KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Annica Åberg, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen fdre sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Ann i ca Åberg (e-post eller telefon, se ovan)

3 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Föredragningslista l (2) SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige PLATS OCH TID Bohusläns museum, kl. 13:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Medborgarförslag från Kiomars Heydar KS/2012: 123 angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel 3. Motion från Hans J onasson (UP) om 19 KS/2009:345 kommunens arvodesregler 4. Kommunens delårsrapport april 2012 KS/2012: Kommunens flerårsplan med KS/2011 :607 budget 2013, samt investeringsbudget 2013 Se bilaga Se bilaga 6. Framtagande av kommunövergripande KS/2012:221 ungdomspolitiskt program med anledning av LUPP-undersökning Avtal om upplåtelse av hamnområden till KS/2012:277 Uddevalla Hamnterminal AB 8. Samordning av VA-verksamheterna i KS/2012:276 Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner 9. V A anläggningsavgift för annan fastighet KS/2012:279 (industri) l O. Ändring av valkretsindelning i Uddevalla KS/2012:255 kommun

4 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 11. Ändring av valdistriksindelning i Uddevalla kommun KS/2012: Ärsredovisning 2011 får Bostadsstiftelsen Uddevallahem KS/20 12:251 Se bilaga 13. Ärsredovisning 2011 för stiftelsen KS/2012:268 Ljungskilehem 14. Allmänna lokala ordningsfårskrifter för KS/20 12:31 O Uddevalla kommun rörande olovlig camping 15. Socialnämndens begäran om godkännande av KS/2012:281 investering för gruppbostad LSS. 16. Val av ledamot tillika ordfårande i tekniska KS/20 12:270 nämnden samt val av kommunalråd på 30 % efter Henrik Sundström (M) 17. V al av ersättare i valnämnden efter Pia Kronvall (S) KS/2012: Anmälningsärenden 19. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till A1ma-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e-post

5 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 143 Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel (KS/2012:123) Sammanfattning Förslagsställaren felreslår att det kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen den 24 oktober ska få en internationell prägel samt att Uddevalla FN-forening tillfrågas att bli medarrangör. Kommunfullmäktige beslutade remittera forslaget till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och kommunfullmäktiges presidium delar uppfattningen att inslag som uppmärksammar internationella aktiviteter, t. ex. FN-dagen, inspirerar och ökar forståelsen for andra kulturer. Det bör dock vara olika inslag, inte ett årligt återkommande tema. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarforslag. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarforslaget. ~rdes signatur Utdragsbestyrkande

6 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:123 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Administrativ chef Timo Rahkonen TELEFON Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel Sammanfattning F örslagsställaren föreslår att det kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen den 24 oktober ska få en internationell prägel samt att Uddevalla FN-förening tillfrågas att bli medarrangör. Kommunfullmäktige beslutade remittera förslaget till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och kommunfullmäktiges presidium delar uppfattningen att inslag som uppmärksammar internationella aktiviteter, tex FN-dagen, inspirerar oeh ökar förståelsen för andra kulturer. Det bör dock vara olika inslag, inte ett årligt återkommande tema. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokol Medborgarförslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun 4 Påverkar ärendet Mlli.ölnåL~JjgtJlg\l.ilJDllill!bslilliD_LmjJ.jQ: handboken 5 Påverkar ärendet översikmlanen.ja Nej Ej akt x x x x -- x

7 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:123 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET x x x anne Erixon Tf förvaltningschef (~~ Administrativ chef

8 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Medborgarförslag från Kiomars Heydar angående ett årligt kommunfullmäktigemöte med internationell prägel (KS/2012:123) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

9 Medborgarförslagets ärende ETT årligt KF-möte med internationell prägel Ditt medborgarförslag Uddevalla kommun har ett mycket aktivt utbyte med sina vänorter, men det sker också mycket andra internationella kontakter inom kommunens alla verksamheter. Inte minst inom skolan. Även andra händelser långt bort i världen kan påverka verksamheter i vår kommun. Att få en förståelse för andra kulturer och inspiration genom att se hur andra löser sina dagliga problem och utmaningar, kan ge utveckling av vår egen verksamhet. Det är dock mycket sällan kommunens medborgare får ta del av de erfarenheter som görs. Mitt förslag är att ett av kommunfullmäktiges möten, gärna oktober eller novembermötet som ligger nära FN-dagen, den 24 oktober, får en internationell prägel. FN-föreningen i Uddevalla kan vara samarrangör och hjälpa till med att ta fram förslag på programinnehåll. Mötet kan inledas med att man lyfter fram ett eller flera av de internationella aktiviteter som har ägt rum under året. Jag yrkar: Att det Kommunfullmäktigesammanträde som äger rum närmast FN-dagen (24 oktober) Skall få en internationell prägel. Att Uddevalla FN-förening tillfrågas att bli medarrangör. Förnamn och efternamn Klomars Heydar Adress Oxevik 302 Postnummer UDDEVALLA KOMMUN Kornmunstyrelsen Kornmun ledningskontoret iiiiii?.m:-- --ro'"'"!ane-pl.ant-stecl<ning i20)2."12_3_-l j Postadress Uddevalla E-post Telefon

10 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 144 Motion från Hans Jonasson (UP) om 19 kommunens arvodesregler (KS/2009:345) Sammanfattning Motionären yrkar att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Hösten 2009 bildades en partisammansatt arvodeskommitte med representanter från samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, vari motionären ingick. Hösten 2010 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om de ekonomiska ersättningarna till f6rtroendevalda att gälla från l januari Bestämmelsen reviderades då från grunden. Hela 19 har fått annan inriktning varfdr motionärens yrkande kan anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bestämmelser om ekonomiska ersättningarna till f6rtroendevalda - arvodesregler 19. Kommunfullmäktiges protokoll O, 172. Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen f6reslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed är besvarad. ~l Jrandes signatur Utdragsbestyrkande

11 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2009:345 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) om att avskaffa 19 i de ekonomiska ersättningarna för förtroendevalda Sammanfattning Motionären yrkar att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Hösten 2009 bildades en partisammansatt arvodeskommitte med representanter från samtliga partier representerade i kommunstyrelsen, vari motionären ingick. Hösten 2010 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om de ekonomiska ersättningarna till förtroendevalda att gälla från l januari 20 Il. Bestämmelsen reviderades då från grunden. Hela 19 har fått annan inriktning varför motionärens yrkande kan anses besvarad. Beslutsunderlag Bestämmelser om ekonomiska ersättningarna till förtroendevalda - arvodesregler 19 -beslut i KF 20 l O-l 0-13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed är besvarad

12 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2009:345 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvgg kommun 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken 5 Påverkar ärendet Översiktulanen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns mäl kopplade till ärendet Ja Nci Ei akt x x x x x x x x (._(.~:/:~:/)(/J~ t/c- ' - /--~ /" t/ /{,. /L-L-' 'l./ Susanne rixon Tf Förvaltningschef Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

13 UaFS Blad 8 Utbetalning 18 Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. Ekonomisk ersättning till ordföranden och vice ordföranden i nämnderna 19 För ordföranden, vice ordföranden eller andra förtroendevalda med heltids-, deltidsarvode utgår ersättning enligt bilaga 2. För ordföranden, vice ordföranden eller andra förtroendevalda med heltids-, deltidsarvode utgår inte ersättning enligt 3- l O. Dock har de rätt till arvode i kommunfullmäktige. Pensionsfönnån kommer att utgå enligt "Pensionsbestämmelser för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag". Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB (kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, SKTF, SSR, Ledarna, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademikeralliansen). Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. Vid övrig frånvaro från uppdrag sker detta i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme. Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. Ekonomis]{ ersättning till kommunalråd 19 a För kommunalråd utgår ersättning enligt beloppsbilaga l. För kommunalråd utgår inte ersättning enligt 3- l O. För kommunalråd kommer pensionsförmån att utgå enligt "Pensionsbestämmelser för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag."

14 UaFS Blad 9 Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB (kollektivavtal med Svenska kommunalarbetarförbundet, SKTF, SSR, Ledarna, Vårdfårbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademikeralliansen). Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. Vid övrig frånvaro från uppdrag sker detta i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid beslut om avdrag sker detta med en timme får varje frånvarotimme. Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordfårande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande. Anmärkning: for berörda kommunalråd tillämpas övergångsbestämmelser som innebär att denförtroendevalde kan välja om pensionsbestämmelsen enligt 19b eller pensionsbestämmelsen gällande 2010 skall tillämpas. Val skall göras vid ingången av mandatperioden Frånvaro från den förtroendevaldes uppdrag 20 Utgår Samordning 21 Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller stiftelser, har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt beloppsbilaga l. Heltidsarvoderade har inte rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan. 22 För ledamot som inte är kommunalråd, ordförande eller vice ordförande men har omfattande politiska uppdrag som motsvarar 30 % eller mer, får personal utskottet, efter framställan av ledamoten, fatta beslut om vilka ersättningsbestämmelser som skall gälla.

15 UaFS Blad 12 Bilaga 2 Omfattningen av förtroendevalda uppdrag Bygger på Kommentar kr/månad Befattning Utjämnat ersättning Ordf. soc 75% kr Vice ordf. so c 55% kr Ordf. bun Vice ordf. bu n 65% kr 45% kr Ordf. TN Vice ordf. TN Ordf. MSB Vice ordf. MSB 50% kr 30% kr 50% kr 30% kr Ordf. Kultur/friti Vice ordf. 50% kr 30% kr Ledamot/ ersättare KS Ledamot! ersättare KS i utskott NAU,PU 12 % kr Gäller enbart för de som har ovanstående befattning och som dessutom är KS ledamot/ersättare. Ersättningen för detta utökas på ovanstående ersättningar. Ex Ordf TN får då månadsersättning = kronor och omfattning på uppdraget blir 62% 3 % kr Se kommentar ovan

16 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 172 Motion från Hans Jonasson (UP) om 19 kommunens arvodesregler (KS/2009:345) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat Ralph Steen, Roland Utbult, Marie-Louise Ekberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunledningskontoret förvaltningschef Utdrags bestyrkande

17 [j 9 I kommunens arvodesregler finns lukrativ paragraf med följande lydelse: 19 Personalutskottet kan besluta om att utge ersättning till förtroendevald som har omfattande kommunala uppdrag. Med omfattande uppdrag avses sysselsättningsgrad på 40 % av heltid. Personalutskottet fastställer en nivå som inkluderar årsarvode, timarvode samt ersättning för förlorad arbetsoch semesterinkomst och pension (se 3). Den fastställda ni vån beräknas på den kommunalrådslön som l: e och 2: e vice ordförande har i kommunstyrelsen. Ersättningen betalas ut med en tolftedel per månad. Sättet att räkna fram tjänstgöringsgraden sker lite förenklat följande princip: Politikerns fasta arvoden divideras med timarvodet (ca 110 kr) man får vid ett sammanträde gånger den timlön ett kommunalråd har (ca 250 kr). Den ekvationen innebär att man direkt mer än dubblerar sitt fasta arvode. Därefter får man kommunalrådens timlön för alla sammanträden man antas gå på under det kommande året. Dessutom får man kommunalrådens timlön för l timmes resa till och från den antagna sammanträdet 1 Och som slutgiltig tröst får man även en rejäl pensionsinbetalning i slutet på året. Det finns mycket man kan säga om den här kalkylen med det som är anmärkningsvärt är att det inte sker någon kontroll av den som mottar arvodet också går på de möten som ligger till grund för arvodet. Faktum är att man i många fall inte ens kontrollerar om så många möten överhuvudtaget är inplanerade. Nu kan man tycka att förtroende valda som värnar etik och moral säkert agerar på ett sätt som är rimligt men det ställer jag mig frågande till. När jag granskat de som har 19 arvode har jag upptäckt följande avarter: I kommunens arvodes regler kan man läsa följande Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan. Men har man bara 99 % så kan man plocka ut fullt arvode för att man sitter ordförande i ett bolag och på så sätt få sammantaget mer i lön än ett l 00 % arvoderat kommunalråd. Man kan trots att man har mer över l 00 % i arvode från Uddevalla kommun åka iväg på nästm1 6 semester veckor mitt under den tidsperiod som arvodet beräknar att man är i tjänst. Det innebär att man från varar under budgetarbetet, arbetsutskottsmöte mm utan att det påverkar ersättningen. Istället återgår man i tjänst under Juli månad då skolverksamhen ligger nere. Man kan trots att man jobbar heltid för Uddevalla kommun sitta i hovrätten i sammanlagt 39 dagar under ett och samma år. Vid samtliga dessa dagar kan man dessutom påstå till 1 Ä ven om man har sammanträdestid på 8 timmar fä r man även lön för att resa till och från mötet. Likaså om det är flera möten samma dag så ger beräkning l timmes reselön för alla möten.

18 Hovrätten att man har en förlorad arbetsförtjänst i sitt eget företag och på så sätt få ut kronor, och därtill hovrättsarvode på kr. Man kan få arvode beräknat på att man har 12 sammanträden i KS fastän man går på 9 st. Man kan få arvode beräknat på att man har 11 sammanträden i Hälsopolitiska rådet fastän hälsopolitiska rådet aldrig har mer än 5 möten per år, och av de 5 kan man frånvara vid 2 och ett halvt möte. Man kan få arvode beräknat på att man har 11 sammanträden i Fyrbodal fastän man bara deltar på 8. Man kan få arvode beräknat på att man har 4 sammanträden i Handikaprådet fastän man uteblir från tre och ett halvt möte. Man kan som ordförande i en beredning få arvode för 22 möten a 8 timmar, d.v.s. fler möten än vad någon annan nämnd eller styrelse är i närheten av. Medans verkligt utfall är 7 möten där sammanträdestiden i regel är i snitt 3 timmar. Det innebär att enbart arvodet för resorna till och från på 22 timmar översteg det protokollförda utfallet. Intressant att notera i sammanhanget är att en annan ledamot i samma beredning med 19 arvode fick 4 * 8 timmar i arvode för samma uppdrag (det kan väl påpekas att denne person inte tillhörde alliansens privilegierade skara). Man kan åka iväg l vecka till Tunisen på en heltidsutbildning för sitt företag och trots att man bevisligen jobbar i sitt företag kan man ändå ta ut full lön av Uddevalla kommun för samma vecka. Under den här mandatperioden har kostnaden för politiken skenat och den stora orsaken till det är inte fritidspolitikerna utan alla yrkespolitiker som införts med hjälp av 19. Jag yrkar därför i första hand Att systemet med 19 arvoden omedelbart avskaffas. Om inte min första att sats inte vinner bifall yrkar jag Att personalutskottet befrias från att besluta om fasta politiska tjänster och att det istället är kommunfullmäktige som beslutar om att arvodera politiker enligt 19. Att en omedelbart tas fram ett regelverk som förhindrar den typ av missbruk av arvodessystemet som beskrivs ovan. Hans Jonasson

19 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNS!YRELSEN 146 Kommunens delårsrapport april 2012 (KS/2012:234) Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets fdrsta delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari -april Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag samt delas ut i tryckt version på kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen lämnar en redogörelse fdr delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse A vrapportering av uppdrag enligt strategiska planen 20 Il och flerårsplan Delårsrapport april2012. Pressmeddelande Beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. ~~ndes signatur Utdragsbestyrkande

20 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:234 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON Kommunens delårsrapport april 2012 Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari -april Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag samt delas ut i tryckt version på kommunstyrelsens sammanträde Ekonomiavdelningen lämnar en redogörelse för delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avrapportering av uppdrag enligt strategiska planen och flerårsplan Delårsrapportjanuari- april2012. F örslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nei l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvgg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål el)ugl!>sc<i.qjlid_iruwn~jlj_m_im: x handboken E i akt

21 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:234 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 5 Påverkar ärendet Översiktalanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x 8 Mål: uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässi ål enligt den strategis planen. '/.., sanne Erixon Tf förvaltningsche r7{ t/tlt:~-----~ Kenneth Erl~on Ekonomichef Expediera till

22 RAPPORT l (25) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, januari till april 2012 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under januari till april2012 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen från flerårsplan. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen från strategisk plan är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag, Räddningstjänsten har få möjligheter att uppnå målet då antalet företag som levererar brandutrustning är begränsat. Övriga nämnder samt kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Inget är inrapporterat under perioden. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Projektering pågår av överföringsledningen mellan Uddevalla och Orust. KUSTO-utredningen (samverkan mellan Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) är framtagen och presenterad för styrgruppen. Vidare arbete utifrån utredningen avvaktas i väntan på beslut om VA-ärende om bolagisering. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Inget är inrapporterat under perioden. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att valkrets III upphör och dess distrikt flyttas över till valkrets I och Il.

23 RAPPORT 2 (25) DNR UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Tekniska nämnden har genomfört två servicedek1arationsundersökningar, vinterväghållning och V A verksamhet. Båda innehåller en fråga om bemötande. Resultatet av undersökningen redovisas på nämndens sammanträde 14 juni. Under våren har förvaltningschefbesökt verksamheternas arbetsplatsträffar och där diskuterat Uddevalla kommuns värdegrund. En kundtjänst på 9 personer är från och med 2 maj inrättad på Tekniska kontoret. En kundtjänstchef är tillsatt som kommer att leda utvecklingen av gruppen och funktionen. Arbetet är påbörjat och flera områden är utpekade för att öka tillgängligheten, servicen och säkerställa ett bra bemötande. Detta kommer också innebära en minskad belastning ute i verksamheterna. Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med att implementera Uddevalla kommuns värdegrund hos alla medarbetare. Detta sker bl. a. genom att alla enheter har reviderat sina bemötandepolicys som togs fram redan 2005, och att cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Avvikelserna som kommer in till verksamheterna handlar till stor del om bemötande och dessa processas i berörda grupper för att medvetandegöra vem vi finns till för. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen ska starta upp reflektion i alla arbetsgrupper. Detta ska bidra till att vi har ett gott bemötande och hög kvalitet på vått arbete. Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har alla medarbetare genomfört en heldag med fokus på uppdraget. Arbetet fortsätter på olika sätt utifrån underlag från denna dag. Inom Västra Götaland har ett gemensamt projekt för miljöförvaltningar i kommunerna påbörjats. Projektet är inriktat på bemötande. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på flera sätt för att förbättra bemötandet via föreläsning, genomgång av kommunens värdegrund på arbetsplatsträffar, individuellt via medarbetarsamtal samt att inför arrangemang diskutera hur personalen ska bemöta medverkande och publik. Arbete pågår också för att öka servicenivån och att bibehålla men också öka antalet besökare till verksamheterna. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter diskuteras kommunens värdegrund och bemötandepolicy löpande på arbetsplatsträffar och i andra möten. I vissa fall förtydligas dessa med egna policys eller regler. Inom kommunstyrelsens verksamheter har medarbetarna arbetat med bemötandefrågor på arbetsplatsträffar och särskilda seminarier. Inom kommunens växel arbetar medarbetarna med sitt bemötande genom samlyssning av samtal, att på möten ta upp hur man tar emot samtal och hänvisar inom kommunen. 4. Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Tekniska nämnden möter bland annat upp detta genom att från och med den 2 maj inrättat en kundtjänst på 9 personer. En kundtjänstchef är tillsatt som kommer att leda utvecklingen av gruppen och funktionen. Arbetet är påbörjat och flera områden är utpekade för att öka tillgängligheten,

24 RAPPORT 3 (25) DNR UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET servicen och säkerställa ett bra bemötande. Bland annat är det nu ett telefonnummer in. Deltagare från Tekniska kontoret sitter med i kommunens informationsgrupp. Bland annat diskuteras hur distributionen av information på hemsidan kan bli snabbare och mer effektiv när det exempelvis gäller vattenläckor och liknande. Arbete pågår med nya rutiner inom V A-kundtjänst för att bättre svara mot de behov som ställs på oss från våra abonnenter. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet har påbötjat detta arbete genom en förvaltningsgemensam utbildningsdag. Socialnämndens verksamheter är verksamma alla tider på dygnet, året runt. Öppenhet, respekt och professionalitet utgör grunden när tillgänglighet diskuteras. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt med sociala medier och håller hemsidor och Facebook-sidor uppdaterade och aktuella. En utökning har genomförts av öppettiderna i Fridhemshallen samt Rimnershallen. Vissa spår och leder samt badplatser har tillgänglighetsanpassat Dialog förs med föreningslivet för att de ska kunna ha tillgång till vissa av anläggningarna även när dessa är obemannade. Delar av förvaltningens verksamhet har varit på en informationsträff för särskilda handikappomsorgens basutbildning angående tillgängligheten till anläggningarna samt den verksamhet som bedrivs. Inom förskolan är möjligheterna att tillgodose föräldrars förstahandsval av placering är begränsat i vissa geografiska områden. Det varierar över tid vilka områden detta gäller. För tillfället gäller det Bokenäsområdet samt södra Uddevalla. Förskolan arbetar för att öka tillgängligheten av den dygnetruntöppna verksamheten. Förskolekontoret är beläget i centrala Uddevalla vilket ger möjlighet att besöka oss fysiskt. Tillgängligheten vad gäller våra telefonkontakter har setts över. Inom grundskolan har webbredaktören som ansvar att hålla sig uppdaterad kring nya tillgänglighetsregler och verktyg och arbetar kontinuerligt för att grundskolans allmänna information är lättillgänglig. W ebbredaktören ansvarar också tillsammans med rektor och webbansvariga för att grundskolornas egna hemsidor följ er tillgänglighetsreglerna. De tillgänglighetsföreskrifter som gäller för uddevalla.se kan alla som är webbansvariga i grundskolan ta del av och följa. W ebbredaktören erbjuder kontinuerligt kurser i hur man tillgängliggör sin skolas webbplats. Det finns också material på intranätet där man kan ta del av föreskrifterna på egen hand. Vuxenbildningen upprätthåller en god tillgänglighet genom uppdaterad hemsida, annonser, mailkontakter, telefon, artiklar och besök. Verksamheten bjuder dessutom in till informationstillfållen. 5. Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum Inget är inrapporterat under perioden.

Vi fem partier har enats om att bilda en majoritet för att tillsammans ta ansvar för att leda Uddevalla kommun under den kommande mandatperioden.

Vi fem partier har enats om att bilda en majoritet för att tillsammans ta ansvar för att leda Uddevalla kommun under den kommande mandatperioden. Politisk plattform för majoritetspartierna i Uddevalla kommun 2011-2014 Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet Vi fem partier har enats

Läs mer

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2016-12-14 68 Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet 2016-09-07 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsopolitiska rådet Plats och tid: Koch, Kommunhuset Forum kl. 09.00-12.00 ande: Åsa Karlsson (S), kommunstyrelsen, ordf. Ulla Gustafsson (M), kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 1 (6) 2014-05-27 Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 2018 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 i kommunallagen (1991:900).

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktige

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Datum 2017-11-10 Kommunstyrelsens förvaltning Kansliet Vår handläggare Kanslichef Eva Kristina Andersson Kompletterande handlingar till kommunfullmäktige Ärende 24 Interpellation

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer