Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri"

Transkript

1 Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

2 Introduktion Bakgrunden till laboration 4 är att bekanta sig med spektrofotometri (anpassad till mikroplattor) samt att utöva seriespädning och att träna på pipettering. Principen vid användning av en spektrofotometer (se bilaga 1) inhämtas vid laborationstillfället genom att läsa manualen för spektrofotometern (Multiscan plus). Syftet med laborationen är att bestämma koncentrationen av en lösning KMnO4. Detta görs med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometrisk avläsning. Därefter beräknas koncentrationen med hjälp av en standardkurva baserad på mätdata av en känd standardlösning där den linjära regressionen visas. Material & Metod Materialet som användes vid laborationen var KMnO4 standardlösning med känd koncentration 10 mm och KMnO4 lösning med okänd koncentration. Först gjordes en riskbedömning på kaliumpermanganat, KMnO4 innan laborationen startade. En första seriespädning gjordes (i 6 brunnar) av standardlösningen (10 mm KMnO4). Detta gjordes i en mikroplatta med 96 brunnar och flat botten. Seriespädning utfördes genom att 100 µl avjoniserat vatten tillsattes i de 6 brunnarna. Sedan togs 100 µl av standardlösningen och tillsattes i den första brunnen. 100 µl av blandningen i den första brunnen överfördes till brunn nr 2. Denna procedur upprepades till resten av brunnarna. Seriespädningarna avlästes i spektrofotometern (Multiscan plus, labsystems, Helsinki, Finland) med våglängden 540 nm. Detta gjordes för att identifiera det koncentrationsintervall som lämpade sig för att använda i en standardkurva. De två absorbansvärdena för de brunnarna med högst koncentration bedömdes osäkra och därför gjordes en ny seriespädning med fler spädningssteg. Denna gång gjordes seriespädningen på 10 st brunnar i triplikat med standardlösningen. Samtidigt mättes en okänd lösning (i ena fallet med spädningen 1:2 och i det andra fallet 1:4) upp i 5 brunnar. Därefter avlästes de nya absorbansvärdena i spektrofotometern. 2

3 Resultat Tabell 1. Absorbansvärden för olika koncentrationer av KMnO 4 standardlösningen vid våglängden 540 nm, serie 1. Koncentration Abs Abs Abs (mm) 540 nm Medelvärde 2,500 1,228 1,226 1,222 1,225 1,250 0,647 0,655 0,643 0,648 0,625 0,345 0,341 0,347 0,344 0,313 0,200 0,192 0,199 0,197 0,156 0,115 0,114 0,114 0,114 0,078 0,084 0,073 0,078 0,078 0,078 0,061 0,064 0,055 0,060 0,039 0,053 0,048 0,052 0,051 Tabell 2. Mätvärden för seriespädning av standardlösningen (10 mm KMnO4) vid våglängden 540 nm, serie 2. Standarslösning Konc. (mm) Abs. Abs. Abs. Medelvärde 2,500 1,282 1,255 1,263 1,267 1,250 0,645 0,644 0,656 0,648 0,625 0,366 0,363 0,352 0,360 0,313 0,201 0,192 0,210 0,201 0,156 0,125 0,118 0,131 0,125 0,078 0,055 0,080 0,094 0,076 0,039 0,083 0,051 0,069 0,068 0,020 0,056 0,048 0,063 0,056 Tabell 3. Absorbansvärden på okänt prov med spädning 1:2. Beräknad koncentration avser ospätt prov. Abs Konc (mm) 0,719 2,846 0,693 2,737 0,725 2,871 0,724 2,867 0,709 2,804 Medelvärde 2,825 Stdav 0,05 3

4 Tabell 4. Mätvärden på okänt prov (spädning 1:4). Observera: koncentration avser ospätt prov. Okänt prov Abs Konc. 0,389 2,809 0,386 2,785 0,376 2,703 0,385 2,777 0,382 2,752 Medelvärde 0,384 2,765 Stdav 0,040 1,4 Absorbansen 540 nm 1,2 1,0 y = 0,478x + 0,0388 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Konc. (mm) 3,0 Figur 1. Standardkurva för standarlösning KMnO4 med linjär trendlinje och ekvation till tabell 1. 4

5 1,4 1,2 y = 0,4875x + 0, Absorbans 540 nm 0,8 0,6 0,4 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 Konc. mm Figur 2. Standardkurva för standarlösning KMnO4 med linjär trendlinje och ekvation till tabell 2. Formeln som användes vid beräknandet av den okända koncentrationen var ekvationen som skapades utifrån de linjära trendlinjer som baserades på standardkurvorna (se figur 1 respektive 2). Resultaten utifrån de två olika spädningarna (se tabell 3 samt 4) blev 2,83 mm respektive 2,77 mm. Diskussion Resultaten på koncentrationen av den okända lösningen vi fick blev 2,83 mm respektive 2,77 mm. Dessa två skiljer sig aningen ifrån varandra. Vi bedömer skillnaden som obetydlig. Skillnaderna skulle kunna bero på den mänskliga faktorn. I Johannas mätserie var det ett värde (brunn C8) som blev märkligt lågt se tabell 2, standardlösning 1. Detta påverkar självklart medelvärdet för den spädningen och därmed även standardkurvans ekvation. Våra R2 värden på standardkurvan blev 0,9995 respektive 0,9998. Vilket visar att punkterna i de båda diagrammen har ett väldigt bra linjärt samband. Därmed drar vi slutsatsen att värdet på våra koncentrationer av den okända lösningen borde vara tillförlitliga. 5

6 Som felkälla kan även pipetteringen räknas (mänskliga faktorn) då spektrofotometrin ej visar samma absorbans för samma koncentrations värden, vilket det borde göra. Detta var dock ingenting som i större grad påverkade resultaten då ett genomsnittligt värde användes för standardkurvan. Referenser 1 Bild, bilaga 1: 2 Riskbedömning, pärm vid laborationssalarna, Umeå Universitet Bilaga 1 Figur 1. Principskiss Spektrofotometer (1) 6

7 Bilaga 2 Riskbedömning av KMnO4 (2) På vilket sätt är kemikalien farlig? Kemikalien klassas som farlig produkt. Den är hälsoskadlig och oxiderande. Anses som ett starkt oxidationsmedel och man bör därför undvika kontakt med reduktionsmedel. Farosymbolen är O+X. Kemikalien är farlig vid förtäring och risk för allvarlig ögonskada finns vid kontakt. Kemikalien är brandfarlig i kontakt med brännbara ämnen. Hantering av kemikalien/ skyddsutrustning? Ögonskydd och skyddshandskar ska användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Dammfilter kan behövas. Skyddsåtgärder Arbete ska utföras i dragskåp eller ventilerade utrymmen. Håll locket stängt och undvik att kemikalien kommer i kontakt med luft. Vid inandning av kemikalien ska frisk luft, vila och värme tillämpas. Skölj näsa/mun/svalg och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska kläder (som utsatts för kemikalien) tas av och huden tvättas med tvål och vatten. Vid ögonstänk ska ögonen genast sköljas med vatten (minst 15 min), håll ögonen vidöppna och uppsök läkare. Vid förtäring ska kräkning undvikas. Drick vatten/mjölk/grädde och uppsök läkare. Avfallshantering Sopa försiktigt ihop kemikalien och samla upp den. Gör rent med vatten. 7

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer