Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar."

Transkript

1 Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 1/16

2 1 AVSEDD ANVÄNDNING Dako Insulin ELISA Kit är en s.k. enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) för kvantitativ mätning av insulin i humant serum och plasma. 2 SAMMANFATTNING Insulin är det huvudsakliga hormon, som ansvarar för kontrollen av glukosmetabolism. Det syntetiseras i betacellerna i de Langerhanska öarna som prekursorn, proinsulinet, som behandlas för att bilda C-peptid och insulin. Båda utsöndras i ekvimolära mängder till portåderns cirkulation. Den mogna insulinmolekylen består av två polypeptidkedjor, A-kedjan (21 aminosyror) och B-kedjan (30 aminosyror), som är förenade genom två disulfidbryggor inom kedjan. Vidare finns det en enkel disulfidbrygga inom A-kedjan. Proinsulinets sekvens är starkt bevarad i däggdjursarter och är homolog med de insulinlika tillväxtfaktorerna IGF-I och IGF-II. Insulinavsöndringen kontrolleras huvudsakligen av plasmaglukoskoncentration och hormonet har ett antal viktiga metaboliska funktioner. Dess främsta funktion är att kontrollera upptagningen och användningen av glukos i perifera vävnader via glukostransportören. Denna och andra hypoglykemiska aktiviteter, som inhibitionen av hepatisk glukoneogenes och glykogenolys, neutraliseras av de hyperglykemiska hormonerna inklusive glukagon, epinefrin (adrenalin), tillväxthormon och kortisol. Insulinkoncentrationer är starkt reducerade i diabetes typ 1 och vissa andra förhållanden som t.ex. hypopituitarism. Insulinkoncentrationer kan vara högre i diabetes typ 2, fetma, insulinom och vissa andra endokrina dysfunktioner såsom Cushings syndrom och akromegali. 1,2 Den huvudsakliga kliniska användbarheten av insulinmätning är i undersökningen av hypoglykemi. Insulinassayer har använts i följande tillämpningar: 1. För att fastställa betacellens residualfunktion, särskilt i nydiagnostiserade fall av diabetes typ Som hjälp i urskiljningen mellan diabetes typ 1 och typ Diagnosen av insulinom. 4. I undersökningen av patofysiologin vid diabetes mellitus. Insulinassayer är viktiga i olika dynamiska tester, som t.ex. orala eller intravenösa glukostoleranstester (OGTT och IVGTT), för bestämning av pankreas insulinrespons och graden av insulinresistans. I många tillämpningar kan mätningar av proinsulin kompliceras genom korsreaktivitet med delvis nedbrutet insulin, proinsulin och delade former av proinsulin. Immuna komplex av dessa molekyler är särskilt problematiska hos patienter som har utvecklat anti-insulinantikroppar genom administrering av djurinsulin. Dakos insulinassay mäter biologiskt aktivt insulin med hög grad av specificitet genom användning av ett par monoklonala musantikroppar. Dessa antikroppar och en prototyp av assayen har beskrivits tidigare. 3 3 TESTPRINCIP Dako Insulin är en ELISA, baserad på två monoklonala antikroppar. Simultan inkubation av prov- och enzymmärkt antikropp i en mikroplattsbrunn belagd med en specifik anti-insulinantikropp bildar ett komplex. Ett enkelt tvättsteg avlägsnar obunden enzymmärkt antikropp. Det bundna konjugatet detekteras genom reaktion med substratet 3,3',5,5'-tetrametylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppas genom att tillsätta syra för att ge en kolorimetrisk slutpunkt som läses spektrofotometriskt. Inklusion av kalibratorer av känd insulinkoncentration i assayen medger konstruktion av en kalibreringskurva från vilken nivån av intakt insulin i patientprover kan bestämmas. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 2/16

3 Schematiskt diagram över Dako Insulin assayprincip Monoklonal antikropp med anti-insulin Insulin Substrate Insulin Insulin Anti-insulin/ HRP-konjugat Colour Färg 4 DEFINITIONER Förklaring av symboler: N Produktkod och katalognummer Läs bruksanvisningen Innehållet tillräckligt för <N> tester Tillverkare Medicinsk apparat för in vitro-diagnostik Använd före Batchkod Temperaturbegränsningar Tillsätt vatten 5 MEDFÖLJANDE REAGENSER 96 - Varje sats innehåller tillräckligt mycket material för 96 bestämningar. - Lagringstiden för satsen finns angiven på etiketten på askens utsida. 5.1 DAKO INSULIN TESTINNEHÅLL En flaska vardera av följande: En bruksanvisning. En mikrotiterplatta med 96 brunnar på 12 strips om 8 mikrobrunnar belagda med monoklonal anti-insulin musantikropp. En förseglingsbar plastficka för förvaring av oanvända mikrobrunnar. 5 ml kalibrator 1: proteinmatrix med en antimikrobiell agent. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 3/16

4 Kalibratorer 2-5 (lyofiliserade): biosyntetiskt insulin i en proteinmatrix med en antimikrobiell agent. Assayen är kalibrerad mot WHO:s första internationella referenspreparation (IRP) av insulin (kod 66/304) och värdena uttrycks både i µiu/ml och S.I.-enheter (pmol/l) (omvandlingsfaktor 1 IU = 6,0 nmol 4 ). Exakta värden i båda enheterna medföljer förpackningen och ska alltid användas för kalibrering av assayen. De ungefärliga värdena är: Kalibrator µiu/ml pmol/l ,5 ml konjugatkoncentrat: monoklonal antikropp med anti-insulin konjugerad till pepparrotsperoxidas (HRP) i en organisk buffrad lösning som innehåller protein, oorganiska salter, ett grönfärgat färgämne och en antimikrobiell agent. 10 ml konjugatspädningsvätska: organisk buffrad lösning som innehåller oorganiska salter, protein och en antimikrobiell agent. 28 ml tvättbuffertkoncentrat (15x): organisk buffrad lösning som innehåller rengöringsmedel, oorganiska salter och en antimikrobiell agent. 13 ml substrat: stabiliserad peroxid och 3,3-5,5 -tetrametylbenzidin i en utspädd buffertlösning. TMB har rapporterats vara icke-karcinogen. Emellertid rekommenderas personlig skyddsutrustning för att undvika direkt exponering. 13 ml stopplösning: 0,46 M svavelsyra. 5.2 FÖRBEREDELSE, FÖRVARING OCH ÅTERANVÄNDNING AV SATSENS DELAR Dako Insulin satsformat räcker till testning av upp till 86 patientprover. För att satsen ska fungera optimalt är det viktigt att alla utspädda och oanvända delar förvaras enligt nedanstående instruktioner Mikrobrunnar belagda med monoklonal antikropp - Öppna plattans påse genom att klippa längs förslutningen. Bryt av det antal mikrobrunnsstrips som behövs och placera dem i ramen. Använd endast hela strips. Placera oanvända mikrobrunnsstrips i den förseglingsbara plastfickan med torkmedlet, försegla noggrant fickan och förvara vid 2 8 ºC. Mikrobrunnar kan användas i upp till 8 veckor efter öppnandet under förutsättning att de förvaras på detta sätt Kalibrator 1 - Bruksfärdig. Förvara oanvänd kalibrator 1 i 2-8 C. Kalibrator 1 kan användas i upp till 8 veckor i 2-8 C efter öppnandet under förutsättning att den förvaras på detta sätt Kalibratorer 2 till 5 - / / / Rekonstituera de lyofiliserade kalibratorerna med 1 ml färskt avjoniserat eller destillerat vatten. Kassera proppen efter rekonstitution. Låt stå i minuter i rumstemperatur och blanda försiktigt före användning. Dela i lika delar och förvara rekonstituerade kalibratorer i 2-8 C i upp till 2 veckor eller i 20 C i upp till 8 veckor med högst 3 frysnings-/upptiningscykler. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 4/16

5 5.2.4 Konjugatkoncentrat och konjugatspädningsvätska - / Späd konjugatkoncentratet (2,5 ml) genom att tillsätta konjugatspädningsvätskan (10 ml). Detta räcker till 96 mikrobrunnar. Blanda försiktigt före användning. Förvara rekonstituerat konjugat i 2-8 C i upp till 8 veckor Tvättbuffertkoncentrat - Levereras som ett 15x koncentrat. Bered bruksfärdig tvättbuffert genom att tillsätta 1 del tvättbuffertkoncentrat till 14 delar färskt avjoniserat eller destillerat vatten. För 96 mikrobrunnar späds 28 ml tvättbuffertkoncentrat med 392 ml avjoniserat eller destillerat vatten för att ge en total volym av 420 ml. Förvara kvarvarande koncentrat i 2-8 C. Förvaring efter spädning i 2-8 C i upp till 8 veckor Substrat - Bruksfärdigt. Förvara oanvänt substrat i 2-8 C och skydda mot ljus Stopplösning - Bruksfärdig. Förvara oanvänd stopplösning i 2-8 C. 6 YTTERLIGARE REAGENSER 6.1 REAGENSER Färskt avjoniserat eller destillerat vatten för rekonstitution av kalibratorer 1-5 och beredning av bruksfärdig tvättbuffert. 6.2 TILLBEHÖR Nedanstående produkter är avsedda för användning tillsammans med insulin. Kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören för vidare information. Diabetes Immunoassay Control Set (kod nr. S6247) är avsedd som trenivåkontroll för användning med diabetesimmunoassayer. 7 UTRUSTNING Följande utrustning krävs: Precisionspipetter och engångstoppar eller justerbara flerkanalspipetter som kan avge -0 L. V-formade reagenskärl. Timer. Rent, absorberande papper (på vilket mikrobrunnarna kan knackas torra). Mätcylinder 500 ml. Mikroplattblandare. För information om plattblandares lämplighet, kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören. Automatiserad plattvättare (tillval) eller lämplig utrustning för tvätt av åtta mikrobrunnsstrips (se avsnitt ). ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 5/16

6 Spektrofotometer eller EIA-plattsläsare kapabel att läsa en mikrobrunnsplatta med 8 mikrobrunnsstrips vid en absorbans av 450 nm med en referens om nm. (Tillval, avsnitt 10.3, Avläsning av testresultaten.) 8 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER - För in vitro-diagnostik. För professionella användare. 8.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER Stopplösningen är svavelsyra (0,46 mol/l). Undvik ögon- och hudkontakt genom att bära skyddskläder och ögonskydd Kliniska prov kan innehålla infektiösa agenser, t.ex. Hepatit B virus och HIV. Dessa bör behandlas som potentiellt infektiösa och hanteras därefter. Assayutrustningen måste underhållas och saneras i enlighet med tillverkarens instruktioner Säkerställ att skärsår, skrubbsår och hudskador är ordentligt skyddade och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika självinokulation eller nedstänkning av slemhinnor Som med alla produkter som kommer från biologiska källor måste korrekta procedurer användas vid hanteringen Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala och statliga föreskrifter Faktablad om materialsäkerhet finns tillgängliga för professionella användare på begäran. 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Delarna får ej användas efter det utgångsdatum som finns angivet på etiketterna. Blanda eller byt inte ut olika reagensbatcher/satser mot varandra Testerna kan påverkas negativt om reagenserna späds felaktigt, ändras eller lagras under andra förhållanden än de som anges i avsnitt 5, Undvik kontaminering av reagenser Säkerställ att ingen korskontaminering sker mellan mikrobrunnarna på alla nivåer i testet. Det är viktigt att den enzymkonjugerade monoklonala antikroppen inte kontaminerar andra reagenser eller utrustning. Reservera en separat pipett för tillredning av konjugat och undvik att vidröra eller stänka ned mikrobrunnens kant med konjugat. Konjugat som får torka på mikrobrunnens kant kan påverka testet negativt Manuell eller automatisk tvättutrustning måste vara fri från mikrobiell kontaminering, vara riktigt kalibrerad och underhållen i enlighet med tillverkarens instruktioner Mikrobrunnar får inte återanvändas Använd inte substrat som visar en blå färgning innan det tillsätts till mikrobrunnarna Skydda substratet mot ljus Prov bör köras dubbelt tills laboratoriet är fullständigt insatt i analysen Testresultaten bör tolkas tillsammans med tillgänglig information från epidemiologiska studier, klinisk utvärdering av patienten och andra diagnostiska procedurer. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 6/16

7 9 PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE AV PROV Dako Insulin har utformats för användning med humant serum och plasma. 9.1 SERUM Ta blodprov genom venpunktion i rör utan tillsatser, låt stelna och separera serumet från cellerna genom centrifugering. Förvara prov i upp till 3 dagar i 2-8 C eller i upp till 28 dagar i 20 C. Dela i lika delar, om så behövs, för att undvika upprepad frysning och upptining av prov. Tina inte upp frysta prover genom att värma till mer än rumstemperatur. 9.2 PLASMA Ta blodprov genom venpunktion i rör innehållande heparin eller EDTA som antikoagulant. Centrifugera, separera plasman och förvara prov i upp till 3 dagar i 2-8 C eller i upp till 28 dagar i 20 C. Dela i lika delar, om så behövs, för att undvika upprepad frysning och upptining av prov. Tina inte upp frysta prover genom att värma till mer än rumstemperatur. 10 TESTPROCEDUR SE AVSNITT 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN TESTPROCEDUREN UTFÖRS ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR Säkerställ att alla reaktionstider inom en körning är de samma genom att tillsätta reagenser inom samma tidssekvens Pipettera endast så mycket vätska som behövs i reagenskärlet för att testet ska inkludera erfordrad dödvolym. Häll inte tillbaka överbliven reagens i flaskorna efter användning ASSAYPROCEDUR ANM.: För assayproceduren fordras en mikrotiterplattsblandare. För information om blandares lämplighet, kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören Tillsats av kalibrator, prov och kontroll Placera erfordrat antal mikrotiterstrips i mikrobrunnshållaren, i enlighet med det antal bestämningar som krävs. Pipettera µl kalibrator, prov eller kontroll i mikrobrunnarna. Dubbla mikrobrunnar bör användas för kalibratorerna. Positionen för varje patientprov på mikrobrunnsplattan måste registreras Tillsats av konjugat Efter tillsats av alla kalibratorer, prover eller kontroller, tillsätt 100 µl assaybuffert till varje mikrobrunn. Undvik korskontaminering mellan mikrobrunnar Första inkubationen Inkubera mikrobrunnsplattan på plattblandaren i C i 60 minuter. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 7/16

8 Tvättning av mikrobrunnar Mikrobrunnarna ska tvättas med nyligen beredd, bruksfärdig tvättbuffert (se avsnitt 5.2.6). Tvättekniken är kritisk för testets resultat och bör utföras så att man försäkrar sig om komplett fyllning (med minst 0 µl bruksfärdig tvättbuffert) och tömning av mikrobrunnarna. Tre tvättcykler krävs, antingen med automatiska eller manuella tvättekniker. Manuell tvättning Om mikrobrunnarna tvättas manuellt, ska deras innehåll aspireras eller skakas ut. Använd ny tvättbuffert och se till att mikrobrunnarna fylls och töms helt. Mellan varje tvättsteg ska all kvarvarande tvättbuffert avlägsnas genom att knacka de upp- och nedvända mikrobrunnarna på ett rent, absorberande papper. Upprepa denna procedur två gånger genom att rotera plattan efter varje tvätt för att börja i motsatt riktning (totalt 3 tvättar). Manuell tvättning förbättras ytterligare om tvättbufferten överförs i en vinkel så att en virvel bildas i mikrobrunnarna. Efter den slutliga tvätten skall plattorna vändas upp och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvättbufferten. Automatisk tvättning Automatiska tvättmaskiner skall programmeras att genomföra 3 tvättcykler. Blötläggning är ej nödvändig. Tvättmaskinen måste vara korrekt kalibrerad för att säkerställa att mikrobrunnarna blir fullständigt fyllda och tömda mellan var tvätt. Efter den sista tvättningen skall plattan vändas upp och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvättbufferten Tillsats av substrat och andra inkubationen Tillsätt 100 µl substratlösning till varje mikrobrunn. Inkubera mikrotiterplattan på plattblandaren i C med skakning i 10 minuter. ANM.: Om en plattläsare med maximal absorbans av 2,2 AU används, minska substratinkubationstiden till 7 minuter Stoppa reaktionen Tillsätt 100 µl stopplösning till varje mikrobrunn, med samma tidsintervall mellan varje strip (se avsnitt ). Säkerställ grundlig blandning i mikrobrunnarna AVLÄSNING AV TESTRESULTATEN Fotometrisk avläsning Plattan måste avläsas fotometriskt inom 30 minuter efter tillsats av stopplösningen. Skydda plattan mot ljus tills den är färdig att avläsas. Blanda innehållet i mikrobrunnarna och avläs absorbansen i varje mikrobrunn med hjälp av en lämplig spektrofotometer eller EIA-plattsläsare, inställd på 450 nm. Se före avläsningen till att mikrobrunnarnas bottnar är rena och att ingen främmande materia finns i dem. Mätaren skall nollställas på luft (d.v.s. utan platta i hållaren) innan plattan skannas. Alternativt och om spektrofotometern eller EIA-plattläsaren medger användning av en referensvåglängd (vid 620 till 650 nm), kan dubbel våglängdsavläsning göras, vilket kommer att eliminera potentiell interferens orsakad av avvikelser, som t.ex. smuts eller märken på mikrobrunnens optiska yta. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 8/16

9 10.4 SAMMANFATTNING AV DAKO INSULIN ASSAYPROCEDUR Se till att samtliga reagenser har rumstemperatur (15-30 C) före användning. Tillsätt µl prov eller kalibrator Tillsätt 100 µl konjugat Inkubera i 60 minuter med skakning i C Tvätta (x3) Tillsätt 100 µl substrat Inkubera i 10 minuter med skakning i C Tillsätt 100 µl stopplösning Avläs absorbansen vid 450 nm 11 BERÄKNING OCH RESULTAT Patientprovsresultat uppskattas från en kalibreringskurva som görs antingen manuellt eller automatiskt av datorn AUTOMATISK BERÄKNING Se plattläsarhandboken. Markera den absorbans som uppnåtts mot koncentrationen av insulin i kalibratorerna. En logistikkurva med fyra parametrar rekommenderas för upprättandet av kalibreringskurvan från vilken patientprovsresultaten uppskattas. På grund av denna logistikkurvas natur kan det bli nödvändigt att ange värdet för nollkalibratorn som 0,001. Detta säkerställer att kurvan går igenom alla datapunkter. För vidare information kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören MANUELL BERÄKNING Resultat kan beräknas manuellt med hjälp av diagrampapper. Markera koncentrationen av insulin på en linjär skala på x-axeln och absorbansen på en linjär skala på y-axeln. Gör kalibreringskurvan och använd denna för att bestämma koncentrationen av insulin i patientprover. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 9/16

10 Absorbance (Au) 11.3 TYPISK KALIBRERINGSKURVA Konc. (µiu/ml) Anm.: Detta diagram är endast avsett för illustration och får inte användas för bestämning av resultat UTSPÄDNING AV PROV MED HÖG KONCENTRATION Prover med koncentrationer av insulin som förväntas vara högre än toppkalibratorn bör spädas 1 till 4 (v/v) med kalibrator 1 innan assayen utförs. 12 BEGRÄNSNINGAR 12.1 INTERFERENSER Externa kliniska utvärderingar indikerar att prov som innehåller höga koncentrationer av lipid eller bilirubin inte interfererar i Dako Insulin-assayen. Ingen interferens från reumatoid faktor eller humana anti-musantikroppar (HAMA) upptäcktes HEMOLYS Renad hemoglobin upp till 50 µg/ml har visat sig inte interferera. Starkt hemolysa prover bör inte användas eftersom lägre assayvärden kan resultera från enzymatisk degradering av insulin "HIGH DOSE HOOK"-EFFEKTEN I tvåsidiga immunoassaysystem kan responskurvan invertera förekomsten av extremt höga analytkoncentrationer. I Dako Insulin-assayen kommer prov med insulinnivåer högre än toppkalibratorn, upp till 100,000 µlu/ml, att ge en absorbans som är större än toppkalibratorn. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 10/16

11 Frekvens 12.4 SERUM OCH PLASMA Både serum och plasma kan användas. Under klinisk utvärdering hittades ingen kliniskt betydande skillnad i mätt insulin mellan matchade serum- och plasmaprov. Både heparin och EDTA-antikoagulanter kan användas PROINSULINKORSREAKTIVITET Proinsulinutsöndrande tumörer upptäcks eventuellt inte då Dako Insulin inte uppvisar någon större korsreaktivitet med proinsulin FORENSISKA TILLÄMPNINGAR Dako Insulin-assay är inte avsedd för forensisk användning och har inte validerats med obduktionsprov. 13 FÖRVÄNTADE VÄRDEN Varje laboratorium bör upprätta sina egna referensintervaller. Referensintervaller kan skilja sig avsevärt mellan metoder. Använd inte referensintervaller som upprättats för andra metoder. Alla uppgifter i detta avsnitt har inhämtats under oberoende kliniska utvärderingar av Dako Insulin-assay med hjälp av serumprov. Resultaten uttrycks i internationella och S.I.-enheter REFERENSINTERVALL 79 friska subjekt testades och referensintervallet befanns vara 1,8-14,3 µlu/ml (11-86 pmol/l) (95 % konfidensintervall) DIABETISK VÄRDESKALA Figur 2 visar ett histogram över frekvens och värdeskala som erhölls då 1 patienter med diabetes typ 1 testades i Dako Insulin. Figur 2: Histogram över frekvens av insulin hos patienter med diabetes typ >40 Insulin (uiu/ml) ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 11/16

12 14 PRESTANDAEGENSKAPER De data som presenteras i detta avsnitt har erhållits under oberoende kliniska utvärderingar och/eller vid Dako PRECISION Intra-assayprecision Tre grupper av patientprov som täckte assayens område testades 20 gånger var på en platta. Grupp n Medel SD (µlu/ml) Medel SD (pmol/l) CV (%) ,5 0, , ,8 3, , , , Inter-assayprecision Tre grupper av patientprov som täckte assayens område testades i 20 assayer för grupp 1 och 19 assayer för grupp 2 och 3. Grupp n Medel SD (µlu/ml) Medel SD (pmol/l) CV (%) ,7 0, , ,8 4, , , , Detektionsgräns (sensitivitet) Detektionsgränsen fastställdes i 2 assayer genom testning av 20 kopior av kalibrator 1. Det medelvärde som erhölls motsvarar en signal 2,5 standardavvikelser från medelsignalen av kalibratorn 1. Detektionsgräns: 0,5 µlu/ml (3 pmol/l) EXAKTHET Linjäritet Fyra patientprov med höga analytkoncentrationer späddes både med kalibrator 1 och ett motsvarande prov med låg analytkoncentration. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 12/16

13 Prov Spädningsvätska Spädningsfaktor (%) Observerad/Förväntad (%) 1 Serum kal 1 2 Serum 3 Plasma 4 Plasma Återvinning Serum kal 1 Serum kal 1 plasma kal 1 plasma Två patientprover med låga analytkoncentrationer spetsades med olika koncentrationer av insulin och återvinningen beräknades som ett procenttal Korsreaktivitet Tillsatt insulin (µlu/ml) Återvinning (%) Grupp 1 Grupp ,7 Grupp ,3 Grupp Grupp 2 Grupp ,7 Grupp ,3 Grupp Assayens specificitet fastställdes genom att observera korsreaktion med strukturellt relaterade peptider och hormoner. Korsreaktiviteten (%) beräknades från mängden insulin och mängden korsreaktant som ger samma assaysignal ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 13/16

14 Analyt Intakt humant proinsulin (biosyntetiskt) delat proinsulin des delat proinsulin delat proinsulin des delat proinsulin Humant C-peptid Korsreaktivitet (%) 0,3 0,3 0, * * C-peptid vid en koncentration av 5000 pmol/l var under insulinassayens detektionsgräns Korsreaktivitet med icke-humant insulin Assayens specificitet för insulin från andra arter fastställdes. Korsreaktiviteten (%) beräknades från mängden humant insulin och mängden icke-humant insulin som ger samma assaysignal. Bovint insulin Svininsulin Råttinsulin Musinsulin Arter Korsreaktivitet (%) Obetydlig Obetydlig ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 14/16

15 15 REFERENSER 1. Clark PMS & Hales CN (1991) Assay of insulin. In J C Pickup and G. Williams eds. Textbook of Diabetes, Vol 1, Blackwell Scientific Publications. 2. Clark PMS and Hales CN (1994) How to measure plasma insulin. Diabetes/Metabolism Reviews, 10: Andersen L, Dinesen B, Jørgensen PN, Poulsen F and Røder ME (1993) Enzyme immunoassay for intact human insulin in serum or plasma. Clinical Chemistry 38: Vølund A (1993) Conversion of insulin units to SI units. American Journal of Clinical Nutrition 58: Förklaring av symboler Produktkod och katalognummer Medicinsk apparat för in vitrodiagnostik Läs bruksanvisningen Tillsätt vatten Batchkod Använd före Temperaturbegränsningar Tillverkare Innehållet tillräckligt för <N> tester ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 15/16

16 TEKNISKA RÅD OCH KUNDSERVICE För frågor kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören. Tillverkad av: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Danmark Tel Fax ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 16/16

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1132-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA SOM ANVÄNDS

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Vänligen observera De på kalibratorerna angivna koncentrationerna är lotspecifika

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Bruksanvisning EULISA dsdna IgG Avsedd användning Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Mikrotitrering, 96 brunnar Förvara kitet vid +28 C Endast för in vitrodiagnostik. Dokument

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

S-IGF BP 3, Malmö Immulite2000XPi

S-IGF BP 3, Malmö Immulite2000XPi Klinisk kemi Sid 1(5) Immulite2000XPi Bakgrund, indikation och tolkning Insulinlik tillväxtfaktorbindare 3 (IGFBP-3) är ett glykoprotein som består av 264 aminosyror. Molekylvikten är ca 46 000. IGFBP-3

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

Graviditetstest, U- (Instalert hcg)

Graviditetstest, U- (Instalert hcg) sida 1 (5) Koder Rapportnamn U-hCG(Instalert) Synonym Gravtest, U-hCG Beställningskod HCG-U NPU-kod / EDI-kod EDI-kod XHCGU:LO Provmaterial Patientförberedelser - Typ av provmaterial Morgonurin är att

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA är en semi-kvantitativ enzyme-länkad immunosorbent assay för

Läs mer

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument.

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. Dako DuoCISH Kod SK108 Andra utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. (119277-002) SK108/SE/ULH

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M)

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M) SeroMP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för semi kvantitativ bestämning av specifika IgG antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel

Läs mer

NF-light (Neurofilament light) ELISA

NF-light (Neurofilament light) ELISA NF-light (Neurofilament light) ELISA SVENSKA Bruksanvisning NF-light (Neurofilament light) ELISA Kvantitativ immunoassay för bestämning av humant neurofilament light (NF-L) protein i cerebrospinalvätska.

Läs mer

CanAg Free PSA EIA. Prod. No. 350-10. CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata Specifikt Antigen) i humant serum.

CanAg Free PSA EIA. Prod. No. 350-10. CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata Specifikt Antigen) i humant serum. CanAg Free PSA EIA Prod. No. 350-10 Bruksanvisning Enzymimmunometriskt test kit. 2006-10 För 96 bestämningar. AVSEDD ANVÄNDNING CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA Mumps IgM 48 TEST 72689 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT PÅSSJUKEVIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT AV

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor 2014 Kontaktpersoner Eva Lindström Lund och Landskrona Tel. 046-17 34 72 eva.lindstrom@skane.se Eva Mauritzson

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgM 96 TEST 72683 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA bipacksedel 2 96

QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA bipacksedel 2 96 november 2014 QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA bipacksedel 2 96 IFN-γ-test för helblod som mäter responser på immunstimulantia för medfött och förvärvat immunförsvar Version 1 För in vitro-diagnostisk

Läs mer

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning Upprättat datum: 2015-12-22 1(10) Division diagnostik Revisionsnr: 8 Giltigt t.o.m.: 2016-12-28 Laboratoriemedicin Metodansvarig: Emma C Göransson Medicinskt ansvarig: Lars Olof Artur L Hansson Upprättare:

Läs mer

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A191-01M) Test kit för

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

PLATELIA DENGUE NS1 AG 96 TESTER 72830

PLATELIA DENGUE NS1 AG 96 TESTER 72830 PLATELIA DENGUE NS1 AG 96 TESTER 72830 KVALITATIV ELLER SEMIKVANTITATIV DETEKTION AV DENGUEVIRUS NS1-ANTIGEN I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1- KLINISK BETYDELSE Dengue

Läs mer

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A192-01M) Test kit för

Läs mer

Platelia Measles IgG. 1 platta /12

Platelia Measles IgG. 1 platta /12 Platelia Measles IgG 1 platta - 48 72686 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT MÄSSLINGSVIRUS I HUMANT SERUM 2014/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande Viktigt säkerhetsmeddelande FSCA CC 14-21/10819674, utgåva A September 2014 ADVIA Centaur, ADVIA Centaur XP, ADVIA Centaur CP Information om ADVIA Centaur-systemens Kalibrator E Bästa kund, Enligt våra

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

En enzymimmunoanalys för kvantitering av intakt osteokalcin i plasma eller serum. B Osteocalcinstandarder: Komponent 4168 4173 1 vardera

En enzymimmunoanalys för kvantitering av intakt osteokalcin i plasma eller serum. B Osteocalcinstandarder: Komponent 4168 4173 1 vardera Osteocalcin En enzymimmunoanalys för kvantitering av intakt osteokalcin i plasma eller serum MicroVue Osteocalcin EIA Summariskt Reagent och Prov Förberedelse Bered 1x tvättbuffert (Späd 10x tvättbuffert

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning CIC-C1q Enzymimmunoanalys för kvantitering av cirkulerande immunkomplex (CIC) i humant plasma eller serum MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning Reagent och Prov Förberedelse Späd tvättlösningskoncentrat

Läs mer

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA.

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. Indikation för ReFacto AF ReFacto AF är godkänt för behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ReFacto AF är lämplig

Läs mer

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD 1 AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Aspergillus IgG är en indirekt

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING... 2 SAMMANFATTNING AV FÖRKLARING... 2 PROCEDURENS PRINCIP... 2 REAGENS... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1- KLINISK BETYDELSE Helicobacter pylori, som identifierades av Warren och Marshall

Läs mer

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgG 96 TEST 72682 IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Mercodia Lp(a) ELISA. Bruksanvisning 10-1106-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia Lp(a) ELISA. Bruksanvisning 10-1106-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia Lp(a) ELISA Bruksanvisning 10-1106-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

Läs mer

Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland

Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland Nr 2 2005-04-08 1(6) LABORATORIET INFORMERAR Förändringar fr o m 18 april 2005 Ny genetisk analys för diagnostik av laktosintolerans I dag är det inte helt klart

Läs mer

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

S-IGF1, isys, IDS Malmö

S-IGF1, isys, IDS Malmö 1(7) S-IGF1, isys, IDS Malmö Bakgrund, indikation och tolkning IGF-1 är en proinsulinliknande molekyl som består av en peptidkedja om 70 aminosyror med 3 disulfidbryggor. Molekylvikten är 7 649 Da. IGF-1

Läs mer

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring måndag den 21 oktober 2013 Postanalys 19 % Analys 13 % Preanalys 68 % Källa: Plebani

Läs mer

GLUKOSBELASTNING, PERORAL

GLUKOSBELASTNING, PERORAL GLUKOSBELASTNING, PERORAL BIOLOGISK BAKGRUND OCH KLINISKT VÄRDE Glukosbelastning kan användas som stöd vid fastställandet av nedsatt glukostolerans, diagnosen Diabetes Mellitus samt ibland i samband med

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

Mercodia Oxidized LDL ELISA

Mercodia Oxidized LDL ELISA Mercodia Oxidized LDL ELISA Bruksanvisning 10-1143-01 Reagenser för 96 bestämningar För in vitro diagnostiskt bruk OBS! UPPDATERAT PROTOKOLL Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala

Läs mer

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 Gelkort 86485 288 Gelkort GELER TILLVERKADE MED MONOKLONALA REAGENS AV MURINT ELLER HUMANT URSPRUNG Påvisande av Ag : ABO1, ABO2, RH1, KEL1 IVD Alla tillverkade och

Läs mer

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A00202PSV A11A01668 90 ml 400 Diagnostiskt reagens för kvantitativ in vitro-bestämning av glukos med peroxydasmetoden (PAP) i serum, plasma och urin med hjälp av kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Läs mer

Quantikine IVD ELISA. Kompletterande bipacksedel till immunanalys för humant erytropoietin (epo) Artikelnummer DEP00

Quantikine IVD ELISA. Kompletterande bipacksedel till immunanalys för humant erytropoietin (epo) Artikelnummer DEP00 Quantikine IVD ELISA Kompletterande bipacksedel till immunanalys för humant erytropoietin (epo) Artikelnummer DEP00 Denna bipacksedel innehåller analysprotokollet och måste läsas i sin helhet innan produkten

Läs mer

HemoCue Albumin Patientnära

HemoCue Albumin Patientnära Upprättat datum: 2016-01-19 1(6) Division Diagnostik Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2018-02-01 Laboratoriemedicin Upprättare: Charlotte L Gruveström Instrumentansvarig: Instr ans HemoCue Albumin Patientnära

Läs mer

Tidig Graviditetstest Sticka

Tidig Graviditetstest Sticka SE Tidig Graviditetstest Sticka Bruksanvisning För hemmabruk. Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidig Graviditetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet

Läs mer

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309)

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309) Klinisk kemi Sid 1(5) Bakgrund, indikation och tolkning Hemoglobinhalten i blod är direkt proportionell mot antalet erytrocyter. Alla störningar i erytropoesen leder till sänkt antal erytrocyter och därmed

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

HbA1c på Architect c 8000

HbA1c på Architect c 8000 HbA1c på Architect c 8000 Klinisk kemi Uddevalla sjukhus Ombyggnad av Architect c8000 Ny provprob där isoleringen är kortare. Ombyggnad av Architect c8000 Ombyggnad av provprobens tvättstation med extra

Läs mer

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Sida 1( 7) Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Utförd 2014-08-26 Av Anna Darabi på Rausinglab. Andrad senast 2014-10-31 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! 3 Glöm inte att lämna in KURSUTVÄRDERINGEN! Observera att i kursutvärderingen för

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2500 Viktigt säkerhetsmeddelande FSCA IMC 13-06B/3510 Mars 2013 IMMULITE 2500 IGF-I förskjutning i patientmedianer Enligt våra noteringar har du mottagit följande produkt: Tabell 1. Produkt Katalognummer

Läs mer

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde QUANTA Lite TM CCP3.1 IgG/IgA ELISA är en enzymlänkad immunosorbent analys (ELISA) för semikvantitativ

Läs mer

Synovasure Alpha Defensin testsats för lateralt flöde Distribueras av

Synovasure Alpha Defensin testsats för lateralt flöde Distribueras av Synovasure Alpha Defensin testsats för lateralt flöde Distribueras av För in vitro-diagnostiskt bruk För ytterligare produktinformation, besök www.cddiagnostics.com Användare måste läsa den här bipacksedeln

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA VZV IgG 48 TEST 72684 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT VARICELLA ZOSTER-VIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1. Niklas Dahrén

ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1. Niklas Dahrén ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1 Niklas Dahrén Vad är syftet med ELISA-test? ü Sy$et med ELISA är a0 ta reda på om provet (t.ex. e, serumprov från en pa3ent) innehåller en specifik an3kropp

Läs mer

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid)

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid) sida 1 (5) Rapportnamn Barn Katt(e1)(snabbtest) Björk(t3)(snabbtest) Gråbo(w6)(snabbtest) Timotej(g6)(snabbtest) Äggvita(f1)(snabbtest) Hund(e5)(snabbtest) Olivpollen(t9)(snabbtest) Väggört(w21)(snabbtest)

Läs mer

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Institutionen för Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytikerutbildningen Termin 2 Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Laboration: Reduktion av pyruvat med NADH Ulla Andersson Ulla.K.Andersson@ki.se 1 Arbetsplan

Läs mer

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 För kvalitativ detektion av anti-hcv-antikroppar i humant serum och human plasma med användning av Access immunanalyssystem. ACCESS Immunoassay System

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (5) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Återvinning av bindemedel från asfaltmassor, utförd med rotationsindunstare. Recovery of binder from bituminous mixes: procedure with rotary evaporator. 1. ORIENTERING

Läs mer

CELLODLINGSHANDLEDNING

CELLODLINGSHANDLEDNING CELLODLINGSHANDLEDNING inom kursen Morfologisk metodik och Cellodling, 7.5hp Göteborg 2014-08 Ali-Reza Moslemi och Inger Johansson LABORATION: TILLVÄXTKURVA PÅ AGS-CELLER INTRODUKTION Sterilarbete och

Läs mer

Reagens för kvantitativ bestämning in-vitro av hemoglobin A1c (HbA1c).

Reagens för kvantitativ bestämning in-vitro av hemoglobin A1c (HbA1c). 1 Reagens för kvantitativ bestämning in-vitro av hemoglobin A1c (HbA1c). 2004/06/02 A93A01058 E A11A01702 Klinisk betydelse (1,7) HbA1c har sitt ursprung i den icke-enzymatiska fixeringen av den N- terminala

Läs mer

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA KwikPen KwikPen KwikPen Med tydlig färgmarkering Förbered din KwikPen för användning 1 3 Tvätta händerna noga. 2 Avlägsna pennans skyddshatt genom att dra av den. Om

Läs mer

Cellodling Laborationskompendium

Cellodling Laborationskompendium Cellodling Laborationskompendium Sammanställd av Birgitta Sundström Material och lösningar: Odlingsmedium 50 ml Falconrör (blå skruvkort) Finns färdigt. DMEM:F12 1:1 med tillsats av 10% (v/v) fetalt kalvserum

Läs mer

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, 4501363 Verificar a disponibilidade de novas revisões de rotulagem electrónica em www.qiagen.com/products/artuscmvpcrkitce.aspx

Läs mer

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sidan 1 av 8 Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revision 3 Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use

Läs mer

Manual för analys av kvicksilverhalt i sediment med atomabsorptionsspektrometri

Manual för analys av kvicksilverhalt i sediment med atomabsorptionsspektrometri Manual för analys av kvicksilverhalt i sediment med atomabsorptionsspektrometri Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson Miljövetarprogrammet Linköpings universitet, Campus Norrköping 8 november

Läs mer