2013-05-24 Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet Lars Karlsson Ejgde 1 457 93 Tanumshede Utredning broalternativ Uppdraget omfattar: Inspektion av befintlig konstruktion Kostnadsberäkning/faktauppgifter för reparation

Läs mer

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt Knak och brak ett kraftfullt avsnitt Knak och brak kan höras när något går sönder. Saker går sönder varje dag. Ofta gör det inte så mycket, men ibland blir det katastrof. Det kan också vara meningen att

Läs mer

Ny strandpromenad vid Strömvallen

Ny strandpromenad vid Strömvallen 1 (6) A964-40 Gävle Strömvallen Ny strandpromenad vid Strömvallen Bakgrund KFS AnläggningsKonstruktörer har tagit fram ett förslag på sträckning på ny strandpromenad som skall knyta ihop årummet nedanför

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad Sida 1(7) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna produktfamilj. Broarna har fri bredd 3 m och längd från 20 till 31,5 m i steg om 2,3 m. Se även produktritning

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån Halmstad 2014-10-03 Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån 1 Inledning Teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Utredning om grundläggning

Utredning om grundläggning Uppdragsnr: 10176273 1 (12) PM Utredning om grundläggning 1. Inledning På uppdrag av Trafikkontoret, Stockholm Stad, har WSP Sverige utfört en utredning om befintliga konstruktioner vid södra Skanstull.

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Fast förbindelse mellan Pargas och Nagu

Fast förbindelse mellan Pargas och Nagu Fast förbindelse mellan Pargas och Nagu Utredning om genomförbarheten av broalternativen för Haverö och färjeläget 29.10.2015 Utredning om genomförbarheten av broalternativen för Haverö och färjeläget

Läs mer

Södra Infarten Halmstad Vägutredning

Södra Infarten Halmstad Vägutredning Södra Infarten Halmstad Vägutredning PM Geoteknik 2004-03-15 Region Väst Geoteknik Handläggare: Gunilla Franzén Bitr handläggare: Annika Andréasson Antal sidor: 9 Utskriven: 2005-05-09 Säte i Stockholm

Läs mer

3-1: Konstruktion: broar

3-1: Konstruktion: broar 3-1: Konstruktion: broar Inledning Målet med det här kapitlet är att du skall konstruera en bro. Du får gärna arbeta i en grupp tillsammans med dina kompisar. Bron skall uppfylla vissa krav, och du skall

Läs mer

Mattepilotträffens innehåll

Mattepilotträffens innehåll Välkomna! Mattepilotträffens innehåll 16.30 16.40 Fika och presentation 16.40 17.00 Bodil- broar i matematikundervisningen 17.00 17.15 Virge och Ingela- om broar 17.15 18.15 Åsa- brobygge med workshop

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad

Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad S.vävande Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad S.vävande Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\1320007381\2_allm\rapporter\revidering

Läs mer

Utredning om GC-bro över Bodån

Utredning om GC-bro över Bodån Utredning om GC-bro över Bodån Erik Lundgren Samhällsbyggnad, högskoleexamen 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Utredning om GC-bro över Bodån Erik Lundgren

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Anders Fjellström COX (4) SP Trä

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Anders Fjellström COX (4) SP Trä Kontaktperson Per-Anders Fjellström 2012-02-14 COX20057 1 (4) SP Trä 010-516 62 32 Per-Anders.Fjellstrom@sp.se Vansbro Kommun Lars Lindgren Tekniska enheten 780 50 Vansbro Särskild inspektion av Grönalidsbron

Läs mer

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

Byggdagbok november 2012

Byggdagbok november 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 30 november Norra brofästet Julen har kommit till brobygget. Under

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Stockholm Stad - Exploateringskontoret STOCKHOLM, NORRA DJURGÅRDSSTADEN HJORTHAGEN NORRA 2 PM GEOTEKNIK PROGRAMHANDLING 2009-09-04 Beställare Stockholm Stad - Exploateringskontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad SE-121 88 Stockholm-Globen Besök:

Läs mer

Förslagsskiss på gång- och cykelbro inom projektet Entré Ludvika

Förslagsskiss på gång- och cykelbro inom projektet Entré Ludvika Förslagsskiss på gång- och cykelbro inom projektet Entré Ludvika Erik Andersson Arkitektbyrå AB ELU Konsult AB Innehåll Uppgiften Inspiration Förslag Gestaltningsidé Teknisk beskrivning Grov kostnadsberäkning

Läs mer

Väg 155 Öckeröleden. Västsvenska paketet. Delen Lilla Varholmen Bussterminal. Göteborgs stad, Västra Götalands län

Väg 155 Öckeröleden. Västsvenska paketet. Delen Lilla Varholmen Bussterminal. Göteborgs stad, Västra Götalands län Västsvenska paketet Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen Bussterminal Göteborgs stad, Västra Götalands län Teknisk PM Geoteknik, granskningshandling 2 (8) Objektdata Vägnummer 155 Objektnamn Lilla

Läs mer

BYGGA BROAR En vandringsutställning med broar och broexperiment

BYGGA BROAR En vandringsutställning med broar och broexperiment BYGGA BROAR En vandringsutställning med broar och broexperiment BYGGA BROAR Broar och broexperiment Bygga broar är producerad av Teknikens Hus och är en interaktiv utställning där du kan bygga, experimentera

Läs mer

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN?

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? IDÉSTUDIE NY GÅNG- OCH CYKELBRO ÖVER STÅNGÅNG I NYGATANS FÖRLÄNGNING 2009-01-08 Tyréns/LC, JG 2008-12-03 1 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...3 Förutsättningar...4

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE Koncept Sida 2013-09-20 1(5) TUMBA CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden Uppdrag 1830 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen

Läs mer

Arlanda, förlängning av bana 3

Arlanda, förlängning av bana 3 Arlanda, förlängning av bana 3 Förslag till utformning av däck samt grundläggning Uppdrag Uppdraget att ta fram förslaget har erhållits av Vectura Bakgrund Bana 3 på Arlanda flygplats ska förlängas ca

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Tillfälliga broar för järnväg och väg! Förstärkningsmateriel. Gerry Kullbrandt Mattias Johansson

Tillfälliga broar för järnväg och väg! Förstärkningsmateriel. Gerry Kullbrandt Mattias Johansson Tillfälliga broar för järnväg och väg! Förstärkningsmateriel Gerry Kullbrandt Mattias Johansson De transportpolitiska målen Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

PM Geoteknik. Upplands-Bro. Galoppbana. Projekteringsunderlag. Förhandskopia

PM Geoteknik. Upplands-Bro. Galoppbana. Projekteringsunderlag. Förhandskopia Upplands-Bro Galoppbana Projekteringsunderlag Förhandskopia 2012-10-08 Galoppbana Upplands-Bro Datum Förhandskopia 2012-10-08 Uppdragsnummer 61191250147 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson

Läs mer

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

KRUTVIKEN, KARLSKRONA Planerad bebyggelse. PM Geoteknik

KRUTVIKEN, KARLSKRONA Planerad bebyggelse. PM Geoteknik KRUTVIKEN, KARLSKRONA 2016-01-27 Uppdragsnummer: 10223808 Upprättad av: Evelina Nilsson Granskad av: Göran Sätterström KRUTVIKEN, KARLSKRONA KOMMUN KUND Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KONSULT

Läs mer

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer.

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage Inledning Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Jag tänkte kort beskriva stommens uppbyggnad. Stommen består av bjälklagsintegrerade stålbalkar (1, 2,

Läs mer

Fördjupad förstudie av Hjulkvarnsbro i Nya Älvstaden, Trollhättan

Fördjupad förstudie av Hjulkvarnsbro i Nya Älvstaden, Trollhättan Fördjupad förstudie av Hjulkvarnsbro i Nya Älvstaden, Trollhättan 2015-10-08, Rev A 2015-11-03 Svenska Teknikingenjörer AB Olidevägen 9 461 34 Trollhättan www.sting.nu Dokumenttitel: Fördjupad förstudie

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28 Sida 1(8) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna modellfamilj. Broarna har fri bredd 4,5 m och längd från 6 till 24 m i steg om 1,8 m. Se produktritning MSV-TP-100

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) T. Hedberg/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö stad PM GCM

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) T. Hedberg/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö stad PM GCM Sida 1 av 7 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) A. Aslan/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) T. Hedberg/ATKINS

Läs mer

Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar

Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar Förstärkning och underhåll av befintliga stål och samverkansbroar (betong och stål) stod i fokus under en intressant workshop den 28 september i Rambölls

Läs mer

EXAMENSARBETE. Grundläggningsmetoder för mindre broar. En teknisk och ekonomisk studie ANNA NILSSON KRISTOFFER TORÉN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

EXAMENSARBETE. Grundläggningsmetoder för mindre broar. En teknisk och ekonomisk studie ANNA NILSSON KRISTOFFER TORÉN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 2003:122 CIV EXAMENSARBETE Grundläggningsmetoder för mindre broar En teknisk och ekonomisk studie ANNA NILSSON KRISTOFFER TORÉN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Väg- och vattenbyggnad Avdelningen

Läs mer

Rapport Hörte våtmark och fiskväg

Rapport Hörte våtmark och fiskväg Rapport Hörte våtmark och fiskväg Skurups kommun Skivarpsåns & Dybäcksåns vattendragsförbund 2015-09-17 Innehåll BAKGRUND... 3 OMFATTNING... 3 FÖRARBETEN... 3 TILLSTÅNDSPRÖVNING... 3 ANLÄGGANDE... 3 BERÄKNADE

Läs mer

Halmstad kommun Samhällsbyggnadskontoret Göteborg

Halmstad kommun Samhällsbyggnadskontoret Göteborg PM - Underlag för kompletterande samråd om vattenverksamhet, broar över Fylleån Halmstad kommun Samhällsbyggnadskontoret Göteborg 2016-09-16 PM - Underlag för kompletterande samråd om vattenverksamhet,

Läs mer

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor.

1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 1 Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra sklass 2 () på följande sträckor. Vägnummer Sträcka och motiveringar Nuvarande Föreslagen 546 Bro över bäck vid Borgviks kyrka Grums kommun

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Projekt Entré Ludvika

Projekt Entré Ludvika Projekt Entré Ludvika förslagskiss Gång och cykel-bro projektledare: Bror Wallin Louise Magnusson Organisation: Håkan Forsberg, uppdragsansvarig Lennart Bengts, markprojektör Björn Nilsson, brokonstruktör

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-09-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

Markförstärkning Pålning

Markförstärkning Pålning 13 CC Markförstärkning Pålning Information om pålning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

BYGGA BROAR. En vandringsutställning med broar och broexperiment

BYGGA BROAR. En vandringsutställning med broar och broexperiment BYGGA BROAR En vandringsutställning med broar och broexperiment BYGGA BROAR Broar och broexperiment Bygga broar är producerad av Teknikens Hus och är en interaktiv utställning där du kan bygga, experimentera

Läs mer

Montageinstruktion för Kolsva EUK2 och EUK utgåva 2

Montageinstruktion för Kolsva EUK2 och EUK utgåva 2 Montageinstruktion för Kolsva EUK2 och EUK4 2010-03-22 utgåva 2 Information till ansvarig innan montage Avrop av material Platschef ropar av respektive räckessträcka med längd samt längder på eventuella

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

SP Trätek Kontenta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Broar av trä

SP Trätek Kontenta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Broar av trä SP Trätek Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Broar av trä Broar av trä Flera hundra broar byggs i Sverige varje år och många av dessa kan byggas som träbroar. Trämaterialet passar bra som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland. StålpåleDagen 2011

Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland. StålpåleDagen 2011 Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland StålpåleDagen 2011 Innehåll Historia och statistik för grova stålrörspålar i Finland Användningsområden Användning i brobyggen Projektexempel

Läs mer

GEOTEKNISK PM ANGÅENDE KAJ OCH STABILITET

GEOTEKNISK PM ANGÅENDE KAJ OCH STABILITET NORRKÖPINGS KOMMUN Inre hamnen UPPDRAGSNUMMER 1181097000 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK LASSE ENGVALL 2 (18) ; p:\2171\2111993_östra_saltängen\000\10_arbetsmaterial\norrköping inre hamnen geopm kaj

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Håkan Karlsson HERCULES Grundläggning AB Innovation&Design

Håkan Karlsson HERCULES Grundläggning AB Innovation&Design RD launch Borrade stålrörspålar Entreprenörens erfarenheter Håkan Karlsson HERCULES Grundläggning AB Innovation&Design 2009-05-19 1 Disposition Inledning RD-pålars installation Produktionsmässiga aspekter

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Tillfälliga broar. En tillgång inom Trafikverkets krishantering

Tillfälliga broar. En tillgång inom Trafikverkets krishantering Tillfälliga broar En tillgång inom Trafikverkets krishantering 1 Titel: Tillfälliga broar. En tillgång inom Trafikverkets krishantering. Publikationsnummer: 2012:161 ISBN: 978-91-7467-364-7 Utgivningsdatum:

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Torps Gård Utredning av anslutningsmöjligheter till exploateringsområde

Torps Gård Utredning av anslutningsmöjligheter till exploateringsområde Torps Gård Utredning av anslutningsmöjligheter till exploateringsområde 2016-08-26, rev 2016-11-15 Upprättad av: Nihad Kasumovic Granskad av: Jonas Mörhed Godkänd av: Reino Erixon TORPS GÅRD Utredning

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010

Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010 Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell CIR-dagen 2010 Utveckling i form av Ny teknik Effektivisering 2 Några ledord Tydlighet Tydlig struktur Tydliga texter

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening TEKNISK BESKRIVNING Grundläggning av utloppsledningar,henriksdalsverket Stockholm 2014-07-01 TEKNISK BESKRIVNING grundläggning av utloppsledningar, Henriksdalsverket

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

1b)Vad heter trissa på [x] Sheave [ ] Stirrup engelska? [ ] Pier [ ] Tendon [ ] Jack [ ] Pulley

1b)Vad heter trissa på [x] Sheave [ ] Stirrup engelska? [ ] Pier [ ] Tendon [ ] Jack [ ] Pulley LBT502-0101 BROBYGGNAD bro1-07.doc 2007-12-19 kl. 15:19:19-SL TENTAMEN Onsdagen den 19 december 2007 kl. 8.30-12.30 Examinator: Sören Lindgren tel.: 031-7722660 eller 0707731981 (mobil) Hjälpmedel.: Godkänd

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

DP7 Östra Föglö. Innehåll

DP7 Östra Föglö. Innehåll Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte... 6 2.3 Avgränsning... 6 3 Förutsättningar... 6 3.1 Väg... 6 3.2 Geoteknik... 6 4. Utformningsprinciper... 7 4.1 Väg... 7

Läs mer