Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter Rapport 0058.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058."

Transkript

1 Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010 Rapport 0058 kommunikation

2

3 Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010 Rapport 0058

4 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek Tillväxtverket Upplaga: 100 ex, därefter tryck vid behov Stockholm, maj 2010 Produktion: Ordförrådet AB Tryck: Danagårds Grafiska AB ISBN Rapport 0058 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Johanna Hjärtberg Telefon, växel

5 Förord Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Företag omges av många regler som kräver administration. En stor del av reglerna kan förenklas så att företag istället kan lägga tid och resurser på att driva och utveckla sin verksamhet. Arbetet med regelförenkling är viktigt av många skäl: Enklare regler gör det lättare att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler ger minskade kostnader för företag, samtidigt som det också leder till minskad irritation och färre missförstånd hos företagarna. Enklare regler ger därmed ett bättre företagsklimat och stärker Sveriges konkurrenskraft. Regelförenkling är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i fler och växande företag. Regeringens mål är att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag och som ett led ingår målet att minska företagens administrativa kostnader med minst 25 procent mellan Tillväxtverkets roll i regelförenklingsarbetet är att driva på och underlätta för andra aktörer som har till uppgift att utforma, tillämpa och göra regler tillgängliga gentemot företag. Som en del i arbetet med regelförenkling har Tillväxtverket i uppdrag att mäta förändringar av företagens administrativa kostnader för att följa regler. Här presenterar vi hur de administrativa kostnaderna för regler har förändrats mellan Resultatet redovisas i en övergripande rapport samt i rapporter för de områden som ingår i mätningar na. Vår erfarenhet visar att arbete med att förenkla regler tar tid. Många upplever att vi är på rätt väg, vilket också mätningarna visar. Därför är det viktigt att arbetet nu intensifieras för att göra vardagen enklare för företag.

6 Tillväxtverket vill tacka representanter från näringslivsorganisationer, departement och myndigheter som deltagit i projektet för ett gott samarbete och stort engagemang i arbetet. Tillväxtverket vill även tacka de företag som blivit intervjuade i samband med genomförandet av uppdateringen samt AB Stelacon som genomfört uppdraget för kommunikationsområdet. Christina Lugnet Generaldirektör

7 Sammanfattning Den här rapporten visar hur företagens administrativa kostnader på kommunikationsområdet har förändrats under 2009 samt visar en prognos för utvecklingen under och efter Det här är den tredje uppdateringen av den nollbasmätning som gjordes 2006 för kommunikationsområdet. Resultatet från mätningarna ger en bild av hur kostnaderna förändras över tid samt hur utvecklingen går mot regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader med minst 25 procent mellan De totala administrativa kostnaderna för kommunikationsområdet var 353,6 miljoner kronor Uppdateringen 2009 visar en ökning av företagens administrativa kostnader med 53,5 procent motsvarande 123,3 miljoner kronor sedan nollbasen. Jämfört med 2008 års mätning har det skett en minskning med 0,3 procent vilket motsvarar 0,9 miljoner kronor. Prognosen visar jämfört med 2009 en minskning av företagens administrativa kostnader med 27,1 procent motsvarande 95,7 miljoner kronor. Resultatet från mätningarna samt prognos visar en ökning på kommunikationsområdet med 12,0 procent och 27,5 miljoner kronor sedan nollbasen. De största förändringarna för hela mätperioden inom området och som inneburit stora ökningar av de administrativa kostnaderna är införandet av allmänna råd för god funktion och teknisk säkerhet samt skärpta regler för specificerade räkningar. Det har under perioden skett många förändringar som ger en marginell minskning av de administrativa kostnaderna. Drygt 99 procent av de administrativa kostnaderna i kommunikationsområdet har sin grund i eller motsvarar EU-rättsliga krav.

8

9 Innehåll 1 Inledning Mål i regelförenklingsarbetet Mätningar av företagens administrativa kostnader Hur mäts företagens administrativa kostnader? Genomförandet av mätningarna samt prognos under och efter Rapportens struktur 13 2 Kommunikationsområdet 14 3 Företagens administrativa kostnader för Resultat från uppdatering Förklaring av de största förändringarna under uppdatering Förklaring av de största förändringarna under mätperioden Hur stor del av kostnaderna hänför sig till EU-relaterad lagstiftning 18 4 Företagens administrativa kostnader för prognos under och efter Resultat av utvecklingen samt prognos Förklaring av de största förändringarna i prognosen som går att kvantifiera Förklaring av de största förändringarna i prognosen som inte går att kvantifiera Fulla potentialen av e-tjänster 23 5 Regelförenklingsförslag 25 Bilagor 27

10 10

11 1 Inledning 1.1 Mål i regelförenklingsarbetet Företagens vardag kan förenklas. Regler 1 ska vara så enkla och ändamålsenliga så att alla kan tänka sig att starta, driva och utveckla företag. Med ett väl fungerande regelverk minskar företagens kostnader och de kan därmed ägna mer tid och resurser åt att driva och utveckla företag. Regelförenkling är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i fler och växande företag. Regeringens mål är att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag och som ett led ingår målet att minska företagens administrativa kostnader med minst 25 procent mellan Mätningarna är tillsammans med samråd med näringslivet, konsekvensutredningar, Regelrådet samt handlingsplanen regeringens verktyg i regelförenklingsarbetet. Tillväxtverkets roll i regelförenklingsarbetet är att driva på och samordna andra aktörer som har till uppgift att utforma, tillämpa och göra regler tillgängliga gentemot företag. Arbetet att driva på och utveckla regelförenklingsarbetet sker i samverkan med departement, myndigheter och näringsliv. En uppgift för Tillväxtverket är sedan 2006 att årligen mäta företagens administrativa kostnader. Resultatet från mätningarna ger en bild av hur de administrativa kostnaderna förändras över tid samt hur utvecklingen går mot 25-procentmålet. I samband med genomförandet av mätningarna har konkreta regelförenklingsförslag kommit direkt från företagen. 1.2 Mätningar av företagens administrativa kostnader Tillväxtverket genomför mätningar av företagens administrativa kostnader inom 17 områden. I mätarbetet deltar 11 departement och 42 myndigheter samt ca 41 näringslivsorganisationer. Det som Tillväxtverket mäter är de administrativa kostnader som uppstår när företag ska upprätta, lagra eller överföra information till följd av krav i regler. Det är endast de administrativa kostnaderna som mäts. De kostnader som inte ingår i mätningarna är till exempel investeringskostnader samt skatter och avgifter. 1 Med regler menas lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd. 11

12 Definition av administrativ kostnad Med administrativ kostnad avses företagens kostnader för att upp rätta, lagra eller överföra information eller uppgifter som föranletts av krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd. Med företag menas i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet Kostnadsberäkning enligt SKM Administrativ kostnad = (tid x lönenivå + externa kostnader) x antal företag som omfattas x hur ofta kravet utförs 1.3 Hur mäts företagens administrativa kostnader? Mätningarna sker enligt standardkostnadsmodellen (SKM). Den metoden använder också samtliga medlemsländer i EU, Europeiska kommissionen, Världsbanken och OECD. Standardkostnadsmodellen är en kvalitativ metod. Metoden utgår från djupintervjuer med företag och bygger på värderingar av hur mycket tid det tar för företag att administrera krav som finns i regler. Resultatet från mätningarna ska betraktas som ett index snarare än exakta kostnader. Indexet gör det möjligt att följa utvecklingen av de administrativa kostnaderna över tid. I bilaga 1 redovisas begrepp i standardkostnadsmodellen. Den administrativa kostnaden beräknas enligt standardkostnadsmodellen genom att det för varje enskilt krav i regler tas hänsyn till tidsåtgång, lönekostnad, antal företag som omfattas samt hur ofta kravet utförs. Vid prognos har inga intervjuer med företag genomförts eftersom effekterna av regler som ännu inte trätt ikraft är svåra att förutse. Istället har de konsulter som genomfört mätningen tagit fram ett förslag till uppskattning av beräknad tidsåtgång som har utgångspunkt i tidigare mätresultat. Förslaget har sedan stämts av med berörda myndigheter, departement samt näringslivsorganisationer. 1.4 Genomförandet av mätningarna samt prognos under och efter 2010 Arbetet med mätningarna av de administrativa kostnaderna påbörjades 2006 med en första mätning av alla de regelområden som bedömdes relevanta för företagen, en så kallad nollbasmätning. Nollbasen visar hur mycket lagstiftningen kostade företag i Sverige den 1 juli Mätningarna har sedan nollbasen uppdaterats årligen för att visa förändringen av de administrativa kostnaderna. Årets uppdatering visar förändringarna för I år görs även en prognos av hur företagens administrativa kostnader kommer att utvecklas under och efter Prognosen bygger på underlag från departement och myndigheter och omfattas av de ändringar som angivits till Tillväxtverket senast 15 februari Om det inte har varit möjligt att kvantifiera förändringen i prognosen beskrivs de endast kvalitativt i rapporten. Mätresultaten för åren finns tillgänglig i Tillväxtverkets databas Malin. Dessutom sammanställs resultaten i en rapport för varje enskilt mätområde samt i en övergripande rapport. I rapporterna anges alla siffror i miljoner kronor och har avrundats till en decimal. 12

13 1.5 Rapportens struktur I kapitel två presenteras en kort sammanfattning över kommunikationsområdet. Kapitel tre visar sedan de förändringar av administrativa kostnader som skett under 2009 samt utvecklingen under perioden I kapitel fyra redovisas vad som framkommit i prognosen. Till sist i kapitel fem redovisas de regelförenklingsförslag som framkommit under intervjuer med företag. 13

14 2 Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet är ett jämförelsevis litet område med förhållandevis få aktörer. Området består primärt av företag aktiva inom radio, TV, och telekommunikation. I synnerhet karakteriseras mätområdet av att regleringen är central för de flesta av företagen inom området, och att företagen därför har ett nära förhållande till både reglering och regleringsmyndigheter. Därutöver ingår andra företag som har ett mera perifiert förhållande till regleringen, men som likväl berörs av reglerna inom området. Det kan exempelvis röra sig om radioanvändning inom luft- och sjöfart, transportföretag, väktare och byggföretag, företag som sänder webbradio eller webb-tv, eller företag med webbplats som använder så kallade cookies. Kulturdepartementet och Näringsdepartementet ingår i området, liksom myndigheterna Post- och Telestyrelsen (PTS) samt Radio- och TV-verket (RTVV). Kommunikationsområdet omfattar 2009 totalt 24 lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd och 65 informationskrav, vilka finns tillgängliga i Tillväxtverkets databas Malin. 14

15 3 Företagens administrativa kostnader för I kapitlet redovisas de förändringar av företagens administrativa kostnader till följd av nya, borttagna eller förändrade regler som skett under Resultat från uppdatering 2009 De totala administrativa kostnaderna för kommunikationsområdet var 353,6 miljoner kronor Uppdateringen visar en ökning av företagens administrativa kostnader med 53,5 procent motsvarande 123,3 miljoner kronor sedan nollbasen. Jämfört med 2008 års mätning har det skett en minskning med 0,3 procent vilket motsvarar 0,9 miljoner kronor. 3.2 Förklaring av de största förändringarna under uppdatering 2009 Inga omfattande förändringar skedde inom området Inom Kulturdepartementets och Radio- och TV-verkets område förändrades inget av de identifierade informationskraven. Nedan följer en genomgång av de största förändringarna av företagens administrativa kostnader som skett under PTS statistikinsamlingar PTS har under 2009 infört generella förbättringar och språkförbättringar i formulär för informationsinsamling. I synnerhet har två förenklingar implementerats under året. Dels har smarta funktioner (kontroller av konsekvent information, m.m.) införts i onlineversionen av formuläret för Svensk Telemarknad. Ingen av de tillfrågade företagen har noterat minskad tidsåtgång till följd av de smarta funktionerna. Vidare har språkförbättringar införts i samtliga formulär. Detta har noterats av operatörerna, och tros av flera ha lett till färre missförstånd. PTS bedömer att förbättringarna kan ha haft en marginell besparingseffekt för företagen. En minskning av de administrativa kostnaderna med 0,4 miljoner kronor från 7,8 miljoner kronor till 7,4 miljoner kronor har skett. 15

16 Ansökningar för radiotillstånd PTS har ett tiotal blanketter för olika typer av radiotillstånd. Blanketterna är sinsemellan snarlika, men skiljer sig åt något beroende på sändartyp och applikationsområde. Man har dels infört möjlighet att fylla i blanketterna på PTS webbplats, och dels förenklat och förtydligat desamma. I några fall har också krav på tidigare krävda bilagor slopats. För mobiltelefoni ledde omställningar inför kommande regelförändring 2010 till förenklingar redan Vissa populationer har dessutom minskats till följd av införda undantag. Det har för uppdateringen 2009 lett till kostnadsminskningar om 0,4 miljoner kronor. Tillstånd, användning av nummerserier ur nummerplanen För ansökning av tillstånd för användning av nummerserier ur den svenska nummerplanen, har krav på två av tidigare tre krävda bilagor slopats. Blanketten har vidare förtydligats. Det har lett till en minskning av de administrativa kostnaderna med 0,1 miljoner kronor. Skyldighet att betala beredskapsavgift Under 2009 har antalet företag för att betala beredskapsavgift ökat från 14 till 60 företag vilket ger en marginell ökning av de administrativa kostnaderna. 3.3 Förklaring av de största förändringarna under mätperioden Nedan i tabell 1 presenteras utvecklingen av företagens administrativa kostnader mellan Tabell 1 Utvecklingen av företagens administrativa kostnader Kostnad 2006 (nollbas) Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Total kostnad kommunikationsområdet (miljoner kronor) 230,3 365,6 354,5 353,6 Förändring Förändring Förändring Total förändring kommunikationsområdet (miljoner kronor) +135,2 +124,1 +123,3 Total förändring kommunikationsområdet (procent) +58,7 % +53,9 % +53,5 % Nollbasmätningen 2006 visade på administrativa kostnader om 230,3 miljoner steg kostnaderna med 135,3 miljoner kronor. Under 2008 års mätning sjönk de administrativa kostnaderna tillbaka med ett par procent. Jämfört med 2008 års mätning har det skett en minskning med 0,3 procent motsvarande 0,9 miljoner kronor. Nedan redovisas de största förändringarna från de mätningar som genomförts på kommunikationsområdet under perioden Ansökningar för radiotillstånd Förenklingar avseende radiotillstånd har införts i flera steg. Under 2009 har blanketter förenklats och förtydligats, samt krav på bilagor med tillståndsanökningar har i vissa fall slopats. För mobiltelefoni ledde omställningar inför kommande regelförändring 2010 till för- 16

17 enklingar redan Vissa populationer har dessutom minskats till följd av införda undantag. Det har sammantaget för radiotillstånd gett minskningar under perioden på o,4 miljoner kronor. Tillstånd, användning av nummerserier och operatörsprefix ur nummerplanen, samt kapacitet ur tekniska planer För ansökning av tillstånd för användning av nummerserier ur den svenska nummerplanen, slopas krav på samtliga tidigare krävda bilagor. Blanketterna har vidare förtydligats. Det har lett till en minskning av de administrativa kostnaderna på 0,1 miljoner kronor. Auktionsförfarande För att illustrera PTS ambition att gå från skönhetstävlingar 2 till auktionsförfaranden för radiotillstånd, jämfördes två sådana förfaranden genom PTSFS 2007:3 och PTSFS 2001:1 o. Även om en jämförelse av de två tillståndsprocesserna inte är fullständigt rättvis, står det klart att de administrativa kostnaderna är lägre med auktionsförfarande än med skönhetstävlingar. I jämförelsen minskade den administrativa kostnaden med 0,3 miljoner kronor. PTS statistikinsamlingar för mindre företag PTS samlar in statistik genom olika enkäter. För mindre företag minskades populationen för halvårsinhämtningen av statistik till Svensk Telemarknad, vilket ledde till en minskning av de mindre företagens kostnader med 0,7 miljoner kronor. Införandet av statistiska enkäter för roaming inom EU samt bredbandsutbyggnad har däremot medfört kostnadsökningar. Under 2009 har språkförbättringar och ytterligare förenklingar införts. Sammantaget har kostnaderna under perioden för statistikinlämning för mindre företag minskat med 0,2 miljoner kronor. Allmänna råd för god funktion och teknisk säkerhet PTS införde 2007 Allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid ( PTSFS 2007:2). Det ledde inte till någon faktisk kostnadsökning för företagen då många redan uppfyllde de i råden uttalade kraven, men enligt standardkostnadsmodellen, där tydliga krav ska tas i beaktande oavsett om de uppfyllts tidigare, steg kostnaden för området till följd av kraven med 93,6 miljoner kronor. Skärpta regler för specificerade räkningar PTS skärpte kraven på företagens utformning av specificerade räkningar 2007, vilket ledde till ökade löpande administrativa kostnader. Kostnadsökningen för kravet var 26,7 miljoner kronor. 2 Tillståndsprocessen baseras i en skönhetstävling på skönheten i inkomna anökningar och bedöms enligt vissa kriterier, exempelvis utbyggnadstakt och geografisk spridning. 17

18 PTS statistikinsamlingar för större företag Större operatörer har fått en ökad kostnadsmassa för statistikinsamlingar, bland annat beroende på bredbandskartläggningar och enkäter om EU-roaming. Åtgärder har genomförts för att minska företagens kostnader, exempelvis språkförbättring. Kostnaden för de större företagen har ökat med 4,0 miljoner kr och de största ökningarna skedde Hur stor del av kostnaderna hänför sig till EU-relaterad lagstiftning I följande avsnitt redogörs för hur stor del av kostnaderna inom kommunikationsområdet som har sin grund i eller motsvarar EU-rättsliga krav. Tabell 2 Andel av kostnaderna inom området som kan hänföras till EU-relaterad lagstiftning Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 EU mm 99,0 % 99,4 % 99,4 % 99,4 % Nationellt 1,0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Tabellen ovan visar att nästan samtliga kostnader har sin grund i eller motsvarar EU-rättsliga krav. Hur antalet informationskrav som kan hänföras till EU-relaterad lagstiftning har förändrats under mätperioden redovisas i tabellen nedan. Tabell 3 Antal och andel informationskrav inom området som kan hänföras till EU-relaterad lagstiftning Informationskrav Antal informationskrav Andel av informationskrav 93,3% 93,7 93,7 93,7 18

19 4 Företagens administrativa kostnader för prognos under och efter 2010 I det här kapitlet redovisas resultatet från den prognos som tagits fram. Prognosen visar hur företagens administrativa kostnader kommer att utvecklas under och efter Prognosen bygger på underlag från departement och myndigheter och omfattas av de ändringar som angivits till Tillväxtverket senast den 15 februari Vid prognos har inga intervjuer med företag genomförts eftersom effekterna av regler som ännu inte trätt ikraft är svåra att förutse. Istället har de konsulter som genomfört mätningen tagit fram ett förslag till uppskattning av beräknad tidsåtgång som har utgångspunkt i tidigare mätresultat. Förslaget har sedan stämts av med berörda myndigheter, departement samt näringslivsorganisationer. Om det inte har varit möjligt att kvantifiera förändringen i prognosen beskrivs den endast kvalitativt i rapporten i avsnitt 4.3. Det bör understrykas att prognosen inte bygger på intervjuer med företag och att resultatet därför är mer osäkert än de årliga uppdateringarna. 4.1 Resultat av utvecklingen samt prognos Resultatet från prognosen visar en ökning av företagens administrativa kostnader på kommunikationsområdet med 12,0 procent motsvarande 27,5 miljoner kronor sedan nollbasen. Företagens administrativa kostnader beräknas att minska 2010 med 95,7 miljoner kronor eller 27,1% jämfört med Nedan i tabell 4 presenteras resultatet av utvecklingen av administrativa kostnader samt prognos. Tabell 4 Utvecklingen av företagens administrativa kostnader samt prognos Total kostnad kommunikationsområdet (miljoner kronor) Total förändring kommunikationsområdet (miljoner kronor) Total förändring kommunikationsområdet (procent) Kostnad 2006 (nollbas) Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010 och framåt (prognos) 230,3 365,6 354,5 353,6 257,9 Förändring Förändring Förändring Förändring 2006-prognos +135,2 +124,1 +123,3 +27,5 +58,7 % +53,9 % +53,5 % +12,0 % 19

20 4.2 Förklaring av de största förändringarna i prognosen som går att kvantifiera Nedan beskrivs de största minskningarna som framkommit i prognosen och där det är möjligt att kvantifiera de administrativa kostnaderna. Några ökningar som går att kvantifiera har inte framkommit. Åtgärder för företag med webbplatser som använder cookies PTS förväntas införa underlättande åtgärder för företag med webbplatser som använder så kallade cookies. 3 PTS implementerar detta genom att: PTS arbetar med texterna på sin egen hemsida så att de ska få en mera informativ och pedagogisk utformning. PTS upphandlar för närvarande ett onlineverktyg, där företag ska kunna ange en webbadress, varpå en funktion undersöker webbplatsen som länken leder till för att där, med vissa undantag, ta reda på hur cookies används (verktyget förväntas inte hantera s.k. flash cookies). Verktyget ger sedan ett förslag på utformning av informationstext till hemsidan. Guider och informationsmaterial publiceras i anslutning till verktyget. Sammantaget prognosticeras åtgärderna minska de administrativa kostnaderna med 93,9 miljoner kr från 179 miljoner kr till 85, 1 miljoner kronor. Ansökningar för radiotillstånd Förenklingar avseende radiotillstånd föreslås genom lagrådsremissen Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare m.m.. Där föreslås enskilda radiotillstånd förlängas automatiskt. I något fall ska vidare krav på en bilaga slopas vilket medför en sammanlagd minskning i prognosen för radiotillstånd om 1,4 miljoner kronor. PTS statistikinsamlingar PTS förväntas under 2010 fortsätta med förtydligande och språkförbättringar i enkäter och formulär för statistiska inhämtningar. För 2010 förväntas företagens administrativa kostnader för PTS statistikinsamlingar jämfört med 2009 sjunka med 0,2 miljoner kr till 7,2 miljoner kronor. Skyldighet att redovisa europeiskt ursprung I propositionen En ny radio- och tv-lag (prop. 2009/10:115) föreslås rapporteringskravet för företag som sänder tv på annat sätt än genom tråd minskas från varje, till vartannat år, med början Därmed halveras kostnaden för rapportering av europeiskt ursprung i prognosen och kostnaden minskar med 0,1 miljoner kronor. 3 Cookies är benämningen på små textdokument som vissa webbplatser lagrar på besökarens dator, eller terminal. I textdokumentet kan information lagras som påverkar besökarens upplevelse av webbplatsen, exempelvis besökarens namn eller vilka intressen besökaren har. 20

21 Tillstånd, användning av nummerserier och operatörsprefix ur nummerplanen, samt kapacitet ur tekniska planer För ansökning av tillstånd för användning av nummerserier ur den svenska nummerplanen, slopas krav på samtliga tidigare krävda bilagor. Tre webbtjänster införs för att medge elektronisk hantering av nummerserier, operatörsprefix samt kapacitet ur tekniska planer. Vidare slopas kravet på en bilaga som tidigare krävts för ansökningar om nummerserier. Sammantaget ger det en prognosticerad minskning av administrativa kostnader om 0,1 miljoner kronor. 4.3 Förklaring av de största förändringarna i prognosen som inte går att kvantifiera Här beskrivs de största förändringarna som framkommit i prognosen och där det inte gått att kvantifiera de administrativa kostnaderna. Nya regler för kommersiell radio (f.d. lokalradio) Analog kommersiell radio En ny radio- och tv-lag har föreslagits i en proposition (prop. 2009/10:115). Enligt det nya förslaget ska ny tilldelning av tillstånd för analog kommersiell radio ske genom ett slutet anbudsförfarande. Kvalificering ska dock ske och tillstånd att sända analog kommersiell radio får enligt förslaget endast ges till fysiska och juridiska personer som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Den sökande kan därför komma att till ansökan behöva bifoga bl.a. affärsplan, budget och årsredovisning. Befintliga tillstånd föreslås förlängas automatiskt till För analog kommersiell radio kommer företagen inte behöva redovisa vilka program man avser att sända (anbudets storlek blir avgörande för vem som får tillståndet). Tillstånden är föreslagna att gälla i åtta år. I övrigt är detaljer om planerat förfarande inte känt, vilket omöjliggör en tillförlitlig prognos. Population för nya tillstånd är också okänd. Digital kommersiell radio Tillståndsgivningen för digital kommersiell radio förväntas likna den för marksänd tv i stora delar. Utöver den kvalificering avseende finansiella och tekniska förutsättningar som också kommer att gälla för analog radio, kommer ett urval enligt särskilda kriterier ske. Det innebär en tyngre process än den för analog kommersiell radio. Vid tidigare mätningar för marksänd tv är tidsåtgången för företagen 6 7 veckor per tillståndstillfälle. Populationen för digital kommersiell radio är emellertid okänd och kravet går inte att kvantifiera. Kravet redovisas därför som en framtida förändring med för närvarande okänd effekt på de administrativa kostnaderna. Beställ-tv: registrering samt rapportering av EU-ursprung Den nya radio- och tv-lag som föreslås i propositionen En ny radiooch tv-lag (prop. 2009/10:115) behandlar också beställ-tv. Informationskraven som identifierats är dels en registrering, och dels rappor- 21

22 tering om hur stor del av verksamheten som utgjorts av program av europeiskt ursprung och sådana som framställts av självständiga producenter. Registrering Utdrag ur den föreslagna lagtexten (2 kap. 2 ): Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för registrering hos Myndigheten för radio och tv. I anmälan ska anges: 1) namn, firma eller motsvarande 2) ställföreträdare för juridisk person 3) postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, samt 4) uppgift om den verksamhet som bedrivs. Baserat på tidigare mätningar av liknande informationskrav har tidsåtgång gått att fastställa. Det har dock inte visat sig möjligt att få fram uppskattningar av, eller prognosticera, någon population för hur många företag som träffas av kravet, varför den endast redovisas som en framtida förändring med för närvarande okänd effekt på de administrativa kostnaderna. Rapportering Det enda kända rapporteringskravet för beställ-tv-företag är skyldigheten att redovisa vad företaget gjort för att främja framställningen av och tillgången till europeiska produktioner. Rapporteringskravet innebär att den som tillhandahåller beställ-tv på annat sätt än genom tråd 2011 och därefter vart fjärde år ska rapportera till behörig myndighet. I övrigt är detaljer om vad kravet innebär i praktiken inte känt. Kravet att rapportera hur stor del av verksamheten som utgjorts av program av europeiskt ursprung liknar delvis det krav som sedan tidigare gäller för den som sänder tv. Det har inte visat sig möjligt att få fram uppskattningar av, eller prognosticera, någon population över antal företag som träffas av kravet, varför den endast redovisas som en framtida förändring med för närvarande okänd effekt på de administrativa kostnaderna. Ökad tydlighet i SMP-beslut Operatörer som har en dominant ställning på en marknad kan av PTS bli klassificerad som Significant Market Power (SMP; betydande marknadskraft). SMP-operatören åläggs då särskilda skyldigheter som PTS beslutar om. SMP-beslut bygger på omfattande informationsinlämning och beräkningar, och har också gett upphov till tolkningar och rättsprocesser. PTS har i sin senaste omgång SMP-beslut (inledd 2009, avslutas 2010) arbetat med tydligheten för att minska utrymme för tolkningar och rättsprocesser. Berörda operatörer har tillfrågats huruvida detta har/kan komma att minska deras SMP-relaterade administrativa kostnader. Det är dock mycket svårt för operatörerna att bedöma huruvida deras administrativa SMP-relaterade kostnader kommer förändras till följd av ökad tydlighet. Följande har framförts: 22

23 Ökad tydlighet är generellt sett bra och minskar missförstånd och kostnader, samt ökar förutsägbarheten. Oberoende av tydlighet kommer många beslut överklagas ändå. Antal överklaganden till följd av direkta otydligheter är få. Ökad tydlighet innebär ibland ökad detaljrikedom och större textmassor, vilket sammantaget kanske inte leder till någon kostnadsminskning. Det är inte möjligt att så här tidigt i nuvarande omgång SMP-beslut, samt med rimlig insats för operatörerna, bedöma om de administrativa kostnaderna för SMP-relaterat arbete förändras till följd av tydligheten i besluten. Tredje-part kan överklaga PTS beslut Tredje part som är berörd av SMP-beslut har sedan 2009 rätt att överklaga detsamma. Vid tidpunkten för rapporteringen (mars 2010) hade denna rätt att överklaga ännu inte lett till någon ökning av SMP-relaterade rättsprocesser. Det har inte varit möjligt för operatörerna att bedöma huruvida belastningen kommer öka eller inte, det har inte heller varit möjligt att göra en sådan samlad bedömning. Kreditspärr med informationskrav dataroaming utland Under 2010 införs genom Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG) nr 544/2009 och (EG) nr 717/2007 krav på kreditgränser för dataroaming, till skydd för abonnenter som använder mobilabonnemang för datatrafik i utlandet. Det innebär att abonnenter dels ska få information om priser, och dels ett varningsmeddelande när en av kunden förutbestämd kostnadsgräns har uppnåtts, alternativt en standardgräns om motsvarande 50 EUR plus moms. I förordningen regleras vidare priserna för både inkommande och utgående samtal samt för dataroaming (det senare endast på grossistnivå) stegvis under perioden 2009 till Debiteringsintervall för samtal och priset för SMS reglerades Dessa regleringar medför marginella eller inga löpande kostnader, men däremot ger de omställningskostnader. Omställningskostnader inkluderas inte i mätningarna enligt standardkostnadsmodellen. Flera system hos operatörerna berörs normalt, och omställningsarbetet för t.ex. kreditgränser för dataroaming i utlandet uppges generera kostnader motsvarande ett antal miljoner per operatör. 4.4 Fulla potentialen av e-tjänster Mätningarna tar hänsyn till om det finns olika inrapporteringssätt (elektronisk och postal) för företagen. I prognosen visas hur kostnaderna hade påverkats om samtliga företag hade utnyttjat det mest tidseffektiva sättet exempelvis om alla företag hade rapporterat in elektroniskt. 23

Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A

Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008 Rapport 0023 Rev A Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2008. Rapport 0017

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2008. Rapport 0017 Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2008 Rapport 0017 Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2008 Rapport 0017 Tillväxtverket

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET

MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp Minirapport Uppdrag Uppdatering och mätning av företagens administrativa kostnader 2010-2012 Datum Maj, 2013 MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET Datum

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader på kommunikationsområdet R 2008:14

Näringslivets administrativa kostnader på kommunikationsområdet R 2008:14 Näringslivets administrativa kostnader på kommunikationsområdet R 2008:14 Kommunikationsområdet Mätning av administrativa kostnader R 2008:14 Nutek Produktion: Nutek Upplaga: 40 ex. februari 2008 Därefter

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Användarmanual för mätdatabasen Malin

Användarmanual för mätdatabasen Malin Användarmanual för mätdatabasen Malin Tillväxtverkets databas för resultaten från mätningarna av företagens administrativa kostnader 117 86 Stockholm Besöksadress: Götgatan 74 Telefon: 08-681 91 00. Telefax:

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE 2001-02-21 Dnr 01-6718 Aktbil. 7 FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE OBSERVERA ATT DETTA ÄNNU INTE ÄR EN INBJUDAN TILL ANSÖKAN! Ansökan Inlämnande av ansökan Ansökningar skall ges in till PTS senast den

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 16/01253 Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner; beslutade

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Susanne Lindström-Chennell Avdelningen för marknadsfrågor + 46 8 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se DATUM VÅR REFERENS 28 oktober

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning DATUM RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN 1650-9862 DIARIENR 08-375 eförvaltning Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna e-tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...5 4 Användningen av e-tjänsterna...6

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Minskning av administrativa bördor

Minskning av administrativa bördor Minskning av administrativa bördor Målet är att minska de administrativa bördorna hänförliga till EU:s regelverk med 25 % till 2012 (ER mars 2007) KOM och Rådet har uppmanat MS att sätta nationella mål.

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport)

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

En möjlig lösning till ny avgiftsmodell för radiolänk. Lars Lundgren

En möjlig lösning till ny avgiftsmodell för radiolänk. Lars Lundgren En möjlig lösning till ny avgiftsmodell för radiolänk Lars Lundgren 08-6785622 Agenda Vilka förutsättningar för PTS avgifter finns gällandes Radio och RTTE Varför har PTS tagit fram en ny avgiftsmodell

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer