Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

2 Innehåll VD har ordet Från uppdrag till avkastning Uppdraget Mål och strategier Affärsidé, mål och vision Referensportföljen Aktivitetsnivå i förvaltningen Så här bedrivs förvaltningen Förvaltningsberättelse: Verksamhetsåret Bolagsstyrning Ett händelserikt år Fondkapitalets utveckling Femårsöversikt Totalavkastning Aktiv avkastning Interna förvaltningsmandat Externa förvaltningsmandat Alternativa investeringar Portföljsammansättning Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Fondstyrningsrapport Rapport om intern kontroll Styrelse Ledningsgrupp Ordlista Ett starkt resultat Stigande börser är huvudförklaringen till det starka resultat på 18,2 miljarder kronor motsvarande en avkastning på 9,6 procent som fonden redovisar för Före kostnader uppgick avkastningen till 9,8 procent. Fondens aktiva positionstagande bidrog under året med 0,6 procentenheter, drygt 1 miljard kronor, till fondens totalavkastning. Flertalet förvaltningsmandat, såväl interna som externa, har bidragit positivt till den aktiva avkastningen. Den årliga avkastningen på fondkapitalet sedan starten 2001 uppgår till 5,3 procent före och 5,1 procent efter kostnader. Avkastningen ligger därmed i linje med det långsiktiga avkastningskrav som fonden har beräknat behövs i buffertfonderna för att pensionerna ska vara långsiktigt stabila. Vid utgången av 2006 förvaltade Första AP-fonden 207,1 miljarder kronor. Fondens exponering mot aktiemarknaderna uppgick till 60 procent, mot räntemarknaderna till 38 procent och mot alternativa investeringar till 3 procent. Valutaexponeringen uppgick till 16 procent. Fonden genomförde under slutet av det andra kvartalet en större omstrukturering av förvaltningen av aktier på tillväxtmarknaderna. Den tidigare passiva förvaltningen av aktier fördes då över till sex nya, i stor utsträckning aktiva, förvaltningsmandat. Avkastning i SEK per tillgångsslag 2006, % Flerårsöversikt i sammandrag Aktiv avkastning 2006, noterade placeringar, %-enheter Bidrag från: Strategisk allokering 0,09 Taktisk allokering 0,15 Intern aktieförvaltning 0,06 Intern ränteförvaltning 0,15 Valutaförvaltning 2) 0,06 Extern förvaltning 0,21 Summa aktiv förvaltning 0,72 Omstrukturering tillväxtmarknader -0,10 Total aktiv avkastning 0,62 2) varav 0,03 procentenheter avser utlåning av värdepapper Första AP-Fonden är en av fem buffertfonder i fördelningsdelen av pensionssystemet och lyder under den svenska AP-fondslagen. Alla värden i denna årsredovisning uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas mkr och miljarder kronor förkortas mdkr. Sifferuppgifter inom parentes avser 2005 om inte annat anges. Underlag till tabeller och diagram är egna uppgifter om ingen annan källa anges. Årsredovisningen är granskad av fondens revisorer. Beträffande övrig information om Första AP-fonden hänvisar vi till fondens hemsida, Fondkapital vid årets slut, mdkr 207,1 187,3 156,8 139,3 117,1 Nettoflöden, mdkr 1,7 2,9 1,6 2,6 5,0 Resultat, mdkr 18,2 27,6 15,9 19,6-18,7 Totalavkastning före kostnader, % 9,8 17,5 11,4 16,5-13,8 Aktiv avkastning före kostnader 1), % 0,6 1,5 0,0-0,2-0,4 Förvaltningskostnadsandel totalt, % 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13 Förvaltningskostnadsandel exkl. provisionskostnader, % 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 Aktiv risk, realiserad, % 0,6 0,4 0,3 0,3 0,9 Valutaexponering, % 16,2 20,5 20,9 14,8 15,0 Andel aktiv förvaltning 2), % 98,0 94,8 77,4 76,8 61,7 Andel extern förvaltning, % 34,2 37,7 24,0 22,0 31,0 Definitioner återfinns på s 66. 1) Den aktiva förvaltningen avser den marknadsnoterade delen av portföljen. 2) Inklusive semiaktiva mandat.

3 Första AP-fonden 2006 Fondkapitalets exponering mot olika regioner Tillgångsslag Utgörs till cirka 50% av länder i Asien och Stillahavsregionen, 35 % i Östeuropa och 15% i Latinamerika. Aktier 1 Nordamerika, Europa, Stillahavsregionen Beskrivning Europa: intern förvaltning, aktivt mandat med fokus på stora bolag. Nordamerika: extern förvaltning, två mandat. Småbolag, aktiva förvaltare; Stora bolag, semiaktiva förvaltare. Stillahavsregionen: extern förvaltning, aktiva mandat. Andel av referensportföljen, 2006 Avkastning, % Sverige Intern förvaltning, aktivt mandat. Fokus på stora och medelstora bolag. 3 Tillväxtmarknader Extern förvaltning, passivt mandat t.o.m. juni 2006, sedan dess i huvudsak aktiva mandat. Räntebärande 4 Nominellt svenskt Intern förvaltning, aktivt mandat. 5 Nominellt utländskt Intern förvaltning, aktivt mandat för alla utländska räntebärande utom amerikanska kreditobligationer. Dessa förvaltas externt med semiaktivt mandat. 6 Realränteplaceringar Intern förvaltning, aktivt mandat. Alternativa investeringar 7 Alternativa investeringar Onoterade tillgångar i fastigheter och riskkapitalfonder. (Åren utgjordes fondens alternativa investeringar endast av onoterade aktier i AP Fastigheter och redovisades under Aktier). Valutaexponering 8 Valutaexponering För att över tid minska volatiliteten i totalavkastningen har fonden en öppen valutaexponering i referensportföljen motsvarande 16 procent av placeringarnas marknadsvärde. Intern förvaltning, aktivt mandat. 16% Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 1

4 VD kommentar 2006 ett bra år för Första AP-fonden År 2006 blev ett bra år för Första AP-fonden. Fonden hade ett bra resultat med en avkastning på totalportföljen som uppgick till 9,6 procent. Den aktiva avkastningen uppnådde styrelsens mål och överträffade index med 0,6 procentenheter vilket motsvarar en dryg miljard kronor. Vårt uppdrag Det har länge förekommit synpunkter på hur AP-fonderna skall investera och vad deras uppdrag innebär. Många anser att fonderna skall investera mer i Sverige men också köpa mer aktier i vissa enskilda bolag för att säkerställa att företagen inte kommer i utländska händer. Under hösten har dessa diskussioner tagit fart ännu mer. Det är lätt att känna en viss förståelse för den känslomässiga aspekten i dessa synpunkter men jag tror att det vore olyckligt om fonderna skulle tvingas att investera mer i Sverige och kanske också åläggas att köpa mer aktier i ett speciellt företag. Idag fattar fonden beslut om inriktningen av placeringsverksamheten men då bara om det gynnar vår avkastning och bär sedan det fulla ansvaret för gjorda placeringar. Om andra mål skulle införas förutom att maximera avkastningen så uppstår svårigheter när det gäller prioritering mellan målen och hur de skall utvärderas. Fondernas uppdrag är att givet en låg risknivå långsiktigt maximera avkastningen till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Förvaltningen skall också ske med god riskspridning vilket innebär att placeringarna inte skall koncentreras till Sverige utan bör spridas globalt. Dessutom skall inga näringspolitiska eller ekonomisk-politiska hänsyn tas vid beslut om placeringar. Vårt uppdrag är således entydigt och klart och inriktat på att skapa god avkastning för landets pensionärer. Jag tror att om man har flera mål så blir både avkastningen och möjligheten att utkräva ansvar betydligt sämre. Bra resultat Den ekonomiska utvecklingen i världen var fortsatt stark under året även om den amerikanska ekonomin försvagades något under det andra halvåret. Stigande oljepriser bidrog under årets fyra första månader till att inflationsförväntningarna stärktes och att räntorna steg vilket ledde till att uppgången på världens aktiemarknader bröts. Aktiekurserna föll kraftigt under våren på de flesta marknader men det blev inte det trendbrott som många hade befarat utan i stället bromsades nedgången under sommaren på grund av fallande räntor och betydligt bättre vinstutveckling i företagen jämfört med analytikernas förväntningar. Under hösten återhämtade sig börserna så bra att 2006 blev ett nytt bra börsår där de flesta marknaderna steg med tio till tjugo procent. Fonden som har en hög aktieandel gynnades av denna utveckling och vår aktieportfölj steg med drygt 16 procent. De räntebärande tillgångarna hade en betydligt lägre avkastning eller drygt en procent. Fondens resultat blev för fjärde året i rad mycket positivt eller 18,2 miljarder kronor där en dryg miljard utgörs av vårt aktiva resultat. Den totala avkastningen på fondens kapital uppgick till 9,6 procent vilket innebär att vi sedan början av 2001 har en genomsnittlig avkastning per år på 5,1 procent efter kostnader. Vi uppnår således vårt beräknade avkastningskrav på 5,1-6,1 procent som är den avkastning som med god marginal överträffar den lägsta nivå som behövs i buffertfonderna för att pensionerna skall vara långsiktigt stabila. Fondens kapital ökade under året från 188 till 207 miljarder kronor att jämföra med de 134 miljader som vi fick att förvalta för sex år sedan. Om vi exkluderar vissa nettoflöden har kapitalet ökat med knappt 55 miljarder eller med drygt 40 procent, vilket är mycket tillfredställande mot 2 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

5 VD kommentar bakgrund av den mycket svaga utvecklingen på världens aktiemarknader under de två första åren. Under förra året genomfördes en upphandling av sex nya aktieförvaltare i tillväxtmarknaderna för att ersätta det passiva mandat som fonden har haft på detta område sedan Detta innebär att fondens aktiva förvaltning växer i syfte att öka den aktiva avkastningen i fonden och därigenom förbättra möjligheterna att uppnå våra avkastningsmål. Transitionen från det passiva mandatet till sex aktiva förvaltare genomfördes i juni månad. Vår externa förvaltning har ökat under de senaste åren och utgör cirka 34 procent av vår totala förvaltning och för närvarande har vi inga planer på att utöka den ytterligare. Däremot kommer vi att göra nya upphandlingar av befintliga mandat för att konkurrensutsätta dessa. Fonden har sedan 2005 deltagit i en internationell jämförelsestudie av förvaltningskostnader som visar att fondens kostnader ligger under genomsnittet för jämförbara organisationer. Det innebär att den effektivisering av vår förvaltning som gjorts under de senaste åren har varit framgångsrik. Vi kommer att fortsätta med detta arbete även under de kommande åren. Referensportföljen Fondens totala avkastning styrs främst av hur referensportföljen är sammansatt. Denna portfölj grundar sig i huvudsak på den långsiktiga, strategiska portföljsammansättning som förväntas ge fonden de bästa möjligheterna att uppfylla sitt åtagande mot pensionssystemet. Dagens referensportfölj togs fram år 2001 efter en omfattande ALM-analys där tidshorisonten är mycket lång eller cirka fem- Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 3

6 VD kommentar tio år. Slutsatsen från studien blev att vi bör ha en hög andel aktier men också en betydande diversifiering i portföljen vilket innebär att vi har en global inriktning med placeringar över hela världen. För 2007 kommer vi att göra en ny ALM-analys som kan medföra ytterligare förändringar i portföljen. Efter 2001 har vi gjort förändringar som baserats på fondens åtagande till pensionärerna, ökad diversifiering samt ändrade index. Förra året beslöt styrelsen också att fonden skall kunna ta beslut som är baserade på vår medelfristiga marknadstro med en tidshorisont på mer än två år. Ett exempel på detta var att vi under hösten minskade vår valutaexponering från 20 till 16 procent vilket hittills varit positivt eftersom kronan har stärkts under hela förra året. I slutet på 2005 bildades en ny enhet som enbart fick ansvar för ALM-analyser och referensportföljen. I sitt arbete med att identifiera och utveckla olika strategier samarbetar den med andra enheter för att få tillgång till den bästa kompetensen inom fonden. Aktiv avkastning bättre än index För att öka den totala avkastningen och därmed sannolikheten att uppnå avkastningskravet har fonden valt att bedriva aktiv förvaltning på flertalet marknader. Syftet med den aktiva förvaltningen är att avvika från referensportföljens sammansättning och överträffa dess avkastning. Aktiv förvaltning bedrivs internt inom fem olika enheter, strategisk allokering och taktisk allokering, svenska/europeiska aktier, räntor samt valuta. Externt har vi arton aktiva fövaltare som Sedan 2004 har vi slagit vårt index med 0,7% per år klart över vårt mål och internationellt konkurrenskraftigt. förvaltar aktier åt fonden i Japan, Asien, USA och på tillväxtmarknaderna samt kreditobligationer i USA. Vår aktiva förvaltningsmodell bygger på ett decentraliserat beslutsfattande, självständig och kvalificerad analys, en hög grad av diversifiering samt på både diskretionär och kvantitativ förvaltning. Målet för den aktiva förvaltningen är att överträffa referensportföljens avkastning med 0,5 procentenheter på årsbasis ett mål som vi överträffade för 2006 då den aktiva avkastningen blev 0,6 procent. Det innebär att vi sedan starten 2001 har slagit index med drygt 0,3 procentenheter per år. Det var först 2004 som vi hade vår förvaltningsmodell på plats och sedan dess har vi överträffat index med 0,7 procentenheter per år. Det är klart över vårt mål för aktiv avkastning och också internationellt konkurrenskraftigt. Såväl den interna som den externa förvaltningen bidrog till det goda resultatet under I den interna förvaltningen lyckades ränteförvaltningen bäst som överträffade sitt mål kraftigt men även svenska aktier och våra båda allokeringsenheter hade bra resultat. Ett annat mål för den aktiva förvaltningen är att fondens riskjusterade avkastning mätt som informationskvot skall överstiga 0,3 över rulllande femårsperioder, ett mål som vi har överträffat genom att uppnå en informationskvot på 0,8. Fokus på alternativa investeringar Vår långsiktiga ambition är att minst tio procent av den totala portföljen skall utgöras av alternativa investeringar där vi inkluderar fastigheter, private equity, 4 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

7 VD kommentar hedgefonder samt en del andra illikvida tillgångar. Idag är andelen knappt tre procent och består framför allt av vår ägarandel (25 procent) av AP Fastigheter som har haft en mycket god utveckling de senaste åren beroende på en stark fastighetsmarknad men även på en god relativ utveckling i förhållande till andra fastighetsbolag. Under förra året slutfördes upphandlingen av tre private equity-mandat och fondering påbörjades under andra halvåret. Förvaltarna har således startat sitt arbete med att bygga upp en kvalitativ och väldiversifierad private equity-portfölj för fondens räkning med hög förväntad avkastning efter kostnader. Detta innebär att andelen private equity kommer att uppgå till cirka två procent om några år och ambitionen är att på något längre sikt nå upp till fem procent. Vi kommer också att analysera möjligheten att öka andelen fastigheter genom att diversifiera vår fastighetportfölj internationellt. Under 2006 beslutade vi också att investera i Cevian II en hedgefond som huvudsakligen investerar i börsnoterade företag i Norden. Sedan 2003 har vi varit med i Cevian I och där erhållit en mycket god avkastning. Framgång för vårt arbete med etik- och miljöfrågor Enligt vårt uppdrag skall fonden fastställa hur etik- och miljöhänsyn skall tas i placeringsverksamheten. Dessa hänsyn skall tas utan att ge avkall på det övergripande avkastningsmålet. Fonden beslutade om riktlinjer för etik- och miljöhänsyn år Utgångspunkten i fondens riktlinjer är principerna i FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag samt de konventioner som Sverige har undertecknat. Bryter ett företag mot dessa konventioner tar fonden ett aktivt ägaransvar genom att starta en dialog med företaget i syfte att ändra på bolagets förhållningssätt så att kränkningen upphör. Endast om inget annat hjälper utesluts företaget ur fondens portfölj. Idag är det glädjande att kunna konstatera att denna strategi har varit speciellt framgångsrik under 2006 genom att sju bolag utav nitton som vi länge har bedrivit aktiv dialog med har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förändra sin situation. Vi samarbetar också med andra internationella kapitalförvaltare som har samma strategi som fonden. I ett fall, Marriot, är det Första AP-fonden som varit pådrivande och möjliggjort att dialogen har kommit till stånd. Bakom den här framgången ligger mycket hårt och engagerat arbete som tar lång tid men det är glädjande att strategin fungerar och att vi uppnår resultat. Vi kommer att fortsätta med vår aktiva ägarstrategi i dessa frågor men då i samarbete med Andra Fjärde AP-fonderna. Inför 2007 Sedan 2001 har vi haft en genomsnittlig avkastning på fondens kapital på drygt fem procent vilket innebär att vi har uppnått vårt absoluta avkastningskrav och vi har också under de senaste tre åren väl överträffat vårt mål för aktiv avkastning. Detta känns naturligtvis mycket tillfredsställande men vi får dock inte slå oss till ro utan måste forsätta att ständigt utveckla verksamheten och ligga i framkant av utvecklingen samt hitta nya investeringsmöjligheter, allt i syfte att långsiktigt uppnå våra avkastningsmål. Vi kommer under 2007 bland annat att genomföra en ny grundläggande ALM-analys för att säkerställa att vi har den bästa referensportföljen. Vi känner en försiktig optimism inför det nya året beroende på en fortsatt god ekonomisk utveckling i världen men det går alltid att identifiera ett antal risker som skulle kunna bryta den positiva trenden. Ett sådant exempel är om inflation och räntor blir högre än vad som idag är diskonterat i marknaden vilket sannolikt skulle orsaka en börsnedgång. Under 2006 har vi också sett hur fort den positiva stämningen kan svänga med kraftiga börsfall som följd. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett mycket gott arbete under det gångna året som möjliggjort en fortsatt mycket god resultatutveckling. Stockholm i februari 2007 William af Sandeberg Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 5

8 Från uppdrag till avkastning Från uppdrag till avkastning Lämplig risknivå för pensionssystemet på 50 års sikt Aktie- och räntemarknad: avkastning och risk (framåtblickande) Avkast kra Regioners, värdepapperstypers m.m. avkastning och risk Övergripande fördelning aktier/ Marknadsutsikter på 2-10 års sikt Referensportföljen (index för den operativa förvaltningen) Fördelning på områden att förvalta aktivt respektive passivt 2. Mål och strategier Teori & empiri: möjlighet att skapa högre avkastning än index inom eller mellan tillgångsslagen Förvaltares historiska och bedömda förmåga att skapa meravkastning Uppdraget från riksdagen AP-fondslagen Försäkring kassans prognoser öv nsionssyste utveckling pensionssku avgiftstillgån n- och utflöd 1. U ppdraget lning mellan n och extern rvaltning Förvaltares kostnader Årsredovisning till regeringen Regeringens utvärdering till riksdagen Avkastning på fondkapita 4. Verksamhet och resultat 2006 Placeringar, bolagsstyrning samt affärsstöd och riskkontroll F 3. Organisation av andat valtare och smål) Uppsatta resultatmål för den aktiva avkastningen och risk Förvaltarnas förmåga att skapa meravkastning och samvariation med övriga förvaltare 6 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

9 Från uppdrag till avkastning Uppdraget Verksamhet och resultat Mål och strategier Organisation I samband med reformen av det svenska pensionssystemet fick Första AP-fonden den 1 januari 2001 ett helt nytt uppdrag och 134,0 miljarder kronor att förvalta. Sex år senare har kapitalet vuxit till 207,1 miljarder, inklusive inflöden om 18,3 miljarder, motsvarande en årlig avkastning på 5,1 procent. Varje nytt avsnitt inleds med en schematisk beskrivning av vilken del av flödet från uppdraget till fondens avkastning som avsnittet beskriver: 1. Uppdraget 2. Mål och strategier 3. Organisation 4. Verksamhet och resultat 2006 Bilden på sidan 6 åskådliggör de viktigaste stegen i fondens analys för att, med utgångspunkt i uppdraget, bedriva en förvaltning med målet att skapa den långsiktiga totalavkastning pensionssystemet kräver. Stegen beskrivs närmare i följande avsnitt: Hur uppdraget är formulerat (s 8-9). Vilka övergripande överväganden fonden gjort, slutsatser som dragits och mål som satts upp (s 10-15). Hur fonden organiserat förvaltningen (s 16-22). En redogörelse för verksamhetsåret 2006 och resultatet (s 23-57). Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 7

10 Uppdraget ks m och Org Uppdraget 4 3 re ul at 006 Uppdraget Placeringsregler Placeringar får ske i alla förekommande instrument på kapitalmarknaden som är marknadsnoterade och omsättningsbara. Minst 30 procent av tillgångarna ska placeras i räntebärande värdepapper 2 med låg kreditoch likviditetsrisk. Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras för valutarisk 4. Maximalt 5 procent av tillgångarna får placeras i onoterade värdepapper. Dessa placeringar måste ske indirekt via värdepappersfonder eller riskkapitalföretag. Fonden får äga högst 10 procent av rösterna 1 i ett enskilt börsnoterat bolag. I onoterade riskkapitalbolag är gränsen satt till högst het 30 och procent u tat Innehav 2006 av aktier i noterade svenska bolag får högst motsvara 2 procent av det totala värdet av svenska aktier på auktoriserad svensk börs- eller marknadsplats. Minst 10 procent av tillgångarna ska förvaltas av utomstående förvaltare genom köp av fondandelar eller diskretionär förvaltning. Fonden får inte placera i råvaror. R iksdagen beslutade 1999 med bred parlamentarisk förankring om en reformering av det svenska pensionssystemet. Systemet är autonomt, dvs. helt fristående från statsbudgeten. I samband med reformen omorganiserades AP-fonderna och fick nya uppdragsbeskrivningar samt placeringsregler som trädde i kraft den 1 januari AP-fondernas uppdrag är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till låg risk. Första AP-fondens uppdrag Första AP-fonden är tillsammans med Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonderna buffertfonder i den del av pensionssystemet som är ett fördelningssystem. Grundprincipen i denna del är att utbetalningen av dagens pensioner finansieras genom avgiftsbetalningar motsvarande 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Storleken på in- och utbetalningarna varierar över tiden, bland annat beroende på demografiska förändringar och löneförändringar. Fonderna ska fungera som buffert i systemet för att jämna ut tillfälliga variationer på in- och utbetalningar. Första-Fjärde AP-fonderna har samma uppdrag och ska konkurrera med varandra. Mandatet är brett och regleras i Lagen om allmänna pensionsfonder (2000:192). Där anges att Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån i fondernas placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås. (4 kap. 1 ) I förarbetena till lagen framgår också att näringspolitiska eller andra ekonomiskpolitiska uppgifter skall inte finnas. Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. (Prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet avsnitt 7.1). Av lagen framgår också hur fonderna får placera sitt kapital. Placeringsreglerna är flexibla och ger fonderna möjlighet att placera i flertalet tillgångsslag, dock inte råvaror (se tabell Placeringsregler). Sjätte AP-fonden är också en av buffertfonderna i pensionssystemet men har ett annat uppdrag; att placera riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag. Fondernas förvaltning av fondmedlen utvärderas årligen på uppdrag av regeringen. Utvärderingen resulterar i en skrivelse till riksdagen. Vad påverkar storleken på pensionen? Pensionerna i det nya pensionssystemet bestäms av den enskildes inkomst under den yrkesverksamma tiden. Det är ett så kallat avgiftsdefinierat system. Pensionsrätterna för inkomstpension räknas varje år om med en ränta som motsvarar förändringen av den genomsnittliga lönen. För att göra pensionssystemet finansiellt stabilt finns det en inbyggd mekanism som ska förhindra att utbetalningarna blir större än vad systemet långsiktigt klarar av, den så kallade automatiska balanseringen. Om pensionssystemets tillgångar är mindre än skulderna träder den automatiska balanseringen in och minskar uppskrivningen av skulderna varpå pensionerna kommer att öka i något långsammare takt tills situationen förbättrats. Det finns också scenarier där ett stort 8 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

11 PREMIE- PENSION Uppdraget Pensionssystemets uppbyggnad (exkl. garantipension) Av Anders pensionsgrundande inkomst går 18,5 procent till hans pension. PPM Inbetalning av pensionsavgifter Utbetalning av pensioner AP7 Ett fristående system i två delar, ett fördelningssystem där pensionsavgifter som betalas in används för att betala dagens inkomstpensioner och ett fonderat system där pensionsutbetalningarna bygger på eget sparande i PPMfonder. Premiepensionssystemet AP6 AP1 FÖRSÄKRINGSKASSAN Inkomstpensionssystemet INKOMST- PENSION TILLÄGGS- PENSION TILL BUFFERT Födda mellan ÅLDERSPENSIONÄRER (minst 61 år) Födda 1953 och senare AP3 AP4 AP2 En del av Anders pengar förvaltas för att skapa långsiktigt hög avkastning och stabilitet i pensionssystemet Födda före 1938 medan resten betalas ut till dem som har rätt till någon form av pension idag, som t. ex. Anders farfar som kvitterar ut sin tilläggspension från Försäkringskassan. Inkomstpensionssystemet Första-Sjätte AP-fondernas kapital användas för att jämna ut tillfälliga underskott mellan avgifter och pensionsutbetalningar. Eventuella överskott tillfaller Första- Fjärde AP-fonderna vars uppdrag är att skapa hög avkastning till låg risk. GRAFIK TOMAS ÖHRLING/ INFO Placeringar Första -Fjärde AP-fonderna har samma uppdrag och gemensamma, flexibla placeringsregler som ger fonderna möjlighet att placera i flertalet tillgångsslag dock inte råvaror. överskott i pensionssystemet uppstår. Riksdagen har beslutat att överskottet i sådana fall ska fördelas på de försäkrade (både nuvarande och framtida pensionärer). Hur en sådan överskottsutdelning ska gå till har utretts av Utredningen om överskott i ålderspensionssystemet (UTÖ). Utredningen föreslog att utdelning ska ske genom att varje persons pensionsbehållning skrivs upp om pensionssystemets tillgångar överskrider skulderna med minst 10 procent. Det skulle innebära att samtliga pensionärer fick en ökad pension direkt och att de som förvärvsarbetar kan förvänta sig en något högre pension när de senare går i pension. Sannolikheten för att en sådan utdelning kan göras under de kommande åren är liten. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till hur en sådan överskottsutdelning ska genomföras i detalj. AP-fondernas betydelse Beräkningen av pensionssystemets tillgångar och skulder görs varje år av Försäkringskassan. Vid utgången av 2005 var pensionssystemets tillgångar endast 28 mdkr högre än dess skulder. Fondernas kapital utgör endast en mindre del, cirka 12 procent, av de totala tillgångarna i systemet. Resterande del består av avgiftstillgången, det vill säga värdet av framtida avgiftsbetalningar. Även om fondernas kapital är litet i förhållande till den totala pensionsskulden påverkar AP-fondernas avkastning pensionsutbetalningarna på längre sikt. Ju högre avkastning fonderna lyckas skapa, desto mindre är risken för ett underskott i pensionssystemet och att balanseringen därmed behöver utlösas. För enskilda år, som 2004 och 2005, kan avkastningen på fondernas kapital vara helt avgörande för om en balansering måste ske eller inte. APfondernas avkastning är dock inte den enda faktorn som påverkar risken för balansering av pensionssystemet. Den viktigaste faktorn för pensionssystemets stabilitet är sysselsättningsgraden i svensk ekonomi. Två andra viktiga faktorer är barnafödande och invandring. Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 9

12 Affärsidé, vision och mål Vår tolkning av uppdraget 3 strategier för att nå målen 1 2 Mål och strategier 4 3 M ed utgångspunkt i det uppdrag som 1riksdagen 2 givit AP-fonderna har Första AP-fonden formulerat sin övergripande affärsidé. 4 Första 3 AP-fonden ska, med väl O i ti avvägda finansiella risker, uppvnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för nuvarande 1 2 och framtida pensionärer. 4 Vision Första AP-fonden strävar efter att vara en förebild bland internationella pensionsfonder och skapa tydligt värde för det svenska pensionssystemet. För detta krävs att fonden skapar hög avkastning, såväl i absoluta som relativa termer och att fondens arbetssätt och kompetens ligger i framkant. Investeringsfilosofi Långsiktighet, riskspridning, självständig och kvalificerad analys samt decentraliserat beslutsfattande är ledstjärnor i fondens placeringsverksamhet. En fördel som fonden har gentemot många andra placerare är att kunna vara långsiktig och uthållig. Åtagandena sträcker sig över en avsevärd tidsrymd och inflödet av kapital att förvalta är inte beroende av kortsiktiga resultatutfall. Fonden har därför goda förutsättningar för att placera i tillgångar med begränsad likviditet. Att ta risk är en förutsättning för att skapa den avkastning som krävs enligt uppdraget. En omfattande ALM-analys ligger till grund för valet av referensportfölj och därmed val av absolut risknivå för fondens kapitalförvaltning, se s 12. Fonden har valt att bedriva aktiv förvaltning, ta aktiv risk, för att ytterligare öka avkastningen på 10 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

13 Affärsidé, vision och mål fondkapitalet och därmed minska risken för balansering. Riskspridning är en ledstjärna för såväl val av referensportfölj som för den aktiva förvaltningen. Diversifieringen sker därför i många dimensioner; över tillgångsslag, regioner, förvaltarstilar, förvaltare, och analysansatser. Mål för verksamheten Målet för Första AP-fondens verksamhet har definierats utifrån det faktum att APfondernas avkastning och kapital kan påverka pensionsutbetalningarnas storlek. Målet för fonden är att förvalta kapitalet så att det bidrar till att risken för den automatiska balanseringen minimeras. Om det är möjligt utan att öka risken för balansering, ska fonden också försöka öka sannolikheten för att utdelning av överskott kan ske. Fonden strävar efter att uppnå en avkastning som med god marginal överstiger den lägsta nivå som behövs i buffertfonderna för att pensionerna ska vara långsiktigt stabila. För att lyckas med uppdraget krävs att fonden har förmåga att anpassa referensportföljen (absolut risk) till grundläggande förändringar i omvärlden, såväl ekonomiska som demografiska. Dessutom måste fonden ha förmåga att öka avkastningen genom att avvika från referensportföljens sammansättning (aktiv risk). För båda dessa framgångsfaktorer har styrelsen fastställt mål. Första AP-fondens affärsidé Första AP-fonden ska, med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Första AP-fonden strävar efter att uppnå en avkastning som med god marginal överstiger den lägsta nivå som behövs i buffertfonderna för att pensionerna ska vara långsiktigt stabila. Första AP-fonden arbetar med en långsiktig tillgångsallokering och en löpande förvaltning, som båda vilar på självständig och kvalificerad analys med en global inriktning. Första AP-fonden skapar förtroende och högre avkastning genom engagemang i ägarfrågor samt genom att verka för höga krav på etik och miljöhänsyn i fondens eget agerande och för de tillgångar fonden väljer att placera i. Första AP-fondens vision Vi är en självklar förebild bland internationella pensionsfonder och skapar tydligt värde för det svenska pensionssystemet. Vi skapar både hög absolut och relativ avkastning. Vi har den högsta långsiktiga avkastningen av AP-fonderna. Vi bidrar till att skapa tilltro och trygghet i pensionssystemet. Vi har en kompetens och ett arbetssätt som ligger i framkant. Vi har en företagskultur som kännetecknas av ansvarstagande, respekt, delaktighet, samarbete, öppenhet och god etik. Målen för verksamheten Referensportföljen Uppnå en avkastning som med god marginal överstiger den lägsta nivå som behövs i buffertfonderna för att pensionerna ska vara långsiktigt stabila. Uppnå en avkastning som, för tillgångsslagen aktier respektive obligationer, överstiger genomsnit tet för den globala aktie- respektive obligationsmarknaden, mätt över rullande femårsperioder. Operativ förvaltning Överträffa referensportföljens avkastning med 0,5 procentenheter på årsbasis. Den riskjusterade avkastningen mätt som informationskvot ska överstiga 0,3 över rullande femårsperioder. Avkastningsmålen för den operativa förvaltningen ska nås inom ett riskutrymme för aktiv risk på 3 procent i förhållande till referensportföljen. Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 11

14 Referensportföljen Vad styr fondens 4 långsiktiga tillgångsfördelning? 1 2 Mål och strategier F örsta AP-fondens uppdrag i pensionssystemet uttrycks i AP-fondslagen som att fonden ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Uppdraget måste tolkas och omsättas till en långsiktig placeringsinriktning vilket fonden har gjort i en ALM-analys (Asset Liability Modelling, analys utifrån pensionsåtaganden och tillgångars egenskaper). Utgångspunkten för fondens ALM-analys är att fonden i möjligaste mån ska verka för att pensionssystemets önskade egenskaper bibehålls. En viktig egenskap i pensionssystemet är att pensionerna i normalfallet ska öka i samma takt som den genomsnittliga löneutvecklingen i Sverige. Skulle utvecklingen av demografi och arbetsmarknadsfaktorer vara ogynnsamma kan dock den automatiska balanseringen utlösas varpå pensionerna kommer att öka i något långsammare takt tills situationen förbättrats igen. Målet för fonden är därför att förvalta kapitalet så att risken för den automatiska balanseringen minimeras. Eftersom APfonderna endast utgör cirka 12 procent av pensionssystemets tillgångar är det fler faktorer än fondernas utveckling som påverkar risken för balansering, viktigast är sysselsättningsgraden i ekonomin (se vidare s 9). Avkastning och risk Med hjälp av en ALM-analys kan fonden få svar på två frågor. Den första är vilken avkastning som krävs för att fonden ska klara av sin uppgift. Den andra är vilken risk som är lämplig. Utifrån svaret på dessa frågor kan den portfölj som på lång sikt ger fonden de bästa möjligheterna att uppfylla uppdraget referensportföljen specificeras. Påfrestningar i pensionssystemet I dagsläget är inflödet i form av avgifter (16 procent av den pensionsgrundande inkomsten) till pensionssystemets fördelningsdel större än utbetalningarna av pensioner. Överskottet hamnar hos AP-fonderna. Om endast några år byts det nuvarande positiva nettoinflödet till ett utflöde som då kommer att tas ur AP-fonderna under lång tid (se diagram). Påfrestningarna på pensionssystemet under dessa år skulle mildras genom att svensk ekonomi utvecklas så positivt att inbetalningarna till pensionssystemet blir högre än vad som ligger i nuvarande prognoser. En ökad nettoinvandring eller ett högre födelsetal skulle också påverka pensionssystemet positivt eftersom det skulle leda till att framtida inbetalningar till systemet ökar. Ett annat sätt att överbrygga perioden med höga nettoutflöden från pensionssystemet är att avkastningen på AP-fondernas kapital är högt. Fondens beräkningar visar att AP-fonderna måste uppnå en avkastning på mellan 5,1-6,1 procent årligen fram till och med Detta bygger på förutsättningen att den automatiska balanseringen ska träda i kraft med en sannolikhet på högst 25 procent för något enskilt år under de närmaste 25 åren. Dessa avkastningssiffror bygger på beräkningar utifrån Försäkringskassans basscenario. Skulle i stället Försäkringkassans pessimistiska alternativ inträffa behövs drygt en procentenhets högre årlig avkastning. Avkastningen på kapitalmarknaderna varierar kraftigt över åren. Det är därför svårt att för varje enskilt år uppnå en avkastning som ligger inom det beräknade inter- 12 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

15 Referensportföljen vallet. Sammantaget förväntas dock den av styrelsen valda referensportföljen i kombination med fondens positionstagande skapa en genomsnittlig avkastning som minst uppgår till det krav pensionssystemet ställer. Referensportföljen För att bestämma referensportfölj räcker det inte att endast känna till vilken förväntad genomsnittlig avkastning som krävs för att klara av uppdraget. Förutom den förväntade avkastningen måste också variationen i avkastningarna (den finansiella risken) vägas in i analysen. Den finansiella risken påverkar den risk som de försäkrade (nuvarande och framtida pensionärer) påverkas av pensionsrisken. I (prognos-) perioder då balanstalet är högt och sannolikheten för balanseringar därför är låg är påverkan från den finansiella risken lägre än i perioder då balanstalet är lågt. Fonden tar i sin ALManalys hänsyn till hur stor risken för balansering är enskilda år. Fonden utgår i ALM-analysen från de beräkningar som Försäkringskassan gör av pensionssystemets utveckling de kommande femtio åren. Beräkningarna bygger på tre olika scenarier för hur utvecklingen i den svenska ekonomin kan komma att se ut. Fonden har byggt in dessa scenarier i en egenutvecklad statistisk modell där pensionssystemets utveckling kopplas ihop med möjliga utvecklingar på kapitalmarknaderna. Målet är att med hjälp av modellen kunna bestämma övergripande fördelning mellan aktier och räntebärande tillgångar. Modellen används för att simulera framtida möjliga utfall för ett stort antal olika långsiktiga placeringsinriktningar, dels på kapitalmarknadena, dels i pensionssystemet. Fonden analyserar möjliga utfall för den kommande femtioårsperioden för alla olika placeringsinriktningar i vardera av Försäkringskassans tre scenarier. För varje enskilt år och varje utfall beräknas ett antal nyckeltal som vägs samman till en balanseringsförlust. Den placeringsinriktning som uppvisar den lägsta balanseringsförlusten ligger till grund för valet av referensportfölj. Några intressanta slutsatser kan dras från analysen av balanseringsförlusten. Fördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar är enligt analysen den avgörande faktorn för vilka möjligheter fonden har att skapa en avkastning i enlighet med avkastningskravet. En fördelning som innebär att hela fondkapitalet placeras i räntebärande tillgångar (som i många fall uppfattas som en mindre riskfylld placering) innebär att Till referensportföljens utvecklingsprojekt knyts medarbetare från flera enheter för att på så sätt utnyttja den bästa interna kompetensen. Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 13

16 Referensportföljen 1 2 Vad styr fondens långsiktiga 4 3 tillgångsfördelning? 1 2 Mål och strategier 4 3 Referensportföljen 2006, % 1 Tillgångsslag Aktier 4 Svenska 12 Utländska 40 Tillväxtmarknader 5 1 Aktier totalt 57 Räntebärande Svenska nominella Utländska nominella 22 Realräntor 8 Räntebärande totalt 40 Totalt noterade placeringar 97 Alternativa investeringar 3 Totalt 100 Valutaexponering 16 1) 1) Referensportföljens valutaexponering ändrades i november 2006 från 20 till 16%. målet inte kommer att nås. Med enbart räntebärande tillgångar i referensportföljen skulle fondens avkastning bli så låg att den automatiska balanseringsmekanismen skulle utlösas vid många tillfällen. En portfölj med en övervägande andel aktier förväntas istället ge bättre möjlighet för fonden att uppfylla målen. Med grund i denna analys har fonden valt en referensportfölj som består av 57 procent aktier, 40 procent räntebärande tillgångar och 3 procent alternativa investeringar. Fördelning inom tillgångsslagen Nästa steg i analysen handlar om att bestämma hur fördelningen inom varje tillgångsslag (exempelvis regioner, värdepappersegenskaper etc.) ska se ut för att referensportföljen ska vara så väldiversifierad som möjligt. I detta steg analyseras också i vilken utsträckning tillgångarna bör valutasäkras. Målet är att identifiera den kombination som uppfyller avkastningskravet till lägst volatilitet i avkastning. Optimeringen görs för alla ingående tillgångar i referensportföljen där hänsyn främst tas till nivån och variationen i den förväntade framtida avkastningen samt hur väl avkastningen samvarierar med övriga tillgångars avkastning. Optimeringen allokerar mer kapital till en tillgång med hög förväntad avkastning, låg risk och med låg samvariation med övriga tillgångar. Antagandena som görs i detta analyssteg baseras till en del på historiska data. Andra hänsyn som tas är bland annat utvecklingen i världsekonomin och på de globala kapitalmarknaderna. Vidare analyseras möjligheten att erhålla högre avkastning genom att bära andra former av risker, så kallade riskpremier. Den samlade analysen kan leda till att fonden också förändrar referensportföljens sammansättning i ett medelfristigt perspektiv (2 10 år). Fördelningen inom tillgångsslagen aktier och räntebärande tillgångar innebär att fonden ska sprida placeringarna över stora delar av världen. Inom aktier är huvuddelen av kapitalet placerat på utländska marknader, i huvudsak Nordamerika, Europa och Stillahavsområdet. Placeringar i tillväxtmarknaderna utgör en knapp tiondel och andelen svenska aktier en femtedel av referensportföljens aktieplaceringar. Även inom tillgångsslaget räntebärande görs en fördelning över Nordamerika, Europa, Stillahavsområdet och Sverige. För att långsiktigt reducera den långsiktiga risknivån har referensportföljens valutaexponering bestämts till 16 procent av fondens totala kapital, oavsett fördelning mellan tillgångsslag och regioner. Exponeringen mot utländska valutor är spridd över euro, amerikanska dollar, brittiska pund, japanska yen, norska kronor och tillväxtmarknadernas valutor. Riskspridningen i den valda referensportföljen är stor och den förväntas ge fonden goda möjligheter att uppfylla avkastningskravet. 14 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

17 Aktivitetsnivå i förvaltningen Ska kapitalet förvaltas aktivt eller passivt? R eferensportföljens sammansättning har som framgått ovan valts utifrån kriteriet att den över tid förväntas ge fonden bäst möjligheter att uppfylla sitt uppdrag. Avkastningen på referensportföljen kommer dock att variera över tid. För att öka den totala avkastningen och därmed öka sannolikheten för att uppnå avkastningskravet har fonden valt att bedriva aktiv förvaltning. Syftet med den aktiva förvaltningen är att genom att avvika från referensportföljens sammansättning överträffa dess avkastning. Fondens mål för sin aktiva förvaltning är att årligen tillföra en överavkastning på motsvarande minst en halv procentenhet av den totala fondförmögenheten. Anledningen till att fonden valt en strategi med ett stort inslag av aktiv förvaltning är en övertygelse om att det, på många delar av världens finansmarknader går, att med avancerad analys och väldiversifierat risktagande, erhålla en högre avkastning än den som gäller för indexförvaltning. Fonden har valt att koncentrera sin aktiva förvaltning till områden där förvaltare historiskt kunnat generera hög riskjusterad aktiv avkastning. Den historiska analysen bygger på avkastningsdata från en stor mängd kapitalförvaltare verksamma på olika delar av finansmarknaden. Fonden har exempelvis analyserat på vilka aktiemarknader som förvaltare haft den bästa respektive sämsta aktiva avkastningen. Denna analys har bland annat pekat på svårigheterna att skapa aktiv avkastning på förvaltning av amerikanska storbolag. Däremot har det visat sig finnas bättre möjligheter till en positiv aktiv avkastning på förvaltning av aktier i tillväxtmarknaderna. Med denna analys som grund har fonden exempelvis valt att allokera låg aktiv risk (semiaktiv förvaltning) till förvaltning av nordamerikanska storbolag och hög aktiv risk till förvaltare av aktier i tillväxtmarknaderna. Analysen visar också att aktiv förvaltning av valutor och aktiv tillgångsallokering har haft en hög riskjusterad avkastning. Det är i stor utsträckning av detta skäl som fonden valt aktiv förvaltning inom dessa två områden. Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 15

18 Så här bedrivs förvaltningen 1 2 ate r Så här bedrivs förvaltningen 3 organisation Organisation Fondens förvaltningsorganisation kan delas upp i två delar: 2 placeringsverksamhet samt affärsstöd och riskkontroll. Därutöver finns funktion för bolagsstyrning, information 4 3 och regelefterlevnad (compliance). Fondens ledning består av en ledningsgrupp och en affärsledning. Ledningsgruppen har det övergripande operativa ansvaret och fattar beslut om fondens verksamhet medan affärsledningen fattar beslut i frågor med direkt koppling till placeringsverksamheten av mer övergripande natur. I ledningsgruppen ingår, förutom VD, cheferna för extern förvaltning, affärsstöd och riskkontroll, strategisk allokering, valuta- och likviditetshanteringen samt informationschefen. I affärsledningen ingår hela ledningsgruppen samt representanter från samtliga operativa resultatenheter, referensportföljsgruppen, ägarfrågor, risk, IT, rapportering/ utvärdering samt finansadministration. PLACERINGSVERKSAMHETENS TRE DELAR Placeringsverksamheten kan delas upp i tre delar, referensportföljen, aktiv förvaltning av noterade värdepapper samt placeringar i mindre likvida tillgångar, alternativa investeringar. Referensportföljen Referensportföljen är utgångspunkten för fondens långsiktiga placeringsinriktning. En enhet har bildats för att jobba med den analys som ligger till grund för val av referensportfölj (se s 12). Resurser från flera enheter knyts till enhetens utvecklingsprojekt för att på så sätt samla den bästa interna kompetensen på respektive område. Eftersom denna typ av placeringsinriktning har en mycket lång placeringshorisont och kan involvera större risktagande ligger beslutsfattandet på styrelsen. Aktiv förvaltning Decentraliserat beslutsfattande Styrelsen fattar beslut om referensportföljens sammansättning och har delegerat ett riskmandat till VD för aktiv förvaltning. Mandatet möjliggör omplaceringar mellan och inom olika tillgångsslag, positioner i utländsk valuta samt fördelningen mellan internt och externt förvaltat kapital. VD delegerar i sin tur riskmandat till portföljansvariga, såväl interna som externa. För varje verksamhetsår fastställs genom en riskbudgeteringsprocess den risknivå som de olika förvaltarna ska hålla för att fonden med så stor sannolikhet som möjligt ska nå sitt mål om aktiv avkastning. Mest aktiv risk läggs på förvaltarområden med hög förväntad riskjusterad aktiv avkastning och med låg samvariation med aktiv avkastning inom andra förvaltarområden. Intern eller extern förvaltning En central fråga är i vilken utsträckning och inom vilka områden kapitalförvaltningen och administrationen av denna ska bedrivas av egen personal eller av någon extern part. Avgörande är hur central funktionen är för verksamheten samt hur god kvalitet och vilken kostnadseffektivitet som kan uppnås med olika alternativ. För aktiva kapitalförvaltningsmandat styrs exempelvis beslutet av den enskilde förvaltarens förmåga att, efter avdrag för kostnader, skapa hög risk- 16 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

19 Så här bedrivs förvaltningen justerad avkastning. Idag är den interna organisationen inriktad på ALM-analys, strategisk och taktisk tillgångsallokering samt förvaltning av svenska och europeiska aktier, räntebärande tillgångar (utom amerikanska kreditobligationer) och valuta. Även resultatuppföljning, riskkontroll och IT utförs av fondens egen personal eftersom dessa uppgifter är centrala funktioner i fondens förvaltning. Organisation (antal tjänster) Förvaltningsstruktur per Interna förvaltningsmandat En grundläggande filosofi i den interna aktiva förvaltningen är att arbeta med ett flertal, sinsemellan oberoende, investeringsprocesser som alla bygger på självständig och kvalificerad analys med global inriktning. Därigenom ökar möjligheten att uppnå en hög riskjusterad avkastning och sårbarheten för oväntade händelser minskar. Någon samordning av de olika förvaltningsmandatens positioner förekommer därför inte, utan placeringsbesluten fattas decentraliserat i organisationen. Denna investeringsfilosofi skapar en bredd i fondens analys, som vilar på såväl fundamentala förhållanden (studier av ekonomiska samband på makro-, mikro och företagsnivå) som på kvantitativa ansatser via matematisk och statistisk modellering. Strategisk allokering utgår från makroekonomiska trender och arbetar utifrån ett top-down -perspektiv. Enheten har möjlighet att investera i alla tillgångsslag. Placeringshorisonten för den strategiska allokeringen är från ett halvt upp till ett par år. Även fondens enhet för taktisk allokering och kvantitativ analys har möjlighet att investera i alla tillgångsslag. Positionstagningen bygger på spridning av risker på flera parallella investeringssignaler, var och en med en egen strukturerad analysansats. Analysen utgår såväl från makroekonomiska signaler och fundamental värdering som statistisk analys. Placeringshorisonten för den taktiska Internt Externt Aktivt Aktivt Semiaktivt/Passivt Strategisk allokering Taktisk allokering Aktier Sverige Aktier Nordamerika stora bolag Aktier Nordamerika småbolag Aktier Europa Aktier Stillahavsregionen och Japan Aktier tillväxtmarknader Räntebärande Valuta Alternativa investeringar allokeringen är upp till tre månader. Förvaltningen av svenska aktier hanteras av ett team bestående av en huvudansvarig förvaltare samt ett antal branschanalytiker. Placeringshorisonten är cirka ett år och Första AP-fonden 2006 Årsredovisning 17

20 Så här bedrivs förvaltningen 1 2 s at gier Så här bedrivs förvaltningen 4organisation Organisation mervärde skapas främst genom aktieurval bland 1 ett 50-tal 2 stora och medelstora bolag baserat på fundamental aktieanalys. Europeiska aktier förvaltas i huvudsak 4 3 6utifrån ett sektorperspektiv. Varje bransch förvaltas av sektorförvaltare med egna mandat. Huvudansvarig förvaltare för utlandsportföljen ansvarar dessutom för allokering mellan sektorerna. Portföljen är relativt bred med ett stort antal innehav. Fondens ränteförvaltning fokuserar på att identifiera faktorer som kan påverka såväl den allmänna ränteutvecklingen som prisbilden mellan olika typer av räntebärande värdepapper. Dessa faktorer vägs sedan samman för att skapa en optimal portfölj i syfte att uppnå högsta möjliga avkastning under kontrollerat risktagande. Placeringshorisonten är tre till sex månader. Fonden hanterar valuta som ett eget tillgångsslag vilket innebär att beslut om valutaexponering fattas oberoende av beslut om investering i underliggande tillgångar. Valutaenhetens uppdrag är att skapa aktiv avkastning för fonden genom positionstagning på valutamarknaden, ansvara för fondens valutasäkringsverksamhet samt fungera som internbank till övriga tillgångsportföljer. Den aktiva förvaltningen sker genom en kombination av en systematisk och diskretionär investeringsprocess. Analysansatsen i den systematiska handeln är både kvantitativ och teknisk. Investeringsprocessen präglas av diversifiering och positionering sker i 16 olika valutor och i olika kombinationer av dessa. Placeringshorisonten för de aktiva positionerna är normalt upp till tre månader. Enheten har även det affärsmässiga ansvaret för fondens värdepappersutlåning. Extern förvaltning En väsentlig del av fondkapitalet förvaltas externt. Fonden har valt att lägga ansvaret för de externa förvaltarna på en särskild enhet som ansvarar såväl för upphandling, löpande utvärdering/monitorering som eventuellt byte av förvaltare. Målet är att fonden vid varje tillfälle ska ha den bästa uppsättningen och kombinationen av externa förvaltare för att skapa en positiv aktiv avkastning efter avdrag för förvaltningsavgifter. För varje förvaltningsområde eftersträvar fonden att välja ett antal förvaltare som kompletterar varandra i olika dimensioner. Förvaltarna kan ha olika stil, exempelvis inriktad mot värde eller tillväxt och/eller olika arbetssätt t. ex. fundamental eller kvantitativ. De kan också ha högre eller lägre risk- och avkastningsambitioner. Diversifiering är en viktig utgångspunkt för hur förvaltarna kombineras. Det viktiga är att välja en uppsättning förvaltare som tillsammans och över tid uppvisar en bra stabilitet och förmåga att skapa aktiv avkastning. Alternativa investeringar Tillgångsslaget alternativa investeringar omfattar idag onoterade aktier (private equity) och fastigheter. Tillgångsslaget skiljer sig från den övriga förvaltningen dels genom betydligt lägre likviditet, dels genom fokus på 18 Första AP-fonden 2006 Årsredovisning

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Året i korthet 4 VD-kommentar 6 Uppdraget 9 Uppdraget 10 Mål och strategier 12 Strategier för att klara uppdraget 13

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Halvårsrapport 2012

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Halvårsrapport 2012 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare Halvårsrapport 2012 Innehåll Halvåret i korthet VD har ordet... 3 Första halvåret 2012... 5 Femårsöversikt...

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning...

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning... Halvårsrapport januari juni 2008 Innehåll Halvåret i korthet Ett turbulent halvår... 3 Fondkapitalet och resultat... 4 Avkastning... 5 Aktiv förvaltning... 7 Portföljsammansättning... 8 Bolagsstyrning...

Läs mer

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital AP4 Halvårsrapport 2014 I 1 AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens

Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens ÅRSR E DOVISNING 2003 Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens organismer som alla är beroende av att

Läs mer

Sveriges pensioner. Premier. Förvaltat kapital. Utbetalningar Allmän pension. Tjänstepension. Privat pension. Summa

Sveriges pensioner. Premier. Förvaltat kapital. Utbetalningar Allmän pension. Tjänstepension. Privat pension. Summa 1 Sveriges pensioner Premier Förvaltat kapital Utbetalningar Allmän pension 237 1 309 222 Tjänstepension 128 1 509 65 15 423 16 380 3 240 303 Privat pension Summa 2 1 En utgångspunkt och ett förslag i

Läs mer

Halvåret i korthet. Definitioner återfinns på s 16.

Halvåret i korthet. Definitioner återfinns på s 16. H A L V Å R S R A P P O R T 2005 1 J A N U A R I 3 0 J U N I 2 0 0 5 Halvåret i korthet Stigande börskurser, fallande räntor och ett positivt bidrag från den aktiva kapitalförvaltning har genererat ett

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret Halvårsrapport januari juni 2011 inkomstpension 221,6 mdkr 3,0 mdkr långsiktig 1,4 avkastning 2011 Första halvåret Innehåll Halvåret i korthet Positiv värdeutveckling... 3 Avkastning... 4 Fondkapital...

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:130

Regeringens skrivelse 2011/12:130 Regeringens skrivelse 2011/12:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 Skr. 2011/12:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2012 Beatrice Ask Peter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Delårsrapport januari - 30 juni

Delårsrapport januari - 30 juni Delårsrapport 2006 1 januari - 30 juni Första halvåret i korthet Turbulenta börser och stigande räntor har begränsat värdeökningen på AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 3,4 mdkr,

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens

Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens ÅRSREDOVISNING 2002 Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens organismer som alla är beroende av att

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens

Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens Å R S R E D O V I S N I N G 2004 Näring, balans och tillväxt är grunden till allt liv. Men tillväxt sker på många olika nivåer. Illustrationen här intill symboliserar naturens organismer som alla är beroende

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 n Andra Positivt resultat trots turbulent marknad Fondens avkastning bidrog till att fondkapitalet ökade med 5 mdkr till 227, 5 mdkr under första halvåret 2011. Fonden

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET INNEHÅLL 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET

HALVÅRET I KORTHET INNEHÅLL 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET FÖRSTA AP-FONDENS HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRET I KORTHET Resultatet för första halvåret uppgick till 14,3 mdkr (16,6). Avkastningen uppgick till 5,0 procent

Läs mer

Delårsrapport 2005. Detta är Tredje AP-fonden. Januari juni

Delårsrapport 2005. Detta är Tredje AP-fonden. Januari juni Januari juni Delårsrapport 2005 Detta är Tredje AP-fonden AP3 är en av fem AP-fonder som ska förvalta det svenska pensionssystemets buffertkapital. Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte AP-fonden

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05

Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05 Långsiktig strategi gav kraftig resultatförbättring när marknaden vände Andra AP-fondens fondförmögenhet uppgick per 2003-12-31 till 140,4 mdkr, vilket innebär en ökning

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:130

Regeringens skrivelse 2015/16:130 Regeringens skrivelse 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 Skr. 2015/16:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Per

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Årsredovisning 2006 Innehåll Tredje AP-fonden Årsredovisning 2006 Bildtema Tredje AP-fonden Postadress Besöksadress Telefon Fax www.ap3.

Årsredovisning 2006 Innehåll Tredje AP-fonden Årsredovisning 2006 Bildtema Tredje AP-fonden Postadress Besöksadress Telefon Fax www.ap3. tredje ap-fonden 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll Året som gick 1 VD har ordet 2 AP3s roll i pensionssystemet 4 Mål och strategi 8 Investeringsmiljö 12 Långsiktigt resultat 16 Årets resultat 18 Finansiell

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 VD-ord: På god väg att nå våra mål Min förhoppning är att vi med normaliseringen av börsklimatet kommer att få en ökad förståelse för vår strategi med en väldiversifierad

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

ESO. Kerstin Hessius 2009-11-30

ESO. Kerstin Hessius 2009-11-30 ESO Kerstin Hessius 2009-11-30 Förtroendet för pensionsreformen är viktigt Långsiktighet Bred politisk grund Generationsneutralt Autonomt Men påverkas av Omgivningen Reformens utformning Pensionsreformens

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 1 januari 30 juni 2007

H A LV Å R S R A P P O R T 1 januari 30 juni 2007 HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007 JUN/2007 HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET R Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2007 till 214,2 miljarder kronor, en ökning med 13,7 miljarder jämfört med årsskiftet. R Fondens

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Positivt resultat trots svag marknad

Positivt resultat trots svag marknad Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Positivt resultat trots svag marknad Andra AP-fondens val av strategisk portfölj med en låg valutaexponering och fondens egna val av index är de viktigaste förklaringarna

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Långsiktighet skapar förutsä Andra AP-fondens avkastning under årets första sex månader uppgick till 7,0 procent, korrigerat för inflöden. Fondförmögenheten uppgick

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Definitioner på ord som kursiverats i halvårsrapporten återfinns på sidan 14.

Definitioner på ord som kursiverats i halvårsrapporten återfinns på sidan 14. HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Definitioner på ord som kursiverats i halvårsrapporten återfinns på sidan 14. Halvåret i korthet Fondkapitalet uppgick till 123 675 mkr (130 788 mkr) per den 30 juni

Läs mer

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 Sammanfattning Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2013/14:130 Redovisning av APfondernas verksamhet t.o.m. 2013. Utskottet

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

INNEHÅLL 2 INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden...3. Året i korthet...4. VD-ord: Hög avkastning gynnar pensionssystemet...6

INNEHÅLL 2 INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden...3. Året i korthet...4. VD-ord: Hög avkastning gynnar pensionssystemet...6 ÅRSREDOVISNING 2014 2 INNEHÅLL FÖRSTA AP-FONDENS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Första AP-fonden...3 Året i korthet...4 VD-ord: Hög avkastning gynnar pensionssystemet...6 Pensionssystemet och hur

Läs mer

Periodens resultat uppgick till 1,4 miljarder kronor.

Periodens resultat uppgick till 1,4 miljarder kronor. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar steg till 182,3 miljarder kronor. Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 0,8 procent. Periodens resultat uppgick till 1,4 miljarder

Läs mer

Halvår. Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Första AP-fondens halvårsrapport

Halvår. Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Första AP-fondens halvårsrapport Halvår 2013 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare Första AP-fondens halvårsrapport 2013 1 Halvår 2013 Innehåll halvåret i korthet Vd har ordet...

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET

HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2008 JUNI / 08 HALVÅRSRAPPORTEN I KORTHET Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2008 till 189,8 miljarder kronor, en minskning med 17,5 miljarder sedan årsskiftet. Fondens

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av AP-fondernas regelverk. Dir. 2011:84. Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av AP-fondernas regelverk. Dir. 2011:84. Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av AP-fondernas regelverk Dir. 2011:84 Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder

Läs mer

Innehåll. Beloppen i årsredovisningen är angivna i mnkr, miljoner kronor, respektive mdkr, miljarder kronor, i enlighet med Svenska språknämndens

Innehåll. Beloppen i årsredovisningen är angivna i mnkr, miljoner kronor, respektive mdkr, miljarder kronor, i enlighet med Svenska språknämndens Årsredovisning 2005 Innehåll Detta är Andra AP-fonden...3 2005 i sammandrag...3 Andra AP-fondens uppgift, mål och verksamhet...4 Styrelseordföranden har ordet...6 Andra AP-fonden: En viktig del av det

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2010

Utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2010 Utvärdering av AP-fondernas verksamhet 21 FINANSDEPARTEMENTET Slutrapport April 211 KONFIDENTIELLT MATERIAL OCH ÄGANDERÄTT All användning av detta material, är utan särskilt tillstånd av McKinsey & Company

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte 2000-05-23 ändrad 2002-03-26 ändrad 2004-09-09 ändrad 2007-12-04

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer