Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer TK 2014/39 Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander Tekniska nämnden Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Ärendebeskrivning Kommunrevisorerna har gett pwc i uppdrag att genomföra en granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från tekniska nämnden senast den 31 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande tekniska kontoret den 24 februari Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll januari Utredning Granskningens revisionsfråga är: säkerställer tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll av gatuunderhållet? Granskarna gör bedömningen att tekniska nämnden i huvudsak säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av gatuunderhållet. Bedömningen grundar sig på att tekniska utredningar genomförs och de ger en tydlig bild av gatunätets funktionella standard samt utgör ett ändamålsenligt planeringsunderlag för att prioritera framtida åtgärder. Det finns en tydlig planeringsprocess där bland annat en beläggningsplan tas fram samt att uppföljning och kontroll av entreprenörers arbete görs regelbundet. I revisionsrapporten lyfts dock fram att Ängelholms kommuns underhållsåtgärder de senaste tre åren inte varit i närheten av de nivåer som underhållsutredningarna från år 2011 identifierade för att bevara gatornas standard. Granskarna anser att det finns en betydande risk att Ängelholms kommuns underhållsskuld kommer att växa och att åtgärderna på sikt kommer att fördyras. Utifrån perspektivet att bevara och förbättra vägkapitalets standard och värde anser granskarna att tekniska nämndens stora utmaning är att, i dialog med kommunstyrelsen, ta fram en strategi för hur underhållsskulden ska bemötas samt vilka resurser som krävs. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 84

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer TK 2014/39 Av revisionsrapporten kan det konstateras att 22,4% av gatorna och 27,2% av gång- och cykelvägarna har en standard som är under acceptabel nivå. Den genomsnittliga rekommenderade återbeläggningstakten är 21 år på gator och 25 år på gång- och cykelvägar. För kommunens del innebär det årligen 15,2 mnkr i driftbudgeten för beläggningsarbete. I samband med budgetarbetet för 2013 och 2014 har tekniska nämnden fört en dialog med kommunstyrelsen, med underhållsutredningarna som utgångspunkt, om det ökade underhållsbehovet på gator och vägar. Kommunfullmäktige har anslagit extra medel för 2013 med 2 mnkr och för 2014 ytterligare 4,5 mnkr för förbättrat underhåll. Det innebär att för 2014 har tekniska nämnden totalt 8 mnkr för beläggningsarbete. Utvecklingen för kommunens gator ser ut på följande sätt: Budget Underhållsskuld Ackumulerad skuld Datum 2,0 44,7 42, ,0 3,7 6,0???? 24,2 14,9 11,7 10,7 14,7 15,2 15,2 64,9 76,1 81,8 92,5 107,2 122,4 137, Utvecklingen för kommunens gator- och cykelvägar ser ut på följande sätt: Budget Underhållsskuld Ackumulerad skuld Datum 0,6 7,5 6, ,4 1,8 1,6???? 2,68 1,07 0,98 0,57 0,96 1,25 1,25 9,18 8,45 7,83 8,4 9,36 10,61 11, Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 85

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer TK 2014/39 Inför bugetarbetet för 2015 kommer tekniska kontoret att på nytt lyfta frågan om den växande underhållsskulden. Tekniska kontoret kommer även att ta fram en strategi samt beräkna vilka resurser som behövs för att bemöta underhållsskulden. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden besluta att att överlämna tekniska kontorets tjänsteutlåtande till revisionen som tekniska nämndens svar på revisionens granskning, samt överlämna svaret till kommunstyrelsen för kännedom. Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 86

4 87

5 88

6 89

7 90

8 91

9 92

10 93

11 94

12 95

13 96

14 97

15 98

16 99

17 100

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 26 Dnr TK 2012/414 Utredning av GC-bro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige respektive tekniska nämnden beslöt den 28 maj 2012, 126, respektive den 21 mars 2014, 19, att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förslaget om en ny gångoch cykelbro över Rönne å i samverkan med kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling, miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen. Tekniska kontoret har den 3 februari samt den 20 februari 2014 varit på tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämndens sammanträde och informerat i ärendet. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2014 Konsultrapport rörande gångbro över Rönne å från Reinertsen Sverige AB Tekniska nämndens beslut den 21 mars 2014, 19 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2013 Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012, 126 Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att att godkänna konsultrapporten från Reinertsen Sverige AB och tjänsteutlåtandet som återrapport vad gäller utredning om ny gång- och cykelväg över Rönne å. överlämna återrapporten till kommunstyrelsen för kännedom. Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 101

19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer TK 2012/414 Projektchef Jonas Henriksson Tekniska nämnden Tjänsteutlåtande rörande utredning om ny gång- och cykelväg över Rönne å Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige respektive tekniska nämnden beslöt den 28 maj 2012, 126, respektive den 21 mars 2014, 19, att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förslaget om en ny gångoch cykelbro över Rönne å i samverkan med kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling, miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen. Tekniska kontoret har den 3 februari samt den 20 februari 2014 varit på tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämndens sammanträde och informerat i ärendet. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2014 Konsultrapport rörande gångbro över Rönne å från Reinertsen Sverige AB Tekniska nämndens beslut den 21 mars 2014, 19 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2013 Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012, 126 Utredning Tekniska kontoret förklarade i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2013 bl a följande: Tekniska kontoret har tillsammans med ovan nämnda förvaltningar och förening kommit fram till att en lämplig placering av en GC-bro är mittemellan Flygarebron och Pyttebron. Placeringen är att föredra ur flera aspekter, då det med denna placering skapas ett sammanhållet stråk i naturmiljö, utan fordonstrafik på båda sidor om Rönne å samt att det uppnås en rimlig närhet till nuvarande hembygdsparken. Förslaget behöver dock studeras betydligt mer ingående ur bl.a. teknisk, ekonomisk, konstruktionsmässig, tillståndsmässig och topografisk synvinkel innan det går att konstatera om det är rimligt att genomföra. En sådan utredning bedöms kosta 0,5 mnkr. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer TK 2012/414 Av konsultrapporten från Reinertsen framgår att det finns flera olika tekniska lösningar vad gäller broutformning över Rönne å. Av rapporten framgår vidare vad de olika alternativen kostar. Tekniska kontoret har inget att invända mot vad som sägs i rapporten. Tekniska kontoret konstaterar dock att det saknas medel i tekniska kontorets investeringsbudget för denna typ av investering. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att att godkänna konsultrapporten från Reinertsen Sverige AB och tjänsteutlåtandet som återrapport vad gäller utredning om ny gång- och cykelväg över Rönne å, samt att överlämna återrapporten till kommunstyrelsen för kännedom. Mikael Fritzon Teknisk chef Jonas Henriksson Projektchef Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

21 Gångbro över Rönneå i Ängelholm Reinertsen Sverige AB Östergatan MALMÖ Tel: +46 (0)

22 Reinertsen Sverige AB Östergatan MALMÖ Tel: +46 (0) Dokument Huvuddokument KUND Ängelholms kommun PROJEKTNUMMER KUNDENS REFERENS Fredrik Carlsson Projekt: Län/kommun: Gångbro över Rönneå Skåne/Ängelholms kommun Reinertsen Sveige AB Ombud: Östergatan 18 Anna Olsson Malmö Konstruktionsansvarig: Fredrik Carlsson Konstruktör: Fredrik Carlsson Projektör: Natalie Ripadal - REV. DATUM BESKRIVNING GRANSKAD GODKÄND KONSTRUKTÖR Fredrik Carlsson GRANSKAD Nina Holmvik GODKÄND Magnus Karlsson 2 105

23 106 3

24 1 OrienterinG Uppdragets omfattning Förutsättningar Kartunderlag Geoteknik Ledningskontroller Länsstyrelsen Broalternativ Bågbro Hängbro Fackverksbro kostnadsuppskattning Sammanfattning och slutsatser Ekonomi Grundläggning Projektering Produktion Drift och underhåll Sammanfattning

25 1 ORIENTERING Ängelholms kommun planerar att anlägga en ny gång- och cykelbro över Rönneå i anslutning till Hembyggsparken i Ängelholm. Läget för den nya bron visas i figur 1 och 2. Figur 1. Geografiskt läge för den nya bron Figur 2. Uppförstoring av området i anslutning till det tänkta broläget Området norr om Hembyggsparken är ett populärt rekreationsområde dels för boende i 5 108

26 Ängelholm men också för personer i anslutande kommuner. Nyligen har Ängelholms kommun utvecklat området med att anlägga gångstråk väster om ån vid det tänkta broläget. Tanken är att den nya bron skall förbättra tillgängligheten till rekreationsområdet. Syftet med projektet är att ta fram tre olika broförslag. Samt att få en kostnadsuppskattning av vad det skulle kosta att anlägga en gång- och cykelbro över Rönneå. 2 UPPDRAGETS OMFATTNING Reinertsen i Malmö har fått i uppdrag att ta fram 3 olika alternativa broförslag för en gångoch cykelbro över Rönneå. För samtliga förslag utförs: En mycket grov kontroll att broarna bärighetsmässigt uppfyller kraven enligt TRVK Bro En enklare sammanställningsritning som redovisar bron i plan, sektion och elevation. En kostnadsuppskattning för att bygga bron. Utöver detta ingår även att: Att göra en terrängmodell over området i anslutning till broläget. Med utgångspunkt från tillgängliga rapporten skapa en enklare modell över geotekniken i området. Inventera befintliga ledningar i området. Kontrollera med Länsstyrelsen om det finns några speciella miljöförhållanden i området. Slutligen sammanfattas allt material i en rapport. 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I detta avsnitt redovisas generella förutsättningar för broprojektering i denna tidiga idéfas. 3.1 Kartunderlag I projektets inledning genomfördes en enklare inmätning över det tänkta broläget. Inmätningen gjordes av Ängelholms kommun. Data från inmätningen består av kordinater i xy-planet med tillhörande höjd (z). xy-koordinaterna är inlagda i en CAD modell markerade med ett kryss. Till varje kryss finns en tillhörande höjd som är inskriven i CAD modellen. Det innebär att det inte går att göra en 3D-modell utan viss handpåläggning. För att skapa sektioner längs bron gjordes tre linjer med 30 m inbördes avstånd, den mellersta linjen är den tänkta brolinjen, se figur

27 Figur 3. Modell över broläget För att det skall vara möjligt att använda materialet i framtiden redovisas linjernas start- och slutkoordinater i tabell 1. Tabell 1. Koordinater för linjernas start- och slutpunkter x y Brolinjen Väster , ,443 Öster , ,123 Södra linjen Väster , ,066 Öster , ,747 Norra linjen Väster , ,819 Öster , ,499 Utifrån inmätningarna skapades tre sektioner längs bron enligt linjerna i figur 3, se figur 4. Figur 4. Sektioner vid broläget 7 110

28 Som visas i figur 4 är det relativt stora höjdskillnader på marken. Gången på Rönneås västra sida ligger på ca nivån +3,5 m. På brons östra sida ligger den på ca +5,5 m vid den tänkta brolinjen. Figur 4 visar också att vattennivån i Rönneå har stora fluktuationer. Vid medelvattennivån är djupet i ån ca 2 m medan vid högsta högvattenytan så är djupet ca 4,5 m. Enligt TRVK Bro 11 får inte brolagerna ligga lägre än 200 mm över HHW. Föra att klara det kravet krävs att lagernivån inte är lägre än +2,60 m. 3.2 Geoteknik Det finns inga geotekniska undersökningar gjorda i området för det tänkta broläget. Det som finns att tillgå är från äldre rapporter som kan användas som utgångspunkt i detta läget. Ur SMHI:s rapport Dimensionerande vattenstånd och vattenföring för projektering av ny järnväg genom Ängelholm, daterad , ges följande dimensionerande vattennivåer: Högsta HHW med 100 års återkomsttid MHW MW MLW LLW med års återkomsttid +2,40 m +1,40 m +0,13 m -0,70 m -1,25 m Dessa nivåer är inte uppmätta eller beräknade i exakt position för den nya bron. Dock är det användbara i detta läge. När bron skall byggas och läget för den är exakt fastställt bör nya nivåer fastställas. Vad gäller nivån på fast berg finns det inte heller några mätningar för aktuellt område tillgängliga. Genom att studera berggrundskartor kan man anta att fast berg ligger på ungefärliga nivån -10 m. Detta måste givetviss noggrant verifieras eftersom att brons stöd med allra största sannolikhet kommer att grundläggas på spetsbärande pålar. 3.3 Ledningskontroller Reinertsen har gjort en s.k. ledningskontroll. De ledningar som finns i området är i anslutning till vägen parallellt med ån på östra sidan och vid hussamlingen på östra sidan, norr om broläget. Dessa ledningar ställer inte till med några problem för grundläggningen av bron. För att sammanfatta, det finns inga befintliga ledningar som skulle vara något hinder för att anlägga bron i aktuellt läge. 3.4 Länsstyrelsen Reinertsen har varit i kontakt med Länsstyrelsen angående att anlägga en bro i aktuellt område. Som alltid när det gäller påverkan av vattendrag krävs en vattendom eller eventuellt tillstånd för vattenverksamhet då man bygger i eller i närheten av vatten. Vad för typ av tillstånd som krävs beror på valet av brotyp. 4 BROALTERNATIV Ur Figur 4 framgår att den fria vattenytan (avståndet mellan strandlinjerna) vid normalvattenstånd är ca 50 m. Till detta bör man lägga till 5 m på vardera sida för att kunna grundlägga landstöden i någorlunda torrhet. Det innebär avståndet mellan landstöden är ca

29 m. Att grundlägga stöd i vatten är avsevärt mer komplicerat än att göra det på land. Dessutom krävs med största sannolikhet också en vattendom eftersom att stödet kommer att påverka flödet i ån. Av den anledningen bör man begränsa antalet stöd i vatten till maximalt ett. Bron är en gång- och cykelbro vilket innebär att lasterna är ganska små jämfört med en bil- eller järnvägsbro. Om vi skall klara att bygga en bro med fria spännvidden 60 m (inga stöd i vattnet) bör vi välja mellan nedanstående alternativ. Bågbro Hängbro Snedkabelbro I figur 5 visas principskisser för de olika brotyperna. Bågbro Hängbro Snedkabelbro Figur 5. Brotyper för långa spännvidder Om vi i stället väljer att ha ett stöd i vattnet innebär det att den fria spännvidden blir 30 m. I det fall kan vi välja på andra typer av broar, exempelvis balkbroar eller fackverksbroar. Principfigurer av balk- och fackverksbroar visas i figur 6. Balkbro Fackverksbro Figur 6. Principskisser på balk- och fackverksbroar Balkbroar är en brotyp som i längsled bärs upp av balkar. Balkarna kan vara i olika material tex. trä, stål eller betong. En fackverksbro är också en typ av balkbro. Dock är balkarna uppbyggda av ett antal klenare element som bildar ett fackverk. Dessa element är oftast av trä eller stål. I denna studie har vi valt att gå vidare med alternativen bågbro, hängbro och fackverksbro. Anledningen till att snedkabelbron utesluts beror på att bron är en gångbro med relativt låga laster, vilket innebär att denna typ av bro inte är ekonomiskt fördelaktig. En snedkabelbro är mest fördelaktig om det är möjligt att ha kablar på båda sidorna om pylonerna som förankras i bron. I detta fall medger inte geometrin det eftersom att bron knäcker i höjd med pylonerna. Anledningen till att inte ha en balkbro är att fackverksalternativet är mycket mer resurssnålt. Balkarna i en balkbro skulle bli mycket höga vilket hade inneburit mycket material. I samtliga tre broalternativ är huvud- och tvärbärningen av stål. Vidare är brobanan i alla alternativen av trä. Det är inget måste, det går att byta ut den mot en farbana av stål som 9 112

30 beläggs med t.ex. gjutasfalt. I följande avsnitt ges en noggrannare redovisning av de tre olika alternativen. 4.1 Bågbro Bågbrons huvudbärning består av en båge och ett dragband. Tanken är att hela bågen är tryckt. De reaktionskrafter i horisontell riktning som uppstår vid stöden tas upp av ett dragband mellan bågens start- och slutpunkter. Det innebär att de horisontella laster som uppstår i bågen av bla. egenvikt i brons längdriktning som vill få bågen att sprätta ut fångas upp av dragbandet. I bågen fästs dragstag som ansluts till tvärbalkar vilka bär upp brons farbana. I figur 7 visas exempel på två bågbroar. Figur 7. Till vänster: gångbro över Sölvesborgsviken, spännvidd 60 m Till höger: bågbro av trä i Umeå, spännvidd 35 m Framtaget alternativ med bågbro redovisas i figur 8. Figur 8. Bågbroalternativet Förbindelsen består av en bågbrodel med spännvidden 60 m och tre mindre balkbroar med spännvidderna 11,4 m respektive 11.6 m. Totala brolängden är ca 95 m. Bågbron vilar på två större platsgjutna betongstöd som är grundlagda på spetsbärande pålar. Balkbroarna vilar på mindre platsgjutna betongstöd. I figuren ovan är dessa pålgrundlagda. Det är dock inte säkert att det behövs eftersom att lasterna på dessa är relativt låga. I bilaga 2 redovisas brolösningen utförligare. Tanken är att bygga bågen i två delar. Bågens båda delar placeras på respektive stöd. Bågdelarna hålls på plats i hjässan med två kranar. När båda delarna är på plats sänker kranarna bågdelarna så att de möts i hjässan och sammanfogas

31 4.2 Hängbro Hängbrons huvudbärning består av två kablar. Kablarna förs över pylonerna och förankras på båda sidorna om bron i markankare. Dessa markankare består i princip av en betongklump av lämplig storlek. I kablarna fästs hängare som ansluts till tvärbalkarna i farbanan. Ovanför tvärbalkarna placeras längsgående balkar. I dessa balkar placeras ytterligare tvärbalkar som bär upp farbanan. Dessa tvärbalkar är relativt klena men de placeras relativt tätt. I Figur 9 visas exempel på två hängbroar. Figur 9. Exempel på hängbroar för gång- och cykeltrafik Framtaget alternativ med hängbro redovisas i figur 10. Figur 10. Hängbroalternativet Förbindelsen består av en hängbro med spännvidden 60 m och 3 mindre balkbroar med varierande spännvidder mellan 11 och 15 m. Grundläggningen är samma som gäller för bågbroalternativet. Första steget i byggprocessen är att tillverka stöden. Därefter monteras pylonerna och kablarna sätts på plats. Överbyggnaden tillverks i element med längden 6 m vilka successivt hängs på plats i hängarna som är anslutna till huvudkablarna. 4.3 Fackverksbro Huvudbärningen för denna brotyp består av två fackverksbalkar. Huvuddelen av bärningen sker i fackverkets över- och underram. I vårt fall är underramen dragen medan överramen är tryckt. Syftet med snedsträvorna är att hålla önskat avstånd mellan över- och underram. För att förenkla det hela är det på så sätt att desto större avståndet är desto större kapacitet har fackverksbalken. På fackverkets underram svetsas tvärbalkar. På dessa vilar farbanan. I Figur 11 visas två typiska exempel på fackverksbroar i stål

32 Figur 11. Två exempel på gångbroar med stålfackverksbalkar, sk. Knislingebroar Framtaget alternativ med fackverksbro redovisas i figur 12. Figur 12. Alternativet fackverksbro Alternativet består av fyra fackverksbroar med spännvidder mellan 7,5 till 30 m. Den totala brolängden för detta allternativ är ca 94 m. Tanken är att samtliga fackverksbroar byggs som färdiga komponenter vid sidan om broläget. Då stöden är gjutna lyfts de kompletta fackverksbroarna på plats med hjälp av en kran. I nästa avsnitt ges en kostnadsuppskatting för de olika alternativen. Slutligen, i det sista avsnittet, redovisas för- och nackdelar med de olika alternativen. 5 KOSTNADSUPPSKATTNING I detta avsnitt ges en översiktlig uppskattning av vad det skulle kosta att anlägga de tre olika broalternativen. Uppskattningen är gjord tillsammans med Oskar Bruneby på PEAB som är erfaren platschef med mer än 50 broar på sitt samvete. Rent kostnadsmässigt är det ingen större skillnad mellan de olika brotyperna. Reinertsen har

33 valt att uppskatta kostnaden för bågbron. I detta fall är det antagit att det ärande systemet är av stål. Man skulle kunna tänka sig att använda trä istället. Detta alternativ är inte utrett. I tabellen nedan visas mängder och priser för stålöverbyggnaden. Här har antagits priset kr/ton stål. Detta pris avser färdig produkt, dvs. inkl. målning, rostskyddsbehandling osv. Del: Vikt Pris Bågar, 67x2 m 65 ton Huvudbalkar (IPE 550), 95x2 m 25 ton Tvärbalkar (HEA 550), 5x9 10 ton Tvärbalkar (HEA 100), 4x ton Diverse detaljer, 3 % av totalvikten. 5 ton Stag 8 st Totalt: 115 ton I tabellen nedan visas mängder för resterande delar av överbyggnaden. Del: Pris Träfarbana 45 mm tjock 300 m Stora lager 4 st Små lager 10 st Belysning Räcken 200 m Totalt: I tabellen nedan redovisas kostnader för de två stora stöden. Del: Pris Spont Pålar 15x2 = 30 st a 20 m totalt 600 m Betong, armering och form 2 st 270 m Totalt: I tabellen nedan redovisas kostnader för de fyra små stöden. Del: Pris Spont Pålar 6x3 = 18 st a 20 m totalt 360 m Betong, armering och form 3 st 300 m Totalt: Totalkostnaden för bågalternativet beräknas till ca kr. I detta pris ligger givetvis en osäkerhet. Osäkerheten är uppskattad till -15 till +15 %. Det innebär att kostnaden för att anlägga en gång- och cykelförbindelse över Rönneå skulle kosta mellan 9 till 12 miljoner kronor. Till detta skall det läggas till kostnaden för att detaljprojektera bron som skulle kunna kosta ca 1 miljon kronor

34 6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER I denna rapport redovisas tre olika möjliga lösningar att anlägga en gångbro över Rönneå. Två alternativ utan mellanstöd i ån, hängbron och bågbron, och ett alternativ med ett mellanstöd i mitt i Rönneå, fackverksbron. Det finns givetvis andra tänkbara alternativ. Man skulle kunna tänka sig att anlägga en fackverksbro utan mellanstöd. Det finns exempel på sådana broar i Europa. Ett sådant alternativ är möjligt, det skulle dock innebära att höjden på fackverken skulle behövas ökas till runt 2,5 m. För att sammanfatta har följande punkter använts: Ekonomi Grundläggning Projektering Produktion Drift och underhåll 6.1 Ekonomi I föregående avsnitt visades en kalkyl för att producera bron. Kalkylen visade att bågbroalternativet skull kosta ca 10 miljoner kronor plus 1 miljon för att detaljprojektera bron. Enligt konversation med entreprenör skulle hängbroalternativet hamna på samma nivå medan alternativet med fackverksbro skulle bli 0,5 till 1 miljon billigare att producera. 6.2 Grundläggning Samtliga broars stöd kommer med allra största sannolikhet behöva grundläggas på spetsbärande betongpålar oavsett om stöden är på land eller i vattnet. Här är en stor och viktig skillnad mellan de broar som endast har stöd på land och fackverksbron. Att anlägga stöd i vatten är komplicerat. Men viktigast av allt: det krävs en vattendom eftersom att man påverkar flödet i Rönneå. Det kan visa sig att det inte är tillåtet att anlägga stöd i ån. Att ansöka om en vattendom kan vara tidskrävande och är behäftad med svåruppskattliga kostnader. Av den anledningen anser Reinertsen att man skall undvika att ha ett mellanstöd som påverkar flödet i Rönneå. Ur grundläggningssynpunkt föreslår Reinertsen antingen båg- eller hängbroalternativet. 6.3 Projektering Av de tre föreslagna alternativen är fackverksbron enklast att projektera. Vidare har vi i Sverige stor erfarenhet av att projektera denna typ av bro vilket innebär att det är enklare att få konstruktionsberäkningarna kontrollerade och granskade. Av de andra alternativen så är troligen bågbron enklare än hängbron. Det störst problemet med att projektera gångbroar är klara dynamikproblematiken eftersom att dessa broar är förhållandevis lätta jämfört med vägbroar. Den minst tunga av de föreslagna broalternativen är hängbron, vilket innebär att denna brotyp ur denna synvinkel är mest komplicerad. Ur projekteringssynpunkt skulle Reinertsen föreslå något av båg- eller fackverksbroalternativen. 6.4 Produktion Produktionsmässigt är den största skillnaden mellan de olika alternativen grundläggningsförfarandet. Att grundlägga i vatten är alltid förknippat med svårigheter. För

35 att kunna sponta i vattnet måste man anlägga en pålbrygga alternativt dra upp en pråm i ån för att kunna slå sponten. Dessa åtgärder gör att ån grumlas vilket man i och för sig kan hindra genom siltgardiner. Men det är ytterligare en åtgärd som skall göras. Produktionsmässigt är det mycket fördelaktigt att kunna arbeta från land. Det innebär att båg- och hängbroalternativen är mest fördelaktiga produktionsmässigt. En annan aspekt som bör beaktas är att det är ganska svårt att ta sig fram till broläget på båda sidorna. Det innebär att innan arbetena kan börja måste terrängen röjas och marken jämnas av så att det går att komma fram med maskiner. 6.5 Drift och underhåll Kalkylen är baserad på en farbana i trä vilket är ekonomiskt fördelaktigt, ca 1 miljon billigare än en farbana som är uppbyggd av en stålplåt belagd med gjutasfalt och ett slitlager. Givetvis är det större kostnader att underhålla en farbana av trä än en med asfalt. Dock är belastningen på denna bro relativt liten varför Reinertsen tycker att en farbana av trä kan vara lämplig i detta fall. Fackverksbron består av ett stort antal element i stål. Det stora antalet element för detta alternativ, innebär att underhållet av en fackverksbro är behäftad med en större kostnad jämfört med de övriga två alternativen. 6.6 Sammanfattning Att anlägga en gång och cykelbro över Rönneå i aktuellt läge skulle kosta ca 10 miljoner kronor oavsett vilket alternativ som väljs. För att göra en mer exakt uppskattning skulle man behöva gå in mer på djupet för ett specifikt alternativ. Vilket alternativ som man skall gå vidare med är upp till Er, beroende på eventuella önskemål. Den viktigaste slutsatsen är att man bör undvika att ha stöd i vattnet eftersom att det kan leda till kostnader och konsekvenser som är svåra att förutspå. Reinertsens slutsats är att anläggning av en bågbro över Rönneå är det bästa alternativet

36 Gångbro över Rönneå Bilaga 1 Ritningar Reinertsen Sverige AB Östergatan MALMÖ Tel: +46 (0)

37 120

38 121

39 122

40 123

41 124

42 125

43 126

44 127

45 128

46 129

47 130

48 131

49 132

50 133

51 134

52 135

53 136

54 137

55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 19 Dnr 2012/414 Utredning av GC-bro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen Ärendebeskrivning I en motion ställd till kommunstyrelsen från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) föreslås att hembygdsparken utökas till att även omfatta Nybroskogen. Tekniska kontoret har utrett ett förslag om en ny gång- och cykelbro över Rönne å i samverkan med kommunledningskontoret (enheten för samhällsplanering och utveckling), miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2013 Karta med föreslagen ungefärlig placering av ny gång- och cykelbro Yrkande Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag till beslut. Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bertil Påhlssons (M) och Christer Hanssons (S) yrkande och finner att nämnden antar detta. Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra ovan nämnda utredning tillsammans med kommunledningskontoret (enheten för samhällsplanering och utveckling), miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen inom ramen för Rönne å projektet, att att använda 0,5 mnkr av befintliga investeringsmedel avsatta till Rönne å projektet för att möjliggöra genomförandet av utredningen av GC-brons placering under innevarande år, samt överlämna beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. Just. sign. Utdragsbestyrkande 138

56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande 139

57 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /414 Jonas Henriksson Tekniska nämnden Utredning av GC-bro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen Ärendebeskrivning I en motion ställd till kommunstyrelsen från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) föreslås att hembygdsparken utökas till att även omfatta Nybroskogen. Tekniska kontoret har utrett ett förslag om en ny gång- och cykelbro över Rönne å i samverkan med kommunledningskontoret (enheten för samhällsplanering och utveckling), miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2013 Karta med föreslagen ungefärlig placering av ny gång- och cykelbro Utredning Tekniska kontoret har tillsammans med ovan nämnda förvaltningar och förening kommit fram till att en lämplig placering av en GC-bro är mittemellan Flygarebron och Pyttebron. Placeringen är att föredra ur flera aspekter, då det med denna placering skapas ett sammanhållet stråk i naturmiljö, utan fordonstrafik på båda sidor om Rönne å samt att det uppnås en rimlig närhet till nuvarande hembygdsparken. Förslaget behöver dock studeras ur bl.a. teknisk, ekonomisk, konstruktionsmässig, tillståndsmässig och topografisk synvinkel betydligt mer ingående innan det går att konstatera om det är rimligt att genomföra. En sådan utredning bedöms kosta 0,5 mnkr. Då föreslagen placeringen är densamma som den bro som redan finns med i Rönne å projektet och investeringsmedel till Rönne å projekt är ombudgeterade från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, anser förvaltningen att kostnaden för utredningen ryms inom befintlig investeringsbudget. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 140

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer