PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK"

Transkript

1 PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN

2 Uppdrag: Projektnummer: Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete Geoteknik Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tekniska kontoret, Ängelholms kommun Anders Ericsson Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Mattias Lindén Mattias Lindén Magnus Palm Författare: Mattias Lindén Datum: Handlingen granskad av: Magnus Palm Datum: Tyréns AB Malmö Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Inledning Föreliggande PM behandlar översiktliga projekteringsförutsättningar i detaljplanearbetet avseende geoteknik och hydrogeologi för rubr. objekt. Inga undersökningar har utfört i samband med framtagandet av denna PM. Tidigare undersökningar och jordartskartan i centrala Ängelholm har använts för att få en generell bild av geologin. Denna PM utnyttjas vid detaljplanearbetet. Vid vidare projektering ska geotekniska kompletteringar och stabilitetsberäkningar utföras då det är klarlagt hur området ska exploateras. Innehållsförteckning 1 Objekt Ändamål Underlag Markförhållanden Geotekniska förhållanden Hydrogeologiska förhållanden Grundläggning av befintliga anläggningar Pyttebron Banvallen Rekommendationer... 8 Uppdrag: , PM Geoteknik, Havsbadsvägen - Klippanvägen (8)

4 Uppdrag: , PM Geoteknik, Havsbadsvägen - Klippanvägen (8)

5 1 Objekt På uppdrag av Tekniska kontoret, Ängelholms kommun har Tyréns AB utfört en geoteknisk utredning för ny förbindelse mellan Klippanvägen och Havsbadsvägen via Pyttebron. I figur 1 nedan redovisas aktuell sträckning. Figur 1. Rött streck visar vilken sträckning som utretts i denna PM. 2 Ändamål Syftet med utredningen är att göra en bedömning av befintliga förhållanden, eg. jordlagerförhållandena och grundläggning av befintliga anläggningar. Utredningen innefattar ett platsbesök och en arkivstudie. Resultaten från utredningen ska bl.a. utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete, planering och projektering. Beställarens kontaktperson har varit Anders Ericsson, Tekniska kontoret Ängelholms kommun. Tyréns uppdragsansvarig och handläggande geotekniker har varit Mattias Lindén. 3 Underlag Följande underlag har använts i utredningen: - Karl XV:s bro i Ängelholm, Geoteknisk undersökningsrapport och projekteringsunderlag daterade upprättad av Tyréns AB. - Ängavångsbron, Skolgatan i Ängelholm, Ombyggnad av bro över Rönneån, Geoteknisk undersökningsrapport och Teknisk beskrivning bro/geoteknik daterade upprättad av Tyréns AB

6 Spillvattenåtgärder SPU 5, Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad upprättad av Tyréns AB. - Sockerbruket, Ängelholm, Rapport geoteknisk undersökning (RGeo) daterad upprättad av Tyréns AB. - Förbindelse över Rönne å, idéstudie daterad upprättad av Tyréns AB. - Fördjupad idéstudie Pyttebron daterad upprättad av Tyréns AB. - SGU:s jordartskarta Serie Ae Nr 25 samt tillhörande Beskrivning till jordartskartan Höganäs NO/Helsingborg NV - Broritning Ritning nr 122, Fack R43, Engelholm-Östra Ljungby Jernvägs Aktiebolag daterad Flygbilder från 1940-tal, GIS-centrum, Lund. 4 Markförhållanden 4.1 Geotekniska förhållanden Jordlagerföljden, baserad på undersökningar i närområdet (se figur 2), består i huvudsak av sand alternativt fyllning ovan lera. Sandens och fyllningens mäktighet varierar generellt mellan 2-4 m. Sanden består troligen av både svallsediment från högre havsnivåer och eoliska sediment (vindavsatta). Den underliggande naturligt avsatta leran, vanligen med inslag av siltskikt och/eller sandskikt, har en odränerade skjuvhållfasthet utvärderad från CPT-sondering och i laboratorieförsök kring 80 kpa. Dess mäktighet har inte undersökts i tidigare utförda undersökningar. Utförda hejarsonderingarna har drivits till metodstopp hög mantelfriktion, och information från SGU medger att lermäktigheter upp till ca 50 m förekommer. 4.2 Hydrogeologiska förhållanden Grundvattennivån förutsätts ligga kring medelnivån i Rönneå. Däremot så saknas information om Rönneås tidigare lopp genom området. En meandrande å ändrar sitt lopp succesivt och gamla flodfåror klipps av. Avklippta flodfåror bildar sk korvsjöar som succesivt växer igen av organisk produktion. Det är därför av vikt att säkerställa så att inga korvsjöar förekommer inom aktuell sträcka. Dagens lopp för Rönneå stämmer överens med loppet enligt flygbilder från 1940-talet så någon större förändring av loppet har inte skett i modern tid. Planritningar över banvall och Rönneå ger intrycket av att banvallen delvis är utlagd i ån och har förändrat dess lopp något. Strandskoning förekommer längs aktuell sträcka. Förekommande sandjordar har en relativt hög genomsläpplighet medan lerjordens genomsläpplighet är låg. Uppdrag: , PM Geoteknik, Havsbadsvägen - Klippanvägen (8)

7 Figur 2. Röda markeringar visar var tidigare utförda undersökningar utförts. 5 Grundläggning av befintliga anläggningar 5.1 Pyttebron Bron är grundlagd på vertikala träpålar i alla tre brostöden. Denna typ av grundläggning var vanlig då bron byggdes och har normalt bra bärighet om inget syre kommer i kontakt med träpålarna. Dagens pålgrupp är ej kontrollberäknad, då information saknas om träpålarnas kvalité, dimension samt längder. Osäkerhet råder om det är verkliga längder på pålarna som redovisas i ritning nr 122 Fack R43 daterad 1904 (ca 2 m) eller endast en konceptredovisning. För att kunna ta kvalitétsprover och mäta dimensionen på befintliga träpålar krävs det att jorden kring valda pålar schaktas bort. Detta arbete kan bli omfattande och det finns dessutom risk att arbetsmomentet kan komma att kräva en vattendom. För att fastställa längden på befintliga pålar kan en geoteknisk undersökning fastställa avstånd till fast botten. Den största risken för träpålar är att de har utsatts eller kommer att utsättas för syre. Sker detta så startar en nedbrytning av hållfastheten väldigt snabbt. Vattensänkningar i ån eller en felaktigt utförd provning enligt ovan, kan vara förödande för träpålarnas livslängd. I Fördjupad idéstudie Pyttebron daterad diskuteras alternativ för att säkerställa den nya överbyggnadens grundläggning genom att borra igenom de befintliga stöden med nya pålar. Fördelen är att inga pålar behöver friläggas och att grundläggningen säkras under brons livslängd. Det innebär att de befintliga stöden och dess grundläggning med träpålar, endast kommer bära sin egentyngd. Uppdrag: , PM Geoteknik, Havsbadsvägen - Klippanvägen (8)

8 5.2 Banvallen Ingen information om grundläggningen av banvallen har påträffats i denna arkivstudie. Planritningar över banvall och Rönneå ger intrycket av att banvallen delvis är utlagd i ån och har förändrat dess lopp något bla med följd av ett mindre våtmarksområde nedström då banvallen lämnar strandkanten (se figur 3). Figur 3. Vit streckad linje visar troligt lopp innan banvallen anlades. 6 Rekommendationer Med ovanstående som underlag föreslås följande konceptprogram för geoteknisk undersökning. Pyttebron detaljerad undersökning i närhet till respektive brostöd (Skruvprovtagning, CPT- och hejarsondering, vingförsök, kolvprovtagning lera). Övrig sträckning georadar för detektering av gränsen mellan sand och lera samt för att upptäcka eventuella korvsjöar/organiska fickor. Detta kompletteras med provtagning för verifiering och sondering för parametrar på jordlagerföljden. Stabilitetsberäkningar för sträckningen där banvallen ligger med brant slänt i direkt anslutning till Rönneå, inklusive fördjupad arkivstudie efter information om grundläggning av banvallen. Provtagning och sondering för kontroll av jordlagerföljden och parametrar på densamma. Uppdrag: , PM Geoteknik, Havsbadsvägen - Klippanvägen (8)

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

TK Geo 11. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner

TK Geo 11. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 11 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Titel: TRV Geo, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Publikationsnummer: 2011:047 ISBN: 978-91-7467-114-8 Utgivningsdatum: Juni

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer