KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling"

Transkript

1 KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte ändrad ändrad ändrad ändrad ändrad ändrad beslutade ändrade

2 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för kapitalförvaltningen vid Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Inledning Syftet med riktlinjer för kapitalförvaltningen Förvaltningsprinciper Ansvarsfördelning Styrelsen Kapitalutskottet Kapitalförvaltningschefen Placeringsregler Generella regler Valutapolicy Generella mål för kapitalförvaltningen Generella direktiv för riskanalys och stresstest Stiftelsens referensportfölj för 2010 och framåt Räntebärande placeringar Generella principer Referensindex m.m Räntebärande värdepapper utan kreditrisk Räntebärande värdepapper med kreditrisk Aktier Generella principer Referensindex Rapportering Rapportering Ägarfrågor Etik- och miljöhänsyn i placeringsverksamheten Bolagsstämmor Övergångsbestämmelser Bilagor

3 1 Riktlinjer för kapitalförvaltningen vid Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling 1.1 Inledning I stiftelsens stadgar finns följande angivet om förmögenheten och förvaltningen av denna: 2 Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel som genom regeringsbeslut den 23 juni 1994 överförts till stiftelsen, samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital. 10 Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. 11 Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet. Av stadgarna framgår också att såväl avkastning som kapital får förbrukas med ett undantag. Undantaget gäller 35 % av det ursprungliga kapitalet som uppgick till mkr, ursprungligen mkr i augusti 1994, är bundet och endast avkastningen får förbrukas. Med utgångspunkt i vad som framgår av stadgarna har dessa riktlinjer utarbetats för hur kapitalförvaltningen vid stiftelsen ska bedrivas. Utöver riktlinjerna kan också särskilda regler, som fastställs av kapitalutskottet och som mer i detalj reglerar arbetet med kapitalförvaltningen, utarbetas. 1.2 Syftet med riktlinjer för kapitalförvaltningen Syftet med riktlinjerna är att ange övergripande regler för hur kapitalförvaltningen inom stiftelsen ska bedrivas. Riktlinjerna anger: Ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen inom stiftelsen. Hur den strategiska tillgångstrukturen ska bara beskaffad. Vilka finansiella risker stiftelsen ska kunna ta samt hur riskerna ska begränsas. Hur uppföljning och utvärdering av förvaltningen ska genomföras. Hur ägarfrågor ska hanteras i placeringsverksamheten. Övergångsbestämmelser. 1.3 Förvaltningsprinciper Avkastningsmålet god avkastning ska uppnås genom en till avkastningsutsikter och risk vid varje tid anpassad fördelning av placeringstillgångarna. 3

4 Stiftelsens riktlinjer ska uppdateras i mån av behov med hänsyn till aktuella förhållanden inom stiftelsen och på de finansiella marknaderna samt andra förhållanden. Riktlinjerna ska behandlas i styrelsen minst en gång per år. Ärendet förbereds av kapitalutskottet och föreläggs styrelsen för beslut inför varje nytt verksamhetsår. 4

5 2 Ansvarsfördelning 2.1 Styrelsen Har det yttersta ansvaret för att stiftelsens tillgångar används såsom stiftaren föreskrivit och för att riktlinjerna för kapitalförvaltningen följs. Fattar beslut om riktlinjerna och övergripande principfrågor. Utser ett kapitalutskott med uppgift att bereda och besluta i övriga kapitalförvaltningsärenden som ej tillkommer kapitalförvaltningschefen. I kapitalutskottet ska som ledamöter ingå styrelsens ordförande, och kapitalförvaltningschefen. Övriga ledamöter utses av styrelsen. 2.2 Kapitalutskottet Följer kontinuerligt upp att riktlinjerna för kapitalförvaltningen följs. Föreslår styrelsen uppdateringar av riktlinjerna. Kan inom ramen för riktlinjerna fatta beslut om särskilda, mer detaljerade regler beträffande hur placeringsverksamheten ska operationaliseras, exempelvis vad beträffar användandet av olika finansiella instrument eller implementering av etik- och miljöhänsyn. Fattar beslut om undantag från riktlinjerna när särskilda omständigheter så kräver. Undantag från riktlinjerna ska snarast rapporteras till styrelsen. Kapitalutskottets sammanträden ska protokollföras. Justerade protokoll ska tillställas styrelsen. Beslut anmäls på detta sätt i efterhand till styrelsen. Ansvarar för att en årlig utvärdering av kapitalförvaltningen görs, varvid extern expertis kan användas. Utvärderingen ska presenteras för styrelsen. 2.3 Kapitalförvaltningschefen Förvaltar löpande stiftelsens kapital enligt de av styrelsen fastställda riktlinjerna och de särskilda regler som kapitalutskottet beslutar. Handhar stiftelsens avtal med och relationer till banker och motparter för att säkerställa behovet av finansiella tjänster. Undertecknar själv avtal med affärsmässig karaktär av ej principiell natur. Undertecknar tillsammans med ordföranden i kapitalutskottet avtal av principiell natur. Underställer, i de fall motpart fordrar, stiftelsens ordförande och vice ordförande avtal för undertecknande. Utser och entledigar externa förvaltare. Besluten anmäls till kapitalutskottet. Upphandling av dessa tjänster ska följa gällande regler. 5

6 Avger löpande rapportering till kapitalutskottet och styrelsen. Tillser att underställd personal fullföljer sina respektive arbetsuppgifter i linje med placeringsriktlinjer, befattningsbeskrivningar, tilldelat förvaltningsmandat eller motsvarande. 6

7 3 Placeringsregler 3.1 Generella regler Vid avkastnings- och riskberäkningar ska tillgångarna marknadsvärderas, det vill säga till grund för beräkningen ska läggas den vid tiden för beräkningen gällande pris-, kurs- och räntenivån. Bestämmelserna avser stiftelsens totala placeringar om ej annat anges. Godkända motparter i finansiella avtal avseende köp och försäljning av värdepapper, valutor och derivatinstrument är välkända svenska och utländska banker och fondkommissionärer samt clearinginstitut som står under Finansinpektionens eller motsvarande myndighets tillsyn. De beloppsmässigt största motparterna och emittenterna i totalportföljen ska identifieras och bevakas (motparts- och emittentrisk) Valutapolicy Sker placeringar i utländska värdepapper ska valutarisken beaktas. Valutasäkring av utländsk valuta till svenska kronor får, men behöver inte göras. Valutasäkring får inte göras till ett större belopp än vad det totala innehavet i ifrågavarande valuta representerar. Resultat och positionsmätning ska inkludera valutasäkring. Valutatransaktioner får endast göras genom avista- och terminsaffärer. Inga andra derivat får användas Generella mål för kapitalförvaltningen Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att på lång sikt - mer än 3 år - generera en årlig real avkastning om 5 procent. Som stöd för att tydliggöra hur detta mål ska uppnås bör en referensportfölj årligen sammanställas eller uppdateras Generella direktiv för riskanalys och stresstest En god kapitalförvaltning har sin grund i en noggrann analys av framtida åtaganden och de tillgångar som disponeras. För detta ska vid behov en ALM-analys (Asset Liability Modelling, för beskrivning hänvisas till bilaga) göras för att beräkna stiftelsens möjligheter att uppfylla sina operationella åtaganden ställt mot de tillgångar som disponeras. Denna studie bör visa på hur mycket sannolikheten ökar för att uppsatta operationella mål inte nås vid kraftiga negativa värdeförändringar på stiftelsens kapital. Detta stresstest ska minst en gång om året uppdateras och vid behov kompletteras med ytterligare analyser, exempelvis för respektive tillgångsslag Stiftelsens referensportfölj för 2010 och framåt Stiftelsens referensportfölj för 2010 och framåt består av 65% aktier, 25% räntebärande placeringar, 5% hedgefonder och 5% kassa. För ytterligare beskrivning hänvisas till bilaga. 3.2 Räntebärande placeringar Generella principer Lägst 20 procent och högst 50 procent av förvaltade medel ska utgöras av räntebärande placeringar. 7

8 3.2.2 Referensindex m.m. Referensindex för ränteförvaltningen ska utgöras av ett eller en sammanvägning av flera - svenskt välrenommerat ränteindex. Kapitalutskottet ska fastställa och årligen ompröva detta index Räntebärande värdepapper utan kreditrisk Med räntebärande värdepapper utan kreditrisk avses sådana papper utgivna av svenska staten eller bostadsfinansieringsinstitut med samma rating som staten. I denna kategori ingår också de medel som placerats såsom fordran i bank eller motsvarande. Minst hälften av de räntebärande placeringarna ska vara placerade i räntebärande värdepapper utan kreditrisk Räntebärande värdepapper med kreditrisk Med kreditrisk avses att låntagaren inte fullgör sina betalningsförpliktelser. Med detta menas att låntagaren genomför sina ränte-, amorterings- eller återbetalningar endast till viss del, inte alls eller vid fel tidpunkt. Högst hälften av de räntebärande placeringarna får utgöras av räntebärande värdepapper med kreditrisk i svensk och utländsk valuta. Inget enskilt företag eller motsvarande får utgöra mer än 2 % av totalt förvaltat kapital. Kapitalutskottet fastställer lägsta nivå på rating för företag och institutioner i vilka placeringar får göras i särskilda anvisningar. Extern förvaltning av kreditobligationer får förekomma. 3.3 Aktier Generella principer Lägst 40 procent och högst 75 procent av förvaltade medel ska placeras i aktier. Aktieinnehavet ska vara väl diversifierat över branscher och företag och inget innehav i enskilt bolag eller företag ingående i samma koncern får uppgå till mer än 15 procent av aktieportföljen. Under aktier innefattas även teckningsrätter och konvertibla obligationer. Som aktier räknas också andelar i fonder och externt förvaltat kapital som huvudsakligen investeras i aktier, dock ej investeringsfonder såsom hedgefonder. Fondbolag eller kapitalförvaltningsbolag ska stå under respektive lands myndighets tillsyn. Det är tillåtet att köpa köp- och säljoptioner i svenska aktier och aktieindex. Vidare får terminer på svenska aktier köpas och säljas. Förvaltaren får ställa ut köpoptioner mot existerande aktieinnehav motsvarande maximalt 15 % av den svenska aktieportföljens totala värde med begränsningen att utställda köpoptioner maximalt får motsvara det faktiska innehavet i respektive värdepapper. Placeringar får endast ske i aktier som är noterade på börs eller annan reglerad marknadsplats och som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet. Maximalt 10 % av totalt förvaltat kapital får investeras i utländska aktier eller motsvarande. 8

9 Förvaltaren får träffa avtal om utlåning av aktier (i samband med så kallad blankning). Vid utlåning av aktier ska betryggande säkerhet infordras Referensindex Referensindex för aktieförvaltningen ska utgöras av välrenommerade index som mäter totalavkastningen. Kapitalutskottet fastställer och omprövar årligen dessa index. 3.4 Investeringsfonder - hedgefonder Beskrivning av investeringsfonder såsom hedgefonder Hedgefond är ett samlingsbegrepp för olika typer av investeringsfonder. Hedgefonder arbetar generellt sett med absoluta avkastningsmål. Förvaltningsmetodiken är komplex. I Sverige regleras hedgefonder av lagen (2004:46) om investeringsfonder och i Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2004:2) Generella principer - Lägst 0 procent och högst 15 procent av förvaltade medel får placeras i hedgefonder. - Investeringarna skall vara väl diversifierade. Utvärdering skall göras löpande för varje fond. - Det är tillåtet att investera i såväl svenska som utländska hedgefonder. - Målet för stiftelsens investering i hedgefonder är att uppnå en diversifieringseffekt. Avkastningsmålet är att årligen uppnå en real avkastning om 5% med en risknivå, mätt som standardavvikelse, som understiger stiftelsens totala risk. 3.5 Kassa För kassan gäller särskilda regler och för närvarande inget avkastningskrav. 9

10 4 Rapportering 4.1 Rapportering Rapporterna ska vara månatliga och bör innehålla följande: Resultat under rapporteringsperioden, med jämförelse mot fastställda mål, index eller motsvarande. Avvikelserapport i form av förvaltarens efterlevnad av de angivna riktlinjerna. Sammanställning (marknadsvärden) av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag. Förändringar i portföljens sammansättning och utveckling från föregående period med kommentarer. Kommentarer erfordras ej för rapporter som tillställs kapitalutskottet Kapitalutskottet ska tillställas månadsrapporterna. Utöver detta ska det även vara möjligt att erhålla rapporter med kort varsel. 10

11 5 Ägarfrågor 5.1 Etik- och miljöhänsyn i placeringsverksamheten Detta avsnitt kommer att ändras då KK-stiftelsen inte längre deltar i projektet Hållbart värdeskapande Det överordnade målet för kapitalförvaltningen är en god avkastning med ett begränsat risktagande. Härutöver strävar KK-stiftelsen att ta ett liknande ansvar i etik- och miljöfrågor som projektet Hållbart Värdeskapande. Projektet bestod vid starten i september 2009 av tretton svenska institutionella investerare, som tillsammans äger 18 % av kapitalet på Stockholmsbörsen. För vidare information om detta hänvisas till bilaga. Vad gäller övriga ägarfrågor, som exempelvis ersättningsfrågor, kommer KK-stiftelsen att agera på incidentbasis. Viktigare beslut som följer av dessa frågeställningar ska beredas av kapitalförvaltningschefen, beslutas om i kapitalutskottet och i efterhand anmälas till Styrelsen. 5.2 Bolagsstämmor Närvaro vid bolagsstämmor kommer endast att prioriteras när särskilda skäl föreligger. 11

12 6 Övergångsbestämmelser Det är kapitalutskottets uppgift att tillse att de förändrade placeringsreglerna implementeras i en sådan takt att avkastnings- och riskmätningssystem är väl testade och att administrativa risker undviks. Styrelsen ska tillställas rapporter om övergången till en mer diversifierad portfölj inkl. administrativa åtgärder, t.ex. upphandling av nya administrativa tjänster. 12

13 7 Bilagor - ALM-analys - Referensportfölj - Hållbart Värdeskapande 13

14 Bilagor ALM-analys Asset Liability Modelling En ALM-analys är, som namnet antyder, en analys som beräknar eller simulerar en aktörs möjlighet att uppfylla sina finansiella och operationella åtaganden ställt mot de tillgångar och dessa tillgångars förväntade avkastning, som aktören ifråga disponerar. En ALM-analys kan vara mer eller mindre avancerad, men ett huvudsyfte är att visa vilken avkastning som kan nås givet en viss sammansättning av tillgångarna, eller annorlunda uttryckt, vilken portföljrisk aktören ifråga måste ta för att klara framtida betalningsutflöden eller utfästelser. Denna portföljrisk uttrycks i KK-Stiftelsens placeringsriktlinjer i den strategiska allokeringen; i stiftelsens referensportfölj. Den portföljrisk KK-stiftelsen måste ta, korresponderar mot det reala avkastningskrav om 5 % som är stiftelsens och därmed kapitalförvaltningens övergripande mål. En ALM-analys görs normalt i följande steg: - Bestäm antaganden om avkastning och risk, uttryckt i ett spridningsmått, för de olika tillgångarna. Dessa återfinns i konsultföretaget Agentas analys. - Identifiera alla framtida betalningsutflöden och eventuella andra åtaganden, både i storlek och när de infaller. - Simulera utvecklingen utifrån givna förutsättningar för hur uppsatta mål uppnås och sannolikheten för att målen inte kan nås. Tydliga livslängdsmål, fördelning av fritt och bundet kapital samt förmågan att under planeringshorisonten korrigera färdriktningen om framtida utfall blir ogynnsamma är viktiga utgångspunkter för en ALM-analys. KK-Stiftelsen genomförde 2009 och 2010 på initiativ av kapitalförvaltaren två ALM-analyser. Det övergripande syftet var förutom det ovan beskrivna att konkret visa hur sannolikheten för att uppställda operationella mål inte nås under den tolvåriga planeringsperioden vid kraftig nedgång i stiftelsens kapital. 14

15 Referensportfölj I Kammarkollegiets månatliga rapportering återfinns sedan en tid en referensportfölj samt avkastning för densamma jämfört med KK-stiftelsens förvaltningsresultat. Från 2010 formaliseras detta ytterligare genom att placeringsriktlinjerna inkluderar denna referensportfölj som därmed underställs styrelsen för beslut. Styrelsens viktigaste dokument för att styra kapitalförvaltningen är placeringsriktlinjerna. Dessa bör inkludera stiftelsens övergripande avkastningsmål och hur detta ska uppnås. Härledningen eller styrmedlet för detta utgörs av referensportföljen. Strategisk allokering Har man inte definierat en långsiktig portfölj som bedöms svara mot beslutade önskvärda nivå på avkastning och risk kan inte styrelsen styra kapitalförvaltningens strategiska allokering. Med strategisk allokering avses alltså sammansättningen av stiftelsens tillgångar på längre sikt och på övergripande nivå som ska underställas styrelsen för beslut. Den strategiska allokeringen har störst påverkan på stiftelsens totala avkastning och risk i kapitalförvaltningen. Taktisk allokering Med den strategiska allokeringen, styrelsens långsiktiga allokering, som utgångspunkt kan därefter kapitalförvaltningen förändra sammansättningen av tillgångarna på kortare sikt i sitt arbete att skapa ett mervärde. Utgångspunkten är de intervall för respektive tillgångsslag som placeringsriktlinjerna anger och analysen utgår från bedömningar om marknadsutvecklingen för respektive tillgångsslag på 6-12 månader. Den taktiska allokeringen är kapitalförvaltningschefens viktigaste verktyg för att skapa en god avkastning. 15

16 Referensportföljens sammansättning för 2010 och tills vidare med härledda reala avkastningskrav och förväntad real avkastning, % Tillgångsslag Andel, % Avkastningskrav, % Förväntad avkastning, Aktier ,9 Räntebärande värdepapper ,5 Hedgefonder 5 5 0,25 Kassa 5-0,1 Summa 4,75 16

17 Hållbart värdeskapande Detta avsnitt kommer att omformuleras då stiftelsen inte längre deltar i projektet Hållbart värdeskapande 17

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte 2000-05-23 ändrad 2002-03-26 ändrad 2004-09-09 ändrad 2007-12-04

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17 1. Allmänt Fastställd av styrelsen 2013-11-28 Cancerfondens finansiella tillgångar består dels av placeringstillgångar, dels av kapital i rörelsen som i sin tur består av likvida medel och strategiska

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent

Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren för att förmögenheten

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden

Placeringspolicy för Diabetesfonden Placeringspolicy för Diabetesfonden Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 20 oktober 2016 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17 PLACERINGSPOLICY Beslutad 2013-04-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 Legala förutsättningar... 1 1.2 Placeringsreglernas syfte och struktur... 1 1.3 Etiska riktlinjer... 1 2 MÅLFORMULERING...

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen 1(5) DNR: SLU ua Fe.2012.2.3.1-4087 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-1119-16 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-02-17 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos Placeringsreglemente Placeringsreglemente (utkast) antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos representantskapsmöte 2014) PLACERINGSREGLEMENTE för Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning,

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER 1. Inledning 1.1 Omfattning Placeringspolicyn omfattar medel som tillhör anknutet förvaltade stiftelser vid Göteborgs universitet. Placeringspolicyn riktar sig dels till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy Kapitalplaceringspolicy 1. Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och

Läs mer

Gick_-o1'-2, Gnesta Kommunkoncern AB Protokoll Styrelsemöte

Gick_-o1'-2, Gnesta Kommunkoncern AB Protokoll Styrelsemöte Gick_-o1'-2, 556774-2308 Gnesta Kommunkoncern AB Protokoll 2016-01-26 Styrelsemöte AtIlkyt `K6 Styrelse Johan Rocklind, ordf. Ann-Sofie Lifvenhage led. Håkan Ekstrand led. Hans Persson, VD GHAB, GFAB,

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18

PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18 PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18 Sid 1 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte 2 Förvaltningsmål 2.1 Legala förutsättningar 3 Avkastningsmål 3.1 Eftersträvad risknivå

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer