6 Dnr 12K Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 september 2012 beslutades om förslag till ändring i dokumentet Bestämmelser om ersättningar mm för kommunalt förtroendevalda att gälla fr om 2011, fastställt i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges valberednings förslag till ändring: Under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Vidare tillförs regelverket kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009, 43, dnr 09.K , om Principer för deltagande i kurser/konferenser anordnade av partier. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Vidare tillförs regelverket kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009, 43, dnr 09.K , om Principer för deltagande i kurser/konferenser anordnade av partier. Beslutsunderlag - Valberedningens beslut den 28 september 2012, 5. - Förslag till ändrat regelverk, daterat den 28 december Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

2

3 VINDELNS KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3(4) 5 Ersättning för deltagande vid kurser och konferenser Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. I Regelverk för ersättningar/arvodering Bestämmelser om ersättningar mm för kommunalt förtroendevalda att gälla fr om 2011, fastställt i kommunfullmäktige , finns följande lydelse i 5 Sammanträdesarvode/ förrättningsarvode; Arvodet för förrättning eller annat särskilt uppdrag skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I det andra dokumentet Reglementen för Vindelns kommuns styrelse och nämnder fastställt i kommunfullmäktige , 30, finns följande stycke på sid 6; Ordföranden Nämndens ordförande ska; Följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, med särskild inriktning mot ekonomi och effektivitet, samt ta initiativ i dessa frågor Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat Sista raden i stycket anses stå i strid med vad som anges i det allmänna regelverket för ersättningar/arvoden. Valberedningens beslut: I Bestämmelser om ersättningar mm för kommunalt förtroendevalda, att gälla fr.o.m föreslås följande ändringar; Under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Justerare Utdragsbestyrkande

4 VINDELNS KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(4) I Reglementen för Vindelns kommuns styrelse och nämnder föreslås följande ändringar; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. Justerare Utdragsbestyrkande

5 Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda (Förslag till ändringar i rött) Fastställt i Kommunfullmäktige den 23 april 2012, 32

6 Fastställt av Kommunfullmäktige 2 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för a) Kommunfullmäktige b) ledamöter av beredning som Fullmäktige tillsatt c) ledamöter av Kommunstyrelsen och ledamöter av annan kommunal nämnd samt revisorer d) ledamöter av Kommunstyrelsens och annan kommunal nämnds arbetsutskott, beredning och dess ledamöter i samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer och presidieträffar e) av kommunen utsedda ledamöter i taxeringsnämnder och andra organ till vilka de utsetts i egenskap av kommunala förtroendemän, samt f) ersättare till under ovan angivna förtroendemän. Det ankommer på Kommunstyrelsen att besluta om arvode skall utgå till ledamöter och ersättare i annan beredning än som ovan under b), d) och f) nämnts. 2 Ersättningsformer Ersättning kan ges i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också ges för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget, enligt de regler som anges i 6 och Ersättningens storlek Arvoden kopplas till arbetskostnadsindex enligt SCB-statistik över genomsnittliga månadslöner i primärkommunal verksamhet (Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)). Uppräkning sker kalenderårsvis med jämförelsemånad oktober. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige och anges i andel av genomsnittlig månadsslön för primärkommunal sektor. Vid omvandling till årslön används faktor 12 och vid omvandling till timlön anges faktor 1/165.

7 Fastställt av Kommunfullmäktige 3 4 Årsarvode Årsarvode till kommunalt förtroendevalda beslutas av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige, se bilaga. Majoriteten disponerar totalt en summa motsvarande 284 % av genomsnittlig årslön enligt 3 till fasta arvoden. Till insyns råd disponerar oppositionen totalt 32 % av genomsnittlig årslön enligt 3 till fasta arvoden. Reducering av årsarvodet sker proportionellt vid frånvarotid utöver en månad, semester ej inräknad. Arvodet tillfaller då den som träder in i den frånvarandes ställe. Följande förrättningar ingår i årsarvodet; 1. Förberedelse för sammanträden. 2. Kontinuerligt följande av förvaltningsarbetet. 3. Överläggningar med tjänsteman eller annan anställd. 4. Besök på förvaltningar för information, utan ordning eller påskrift av handling. 5. Mottagning för, och information till föreningar och allmänheten, telefonsamtal och liknande. 6. Utövande av delegationsbeslut. 7. Information till de politiska organisationerna som är representerade i kommunfullmäktige. 8. Representation vid uppvaktningar. (Ny mening enligt valberedningens förslag) Samtliga årsarvoden inkluderar utlägg för telefon, porto m m. I årsarvodet ingår även semesterersättning. Utöver årsarvodet ges ersättning för protokollförda sammanträden, förrättningar eller annat särskilt uppdrag. (Se 5). Årsarvodet för Kommunstyrelsens ordförande/kommunal-rådet anses motsvara en tjänstgöringstid av 40 tim/vecka. Årsarvodet till överförmyndaren omfattar åtaganden enligt 19:e kapitlet föräldrabalken.

8 Fastställt av Kommunfullmäktige 4 5 Sammanträdesarvode/förrättningsarvode Arvode för protokollfört sammanträde inom organ enl 1 ges för de första tre timmarna med ett belopp motsvarande 360 % av timlön enligt 3. För sammanträdestid som överstiger tre timmar ges arvode med 120 % av timlön per timme. Arvodet beräknas efter varje påbörjad halvtimme. Till sammanträdestiden får ledamot eller ersättare lägga maximalt två timmar för partigruppsmöte som hålls med anledning av Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige sammanträden, samt en timme för partigruppsmöte som hållits med anledning av någon av övriga nämnders sammanträde. Kortare sammanträden än tre timmar ersätts motsvarande tre timmars tjänstgöring. Den förtroendevalde som på grund av uppdraget måste avstå från större del av förvärvsarbetet än vad uppdraget kräver erhåller ersättning motsvarande förlorad arbetsförtjänst enligt 6. Ledigheten skall styrkas av den förtroendevalda. Förrättningsarvode ges med 100 % av timlön per timme. Arvodet beräknas efter varje påbörjad halvtimme. Arvodet för förrättning eller annat särskilt uppdrag skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. Förrättningsarvode ges för förrättningsuppdraget inklusive restid till och från uppdraget. Förrättningsarvode gäller från hemmet. För fast arvoderade politiker gäller det från kommunhuset. Möjlighet ges till ej tjänstgörande ledamöter att 2 gånger per år närvara och erhålla ersättning vid fullmäktiges, styrelsens och nämndernas möten. Arvode ges ej för tid mellan kl 0 6 (gäller ej valdeputerade). I arvodet ingår semesterersättning. Till kommunstyrelsens ordförande/ kommunalrådet medges ej arvode förutom arvode för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträde för därtill vald ledamot. 6 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Utöver arvode för sammanträde kan ersättning ges för förlorad arbetsförtjänst. Förlorad arbetsförtjänst skall styrkas av den förtroendevalde.

9 Fastställt av Kommunfullmäktige 5 För egenföretagare ges ersättning för förlorad arbetsförtjänst motsvarande sjukpenninggrundande inkomst enligt försäkringskassans beslut. 7 Arvode för justering Arvode för justering av protokoll ges med 100 % av timlönen. Vid justering som tar längre tid än 1 timme ges förrättningsarvode. Förutom arvode ges reseersättning enligt 9. 8 Traktamente Traktamente ges vid sammanträde eller förrättning utom kommunen enligt regler som gäller för kommunens anställda. 9 Resekostnadsersättning Resekostnadsersättning till och från sammanträde eller förrättning ges i enlighet med kommunens regler för ersättning för resa med egen bil i tjänsten (det högre beloppet). I normal fallet medges reskostnadsersättning från mantalskrivningsorten. Men kan även gälla från annan tillfällig adress, ex fritidshus. För Kommunstyrelsens ordförande gäller att tjänstestället är lika med kommunkontoret. Samåkning skall alltid ske i möjligaste mån. 10 Ersättning för övriga kostnader Ersättning enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av respektive styrelse/nämnd. 11 Pensionsregler För heltidsarvoderade uppdrag gäller pensionsbestämmmelser (PBF). För övriga ingår ersättning för pension i sammanträdesarvodet. Den förtroendevalde ansvarar själv för att avsätta del av arvodet till framtida pension.

10 Fastställt av Kommunfullmäktige 6 12 Ledigheter Kommunala förtroendemän kan ej anses vara arbetstagare i semesterlagens mening. Heltidsengagerad förtroendeman erhåller ledighet från sina kommunala sysslor under en viss tid utan att arvodet reduceras. Ledighetens längd skall motsvara den semester som arbetstagare i motsvarande ålder enligt AB är berättigad till. Ledigheten förläggs i tid efter samråd med oppositionsråd och kommunchef. Ersättning vid frånvaro på grund av bl a sjukdom, värnpliktstjänstgöring, civilförsvarstjänstgöring, havandeskap eller barns födelse följer bestämmelserna i AB. 13 Tolkning av bestämmelser Frågor angående tolkning av dessa bestämmelser avgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott som även får utfärda anvisningar till bestämmelserna. 14 Utbetalning av arvoden Utbetalning av arvoden för protokollförda sammanträden sker månadsvis och månaden efter det att uppdraget fullgjorts genom löneenhetens försorg. Räkningar för förrättningar och resor ska lämnas in månaden efter förrättningen ägt rum. Rätten till ersättning förfaller efter tre månader från förrättningstillfället. Räkningarna ska lämnas in förvaltningsvis. Av räkningen ska det tydligt framgå vad förrättningen/resan avser, både ändamål och resmål. Där förrättningen sträcker sig över flera dagar ska räkningen åtföljas av ett program eller inbjudan. Förlorad arbetsförtjänst och ersättning för övriga kostnader skall strykas av den förtroendevalde innan utbetalning sker.

11 Fastställt av Kommunfullmäktige 7 15 (ny paragraf tillförs regelverket, enligt beslut i KF 15 juni 2009, 43) Principer för deltagande i kurser/konferenser anordnade av partier Omfattning: Varje politiskt parti som är representerad i kommunfullmäktige Kommunen bekostar: Kurs/konferensavgift, resa, boende (för resa och boende tillämpas kommunens normala regler) Begränsningar: En person och en kurs/konferens per parti och år Kursen/konferensen ska vara inom Sverige Kommunen betalar kostnader för resor och boende i upp till tre dygn Inget arvode betalas ut Ansökan ska beredas och beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen UUKommunövergripande ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE...

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 6 1. Antagna vid RF 6--7. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...1 1...1 ÅRSARVODE...1...1 3...1 DAGARVODE...1 4...1 FÖRLORAD ARBETSINKOMST......

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer