Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566"

Transkript

1 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests ENZYMANALYS (EIA) FÖR DETEKTION OCH NIVÅBESTÄMNING AV ANTIKROPP MOT HEPATIT B YTANTIGEN (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagenser tillverkas och marknadsförs i enlighet med ett fullständigt kvalitetssystem, från mottagandet av råmaterial till den slutliga marknadsföringen av produkten. Varje parti genomgår en kvalitetskontroll och släpps endast ut på marknaden om det överensstämmer med acceptanskriterierna. Handlingar som hör samman med produktion och kontroll av varje enskilt parti sparas inom vårt företag.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. PRESENTATION AV TESTET 3. TESTPRINCIP 4. TESTETS BESTÅNDSDELAR 5. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 6. HÄLSO- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR 7. NÖDVÄNDIGT MEN EJ BIFOGAT MATERIAL 8. BEREDNING AV REAGENSER 9. FÖRVARING OCH VALIDITET 10. PROVER 11. TESTFÖRFARANDE 12. VALIDERING AV RESULTAT FÖR KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 13. BERÄKNING OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN 14. SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING 15. TESTETS BEGRÄNSNINGAR 16. TESTRESULTAT 17. REFERENSER 58

3 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Monolisa anti-hbs PLUS är en immunologisk enzymanalys för kvalitativ och kvantitativ detektion av det totala antalet antikroppar mot hepatit B ytantigen (anti-hbs) i humant serum eller human plasma. 2 - PRESENTATION AV TESTET Förekomst av antikroppar mot hepatit B ytantigen är en viktig faktor för diagnos och prognos av hepatit B-virusinfektion (HBV). Vid akut hepatit B-infektion kan anti-hbs påvisas hos nästan 80 % av patienterna 1 till 3 månader efter att hepatit B ytantigen (HBsAg) påträffats. Anti-HBs används i epidemiologisk undersökning för att bedöma tidigare exponering för hepatit B hos potentiella hepatit B-vaccinmottagare för övervakning av vaccinationer och urval av plasma med höga antikroppskoncentrationer för beredning av specifika immunoglobuliner. Monolisa Anti-HBs PLUS är en direkt immunologisk enzymanalys av antikropps-sandwich-typ, som använder mikrobrunnar av polystyren täckta med ursprungliga HBsAg (suptyperna ad och ay) som fast fas och en konjugatlösning innehållande pepparrots- och peroxidasmärkt HBsAg (humant, subtyperna ad och ay). Bestämningen av anti-hbs-nivåer har standardiserats genom användning av WHO:s Anti-HBs referensberedning uttryckt i milli-internationella enheter per milliliter (mie/ml). En nivå större än eller lika med 10 mie/ml anses allmänt vara standard för påvisande av skydd mot HBV efter vaccination. Verifiering av minst ett minimum anti-hbs-titer på 10 mie/ml, dvs. en immunitetströskeltiter, är viktigt för korrekt hantering av vaccinerade personer som därefter kan utsättas för HBsAg-positiva vätskor och prover. 3 - TESTPRINCIP I analysproceduren blir patientprover och kontroller inkuberade med de antigentäckta mikrobrunnarna. Om antikroppar mot HBs är närvarande i provet eller kontrollen binder de antigenen. Överflödigt prov tvättas bort. Konjugatet läggs sedan till i mikrobrunnarna. Konjugatet binds till valfritt antigen-antikroppskomplex som förekommer i mikrobrunnarna. Överflödigt konjugat avlägsnas genom tvätt och en kromogen-/substratlösning läggs till i mikrobrunnarna och tillåts inkubera. Om ett prov innehåller anti-hbs orsakar det bundna enzymet (HRP) en färgning av tetrametylbenzidin (TMB) i kromogenlösningen som blir blå. Den blå färgen blir gul efter tillsats av en stopplösning. Om ett prov inte innehåller anti-hbs förblir kromogen-/substratlösningen i brunnen färglös under substratinkubationen och efter tillsats av stopplösningen. Färgintensiteten, som mäts spektrofotometriskt, är proportionell mot mängden anti-hbs som finns i provet. Avläsningar av absorbansvärde för patientprover jämförs med ett gränsvärde som bestäms genom 10 mie/ml-kalibratorn. 59

4 4 - TESTETS BESTÅNDSDELAR Alla reagenser som ingår i testet är enbart avsedda för in vitro-diagnostiskt bruk. MÄRKNING TYP AV REAGENS INNEHÅLL R1 MIKROPLATTA 2 mikroplattor 12 remsor med 8 brunnar som sensibiliserats med en blandning av hepatit B ytantigen, subtyp ad och ay (humant ursprung). R2 KONCENTRERAD TVÄTTLÖSNING (20X) 1 vial Tris-NaCl-buffert ph 7,4 235 ml Konserveringsmedel : ProClin TM 300 (0,04%) C0 ANTI-HBS NEGATIV KONTROLL 1 vial Buffert med fosterkalvserum och proteinstabilisatorer 2,2 ml Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C1 10 mie/ml kalibrator 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 3 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C2 100 mie/ml kalibrator positiv kontroll 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 2,2 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C3 400 mie/ml kalibrator 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 2,2 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C mie/ml kalibrator 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 2,2 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5 %) R6 UTSPÄDNINGSVÄTSKA 1 vial Buffert med fosterkalvserum och proteinstabilisatorer 27 ml Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,1%) R7a KONCENTRERAT KONJUGAT (11X) 1 vial Buffert med HBsAg (humana ad och ay-subtyper) täckta med peroxidas 2,5 ml och proteinstabilisatorer Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) R7b KONJUGATUTSPÄDNINGSMEDEL 1 vial Buffert med fosterkalvserum och proteinstabilisatorer 25 ml Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,1%) R8 SUBSTRATBUFFERT 1 vial Citronsyra- och natriumacetatlösning ph 4,0 60 ml ph 4,0 innehållande H 2 O 2 (0,015%) och DMSO (4%) R9 KROMOGEN 1 vial Lösning innehållande tetrametylbensidin (TMB) 5 ml R10 STOPPLÖSNING 1 vial 1 N svavelsyralösning 28 ml * Kontrollerna är kalibrerade enligt en intern referens, som är kalibrerad i enlighet med första IRP WHO 1977-referensen Förvara kitet vid 2-8 C. Låt alla reagenser utom konjugatkoncentrat värmas upp till rumstemperatur (18-30 C) före användning. Omedelbart efter användning ska de åter förvaras vid 2-8 C. Förvara alla oanvända remsor/plattor i förpackningen och förslut den. Ta inte bort torkmedlet. Förvara remseplattorna vid 2 8 C. 60

5 5 - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Resultatens kvalitet är beroende av om följande krav enligt god laboratoriesed uppfylls: Namnet på testet och testets specifika ID-nummer är skrivna på ramen för varje mikrotiterplatta. Det specifika ID-numret anges också på varje remsa. Monolisa Anti-HBs PLUS : Specifikt ID-nummer = 63. Kontrollera det specifika ID-numret före användning. Om ID-numret saknas eller om det skiljer sig från det angivna numret för den analys som ska utföras ska remsan inte användas. Använd inte reagenser då bäst före-datumet har passerats. Blanda inte reagenser från olika partier inom en bestämd testkörning. KOMMENTAR : För tvättlösningen (R2, etikettmärkning : 20X grönfärgad), peroxidassubstrat buffert (R8, märknings-id : TMB buf. blåfärgad), kromogen (R9, märknings-id : TMB 11X, lilafärgad) och stopplösning (R10 märknings-id : 1N rödfärgad) är det möjligt att använda andra partier än de som ingår i testet, om samma parti används inom en viss testkörning. Dessa reagenser kan användas tillsammans med vissa andra produkter från vårt företag. Dessutom kan tvättlösningen (R2, etikettmärkning: 20X grönfärgad) blandas med de 2 andra tvättlösningarna som ingår i olika Bio-Radreagens-satser (R2, etikettmärkningar: 10X blå- eller 10X orangefärgad) vid korrekt blandning, förutsatt att endast en blandning används vid en given testkörning. Kontakta vår avdelning för teknisk service om du vill ha mer information. Innan reagenserna används ska de stabiliseras i rumstemperatur i 30 minuter. Rekonstituera noggrant reagenserna och undvik all förorening. Utför inte testet i närvaro av reaktiva ångor (syraångor, alkaliska ångor, aldehydångor) eller damm som skulle kunna ändra konjugatets enzymatiska aktivitet. Använd glasvaror som noggrant har diskats och sköljts med avjoniserat vatten, eller ännu hellre engångsmaterial. Se till att mikroplattan inte hinner torka efter tvättproceduren innan reagenset har hällts i. Den enzymatiska reaktionen är mycket känslig för metaller och metalljoner. Därför får ingen metall komma i kontakt med de olika lösningarna som innehåller konjugat- eller substratlösning. Framkallningslösningen (substratbuffert och kromogen) måste vara rosafärgad. Om den rosa färgen förändras några minuter efter rekonstitueringen är detta en indikation på att reagenset inte kan användas och måste ersättas. Framkallningslösningen kan beredas i rena engångstråg av plast eller i glasbehållare som först har förtvättats med 1N HCl och därefter sköljts noggrant med destillerat vatten och torkats. Detta reagens måste förvaras i mörker. Använd en ny pipettspets för varje serum. Tvättningen av brunnarna är ett kritiskt steg i proceduren. Följ det rekommenderade antalet tvättcykler och se till att alla brunnar är helt fyllda och därefter helt tömda. Felaktig tvättning kan leda till felaktiga resultat. Använd aldrig samma behållare för att fördela konjugatet och framkallningslösningen. 6 - HÄLSO- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR Vissa reagenser innehåller ProClin 300 (0.04%, 0.1 % och/eller 0.5%) R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. S28/37 : Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten. Använd lämpliga skyddshandskar. Xi Irriterande Monolisa Anti-HBs PLUS innehåller humana blodkomponenter som testats och befunnits ickereaktiva för hepatit B ytantigen (HBsAg), antikroppar mot hepatit C-virus (HCV) och antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2). Eftersom ingen testmetod med säkerhet kan garantera frånvaron av smittsamma ämnen, ska reagenser och patientprover hanteras som potentiellt smittsamma. Betrakta allt material som har varit i direkt kontakt med prover och reagenser av humant ursprung, liksom tvättlösningar, som smittfarligt material. Undvik att spilla prover eller lösningar som innehåller prover. Använd engångshandskar när du hanterar reagenser och prover. Tvätta händerna noggrant efter hanteringen. 61

6 Pipettera inte med munnen. Prover, reagenser av humant ursprung liksom smittfarligt material och smittfarliga produkter måste omhändertas efter saneringen enligt följande : - antingen sänkas ned i blekmedel vid en slutkoncentration på 5% natriumhypoklorit (1 del blekmedel till 10 delar smittfarlig vätska eller smittfarligt vatten) i 30 minuter, - eller autoklaveras i 121 C i minst 2 timmar. Autoklavering vid 121 C i minst 1 timme är den bästa metoden för att inaktivera HIV- och HBV-virus. VARNING! HÄLL INGA LÖSNINGAR SOM INNEHÅLLER NATRIUMHYPOKLORIT I AUTOKLAVEN. Spill måste sköljas med blekmedel som spätts till 10%. Om den smittfarliga lösningen är en syra måste spill först neutraliseras med natriumbikarbonat och därefter renas med blekmedel och torkas upp med absorberande papper. Materialet som används för rengöring måste kastas i en behållare för smittfarligt avfall. Glöm inte att neutralisera och/eller autoklavera lösningar, tvättavfall och vätskor som innehåller biologiska prover innan de hälls ut i vasken. Ett säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran. 7 - NÖDVÄNDIGT MEN EJ BIFOGAT MATERIAL Destillerat eller avjoniserat vatten. Natriumhypoklorit (blekmedel) och natriumbikarbonat. Automatiska eller halvautomatiska inställbara eller fast inställda pipetter för 10 µl till 200 µl, 1 ml, 5 ml och 10 ml. Mätcylindrar med volymerna 25 ml, 100 ml och ml. Behållare för smittfarligt avfall. Vattenbad eller torr inkubator, inställd via termostat på 37 C ± 1 C. Automatiskt, halvautomatiskt eller manuellt tvättsystem för mikroplattorna. Avläsningsutrustning för mikroplattor (utrustad med 490, 450 och 620 nm-filter). Absorberande papper. Engångshandskar. Rena polypropylenbehållare för TMB-beredning. 8 - BEREDNING AV REAGENSER Innan reagenserna i Monolisa Anti-HBs PLUS-analyskitet används ska de stabiliseras i rumstemperatur i 30 minuter. 1) Reagenser färdiga att använda Mikroplatta (R1) Varje stödram innehåller 12 remsor och är förrpackad i en försluten påse. Klipp upp påsen med en sax eller skär upp den med en skalpell 0,5-1 cm ovanför förslutningen. Öppna påsen och ta ut ramen. Lägg tillbaka oanvända remsor i påsen. Stäng påsen noggrant och förvara den i +2-8 C. Utspädningsvätska (R6) Anti-HBs negativ kontroll (C0) 10 mie/ml kalibrator (C1) 100 mie/ml kalibrator positiv kontroll (C2) 400 mie/ml kalibrator (C3) 1000 mie/ml kalibrator (C4) Homongenisera reagenser innan du använder vortexblandare eller vänd dem försiktigt upp och ner. 2) Reagenser att späda Koncentrerad tvättlösning (20X) : R2 Späd 1:20 med destillerat vatten för att få en färdig tvättlösning. Bered 800 ml för en platta med 12 remsor. Konjugatarbetslösning (R7a + R7b) Låt konjugatsutpädningsmedlet (R7b) anta rumstemperatur. Vänd ner konjugatutspädningsmedlet (R7b, färglöst till blekt rör) och konjugatkoncentrat (R7a, grönt) i blandningen innan användning. 62

7 Förbered en 1:11 spädning för varje remsa som ska testas (exempel : tillsätt 100 µl konjugatkoncentrat (R7a) för varje 1 ml konjugatutspädningsmedel (R7b) i ett rent polypropylenrör). Använd följande tabell som en guide. Blanda väl men försiktigt för att undvika skumbildning. Aktiv konjugatlösning. Skyddas från ljus, både vid rumstemperatur och vid 2-8 C. Arbetskonjugatlösning ska vara grön. Den är hållbar i 8 timmar vid rumstemperatur och i 24 timmar vid förvaring vid +2-8 C. Konjugatlösning kan förberedas genom att pipettera hela innehållet i konjugatkoncentratflaskan (R7a) i konjugatutspädningsmedlet (R7b). Blanda alltid arbetslösningen genom att vända den upp och ner innan användning. Ställ tillbaka oanvänt konjugatkoncentrat (R7a) i kylen omedelbart efter användning. För att undvika kontamination av konjugat, använd rena handskar och rör inte pipetternas spetsar. Beredning av konjugatarbetslösning med remsa Antal remsor som ska * 24** användas Mängd koncentrerad konjugat R7a (µl) Mängd konjugatut spädnings-medel R7a (ml) * 1 hel platta ** 2 hela plattor Utspädd substratarbetslösning (R8 + R9) Låt kromogen (R9) och substratbuffert (R8) anta rumstemperatur. Vänd ner kromogen och substratbuffert i blandningen innan användning. Späd kromogen (R9) 1:11 med substratbuffert (R8) för varje remsa som ska testas (exempel: tillsätt 1 ml reagens R9 i 10 ml reagens R8). 10 ml krävs och är tillräckligt för 1 till 12 remsor. Homogenisera. Blanda den utspädda substratarbetslösningen försiktigt innan användning. Vänta fem minuter innan användning. Utspädd substratarbetslösning ska användas inom åtta timmar från beredning och förvaras mörkt i rumstemperatur. Kromogen (R9) ska vara rosa. Annan färg indikerar reagenskontamination : i detta fall har kromogen inte använts. Förbered endast den mängd reagens som ska användas inom 6 timmar och försäkra dig om att volymen med utspädd reagens räcker för hela körningen. Använd följande tabell som en guide : Beredning av utspädd substratarbetslösning med remsa Antal remsor som ska * 24** användas Mängd kromogen (µl)(r9) Mängd substrat buffert (ml)(r8) * 1 hel platta ** 2 hela plattor 9 - FÖRVARING OCH VALIDITET Testet ska förvaras i +2 8 C. Om det förvaras i rätt temperatur kan alla reagenser som ingår användas till det sista förbrukningsdatum som anges påförpackningen (om inga specialinstruktioner anges). R1 :När den vakuumförslutna förpackningen har öppnats kan remsorna användas i upp till 1 månad förutsatt att de förvaras vid +2-8 C i samma väl förslutna förpackning. R2 : Den utspädda tvättlösningen kan förvaras vid rumstemperatur (2-30 C) i 2 veckor. Den koncentrerade tvättlösningen (R2) kan förvaras vid C. R7a + R7b : ktiv konjugatlösning. Skyddas från ljus, både vid rumstemperatur och vid 2-8 C. Konjugatarbetslösning kan användas i 24 timmar om de förvaras vid +2-8 C och 8 timmar om de förvaras vid rumstemperatur (18-30 C). R8 + R9 : Efter rekonstitutionen kan reagensen förvarad i mörker användas i 6 timmar vid rumstemperatur (18-30 C). Efter öppning är alla de övriga reagenserna stabila till och med det bäst före-datum som finns angivet på förpackningen om de förvaras i +2 8 C. 63

8 10 - PROVER Ta ett blodprov enligt de normala rutinerna. Analysen ska utföras på serum eller plasma. Endast följande prover har testats: serum som insamlats i standardrör eller rör som innehåller åtskiljande gel, plasma som insamlats med EDTA eller heparin. Vid användande av plasma som insamlats med citrat eller ACD blir resultaten lägre än de som erhållits med serum för 20%. Prover som innehåller aggregat måste klaras genom centrifugering innan testet utförs. Suspenderade fibrinaggregat eller fibrinpartiklar kan ge falskt positiva resultat. Proverna bör förvaras vid +2 8 C om screeningen utförs inom 7 dagar, eller djupfrysas vid 20 C. Undvik upprepad frysning/upptining. Om proverna ska skickas bör de förpackas i enlighet med föreskrifterna om transport av etiologiska agenser. Transportera dem helst frusna. KOMMENTAR : Prover som innehåller upp till 90 g/l albumin och 100 mg/l bilirubin, lipemiska prover som innehåller upp till motsvarande 36 g/l triglycerid och hemolyserade prover som innehåller upp till 2,55 g/l hemoglobin påverkar inte resultaten. Använd inte prover som behandlats vid 56 C i 30 minuter. 11. TESTFÖRFARANDE Följ beskrivningen noggrant. Använd negativa och positiva kontrollserum för varje test för att validera testkvaliteten. Handla enligt god laboratoriesed. METOD 1. Definiera noga provfördelnings- och identifieringsplanen. 2. Låt alla reagenser uppnå rumstemperatur innan du påbörjar analysproceduren. 3. Bered konjugatarbetslösningen (R7a + R7b), utspädd substratarbetslösning (R8 + R9) och spädd tvättlösning (spädd R2) 4. Ta ut mikroplattans ram och de färdiga remsorna (R1) ur skyddsförpackningen. Ta bort remsor som inte behövs för analysen och byt ut dem mot märkta nollremsor vid behov. 5. Späd prover, kalibratorer och kontroller 3:4 i provspädning R6 och följ en av de två procedurerna nedan : a. Prover, kalibratorer och kontroller kan spädas i brunn (tillsätt 25 µl av provspädning R6 i varje brunn först, och därefter 75 µl prov eller kontroll inom 15 minuter, blanda sedan försiktigt genom minst 2 aspirationer för att undvika skumbildning). b. Prover kalibratorer och kontroller kan förspädas 3:4 i provspädning R6 före tillsats i brunnen (till exempel, späd 150 µl prov i 50 µl provspädning R6, blanda försiktigt för att undvika skumbildning och överför sedan 100 µl till brunnen). OBS : Efter att provet tillsatts ändrar spädningsmedlet färg från lila till blått. Det är möjligt att verifiera förekomsten av prov i brunnarna genom en spektrometrisk avläsning vid 620 nm (se avsnitt 14 : SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING). 6. Tillsätt direkt, utan föregående tvätt av plattan och i ordningsföljd, beroende på vald metod: Kvalitativ bestämning - Anti-HBs negativ kontroll (C0) i brunn A1, - 10 mie/ml kalibrator (C1) i brunnar B1, C1 och D1, mie/ml kalibrator positiv kontroll (C2) i brunn E1, - Prover i brunnar F1, G1 etc. Kvantitativ bestämning - Anti-HBs negativ kontroll (C0) i brunn A1, - 10 mie/ml kalibrator (C1) i brunnar B1 och C1, mie/ml kalibrator positiv kontroll (C2) i brunn D1, mie/ml kalibrator (C3) i brunn E1, mie/ml kalibrator (C4) i brunn F1, - Prover i brunnar G1, H1 etc. Beroende på systemet som används kan man ändra kontrollernas position eller distributionsordningen. 7. Om det går, täck brunnarna med självhäftande folie genom att trycka över hela ytan. Se till att det blir tätt. 8. Inkubera plattan i 60 ± 5 minuter vid 37 ± 2 C. 64

9 9. Ta bort den självhäftande folien. Sug upp innehållet i alla brunnarna i en behållare för vätskeformigt avfall och tillsätt omgående minst 0,375 ml tvättlösning i varje brunn. Låt varje brunn stå i blöt i 30 till 60 sekunder mellan varje tvättcykel. Aspirera igen. Upprepa tvättsteget 4 gånger (minst 5 tvättningar). Den återstående volymen måste vara mindre än 10 µl. (Om det behövs kan du torka plattan genom att vända den upp och ned på ett absorberande papper.) 10.Om du använder en automatisk tvättanordning följer du samma arbetssätt. 11.Fördela snabbt 100 µl konjugatarbetslösning (R7a + R7b) i varje brunn. Täck, om möjligt, med ny självhäftande folie och inkubera i 60 ± 5 minuter vid 37 C ± 1 C. OBS : Konjugatet är grönfärgat. Det är möjligt att verifiera förekomsten av konjugat i brunnarna genom en spektrometrisk avläsning vid 620 nm (se avsnitt 14 : SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING). 12.Ta bort den självhäftande folien. Sug upp innehållet i alla brunnarna i en behållare för vätskeformigt avfall och tillsätt omgående minst 0,375 ml tvättlösning i varje brunn. Låt varje brunn stå i blöt i 30 till 60 sekunder mellan varje tvättcykel. Aspirera igen. Upprepa tvättsteget 4 gånger (minst 5 tvättningar). Den återstående volymen måste vara mindre än 10 µl. (Om det behövs kan du torka plattan genom att vända den upp och ned på ett absorberande papper.) 13.Om du använder en automatisk tvättanordning följer du samma arbetssätt. 14.Tillsätt snabbt 100 µl utspädd substratarbetslösning (R8 + R9) i varje brunn. Låt reaktionen fortgå i mörker i 30 ± 5 minuter i rumstemperatur (18 30 C). Använd ingen självhäftande folie under denna inkubering. OBS : Den utspädda substratarbetslösningen är rosafärgad. Det är möjligt att verifiera förekomsten av konjugat i brunnarna genom en spektrometrisk avläsning vid 490 nm (se avsnitt 14 : SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING). 15.Tillsätt 100 µl av stopplösningen (R10). Använd samma ordningsföljd och fördelningshastighet som för den utspädda substratarbetslösningen. Homogenisera reaktionsblandningen. 16.Torka noggrant av mikroplattans botten. Vänta minst 4 minuter efter tillsatsen av stopplösningen innan avläsning görs. Avläs den optiska densiteten vid 450/ nm och 405/ nm med hjälp av mikroplattans avläsare inom 30 minuter efter att reaktionen har avbrutits. Kontrollera korrelationen mellan avläsningen och fördelnings- och identifieringsplanen för mikroplattan och proverna innan resultaten registreras VALIDERING AV RESULTAT FÖR KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD Medelvärdet för absorbans hos 10 mie/ml kalibrator (C1) är gränsvärdet för analysen. För Anti-HBs negativ kontroll (C0) Det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än 0,000 och mindre än eller lika med 0,070. (0,000 < OD C0 0,070). För positiv kontroll (C2) Det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,400. (OD C2 0,400). Om något av ovan angivna kriterier för negativ kontroll (C0) och positiv kontroll (C2) inte uppfylls för kvalitativ och kvantitativ metod är analysen ogiltig och måste upprepas. För 10 mie/ml kalibrator (C1) Det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200 (0,050 OD C1 0,200). Varje uppmätt absorbansvärde måste vara större än eller lika med 1,5 av OD för absobansvärdet hos den negativa kontrollen (C0) : OD C1 (1,5 x OD C0 ). Vid kvalitativ metod Om ett av de 10 mie/ml kalibratorgränsvärdena är utanför det acceptabla intervallet (det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200) ska medelabsorbans beräknas från de två återstående absorbansvärdena. Analysen är giltig. Om flera OD C1 -uppmätta värden är utanför det acceptabla intervallet är analysen ogiltig och måste upprepas. Vid kvantitativ metod Om ett av de två OD C1 -uppmätta värdena är utanför det acceptabla intervallet (det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200) är analysen ogiltig och måste upprepas. 65

10 13 - BERÄKNING OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN För varje prov kan uppmätta absorbansvärden jämföras med det beräknade gränsvärdet och möjliggör bestämning av närvaro eller frånvaro av anti-hbs antikroppar. 1. Kvalitativ metod Beräkna medelvärdet för det uppmätta absorbansvärdet för 10 mie/ml kalibrator (C1) Exempel : 10 mie/ml kalibrator (C1) B C D Totalt = Medelvärde ODC1 = 0,246 / 3 = 0,082 Om ett av de 10 mie/ml absorbansvärdena är utanför det acceptabla intervallet (det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200) ska medelabsorbans beräknas från de två återstående absorbansvärdena. Beräkning av gränsvärdet (CO) Gränsvärdet för analysen är medelabsorbans hos 10 mie/ml kalibrator (C1) : CO = Medelvärde ODC1 Utvärdering av resultaten Prover med absorbansvärden som är större än eller lika med gränsvärdet anses vara reaktiva. Prover med absorbansvärden som är mindre än eller lika med gränsvärdet anses vara icke-reaktiva. De som har värden som är större än avläsarens övre linjäritetsgräns ska rapporteras som reaktiva. KOMMENTAR : På grund av mångfalden av antikroppar och antigener som används i analysen kan resultaten bli olika beroende på vilken analys man väljer. Vaccinationsstrategier : olika rekommendationer föreslås, beroende på vilka regioner och länder som är inblandade. Vid byte av analysmetod under vaccinationsuppföljning måste koncentrationen för anti-hbs antikroppar bestämmas med båda metoderna under en övergångsperiod. 2. Kvantitativ metod För att bestämma koncentrationen av anti-hbs antikroppar i serum- och plasmaprover måste följande anti-hbs-kalibrator användas : C0 (0 mie/ml), C1 (10 mie/ml), C2 (100 mie/ml), C3 (400 mie/ml) och C4 (1000 mie/ml). Kalibratorer tillsätts direkt i varje brunn, utan att plattan först tvättas, och i den ordningsföljd som beskrivs i analysproceduren (se avsnitt 11: TESTFÖRFARANDE). Avläs den optiska densiteten vid 450/ nm med hjälp av en plattavläsare (A450). För fler prover med absorbansvärden (A450) större än eller lika med C3-uppmätt absorbansvärde: A450 ODC3), avläs den optiska densiteten vid 405/ nm. A450 hos fyra kalibratorer C0, C1, C2 och C3 visas i jämförelse med deras tilldelade koncentrationer med hjälp av en polynom (kvadratisk) regression. Observera att A450 hos1000 mie/ml kalibratorn (C4) inte kan användas i detta diagram eftersom det absorbansvärdet skulle hamna utanför spektrofotometerns intervall. Därav behovet av ett andra diagram. Prover med uppmätta absorbansvärden som är mindre än ODC3 tolkas med diagrammet som erhålls med A450 hos de fyra kalibratorerna. A405 hos C3 (400 mie/ml) och C4 (1000 mie/ml) kalibratorer visas i jämförelse med deras tilldelade koncentrationer genom s.k. point to point. En rak linje dras genom dessa punkter. Därefter avläses anti-hbs-koncentrationen (mie/ml) för varje prov där absorbansvärdena korsar varandra. A405- kurvan används för att bestämma koncentrationerna för serum- och plasmaprover vars koncentrationer är större än 400 mie/ml och mindre än eller lika med 1000 mie/ml. Prover med anti-hbs-koncentrationer större än 1000 mie/ml kan spädas med utspädd tvättlösning (utspädd R2) och återanalyseras SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING (TILLVAL) VERIFIERING AV PROVSPÄDNING (R6) OCH PROVPIPETTERING Efter att provet tillsatts ändrar utspädningsvätskan R6 färg från lila till blått. Förekomsten av prov och utspädningsvätska (R6) i brunnen kan verifieras genom spektrometisk avläsning vid 620 nm: OD-värdet för varje brunn som innehåller prov eller kontroll som spätts ut måste vara större än eller lika med 0,150 (ett värde som är lägre än så är en indikation på dålig fördelning av prov eller kontroll). 66

11 VERIFIERING AV KONJUGATARBETSLÖSNINGSPIPETTERING (R7a + R7b) Konjugatarbetslösningen (R7a +R7b) är grönfärgad. Förekomsten av utspädd konjugatarbetslösning i brunnen kan verifieras med spektrometrisk avläsning vid 620 nm : OD-värdet för varje brunn måste vara större än eller lika med (ett värde som är lägre än så är en indikation på dålig fördelning av konjugatarbetslösningen). VERIFIERING AV PIPETTERINGEN AV DEN UTSPÄDDA SUBSTRATARBETSLÖSNINGEN (R8 + R9) Den utspädda substratarbetslösningen (R8 + R9) är rosafärgad. Förekomsten av rosa framkallningslösning i brunnen kan verifieras genom en automatisk avläsning vid 490 nm : en brunn med framkallningslösning måste ha en optisk densitet som är större än 0,100 (ett lägre OD-värde indikerar dålig fördelning av framkallningslösning). Det blir en signifikant färgförändring för de tomma brunnarna från ofärgat till rosa efter tillsats av preparerad utspädd substratarbetslösning TESTETS BEGRÄNSNINGAR Proceduren och resultatutvärderingen måste följas vid analys av serum- eller plasmaprover för närvaro av antikroppar mot HBs. Användaren av detta test rekommenderas att läsa bipacksedeln noga innan testet genomförs. Testanvisningarna måste följas mycket noga, i synnerhet när det gäller pipettering av prover och reagens, tvättning av plattor och tider vid inkubation. Om anvisningarna inte följs vid tillsättning av prov eller reagens kan testresultaten bli falskt negativa. Vi rekommenderar att prover där det finns en misstanke om felaktigt testförfarande testas på nytt. Faktorer som kan påverka validiteten hos resultaten är: misslyckad tillsats av prov i brunnen, bristfällig tvätt av mikroplatta, att inte följa angivna tider och temperaturer, tillsats av fel reagens i brunnarna, närvaro av metaller eller att stänka blekmedel i brunnarna. På grund av variationerna i immunologisk reaktion från en patient till en annan, såväl efter HBVinfektion som ytterligare vaccination eller terapeutisk immunoglobulininjektion, rekommenderas att tolka resultat med lågt värde med försiktighet TESTRESULTAT Analytiska resultat nedan har erhållits med analysutvärderingar för Monolisa Anti-HBs PLUS. Resultat som erhållits i laboratorium kan skilja sig från dessa. 1. Reproducerbarhet inom testet fem positiva prover och ett negativt prov har testats tio gånger i tre replikat i samma serie. Prov medelvärde OD SD CV % Anti-HBs negativ 0,023 0,003 13,6 Anti-HBs positiv ~ 20 mie/ml 0,143 0,005 3,4 Anti-HBs positiv ~ 50 mie/ml 0,358 0,012 3,3 Anti-HBs positiv ~ 100 mie/ml 0,715 0,019 2,6 Anti-HBs positiv ~ 150 mie/ml 1,231 0,037 3,0 Anti-HBs positiv ~ 300 mie/ml 1,982 0,048 2,4 2. Reproducerbarhet mellan tester Tre positiva prover och ett negativt prov har testats två gånger per dag i duplikat under 20 dagar enligt EP5 NCCLS-proceduren (National Commitee for Clinical Laboratory Standards) Prov medelvärde OD SD CV % Anti-HBs negativ 0,023 0,004 15,5 Anti-HBs positiv ~ 20 mie/ml 0,146 0,008 5,5 Anti-HBs positiv ~ 150 mie/ml 1,284 0,060 4,9 Anti-HBs positiv ~ 300 mie/ml 2,015 0,067 3,6 3. Precision Kvantitativa resultat anges i mie/ml och är kalibrerade enligt en intern referens, som är kalibrerad i enlighet med första IRP WHO-referensstandarden En korrelationsstudie har utförts genom testning av 0, 10, 100, 400 och 1000 mie/ml-koncentrationer som erhållits med WHO:s internationella standard jämfört med testkalibratorer. 67

12 Korrelationskoefficient och lutningen för den erhållna korrelationslinjen är R2 = 0,99 och en = 0, Analytisk sensitivitet var lägre än 2 mie/ml enligt NCCLS-proceduren KOMMENTAR : Analytisk sensitivitet motsvarar den lägre detektionsgräns som motsvarar den lägre mätbara analytkoncentrationen specifikt från noll, beräknat från medelvärden och standardavvikelser som erhållits med punkterna 0 och 10 mle/ml. 5. Metod linjäritet Fem höga Ant-HBs Ab positiva prover (924 mie/ml, 330 mie/ml, 326 mie/ml, 544 mie/ml och 857 mie/ml) har spätts två gånger upp till 1/32 eller 1/64. Täckningshalten ligger mellan 92% och 116%. 6. Mätområde Mätområdet är mellan 2 och 1000 mie/ml, dvs. mellan den nedre detektionsgränsen och referenskurvans maxpunkt. De titrar som är belägna under detektionsgränsen uttrycks på följande sätt: < 2,00 mie/ml, och de titrar som är belägna över mätområdet uttrycks på följande sätt: > 1000 mie/ml. 7. Hook -effekt Fyra outspädda prover med höga anti-hbs-antikroppskoncentrationer ( mie/ml, 5500 mie/ml, mie/ml och 9000 mie/ml) har testats. Koncentration mie/ml mie/ml 9000 mie/ml 5500 mie/ml DO 450 Avläst vid 405 nm Avläst vid 405 nm Avläst vid 405 nm Avläst vid 405 nm DO Resultat > 1000 mie/ml > 1000 mie/ml > 1000 mie/ml > 1000 mie/ml All hook -effekt har uppvisats under resultatutvärderingen. 8. Specificitet a) 179 patienter med olika sjukdomar (hepatit A, hepatit C, VIH1, VIH2, HTLV, HSV, EBV, rubella, toxoplasmos, myelom (IgG, IgM), RF, ANA, HAMA, cirros och multitransfusion) har testats med Monolisa Anti-HBs PLUS. 21 prover har befunnits positiva med Monolisa Anti-HBs PLUS och två andra CE-märkta anti- HBs detektionsanalyser. 1 ANA-positivt prov har befunnits positivt för anti-hbs Ab enbart med Monolisa Anti-HBs PLUS. 2 ANA-positiva prover har befunnits positiva för anti-hbs Ab med Monolisa Anti-HBs PLUS och ett konkurrerande test. b) Noggrannheten för Monolisa anti-hbc PLUS-testet har bestämts genom analys av blodprov från blodgivare och ej utvalda kliniska patienter. Plats1 Plats 2 Plats 3 TOTALT Blodgivare och sjukhuspatienter Blodgivare Sjukhuspatient Antal prover Antal positiva Specificitet (%) 99,4% 100% 98,7% 99,4% Specificiteten är 99,4 % (98,8 % till 99,8 % med 95 % konfidensintervall). 9. Känslighet 654 prover från olika populationer med vaccinerade eller naturligt infekterade patienter har testats med Monolisa Anti-HBs PLUS och ett annat anti-hbs-test. Icke överensstämmande prover har testats på nytt med en tredje CE-märkt teknik. Monolisa Concordance Patientprofil N Test 1 CE märkt Test 2 CE märkt* Vaccinerad ,8% 99,1% Utredd hepatit B 71 95,8% 100% Kronisk hepatit B % - Sjukhuspatienter ,6% - Totalt ,5% 99,5% Bland dessa 654 testade patienter har 617 befunnits anti-hbs-positiva och 37 -negativa (patienter smittade med kronisk hepatit) med test 1. För dessa 617 patienter är överensstämmelsen 98,4% (97% till 99,2% med 95% konfidensintervall). * Känsligheten hos Monolisa Anti-HBs PLUS är efter analys av icke överensstämmande prover med test 2 99,2% (98,1% till 99,7% med 95% konfidensintervall). 68

13 17 - REFERENSER 1. Lai CL, Ratziu V, Yuen M-F, Poynard T: Viral hepatitis B. Lancet 362 : , Maddrey WC: Hepatitis B : an important public health issue. J Med Virol 61: , Delmonico FL, Snydman DR: Organ donor screening for infectious diseases. Transplantation 65 : , Centers for Disease Control : Recommendations for preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. MMWR 50 (No. RR-5): 1-43, Tiollais P, Pourcel C, Dejean A : The hepatitis B virus. Nature 317: , Lee WM: Hepatitis B infection. New Engl J Med 337 : , Mushahwar IK, Dienstag JL, Polesky HF, McGrath LC, Decker RH, Overby LR Interpretation of various serological profiles of hepatitis B virus infection. Am J Clin Pathol 76: , McMahon BJ, Alward WLM, Hall DB, et al.: Acute hepatitis B infection: relation of age to the clinical expression of disease and subsequent development of the carrier state. J Infect Dis 151: , Hoofnagle JH, Di Bisceglie AM: Serologic diagnosis of acute and chronic viral hepatitis. Semin Liver Dis 11: 73-83, Centers for Disease Control: Hepatitis B vaccination United States, MMWR 51(No. 25): , Yu AS, Cheung RC, and Keefe EB : Hepatitis B vaccines. Clin Liver Dis 8: , Bos ES, van der Doelen AA, van Rooy N, Schuurs AHWM : 3,3',5,5' - tetramethylbenzidine as an ames test negative chromogen for horseradish peroxidase in enzyme immunoassay. J Immunoassay 2 : , Garner RC, Walpole AL, Rose FL : Testing of some benzidine analogues for microsomal activation to bacterial mutagens. Cancer Letters 1 : 39-42, Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Ebert JW : Inactivation of hepatitis B virus by intermediateto-high-level disinfectant chemicals. J Clin Microbiol 18: , U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste : EPA Guide for Infectious Waste Management, Washington D.C., (USG PO 530-SW ). 16.Sehulster LM, Hollinger FB, Dreesman GR, Melnick JL : Immunological and biophysical alteration of hepatitis B virus antigens by sodium hypochlorite disinfection. Appl and Envi Microbiol 42 : ,

14 IVD (GB) - CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) (FR) - Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) (ES) - Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) (IT) - Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) (DE) - CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika) (PT) - Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) (SE) - CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) (DK) - CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) (GR) - CE ( 98/79/CE in vitro ) (PL) - CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro) (LT) - CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų) (HU) - CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről) (EE) - CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta) (SK) - CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy) (CZ) - CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) (NO) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk) (RO) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro) (BG) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия) (GB) - For in vitro diagnostic use (GB) - Catalogue number (FR) - Pour diagnostic in vitro (FR) - Référence catalogue (ES) - Para diagnóstico in vitro (ES) - Número de catálogo (IT) - Per uso diagnostico in vitro (IT) - Numero di catalogo (DE) - In-vitro-Diagnostikum (DE) - Bestellnummer (PT) - Para uso em diagnóstico in vitro (PT) - Número de catálogo (SE) - In vitro-diagnostik (SE) - Katalognummer (DK) - In vitro diagnose (DK) - Katalognummer (GR) - in vitro (GR) - (PL) - Do stosowania in vitro (PL) - Numer katalogu (LT) - in vitro diagnostikai (LT) - Katalogo numeris (HU) - Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra (HU) - Cikkszám (EE) - In vitro diagnostiliseks kasutamiseks (EE) - Katalooginumber (SK) - Na diagnostiku in vitro (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Pro diagnostiku in vitro (CZ) - Katalogové číslo (NO) - Til in vitro-diagnostikk (NO) - Katalognummer (RO) - Pentru diagnostic in vitro (RO) - Număr de catalog (BG) - За ин витро диагностика (BG) - Каталожен номер (GB) - Manufacturer (GB) - Authorised Representative (FR) - Fabricant (FR) - Représentant agréé (ES) - Fabricante (ES) - Representante autorizado (IT) - Produttore (IT) - Distributore autorizzato (DE) - Hersteller (DE) - Bevollmächtigter (PT) - Fabricante (PT) - Representante Autorizado (SE) - Tillverkad av (SE) - Auktoriserad representant (DK) - Fremstillet af (DK) - Autoriseret repræsentant (GR) - (GR) - (PL) - Producent (PL) - Upoważniony Przedstawiciel (LT) - Gamintojas (LT) - Įgaliotasis atstovas (HU) - Gyártó (HU) - Meghatalmazott Képviselő (EE) - Tootja (EE) - Volitatud esindaja (SK) - Výrobca (SK) - Autorizovaný zástupca (CZ) - Výrobce (CZ) - Zplnomocněný zástupce (NO) - Produsent (NO) - Autorisert representant (RO) - Producător (RO) - Reprezentant autorizat (BG) - Производител (BG) - Упълномощен представител (GB) - Batch code (GB) - Expiry date YYYY/MM/DD (FR) - Code du lot (FR) - Date de peremption AAAA/MM/JJ (ES) - Código de lote (ES) - Estable hasta AAAA/MM/DD (IT) - Codice del lotto (IT) - Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG (DE) - Chargen-Bezeichnung (DE) - Verwendbar bis JJJJ/MM/TT (PT) - Código do lote (PT) - Data de expiração AAAA/MM/DD (SE) - Batchnr (SE) - Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD (DK) - Batchkoden (DK) - Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD (GR) - (GR) - YYYY/MM/DD (PL) - Numer serii (PL) - Data ważności YYYY/MM/DD (LT) - Serijos numeris (LT) - Galioja iki YYYY/MM/DD (HU) - Gyártási szám (HU) - Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN (EE) - Partii kood (EE) - Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP (SK) - Číslo šarže (SK) - Použiteľné do RRRR/MM/DD (CZ) - Číslo šarže (CZ) - Datum exspirace RRRR/MM/DD (NO) - Partikode (NO) - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD (RO) - Număr de lot (RO) - Data expirarii AAAA/LL/ZZ (BG) - Партиден номер (BG) - Срок на годност година/месец/ден

15 (GB) - Storage temperature limitation (FR) - Limites de températures de stockage (ES) - Temperatura límite (IT) - Limiti di temperatura di conservazione (DE) - Lagertemperatur (PT) - Limites de temperatura de armazenamento (SE) - Temperaturbegränsning (DK) - Temperaturbegrænsning (GR) - (PL) - Temperatura przechowywania (LT) - Saugojimo temperatūriniai apribojimai (HU) - Tárolási hőmérsékleti határok (EE) - Piirangud säilitustemperatuurile (SK) - Skladovacia teplota od do (CZ) - Teplotní rozmezí od do (NO) - Oppbevaringstemperatur (RO) - Limitele de temperatură la stocare (BG) - Температурни граници на съхранение (GB) - Consult Instruction for use (FR) - Consulter le mode d'emploi (ES) - Consulte las instrucciones de uso (IT) - Consultare le istruzioni per uso (DE) - Siehe Gebrauchsanweisung (PT) - Consulte o folheto informativo (SE) - Se bruksanvisningen (DK) - Se instruktion før brug (GR) - (PL) - Sprawdź instrukcję (LT) - Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje (HU) - Olvassa el a használati utasítást (EE) - Kasutamisel vaata instruktsiooni (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Viz návod k použití (NO) - Se bruksanvisninger (RO) - Consultati prospectul de utilizare (BG) - Виж инструкцията за употреба

16 Bio-Rad 3, bd Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette - France Tél.: /2009 Fax.: Code:

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 tester 71121

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 tester 71121 Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 tester 71121 NEUTRALISATIONSTEST FÖR KONFIRMATION AV PROV, REAKTIVA MED Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagens tillverkas

Läs mer

Monolisa Anti-HBc PLUS 1 platta 96 tester 72315 5 plattor 480 tester 72316

Monolisa Anti-HBc PLUS 1 platta 96 tester 72315 5 plattor 480 tester 72316 Monolisa Anti-HBc PLUS 1 platta 96 tester 72315 5 plattor 480 tester 72316 TEST FÖR DETEKTION AV ANTIKROPPAR MOT NUKLEOKAPSIDANTIGEN (KÄRNANTIGEN) FÖR HEPATIT B-VIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA GENOM

Läs mer

Monolisa HBsAgULTRA 1 platta - 96 tester 72346 5 plattor - 480 tester 72348

Monolisa HBsAgULTRA 1 platta - 96 tester 72346 5 plattor - 480 tester 72348 Monolisa HBsAgULTRA 1 platta - 96 tester 72346 5 plattor - 480 tester 72348 KIT FÖR DETEKTION AV HEPATIT B-YTANTIGEN I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS IVD För diagnostisk

Läs mer

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 KIT FÖR KVALITATIV DETEKTION AV ANTIKROPPAR MOT TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENSYMIMMUNANALYS 883679-2014/11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1- KLINISK BETYDELSE Helicobacter pylori, som identifierades av Warren och Marshall

Läs mer

PLATELIA DENGUE NS1 AG 96 TESTER 72830

PLATELIA DENGUE NS1 AG 96 TESTER 72830 PLATELIA DENGUE NS1 AG 96 TESTER 72830 KVALITATIV ELLER SEMIKVANTITATIV DETEKTION AV DENGUEVIRUS NS1-ANTIGEN I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1- KLINISK BETYDELSE Dengue

Läs mer

Monolisa HBc IgM PLUS 96 tests 72382

Monolisa HBc IgM PLUS 96 tests 72382 Monolisa HBc IgM PLUS 96 tests 72382 TEST FÖR DETEKTION AV IgM-ANTIKROPPAR MOT HEPATIT B KÄRNANTIGEN GENOM ENZYMATISK IMMUNANALYS (EIA) IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagens tillverkas och prepareras

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab TEST FÖR DETEKTION AV HBe Ag OCH HBe Ab GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagenser tillverkas och

Läs mer

PLATELIA Toxo IgM 72841 96 TEST

PLATELIA Toxo IgM 72841 96 TEST PLATELIA Toxo IgM 72841 96 TEST KVALITATIV DETEKTION AV IgM-ANTIKROPPAR MOT Toxoplasma gondii I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Platelia Toxo IgM är en immunologisk analys

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

ASPERGILLUS-ANTIGENER

ASPERGILLUS-ANTIGENER ASPERGILLUS-ANTIGENER Aspergillus antigens 52942 Aspergillus fumigatus antigens 52962 Aspergillus fumigatus positive control serum 61681 Aspergillus positive control sera 61682 SERODIAGNOS AV ASPERGILLOS

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA Mumps IgM 48 TEST 72689 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT PÅSSJUKEVIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT AV

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD 1 AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Aspergillus IgG är en indirekt

Läs mer

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST KVALITATIV DETEKTION AV IgG-ANTIKROPPAR MOT BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÄTSKA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA VZV IgG 48 TEST 72684 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT VARICELLA ZOSTER-VIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgM 96 TEST 72683 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

/11 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

/11 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE PLATELIA CMV IgG 1 Plakk 96 72810 KVANTITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 881140 2013/11 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Platelia

Läs mer

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgG 96 TEST 72682 IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

PLATELIA CMV IgM TEST

PLATELIA CMV IgM TEST PLATELIA CMV IgM 72811 96 TEST KVALITATIV DETEKTION AV IgM-ANTIKROPPAR MOT CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Platelia CMV IgM är en immunologisk

Läs mer

Platelia Measles IgG. 1 platta /12

Platelia Measles IgG. 1 platta /12 Platelia Measles IgG 1 platta - 48 72686 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT MÄSSLINGSVIRUS I HUMANT SERUM 2014/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 Gelkort 86485 288 Gelkort GELER TILLVERKADE MED MONOKLONALA REAGENS AV MURINT ELLER HUMANT URSPRUNG Påvisande av Ag : ABO1, ABO2, RH1, KEL1 IVD Alla tillverkade och

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagens tillverkas och

Läs mer

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. (106017-006) K6219/SE/CKJ/2009.06.17 s. 1/16 1 AVSEDD

Läs mer

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ÄR EN IMMUNOENZYMATISK MIKROPLATTSANALYS AV SANDWICH-TYP FÖR DETEKTION AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ÄR EN IMMUNOENZYMATISK MIKROPLATTSANALYS AV SANDWICH-TYP FÖR DETEKTION AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ÄR EN IMMUNOENZYMATISK MIKROPLATTSANALYS AV SANDWICH-TYP FÖR DETEKTION AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I SERUM. 1 AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Candida Ag

Läs mer

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A192-01M) Test kit för

Läs mer

Platelia CMV IgG AVIDITY

Platelia CMV IgG AVIDITY Platelia CMV IgG AVIDITY 48 72812 BESTÄMNING AV ANTI-CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITET I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 881171-2015/01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. KLINISK BETYDELSE

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A191-01M) Test kit för

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 För kvalitativ detektion av anti-hcv-antikroppar i humant serum och human plasma med användning av Access immunanalyssystem. ACCESS Immunoassay System

Läs mer

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Bruksanvisning EULISA dsdna IgG Avsedd användning Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Mikrotitrering, 96 brunnar Förvara kitet vid +28 C Endast för in vitrodiagnostik. Dokument

Läs mer

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Avsedd användning Testet använder en immunoenzymatisk teknik för detektion av antikroppar riktade mot hepatit C virus i humant serum eller plasma med hjälp av Access Immunoanalys

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA är en semi-kvantitativ enzyme-länkad immunosorbent assay för

Läs mer

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M)

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M) SeroMP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för semi kvantitativ bestämning av specifika IgG antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Tidig Graviditetstest Sticka

Tidig Graviditetstest Sticka SE Tidig Graviditetstest Sticka Bruksanvisning För hemmabruk. Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidig Graviditetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

NF-light (Neurofilament light) ELISA

NF-light (Neurofilament light) ELISA NF-light (Neurofilament light) ELISA SVENSKA Bruksanvisning NF-light (Neurofilament light) ELISA Kvantitativ immunoassay för bestämning av humant neurofilament light (NF-L) protein i cerebrospinalvätska.

Läs mer

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH Gelkort Gelkort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH Gelkort Gelkort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH1 86494 48 Gelkort 86444 288 Gelkort GELER TILLVERKADE MED MONOKLONALA REAGENS AV MURINT ELLER HUMANT URSPRUNG Direkt ABO test. Påvisande av RH1 Ag IVD Alla tillverkade och

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

BBBL DrySlide PYR Kit Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln AVSEDD ANVÄNDNING BBL DrySlide PYR Kit, med BBL DrySlide PYR och BBL DrySlide PYR Color Developer, används för att detektera hydrolys

Läs mer

Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetslaboratoriet, Solna

Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Varför validering/verifiering? 1. Säkerställa att analysen fungerar som avsett. 2. Skapa erfarenhet av analysen. Måste

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SZ Produktnummer 4328 Användningsområde Tillverkare Leverantör Distributör i Sverige

Läs mer

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 DETEKTION AV ANTI-MANNAN CANDIDA-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA GENOM IMMUNOENZYMATISK METOD

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 DETEKTION AV ANTI-MANNAN CANDIDA-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA GENOM IMMUNOENZYMATISK METOD PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 DETEKTION AV ANTI-MANNAN CANDIDA-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA GENOM IMMUNOENZYMATISK METOD 1- AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Candida Ab Plus är en immunoenzymatisk

Läs mer

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309)

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309) Klinisk kemi Sid 1(5) Bakgrund, indikation och tolkning Hemoglobinhalten i blod är direkt proportionell mot antalet erytrocyter. Alla störningar i erytropoesen leder till sänkt antal erytrocyter och därmed

Läs mer

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Viktiga symboler som används

Viktiga symboler som används Avioq HTLV-I/II Microelisa-systemet Viktiga symboler som används Katalognummer Se bruksanvisningen Batch-kod In vitro-diagnostiskt medicinskt instrument Utgångsdatum Positiv kontroll Temperaturgräns Negativ

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA bipacksedel 2 96

QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA bipacksedel 2 96 november 2014 QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA bipacksedel 2 96 IFN-γ-test för helblod som mäter responser på immunstimulantia för medfött och förvärvat immunförsvar Version 1 För in vitro-diagnostisk

Läs mer

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler;

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2014:XX (M) Utkom från trycket Fylls i av tryckeriet Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate Xi R36/37/38

SÄKERHETSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate Xi R36/37/38 FI FIRST PRICE VITTVÄTT 1 KG 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET: Produktnamn: FI FIRST PRICE VITTVÄTT 1 KG Leverantör: NOPA A/S Havrevænget 11 DK - 9500 Hobro Telefon: +45 89 122 122 Telefax:

Läs mer

Kyvett-test LCK 380 TOC Totalt organiskt kol

Kyvett-test LCK 380 TOC Totalt organiskt kol Kyvett-test Princip Totalt kol () och totalt oorganiskt kol () omvandlas genom oxidation () eller surgörning () till koldioxid (CO 2 ). Koldioxiden överförs från uppslutningskyvetten via ett membran, till

Läs mer

Quantikine IVD ELISA. Kompletterande bipacksedel till immunanalys för humant erytropoietin (epo) Artikelnummer DEP00

Quantikine IVD ELISA. Kompletterande bipacksedel till immunanalys för humant erytropoietin (epo) Artikelnummer DEP00 Quantikine IVD ELISA Kompletterande bipacksedel till immunanalys för humant erytropoietin (epo) Artikelnummer DEP00 Denna bipacksedel innehåller analysprotokollet och måste läsas i sin helhet innan produkten

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna ( 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plattor - 192 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plattor - 192 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plattor - 192 72566 ENZYMANALYS (EIA) FÖR DETEKTION OCH NIVÅBESTÄMNING AV ANTIKROPP MOT HEPATIT B YTANTIGEN (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA 883664-2014/01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln. S1220 2003/07 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Difco Bordetella pertussis-antiserum och Difco Bordetella

Läs mer

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde QUANTA Lite TM CCP3.1 IgG/IgA ELISA är en enzymlänkad immunosorbent analys (ELISA) för semikvantitativ

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

LCK 319 LCK 319. Cyanid lätt frigörande. Arbetsgång. För samtliga fotometrar Utgåva 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid lätt frigörande. Arbetsgång. För samtliga fotometrar Utgåva 05/08 Arbetsgång För samtliga fotometrar Utgåva 05/08 Observera punkt Att tänka på. Avloppsvattenprov som har behandlats med ditionit, sulfit eller disulfit måste förbehandlas med CleanUp-Set LCW 923. 1. Cyanid,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

CanAg Free PSA EIA. Prod. No. 350-10. CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata Specifikt Antigen) i humant serum.

CanAg Free PSA EIA. Prod. No. 350-10. CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata Specifikt Antigen) i humant serum. CanAg Free PSA EIA Prod. No. 350-10 Bruksanvisning Enzymimmunometriskt test kit. 2006-10 För 96 bestämningar. AVSEDD ANVÄNDNING CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

COALIZA Protein S Free 82 3567 63 SVENSK - Instick revision 01/2003

COALIZA Protein S Free 82 3567 63 SVENSK - Instick revision 01/2003 AVSETT ÄNDAMÅL COALIZA Protein S - Free är en enzymimmunoanalys, avsedd för kvantitativ bestämning av fritt protein S-antigen i human plasma, antikoagulerad med citrat. SAMMANFATTNING OCH METODPRINCIP

Läs mer

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning Upprättat datum: 2015-12-22 1(10) Division diagnostik Revisionsnr: 8 Giltigt t.o.m.: 2016-12-28 Laboratoriemedicin Metodansvarig: Emma C Göransson Medicinskt ansvarig: Lars Olof Artur L Hansson Upprättare:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

Krav på blodgivares lämplighet

Krav på blodgivares lämplighet Bilaga 5 Krav på blodgivares lämplighet A. PERSONER SOM INTE FÅR GODKÄNNAS SOM GIVARE AV BLOD FÖR ALLOGEN TRANSFUSION 1. Sjukdomar och behandlingar En person får inte godkännas, om han eller hon har 1.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Sanodal Gold 4N Sanodal Gold 4N är en vattenlöslig produkt baserad på järnoxalat för kemisk färgning av oxidfilm på aluminium i guldnyanser av hög beständighet. Sanodal Gold

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 20/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG011 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

Reagens för kvantitativ bestämning in-vitro av hemoglobin A1c (HbA1c).

Reagens för kvantitativ bestämning in-vitro av hemoglobin A1c (HbA1c). 1 Reagens för kvantitativ bestämning in-vitro av hemoglobin A1c (HbA1c). 2004/06/02 A93A01058 E A11A01702 Klinisk betydelse (1,7) HbA1c har sitt ursprung i den icke-enzymatiska fixeringen av den N- terminala

Läs mer

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sidan 1 av 8 Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revision 3 Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument.

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. Dako DuoCISH Kod SK108 Andra utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. (119277-002) SK108/SE/ULH

Läs mer