KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Annica Åberg, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen fdre sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Ann i ca Åberg (e-post eller telefon, se ovan)

3 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Föredragningslista l (2) SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige PLATS OCH TID Bohusläns museum, kl. 13:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Medborgarförslag från Kiomars Heydar KS/2012: 123 angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel 3. Motion från Hans J onasson (UP) om 19 KS/2009:345 kommunens arvodesregler 4. Kommunens delårsrapport april 2012 KS/2012: Kommunens flerårsplan med KS/2011 :607 budget 2013, samt investeringsbudget 2013 Se bilaga Se bilaga 6. Framtagande av kommunövergripande KS/2012:221 ungdomspolitiskt program med anledning av LUPP-undersökning Avtal om upplåtelse av hamnområden till KS/2012:277 Uddevalla Hamnterminal AB 8. Samordning av VA-verksamheterna i KS/2012:276 Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner 9. V A anläggningsavgift för annan fastighet KS/2012:279 (industri) l O. Ändring av valkretsindelning i Uddevalla KS/2012:255 kommun

4 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 11. Ändring av valdistriksindelning i Uddevalla kommun KS/2012: Ärsredovisning 2011 får Bostadsstiftelsen Uddevallahem KS/20 12:251 Se bilaga 13. Ärsredovisning 2011 för stiftelsen KS/2012:268 Ljungskilehem 14. Allmänna lokala ordningsfårskrifter för KS/20 12:31 O Uddevalla kommun rörande olovlig camping 15. Socialnämndens begäran om godkännande av KS/2012:281 investering för gruppbostad LSS. 16. Val av ledamot tillika ordfårande i tekniska KS/20 12:270 nämnden samt val av kommunalråd på 30 % efter Henrik Sundström (M) 17. V al av ersättare i valnämnden efter Pia Kronvall (S) KS/2012: Anmälningsärenden 19. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till A1ma-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e-post

5 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 143 Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel (KS/2012:123) Sammanfattning Förslagsställaren felreslår att det kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen den 24 oktober ska få en internationell prägel samt att Uddevalla FN-forening tillfrågas att bli medarrangör. Kommunfullmäktige beslutade remittera forslaget till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och kommunfullmäktiges presidium delar uppfattningen att inslag som uppmärksammar internationella aktiviteter, t. ex. FN-dagen, inspirerar och ökar forståelsen for andra kulturer. Det bör dock vara olika inslag, inte ett årligt återkommande tema. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarforslag. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarforslaget. ~rdes signatur Utdragsbestyrkande

6 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:123 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Administrativ chef Timo Rahkonen TELEFON Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel Sammanfattning F örslagsställaren föreslår att det kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen den 24 oktober ska få en internationell prägel samt att Uddevalla FN-förening tillfrågas att bli medarrangör. Kommunfullmäktige beslutade remittera förslaget till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och kommunfullmäktiges presidium delar uppfattningen att inslag som uppmärksammar internationella aktiviteter, tex FN-dagen, inspirerar oeh ökar förståelsen för andra kulturer. Det bör dock vara olika inslag, inte ett årligt återkommande tema. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokol Medborgarförslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun 4 Påverkar ärendet Mlli.ölnåL~JjgtJlg\l.ilJDllill!bslilliD_LmjJ.jQ: handboken 5 Påverkar ärendet översikmlanen.ja Nej Ej akt x x x x -- x

7 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:123 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET x x x anne Erixon Tf förvaltningschef (~~ Administrativ chef

8 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel (KS/2012:123) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

9 Medborgarförslagets ärende ETT årligt KF-möte med internationell prägel Ditt medborgarförslag Uddevalla kommun har ett mycket aktivt utbyte med sina vänorter, men det sker också mycket andra internationella kontakter inom kommunens alla verksamheter. Inte minst inom skolan. Även andra händelser långt bort i världen kan påverka verksamheter i vår kommun. Att få en förståelse för andra kulturer och inspiration genom att se hur andra löser sina dagliga problem och utmaningar, kan ge utveckling av vår egen verksamhet. Det är dock mycket sällan kommunens medborgare får ta del av de erfarenheter som görs. Mitt förslag är att ett av kommunfullmäktiges möten, gärna oktober eller novembermötet som ligger nära FN-dagen, den 24 oktober, får en internationell prägel. FN-föreningen i Uddevalla kan vara samarrangör och hjälpa till med att ta fram förslag på programinnehåll. Mötet kan inledas med att man lyfter fram ett eller flera av de internationella aktiviteter som har ägt rum under året. Jag yrkar: Att det Kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen (24 oktober) Skall få en internationell prägel. Att Uddevalla FN-förening tillfrågas att bli medarrangör. Förnamn och efternamn Klomars Heydar Adress Oxevik 302 Postnummer UDDEVALLA KOMMUN Kornmunstyrelsen Kornmun ledningskontoret iiiiii?.m:-- --ro'"'"!ane-pl.ant-stecl<ning i20)2."12_3_-l j Postadress Uddevalla E-post Telefon

10 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 144 Motion från Hans Jonasson (UP) om 19 kommunens arvodesregler (KS/2009:345) Sammanfattning Motionären yrkar att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Hösten 2009 bildades en partisammansatt arvodeskommitte med representanter från samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, vari motionären ingick. Hösten 2010 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om de ekonomiska ersättningarna till f6rtroendevalda att gälla från l januari Bestämmelsen reviderades då från grunden. Hela 19 har fått annan inriktning varfdr motionärens yrkande kan anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bestämmelser om ekonomiska ersättningarna till f6rtroendevalda - arvodesregler 19. Kommunfullmäktiges protokoll O, 172. Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen f6reslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed är besvarad. ~l Jrandes signatur Utdragsbestyrkande

11 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2009:345 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) om att avskaffa 19 i de ekonomiska ersättningarna för förtroendevalda Sammanfattning Motionären yrkar att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Hösten 2009 bildades en partisammansatt arvodeskommitte med representanter från samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, vari motionären ingick. Hösten 2010 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om de ekonomiska ersättningarna till förtroendevalda att gälla från l januari 20 Il. Bestämmelsen reviderades då från grunden. Hela 19 har fått annan inriktning varför motionärens yrkande kan anses besvarad. Beslutsunderlag Bestämmelser om ekonomiska ersättningarna till förtroendevalda - arvodesregler 19 -beslut i KF 20 l O-l 0-13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed är besvarad

12 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2009:345 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvgg kommun 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken 5 Påverkar ärendet Översiktulanen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns mäl kopplade till ärendet Ja Nci Ei akt x x x x x x x x (._(.~:/:~:/)(/J~ t/c- ' - /--~ /" t/ /{,. /L-L-' 'l./ Susanne rixon Tf Förvaltningschef Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

13 UaFS Blad 8 Utbetalning 18 Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. Ekonomisk ersättning till ordföranden och vice ordföranden i nämnderna 19 För ordföranden, vice ordföranden eller andra förtroendevalda med heltids-, deltidsarvode utgår ersättning enligt bilaga 2. För ordföranden, vice ordföranden eller andra förtroendevalda med heltids-, deltidsarvode utgår inte ersättning enligt 3- l O. Dock har de rätt till arvode i kommunfullmäktige. Pensionsfönnån kommer att utgå enligt "Pensionsbestämmelser för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag". Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB (kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, SKTF, SSR, Ledarna, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademikeralliansen). Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. Vid övrig frånvaro från uppdrag sker detta i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme. Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. Ekonomis]{ ersättning till kommunalråd 19 a För kommunalråd utgår ersättning enligt beloppsbilaga l. För kommunalråd utgår inte ersättning enligt 3- l O. För kommunalråd kommer pensionsförmån att utgå enligt "Pensionsbestämmelser för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag."

14 UaFS Blad 9 Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB (kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, SKTF, SSR, Ledarna, Vårdfårbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademikeralliansen). Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. Vid övrig frånvaro från uppdrag sker detta i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid beslut om avdrag sker detta med en timme får varje frånvarotimme. Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordfårande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. Anmärkning: for berörda kommunalråd tillämpas övergångsbestämmelser som innebär att denförtroendevalde kan välja om pensionsbestämmelsen enligt 19b eller pensionsbestämmelsen gällande 2010 skall tillämpas. Val skall göras vid ingången av mandatperioden Frånvaro från den förtroendevaldes uppdrag 20 Utgår Samordning 21 Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller stiftelser, har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt beloppsbilaga l. Heltidsarvoderade har inte rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan. 22 För ledamot som inte är kommunalråd, ordförande eller vice ordförande men har omfattande politiska uppdrag som motsvarar 30 % eller mer, får personal utskottet, efter framställan av ledamoten, fatta beslut om vilka ersättningsbestämmelser som skall gälla.

15 UaFS Blad 12 Bilaga 2 Omfattningen av förtroendevalda uppdrag Bygger på Kommentar kr/månad Befattning Utjämnat ersättning Ordf. soc 75% kr Vice ordf. so c 55% kr Ordf. bun Vice ordf. bu n 65% kr 45% kr Ordf. TN Vice ordf. TN Ordf. MSB Vice ordf. MSB 50% kr 30% kr 50% kr 30% kr Ordf. Kultur/friti Vice ordf. 50% kr 30% kr Ledamot/ ersättare KS Ledamot! ersättare KS i utskott NAU,PU 12 % kr Gäller enbart för de som har ovanstående befattning och som dessutom är KS ledamot/ersättare. Ersättningen för detta utökas på ovanstående ersättningar. Ex Ordf TN får då månadsersättning = kronor och omfattning på uppdraget blir 62% 3 % kr Se kommentar ovan

16 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 172 Motion från Hans Jonasson (UP) om 19 kommunens arvodesregler (KS/2009:345) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat Ralph Steen, Roland Utbult, Marie-Louise Ekberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret förvaltningschef Utdrags bestyrkande

17 [j 9 I kommunens arvodesregler finns lukrativ paragraf med följande lydelse: 19 Personalutskottet kan besluta om att utge ersättning till förtroendevald som har omfattande kommunala uppdrag. Med omfattande uppdrag avses sysselsättningsgrad på 40 % av heltid. Personalutskottet fastställer en nivå som inkluderar årsarvode, timarvode samt ersättning för förlorad arbetsoch semesterinkomst och pension (se 3). Den fastställda ni vån beräknas på den kommunalrådslön som l: e och 2: e vice ordförande har i kommunstyrelsen. Ersättningen betalas ut med en tolftedel per månad. Sättet att räkna fram tjänstgöringsgraden sker lite förenklat följande princip: Politikerns fasta arvoden divideras med timarvodet (ca 110 kr) man får vid ett sammanträde gånger den timlön ett kommunalråd har (ca 250 kr). Den ekvationen innebär att man direkt mer än dubblerar sitt fasta arvode. Därefter får man kommunalrådens timlön för alla sammanträden man antas gå på under det kommande året. Dessutom får man kommunalrådens timlön för l timmes resa till och från den antagna sammanträdet 1 Och som slutgiltig tröst får man även en rejäl pensionsinbetalning i slutet på året. Det finns mycket man kan säga om den här kalkylen med det som är anmärkningsvärt är att det inte sker någon kontroll av den som mottar arvodet också går på de möten som ligger till grund för arvodet. Faktum är att man i många fall inte ens kontrollerar om så många möten överhuvudtaget är inplanerade. Nu kan man tycka att förtroende valda som värnar etik och moral säkert agerar på ett sätt som är rimligt men det ställer jag mig frågande till. När jag granskat de som har 19 arvode har jag upptäckt följande avarter: I kommunens arvodes regler kan man läsa följande Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan. Men har man bara 99 % så kan man plocka ut fullt arvode för att man sitter ordförande i ett bolag och på så sätt få sammantaget mer i lön än ett l 00 % arvoderat kommunalråd. Man kan trots att man har mer över l 00 % i arvode från Uddevalla kommun åka iväg på nästm1 6 semester veckor mitt under den tidsperiod som arvodet beräknar att man är i tjänst. Det innebär att man från varar under budgetarbetet, arbetsutskottsmöte mm utan att det påverkar ersättningen. Istället återgår man i tjänst under Juli månad då skolverksamhen ligger nere. Man kan trots att man jobbar heltid för Uddevalla kommun sitta i hovrätten i sammanlagt 39 dagar under ett och samma år. Vid samtliga dessa dagar kan man dessutom påstå till 1 Ä ven om man har sammanträdestid på 8 timmar fä r man även lön för att resa till och från mötet. Likaså om det är flera möten samma dag så ger beräkning l timmes reselön för alla möten.

18 Hovrätten att man har en förlorad arbetsförtjänst i sitt eget företag och på så sätt få ut kronor, och därtill hovrättsarvode på kr. Man kan få arvode beräknat på att man har 12 sammanträden i KS fastän man går på 9 st. Man kan få arvode beräknat på att man har 11 sammanträden i Hälsopolitiska rådet fastän hälsopolitiska rådet aldrig har mer än 5 möten per år, och av de 5 kan man frånvara vid 2 och ett halvt möte. Man kan få arvode beräknat på att man har 11 sammanträden i Fyrbodal fastän man bara deltar på 8. Man kan få arvode beräknat på att man har 4 sammanträden i Handikaprådet fastän man uteblir från tre och ett halvt möte. Man kan som ordförande i en beredning få arvode för 22 möten a 8 timmar, d.v.s. fler möten än vad någon annan nämnd eller styrelse är i närheten av. Medans verkligt utfall är 7 möten där sammanträdestiden i regel är i snitt 3 timmar. Det innebär att enbart arvodet för resorna till och från på 22 timmar översteg det protokollförda utfallet. Intressant att notera i sammanhanget är att en annan ledamot i samma beredning med 19 arvode fick 4 * 8 timmar i arvode för samma uppdrag (det kan väl påpekas att denne person inte tillhörde alliansens privilegierade skara). Man kan åka iväg l vecka till Tunisen på en heltidsutbildning för sitt företag och trots att man bevisligen jobbar i sitt företag kan man ändå ta ut full lön av Uddevalla kommun för samma vecka. Under den här mandatperioden har kostnaden för politiken skenat och den stora orsaken till det är inte fritidspolitikerna utan alla yrkespolitiker som införts med hjälp av 19. Jag yrkar därför i första hand Att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Om inte min första att sats inte vinner bifall yrkar jag Att personalutskottet befrias från att besluta om fasta politiska tjänster och att det istället är kommunfullmäktige som beslutar om att arvodera politiker enligt 19. Att en omedelbart tas fram ett regelverk som förhindrar den typ av missbruk av arvodessystemet som beskrivs ovan. Hans Jonasson

19 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNS!YRELSEN 146 Kommunens delårsrapport april 2012 (KS/2012:234) Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets fdrsta delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari -april Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag samt delas ut i tryckt version på kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen lämnar en redogörelse fdr delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse A vrapportering av uppdrag enligt strategiska planen 20 Il och flerårsplan Delårsrapport april2012. Pressmeddelande Beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. ~~ndes signatur Utdragsbestyrkande

20 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:234 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON Kommunens delårsrapport april 2012 Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari -april Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag samt delas ut i tryckt version på kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen lämnar en redogörelse för delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avrapportering av uppdrag enligt strategiska planen och flerårsplan Delårsrapportjanuari- april2012. F örslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nei l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvgg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål el)ugl!>sc<i.qjlid_iruwn~jlj_m_im: x handboken E i akt

21 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:234 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 5 Påverkar ärendet Översiktalanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x 8 Mål: uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässi ål enligt den strategis planen. '/.., sanne Erixon Tf förvaltningsche r7{ t/tlt:~-----~ Kenneth Erl~on Ekonomichef Expediera till

22 RAPPORT l (25) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, januari till april 2012 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under januari till april2012 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen från flerårsplan. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen från strategisk plan är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag, Räddningstjänsten har få möjligheter att uppnå målet då antalet företag som levererar brandutrustning är begränsat. Övriga nämnder samt kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Inget är inrapporterat under perioden. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Projektering pågår av överföringsledningen mellan Uddevalla och Orust. KUSTO-utredningen (samverkan mellan Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) är framtagen och presenterad för styrgruppen. Vidare arbete utifrån utredningen avvaktas i väntan på beslut om VA-ärende om bolagisering. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Inget är inrapporterat under perioden. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att valkrets III upphör och dess distrikt flyttas över till valkrets I och Il.

23 RAPPORT 2 (25) DNR UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Tekniska nämnden har genomfört två servicedek1arationsundersökningar, vinterväghållning och V A verksamhet. Båda innehåller en fråga om bemötande. Resultatet av undersökningen redovisas på nämndens sammanträde 14 juni. Under våren har förvaltningschefbesökt verksamheternas arbetsplatsträffar och där diskuterat Uddevalla kommuns värdegrund. En kundtjänst på 9 personer är från och med 2 maj inrättad på Tekniska kontoret. En kundtjänstchef är tillsatt som kommer att leda utvecklingen av gruppen och funktionen. Arbetet är påbörjat och flera områden är utpekade för att öka tillgängligheten, servicen och säkerställa ett bra bemötande. Detta kommer också innebära en minskad belastning ute i verksamheterna. Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med att implementera Uddevalla kommuns värdegrund hos alla medarbetare. Detta sker bl. a. genom att alla enheter har reviderat sina bemötandepolicys som togs fram redan 2005, och att cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Avvikelserna som kommer in till verksamheterna handlar till stor del om bemötande och dessa processas i berörda grupper för att medvetandegöra vem vi finns till för. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen ska starta upp reflektion i alla arbetsgrupper. Detta ska bidra till att vi har ett gott bemötande och hög kvalitet på vått arbete. Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har alla medarbetare genomfört en heldag med fokus på uppdraget. Arbetet fortsätter på olika sätt utifrån underlag från denna dag. Inom Västra Götaland har ett gemensamt projekt för miljöförvaltningar i kommunerna påbörjats. Projektet är inriktat på bemötande. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på flera sätt för att förbättra bemötandet via föreläsning, genomgång av kommunens värdegrund på arbetsplatsträffar, individuellt via medarbetarsamtal samt att inför arrangemang diskutera hur personalen ska bemöta medverkande och publik. Arbete pågår också för att öka servicenivån och att bibehålla men också öka antalet besökare till verksamheterna. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter diskuteras kommunens värdegrund och bemötandepolicy löpande på arbetsplatsträffar och i andra möten. I vissa fall förtydligas dessa med egna policys eller regler. Inom kommunstyrelsens verksamheter har medarbetarna arbetat med bemötandefrågor på arbetsplatsträffar och särskilda seminarier. Inom kommunens växel arbetar medarbetarna med sitt bemötande genom samlyssning av samtal, att på möten ta upp hur man tar emot samtal och hänvisar inom kommunen. 4. Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Tekniska nämnden möter bland annat upp detta genom att från och med den 2 maj inrättat en kundtjänst på 9 personer. En kundtjänstchef är tillsatt som kommer att leda utvecklingen av gruppen och funktionen. Arbetet är påbörjat och flera områden är utpekade för att öka tillgängligheten,

24 RAPPORT 3 (25) DNR UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET servicen och säkerställa ett bra bemötande. Bland annat är det nu ett telefonnummer in. Deltagare från Tekniska kontoret sitter med i kommunens informationsgrupp. Bland annat diskuteras hur distributionen av information på hemsidan kan bli snabbare och mer effektiv när det exempelvis gäller vattenläckor och liknande. Arbete pågår med nya rutiner inom V A-kundtjänst för att bättre svara mot de behov som ställs på oss från våra abonnenter. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har påbötjat detta arbete genom en förvaltningsgemensam utbildningsdag. Socialnämndens verksamheter är verksamma alla tider på dygnet, året runt. Öppenhet, respekt och professionalitet utgör grunden när tillgänglighet diskuteras. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt med sociala medier och håller hemsidor och Facebook-sidor uppdaterade och aktuella. En utökning har genomförts av öppettiderna i Fridhemshallen samt Rimnershallen. Vissa spår och leder samt badplatser har tillgänglighetsanpassat Dialog förs med föreningslivet för att de ska kunna ha tillgång till vissa av anläggningarna även när dessa är obemannade. Delar av förvaltningens verksamhet har varit på en informationsträff för särskilda handikappomsorgens basutbildning angående tillgängligheten till anläggningarna samt den verksamhet som bedrivs. Inom förskolan är möjligheterna att tillgodose föräldrars förstahandsval av placering är begränsat i vissa geografiska områden. Det varierar över tid vilka områden detta gäller. För tillfället gäller det Bokenäsområdet samt södra Uddevalla. Förskolan arbetar för att öka tillgängligheten av den dygnetruntöppna verksamheten. Förskolekontoret är beläget i centrala Uddevalla vilket ger möjlighet att besöka oss fysiskt. Tillgängligheten vad gäller våra telefonkontakter har setts över. Inom grundskolan har webbredaktören som ansvar att hålla sig uppdaterad kring nya tillgänglighetsregler och verktyg och arbetar kontinuerligt för att grundskolans allmänna information är lättillgänglig. W ebbredaktören ansvarar också tillsammans med rektor och webbansvariga för att grundskolornas egna hemsidor följ er tillgänglighetsreglerna. De tillgänglighetsföreskrifter som gäller för uddevalla.se kan alla som är webbansvariga i grundskolan ta del av och följa. W ebbredaktören erbjuder kontinuerligt kurser i hur man tillgängliggör sin skolas webbplats. Det finns också material på intranätet där man kan ta del av föreskrifterna på egen hand. Vuxenbildningen upprätthåller en god tillgänglighet genom uppdaterad hemsida, annonser, mailkontakter, telefon, artiklar och besök. Verksamheten bjuder dessutom in till informationstillfållen. 5. Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum Inget är inrapporterat under perioden.

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118 Blad 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ersättningar till förtroendevalda i kommunala

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer