Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars Agenta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu"

Transkript

1 Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta

2 Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust relativt index. Många har därför ställt sig frågan om det finns förvaltare som är mycket mer framgångsrika än andra och om vissa typer av investeringsstrategier når ett bättre resultat. Omfattande akademiska studier har visat att det är svårt att över tiden konsekvent generera avkastning över ett relevant jämförelseindex. Därmed har kostnaderna förknippade med aktiv förvaltning ifrågasatts. Inom institutionell kapitalförvaltning har trenderna varit blandade. Ökat intresse för passiv förvaltning har noterats de senaste åren men även en ökad allokering till aktiva förvaltare med friare placeringsregler, sk. hedgefonder. Sjunde AP-fonden (AP7) har sedan fondens start haft en mindre andel aktiv förvaltning mot bakgrund av den stora utmaningen med att hitta framgångsrika förvaltare samt den förhållandevis höga kostnaden för aktiv förvaltning. En strukturerad hantering av den aktivt förvaltade delen av AP7s portfölj har dock bedömts kunna skapa ett positivt bidrag till portföljavkastningen. Den aktiva förvaltningen har företrädesvis bestått av extern förvaltning eftersom man bedömt att möjligheterna att hitta bra förvaltare ökar genom ett större urvalsuniversum. Den externa förvaltningslösning som man valt har också skapat en högre flexibilitet i förvaltningen. Under de första fem åren bedrevs traditionell aktiv förvaltning i utvalda marknader. Marknaderna valdes med utgångspunkt från grad av effektivitet. Marknader med hög effektivitet undveks eftersom sannolikheten att lyckas skapa alfa i dessa marknader bedömdes som alltför liten. Eftersom resultatet inte bedömdes tillfredsställande inleddes en omläggning från traditionell aktiv förvaltning till så kallad alfabeta separerad förvaltning. Det innebar att istället för att fokusera på graden av effektivitet i olika marknader tydliggjordes förvaltarskickligheten. 2 2

3 Alfa beta separering och Sjunde AP-fondens förvaltning Några av fördelarna med alfa beta separerad förvaltning är: - Ökad riskspridning genom fler och mindre aktieinnehav - Ökade/bättre placeringsmöjligheter för förvaltarna genom att de kan skapa värde både genom att identifiera bra och dåliga aktier - Ökad transparens avseende förvaltningskostnader/avgifter - Lägre förvaltningskostnader/avgifter Redan 2005 påbörjades den nya förvaltningstekniken att testas genom ett internt aktiemandat fokuserat på den svenska marknaden anlitades de första externa alfa-förvaltarna, vilka innefattade valutaarbitrage och svensk aktiemarknad. I dagsläget bedrivs alfaförvaltningen med hjälp av sju externa förvaltare samt intern alfaförvaltning med följande inriktning: - Svenska aktier (Intern, Danske och Carnegie) - Europeiska aktier (UBS) - Valuta (IPM) - Japan (Nomura och Amundi) - Asien exkl. Japan (Nomura) Sedan övergången till alfa beta separering har relationen till en förvaltare med inriktning mot valutaförvaltning avslutats (Lee Overlay). Förvaltaren anlitades mellan april 2007 och februari

4 Förvaltningsresultat för alfamandaten Avkastnings- och riskmått Totalnivå Period Avkastning sedan start (Mkr) Avkastning sedan start efter förvaltningsavgift (Mkr) Genomsnittlig månadsavkastning (Mkr) före avgift Std.av månatlig (Mkr) före avgift Konsistens (månatlig) 5 % percentil (Mkr) Största förlust enskild månad (sep 2010) (Mkr) Största positiva månaden (aug 2008) (Mkr) S-kvot (avkastning/std.av) Avkastning sedan start /Ackumulerad Profit target Avkastning sedan start /Ackumulerad Profit target, netto efter förvaltningsavgift (Mkr) % % 27% 16% Alfaförvaltningen har genererat 360 Mkr i vinst/bruttobidrag under perioden Förvaltningskostnaderna inkl relaterade kostnader från AP7s egen organisation uppgår till 154 Mkr vilket ger ett nettobidrag på 206 Mkr. Risken/standardavvikelsen är betydande i förhållande till den genomsnittliga månadsavkastningen 53 Mkr vs 5 Mkr. Alfaförvaltningen har genererat positiv avkastning 54% av månaderna och negativ avkastning 46% av månaderna Den statistiska analysen visar med 5 procents sannolikhet kommer AP7s alfaförvaltare sammantaget skapa en avkastning som medför en större förlust än 81 Mkr en enskild månad. Den hittills sämsta månaden medförde en förlust på 116 Mkr medan den bästa månaden innebar en vinst på 152 Mkr. Den ackumulerade vinsten motsvarar 16% av avkastningsmålet efter kostnader. 4 4

5 Förvaltningsresultat i jämförelse med uppsatta mål Totalnivå avkastning och avkastningsmål MSEK nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 Total månadsavkastning Total ackumulerad avkastning Total ackumulerad Profit target Total Loss target Total Riskbudget

6 Relativ jämförelse med förvaltare av hedgefonder 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 Ackumulerad avkastning HFRI Equity hedge HFRI Equity market neutral Hedgefonder har till uppgift att skapa alfa. Historiskt sett har förvaltningsresultaten varit goda, vilket medfört att mycket stora volymer kapital allokerats till denna sektor under talet. Två relevanta jämförelsegrupper för Sjunde AP-fonden är hedgefonder som tillämpar en lång/kort strategi (equity hedge) samt hedgefonder som ska vara marknadsneutrala. Båda grupperna fokuserar på aktiemarknaden. Vi kan utifrån figuren till vänster konstatera att hedgefonder som tillämpar en lång/kort strategi har ett betydande beta, dvs en betydande del av avkastningen förklaras av börsutvecklingen. 0,8 0, Båda grupperna har haft stora svårigheter att skapa ett mervärde i termer av alfa under den senaste femårsperioden. 6 6

7 Relativ jämförelse med svensk aktieförvaltning Ackumulerad meravkastning ,04 1,03 1,02 1,01 1 0,99 Figuren till vänster visar avkastningen för den genomsnittlige svenska aktiefonden exkl förvaltningsarvode i jämförelse med index, dvs alfa brutto, dock ej riskjusterat. Under den senaste femårsperioden har svenska aktieförvaltare inte presterat i nivå med index trots återlagda förvaltningsavgifter på ca 1,3% per år. I synnerhet har perioden från slutet av 2008 fram till utgången av 2011 varit svag med ett negativt alfa på knappt 3% Sjunde AP-fondens externa alfaförvaltning har i ljust av detta hanterat marknadsförutsättningarna bättre än den genomsnittlige fondförvaltaren 0,98 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt

8 Relativ jämförelse med utländsk aktieförvaltning Ackumulerad meravkastning ,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99 0,97 0, Europeiska aktier Japanska aktier Asiatiska aktier Amerikanska aktier Figuren till vänster visar avkastningen för den genomsnittlige aktiefonden utifrån databasen Bloomberg exkl. förvaltningsarvode i jämförelse med index, dvs. alfa brutto dock ej riskjusterat. Under den senaste femårsperioden har den genomsnittlige asiatiska fonden inte presterat i nivå med index trots återlagda förvaltningsavgifter. Även den genomsnittlige amerikanska aktiefonden har sedan mitten av 2009 inte skapat ett positivt alfa. Japanska aktiefonder har haft bäst kontinuitet i att skapa alfa. 8 8

9 Sammanfattning och slutsatser Att generera alfa är kanske den viktigaste drivkraften inom kapitalförvaltningsindustrin. Det har dock visat sig vara en svår uppgift och industrin genomgår en kontinuerlig innovation i försöka att skapa de bästa möjligheterna för alfaskapande. Sjunde AP-fonden har varit med och lett utvecklingen inom s.k. alfa-beta-separerad förvaltning i syfte att skapa ett mer renodlat och tydligt alfa. AP7 lanserade intern alfaförvaltning 2005 och från 2007 har även externa alfamandat utnyttjats. Inom kapitalförvaltningsindustrin är renodlade alfamandat, i likhet med Sjunde AP-fondens, inte vanliga. Istället har hedgefonder ansetts mest näraliggande då de syftar till att kapitalisera på arbitragemöjligheter genom fördjupad analys och friare placeringsbegränsningar. Den här studien visar att de senaste åren har varit särskilt utmanande då hedgefonderna inte bidragit till ett positivt alfa. Traditionella long-only förvaltare fokuserade på den svenska aktiemarknaden har haft stora svårigheter att leverera ett positivt alfa sedan 2009 till även före förvaltningsavgifter. Utländska long-only förvaltare har överlag lyckats bättre än svenska aktieförvaltare, i synnerhet förvaltare fokuserade på japanska aktier. Även amerikanska och europeiska aktieförvaltare har skapat ett positivt alfa, dock huvudsakligen före förvaltningsavgifter Förvaltare fokuserade på asiatiska aktier har inte lyckats skapa ett positivt alfa varken före eller efter förvaltningsavgifter. Resultaten inom denna kategori har dessutom varit kontinuerligt svaga. Sedan start har AP7s alfaförvaltning till och med genererat en absolutavkastning om ca 360 MSEK (206 MSEK efter förvaltningsavgifter). Den genomsnittliga månadsavkastningen har uppgått till ca 5 MSEK. Störst värdestegring uppvisades under finanskrisen, aug 2008, framförallt tack vare framgångsrika valutastrategier. De största enskilda nedgångarna i värdeutvecklingen har skett 2010 (sep och jun) samt under 2009 (juni-juli). 9 9

10 Sammanfattning och slutsatser Utifrån denna begränsade studie synes AP7 varit framgångsrika i sina förvaltarval då fondens urval av förvaltare varit bättre än genomsnittet på marknaden. Särskilt tydligt bättre har AP7s resultat varit i jämförelse med hedgefonders förmåga att skapa alfa, dock i en miljö där positivt alfa är mycket sällsynt (även för AP7). AP7s alfaförvaltning har haft en övervikt mot svensk aktiemarknad vilket varit ett särskilt svårt område under aktuell tidsperiod. Detta allokeringsbeslut har bidragit negativt till AP7s totala alfa men förvaltarurvalet har varit bättre än genomsnittet av förvaltare och därmed bidragit positivt. På totalnivå ligger konsistensen på 54 %, men varierar mellan 19% och 75% bland enskilda förvaltare. Utifrån den aggregerade avkastningsanalysen framkommer att förvaltningen är förhållandevis stilneutral, om något värdeorienterad, med en svagare förmåga vid positiv börs. Den här studien indikerar att de framgångsrika förvaltarna överlag har många mindre positioner och ett mer kontrollerat risktagande (dock få observationer). Utifrån den här begränsade studien av alfaförvaltare indikerar resultaten även att förvaltare som tenderar att gå dåligt fortsätter att gå dåligt och vice versa för skickliga förvaltare. Detta innebär att det kan vara en fördel att ha förhållandevis kort utvärderingsperiod för att snabbare kunna avsluta icke-framgångsrika förvaltningsmandat något tidigare medan det ges en snabbare möjlighet att öka allokeringen till framgångsrika förvaltningsmandat

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans med Första Tredje och Sjätte AP-fondernas kapital kunna användas för att kortsiktigt balansera

Läs mer

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning...

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning... Halvårsrapport januari juni 2008 Innehåll Halvåret i korthet Ett turbulent halvår... 3 Fondkapitalet och resultat... 4 Avkastning... 5 Aktiv förvaltning... 7 Portföljsammansättning... 8 Bolagsstyrning...

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Hedgefonder och finansiella kriser

Hedgefonder och finansiella kriser Hedgefonder och finansiella kriser MARIA STRÖMQVIST är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling analyserade hedgefonder och internationella kapitalflöden.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:130

Regeringens skrivelse 2012/13:130 Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2013 Skr. 2012/13:130 Maria Larsson Peter

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 8-0 1-0 1 2 0 0 8-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Positivt resultat trots svag marknad

Positivt resultat trots svag marknad Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Positivt resultat trots svag marknad Andra AP-fondens val av strategisk portfölj med en låg valutaexponering och fondens egna val av index är de viktigaste förklaringarna

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer