KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Annica Åberg, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen fdre sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Ann i ca Åberg (e-post eller telefon, se ovan)

3 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Föredragningslista l (2) SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige PLATS OCH TID Bohusläns museum, kl. 13:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Medborgarförslag från Kiomars Heydar KS/2012: 123 angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel 3. Motion från Hans J onasson (UP) om 19 KS/2009:345 kommunens arvodesregler 4. Kommunens delårsrapport april 2012 KS/2012: Kommunens flerårsplan med KS/2011 :607 budget 2013, samt investeringsbudget 2013 Se bilaga Se bilaga 6. Framtagande av kommunövergripande KS/2012:221 ungdomspolitiskt program med anledning av LUPP-undersökning Avtal om upplåtelse av hamnområden till KS/2012:277 Uddevalla Hamnterminal AB 8. Samordning av VA-verksamheterna i KS/2012:276 Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner 9. V A anläggningsavgift för annan fastighet KS/2012:279 (industri) l O. Ändring av valkretsindelning i Uddevalla KS/2012:255 kommun

4 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 11. Ändring av valdistriksindelning i Uddevalla kommun KS/2012: Ärsredovisning 2011 får Bostadsstiftelsen Uddevallahem KS/20 12:251 Se bilaga 13. Ärsredovisning 2011 för stiftelsen KS/2012:268 Ljungskilehem 14. Allmänna lokala ordningsfårskrifter för KS/20 12:31 O Uddevalla kommun rörande olovlig camping 15. Socialnämndens begäran om godkännande av KS/2012:281 investering för gruppbostad LSS. 16. Val av ledamot tillika ordfårande i tekniska KS/20 12:270 nämnden samt val av kommunalråd på 30 % efter Henrik Sundström (M) 17. V al av ersättare i valnämnden efter Pia Kronvall (S) KS/2012: Anmälningsärenden 19. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till A1ma-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e-post

5 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 143 Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel (KS/2012:123) Sammanfattning Förslagsställaren felreslår att det kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen den 24 oktober ska få en internationell prägel samt att Uddevalla FN-forening tillfrågas att bli medarrangör. Kommunfullmäktige beslutade remittera forslaget till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och kommunfullmäktiges presidium delar uppfattningen att inslag som uppmärksammar internationella aktiviteter, t. ex. FN-dagen, inspirerar och ökar forståelsen for andra kulturer. Det bör dock vara olika inslag, inte ett årligt återkommande tema. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarforslag. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarforslaget. ~rdes signatur Utdragsbestyrkande

6 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:123 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Administrativ chef Timo Rahkonen TELEFON Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel Sammanfattning F örslagsställaren föreslår att det kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen den 24 oktober ska få en internationell prägel samt att Uddevalla FN-förening tillfrågas att bli medarrangör. Kommunfullmäktige beslutade remittera förslaget till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och kommunfullmäktiges presidium delar uppfattningen att inslag som uppmärksammar internationella aktiviteter, tex FN-dagen, inspirerar oeh ökar förståelsen för andra kulturer. Det bör dock vara olika inslag, inte ett årligt återkommande tema. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokol Medborgarförslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun 4 Påverkar ärendet Mlli.ölnåL~JjgtJlg\l.ilJDllill!bslilliD_LmjJ.jQ: handboken 5 Påverkar ärendet översikmlanen.ja Nej Ej akt x x x x -- x

7 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:123 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET x x x anne Erixon Tf förvaltningschef (~~ Administrativ chef

8 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel (KS/2012:123) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

9 Medborgarförslagets ärende ETT årligt KF-möte med internationell prägel Ditt medborgarförslag Uddevalla kommun har ett mycket aktivt utbyte med sina vänorter, men det sker också mycket andra internationella kontakter inom kommunens alla verksamheter. Inte minst inom skolan. Även andra händelser långt bort i världen kan påverka verksamheter i vår kommun. Att få en förståelse för andra kulturer och inspiration genom att se hur andra löser sina dagliga problem och utmaningar, kan ge utveckling av vår egen verksamhet. Det är dock mycket sällan kommunens medborgare får ta del av de erfarenheter som görs. Mitt förslag är att ett av kommunfullmäktiges möten, gärna oktober eller novembermötet som ligger nära FN-dagen, den 24 oktober, får en internationell prägel. FN-föreningen i Uddevalla kan vara samarrangör och hjälpa till med att ta fram förslag på programinnehåll. Mötet kan inledas med att man lyfter fram ett eller flera av de internationella aktiviteter som har ägt rum under året. Jag yrkar: Att det Kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen (24 oktober) Skall få en internationell prägel. Att Uddevalla FN-förening tillfrågas att bli medarrangör. Förnamn och efternamn Klomars Heydar Adress Oxevik 302 Postnummer UDDEVALLA KOMMUN Kornmunstyrelsen Kornmun ledningskontoret iiiiii?.m:-- --ro'"'"!ane-pl.ant-stecl<ning i20)2."12_3_-l j Postadress Uddevalla E-post Telefon

10 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 144 Motion från Hans Jonasson (UP) om 19 kommunens arvodesregler (KS/2009:345) Sammanfattning Motionären yrkar att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Hösten 2009 bildades en partisammansatt arvodeskommitte med representanter från samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, vari motionären ingick. Hösten 2010 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om de ekonomiska ersättningarna till f6rtroendevalda att gälla från l januari Bestämmelsen reviderades då från grunden. Hela 19 har fått annan inriktning varfdr motionärens yrkande kan anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bestämmelser om ekonomiska ersättningarna till f6rtroendevalda - arvodesregler 19. Kommunfullmäktiges protokoll O, 172. Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen f6reslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed är besvarad. ~l Jrandes signatur Utdragsbestyrkande

11 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2009:345 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) om att avskaffa 19 i de ekonomiska ersättningarna för förtroendevalda Sammanfattning Motionären yrkar att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Hösten 2009 bildades en partisammansatt arvodeskommitte med representanter från samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, vari motionären ingick. Hösten 2010 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om de ekonomiska ersättningarna till förtroendevalda att gälla från l januari 20 Il. Bestämmelsen reviderades då från grunden. Hela 19 har fått annan inriktning varför motionärens yrkande kan anses besvarad. Beslutsunderlag Bestämmelser om ekonomiska ersättningarna till förtroendevalda - arvodesregler 19 -beslut i KF 20 l O-l 0-13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed är besvarad

12 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2009:345 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvgg kommun 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken 5 Påverkar ärendet Översiktulanen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns mäl kopplade till ärendet Ja Nci Ei akt x x x x x x x x (._(.~:/:~:/)(/J~ t/c- ' - /--~ /" t/ /{,. /L-L-' 'l./ Susanne rixon Tf Förvaltningschef Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

13 UaFS Blad 8 Utbetalning 18 Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. Ekonomisk ersättning till ordföranden och vice ordföranden i nämnderna 19 För ordföranden, vice ordföranden eller andra förtroendevalda med heltids-, deltidsarvode utgår ersättning enligt bilaga 2. För ordföranden, vice ordföranden eller andra förtroendevalda med heltids-, deltidsarvode utgår inte ersättning enligt 3- l O. Dock har de rätt till arvode i kommunfullmäktige. Pensionsfönnån kommer att utgå enligt "Pensionsbestämmelser för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag". Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB (kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, SKTF, SSR, Ledarna, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademikeralliansen). Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. Vid övrig frånvaro från uppdrag sker detta i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme. Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. Ekonomis]{ ersättning till kommunalråd 19 a För kommunalråd utgår ersättning enligt beloppsbilaga l. För kommunalråd utgår inte ersättning enligt 3- l O. För kommunalråd kommer pensionsförmån att utgå enligt "Pensionsbestämmelser för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag."

14 UaFS Blad 9 Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB (kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, SKTF, SSR, Ledarna, Vårdfårbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademikeralliansen). Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. Vid övrig frånvaro från uppdrag sker detta i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid beslut om avdrag sker detta med en timme får varje frånvarotimme. Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordfårande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. Anmärkning: for berörda kommunalråd tillämpas övergångsbestämmelser som innebär att denförtroendevalde kan välja om pensionsbestämmelsen enligt 19b eller pensionsbestämmelsen gällande 2010 skall tillämpas. Val skall göras vid ingången av mandatperioden Frånvaro från den förtroendevaldes uppdrag 20 Utgår Samordning 21 Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller stiftelser, har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt beloppsbilaga l. Heltidsarvoderade har inte rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan. 22 För ledamot som inte är kommunalråd, ordförande eller vice ordförande men har omfattande politiska uppdrag som motsvarar 30 % eller mer, får personal utskottet, efter framställan av ledamoten, fatta beslut om vilka ersättningsbestämmelser som skall gälla.

15 UaFS Blad 12 Bilaga 2 Omfattningen av förtroendevalda uppdrag Bygger på Kommentar kr/månad Befattning Utjämnat ersättning Ordf. soc 75% kr Vice ordf. so c 55% kr Ordf. bun Vice ordf. bu n 65% kr 45% kr Ordf. TN Vice ordf. TN Ordf. MSB Vice ordf. MSB 50% kr 30% kr 50% kr 30% kr Ordf. Kultur/friti Vice ordf. 50% kr 30% kr Ledamot/ ersättare KS Ledamot! ersättare KS i utskott NAU,PU 12 % kr Gäller enbart för de som har ovanstående befattning och som dessutom är KS ledamot/ersättare. Ersättningen för detta utökas på ovanstående ersättningar. Ex Ordf TN får då månadsersättning = kronor och omfattning på uppdraget blir 62% 3 % kr Se kommentar ovan

16 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 172 Motion från Hans Jonasson (UP) om 19 kommunens arvodesregler (KS/2009:345) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat Ralph Steen, Roland Utbult, Marie-Louise Ekberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret förvaltningschef Utdrags bestyrkande

17 [j 9 I kommunens arvodesregler finns lukrativ paragraf med följande lydelse: 19 Personalutskottet kan besluta om att utge ersättning till förtroendevald som har omfattande kommunala uppdrag. Med omfattande uppdrag avses sysselsättningsgrad på 40 % av heltid. Personalutskottet fastställer en nivå som inkluderar årsarvode, timarvode samt ersättning för förlorad arbetsoch semesterinkomst och pension (se 3). Den fastställda ni vån beräknas på den kommunalrådslön som l: e och 2: e vice ordförande har i kommunstyrelsen. Ersättningen betalas ut med en tolftedel per månad. Sättet att räkna fram tjänstgöringsgraden sker lite förenklat följande princip: Politikerns fasta arvoden divideras med timarvodet (ca 110 kr) man får vid ett sammanträde gånger den timlön ett kommunalråd har (ca 250 kr). Den ekvationen innebär att man direkt mer än dubblerar sitt fasta arvode. Därefter får man kommunalrådens timlön för alla sammanträden man antas gå på under det kommande året. Dessutom får man kommunalrådens timlön för l timmes resa till och från den antagna sammanträdet 1 Och som slutgiltig tröst får man även en rejäl pensionsinbetalning i slutet på året. Det finns mycket man kan säga om den här kalkylen med det som är anmärkningsvärt är att det inte sker någon kontroll av den som mottar arvodet också går på de möten som ligger till grund för arvodet. Faktum är att man i många fall inte ens kontrollerar om så många möten överhuvudtaget är inplanerade. Nu kan man tycka att förtroende valda som värnar etik och moral säkert agerar på ett sätt som är rimligt men det ställer jag mig frågande till. När jag granskat de som har 19 arvode har jag upptäckt följande avarter: I kommunens arvodes regler kan man läsa följande Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan. Men har man bara 99 % så kan man plocka ut fullt arvode för att man sitter ordförande i ett bolag och på så sätt få sammantaget mer i lön än ett l 00 % arvoderat kommunalråd. Man kan trots att man har mer över l 00 % i arvode från Uddevalla kommun åka iväg på nästm1 6 semester veckor mitt under den tidsperiod som arvodet beräknar att man är i tjänst. Det innebär att man från varar under budgetarbetet, arbetsutskottsmöte mm utan att det påverkar ersättningen. Istället återgår man i tjänst under Juli månad då skolverksamhen ligger nere. Man kan trots att man jobbar heltid för Uddevalla kommun sitta i hovrätten i sammanlagt 39 dagar under ett och samma år. Vid samtliga dessa dagar kan man dessutom påstå till 1 Ä ven om man har sammanträdestid på 8 timmar fä r man även lön för att resa till och från mötet. Likaså om det är flera möten samma dag så ger beräkning l timmes reselön för alla möten.

18 Hovrätten att man har en förlorad arbetsförtjänst i sitt eget företag och på så sätt få ut kronor, och därtill hovrättsarvode på kr. Man kan få arvode beräknat på att man har 12 sammanträden i KS fastän man går på 9 st. Man kan få arvode beräknat på att man har 11 sammanträden i Hälsopolitiska rådet fastän hälsopolitiska rådet aldrig har mer än 5 möten per år, och av de 5 kan man frånvara vid 2 och ett halvt möte. Man kan få arvode beräknat på att man har 11 sammanträden i Fyrbodal fastän man bara deltar på 8. Man kan få arvode beräknat på att man har 4 sammanträden i Handikaprådet fastän man uteblir från tre och ett halvt möte. Man kan som ordförande i en beredning få arvode för 22 möten a 8 timmar, d.v.s. fler möten än vad någon annan nämnd eller styrelse är i närheten av. Medans verkligt utfall är 7 möten där sammanträdestiden i regel är i snitt 3 timmar. Det innebär att enbart arvodet för resorna till och från på 22 timmar översteg det protokollförda utfallet. Intressant att notera i sammanhanget är att en annan ledamot i samma beredning med 19 arvode fick 4 * 8 timmar i arvode för samma uppdrag (det kan väl påpekas att denne person inte tillhörde alliansens privilegierade skara). Man kan åka iväg l vecka till Tunisen på en heltidsutbildning för sitt företag och trots att man bevisligen jobbar i sitt företag kan man ändå ta ut full lön av Uddevalla kommun för samma vecka. Under den här mandatperioden har kostnaden för politiken skenat och den stora orsaken till det är inte fritidspolitikerna utan alla yrkespolitiker som införts med hjälp av 19. Jag yrkar därför i första hand Att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Om inte min första att sats inte vinner bifall yrkar jag Att personalutskottet befrias från att besluta om fasta politiska tjänster och att det istället är kommunfullmäktige som beslutar om att arvodera politiker enligt 19. Att en omedelbart tas fram ett regelverk som förhindrar den typ av missbruk av arvodessystemet som beskrivs ovan. Hans Jonasson

19 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNS!YRELSEN 146 Kommunens delårsrapport april 2012 (KS/2012:234) Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets fdrsta delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari -april Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag samt delas ut i tryckt version på kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen lämnar en redogörelse fdr delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse A vrapportering av uppdrag enligt strategiska planen 20 Il och flerårsplan Delårsrapport april2012. Pressmeddelande Beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. ~~ndes signatur Utdragsbestyrkande

20 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:234 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON Kommunens delårsrapport april 2012 Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari -april Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag samt delas ut i tryckt version på kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen lämnar en redogörelse för delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avrapportering av uppdrag enligt strategiska planen och flerårsplan Delårsrapportjanuari- april2012. F örslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nei l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvgg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål el)ugl!>sc<i.qjlid_iruwn~jlj_m_im: x handboken E i akt

21 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:234 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 5 Påverkar ärendet Översiktalanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x 8 Mål: uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässi ål enligt den strategis planen. '/.., sanne Erixon Tf förvaltningsche r7{ t/tlt:~-----~ Kenneth Erl~on Ekonomichef Expediera till

22 RAPPORT l (25) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, januari till april 2012 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under januari till april2012 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen från flerårsplan. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen från strategisk plan är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag, Räddningstjänsten har få möjligheter att uppnå målet då antalet företag som levererar brandutrustning är begränsat. Övriga nämnder samt kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Inget är inrapporterat under perioden. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Projektering pågår av överföringsledningen mellan Uddevalla och Orust. KUSTO-utredningen (samverkan mellan Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) är framtagen och presenterad för styrgruppen. Vidare arbete utifrån utredningen avvaktas i väntan på beslut om VA-ärende om bolagisering. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Inget är inrapporterat under perioden. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att valkrets III upphör och dess distrikt flyttas över till valkrets I och Il.

23 RAPPORT 2 (25) DNR UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Tekniska nämnden har genomfört två servicedek1arationsundersökningar, vinterväghållning och V A verksamhet. Båda innehåller en fråga om bemötande. Resultatet av undersökningen redovisas på nämndens sammanträde 14 juni. Under våren har förvaltningschefbesökt verksamheternas arbetsplatsträffar och där diskuterat Uddevalla kommuns värdegrund. En kundtjänst på 9 personer är från och med 2 maj inrättad på Tekniska kontoret. En kundtjänstchef är tillsatt som kommer att leda utvecklingen av gruppen och funktionen. Arbetet är påbörjat och flera områden är utpekade för att öka tillgängligheten, servicen och säkerställa ett bra bemötande. Detta kommer också innebära en minskad belastning ute i verksamheterna. Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med att implementera Uddevalla kommuns värdegrund hos alla medarbetare. Detta sker bl. a. genom att alla enheter har reviderat sina bemötandepolicys som togs fram redan 2005, och att cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Avvikelserna som kommer in till verksamheterna handlar till stor del om bemötande och dessa processas i berörda grupper för att medvetandegöra vem vi finns till för. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen ska starta upp reflektion i alla arbetsgrupper. Detta ska bidra till att vi har ett gott bemötande och hög kvalitet på vått arbete. Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har alla medarbetare genomfört en heldag med fokus på uppdraget. Arbetet fortsätter på olika sätt utifrån underlag från denna dag. Inom Västra Götaland har ett gemensamt projekt för miljöförvaltningar i kommunerna påbörjats. Projektet är inriktat på bemötande. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på flera sätt för att förbättra bemötandet via föreläsning, genomgång av kommunens värdegrund på arbetsplatsträffar, individuellt via medarbetarsamtal samt att inför arrangemang diskutera hur personalen ska bemöta medverkande och publik. Arbete pågår också för att öka servicenivån och att bibehålla men också öka antalet besökare till verksamheterna. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter diskuteras kommunens värdegrund och bemötandepolicy löpande på arbetsplatsträffar och i andra möten. I vissa fall förtydligas dessa med egna policys eller regler. Inom kommunstyrelsens verksamheter har medarbetarna arbetat med bemötandefrågor på arbetsplatsträffar och särskilda seminarier. Inom kommunens växel arbetar medarbetarna med sitt bemötande genom samlyssning av samtal, att på möten ta upp hur man tar emot samtal och hänvisar inom kommunen. 4. Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Tekniska nämnden möter bland annat upp detta genom att från och med den 2 maj inrättat en kundtjänst på 9 personer. En kundtjänstchef är tillsatt som kommer att leda utvecklingen av gruppen och funktionen. Arbetet är påbörjat och flera områden är utpekade för att öka tillgängligheten,

24 RAPPORT 3 (25) DNR UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET servicen och säkerställa ett bra bemötande. Bland annat är det nu ett telefonnummer in. Deltagare från Tekniska kontoret sitter med i kommunens informationsgrupp. Bland annat diskuteras hur distributionen av information på hemsidan kan bli snabbare och mer effektiv när det exempelvis gäller vattenläckor och liknande. Arbete pågår med nya rutiner inom V A-kundtjänst för att bättre svara mot de behov som ställs på oss från våra abonnenter. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har påbötjat detta arbete genom en förvaltningsgemensam utbildningsdag. Socialnämndens verksamheter är verksamma alla tider på dygnet, året runt. Öppenhet, respekt och professionalitet utgör grunden när tillgänglighet diskuteras. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt med sociala medier och håller hemsidor och Facebook-sidor uppdaterade och aktuella. En utökning har genomförts av öppettiderna i Fridhemshallen samt Rimnershallen. Vissa spår och leder samt badplatser har tillgänglighetsanpassat Dialog förs med föreningslivet för att de ska kunna ha tillgång till vissa av anläggningarna även när dessa är obemannade. Delar av förvaltningens verksamhet har varit på en informationsträff för särskilda handikappomsorgens basutbildning angående tillgängligheten till anläggningarna samt den verksamhet som bedrivs. Inom förskolan är möjligheterna att tillgodose föräldrars förstahandsval av placering är begränsat i vissa geografiska områden. Det varierar över tid vilka områden detta gäller. För tillfället gäller det Bokenäsområdet samt södra Uddevalla. Förskolan arbetar för att öka tillgängligheten av den dygnetruntöppna verksamheten. Förskolekontoret är beläget i centrala Uddevalla vilket ger möjlighet att besöka oss fysiskt. Tillgängligheten vad gäller våra telefonkontakter har setts över. Inom grundskolan har webbredaktören som ansvar att hålla sig uppdaterad kring nya tillgänglighetsregler och verktyg och arbetar kontinuerligt för att grundskolans allmänna information är lättillgänglig. W ebbredaktören ansvarar också tillsammans med rektor och webbansvariga för att grundskolornas egna hemsidor följ er tillgänglighetsreglerna. De tillgänglighetsföreskrifter som gäller för uddevalla.se kan alla som är webbansvariga i grundskolan ta del av och följa. W ebbredaktören erbjuder kontinuerligt kurser i hur man tillgängliggör sin skolas webbplats. Det finns också material på intranätet där man kan ta del av föreskrifterna på egen hand. Vuxenbildningen upprätthåller en god tillgänglighet genom uppdaterad hemsida, annonser, mailkontakter, telefon, artiklar och besök. Verksamheten bjuder dessutom in till informationstillfållen. 5. Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum Inget är inrapporterat under perioden.

RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan)

RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) RAPPORT 1 2012-02-13 Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 2011 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24)

Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24) Måluppfyllelse 2011 Innehållsförteckning Kommunledningsstab... 3 Näringsliv och turism... 7 kommunteknik och service... 9 Kultur och fritid...12 Barn och utbildning...14 Miljö- och bygg...17 Vård och omsorg...19

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-01-14 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl. 9.00 torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer