Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566"

Transkript

1 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests ENZYMANALYS (EIA) FÖR DETEKTION OCH NIVÅBESTÄMNING AV ANTIKROPP MOT HEPATIT B YTANTIGEN (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagenser tillverkas och marknadsförs i enlighet med ett fullständigt kvalitetssystem, från mottagandet av råmaterial till den slutliga marknadsföringen av produkten. Varje parti genomgår en kvalitetskontroll och släpps endast ut på marknaden om det överensstämmer med acceptanskriterierna. Handlingar som hör samman med produktion och kontroll av varje enskilt parti sparas inom vårt företag.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. PRESENTATION AV TESTET 3. TESTPRINCIP 4. TESTETS BESTÅNDSDELAR 5. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 6. HÄLSO- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR 7. NÖDVÄNDIGT MEN EJ BIFOGAT MATERIAL 8. BEREDNING AV REAGENSER 9. FÖRVARING OCH VALIDITET 10. PROVER 11. TESTFÖRFARANDE 12. VALIDERING AV RESULTAT FÖR KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 13. BERÄKNING OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN 14. SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING 15. TESTETS BEGRÄNSNINGAR 16. TESTRESULTAT 17. REFERENSER 58

3 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Monolisa anti-hbs PLUS är en immunologisk enzymanalys för kvalitativ och kvantitativ detektion av det totala antalet antikroppar mot hepatit B ytantigen (anti-hbs) i humant serum eller human plasma. 2 - PRESENTATION AV TESTET Förekomst av antikroppar mot hepatit B ytantigen är en viktig faktor för diagnos och prognos av hepatit B-virusinfektion (HBV). Vid akut hepatit B-infektion kan anti-hbs påvisas hos nästan 80 % av patienterna 1 till 3 månader efter att hepatit B ytantigen (HBsAg) påträffats. Anti-HBs används i epidemiologisk undersökning för att bedöma tidigare exponering för hepatit B hos potentiella hepatit B-vaccinmottagare för övervakning av vaccinationer och urval av plasma med höga antikroppskoncentrationer för beredning av specifika immunoglobuliner. Monolisa Anti-HBs PLUS är en direkt immunologisk enzymanalys av antikropps-sandwich-typ, som använder mikrobrunnar av polystyren täckta med ursprungliga HBsAg (suptyperna ad och ay) som fast fas och en konjugatlösning innehållande pepparrots- och peroxidasmärkt HBsAg (humant, subtyperna ad och ay). Bestämningen av anti-hbs-nivåer har standardiserats genom användning av WHO:s Anti-HBs referensberedning uttryckt i milli-internationella enheter per milliliter (mie/ml). En nivå större än eller lika med 10 mie/ml anses allmänt vara standard för påvisande av skydd mot HBV efter vaccination. Verifiering av minst ett minimum anti-hbs-titer på 10 mie/ml, dvs. en immunitetströskeltiter, är viktigt för korrekt hantering av vaccinerade personer som därefter kan utsättas för HBsAg-positiva vätskor och prover. 3 - TESTPRINCIP I analysproceduren blir patientprover och kontroller inkuberade med de antigentäckta mikrobrunnarna. Om antikroppar mot HBs är närvarande i provet eller kontrollen binder de antigenen. Överflödigt prov tvättas bort. Konjugatet läggs sedan till i mikrobrunnarna. Konjugatet binds till valfritt antigen-antikroppskomplex som förekommer i mikrobrunnarna. Överflödigt konjugat avlägsnas genom tvätt och en kromogen-/substratlösning läggs till i mikrobrunnarna och tillåts inkubera. Om ett prov innehåller anti-hbs orsakar det bundna enzymet (HRP) en färgning av tetrametylbenzidin (TMB) i kromogenlösningen som blir blå. Den blå färgen blir gul efter tillsats av en stopplösning. Om ett prov inte innehåller anti-hbs förblir kromogen-/substratlösningen i brunnen färglös under substratinkubationen och efter tillsats av stopplösningen. Färgintensiteten, som mäts spektrofotometriskt, är proportionell mot mängden anti-hbs som finns i provet. Avläsningar av absorbansvärde för patientprover jämförs med ett gränsvärde som bestäms genom 10 mie/ml-kalibratorn. 59

4 4 - TESTETS BESTÅNDSDELAR Alla reagenser som ingår i testet är enbart avsedda för in vitro-diagnostiskt bruk. MÄRKNING TYP AV REAGENS INNEHÅLL R1 MIKROPLATTA 2 mikroplattor 12 remsor med 8 brunnar som sensibiliserats med en blandning av hepatit B ytantigen, subtyp ad och ay (humant ursprung). R2 KONCENTRERAD TVÄTTLÖSNING (20X) 1 vial Tris-NaCl-buffert ph 7,4 235 ml Konserveringsmedel : ProClin TM 300 (0,04%) C0 ANTI-HBS NEGATIV KONTROLL 1 vial Buffert med fosterkalvserum och proteinstabilisatorer 2,2 ml Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C1 10 mie/ml kalibrator 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 3 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C2 100 mie/ml kalibrator positiv kontroll 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 2,2 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C3 400 mie/ml kalibrator 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 2,2 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) C mie/ml kalibrator 1 vial Buffert med Anti-HBs antikroppar av humant ursprung, fosterkalvserum, 2,2 ml proteinstabilisatorer och provindikatorfärgämne Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5 %) R6 UTSPÄDNINGSVÄTSKA 1 vial Buffert med fosterkalvserum och proteinstabilisatorer 27 ml Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,1%) R7a KONCENTRERAT KONJUGAT (11X) 1 vial Buffert med HBsAg (humana ad och ay-subtyper) täckta med peroxidas 2,5 ml och proteinstabilisatorer Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,5%) R7b KONJUGATUTSPÄDNINGSMEDEL 1 vial Buffert med fosterkalvserum och proteinstabilisatorer 25 ml Konserveringsmedel : Proclin 300 (0,1%) R8 SUBSTRATBUFFERT 1 vial Citronsyra- och natriumacetatlösning ph 4,0 60 ml ph 4,0 innehållande H 2 O 2 (0,015%) och DMSO (4%) R9 KROMOGEN 1 vial Lösning innehållande tetrametylbensidin (TMB) 5 ml R10 STOPPLÖSNING 1 vial 1 N svavelsyralösning 28 ml * Kontrollerna är kalibrerade enligt en intern referens, som är kalibrerad i enlighet med första IRP WHO 1977-referensen Förvara kitet vid 2-8 C. Låt alla reagenser utom konjugatkoncentrat värmas upp till rumstemperatur (18-30 C) före användning. Omedelbart efter användning ska de åter förvaras vid 2-8 C. Förvara alla oanvända remsor/plattor i förpackningen och förslut den. Ta inte bort torkmedlet. Förvara remseplattorna vid 2 8 C. 60

5 5 - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Resultatens kvalitet är beroende av om följande krav enligt god laboratoriesed uppfylls: Namnet på testet och testets specifika ID-nummer är skrivna på ramen för varje mikrotiterplatta. Det specifika ID-numret anges också på varje remsa. Monolisa Anti-HBs PLUS : Specifikt ID-nummer = 63. Kontrollera det specifika ID-numret före användning. Om ID-numret saknas eller om det skiljer sig från det angivna numret för den analys som ska utföras ska remsan inte användas. Använd inte reagenser då bäst före-datumet har passerats. Blanda inte reagenser från olika partier inom en bestämd testkörning. KOMMENTAR : För tvättlösningen (R2, etikettmärkning : 20X grönfärgad), peroxidassubstrat buffert (R8, märknings-id : TMB buf. blåfärgad), kromogen (R9, märknings-id : TMB 11X, lilafärgad) och stopplösning (R10 märknings-id : 1N rödfärgad) är det möjligt att använda andra partier än de som ingår i testet, om samma parti används inom en viss testkörning. Dessa reagenser kan användas tillsammans med vissa andra produkter från vårt företag. Dessutom kan tvättlösningen (R2, etikettmärkning: 20X grönfärgad) blandas med de 2 andra tvättlösningarna som ingår i olika Bio-Radreagens-satser (R2, etikettmärkningar: 10X blå- eller 10X orangefärgad) vid korrekt blandning, förutsatt att endast en blandning används vid en given testkörning. Kontakta vår avdelning för teknisk service om du vill ha mer information. Innan reagenserna används ska de stabiliseras i rumstemperatur i 30 minuter. Rekonstituera noggrant reagenserna och undvik all förorening. Utför inte testet i närvaro av reaktiva ångor (syraångor, alkaliska ångor, aldehydångor) eller damm som skulle kunna ändra konjugatets enzymatiska aktivitet. Använd glasvaror som noggrant har diskats och sköljts med avjoniserat vatten, eller ännu hellre engångsmaterial. Se till att mikroplattan inte hinner torka efter tvättproceduren innan reagenset har hällts i. Den enzymatiska reaktionen är mycket känslig för metaller och metalljoner. Därför får ingen metall komma i kontakt med de olika lösningarna som innehåller konjugat- eller substratlösning. Framkallningslösningen (substratbuffert och kromogen) måste vara rosafärgad. Om den rosa färgen förändras några minuter efter rekonstitueringen är detta en indikation på att reagenset inte kan användas och måste ersättas. Framkallningslösningen kan beredas i rena engångstråg av plast eller i glasbehållare som först har förtvättats med 1N HCl och därefter sköljts noggrant med destillerat vatten och torkats. Detta reagens måste förvaras i mörker. Använd en ny pipettspets för varje serum. Tvättningen av brunnarna är ett kritiskt steg i proceduren. Följ det rekommenderade antalet tvättcykler och se till att alla brunnar är helt fyllda och därefter helt tömda. Felaktig tvättning kan leda till felaktiga resultat. Använd aldrig samma behållare för att fördela konjugatet och framkallningslösningen. 6 - HÄLSO- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR Vissa reagenser innehåller ProClin 300 (0.04%, 0.1 % och/eller 0.5%) R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. S28/37 : Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten. Använd lämpliga skyddshandskar. Xi Irriterande Monolisa Anti-HBs PLUS innehåller humana blodkomponenter som testats och befunnits ickereaktiva för hepatit B ytantigen (HBsAg), antikroppar mot hepatit C-virus (HCV) och antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2). Eftersom ingen testmetod med säkerhet kan garantera frånvaron av smittsamma ämnen, ska reagenser och patientprover hanteras som potentiellt smittsamma. Betrakta allt material som har varit i direkt kontakt med prover och reagenser av humant ursprung, liksom tvättlösningar, som smittfarligt material. Undvik att spilla prover eller lösningar som innehåller prover. Använd engångshandskar när du hanterar reagenser och prover. Tvätta händerna noggrant efter hanteringen. 61

6 Pipettera inte med munnen. Prover, reagenser av humant ursprung liksom smittfarligt material och smittfarliga produkter måste omhändertas efter saneringen enligt följande : - antingen sänkas ned i blekmedel vid en slutkoncentration på 5% natriumhypoklorit (1 del blekmedel till 10 delar smittfarlig vätska eller smittfarligt vatten) i 30 minuter, - eller autoklaveras i 121 C i minst 2 timmar. Autoklavering vid 121 C i minst 1 timme är den bästa metoden för att inaktivera HIV- och HBV-virus. VARNING! HÄLL INGA LÖSNINGAR SOM INNEHÅLLER NATRIUMHYPOKLORIT I AUTOKLAVEN. Spill måste sköljas med blekmedel som spätts till 10%. Om den smittfarliga lösningen är en syra måste spill först neutraliseras med natriumbikarbonat och därefter renas med blekmedel och torkas upp med absorberande papper. Materialet som används för rengöring måste kastas i en behållare för smittfarligt avfall. Glöm inte att neutralisera och/eller autoklavera lösningar, tvättavfall och vätskor som innehåller biologiska prover innan de hälls ut i vasken. Ett säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran. 7 - NÖDVÄNDIGT MEN EJ BIFOGAT MATERIAL Destillerat eller avjoniserat vatten. Natriumhypoklorit (blekmedel) och natriumbikarbonat. Automatiska eller halvautomatiska inställbara eller fast inställda pipetter för 10 µl till 200 µl, 1 ml, 5 ml och 10 ml. Mätcylindrar med volymerna 25 ml, 100 ml och ml. Behållare för smittfarligt avfall. Vattenbad eller torr inkubator, inställd via termostat på 37 C ± 1 C. Automatiskt, halvautomatiskt eller manuellt tvättsystem för mikroplattorna. Avläsningsutrustning för mikroplattor (utrustad med 490, 450 och 620 nm-filter). Absorberande papper. Engångshandskar. Rena polypropylenbehållare för TMB-beredning. 8 - BEREDNING AV REAGENSER Innan reagenserna i Monolisa Anti-HBs PLUS-analyskitet används ska de stabiliseras i rumstemperatur i 30 minuter. 1) Reagenser färdiga att använda Mikroplatta (R1) Varje stödram innehåller 12 remsor och är förrpackad i en försluten påse. Klipp upp påsen med en sax eller skär upp den med en skalpell 0,5-1 cm ovanför förslutningen. Öppna påsen och ta ut ramen. Lägg tillbaka oanvända remsor i påsen. Stäng påsen noggrant och förvara den i +2-8 C. Utspädningsvätska (R6) Anti-HBs negativ kontroll (C0) 10 mie/ml kalibrator (C1) 100 mie/ml kalibrator positiv kontroll (C2) 400 mie/ml kalibrator (C3) 1000 mie/ml kalibrator (C4) Homongenisera reagenser innan du använder vortexblandare eller vänd dem försiktigt upp och ner. 2) Reagenser att späda Koncentrerad tvättlösning (20X) : R2 Späd 1:20 med destillerat vatten för att få en färdig tvättlösning. Bered 800 ml för en platta med 12 remsor. Konjugatarbetslösning (R7a + R7b) Låt konjugatsutpädningsmedlet (R7b) anta rumstemperatur. Vänd ner konjugatutspädningsmedlet (R7b, färglöst till blekt rör) och konjugatkoncentrat (R7a, grönt) i blandningen innan användning. 62

7 Förbered en 1:11 spädning för varje remsa som ska testas (exempel : tillsätt 100 µl konjugatkoncentrat (R7a) för varje 1 ml konjugatutspädningsmedel (R7b) i ett rent polypropylenrör). Använd följande tabell som en guide. Blanda väl men försiktigt för att undvika skumbildning. Aktiv konjugatlösning. Skyddas från ljus, både vid rumstemperatur och vid 2-8 C. Arbetskonjugatlösning ska vara grön. Den är hållbar i 8 timmar vid rumstemperatur och i 24 timmar vid förvaring vid +2-8 C. Konjugatlösning kan förberedas genom att pipettera hela innehållet i konjugatkoncentratflaskan (R7a) i konjugatutspädningsmedlet (R7b). Blanda alltid arbetslösningen genom att vända den upp och ner innan användning. Ställ tillbaka oanvänt konjugatkoncentrat (R7a) i kylen omedelbart efter användning. För att undvika kontamination av konjugat, använd rena handskar och rör inte pipetternas spetsar. Beredning av konjugatarbetslösning med remsa Antal remsor som ska * 24** användas Mängd koncentrerad konjugat R7a (µl) Mängd konjugatut spädnings-medel R7a (ml) * 1 hel platta ** 2 hela plattor Utspädd substratarbetslösning (R8 + R9) Låt kromogen (R9) och substratbuffert (R8) anta rumstemperatur. Vänd ner kromogen och substratbuffert i blandningen innan användning. Späd kromogen (R9) 1:11 med substratbuffert (R8) för varje remsa som ska testas (exempel: tillsätt 1 ml reagens R9 i 10 ml reagens R8). 10 ml krävs och är tillräckligt för 1 till 12 remsor. Homogenisera. Blanda den utspädda substratarbetslösningen försiktigt innan användning. Vänta fem minuter innan användning. Utspädd substratarbetslösning ska användas inom åtta timmar från beredning och förvaras mörkt i rumstemperatur. Kromogen (R9) ska vara rosa. Annan färg indikerar reagenskontamination : i detta fall har kromogen inte använts. Förbered endast den mängd reagens som ska användas inom 6 timmar och försäkra dig om att volymen med utspädd reagens räcker för hela körningen. Använd följande tabell som en guide : Beredning av utspädd substratarbetslösning med remsa Antal remsor som ska * 24** användas Mängd kromogen (µl)(r9) Mängd substrat buffert (ml)(r8) * 1 hel platta ** 2 hela plattor 9 - FÖRVARING OCH VALIDITET Testet ska förvaras i +2 8 C. Om det förvaras i rätt temperatur kan alla reagenser som ingår användas till det sista förbrukningsdatum som anges påförpackningen (om inga specialinstruktioner anges). R1 :När den vakuumförslutna förpackningen har öppnats kan remsorna användas i upp till 1 månad förutsatt att de förvaras vid +2-8 C i samma väl förslutna förpackning. R2 : Den utspädda tvättlösningen kan förvaras vid rumstemperatur (2-30 C) i 2 veckor. Den koncentrerade tvättlösningen (R2) kan förvaras vid C. R7a + R7b : ktiv konjugatlösning. Skyddas från ljus, både vid rumstemperatur och vid 2-8 C. Konjugatarbetslösning kan användas i 24 timmar om de förvaras vid +2-8 C och 8 timmar om de förvaras vid rumstemperatur (18-30 C). R8 + R9 : Efter rekonstitutionen kan reagensen förvarad i mörker användas i 6 timmar vid rumstemperatur (18-30 C). Efter öppning är alla de övriga reagenserna stabila till och med det bäst före-datum som finns angivet på förpackningen om de förvaras i +2 8 C. 63

8 10 - PROVER Ta ett blodprov enligt de normala rutinerna. Analysen ska utföras på serum eller plasma. Endast följande prover har testats: serum som insamlats i standardrör eller rör som innehåller åtskiljande gel, plasma som insamlats med EDTA eller heparin. Vid användande av plasma som insamlats med citrat eller ACD blir resultaten lägre än de som erhållits med serum för 20%. Prover som innehåller aggregat måste klaras genom centrifugering innan testet utförs. Suspenderade fibrinaggregat eller fibrinpartiklar kan ge falskt positiva resultat. Proverna bör förvaras vid +2 8 C om screeningen utförs inom 7 dagar, eller djupfrysas vid 20 C. Undvik upprepad frysning/upptining. Om proverna ska skickas bör de förpackas i enlighet med föreskrifterna om transport av etiologiska agenser. Transportera dem helst frusna. KOMMENTAR : Prover som innehåller upp till 90 g/l albumin och 100 mg/l bilirubin, lipemiska prover som innehåller upp till motsvarande 36 g/l triglycerid och hemolyserade prover som innehåller upp till 2,55 g/l hemoglobin påverkar inte resultaten. Använd inte prover som behandlats vid 56 C i 30 minuter. 11. TESTFÖRFARANDE Följ beskrivningen noggrant. Använd negativa och positiva kontrollserum för varje test för att validera testkvaliteten. Handla enligt god laboratoriesed. METOD 1. Definiera noga provfördelnings- och identifieringsplanen. 2. Låt alla reagenser uppnå rumstemperatur innan du påbörjar analysproceduren. 3. Bered konjugatarbetslösningen (R7a + R7b), utspädd substratarbetslösning (R8 + R9) och spädd tvättlösning (spädd R2) 4. Ta ut mikroplattans ram och de färdiga remsorna (R1) ur skyddsförpackningen. Ta bort remsor som inte behövs för analysen och byt ut dem mot märkta nollremsor vid behov. 5. Späd prover, kalibratorer och kontroller 3:4 i provspädning R6 och följ en av de två procedurerna nedan : a. Prover, kalibratorer och kontroller kan spädas i brunn (tillsätt 25 µl av provspädning R6 i varje brunn först, och därefter 75 µl prov eller kontroll inom 15 minuter, blanda sedan försiktigt genom minst 2 aspirationer för att undvika skumbildning). b. Prover kalibratorer och kontroller kan förspädas 3:4 i provspädning R6 före tillsats i brunnen (till exempel, späd 150 µl prov i 50 µl provspädning R6, blanda försiktigt för att undvika skumbildning och överför sedan 100 µl till brunnen). OBS : Efter att provet tillsatts ändrar spädningsmedlet färg från lila till blått. Det är möjligt att verifiera förekomsten av prov i brunnarna genom en spektrometrisk avläsning vid 620 nm (se avsnitt 14 : SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING). 6. Tillsätt direkt, utan föregående tvätt av plattan och i ordningsföljd, beroende på vald metod: Kvalitativ bestämning - Anti-HBs negativ kontroll (C0) i brunn A1, - 10 mie/ml kalibrator (C1) i brunnar B1, C1 och D1, mie/ml kalibrator positiv kontroll (C2) i brunn E1, - Prover i brunnar F1, G1 etc. Kvantitativ bestämning - Anti-HBs negativ kontroll (C0) i brunn A1, - 10 mie/ml kalibrator (C1) i brunnar B1 och C1, mie/ml kalibrator positiv kontroll (C2) i brunn D1, mie/ml kalibrator (C3) i brunn E1, mie/ml kalibrator (C4) i brunn F1, - Prover i brunnar G1, H1 etc. Beroende på systemet som används kan man ändra kontrollernas position eller distributionsordningen. 7. Om det går, täck brunnarna med självhäftande folie genom att trycka över hela ytan. Se till att det blir tätt. 8. Inkubera plattan i 60 ± 5 minuter vid 37 ± 2 C. 64

9 9. Ta bort den självhäftande folien. Sug upp innehållet i alla brunnarna i en behållare för vätskeformigt avfall och tillsätt omgående minst 0,375 ml tvättlösning i varje brunn. Låt varje brunn stå i blöt i 30 till 60 sekunder mellan varje tvättcykel. Aspirera igen. Upprepa tvättsteget 4 gånger (minst 5 tvättningar). Den återstående volymen måste vara mindre än 10 µl. (Om det behövs kan du torka plattan genom att vända den upp och ned på ett absorberande papper.) 10.Om du använder en automatisk tvättanordning följer du samma arbetssätt. 11.Fördela snabbt 100 µl konjugatarbetslösning (R7a + R7b) i varje brunn. Täck, om möjligt, med ny självhäftande folie och inkubera i 60 ± 5 minuter vid 37 C ± 1 C. OBS : Konjugatet är grönfärgat. Det är möjligt att verifiera förekomsten av konjugat i brunnarna genom en spektrometrisk avläsning vid 620 nm (se avsnitt 14 : SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING). 12.Ta bort den självhäftande folien. Sug upp innehållet i alla brunnarna i en behållare för vätskeformigt avfall och tillsätt omgående minst 0,375 ml tvättlösning i varje brunn. Låt varje brunn stå i blöt i 30 till 60 sekunder mellan varje tvättcykel. Aspirera igen. Upprepa tvättsteget 4 gånger (minst 5 tvättningar). Den återstående volymen måste vara mindre än 10 µl. (Om det behövs kan du torka plattan genom att vända den upp och ned på ett absorberande papper.) 13.Om du använder en automatisk tvättanordning följer du samma arbetssätt. 14.Tillsätt snabbt 100 µl utspädd substratarbetslösning (R8 + R9) i varje brunn. Låt reaktionen fortgå i mörker i 30 ± 5 minuter i rumstemperatur (18 30 C). Använd ingen självhäftande folie under denna inkubering. OBS : Den utspädda substratarbetslösningen är rosafärgad. Det är möjligt att verifiera förekomsten av konjugat i brunnarna genom en spektrometrisk avläsning vid 490 nm (se avsnitt 14 : SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING). 15.Tillsätt 100 µl av stopplösningen (R10). Använd samma ordningsföljd och fördelningshastighet som för den utspädda substratarbetslösningen. Homogenisera reaktionsblandningen. 16.Torka noggrant av mikroplattans botten. Vänta minst 4 minuter efter tillsatsen av stopplösningen innan avläsning görs. Avläs den optiska densiteten vid 450/ nm och 405/ nm med hjälp av mikroplattans avläsare inom 30 minuter efter att reaktionen har avbrutits. Kontrollera korrelationen mellan avläsningen och fördelnings- och identifieringsplanen för mikroplattan och proverna innan resultaten registreras VALIDERING AV RESULTAT FÖR KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD Medelvärdet för absorbans hos 10 mie/ml kalibrator (C1) är gränsvärdet för analysen. För Anti-HBs negativ kontroll (C0) Det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än 0,000 och mindre än eller lika med 0,070. (0,000 < OD C0 0,070). För positiv kontroll (C2) Det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,400. (OD C2 0,400). Om något av ovan angivna kriterier för negativ kontroll (C0) och positiv kontroll (C2) inte uppfylls för kvalitativ och kvantitativ metod är analysen ogiltig och måste upprepas. För 10 mie/ml kalibrator (C1) Det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200 (0,050 OD C1 0,200). Varje uppmätt absorbansvärde måste vara större än eller lika med 1,5 av OD för absobansvärdet hos den negativa kontrollen (C0) : OD C1 (1,5 x OD C0 ). Vid kvalitativ metod Om ett av de 10 mie/ml kalibratorgränsvärdena är utanför det acceptabla intervallet (det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200) ska medelabsorbans beräknas från de två återstående absorbansvärdena. Analysen är giltig. Om flera OD C1 -uppmätta värden är utanför det acceptabla intervallet är analysen ogiltig och måste upprepas. Vid kvantitativ metod Om ett av de två OD C1 -uppmätta värdena är utanför det acceptabla intervallet (det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200) är analysen ogiltig och måste upprepas. 65

10 13 - BERÄKNING OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN För varje prov kan uppmätta absorbansvärden jämföras med det beräknade gränsvärdet och möjliggör bestämning av närvaro eller frånvaro av anti-hbs antikroppar. 1. Kvalitativ metod Beräkna medelvärdet för det uppmätta absorbansvärdet för 10 mie/ml kalibrator (C1) Exempel : 10 mie/ml kalibrator (C1) B C D Totalt = Medelvärde ODC1 = 0,246 / 3 = 0,082 Om ett av de 10 mie/ml absorbansvärdena är utanför det acceptabla intervallet (det uppmätta absorbansvärdet måste vara större än eller lika med 0,050 och mindre än eller lika med 0,200) ska medelabsorbans beräknas från de två återstående absorbansvärdena. Beräkning av gränsvärdet (CO) Gränsvärdet för analysen är medelabsorbans hos 10 mie/ml kalibrator (C1) : CO = Medelvärde ODC1 Utvärdering av resultaten Prover med absorbansvärden som är större än eller lika med gränsvärdet anses vara reaktiva. Prover med absorbansvärden som är mindre än eller lika med gränsvärdet anses vara icke-reaktiva. De som har värden som är större än avläsarens övre linjäritetsgräns ska rapporteras som reaktiva. KOMMENTAR : På grund av mångfalden av antikroppar och antigener som används i analysen kan resultaten bli olika beroende på vilken analys man väljer. Vaccinationsstrategier : olika rekommendationer föreslås, beroende på vilka regioner och länder som är inblandade. Vid byte av analysmetod under vaccinationsuppföljning måste koncentrationen för anti-hbs antikroppar bestämmas med båda metoderna under en övergångsperiod. 2. Kvantitativ metod För att bestämma koncentrationen av anti-hbs antikroppar i serum- och plasmaprover måste följande anti-hbs-kalibrator användas : C0 (0 mie/ml), C1 (10 mie/ml), C2 (100 mie/ml), C3 (400 mie/ml) och C4 (1000 mie/ml). Kalibratorer tillsätts direkt i varje brunn, utan att plattan först tvättas, och i den ordningsföljd som beskrivs i analysproceduren (se avsnitt 11: TESTFÖRFARANDE). Avläs den optiska densiteten vid 450/ nm med hjälp av en plattavläsare (A450). För fler prover med absorbansvärden (A450) större än eller lika med C3-uppmätt absorbansvärde: A450 ODC3), avläs den optiska densiteten vid 405/ nm. A450 hos fyra kalibratorer C0, C1, C2 och C3 visas i jämförelse med deras tilldelade koncentrationer med hjälp av en polynom (kvadratisk) regression. Observera att A450 hos1000 mie/ml kalibratorn (C4) inte kan användas i detta diagram eftersom det absorbansvärdet skulle hamna utanför spektrofotometerns intervall. Därav behovet av ett andra diagram. Prover med uppmätta absorbansvärden som är mindre än ODC3 tolkas med diagrammet som erhålls med A450 hos de fyra kalibratorerna. A405 hos C3 (400 mie/ml) och C4 (1000 mie/ml) kalibratorer visas i jämförelse med deras tilldelade koncentrationer genom s.k. point to point. En rak linje dras genom dessa punkter. Därefter avläses anti-hbs-koncentrationen (mie/ml) för varje prov där absorbansvärdena korsar varandra. A405- kurvan används för att bestämma koncentrationerna för serum- och plasmaprover vars koncentrationer är större än 400 mie/ml och mindre än eller lika med 1000 mie/ml. Prover med anti-hbs-koncentrationer större än 1000 mie/ml kan spädas med utspädd tvättlösning (utspädd R2) och återanalyseras SPEKTROFOTOMETRISK VERIFIERING AV PROV- OCH REAGENSPIPETTERING (TILLVAL) VERIFIERING AV PROVSPÄDNING (R6) OCH PROVPIPETTERING Efter att provet tillsatts ändrar utspädningsvätskan R6 färg från lila till blått. Förekomsten av prov och utspädningsvätska (R6) i brunnen kan verifieras genom spektrometisk avläsning vid 620 nm: OD-värdet för varje brunn som innehåller prov eller kontroll som spätts ut måste vara större än eller lika med 0,150 (ett värde som är lägre än så är en indikation på dålig fördelning av prov eller kontroll). 66

11 VERIFIERING AV KONJUGATARBETSLÖSNINGSPIPETTERING (R7a + R7b) Konjugatarbetslösningen (R7a +R7b) är grönfärgad. Förekomsten av utspädd konjugatarbetslösning i brunnen kan verifieras med spektrometrisk avläsning vid 620 nm : OD-värdet för varje brunn måste vara större än eller lika med (ett värde som är lägre än så är en indikation på dålig fördelning av konjugatarbetslösningen). VERIFIERING AV PIPETTERINGEN AV DEN UTSPÄDDA SUBSTRATARBETSLÖSNINGEN (R8 + R9) Den utspädda substratarbetslösningen (R8 + R9) är rosafärgad. Förekomsten av rosa framkallningslösning i brunnen kan verifieras genom en automatisk avläsning vid 490 nm : en brunn med framkallningslösning måste ha en optisk densitet som är större än 0,100 (ett lägre OD-värde indikerar dålig fördelning av framkallningslösning). Det blir en signifikant färgförändring för de tomma brunnarna från ofärgat till rosa efter tillsats av preparerad utspädd substratarbetslösning TESTETS BEGRÄNSNINGAR Proceduren och resultatutvärderingen måste följas vid analys av serum- eller plasmaprover för närvaro av antikroppar mot HBs. Användaren av detta test rekommenderas att läsa bipacksedeln noga innan testet genomförs. Testanvisningarna måste följas mycket noga, i synnerhet när det gäller pipettering av prover och reagens, tvättning av plattor och tider vid inkubation. Om anvisningarna inte följs vid tillsättning av prov eller reagens kan testresultaten bli falskt negativa. Vi rekommenderar att prover där det finns en misstanke om felaktigt testförfarande testas på nytt. Faktorer som kan påverka validiteten hos resultaten är: misslyckad tillsats av prov i brunnen, bristfällig tvätt av mikroplatta, att inte följa angivna tider och temperaturer, tillsats av fel reagens i brunnarna, närvaro av metaller eller att stänka blekmedel i brunnarna. På grund av variationerna i immunologisk reaktion från en patient till en annan, såväl efter HBVinfektion som ytterligare vaccination eller terapeutisk immunoglobulininjektion, rekommenderas att tolka resultat med lågt värde med försiktighet TESTRESULTAT Analytiska resultat nedan har erhållits med analysutvärderingar för Monolisa Anti-HBs PLUS. Resultat som erhållits i laboratorium kan skilja sig från dessa. 1. Reproducerbarhet inom testet fem positiva prover och ett negativt prov har testats tio gånger i tre replikat i samma serie. Prov medelvärde OD SD CV % Anti-HBs negativ 0,023 0,003 13,6 Anti-HBs positiv ~ 20 mie/ml 0,143 0,005 3,4 Anti-HBs positiv ~ 50 mie/ml 0,358 0,012 3,3 Anti-HBs positiv ~ 100 mie/ml 0,715 0,019 2,6 Anti-HBs positiv ~ 150 mie/ml 1,231 0,037 3,0 Anti-HBs positiv ~ 300 mie/ml 1,982 0,048 2,4 2. Reproducerbarhet mellan tester Tre positiva prover och ett negativt prov har testats två gånger per dag i duplikat under 20 dagar enligt EP5 NCCLS-proceduren (National Commitee for Clinical Laboratory Standards) Prov medelvärde OD SD CV % Anti-HBs negativ 0,023 0,004 15,5 Anti-HBs positiv ~ 20 mie/ml 0,146 0,008 5,5 Anti-HBs positiv ~ 150 mie/ml 1,284 0,060 4,9 Anti-HBs positiv ~ 300 mie/ml 2,015 0,067 3,6 3. Precision Kvantitativa resultat anges i mie/ml och är kalibrerade enligt en intern referens, som är kalibrerad i enlighet med första IRP WHO-referensstandarden En korrelationsstudie har utförts genom testning av 0, 10, 100, 400 och 1000 mie/ml-koncentrationer som erhållits med WHO:s internationella standard jämfört med testkalibratorer. 67

12 Korrelationskoefficient och lutningen för den erhållna korrelationslinjen är R2 = 0,99 och en = 0, Analytisk sensitivitet var lägre än 2 mie/ml enligt NCCLS-proceduren KOMMENTAR : Analytisk sensitivitet motsvarar den lägre detektionsgräns som motsvarar den lägre mätbara analytkoncentrationen specifikt från noll, beräknat från medelvärden och standardavvikelser som erhållits med punkterna 0 och 10 mle/ml. 5. Metod linjäritet Fem höga Ant-HBs Ab positiva prover (924 mie/ml, 330 mie/ml, 326 mie/ml, 544 mie/ml och 857 mie/ml) har spätts två gånger upp till 1/32 eller 1/64. Täckningshalten ligger mellan 92% och 116%. 6. Mätområde Mätområdet är mellan 2 och 1000 mie/ml, dvs. mellan den nedre detektionsgränsen och referenskurvans maxpunkt. De titrar som är belägna under detektionsgränsen uttrycks på följande sätt: < 2,00 mie/ml, och de titrar som är belägna över mätområdet uttrycks på följande sätt: > 1000 mie/ml. 7. Hook -effekt Fyra outspädda prover med höga anti-hbs-antikroppskoncentrationer ( mie/ml, 5500 mie/ml, mie/ml och 9000 mie/ml) har testats. Koncentration mie/ml mie/ml 9000 mie/ml 5500 mie/ml DO 450 Avläst vid 405 nm Avläst vid 405 nm Avläst vid 405 nm Avläst vid 405 nm DO Resultat > 1000 mie/ml > 1000 mie/ml > 1000 mie/ml > 1000 mie/ml All hook -effekt har uppvisats under resultatutvärderingen. 8. Specificitet a) 179 patienter med olika sjukdomar (hepatit A, hepatit C, VIH1, VIH2, HTLV, HSV, EBV, rubella, toxoplasmos, myelom (IgG, IgM), RF, ANA, HAMA, cirros och multitransfusion) har testats med Monolisa Anti-HBs PLUS. 21 prover har befunnits positiva med Monolisa Anti-HBs PLUS och två andra CE-märkta anti- HBs detektionsanalyser. 1 ANA-positivt prov har befunnits positivt för anti-hbs Ab enbart med Monolisa Anti-HBs PLUS. 2 ANA-positiva prover har befunnits positiva för anti-hbs Ab med Monolisa Anti-HBs PLUS och ett konkurrerande test. b) Noggrannheten för Monolisa anti-hbc PLUS-testet har bestämts genom analys av blodprov från blodgivare och ej utvalda kliniska patienter. Plats1 Plats 2 Plats 3 TOTALT Blodgivare och sjukhuspatienter Blodgivare Sjukhuspatient Antal prover Antal positiva Specificitet (%) 99,4% 100% 98,7% 99,4% Specificiteten är 99,4 % (98,8 % till 99,8 % med 95 % konfidensintervall). 9. Känslighet 654 prover från olika populationer med vaccinerade eller naturligt infekterade patienter har testats med Monolisa Anti-HBs PLUS och ett annat anti-hbs-test. Icke överensstämmande prover har testats på nytt med en tredje CE-märkt teknik. Monolisa Concordance Patientprofil N Test 1 CE märkt Test 2 CE märkt* Vaccinerad ,8% 99,1% Utredd hepatit B 71 95,8% 100% Kronisk hepatit B % - Sjukhuspatienter ,6% - Totalt ,5% 99,5% Bland dessa 654 testade patienter har 617 befunnits anti-hbs-positiva och 37 -negativa (patienter smittade med kronisk hepatit) med test 1. För dessa 617 patienter är överensstämmelsen 98,4% (97% till 99,2% med 95% konfidensintervall). * Känsligheten hos Monolisa Anti-HBs PLUS är efter analys av icke överensstämmande prover med test 2 99,2% (98,1% till 99,7% med 95% konfidensintervall). 68

13 17 - REFERENSER 1. Lai CL, Ratziu V, Yuen M-F, Poynard T: Viral hepatitis B. Lancet 362 : , Maddrey WC: Hepatitis B : an important public health issue. J Med Virol 61: , Delmonico FL, Snydman DR: Organ donor screening for infectious diseases. Transplantation 65 : , Centers for Disease Control : Recommendations for preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. MMWR 50 (No. RR-5): 1-43, Tiollais P, Pourcel C, Dejean A : The hepatitis B virus. Nature 317: , Lee WM: Hepatitis B infection. New Engl J Med 337 : , Mushahwar IK, Dienstag JL, Polesky HF, McGrath LC, Decker RH, Overby LR Interpretation of various serological profiles of hepatitis B virus infection. Am J Clin Pathol 76: , McMahon BJ, Alward WLM, Hall DB, et al.: Acute hepatitis B infection: relation of age to the clinical expression of disease and subsequent development of the carrier state. J Infect Dis 151: , Hoofnagle JH, Di Bisceglie AM: Serologic diagnosis of acute and chronic viral hepatitis. Semin Liver Dis 11: 73-83, Centers for Disease Control: Hepatitis B vaccination United States, MMWR 51(No. 25): , Yu AS, Cheung RC, and Keefe EB : Hepatitis B vaccines. Clin Liver Dis 8: , Bos ES, van der Doelen AA, van Rooy N, Schuurs AHWM : 3,3',5,5' - tetramethylbenzidine as an ames test negative chromogen for horseradish peroxidase in enzyme immunoassay. J Immunoassay 2 : , Garner RC, Walpole AL, Rose FL : Testing of some benzidine analogues for microsomal activation to bacterial mutagens. Cancer Letters 1 : 39-42, Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Ebert JW : Inactivation of hepatitis B virus by intermediateto-high-level disinfectant chemicals. J Clin Microbiol 18: , U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste : EPA Guide for Infectious Waste Management, Washington D.C., (USG PO 530-SW ). 16.Sehulster LM, Hollinger FB, Dreesman GR, Melnick JL : Immunological and biophysical alteration of hepatitis B virus antigens by sodium hypochlorite disinfection. Appl and Envi Microbiol 42 : ,

14 IVD (GB) - CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) (FR) - Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) (ES) - Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) (IT) - Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) (DE) - CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika) (PT) - Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) (SE) - CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) (DK) - CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) (GR) - CE ( 98/79/CE in vitro ) (PL) - CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro) (LT) - CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų) (HU) - CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről) (EE) - CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta) (SK) - CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy) (CZ) - CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) (NO) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk) (RO) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro) (BG) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия) (GB) - For in vitro diagnostic use (GB) - Catalogue number (FR) - Pour diagnostic in vitro (FR) - Référence catalogue (ES) - Para diagnóstico in vitro (ES) - Número de catálogo (IT) - Per uso diagnostico in vitro (IT) - Numero di catalogo (DE) - In-vitro-Diagnostikum (DE) - Bestellnummer (PT) - Para uso em diagnóstico in vitro (PT) - Número de catálogo (SE) - In vitro-diagnostik (SE) - Katalognummer (DK) - In vitro diagnose (DK) - Katalognummer (GR) - in vitro (GR) - (PL) - Do stosowania in vitro (PL) - Numer katalogu (LT) - in vitro diagnostikai (LT) - Katalogo numeris (HU) - Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra (HU) - Cikkszám (EE) - In vitro diagnostiliseks kasutamiseks (EE) - Katalooginumber (SK) - Na diagnostiku in vitro (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Pro diagnostiku in vitro (CZ) - Katalogové číslo (NO) - Til in vitro-diagnostikk (NO) - Katalognummer (RO) - Pentru diagnostic in vitro (RO) - Număr de catalog (BG) - За ин витро диагностика (BG) - Каталожен номер (GB) - Manufacturer (GB) - Authorised Representative (FR) - Fabricant (FR) - Représentant agréé (ES) - Fabricante (ES) - Representante autorizado (IT) - Produttore (IT) - Distributore autorizzato (DE) - Hersteller (DE) - Bevollmächtigter (PT) - Fabricante (PT) - Representante Autorizado (SE) - Tillverkad av (SE) - Auktoriserad representant (DK) - Fremstillet af (DK) - Autoriseret repræsentant (GR) - (GR) - (PL) - Producent (PL) - Upoważniony Przedstawiciel (LT) - Gamintojas (LT) - Įgaliotasis atstovas (HU) - Gyártó (HU) - Meghatalmazott Képviselő (EE) - Tootja (EE) - Volitatud esindaja (SK) - Výrobca (SK) - Autorizovaný zástupca (CZ) - Výrobce (CZ) - Zplnomocněný zástupce (NO) - Produsent (NO) - Autorisert representant (RO) - Producător (RO) - Reprezentant autorizat (BG) - Производител (BG) - Упълномощен представител (GB) - Batch code (GB) - Expiry date YYYY/MM/DD (FR) - Code du lot (FR) - Date de peremption AAAA/MM/JJ (ES) - Código de lote (ES) - Estable hasta AAAA/MM/DD (IT) - Codice del lotto (IT) - Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG (DE) - Chargen-Bezeichnung (DE) - Verwendbar bis JJJJ/MM/TT (PT) - Código do lote (PT) - Data de expiração AAAA/MM/DD (SE) - Batchnr (SE) - Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD (DK) - Batchkoden (DK) - Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD (GR) - (GR) - YYYY/MM/DD (PL) - Numer serii (PL) - Data ważności YYYY/MM/DD (LT) - Serijos numeris (LT) - Galioja iki YYYY/MM/DD (HU) - Gyártási szám (HU) - Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN (EE) - Partii kood (EE) - Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP (SK) - Číslo šarže (SK) - Použiteľné do RRRR/MM/DD (CZ) - Číslo šarže (CZ) - Datum exspirace RRRR/MM/DD (NO) - Partikode (NO) - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD (RO) - Număr de lot (RO) - Data expirarii AAAA/LL/ZZ (BG) - Партиден номер (BG) - Срок на годност година/месец/ден

15 (GB) - Storage temperature limitation (FR) - Limites de températures de stockage (ES) - Temperatura límite (IT) - Limiti di temperatura di conservazione (DE) - Lagertemperatur (PT) - Limites de temperatura de armazenamento (SE) - Temperaturbegränsning (DK) - Temperaturbegrænsning (GR) - (PL) - Temperatura przechowywania (LT) - Saugojimo temperatūriniai apribojimai (HU) - Tárolási hőmérsékleti határok (EE) - Piirangud säilitustemperatuurile (SK) - Skladovacia teplota od do (CZ) - Teplotní rozmezí od do (NO) - Oppbevaringstemperatur (RO) - Limitele de temperatură la stocare (BG) - Температурни граници на съхранение (GB) - Consult Instruction for use (FR) - Consulter le mode d'emploi (ES) - Consulte las instrucciones de uso (IT) - Consultare le istruzioni per uso (DE) - Siehe Gebrauchsanweisung (PT) - Consulte o folheto informativo (SE) - Se bruksanvisningen (DK) - Se instruktion før brug (GR) - (PL) - Sprawdź instrukcję (LT) - Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje (HU) - Olvassa el a használati utasítást (EE) - Kasutamisel vaata instruktsiooni (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Viz návod k použití (NO) - Se bruksanvisninger (RO) - Consultati prospectul de utilizare (BG) - Виж инструкцията за употреба

16 Bio-Rad 3, bd Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette - France Tél.: /2009 Fax.: Code:

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 KIT FÖR KVALITATIV DETEKTION AV ANTIKROPPAR MOT TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENSYMIMMUNANALYS 883679-2014/11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. (106017-006) K6219/SE/CKJ/2009.06.17 s. 1/16 1 AVSEDD

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

Viktiga symboler som används

Viktiga symboler som används Avioq HTLV-I/II Microelisa-systemet Viktiga symboler som används Katalognummer Se bruksanvisningen Batch-kod In vitro-diagnostiskt medicinskt instrument Utgångsdatum Positiv kontroll Temperaturgräns Negativ

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1132-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA SOM ANVÄNDS

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Vänligen observera De på kalibratorerna angivna koncentrationerna är lotspecifika

Läs mer

COALIZA Protein S Free 82 3567 63 SVENSK - Instick revision 01/2003

COALIZA Protein S Free 82 3567 63 SVENSK - Instick revision 01/2003 AVSETT ÄNDAMÅL COALIZA Protein S - Free är en enzymimmunoanalys, avsedd för kvantitativ bestämning av fritt protein S-antigen i human plasma, antikoagulerad med citrat. SAMMANFATTNING OCH METODPRINCIP

Läs mer

QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96

QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96 QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96 Ett interferon-gammatest för helblod som mäter respons på peptidantigener för humant cytomegalovirus 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel 2 x 96 IFN- -test för helblod som mäter responser på peptidantigenerna ESAT-6 och CFP-10 För in vitro-diagnostisk användning 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SAMMANDRAG OCH FÖRKLARING

SAMMANDRAG OCH FÖRKLARING Ba En enzymatisk immunanalys (immunoassay) för kvantifiering av Ba-fragmentet i faktor B, som är en indikator på aktiveringen av den alternativa komplementvägen, i humant urin, plasma och serum Reagens,

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Mercodia Oxidized LDL ELISA

Mercodia Oxidized LDL ELISA Mercodia Oxidized LDL ELISA Bruksanvisning 10-1143-01 Reagenser för 96 bestämningar För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

Läs mer

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16 1118503, 118510 Datum: 20090216 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktnamn och/eller nummer: 118503, 118510 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Alkaliskt rengöringsmedel

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Ombud: Distributör: Telefonnummer vid nödsituation: Bekämpningsmedel mot sniglar. W. Neudorff GmbH KG

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110 Produkt: Bioni Clean Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Clean Användningsområde Effektivt rengöring/desinfektionsmedel för alla underlag

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 Provet omfattar en uppgift, som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! EJ tabell- och formelsamling. Lämna en marginal om minst

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Citronsyra i sura frukter

Citronsyra i sura frukter Laboration Citronsyra i sura frukter Citronsyra används som surhetsreglerande medel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och betecknas då med koden E 0. Citronsyra används också som rengöringsmedel,

Läs mer

042-29 20 05. www.lmiab.com. info@lmiab.com. Giftinformationenscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 12 31

042-29 20 05. www.lmiab.com. info@lmiab.com. Giftinformationenscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 12 31 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET AMINOSOL Användningsområde/Funktion: Leverantör: Gödselmedel AB Lennart Månsson International,, 256 69 HELSINGBORG Telefon: 04229 20 05 Telefax:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Säkerhetsdatablad Snabbkylpåse BSN. Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad Snabbkylpåse BSN. Säkerhetsdatablad Sidan 1/5 REF OCH PRODUKTENS NAMN BIOSPORT REF BSN REF BESKRIVNING BS3011/BSN 47423-01 Instant cold pack (Snabbkylpåse) BSN 24x14,5 cm PRODUKTENS KEMISKA SAMMANSÄTTNING UREA i pärlor/vatten INCI-namn CAS-nr.:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG.

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 10103 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete Produktbenämning: Polyuretanfärg. 1.3

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Institutionen för Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytikerutbildningen Termin 2 Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Laboration: Reduktion av pyruvat med NADH Ulla Andersson Ulla.K.Andersson@ki.se 1 Arbetsplan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-MACS Komponent B LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.:

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Analys av Temper Företagsnamn: Kontaktperson: Kund / Anläggning: Märkning av provflaska*: Provtagningsdatum: Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Anläggningsvolym: Fyllningsdatum: Analyser: ph Densitet

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer