Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar."

Transkript

1 Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 1/16

2 1 AVSEDD ANVÄNDNING Dako Insulin ELISA Kit är en s.k. enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) för kvantitativ mätning av insulin i humant serum och plasma. 2 SAMMANFATTNING Insulin är det huvudsakliga hormon, som ansvarar för kontrollen av glukosmetabolism. Det syntetiseras i betacellerna i de Langerhanska öarna som prekursorn, proinsulinet, som behandlas för att bilda C-peptid och insulin. Båda utsöndras i ekvimolära mängder till portåderns cirkulation. Den mogna insulinmolekylen består av två polypeptidkedjor, A-kedjan (21 aminosyror) och B-kedjan (30 aminosyror), som är förenade genom två disulfidbryggor inom kedjan. Vidare finns det en enkel disulfidbrygga inom A-kedjan. Proinsulinets sekvens är starkt bevarad i däggdjursarter och är homolog med de insulinlika tillväxtfaktorerna IGF-I och IGF-II. Insulinavsöndringen kontrolleras huvudsakligen av plasmaglukoskoncentration och hormonet har ett antal viktiga metaboliska funktioner. Dess främsta funktion är att kontrollera upptagningen och användningen av glukos i perifera vävnader via glukostransportören. Denna och andra hypoglykemiska aktiviteter, som inhibitionen av hepatisk glukoneogenes och glykogenolys, neutraliseras av de hyperglykemiska hormonerna inklusive glukagon, epinefrin (adrenalin), tillväxthormon och kortisol. Insulinkoncentrationer är starkt reducerade i diabetes typ 1 och vissa andra förhållanden som t.ex. hypopituitarism. Insulinkoncentrationer kan vara högre i diabetes typ 2, fetma, insulinom och vissa andra endokrina dysfunktioner såsom Cushings syndrom och akromegali. 1,2 Den huvudsakliga kliniska användbarheten av insulinmätning är i undersökningen av hypoglykemi. Insulinassayer har använts i följande tillämpningar: 1. För att fastställa betacellens residualfunktion, särskilt i nydiagnostiserade fall av diabetes typ Som hjälp i urskiljningen mellan diabetes typ 1 och typ Diagnosen av insulinom. 4. I undersökningen av patofysiologin vid diabetes mellitus. Insulinassayer är viktiga i olika dynamiska tester, som t.ex. orala eller intravenösa glukostoleranstester (OGTT och IVGTT), för bestämning av pankreas insulinrespons och graden av insulinresistans. I många tillämpningar kan mätningar av proinsulin kompliceras genom korsreaktivitet med delvis nedbrutet insulin, proinsulin och delade former av proinsulin. Immuna komplex av dessa molekyler är särskilt problematiska hos patienter som har utvecklat anti-insulinantikroppar genom administrering av djurinsulin. Dakos insulinassay mäter biologiskt aktivt insulin med hög grad av specificitet genom användning av ett par monoklonala musantikroppar. Dessa antikroppar och en prototyp av assayen har beskrivits tidigare. 3 3 TESTPRINCIP Dako Insulin är en ELISA, baserad på två monoklonala antikroppar. Simultan inkubation av prov- och enzymmärkt antikropp i en mikroplattsbrunn belagd med en specifik anti-insulinantikropp bildar ett komplex. Ett enkelt tvättsteg avlägsnar obunden enzymmärkt antikropp. Det bundna konjugatet detekteras genom reaktion med substratet 3,3',5,5'-tetrametylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppas genom att tillsätta syra för att ge en kolorimetrisk slutpunkt som läses spektrofotometriskt. Inklusion av kalibratorer av känd insulinkoncentration i assayen medger konstruktion av en kalibreringskurva från vilken nivån av intakt insulin i patientprover kan bestämmas. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 2/16

3 Schematiskt diagram över Dako Insulin assayprincip Monoklonal antikropp med anti-insulin Insulin Substrate Insulin Insulin Anti-insulin/ HRP-konjugat Colour Färg 4 DEFINITIONER Förklaring av symboler: N Produktkod och katalognummer Läs bruksanvisningen Innehållet tillräckligt för <N> tester Tillverkare Medicinsk apparat för in vitro-diagnostik Använd före Batchkod Temperaturbegränsningar Tillsätt vatten 5 MEDFÖLJANDE REAGENSER 96 - Varje sats innehåller tillräckligt mycket material för 96 bestämningar. - Lagringstiden för satsen finns angiven på etiketten på askens utsida. 5.1 DAKO INSULIN TESTINNEHÅLL En flaska vardera av följande: En bruksanvisning. En mikrotiterplatta med 96 brunnar på 12 strips om 8 mikrobrunnar belagda med monoklonal anti-insulin musantikropp. En förseglingsbar plastficka för förvaring av oanvända mikrobrunnar. 5 ml kalibrator 1: proteinmatrix med en antimikrobiell agent. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 3/16

4 Kalibratorer 2-5 (lyofiliserade): biosyntetiskt insulin i en proteinmatrix med en antimikrobiell agent. Assayen är kalibrerad mot WHO:s första internationella referenspreparation (IRP) av insulin (kod 66/304) och värdena uttrycks både i µiu/ml och S.I.-enheter (pmol/l) (omvandlingsfaktor 1 IU = 6,0 nmol 4 ). Exakta värden i båda enheterna medföljer förpackningen och ska alltid användas för kalibrering av assayen. De ungefärliga värdena är: Kalibrator µiu/ml pmol/l ,5 ml konjugatkoncentrat: monoklonal antikropp med anti-insulin konjugerad till pepparrotsperoxidas (HRP) i en organisk buffrad lösning som innehåller protein, oorganiska salter, ett grönfärgat färgämne och en antimikrobiell agent. 10 ml konjugatspädningsvätska: organisk buffrad lösning som innehåller oorganiska salter, protein och en antimikrobiell agent. 28 ml tvättbuffertkoncentrat (15x): organisk buffrad lösning som innehåller rengöringsmedel, oorganiska salter och en antimikrobiell agent. 13 ml substrat: stabiliserad peroxid och 3,3-5,5 -tetrametylbenzidin i en utspädd buffertlösning. TMB har rapporterats vara icke-karcinogen. Emellertid rekommenderas personlig skyddsutrustning för att undvika direkt exponering. 13 ml stopplösning: 0,46 M svavelsyra. 5.2 FÖRBEREDELSE, FÖRVARING OCH ÅTERANVÄNDNING AV SATSENS DELAR Dako Insulin satsformat räcker till testning av upp till 86 patientprover. För att satsen ska fungera optimalt är det viktigt att alla utspädda och oanvända delar förvaras enligt nedanstående instruktioner Mikrobrunnar belagda med monoklonal antikropp - Öppna plattans påse genom att klippa längs förslutningen. Bryt av det antal mikrobrunnsstrips som behövs och placera dem i ramen. Använd endast hela strips. Placera oanvända mikrobrunnsstrips i den förseglingsbara plastfickan med torkmedlet, försegla noggrant fickan och förvara vid 2 8 ºC. Mikrobrunnar kan användas i upp till 8 veckor efter öppnandet under förutsättning att de förvaras på detta sätt Kalibrator 1 - Bruksfärdig. Förvara oanvänd kalibrator 1 i 2-8 C. Kalibrator 1 kan användas i upp till 8 veckor i 2-8 C efter öppnandet under förutsättning att den förvaras på detta sätt Kalibratorer 2 till 5 - / / / Rekonstituera de lyofiliserade kalibratorerna med 1 ml färskt avjoniserat eller destillerat vatten. Kassera proppen efter rekonstitution. Låt stå i minuter i rumstemperatur och blanda försiktigt före användning. Dela i lika delar och förvara rekonstituerade kalibratorer i 2-8 C i upp till 2 veckor eller i 20 C i upp till 8 veckor med högst 3 frysnings-/upptiningscykler. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 4/16

5 5.2.4 Konjugatkoncentrat och konjugatspädningsvätska - / Späd konjugatkoncentratet (2,5 ml) genom att tillsätta konjugatspädningsvätskan (10 ml). Detta räcker till 96 mikrobrunnar. Blanda försiktigt före användning. Förvara rekonstituerat konjugat i 2-8 C i upp till 8 veckor Tvättbuffertkoncentrat - Levereras som ett 15x koncentrat. Bered bruksfärdig tvättbuffert genom att tillsätta 1 del tvättbuffertkoncentrat till 14 delar färskt avjoniserat eller destillerat vatten. För 96 mikrobrunnar späds 28 ml tvättbuffertkoncentrat med 392 ml avjoniserat eller destillerat vatten för att ge en total volym av 420 ml. Förvara kvarvarande koncentrat i 2-8 C. Förvaring efter spädning i 2-8 C i upp till 8 veckor Substrat - Bruksfärdigt. Förvara oanvänt substrat i 2-8 C och skydda mot ljus Stopplösning - Bruksfärdig. Förvara oanvänd stopplösning i 2-8 C. 6 YTTERLIGARE REAGENSER 6.1 REAGENSER Färskt avjoniserat eller destillerat vatten för rekonstitution av kalibratorer 1-5 och beredning av bruksfärdig tvättbuffert. 6.2 TILLBEHÖR Nedanstående produkter är avsedda för användning tillsammans med insulin. Kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören för vidare information. Diabetes Immunoassay Control Set (kod nr. S6247) är avsedd som trenivåkontroll för användning med diabetesimmunoassayer. 7 UTRUSTNING Följande utrustning krävs: Precisionspipetter och engångstoppar eller justerbara flerkanalspipetter som kan avge -0 L. V-formade reagenskärl. Timer. Rent, absorberande papper (på vilket mikrobrunnarna kan knackas torra). Mätcylinder 500 ml. Mikroplattblandare. För information om plattblandares lämplighet, kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören. Automatiserad plattvättare (tillval) eller lämplig utrustning för tvätt av åtta mikrobrunnsstrips (se avsnitt ). ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 5/16

6 Spektrofotometer eller EIA-plattsläsare kapabel att läsa en mikrobrunnsplatta med 8 mikrobrunnsstrips vid en absorbans av 450 nm med en referens om nm. (Tillval, avsnitt 10.3, Avläsning av testresultaten.) 8 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER - För in vitro-diagnostik. För professionella användare. 8.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER Stopplösningen är svavelsyra (0,46 mol/l). Undvik ögon- och hudkontakt genom att bära skyddskläder och ögonskydd Kliniska prov kan innehålla infektiösa agenser, t.ex. Hepatit B virus och HIV. Dessa bör behandlas som potentiellt infektiösa och hanteras därefter. Assayutrustningen måste underhållas och saneras i enlighet med tillverkarens instruktioner Säkerställ att skärsår, skrubbsår och hudskador är ordentligt skyddade och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika självinokulation eller nedstänkning av slemhinnor Som med alla produkter som kommer från biologiska källor måste korrekta procedurer användas vid hanteringen Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala och statliga föreskrifter Faktablad om materialsäkerhet finns tillgängliga för professionella användare på begäran. 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Delarna får ej användas efter det utgångsdatum som finns angivet på etiketterna. Blanda eller byt inte ut olika reagensbatcher/satser mot varandra Testerna kan påverkas negativt om reagenserna späds felaktigt, ändras eller lagras under andra förhållanden än de som anges i avsnitt 5, Undvik kontaminering av reagenser Säkerställ att ingen korskontaminering sker mellan mikrobrunnarna på alla nivåer i testet. Det är viktigt att den enzymkonjugerade monoklonala antikroppen inte kontaminerar andra reagenser eller utrustning. Reservera en separat pipett för tillredning av konjugat och undvik att vidröra eller stänka ned mikrobrunnens kant med konjugat. Konjugat som får torka på mikrobrunnens kant kan påverka testet negativt Manuell eller automatisk tvättutrustning måste vara fri från mikrobiell kontaminering, vara riktigt kalibrerad och underhållen i enlighet med tillverkarens instruktioner Mikrobrunnar får inte återanvändas Använd inte substrat som visar en blå färgning innan det tillsätts till mikrobrunnarna Skydda substratet mot ljus Prov bör köras dubbelt tills laboratoriet är fullständigt insatt i analysen Testresultaten bör tolkas tillsammans med tillgänglig information från epidemiologiska studier, klinisk utvärdering av patienten och andra diagnostiska procedurer. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 6/16

7 9 PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE AV PROV Dako Insulin har utformats för användning med humant serum och plasma. 9.1 SERUM Ta blodprov genom venpunktion i rör utan tillsatser, låt stelna och separera serumet från cellerna genom centrifugering. Förvara prov i upp till 3 dagar i 2-8 C eller i upp till 28 dagar i 20 C. Dela i lika delar, om så behövs, för att undvika upprepad frysning och upptining av prov. Tina inte upp frysta prover genom att värma till mer än rumstemperatur. 9.2 PLASMA Ta blodprov genom venpunktion i rör innehållande heparin eller EDTA som antikoagulant. Centrifugera, separera plasman och förvara prov i upp till 3 dagar i 2-8 C eller i upp till 28 dagar i 20 C. Dela i lika delar, om så behövs, för att undvika upprepad frysning och upptining av prov. Tina inte upp frysta prover genom att värma till mer än rumstemperatur. 10 TESTPROCEDUR SE AVSNITT 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN TESTPROCEDUREN UTFÖRS ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR Säkerställ att alla reaktionstider inom en körning är de samma genom att tillsätta reagenser inom samma tidssekvens Pipettera endast så mycket vätska som behövs i reagenskärlet för att testet ska inkludera erfordrad dödvolym. Häll inte tillbaka överbliven reagens i flaskorna efter användning ASSAYPROCEDUR ANM.: För assayproceduren fordras en mikrotiterplattsblandare. För information om blandares lämplighet, kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören Tillsats av kalibrator, prov och kontroll Placera erfordrat antal mikrotiterstrips i mikrobrunnshållaren, i enlighet med det antal bestämningar som krävs. Pipettera µl kalibrator, prov eller kontroll i mikrobrunnarna. Dubbla mikrobrunnar bör användas för kalibratorerna. Positionen för varje patientprov på mikrobrunnsplattan måste registreras Tillsats av konjugat Efter tillsats av alla kalibratorer, prover eller kontroller, tillsätt 100 µl assaybuffert till varje mikrobrunn. Undvik korskontaminering mellan mikrobrunnar Första inkubationen Inkubera mikrobrunnsplattan på plattblandaren i C i 60 minuter. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 7/16

8 Tvättning av mikrobrunnar Mikrobrunnarna ska tvättas med nyligen beredd, bruksfärdig tvättbuffert (se avsnitt 5.2.6). Tvättekniken är kritisk för testets resultat och bör utföras så att man försäkrar sig om komplett fyllning (med minst 0 µl bruksfärdig tvättbuffert) och tömning av mikrobrunnarna. Tre tvättcykler krävs, antingen med automatiska eller manuella tvättekniker. Manuell tvättning Om mikrobrunnarna tvättas manuellt, ska deras innehåll aspireras eller skakas ut. Använd ny tvättbuffert och se till att mikrobrunnarna fylls och töms helt. Mellan varje tvättsteg ska all kvarvarande tvättbuffert avlägsnas genom att knacka de upp- och nedvända mikrobrunnarna på ett rent, absorberande papper. Upprepa denna procedur två gånger genom att rotera plattan efter varje tvätt för att börja i motsatt riktning (totalt 3 tvättar). Manuell tvättning förbättras ytterligare om tvättbufferten överförs i en vinkel så att en virvel bildas i mikrobrunnarna. Efter den slutliga tvätten skall plattorna vändas upp och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvättbufferten. Automatisk tvättning Automatiska tvättmaskiner skall programmeras att genomföra 3 tvättcykler. Blötläggning är ej nödvändig. Tvättmaskinen måste vara korrekt kalibrerad för att säkerställa att mikrobrunnarna blir fullständigt fyllda och tömda mellan var tvätt. Efter den sista tvättningen skall plattan vändas upp och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvättbufferten Tillsats av substrat och andra inkubationen Tillsätt 100 µl substratlösning till varje mikrobrunn. Inkubera mikrotiterplattan på plattblandaren i C med skakning i 10 minuter. ANM.: Om en plattläsare med maximal absorbans av 2,2 AU används, minska substratinkubationstiden till 7 minuter Stoppa reaktionen Tillsätt 100 µl stopplösning till varje mikrobrunn, med samma tidsintervall mellan varje strip (se avsnitt ). Säkerställ grundlig blandning i mikrobrunnarna AVLÄSNING AV TESTRESULTATEN Fotometrisk avläsning Plattan måste avläsas fotometriskt inom 30 minuter efter tillsats av stopplösningen. Skydda plattan mot ljus tills den är färdig att avläsas. Blanda innehållet i mikrobrunnarna och avläs absorbansen i varje mikrobrunn med hjälp av en lämplig spektrofotometer eller EIA-plattsläsare, inställd på 450 nm. Se före avläsningen till att mikrobrunnarnas bottnar är rena och att ingen främmande materia finns i dem. Mätaren skall nollställas på luft (d.v.s. utan platta i hållaren) innan plattan skannas. Alternativt och om spektrofotometern eller EIA-plattläsaren medger användning av en referensvåglängd (vid 620 till 650 nm), kan dubbel våglängdsavläsning göras, vilket kommer att eliminera potentiell interferens orsakad av avvikelser, som t.ex. smuts eller märken på mikrobrunnens optiska yta. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 8/16

9 10.4 SAMMANFATTNING AV DAKO INSULIN ASSAYPROCEDUR Se till att samtliga reagenser har rumstemperatur (15-30 C) före användning. Tillsätt µl prov eller kalibrator Tillsätt 100 µl konjugat Inkubera i 60 minuter med skakning i C Tvätta (x3) Tillsätt 100 µl substrat Inkubera i 10 minuter med skakning i C Tillsätt 100 µl stopplösning Avläs absorbansen vid 450 nm 11 BERÄKNING OCH RESULTAT Patientprovsresultat uppskattas från en kalibreringskurva som görs antingen manuellt eller automatiskt av datorn AUTOMATISK BERÄKNING Se plattläsarhandboken. Markera den absorbans som uppnåtts mot koncentrationen av insulin i kalibratorerna. En logistikkurva med fyra parametrar rekommenderas för upprättandet av kalibreringskurvan från vilken patientprovsresultaten uppskattas. På grund av denna logistikkurvas natur kan det bli nödvändigt att ange värdet för nollkalibratorn som 0,001. Detta säkerställer att kurvan går igenom alla datapunkter. För vidare information kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören MANUELL BERÄKNING Resultat kan beräknas manuellt med hjälp av diagrampapper. Markera koncentrationen av insulin på en linjär skala på x-axeln och absorbansen på en linjär skala på y-axeln. Gör kalibreringskurvan och använd denna för att bestämma koncentrationen av insulin i patientprover. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 9/16

10 Absorbance (Au) 11.3 TYPISK KALIBRERINGSKURVA Konc. (µiu/ml) Anm.: Detta diagram är endast avsett för illustration och får inte användas för bestämning av resultat UTSPÄDNING AV PROV MED HÖG KONCENTRATION Prover med koncentrationer av insulin som förväntas vara högre än toppkalibratorn bör spädas 1 till 4 (v/v) med kalibrator 1 innan assayen utförs. 12 BEGRÄNSNINGAR 12.1 INTERFERENSER Externa kliniska utvärderingar indikerar att prov som innehåller höga koncentrationer av lipid eller bilirubin inte interfererar i Dako Insulin-assayen. Ingen interferens från reumatoid faktor eller humana anti-musantikroppar (HAMA) upptäcktes HEMOLYS Renad hemoglobin upp till 50 µg/ml har visat sig inte interferera. Starkt hemolysa prover bör inte användas eftersom lägre assayvärden kan resultera från enzymatisk degradering av insulin "HIGH DOSE HOOK"-EFFEKTEN I tvåsidiga immunoassaysystem kan responskurvan invertera förekomsten av extremt höga analytkoncentrationer. I Dako Insulin-assayen kommer prov med insulinnivåer högre än toppkalibratorn, upp till 100,000 µlu/ml, att ge en absorbans som är större än toppkalibratorn. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 10/16

11 Frekvens 12.4 SERUM OCH PLASMA Både serum och plasma kan användas. Under klinisk utvärdering hittades ingen kliniskt betydande skillnad i mätt insulin mellan matchade serum- och plasmaprov. Både heparin och EDTA-antikoagulanter kan användas PROINSULINKORSREAKTIVITET Proinsulinutsöndrande tumörer upptäcks eventuellt inte då Dako Insulin inte uppvisar någon större korsreaktivitet med proinsulin FORENSISKA TILLÄMPNINGAR Dako Insulin-assay är inte avsedd för forensisk användning och har inte validerats med obduktionsprov. 13 FÖRVÄNTADE VÄRDEN Varje laboratorium bör upprätta sina egna referensintervaller. Referensintervaller kan skilja sig avsevärt mellan metoder. Använd inte referensintervaller som upprättats för andra metoder. Alla uppgifter i detta avsnitt har inhämtats under oberoende kliniska utvärderingar av Dako Insulin-assay med hjälp av serumprov. Resultaten uttrycks i internationella och S.I.-enheter REFERENSINTERVALL 79 friska subjekt testades och referensintervallet befanns vara 1,8-14,3 µlu/ml (11-86 pmol/l) (95 % konfidensintervall) DIABETISK VÄRDESKALA Figur 2 visar ett histogram över frekvens och värdeskala som erhölls då 1 patienter med diabetes typ 1 testades i Dako Insulin. Figur 2: Histogram över frekvens av insulin hos patienter med diabetes typ >40 Insulin (uiu/ml) ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 11/16

12 14 PRESTANDAEGENSKAPER De data som presenteras i detta avsnitt har erhållits under oberoende kliniska utvärderingar och/eller vid Dako PRECISION Intra-assayprecision Tre grupper av patientprov som täckte assayens område testades 20 gånger var på en platta. Grupp n Medel SD (µlu/ml) Medel SD (pmol/l) CV (%) ,5 0, , ,8 3, , , , Inter-assayprecision Tre grupper av patientprov som täckte assayens område testades i 20 assayer för grupp 1 och 19 assayer för grupp 2 och 3. Grupp n Medel SD (µlu/ml) Medel SD (pmol/l) CV (%) ,7 0, , ,8 4, , , , Detektionsgräns (sensitivitet) Detektionsgränsen fastställdes i 2 assayer genom testning av 20 kopior av kalibrator 1. Det medelvärde som erhölls motsvarar en signal 2,5 standardavvikelser från medelsignalen av kalibratorn 1. Detektionsgräns: 0,5 µlu/ml (3 pmol/l) EXAKTHET Linjäritet Fyra patientprov med höga analytkoncentrationer späddes både med kalibrator 1 och ett motsvarande prov med låg analytkoncentration. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 12/16

13 Prov Spädningsvätska Spädningsfaktor (%) Observerad/Förväntad (%) 1 Serum kal 1 2 Serum 3 Plasma 4 Plasma Återvinning Serum kal 1 Serum kal 1 plasma kal 1 plasma Två patientprover med låga analytkoncentrationer spetsades med olika koncentrationer av insulin och återvinningen beräknades som ett procenttal Korsreaktivitet Tillsatt insulin (µlu/ml) Återvinning (%) Grupp 1 Grupp ,7 Grupp ,3 Grupp Grupp 2 Grupp ,7 Grupp ,3 Grupp Assayens specificitet fastställdes genom att observera korsreaktion med strukturellt relaterade peptider och hormoner. Korsreaktiviteten (%) beräknades från mängden insulin och mängden korsreaktant som ger samma assaysignal ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 13/16

14 Analyt Intakt humant proinsulin (biosyntetiskt) delat proinsulin des delat proinsulin delat proinsulin des delat proinsulin Humant C-peptid Korsreaktivitet (%) 0,3 0,3 0, * * C-peptid vid en koncentration av 5000 pmol/l var under insulinassayens detektionsgräns Korsreaktivitet med icke-humant insulin Assayens specificitet för insulin från andra arter fastställdes. Korsreaktiviteten (%) beräknades från mängden humant insulin och mängden icke-humant insulin som ger samma assaysignal. Bovint insulin Svininsulin Råttinsulin Musinsulin Arter Korsreaktivitet (%) Obetydlig Obetydlig ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 14/16

15 15 REFERENSER 1. Clark PMS & Hales CN (1991) Assay of insulin. In J C Pickup and G. Williams eds. Textbook of Diabetes, Vol 1, Blackwell Scientific Publications. 2. Clark PMS and Hales CN (1994) How to measure plasma insulin. Diabetes/Metabolism Reviews, 10: Andersen L, Dinesen B, Jørgensen PN, Poulsen F and Røder ME (1993) Enzyme immunoassay for intact human insulin in serum or plasma. Clinical Chemistry 38: Vølund A (1993) Conversion of insulin units to SI units. American Journal of Clinical Nutrition 58: Förklaring av symboler Produktkod och katalognummer Medicinsk apparat för in vitrodiagnostik Läs bruksanvisningen Tillsätt vatten Batchkod Använd före Temperaturbegränsningar Tillverkare Innehållet tillräckligt för <N> tester ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 15/16

16 TEKNISKA RÅD OCH KUNDSERVICE För frågor kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören. Tillverkad av: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Danmark Tel Fax ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 16/16

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1132-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA SOM ANVÄNDS

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Vänligen observera De på kalibratorerna angivna koncentrationerna är lotspecifika

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Mercodia Oxidized LDL ELISA

Mercodia Oxidized LDL ELISA Mercodia Oxidized LDL ELISA Bruksanvisning 10-1143-01 Reagenser för 96 bestämningar För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

Läs mer

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Institutionen för Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytikerutbildningen Termin 2 Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Laboration: Reduktion av pyruvat med NADH Ulla Andersson Ulla.K.Andersson@ki.se 1 Arbetsplan

Läs mer

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 KIT FÖR KVALITATIV DETEKTION AV ANTIKROPPAR MOT TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENSYMIMMUNANALYS 883679-2014/11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel 2 x 96 IFN- -test för helblod som mäter responser på peptidantigenerna ESAT-6 och CFP-10 För in vitro-diagnostisk användning 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 15:e augusti 2013 Handledare: nna Frick, Göteborgs Universitet (anna.frick@chem.gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

Kontraindikation och försiktighet

Kontraindikation och försiktighet 1(5) Klinisk kemi Anvisning Innehåll Kontraindikation och försiktighet... 1 Princip... 1 Provtagning... 1 Kemikalieförteckning... 1 Tillbehör/utrustning... 2 Säkerhet, miljö... 2 Skyddsåtgärder... 2 Avfall...

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SAMMANDRAG OCH FÖRKLARING

SAMMANDRAG OCH FÖRKLARING Ba En enzymatisk immunanalys (immunoassay) för kvantifiering av Ba-fragmentet i faktor B, som är en indikator på aktiveringen av den alternativa komplementvägen, i humant urin, plasma och serum Reagens,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Diabetes och blodsockermätning

Diabetes och blodsockermätning Diabetes och blodsockermätning Kvalitetssäkring av patientmätarna! Britt-Marie Carlsson Vad är diabetes? En grupp sjukdomar högt blodsocker nedsatt insulinproduktion försämrad insulineffekt Diabetesdiagnos

Läs mer

Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet

Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Biomedicinsk vetenskap II för receptarier VT 2011 maria.liljeqvist@molbiol.umu.se sofie.ekestubbe@molbiol.umu.se christopher.andersson@molbiol.umu.se

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

COALIZA Protein S Free 82 3567 63 SVENSK - Instick revision 01/2003

COALIZA Protein S Free 82 3567 63 SVENSK - Instick revision 01/2003 AVSETT ÄNDAMÅL COALIZA Protein S - Free är en enzymimmunoanalys, avsedd för kvantitativ bestämning av fritt protein S-antigen i human plasma, antikoagulerad med citrat. SAMMANFATTNING OCH METODPRINCIP

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll Bruksanvisning Innehåll Inledning... 2 Preparera innan mätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren och dess tillbehör som behövs i blodsockermätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren... 4 Display i On-Call

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Prostatype RT-qPCR Kit

Prostatype RT-qPCR Kit Prostatype RT-qPCR Kit Bruksanvisning Bruksanvisningen måste läsas noga innan användning och följas i detalj för att tillförlitliga resultat ska erhållas. IFU 0017, revidering 3, augusti 2015, Chundsell

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96

QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96 QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96 Ett interferon-gammatest för helblod som mäter respons på peptidantigener för humant cytomegalovirus 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin sänker Blodsockerkoncentra-onen Glukagon höjer Insulin sänker blodsockret ü Insulin

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

Citronsyra i sura frukter

Citronsyra i sura frukter Laboration Citronsyra i sura frukter Citronsyra används som surhetsreglerande medel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och betecknas då med koden E 0. Citronsyra används också som rengöringsmedel,

Läs mer

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. BMLV A, biomedicinsk laboratoriemetodik, 7,5hp. Kurskod: BL1015, HK 2014 Kursansvarig: Siw Lunander Datum: 2014-10-17 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 54 p Lösningsberedning, 15 poäng Spektrofotometri, 6

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA 2008/091 0344 Svenska Patent Numbers: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630;

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Viktiga symboler som används

Viktiga symboler som används Avioq HTLV-I/II Microelisa-systemet Viktiga symboler som används Katalognummer Se bruksanvisningen Batch-kod In vitro-diagnostiskt medicinskt instrument Utgångsdatum Positiv kontroll Temperaturgräns Negativ

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 Provet omfattar en uppgift, som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! EJ tabell- och formelsamling. Lämna en marginal om minst

Läs mer

Varuinformationsblad

Varuinformationsblad PROMOCLEAN DISPER N 80 Varuinformationsblad Produkt PROMOCLEAN DISPER N 80 Sida :1/5 01 NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PROMOCLEAN DISPER N 80 LEVERANTÖR: Namn: PROMOSOL

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SH KYLARGLYKOL Användningsområde: Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes typ 1 h"ps://www.youtube.com/watch?v=_oowhuc_9lw Diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduk5on helt eller nästan helt

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Ruconest : immunologiska utvärderingar Oktober 2010

Ruconest : immunologiska utvärderingar Oktober 2010 RUCONEST : IMMUNOLOGISKA UTVÄRDERINGAR ICKE-SÄLJFRÄMJANDE UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE Sammanfattning Ruconest (conestat alfa), en rekombinant human C1-esterashämmare (rhc1inh), utvinns ur mjölk

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkod: 008R13152,

Läs mer