Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar."

Transkript

1 Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 1/16

2 1 AVSEDD ANVÄNDNING Dako Insulin ELISA Kit är en s.k. enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) för kvantitativ mätning av insulin i humant serum och plasma. 2 SAMMANFATTNING Insulin är det huvudsakliga hormon, som ansvarar för kontrollen av glukosmetabolism. Det syntetiseras i betacellerna i de Langerhanska öarna som prekursorn, proinsulinet, som behandlas för att bilda C-peptid och insulin. Båda utsöndras i ekvimolära mängder till portåderns cirkulation. Den mogna insulinmolekylen består av två polypeptidkedjor, A-kedjan (21 aminosyror) och B-kedjan (30 aminosyror), som är förenade genom två disulfidbryggor inom kedjan. Vidare finns det en enkel disulfidbrygga inom A-kedjan. Proinsulinets sekvens är starkt bevarad i däggdjursarter och är homolog med de insulinlika tillväxtfaktorerna IGF-I och IGF-II. Insulinavsöndringen kontrolleras huvudsakligen av plasmaglukoskoncentration och hormonet har ett antal viktiga metaboliska funktioner. Dess främsta funktion är att kontrollera upptagningen och användningen av glukos i perifera vävnader via glukostransportören. Denna och andra hypoglykemiska aktiviteter, som inhibitionen av hepatisk glukoneogenes och glykogenolys, neutraliseras av de hyperglykemiska hormonerna inklusive glukagon, epinefrin (adrenalin), tillväxthormon och kortisol. Insulinkoncentrationer är starkt reducerade i diabetes typ 1 och vissa andra förhållanden som t.ex. hypopituitarism. Insulinkoncentrationer kan vara högre i diabetes typ 2, fetma, insulinom och vissa andra endokrina dysfunktioner såsom Cushings syndrom och akromegali. 1,2 Den huvudsakliga kliniska användbarheten av insulinmätning är i undersökningen av hypoglykemi. Insulinassayer har använts i följande tillämpningar: 1. För att fastställa betacellens residualfunktion, särskilt i nydiagnostiserade fall av diabetes typ Som hjälp i urskiljningen mellan diabetes typ 1 och typ Diagnosen av insulinom. 4. I undersökningen av patofysiologin vid diabetes mellitus. Insulinassayer är viktiga i olika dynamiska tester, som t.ex. orala eller intravenösa glukostoleranstester (OGTT och IVGTT), för bestämning av pankreas insulinrespons och graden av insulinresistans. I många tillämpningar kan mätningar av proinsulin kompliceras genom korsreaktivitet med delvis nedbrutet insulin, proinsulin och delade former av proinsulin. Immuna komplex av dessa molekyler är särskilt problematiska hos patienter som har utvecklat anti-insulinantikroppar genom administrering av djurinsulin. Dakos insulinassay mäter biologiskt aktivt insulin med hög grad av specificitet genom användning av ett par monoklonala musantikroppar. Dessa antikroppar och en prototyp av assayen har beskrivits tidigare. 3 3 TESTPRINCIP Dako Insulin är en ELISA, baserad på två monoklonala antikroppar. Simultan inkubation av prov- och enzymmärkt antikropp i en mikroplattsbrunn belagd med en specifik anti-insulinantikropp bildar ett komplex. Ett enkelt tvättsteg avlägsnar obunden enzymmärkt antikropp. Det bundna konjugatet detekteras genom reaktion med substratet 3,3',5,5'-tetrametylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppas genom att tillsätta syra för att ge en kolorimetrisk slutpunkt som läses spektrofotometriskt. Inklusion av kalibratorer av känd insulinkoncentration i assayen medger konstruktion av en kalibreringskurva från vilken nivån av intakt insulin i patientprover kan bestämmas. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 2/16

3 Schematiskt diagram över Dako Insulin assayprincip Monoklonal antikropp med anti-insulin Insulin Substrate Insulin Insulin Anti-insulin/ HRP-konjugat Colour Färg 4 DEFINITIONER Förklaring av symboler: N Produktkod och katalognummer Läs bruksanvisningen Innehållet tillräckligt för <N> tester Tillverkare Medicinsk apparat för in vitro-diagnostik Använd före Batchkod Temperaturbegränsningar Tillsätt vatten 5 MEDFÖLJANDE REAGENSER 96 - Varje sats innehåller tillräckligt mycket material för 96 bestämningar. - Lagringstiden för satsen finns angiven på etiketten på askens utsida. 5.1 DAKO INSULIN TESTINNEHÅLL En flaska vardera av följande: En bruksanvisning. En mikrotiterplatta med 96 brunnar på 12 strips om 8 mikrobrunnar belagda med monoklonal anti-insulin musantikropp. En förseglingsbar plastficka för förvaring av oanvända mikrobrunnar. 5 ml kalibrator 1: proteinmatrix med en antimikrobiell agent. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 3/16

4 Kalibratorer 2-5 (lyofiliserade): biosyntetiskt insulin i en proteinmatrix med en antimikrobiell agent. Assayen är kalibrerad mot WHO:s första internationella referenspreparation (IRP) av insulin (kod 66/304) och värdena uttrycks både i µiu/ml och S.I.-enheter (pmol/l) (omvandlingsfaktor 1 IU = 6,0 nmol 4 ). Exakta värden i båda enheterna medföljer förpackningen och ska alltid användas för kalibrering av assayen. De ungefärliga värdena är: Kalibrator µiu/ml pmol/l ,5 ml konjugatkoncentrat: monoklonal antikropp med anti-insulin konjugerad till pepparrotsperoxidas (HRP) i en organisk buffrad lösning som innehåller protein, oorganiska salter, ett grönfärgat färgämne och en antimikrobiell agent. 10 ml konjugatspädningsvätska: organisk buffrad lösning som innehåller oorganiska salter, protein och en antimikrobiell agent. 28 ml tvättbuffertkoncentrat (15x): organisk buffrad lösning som innehåller rengöringsmedel, oorganiska salter och en antimikrobiell agent. 13 ml substrat: stabiliserad peroxid och 3,3-5,5 -tetrametylbenzidin i en utspädd buffertlösning. TMB har rapporterats vara icke-karcinogen. Emellertid rekommenderas personlig skyddsutrustning för att undvika direkt exponering. 13 ml stopplösning: 0,46 M svavelsyra. 5.2 FÖRBEREDELSE, FÖRVARING OCH ÅTERANVÄNDNING AV SATSENS DELAR Dako Insulin satsformat räcker till testning av upp till 86 patientprover. För att satsen ska fungera optimalt är det viktigt att alla utspädda och oanvända delar förvaras enligt nedanstående instruktioner Mikrobrunnar belagda med monoklonal antikropp - Öppna plattans påse genom att klippa längs förslutningen. Bryt av det antal mikrobrunnsstrips som behövs och placera dem i ramen. Använd endast hela strips. Placera oanvända mikrobrunnsstrips i den förseglingsbara plastfickan med torkmedlet, försegla noggrant fickan och förvara vid 2 8 ºC. Mikrobrunnar kan användas i upp till 8 veckor efter öppnandet under förutsättning att de förvaras på detta sätt Kalibrator 1 - Bruksfärdig. Förvara oanvänd kalibrator 1 i 2-8 C. Kalibrator 1 kan användas i upp till 8 veckor i 2-8 C efter öppnandet under förutsättning att den förvaras på detta sätt Kalibratorer 2 till 5 - / / / Rekonstituera de lyofiliserade kalibratorerna med 1 ml färskt avjoniserat eller destillerat vatten. Kassera proppen efter rekonstitution. Låt stå i minuter i rumstemperatur och blanda försiktigt före användning. Dela i lika delar och förvara rekonstituerade kalibratorer i 2-8 C i upp till 2 veckor eller i 20 C i upp till 8 veckor med högst 3 frysnings-/upptiningscykler. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 4/16

5 5.2.4 Konjugatkoncentrat och konjugatspädningsvätska - / Späd konjugatkoncentratet (2,5 ml) genom att tillsätta konjugatspädningsvätskan (10 ml). Detta räcker till 96 mikrobrunnar. Blanda försiktigt före användning. Förvara rekonstituerat konjugat i 2-8 C i upp till 8 veckor Tvättbuffertkoncentrat - Levereras som ett 15x koncentrat. Bered bruksfärdig tvättbuffert genom att tillsätta 1 del tvättbuffertkoncentrat till 14 delar färskt avjoniserat eller destillerat vatten. För 96 mikrobrunnar späds 28 ml tvättbuffertkoncentrat med 392 ml avjoniserat eller destillerat vatten för att ge en total volym av 420 ml. Förvara kvarvarande koncentrat i 2-8 C. Förvaring efter spädning i 2-8 C i upp till 8 veckor Substrat - Bruksfärdigt. Förvara oanvänt substrat i 2-8 C och skydda mot ljus Stopplösning - Bruksfärdig. Förvara oanvänd stopplösning i 2-8 C. 6 YTTERLIGARE REAGENSER 6.1 REAGENSER Färskt avjoniserat eller destillerat vatten för rekonstitution av kalibratorer 1-5 och beredning av bruksfärdig tvättbuffert. 6.2 TILLBEHÖR Nedanstående produkter är avsedda för användning tillsammans med insulin. Kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören för vidare information. Diabetes Immunoassay Control Set (kod nr. S6247) är avsedd som trenivåkontroll för användning med diabetesimmunoassayer. 7 UTRUSTNING Följande utrustning krävs: Precisionspipetter och engångstoppar eller justerbara flerkanalspipetter som kan avge -0 L. V-formade reagenskärl. Timer. Rent, absorberande papper (på vilket mikrobrunnarna kan knackas torra). Mätcylinder 500 ml. Mikroplattblandare. För information om plattblandares lämplighet, kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören. Automatiserad plattvättare (tillval) eller lämplig utrustning för tvätt av åtta mikrobrunnsstrips (se avsnitt ). ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 5/16

6 Spektrofotometer eller EIA-plattsläsare kapabel att läsa en mikrobrunnsplatta med 8 mikrobrunnsstrips vid en absorbans av 450 nm med en referens om nm. (Tillval, avsnitt 10.3, Avläsning av testresultaten.) 8 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER - För in vitro-diagnostik. För professionella användare. 8.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER Stopplösningen är svavelsyra (0,46 mol/l). Undvik ögon- och hudkontakt genom att bära skyddskläder och ögonskydd Kliniska prov kan innehålla infektiösa agenser, t.ex. Hepatit B virus och HIV. Dessa bör behandlas som potentiellt infektiösa och hanteras därefter. Assayutrustningen måste underhållas och saneras i enlighet med tillverkarens instruktioner Säkerställ att skärsår, skrubbsår och hudskador är ordentligt skyddade och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika självinokulation eller nedstänkning av slemhinnor Som med alla produkter som kommer från biologiska källor måste korrekta procedurer användas vid hanteringen Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala och statliga föreskrifter Faktablad om materialsäkerhet finns tillgängliga för professionella användare på begäran. 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Delarna får ej användas efter det utgångsdatum som finns angivet på etiketterna. Blanda eller byt inte ut olika reagensbatcher/satser mot varandra Testerna kan påverkas negativt om reagenserna späds felaktigt, ändras eller lagras under andra förhållanden än de som anges i avsnitt 5, Undvik kontaminering av reagenser Säkerställ att ingen korskontaminering sker mellan mikrobrunnarna på alla nivåer i testet. Det är viktigt att den enzymkonjugerade monoklonala antikroppen inte kontaminerar andra reagenser eller utrustning. Reservera en separat pipett för tillredning av konjugat och undvik att vidröra eller stänka ned mikrobrunnens kant med konjugat. Konjugat som får torka på mikrobrunnens kant kan påverka testet negativt Manuell eller automatisk tvättutrustning måste vara fri från mikrobiell kontaminering, vara riktigt kalibrerad och underhållen i enlighet med tillverkarens instruktioner Mikrobrunnar får inte återanvändas Använd inte substrat som visar en blå färgning innan det tillsätts till mikrobrunnarna Skydda substratet mot ljus Prov bör köras dubbelt tills laboratoriet är fullständigt insatt i analysen Testresultaten bör tolkas tillsammans med tillgänglig information från epidemiologiska studier, klinisk utvärdering av patienten och andra diagnostiska procedurer. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 6/16

7 9 PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE AV PROV Dako Insulin har utformats för användning med humant serum och plasma. 9.1 SERUM Ta blodprov genom venpunktion i rör utan tillsatser, låt stelna och separera serumet från cellerna genom centrifugering. Förvara prov i upp till 3 dagar i 2-8 C eller i upp till 28 dagar i 20 C. Dela i lika delar, om så behövs, för att undvika upprepad frysning och upptining av prov. Tina inte upp frysta prover genom att värma till mer än rumstemperatur. 9.2 PLASMA Ta blodprov genom venpunktion i rör innehållande heparin eller EDTA som antikoagulant. Centrifugera, separera plasman och förvara prov i upp till 3 dagar i 2-8 C eller i upp till 28 dagar i 20 C. Dela i lika delar, om så behövs, för att undvika upprepad frysning och upptining av prov. Tina inte upp frysta prover genom att värma till mer än rumstemperatur. 10 TESTPROCEDUR SE AVSNITT 8.2 TEKNISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN TESTPROCEDUREN UTFÖRS ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR Säkerställ att alla reaktionstider inom en körning är de samma genom att tillsätta reagenser inom samma tidssekvens Pipettera endast så mycket vätska som behövs i reagenskärlet för att testet ska inkludera erfordrad dödvolym. Häll inte tillbaka överbliven reagens i flaskorna efter användning ASSAYPROCEDUR ANM.: För assayproceduren fordras en mikrotiterplattsblandare. För information om blandares lämplighet, kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören Tillsats av kalibrator, prov och kontroll Placera erfordrat antal mikrotiterstrips i mikrobrunnshållaren, i enlighet med det antal bestämningar som krävs. Pipettera µl kalibrator, prov eller kontroll i mikrobrunnarna. Dubbla mikrobrunnar bör användas för kalibratorerna. Positionen för varje patientprov på mikrobrunnsplattan måste registreras Tillsats av konjugat Efter tillsats av alla kalibratorer, prover eller kontroller, tillsätt 100 µl assaybuffert till varje mikrobrunn. Undvik korskontaminering mellan mikrobrunnar Första inkubationen Inkubera mikrobrunnsplattan på plattblandaren i C i 60 minuter. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 7/16

8 Tvättning av mikrobrunnar Mikrobrunnarna ska tvättas med nyligen beredd, bruksfärdig tvättbuffert (se avsnitt 5.2.6). Tvättekniken är kritisk för testets resultat och bör utföras så att man försäkrar sig om komplett fyllning (med minst 0 µl bruksfärdig tvättbuffert) och tömning av mikrobrunnarna. Tre tvättcykler krävs, antingen med automatiska eller manuella tvättekniker. Manuell tvättning Om mikrobrunnarna tvättas manuellt, ska deras innehåll aspireras eller skakas ut. Använd ny tvättbuffert och se till att mikrobrunnarna fylls och töms helt. Mellan varje tvättsteg ska all kvarvarande tvättbuffert avlägsnas genom att knacka de upp- och nedvända mikrobrunnarna på ett rent, absorberande papper. Upprepa denna procedur två gånger genom att rotera plattan efter varje tvätt för att börja i motsatt riktning (totalt 3 tvättar). Manuell tvättning förbättras ytterligare om tvättbufferten överförs i en vinkel så att en virvel bildas i mikrobrunnarna. Efter den slutliga tvätten skall plattorna vändas upp och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvättbufferten. Automatisk tvättning Automatiska tvättmaskiner skall programmeras att genomföra 3 tvättcykler. Blötläggning är ej nödvändig. Tvättmaskinen måste vara korrekt kalibrerad för att säkerställa att mikrobrunnarna blir fullständigt fyllda och tömda mellan var tvätt. Efter den sista tvättningen skall plattan vändas upp och ned och knackas på absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av tvättbufferten Tillsats av substrat och andra inkubationen Tillsätt 100 µl substratlösning till varje mikrobrunn. Inkubera mikrotiterplattan på plattblandaren i C med skakning i 10 minuter. ANM.: Om en plattläsare med maximal absorbans av 2,2 AU används, minska substratinkubationstiden till 7 minuter Stoppa reaktionen Tillsätt 100 µl stopplösning till varje mikrobrunn, med samma tidsintervall mellan varje strip (se avsnitt ). Säkerställ grundlig blandning i mikrobrunnarna AVLÄSNING AV TESTRESULTATEN Fotometrisk avläsning Plattan måste avläsas fotometriskt inom 30 minuter efter tillsats av stopplösningen. Skydda plattan mot ljus tills den är färdig att avläsas. Blanda innehållet i mikrobrunnarna och avläs absorbansen i varje mikrobrunn med hjälp av en lämplig spektrofotometer eller EIA-plattsläsare, inställd på 450 nm. Se före avläsningen till att mikrobrunnarnas bottnar är rena och att ingen främmande materia finns i dem. Mätaren skall nollställas på luft (d.v.s. utan platta i hållaren) innan plattan skannas. Alternativt och om spektrofotometern eller EIA-plattläsaren medger användning av en referensvåglängd (vid 620 till 650 nm), kan dubbel våglängdsavläsning göras, vilket kommer att eliminera potentiell interferens orsakad av avvikelser, som t.ex. smuts eller märken på mikrobrunnens optiska yta. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 8/16

9 10.4 SAMMANFATTNING AV DAKO INSULIN ASSAYPROCEDUR Se till att samtliga reagenser har rumstemperatur (15-30 C) före användning. Tillsätt µl prov eller kalibrator Tillsätt 100 µl konjugat Inkubera i 60 minuter med skakning i C Tvätta (x3) Tillsätt 100 µl substrat Inkubera i 10 minuter med skakning i C Tillsätt 100 µl stopplösning Avläs absorbansen vid 450 nm 11 BERÄKNING OCH RESULTAT Patientprovsresultat uppskattas från en kalibreringskurva som görs antingen manuellt eller automatiskt av datorn AUTOMATISK BERÄKNING Se plattläsarhandboken. Markera den absorbans som uppnåtts mot koncentrationen av insulin i kalibratorerna. En logistikkurva med fyra parametrar rekommenderas för upprättandet av kalibreringskurvan från vilken patientprovsresultaten uppskattas. På grund av denna logistikkurvas natur kan det bli nödvändigt att ange värdet för nollkalibratorn som 0,001. Detta säkerställer att kurvan går igenom alla datapunkter. För vidare information kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören MANUELL BERÄKNING Resultat kan beräknas manuellt med hjälp av diagrampapper. Markera koncentrationen av insulin på en linjär skala på x-axeln och absorbansen på en linjär skala på y-axeln. Gör kalibreringskurvan och använd denna för att bestämma koncentrationen av insulin i patientprover. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 9/16

10 Absorbance (Au) 11.3 TYPISK KALIBRERINGSKURVA Konc. (µiu/ml) Anm.: Detta diagram är endast avsett för illustration och får inte användas för bestämning av resultat UTSPÄDNING AV PROV MED HÖG KONCENTRATION Prover med koncentrationer av insulin som förväntas vara högre än toppkalibratorn bör spädas 1 till 4 (v/v) med kalibrator 1 innan assayen utförs. 12 BEGRÄNSNINGAR 12.1 INTERFERENSER Externa kliniska utvärderingar indikerar att prov som innehåller höga koncentrationer av lipid eller bilirubin inte interfererar i Dako Insulin-assayen. Ingen interferens från reumatoid faktor eller humana anti-musantikroppar (HAMA) upptäcktes HEMOLYS Renad hemoglobin upp till 50 µg/ml har visat sig inte interferera. Starkt hemolysa prover bör inte användas eftersom lägre assayvärden kan resultera från enzymatisk degradering av insulin "HIGH DOSE HOOK"-EFFEKTEN I tvåsidiga immunoassaysystem kan responskurvan invertera förekomsten av extremt höga analytkoncentrationer. I Dako Insulin-assayen kommer prov med insulinnivåer högre än toppkalibratorn, upp till 100,000 µlu/ml, att ge en absorbans som är större än toppkalibratorn. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 10/16

11 Frekvens 12.4 SERUM OCH PLASMA Både serum och plasma kan användas. Under klinisk utvärdering hittades ingen kliniskt betydande skillnad i mätt insulin mellan matchade serum- och plasmaprov. Både heparin och EDTA-antikoagulanter kan användas PROINSULINKORSREAKTIVITET Proinsulinutsöndrande tumörer upptäcks eventuellt inte då Dako Insulin inte uppvisar någon större korsreaktivitet med proinsulin FORENSISKA TILLÄMPNINGAR Dako Insulin-assay är inte avsedd för forensisk användning och har inte validerats med obduktionsprov. 13 FÖRVÄNTADE VÄRDEN Varje laboratorium bör upprätta sina egna referensintervaller. Referensintervaller kan skilja sig avsevärt mellan metoder. Använd inte referensintervaller som upprättats för andra metoder. Alla uppgifter i detta avsnitt har inhämtats under oberoende kliniska utvärderingar av Dako Insulin-assay med hjälp av serumprov. Resultaten uttrycks i internationella och S.I.-enheter REFERENSINTERVALL 79 friska subjekt testades och referensintervallet befanns vara 1,8-14,3 µlu/ml (11-86 pmol/l) (95 % konfidensintervall) DIABETISK VÄRDESKALA Figur 2 visar ett histogram över frekvens och värdeskala som erhölls då 1 patienter med diabetes typ 1 testades i Dako Insulin. Figur 2: Histogram över frekvens av insulin hos patienter med diabetes typ >40 Insulin (uiu/ml) ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 11/16

12 14 PRESTANDAEGENSKAPER De data som presenteras i detta avsnitt har erhållits under oberoende kliniska utvärderingar och/eller vid Dako PRECISION Intra-assayprecision Tre grupper av patientprov som täckte assayens område testades 20 gånger var på en platta. Grupp n Medel SD (µlu/ml) Medel SD (pmol/l) CV (%) ,5 0, , ,8 3, , , , Inter-assayprecision Tre grupper av patientprov som täckte assayens område testades i 20 assayer för grupp 1 och 19 assayer för grupp 2 och 3. Grupp n Medel SD (µlu/ml) Medel SD (pmol/l) CV (%) ,7 0, , ,8 4, , , , Detektionsgräns (sensitivitet) Detektionsgränsen fastställdes i 2 assayer genom testning av 20 kopior av kalibrator 1. Det medelvärde som erhölls motsvarar en signal 2,5 standardavvikelser från medelsignalen av kalibratorn 1. Detektionsgräns: 0,5 µlu/ml (3 pmol/l) EXAKTHET Linjäritet Fyra patientprov med höga analytkoncentrationer späddes både med kalibrator 1 och ett motsvarande prov med låg analytkoncentration. ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 12/16

13 Prov Spädningsvätska Spädningsfaktor (%) Observerad/Förväntad (%) 1 Serum kal 1 2 Serum 3 Plasma 4 Plasma Återvinning Serum kal 1 Serum kal 1 plasma kal 1 plasma Två patientprover med låga analytkoncentrationer spetsades med olika koncentrationer av insulin och återvinningen beräknades som ett procenttal Korsreaktivitet Tillsatt insulin (µlu/ml) Återvinning (%) Grupp 1 Grupp ,7 Grupp ,3 Grupp Grupp 2 Grupp ,7 Grupp ,3 Grupp Assayens specificitet fastställdes genom att observera korsreaktion med strukturellt relaterade peptider och hormoner. Korsreaktiviteten (%) beräknades från mängden insulin och mängden korsreaktant som ger samma assaysignal ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 13/16

14 Analyt Intakt humant proinsulin (biosyntetiskt) delat proinsulin des delat proinsulin delat proinsulin des delat proinsulin Humant C-peptid Korsreaktivitet (%) 0,3 0,3 0, * * C-peptid vid en koncentration av 5000 pmol/l var under insulinassayens detektionsgräns Korsreaktivitet med icke-humant insulin Assayens specificitet för insulin från andra arter fastställdes. Korsreaktiviteten (%) beräknades från mängden humant insulin och mängden icke-humant insulin som ger samma assaysignal. Bovint insulin Svininsulin Råttinsulin Musinsulin Arter Korsreaktivitet (%) Obetydlig Obetydlig ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 14/16

15 15 REFERENSER 1. Clark PMS & Hales CN (1991) Assay of insulin. In J C Pickup and G. Williams eds. Textbook of Diabetes, Vol 1, Blackwell Scientific Publications. 2. Clark PMS and Hales CN (1994) How to measure plasma insulin. Diabetes/Metabolism Reviews, 10: Andersen L, Dinesen B, Jørgensen PN, Poulsen F and Røder ME (1993) Enzyme immunoassay for intact human insulin in serum or plasma. Clinical Chemistry 38: Vølund A (1993) Conversion of insulin units to SI units. American Journal of Clinical Nutrition 58: Förklaring av symboler Produktkod och katalognummer Medicinsk apparat för in vitrodiagnostik Läs bruksanvisningen Tillsätt vatten Batchkod Använd före Temperaturbegränsningar Tillverkare Innehållet tillräckligt för <N> tester ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 15/16

16 TEKNISKA RÅD OCH KUNDSERVICE För frågor kontakta det lokala dotterbolaget till Dako eller distributören. Tillverkad av: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Danmark Tel Fax ( ) K6219/SE/CKJ/ s. 16/16

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

SAMMANDRAG OCH FÖRKLARING

SAMMANDRAG OCH FÖRKLARING Ba En enzymatisk immunanalys (immunoassay) för kvantifiering av Ba-fragmentet i faktor B, som är en indikator på aktiveringen av den alternativa komplementvägen, i humant urin, plasma och serum Reagens,

Läs mer

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 ENZYMANALYS (EIA) FÖR DETEKTION OCH NIVÅBESTÄMNING AV ANTIKROPP MOT HEPATIT B YTANTIGEN (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER HUMAN PLASMA IVD Tillverkarens kvalitetskontroll

Läs mer

BAP. MicroVue BAP EIA Sammanfattning SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

BAP. MicroVue BAP EIA Sammanfattning SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE BAP Enzymimmunoanalys för kvantitering av benspecifikt alkaliskt fosfatas (BAP) i mänskligt serum MicroVue BAP EIA Sammanfattning Reagent och Prov Förberedelse Späd 10X Tvättlösningskoncentrat 1:10 med

Läs mer

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen För användning på Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr: 05015278001) och Applied BioSystems

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Biokemisk analys och separationsteknik VT08

Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Rening, inmärkning, analys av affinitetsliganden Z inför detektion av IgG Institutionen för Bioteknologi Kungliga Tekniska Högskolan Jesper Gantelius Marcus

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET HEp-2000 FLUORESCERANDE ANA-Ro TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Utvärdering av oralt glukostoleranstest för diagnosticering av insulinresistens hos häst

Utvärdering av oralt glukostoleranstest för diagnosticering av insulinresistens hos häst Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för Kliniska vetenskaper Utvärdering av oralt glukostoleranstest för diagnosticering av insulinresistens hos häst Moa Berggren Uppsala

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet

Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Biomedicinsk vetenskap II för receptarier VT 2011 maria.liljeqvist@molbiol.umu.se sofie.ekestubbe@molbiol.umu.se christopher.andersson@molbiol.umu.se

Läs mer

Bruksanvisning Svensk version

Bruksanvisning Svensk version 2 Innehåll 1 BESKRIVNING AV ENHETEN 3 2 INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING 4 3 KONTRAINDIKATIONER 4 4 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 4 4.1 Varningar 4 4.2 Försiktighetsåtgärder 4 5 BIVERKNINGAR 4 6 FÖRBEREDELSER

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer