Klarar alla barn skolans mål?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klarar alla barn skolans mål?"

Transkript

1 Klarar alla barn skolans mål? /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

2 Gillbergcentrum

3 Barn och ungdomscentrum i Mariestad

4 Kan alla barn klara skolans mål? Många elever, särskilt på högstadiet, upplever skolan som en plåga då de inte klarar att möta de uppställda betygskraven Det handlar om en stor grupp elever; ungefär procent av en årskull har en svagare teoretisk begåvning och ungefär 5 procent har stora koncentrationsproblem. För en betydande andel sammanfaller svårigheterna Artikel DN Debatt 10 augusti, 2014

5 Kan alla barn klara skolans mål? Vi ställer också frågan hur kraven när det gäller förmågor som att planera, analysera och reflektera är anpassade efter barns kognitiva utvecklingsnivå Enligt vad vi kunnat få fram finns ingen sådan analys genomförd av Skolverket. Tyvärr tycks denna fråga inte vara av skolpolitiskt intresse Artikel DN Debatt 10 augusti, 2014

6 Kan alla barn klara skolans mål? Vi ser också att för de mer praktiskt begåvade eleverna har skolsituationen försvårats; ökade krav på teoretiska och exekutiva förmågor krävs också för att få godkända betyg i till exempel idrott och musik Artikel DN Debatt 10 augusti, 2014

7 Kan alla barn klara skolans mål? Vi frågor oss vilken teoretisk begåvning som outsagt krävs och är en förutsättning för att klara skolans uppsatta mål/krav Artikel DN Debatt 10 augusti, 2014

8 Kan alla barn klara skolans mål? Det är rimligt att fråga sig om denna skillnad mellan många elevers grundförutsättningar och skolans krav kan ligga bakom och ofta vara en orsak till psykisk ohälsa bland barn och unga Kan det vara rätt att ställa upp generella mål för alla barn som garanterar att ungefär 15 procent från början är dömda att aldrig uppnå dem? Artikel DN Debatt 10 augusti, 2014

9 Generell kognitiv funktion mätt med IQ Svår utveckl. störning Lindrig utveckl. störning g som kan ha lindrig utveckl.störn. Svag begåvn. IQ<50 IQ IQ IQ 100 Illustration utgående från en teckning av psykolog Ingrid Adolfsson

10 DSM-5 Intellektuell funktionsnedsättning ersätter termen utvecklingsstörning Brister i intellektuell funktion enligt IQ test och enligt klinisk bedömning IQ understigande 70+5 Adaptivt kriterium, vardagsfungerande, avgör svårighetsgraden - och behovet av stöd Barn med utvecklingsstörning har rätt till det pedagogiska stöd som ges inom särskolan

11 Lätt utvecklingstörning en svår diagnos att ställa Ibland uppmärksammas inte problem förrän barnet börjat skolan I skolåldern märks inlärningssvårigheter i teoretiska ämnen Svårare ju mer de teoretiska kraven ökar Barnet är inte riktigt i nivå med jämnårigas intressen/ aktiviteter i lekar, spel, samtal Om inte svårigheterna uppmärksammas risk för överkrav och oförståelse från omgivningen och nedsatt självkänsla hos barnet

12 Svag begåvning Normalt, men inte problemfritt (Adolfsson och medarb. 2002) Ca 13-14% har en teoretisk begåvning i IQ-intervallet Tillhör den vida normalvariationen, innebär ingen diagnos Betydelse för skolresultat? Hur blir det när svagbegåvning föreligger samtidigt som koncentrationssvårigheter Hur är skolans mål/kunskapskrav satta? Klarar eleven med svag begåvning de uppsatta kraven?

13 Koncentrationssvårigheter/ADHD Teckning: psykolog Ingrid Adolfsson, Karol.univ.sjh/ Huddinge

14 Vid ADHD - Problem med exekutiva funktioner Ger svårigheter att: planera, organisera, prioritera styra uppmärksamheten arbeta mot ett mål - uthållighet/motivation bedöma tiden/känslan för tid vara flexibel i tanken komma ihåg instruktioner arbetsminne hantera frustration/modulera känslor klara impulskontroll/självreglering

15 ADHD - Exekutiva funktioner nedsatta Illustration till hur situationen är för många barn/ ungdomar med ADHD Vi försöker träna barnen i att engagera sig i sin egen återupplivning

16 Fidgety Phil, 1845

17 ADHD - inte vilka bokstäver som helst A D H D Allvar Diagnos Hjälpen ska ges med ett Habiliteringsperspektiv Didaktik (ffa skolålder)

18

19 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Vanligt Förbises lätt Varierande symtompresentation Viktigt att känna igen ADHD då bilden inte alltid presenteras med kärnsymtomen

20 ADHD - risker Att underprestera relaterat till sin begåvning - i skolan Du kan bara du vill Risker relaterade till impulsivitet och bristande förmåga att se konsekvenser Att söka sig till droger självmedicinering

21 Bok om ADHD, om kriminalvårdsprojektet på Norrtäljeanstalten och 3 intervjuer med personer som deltagit i projektet, författare Annika Brar

22 Barn med dubbla risker Barn som lever i en socialt ogynnsam miljö har ökad sannolikhat att också ha egna utvecklingsneurologiska funktionsproblem Dubbla risker Hög ärftlighet när det gäller olika former av kognitiva funktionsnedsättningar Kognitiva svårigheter hos vuxna hur påverkas vardagslivet? - ekonomi, arbete, relationer Av största vikt att barnet får hjälp utifrån båda dessa aspekter

23 Några procentsiffror - förekomst - skolålder Intellektuell funktionsnedsättning ca1.5 till närmare 2% ADHD ca 5% Autismspektrumtillstånd drygt 1% Språkstörning/dyslexi ca 5% Tics/Tourettes syndrom ca1% Depression/irritabilitet/ångest 2-5% Överlappningar mycket vanligt ESSENCE - 10% av skolbarn

24 ESSENCE Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (Gillberg 2010) Tidiga symtom/kombinationer av symtom som medför behov av klinisk bedömning I tidigt skede inte alltid solklart om kriterier för specifik diagnos uppfylls ESSENCE är ingen diagnosterm, men sammanfattar problemområden för en stor grupp

25 f Utvecklingsneurologi/neuropsykiatri Olika funktionsproblem är tätt sammanvävda Team för utredning/insatser/uppföljning behöver vara anpassade till det Våra befintliga organisationer tar ej tillräcklig hänsyn till detta

26 Koncentrations-/inlärningsproblem hos skolbarn En studie i en Stockholmskommun Formulär till lärare och till föräldrar för att fånga koncentrations-/ och inlärningsproblem hos barn i årskurs barn av nära 600 barn hade en symtomgrad som indikerade problem 144 barn kunde få ett begåvningstest (WISC-III) Intervjuer avseende koncentrationsproblem/adhd (Ek och medarb. 2004)

27 Koncentrations-/inlärningsproblem hos skolbarn Två huvudgrupper framträdde: - En grupp med svag begåvning - En grupp med koncentrationsproblem

28 Uppföljning i årskurs 9 En uppföljning gjordes i årskurs 9 av barnen som uppvisat koncentrations - och inlärningsproblem i årskurs 4 Uppföljning gjordes avseende betyg - En grupp som hade en svag teoretisk begåvning -En grupp med begåvning i genomsnittet. Men med koncentrationsproblem/beteendeproblem/adhd (Ek och medarb.2010)

29 Uppföljning av barn med ADHD och med inlärningsproblem slutbetyg i årskurs 9 Maximalt betyg som gick att få i årskurs 9= ämnen, G=10, VG=15, MVG=20 Jämförelse mellan tre grupper elever för vilka betyg kunde granskas: ADHD, 39 elever, medelbetyg 147 Andra inlärningsproblem, 80 elever, medelbetyg 159 Övriga, jämförelsegrupp, 417 elever, medelbetyg 216

30 Uppföljning av barn med ADHD och med inlärningsproblem slutbetyg i årskurs 9 Grupperna med ADHD och med inlärningsproblem hade signifikant lägre medelbetyg i årskurs 9 jfm jämförelsegruppen Andelar som nådde målen för att komma in på gymnasiet: 72%, 68% and 92% i av eleverna med ADHD, inlärningsproblem och i jämförelsegruppen

31 En uppföljning i årskurs 9 av elever med svag teoretisk begåvning i årskurs 4 Av nära 600 elever i årskurs 4 i den aktuella kommunen hade 144 testats med begåvningstest då de hade rapporterade inlärnings- och koncentrationsproblem Uppföljning avseende betyg i årskurs 9 83 IQ: > IQ: 70-84

32 Betyg i årskurs 9, för barn med koncentrations- och inlärningsproblem, relaterat till begåvningsnivå IQ Svag begåvning pojkar IK>84 Genomsnittl. begåvn. flickor Total *(p< 0.005) Det genomsnittliga meritvärdet för dem som gick ut årskurs 9 vårterminen 2009 i Sverige var 208,8

33 Slutsats ADHD medför risk för att elever underpresterar i skolan, i relation till sin begåvning Elever med koncentrationsproblem behöver ökat stöd, ett stöd för tanken Svagbegåvade elever behöver anpassad undervisning för att lyckas efter sin förutsättningar Två viktiga grupper som behöver uppmärksammas

34 Vardagsfungerande hos elever med lindrig utvecklingsstörning och elever med ADHD 33 elever med lindrig intellektuell funktionsnedsätttning 27elever med ADHD ABAS (Adaptive Behaviour Assessment System) besvarades av lärare Gruppen med ADHD lägre adaptiv förmåga än gruppen med lindrig utvecklingsstörning (Lindblad och medarb 2013)

35 Planerat projekt i VG regionen: Kan alla barn klara skolans mål? Två kommuner Elever i årskurs 6 Kognitiv bedömning, av psykolog Lärarinformation Måluppfyllelse VT i årskurs 6 Projektet har stöd av SPSM

36 När/varför kartlägga/utreda När barnet behöver särskilda insatser/stöd För att förstå barnets problematik och graden av svårigheterna För att kunna ge ett så anpassat stöd som möjligt För att ge barnet bästa möjligheter till inlärning och fungerande utifrån sina förutsättningar För att undvika att barnet känner misslyckande och får negativ självkänsla För att veta om någon medicinsk faktor behöver utredas

37 Stöd/hjälp/insatser Att vuxna förstår barnets grundläggande svårigheter I många situationer ett stöd för tanken ledtrådar, påminnelser, hjälp vid övergångar/ förändringar, bild-/textstöd Hjälp at the point of performance i ögonblicket för utförandet Vid ADHD: möjlighet till medicinering som tillägg till pedagogiska insatser

38 Att tänka på Barn blir vuxna, vuxna har varit barn Samhället allt mer krävande avseende kognitiv kapacitet Begreppet psykisk ohälsa hur många har kognitiva svagheter i en sådan grupp?

39 Dags för ESSENCE team - samverkan När det gäller barn/ungdom: yrkespersoner från barnmedicin/ barnneurologi, barnpsykiatri och habilitering i ESSENCE teamet BVC, skola och vårdcentral, socialtjänst har nära samarbete med ESSENCE-teamet och remitterar dit när en närmare utredning behövs avseende barn och ungdomar med avvikelser i utveckling och beteende En ingång, en dörr som är öppen Samarbete med vuxenpsykiatri

40 Sammanfattningsvis Det handlar om många barn och ungdomar Vi vet mycket om olika typer av kognitiva svårigheter och om vilken hjälp som barnet behöver Vi måste känna igen svårigheterna även när de yttrar sig i beteende Vid problem behöver svårigheterna kartläggas/utredas och stöd/insatser/behandling ges Diagnos betyder genom kunskap Viktigt att också identifiera barnets styrkor/intressen Ett viktigt mål: att kunna genomföra sin skolgång med självkänslan i behåll

41 Tack till Alingsås!

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

I skolan behövs. flera perspektiv. på barnet

I skolan behövs. flera perspektiv. på barnet Del 3 Gunilla Guvå I en studie där elevhälsans professioner tillfrågades om vilken innebörd de gav begreppet elevhälsa var samtliga överens om att den i första hand innebar förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan IPD-rapport 2007:03 Specialpedagogiskt stöd i grundskolan omfattning, former och konsekvenser Joanna Giota Olof Lundborg Förord Under våren 2007 inledde Lärarnas Riksförbund och ledningsgruppen för UGUprojektet

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer