Halvårsrapport januari juni 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport januari juni 2001"

Transkript

1 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar uppvisade en totalavkastning på -2,9% under första halvåret

2 I denna halvårsrapport presenteras för första gången Fjärde AP-fondens helt nya normalportfölj externt. Nya och betydligt friare placeringsregler trädde i kraft vid årsskiftet. Efter omfördelningen av placeringstillgångar mellan Första Fjärde AP-fonderna vid årsskiftet bestod fondens ingångsportfölj till ca 70% av svenska räntebärande instrument. Idag ligger portföljen mycket nära den fastställda normalportföljen med mer än hälften av tillgångarna i utländska värdepapper. I allt väsentligt är härmed den mycket omfattande anpassningen till en helt ny strategisk placeringsinriktning för fonden genomförd. Även internt har anpassningsåtgärderna kulminerat. Organisationsuppbyggnaden går in i slutfasen efter genomförda rekryteringar. Alla nyckelbefattningar är tillsatta och fonden har på förhållandevis kort tid tillförts omfattande kompetens för att möta nya mer komplexa verksamhetskrav. Dessutom har ytterligare IT-stöd implementerats under perioden. Härmed är i stort sett de verksamhetskritiska funktionerna på plats och fonden kan gå in i ett helt nytt skede efter en intensiv anpassningsperiod. Fjärde AP-fondens normalportfölj Fondens nya placeringsregler innebär en ökad frihet att välja mellan olika tillgångsslag, som aktier och obligationer. Uppgiften har därför varit att bestämma den fördelning som bäst uppfyller pensionssystemets krav. En sådan normalportfölj bestämmer fondens strategiska placeringsinriktning. För att bestämma den nya normalportföljen har fonden genomfört en ALM-analys (Asset Liability Modelling). Fonden utgör en buffert i ett pensionssystem där avgifter på lönesumman finansierar utgående pensioner. Under de närmaste decennierna kommer det att uppstå underskott mellan pensionsavgifter och utgående pensioner. Först i Fondens nya normalportfölj Nominella obligationer 32,5% Realränteobligationer 5% Globala aktier 40% Svenska aktier 22,5% början av 2040-talet blir situationen mer balanserad. Fonden har därför siktat på att uppnå en så hög avkastning att den har kvar en tillräcklig storlek även om 40 år. Av stor betydelse för placeringsvalet är att pensionerna skrivs upp med den genomsnittliga inkomstökningen. Fonden har definierat att den mest kritiska riskfaktorn ur placeringssynvinkel är om avkastningen understiger ökningen av genomsnittsinkomsten. Detta skulle nämligen innebära att fondens placeringar negativt påverkar pensionssystemets finansiella ställning. De placeringstillgångar som analyserats är svenska aktier, globala aktier, nominella obligationer, realränteobligationer, fastigheter och kontanter. Bedömningen av den förväntade framtida avkastningen och risken har baserats på historisk erfarenhet justerat med antaganden om rimlig framtida utveckling. I kalkylerna väntas aktier ha en årlig avkastning som överstiger inkomstindex med knappt 4% medan obligationer väntas ha en avkastning som överstiger inkomstindex med knappt 2%. Inkomstindex väntas stiga med 2% utöver inflationen. Effektiva portföljer har beräknats och rangordnats efter stigande avkastning och risk. Portföljer med högst avkastning och risk har en aktieandel uppgående till maximalt tillåtna 70% med olika sammansättningar mellan svenska och globala aktier. Av de effektiva portföljerna valdes ett antal som kunde förväntas bidra till ett finansiellt stabilt pensionssystem. Dessa portföljer simulerades i en modell över pensionssystemets utveckling fram till år I resultaten jämfördes förväntad fondstorlek år 2040 med risken att till år 2010 ha en avkastning lägre än genomsnittsinkomsten. Resultaten visade att kravet på hög avkastning innebär en hög aktieandel. Med vissa praktiska justeringar resulterade detta i en normalportfölj med 62,5% aktier, 32,5% nominella obligationer och 5% realränteobligationer. Andelen svenska aktier utgör 22,5% av totalportföljen baserat på bl a högre förväntad avkastning än för globala aktier. Normalportföljen för de nominella obligationerna har en duration på drygt 4 år och utgörs till 55% av utländska obligationer med full valutasäkring. Den valda andelen globala aktier kommer till följd av placeringsreglerna att innebära att fonden delvis valutasäkrar utländska aktier under de närmaste åren. Investeringsfilosofi Grunden för Fjärde AP-fondens investeringsbeslut är en disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbesluten präglas av långsiktig analys med hänsyn till aktuella marknadsvärderingar. Utgångspunkten är en aktiv förvaltning på väl utvalda områden med passiv förvaltning som komplement. Inom aktier tillämpar fonden en global, sektorbaserad förvaltning. Fonden har identifierat tre områden 2

3 för aktiv förvaltning; IT/telekom-, konsument- samt läkemedelssektorn, vilka förutom att de utgör en stor del av världsindex bedöms ha goda tillväxtmöjligheter på lång sikt. Förvaltningen inom dessa sektorer baseras på egen fundamental företagsanalys och aktievärdering. Övriga sektorer förvaltas med lägre risk och aktieurvalet baseras i högre grad på extern analys. För räntebärande värdepapper tilllämpar fonden en global syn med fokus på fyra risktyper; duration, avkastningskurvans lutning, land- och kreditrisker. Investeringarna begränsas till värdepapper som av ratinginstitut klassificeras som investment grade. Placeringstillgångarna Världens finansiella marknader har under det första halvåret påverkats av en global konjunkturnedgång. Utvecklingen på aktiemarknaderna har varit mycket svag. Korta räntor har fallit, medan långa räntor stabiliserats efter fjolårets fall. Fonden erhöll vid årets början en portfölj som kraftigt avvek från den beslutade normalportföljen. Under årets första sex månader har en anpassning mot denna normalportfölj skett. Inriktningen har främst varit att avyttra svenska räntebärande värdepapper och investera i utländska aktier och räntebärande värdepapper. Marknadsvärdet på fondens totala placeringstillgångar, netto var per den 30 juni mkr. Relativt fondens normalportfölj var den globala aktieportföljen underviktad med 4,6 procentenheter, den svenska aktieportföljen underviktad med 0,9 procentenheter och de räntebärande portföljerna överviktade med 2,7 procentenheter. Valutaexponeringen uppgick till 10,6% av totala tillgångar. Totalavkastning Avkastningen på totala tillgångar, exklusive valutaterminer, uppgick under de första sex månaderna till -1,2%. Inkluderas valutaterminer blev avkastningen -2,9%, vilket är något bättre än vad en fullinvesterad valutasäkrad normalportfölj från årsskiftet skulle ha givit. Men att mäta utfallet under en kort period med stora omviktningar är vanskligt, särskilt som såväl praktiska begränsningar som marknadsmässiga överväganden har varit styrande. Ingångsportföljens lägre aktieandel än normalportföljens och urvalet av svenska aktier bidrog positivt till den relativa avkastningen. Fördelning av placeringstillgångar relativt normalportföljen Tillgångsslag Marknadsvärde (mkr) Procentuell andel Normalportföljen Svenska aktieportföljen ,6% 24,5% 22,5% Globala aktieportföljen ,4% 2,7% 40,0% Nom. räntebärande portföljen ,9% 64,0% 32,5% Realränteobligationer ,3% 6,1% 5,0% Onoterade fastighetsaktier ,8% 2,7% Placeringstillgångar, netto 1) ,0% 100,0% 100,0% 1) Inklusive upplupna räntor, derivat och likvida medel Avkastning och risk sedan årsskiftet Tillgångsslag Avkastning 3) Volatilitet Portfölj Referensindex Skillnad Portfölj Svenska aktieportföljen -11,3% -12,1% 0,8% 31,2% Globala aktieportföljen 1) -0,2% 3,0% -3,2% 18,3% Nom. räntebärande portföljen 2) 0,6% 1,6% -1,0% 1,9% Realränteobligationer 2,7% 2,7% 0,0% 2,2% Onoterade fastighetsaktier 2,5% Placeringstillgångar, netto 1) -1,2% Placeringstillgångar, netto 2) -2,9% 9,1% 1) Exklusive valutaterminer för utländska aktier 2) Inklusive valutaterminer 3) Exklusive förvaltningskostnader 3

4 Aktieurvalet inom den globala aktieportföljen samt investeringarna i räntebärande värdepapper, som initialt avvek kraftigt mot normalportföljen, bidrog negativt. På delportföljnivå (per tillgångsslag) har den relativa jämförelsen större relevans för de portföljer som byggts upp under perioden. Riskjusterad avkastning, mätt som Sharpe-kvot blev -1,1. Svenska aktieportföljen Marknadsvärdet på den svenska aktieportföljen uppgick per den 30 juni till mkr. De fem största innehaven framgår av följande tabell: Bolag Marknads- Andel av värde (mkr) portföljen Ericsson ,9% AstraZeneca ,7% Hennes & Mauritz ,5% SHB ,7% Telia ,6% Totalt ,4% Avkastningen uppgick till -11,3%. Fonden utvecklades 0,8 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Främsta bidraget till detta utgjordes av en övervikt inom konsumentsektorerna, vilka utvecklades bättre än börsen som helhet. Vid periodens utgång var fonden överviktad inom cykliska sektorer, inklusive sällanköpsvaror samt inom IT och underviktad främst inom sektorerna finans och telekommunikation. Globala aktieportföljen Marknadsvärdet på den globala aktieportföljen uppgick per den 30 juni till mkr. Därav utgjordes mkr av externt förvaltade indexfonder och -969 mkr av övriga instrument. Fördelningen per sektor av internt förvaltade aktier framgår av följande tabell: Sektor Marknads- Sektorvärde (mkr) andel IT/telekom ,7% Konsumentrelaterade företag ,4% Läkemedel ,9% Finans ,5% Industri och material ,3% Energi och kraftförsörjning ,2% Totalt % Avkastningen för den globala aktieportföljen, exklusive valutaterminer, uppgick under det första halvåret till - 0,2%, vilket var 3,2 procentenheter sämre än fondens jämförelse- index. Främsta förklaringen till den relativt sämre avkastningen var fondens urval av aktier. Vid periodens utgång var fonden främst överviktad inom IT/telekom och mest underviktad inom läkemedel. Nominella räntebärande portföljen Till följd av den omfattande omallokering som skett till förmån för aktier minskade marknadsvärdet på den nominella räntebärande portföljen med mkr till mkr under det första halvåret. Marknadsvärdet på utländska obligationer ökade från 0 mkr vid årsskiftet till mkr, samtidigt som marknadsvärdet på svenska obligationer minskade med mkr till mkr. Avkastningen på den nominella räntebärande portföljen var under det första halvåret 0,6%. Det var lägre än fondens jämförelseindex, som hade en avkastning på 1,6%. Det förklaras främst av att portföljen haft en betydande undervikt i utländska obligationer, vilka under perioden har utvecklats relativt bättre än svenska, och av att durationen avvek kraftigt från normalportföljen vid ingången av året. Realränteobligationer Nettoförsäljningar har medfört att realränteportföljens marknadsvärde har minskat till mkr under det första halvåret. Avkastningen låg i nivå med jämförelseindex. Förvaltningen är relativt passiv med tanke på marknadens begränsade likviditet och funktionssätt. Övriga kommentarer Periodens resultat uppgick till mkr. De nettobetalningar som har skett mot pensionssystemet, mkr, och överföringarna från de särskilda förvaltningarna, 465 mkr, redovisas direkt mot fondkapitalet. Fondkapitalet uppgick till mkr vid periodens utgång. Rörelsens kostnader i förhållande till det genomsnittliga fondkapitalet uppgick till 0,13% omräknat till årstakt. Antalet anställda har stigit från 33 till 41 personer. Fjärde AP-fonden, Särskilda förvaltningen, med uppdrag att förvalta engagemangen i fondernas tidigare onoterade aktieinnehav, hade per aktier och andelar värderade till mkr. Under året har överförts 213 mkr till huvudmännen, Första Fjärde AP-fonderna. Stockholm den 30 augusti 2001 Thomas Halvorsen Verkställande direktör 4

5 Resultaträkning *) mkr 2001 jan juni Rörelsens intäkter Erhållna utdelningar 762 Räntenetto Realisationsresultat, netto -409 Orealiserade värdeförändringar Valutakursresultat, netto 757 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader 25 Externa förvaltningskostnader 8 Övriga kostnader 54 Summa rörelsens kostnader 87 Periodens resultat Balansräkningar *) mkr TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Aktier och andelar, noterade Aktier och andelar, onoterade Obligationer och andra räntebärande tillgångar Derivat 226 Summa placeringstillgångar Fordringar och andra tillgångar Kassa och bankmedel Fordringar hos andra fonder Övriga tillgångar Summa fordringar och andra tillgångar Summa tillgångar FONDKAPITAL OCH SKULDER Fondkapital Ingående fondkapital Nettobetalningar mot pensionsystemet Överfört från särskilda förvaltningarna 465 Periodens resultat Summa fondkapital Finansiella skulder, derivat Kortfristiga skulder Summa fondkapital och skulder *)Vid årsskiftet 2000/2001 omfördelades tillgångarna från Första Fjärde AP-fonderna, så att varje fond erhöll tillgångar till ett lika stort värde. Fonden har därför valt att inte lämna några jämförelsesiffror för resultaträkningen samt att lämna ingående balanser som jämförelse till balansräkningen. 5

6 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte följer Lagen om allmänna pensionsfonder. Stockholm den 30 augusti 2001 Pål Wingren Per-Olof Akteus Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor En fullständig aktiespecifikation avseende noterade aktier per kan rekvireras från: POST: Box 3069, Stockholm BESÖK: Sveavägen 25, VII TEL: FAX: E-POST: Bouvier Information TK i Uppsala AB

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Periodens resultat uppgick till 1,4 miljarder kronor.

Periodens resultat uppgick till 1,4 miljarder kronor. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar steg till 182,3 miljarder kronor. Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 0,8 procent. Periodens resultat uppgick till 1,4 miljarder

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - 30 juni

Delårsrapport januari - 30 juni Delårsrapport 2006 1 januari - 30 juni Första halvåret i korthet Turbulenta börser och stigande räntor har begränsat värdeökningen på AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 3,4 mdkr,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2018

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Andra AP-fonden Box 11155 404 24 Göteborg Besöksadress: Östra Hamngatan 26 Tel. 031 704 29 00 E-post: info@ap2.se www.ap2.se Organisationsnr. 857209-0606 Sida 2 Fondkapitalet

Läs mer

Halvårsrapport januari - juni 2018

Halvårsrapport januari - juni 2018 Halvårsrapport januari - juni 2018 LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING ÖVER GENERATIONER Första halvåret i korthet Resultat och inbetalningar AP3s resultat första halvåret 2018 uppgick till 11 165 (17 491) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - 30 juni

Delårsrapport januari - 30 juni Delårsrapport 2007 1 januari - 30 juni Första halvåret i korthet Fortsatt börsuppgång och stigande räntor gynnade AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 14,5 mdkr, motsvarande en

Läs mer

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 VD-ord: På god väg att nå våra mål Min förhoppning är att vi med normaliseringen av börsklimatet kommer att få en ökad förståelse för vår strategi med en väldiversifierad

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Halvårsrapport 2012

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Halvårsrapport 2012 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare Halvårsrapport 2012 Innehåll Halvåret i korthet VD har ordet... 3 Första halvåret 2012... 5 Femårsöversikt...

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 1 januari 30 juni 2007

H A LV Å R S R A P P O R T 1 januari 30 juni 2007 HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007 JUN/2007 HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET R Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2007 till 214,2 miljarder kronor, en ökning med 13,7 miljarder jämfört med årsskiftet. R Fondens

Läs mer

Halvårsrapport LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING ÖVER GENERATIONER

Halvårsrapport LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING ÖVER GENERATIONER Halvårsrapport 2019 LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING ÖVER GENERATIONER Första halvåret i korthet Resultat och inbetalningar AP3s resultat första halvåret 2019 uppgick till 36 511 (11 165) miljoner kronor. AP3s totalavkastning

Läs mer

Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser

Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser Sid 1 (8) Dnr 364277 2019-03-26 Pernilla Sandin Telefon 026-17 80 57 Pernilla.Sandin@gavle.se Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser Innehåll Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser...

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

Första halvår 2010 i sammandrag

Första halvår 2010 i sammandrag De/årsrapportjanuari - juni 2010 Första halvår 2010 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 272 (253) miljoner kronor. Första halvårets resultat efter skatt uppgick till -92 (I 402)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05

Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05 Långsiktig strategi gav kraftig resultatförbättring när marknaden vände Andra AP-fondens fondförmögenhet uppgick per 2003-12-31 till 140,4 mdkr, vilket innebär en ökning

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Långsiktighet skapar förutsä Andra AP-fondens avkastning under årets första sex månader uppgick till 7,0 procent, korrigerat för inflöden. Fondförmögenheten uppgick

Läs mer

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning...

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning... Halvårsrapport januari juni 2008 Innehåll Halvåret i korthet Ett turbulent halvår... 3 Fondkapitalet och resultat... 4 Avkastning... 5 Aktiv förvaltning... 7 Portföljsammansättning... 8 Bolagsstyrning...

Läs mer

Delårsrapport januari - 30 juni

Delårsrapport januari - 30 juni Delårsrapport 2008 1 januari - 30 juni 1 januari- 30 juni 2008 Kraftig börsnedgång och finansiell turbulens gav en negativ värdeutveckling på AP3s portfölj första halvåret. Resultatet uppgick till -17,9

Läs mer

Delårsrapport 2005. Detta är Tredje AP-fonden. Januari juni

Delårsrapport 2005. Detta är Tredje AP-fonden. Januari juni Januari juni Delårsrapport 2005 Detta är Tredje AP-fonden AP3 är en av fem AP-fonder som ska förvalta det svenska pensionssystemets buffertkapital. Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte AP-fonden

Läs mer

3,3mdkr till pensionssystemet

3,3mdkr till pensionssystemet Halvårsrapport 2018 Vasakronans fastighetsbestånd är värderat till ca 130 mdkr och ägs gemensamt av de fyra AP-fonderna; AP1-4. Avkastning efter kostnader 2,5% 3,3mdkr till pensionssystemet Resultat Fondkapital

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 2003-02-06

Bokslutskommuniké 2002 2003-02-06 Bokslutskommuniké 2002 2003-02-06 Långsiktig kapitalförvaltning kräver konsekvent agerande Andra AP-fondens fondförmögenhet uppgick per 2002-12-31 till 117,1 mdkr. Fondförmögenheten uppgick vid ingången

Läs mer

Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 331 (299) miljoner kronor

Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 331 (299) miljoner kronor De/årsrapport januari - juni 2013 Första halvåret 2013 i semmenareq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 331 (299) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt uppgick till 970 (101)

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Definitioner på ord som kursiverats i halvårsrapporten återfinns på sidan 14.

Definitioner på ord som kursiverats i halvårsrapporten återfinns på sidan 14. HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Definitioner på ord som kursiverats i halvårsrapporten återfinns på sidan 14. Halvåret i korthet Fondkapitalet uppgick till 123 675 mkr (130 788 mkr) per den 30 juni

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 n Andra Positivt resultat trots turbulent marknad Fondens avkastning bidrog till att fondkapitalet ökade med 5 mdkr till 227, 5 mdkr under första halvåret 2011. Fonden

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport Genom ansvarsfulla investeringar genererar vi en långsiktig avkastning till inkomstpensionssystemet.

Halvårsrapport Genom ansvarsfulla investeringar genererar vi en långsiktig avkastning till inkomstpensionssystemet. Halvårsrapport 2019 Genom ansvarsfulla investeringar genererar vi en långsiktig avkastning till inkomstpensionssystemet. Avkastning efter kostnader 9,7% 3,0mdkr till pensionssystemet Resultat 31,4 mdkr

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa

Försäkringsbranschens Pensionskassa 1(6) Försäkringsbranschens Pensionskassa Delårsrapport januari juni 2006 Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org.nr: 80-6142 2(6) ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Under första halvåret 2006 har

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret Halvårsrapport januari juni 2011 inkomstpension 221,6 mdkr 3,0 mdkr långsiktig 1,4 avkastning 2011 Första halvåret Innehåll Halvåret i korthet Positiv värdeutveckling... 3 Avkastning... 4 Fondkapital...

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Fortsatt god tillväxt av fondkapitalet

Fortsatt god tillväxt av fondkapitalet 1 Andra AP-fonden Halvårsrapport januari juni 2004 Fortsatt god tillväxt av fondkapitalet Andra AP-fondens förvaltning redovisade för första halvåret 2004 ett positivt resultat om 7,6 mdkr, vilket motsvarar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET

HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2008 JUNI / 08 HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2008 till 189,8 miljarder kronor, en minskning med 17,5 miljarder sedan årsskiftet. Fondens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital AP4 Halvårsrapport 2014 I 1 AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019 1 (8) Kommunledningsförvaltningen 2019-04-08 Finans och ägarstyrning Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019 Uppföljning av finansiella placeringar informerar om kommunens finansiella

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr

PostNord Försäkringsförening Org nr PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Allmänt om verksamheten (Siffrorna inom parentes avser per den 30 juni 2017) PostNord Försäkringsförening (PFF) försäkrar

Läs mer

Styrelsen för. ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2016

Styrelsen för. ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2016 1(10) Styrelsen för ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET INNEHÅLL 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET

HALVÅRET I KORTHET INNEHÅLL 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET FÖRSTA AP-FONDENS HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRET I KORTHET Resultatet för första halvåret uppgick till 14,3 mdkr (16,6). Avkastningen uppgick till 5,0 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2018.

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2018. Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2018. Siffror anges i tkr om inget annat anges Resultaträkning: Rörelseresultat -245 (-388) Orealiserad värdeförändring i portföljen -545

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2001 1

ÅRSREDOVISNING 2001 1 1 ÅRSREDOVISNING 2001 Innehåll Fjärde AP-fonden i korthet Sid Fjärde AP-fonden i korthet 2 2001 i sammandrag 3 VD-kommentar 4 Det nya uppdraget 6 Ekonomisk översikt 9 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

De/årsrapport januari - juni 2011

De/årsrapport januari - juni 2011 ------ i) De/årsrapport januari - juni 2011 Första halvår 2011 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 284 (272) miljoner kronor. Första halvårets resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Tredje AP-fonden. Delårsrapport 2004 1 januari 30 juni

Tredje AP-fonden. Delårsrapport 2004 1 januari 30 juni Tredje AP-fonden Delårsrapport 2004 1 januari 30 juni VD-ord God avkastning tack vare stark Stockholmsbörs För första halvåret 2004 redovisar AP3 ett positivt resultat på 8,2 miljarder kronor. Detta goda

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2018

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2018 1 (6) Kommunledningsförvaltningen -11-12 Finans och ägarstyrning Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober Uppföljning av finansiella placeringar informerar om kommunens finansiella ställning,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2017 december 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2017 december 2017 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2017 december 2017 Perioden 1 juli 2017 31 december 2017 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

halvårsrapport Fjärde AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till bästa möjliga avkastning över tiden.

halvårsrapport Fjärde AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till bästa möjliga avkastning över tiden. Fjärde AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till bästa möjliga avkastning över tiden. Drygt 2 miljarder kronor är fondens bidrag till de allmänna pensionsmedlen under första halvåret 2010.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI- 30 JUNI 2011

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI- 30 JUNI 2011 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI- 30 JUNI 2011 Första halvåret 2011 präglades av skuldkrisen i Europa, politiska omvälvningar i Nordafrika och Mellanöstern, jordbävningen i Japan och svagare tillväxttakt i USA.

Läs mer

Positivt resultat trots svag marknad

Positivt resultat trots svag marknad Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Positivt resultat trots svag marknad Andra AP-fondens val av strategisk portfölj med en låg valutaexponering och fondens egna val av index är de viktigaste förklaringarna

Läs mer

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1998 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Börsportföljens värdeökning under första halvåret blev 25 procent (generalindex 25 procent). Till och med den

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 2017 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2017 har förflutit inom ramen för en fortsatt stabil kapitalmarknad. Tillväxtprognoserna för världsekonomin har reviderats uppåt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Förvaltningsberättelse FÖRETAGSINFORMATION, organisationsnummer 556034-9689, är ett finansiellt holdingbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8200 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en fondandelsfond, vilket innebär att minst

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Gävle kommuns donationsstiftelser. Årssammandrag 2017

Gävle kommuns donationsstiftelser. Årssammandrag 2017 Årssammandrag 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017.

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017. Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017. Siffror anges i tkr om inget annat anges Rörelseresultat -388 (-56) Orealiserad värdeförändring i portföljen 475 (181) Summering av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: VAPP 60 Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: VAPP 60 Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-9075 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som till

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Fjärde AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till bästa möjliga avkastning över tiden.

Fjärde AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till bästa möjliga avkastning över tiden. Fjärde AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till bästa möjliga avkastning över tiden. 3,6 miljarder kronor är fondens bidrag till de allmänna pensionsmedlen under första halvåret 2011. Fonden

Läs mer

AP3 redovisar ett resultat på 16,6 miljarder kronor och ett fondkapital som har fördubblats sedan starten 2001

AP3 redovisar ett resultat på 16,6 miljarder kronor och ett fondkapital som har fördubblats sedan starten 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI, 2014 AP3 redovisar ett resultat på 16,6 miljarder kronor och ett fondkapital som har fördubblats sedan starten 2001 Resultatet för första halvåret 2014 uppgick till

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer