BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS"

Transkript

1 BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika begrepp samt en presentation av medlemmarna i AP3s styrelse. Här går det att läsa om AP3s verksamhetsfilosofi, placeringspolicy, riskhanteringsplan, jämställdhetsplan, ägarpolicy samt etiska riktlinjer. Här ges en förklaring till hur pensionssystemet fungerar, vad en buffertfond är och hur AP-fonderna påverkar framtida pensioner. Här finns information om AP3s placeringsregler samt hur en AP-fond skiljer sig åt från andra statliga myndigheter. Läs en utförligare beskrivning nedan. 2. Innehav Här finns en förteckning över AP3s innehav i aktier och räntebärande värdepapper. Innehaven är uppdelade efter interna och externa innehav samt onoterade innehav. Här finns även information om referensportföljen, referensindex, risklimiter samt AP3s avkastning. Läs en utförligare beskrivning nedan. 3. Ekonomiska rapporter Här går det att ladda ned AP3s hel- och halvårsrapporter från år Samtliga rapporter är i pdfformat. 4. Press Här kan man beställa pressmeddelanden och rapporter. Man kan även ladda ned högupplösta bilder av AP3s ledning, läsa AP3s informationspolicy, samt hitta användbara länkar. Därtill finns AP3s pressmeddelande och nyheter listade i kronologisk ordning. Här finns även kontaktuppgifter till AP3s pressansvarig. Läs en utförligare beskrivning nedan. 5. Upphandlingar Här finns information om AP3s pågående och avslutade upphandlingar. Läs en utförligare beskrivning nedan. 6. Kontakta AP3 Här kan man beställa pressmeddelanden och rapporter. Här finns kontaktuppgifter till AP3 och alla medarbetare. Här finns även information om eventuella lediga jobb, information om AP3s medarbetare samt om AP3s webbpolicy. Läs en utförligare beskrivning nedan.

2 1. Om AP3 Ledning: En kort presentation av medlemarna i AP3s ledning. Här finns bland annat information om ansvarsområden, hur länge de varit på AP3 och var de arbetat tidigare. Ordlista: En förklaring av branschspecifika begrepp som förekommer på AP3s webbplats och i AP3s ekonomiska rapporter. Styrelse: En presentation av medlemmarna i AP3s styrelse. Här finns bland annat information om styrelsemedelmmarnas andra relevant uppdrag, hur länge de suttit i AP3s styrelse och tidigare uppdrag. Verksamhetsfilosofi: Här finns en kort beskrivning av AP3s verksamhetsfilosofi, information om AP3s placeringspolicy, rikshanteringsplan, jämställdhetsplan samt etiska riktlinjer. Värdeord: AP3s värdeord sammanfattade i en mening. Placeringspolicy: Här finns en beskrivning av målet med AP3s placeringar, en kort beskrivning av ALM-analysen, vilken roll referensportföljen spelar i AP3s förvaltning, riskbudgetering samt mål för avkastning och risk. AP3s placeringar: Här beskrivs grunderna för AP3s placeringspolicy. En förklaring till varför AP3 årligen genomför en ALM-analys. ALM-analys: Här finns en kort beskrivning av AP3s ALM-analys. Referensportföljens roll: Här ges en förklaring till referensportföljens roll i AP3s förvaltning. Här finns även en bild av årets referensportfölj. Riskbudgetering: Här finns en förklaring av vilka risker AP3 tar för att skapa en högre avkastning. Avkastning och risk: Här finns information om AP3s långsiktiga mål i förvaltningen samt vilka risklimiter som finns. Riskhantering: Här går det att ladda ned AP3s riskhanteringsplan och placeringsregler. Jämställdhetsplan: Här finns AP3s jämställdhetsplan och handledning vid trakasserier. Etik och miljö: Här kan man ladda ned AP3s interna etiska riktlinjer samt regler för egna värdepappersaffärer. Vårt uppdrag: Här beskrivs pensionssystemet. Här förklaras vad en buffertfond är och hur APfonderna påverkar framtida pensioner. Här finns även information om AP3s placeringsregler samt hur en AP-fond skiljer sig från andra statliga myndigheter. 2 (6)

3 Pensionssystemet: Här ges en bild av hur pensionssystemet fungerar. Här går det att ladda ned pensionssystemets årsredovisningar från Buffertfond: Här finns en kort beskrivning av vad en buffertfond är. Det finns en illustration av nettoflödet av pensionsavgifter och pensionsutbetalningar i pensionssystemet. Automatisk balansering: Här beskrivs hur AP-fonderna påverkar framtida pensioner och här förklaras vad automatisk balansering innebär. Det finns en illustration över pensionssystemets senaste balansräkning samt en länk till pensionssystemets senaste årsredovisning. Placeringsregler: Här finns en sammanfattning av AP3s placeringsregler. Styrning och uppföljning: Här finns en beskrivning av hur AP-fonderna styrs och granskas, samt vad som skiljer en AP-fond från andra statliga myndiheter. Ägarpolicy: Här finns information om AP3s ägarpolicy samt information om AP3s arbete med ägarfrågor. 2. Innehav AP3s innehav: Här finns en tabell som visar AP3s totala innehav. Det finns även en förteckning över alla värdepappersinnehav. Därtill en tabell som visar referensportföljen jämfört med den faktiska portföljen. AP3s totala innehav: Tabellförteckning över AP3s marknadsvärde per tillgångsslag. Värdepappersinnehav: Här går det att ladda ned förteckning över AP3s värdepappersinnehav. AP3s portfölj jfr med referensportfölj: Här finns en tabellförteckning över AP3s faktiska portfölj jämfört med referensportföljen. Tabellen visar portföljvikt, referensportföljvikt och aktiv vikt. Aktier: Här finns tabeller över externa aktieinnehav, investeringar i onoterade aktier, största ägarandelar av internt förvaltade aktier, största innehav av internt förvaltade aktier, största aktiva positioner av internt förvaltade aktier, samt en lista över eventulla framtida förvaltare. Externa innehav aktier och räntebärande tillgångar: Här finns en tabell över de externa innehaven av aktier och räntebärande tillgångar. Tabellen visar förvaltare, typ av mandat, marknadsvärde, portföljavkastning, indexavkastning, aktiv avkastning och starttidpunkt för uppdrag. Onoterade aktier: Här finns en tabell över AP3s investeringar i onoterade aktier. Tabellen visar namn på fond /riskkapitalbolag, valuta, totalt åtagande och fondens startår. 3 (6)

4 Största ägarandelar interna innehav: Här finns en tabell över de fem största ägarandelar i den internt förvaltade portföljen. Tabellen visar namn på bolag och andel i procent. Största interna aktieinnehav: Här finns en tabell som visar de fem största interna aktieinnehaven i den svenska och i den europeiska portföljen. Tabellen anger namn på bolag och mkr. Största positioner interna innehav: Här finns en tabell som visar de fem bolag i den svenska aktieportföljen som har störst övervikt respektive störst undervikt. Tabellen visar namn på bolag, portföljvikt, indexvikt och aktiv vikt. Eventuella framtida förvaltare: Här finns en förteckning över förvaltare av aktier och räntebärande företagsobligationer som kan få förvaltningsmandat i framtiden. Räntor och valutor: Här finns tabeller som visar externa ränteinnehav, genomsnittlig löptid för ränteportföljen, kreditstruktur, fördelning per ratingkategori och valutapositioner Externa innehav aktier och räntor: Här finns en tabell över de externa innehaven av aktier och räntebärande tillgångar. Tabellen visar förvaltare, typ av mandat, marknadsvärde, portföljavkastning, indexavkastning, aktiv avkastning och starttidpunkt för uppdrag. Genomsnittlig löptid för ränteportföljen: Här finns en tabell som visar duration för ränteportföljen, inklusive externt förvaltat. Tabellen visar durationen för portföljen, index och aktiv. Kreditstruktur: Här finns en tabell som visar kreditstruktur för den nominella portföljen. Tabellen är uppdelad efter portfölj, index och aktiv. Fördelning per ratingkategori: Här finns en tabell som visar kreditportföljens fördelning, angett i procent, av olika ratingkategorier. Valutapositioner: Här finns en tabell som visar valutapositionerna för olika valutor. Tabellen vissar exponering brutto, kurssäkring, exponering netto, exponering genom bolag noterade i svenska kronor men med utländsk hemvist och total valutaexponering netto. Referensportföljen: Här finns information om hur årets referensportföljen ser ut. Här finns även information om risklimiter samt om index. Referensportfölj: Här finns en illustration som visar hur fördelningen mellan tillgångsslag ser ut för årets referensportfölj. Risklimiter: Här finns en tabell som visar risklimiter i portföljen och inkluderar tillgångsslag, respektive tillgångsslags andel av referensportföljen samt hur mycket tillgångarna får avvika från referensportföljen. 4 (6)

5 Referensindex:: Här finns en tabell som visar vilket referensindex som används för respektive tillgångsslag i AP3s referensportfölj. Avkastning och risk: Här finns en tabell som visar avkastning och risk beräknat efter provisionskostnader, exklusive fastigheter och onoterade aktier. Tabellen visar avkastning och risk för portföljen och för index samt aktiv avkastning och risk. Marknadsvärde över tiden: Här finns en illustration som visar marknadsvärdet på AP3s portfölj från år Aktiv avkastning: Här finns en tabell som visar avkastningen per tillgångsslag i AP3s portfölj. Tabellen jämför portföljens avkastning med index och visar den aktiva avkastningen. Här finns även en illustration som visar hur den aktiva avkastningen i AP3s portfölj från år Ekonomiska rapporter Här går det att ladda ned AP3s hel- och halvårsrapporter från år Samtliga rapporter är i pdfformat. 4. Press Beställ material: Här går det att beställa ekonomiska rapporter i tryckt format samt att beställa pressmeddelanden, nyheter och ekonomiska rapporter via e-post. Det finns ett formulär att fylla i med kontaktuppgifter för att beställa. Här går det även att avbeställa en tidigare gjord beställning. Bildarkiv: Här går det att ladda ned högupplösta bilder på AP3s ledning. Informationspolicy: Här finns information om AP3s informationspolicy och dess mål och medel. Länkar: Här finns länkar till övriga AP-fonder, fondens uppdragsgivare samt Försäkringskassan. Nyheter: Här listas AP3s alla nyheter och pressmeddelanden i kronologisk ordning. Presskontakt: Här finns telefonnummer och e-post adress till AP3s pressansvarig. 5. Upphandlingar Pågående upphandlingar: Här går det att ladda ned annonser till AP3s pågående upphandlingar. Det går även att ladda ned eventuella frågor och svar som kommer under upphandlingsperioden. Avslutade upphandlingar: Här går det att ladda ned tilldelningsbeslut av AP3s avslutade upphandlingar. Det går även att ladda ned annonserna för upphandlingarna samt eventuella frågor och svar som uppkommit under upphandlingsperioden. 6. Kontakta AP3 Beställ material: Här går det att beställa ekonomiska rapporter i tryckt format samt att beställa pressmeddelanden, nyheter och ekonomiska rapporter via e-post. Det finns ett formulär att fylla i med kontaktuppgifter för att beställa. Här går det även att avbeställa en tidigare gjord beställning. Kontaktuppgifter AP3: Här finns adress och telefonnumer till AP3 samt uppgifter till kontaktpersoner för media. Här finns även en länk till formuläret för att beställa ekonomiska 5 (6)

6 rapporter i tryckt format samt att beställa pressmeddelanden, nyheter och ekonomiska rapporter via e-post. Lediga jobb: Här finns information om eventuella lediga jobb på AP3. Det finns även uppgifter om var du kan skicka en spontanansökan. Våra medarbetare: Här finns information om vem som gör vad på AP3. Det finns även information om hur du kan kontakta respektive medarbetare. 6 (6)

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna

Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/4 Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Konjunkturinstitutet Erik Höglin, Erik Jonasson och Ulla Robling 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Sjunde AP-fonden År i

Sjunde AP-fonden År i Sjunde AP-fonden År 2000 i INNEHÅLL Årsberättelse för Premiesparfonden 1 Revisionsberättelse för Premiesparfonden 4 Årsberättelse för Premievalsfonden 5 Revisionsberättelse för Premievalsfonden 8 Årsredovisning

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer