Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen."

Transkript

1 Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar: Verksamt i skolan och Verksamt i förskolan. Utgångspunkten är ökad förståelse och praktiska konkreta strategier för att förebygga och hantera utmaningar i vardagen i arbetet med barn, ungdomar och vuxna. För en del personer innebär vardagen stora utmaningar. Många av de situationer personal upplever svåra att hantera är kopplade till att kraven är högre än de förmågor och färdigheter individen besitter i stunden. Barn utvecklas i olika takt och som vuxna är variationen stor mellan olika personer. Att återkommande uppleva tillkortakommanden sätter sig på självförtroendet och kan i vissa situationer skapa stress som leder till olika reaktioner och olika handlingar. Kunskapen har ökat om hur vi kan förstå det som sker i vardagen och vad vi kan göra för att hantera svåra och utmanande situationer samt hur vi ska förebygga att de uppstår. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Vilka föreläser vi för? Förskolor, skolor och fritidshem, psykiatriska enheter, somatisk vård, habiliteringsverksamheter, socialtjänst, boenden, enheter för vuxenstuderande, trafikskolor och andra verksamheter. Några exempel på vanliga föreläsningar (se mer utförligt nedan): Utmaningar i förskolan Utmaningar i skolan, fritidshem och andra verksamheter Konsten att styra sig själv Lågaffektivt bemötande - att hantera och förebygga utagerande beteende Ett framgångsrikt arbete som resurspedagog att hantera och förebygga problemskapande beteenden Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vardag och utveckling Att förstå och arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Elever med neuropsykiatriska svårigheter vad gör vi och varför? Svårt med teoretiskt tänkande hur märks svårigheterna och hur kan vi stötta lärandet? Samtliga föreläsningar kan anpassas till verksamhetens målgrupp och vardag. Vi gör hela tiden nya föreläsningar fråga oss om du önskar någon specifik inriktning.

2 Blandat ur innehållet från olika föreläsningar: Hur kan vi förstå det som händer i vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden. Hur kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden? Vilka krav kan du ställa på individen? Vilka förhållningssätt och strategier är utvecklande och framgångsrika? Träning, hjälpmedel och anpassning - när ska man göra vad? Hur kan ett systematiskt arbetssätt gagna alla Hur kan du skapa fler positiva stunder för individen och samtidigt må bättre själv Några populära föreläsningar Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar) men kan kortas eller utökas till heldagar samt anpassas till olika grupper. Utmaningar i förskolan För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna? Så kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden Vilka krav kan du ställa på barn i olika situationer? Utvecklande och framgångsrika förhållningssätt och strategier Ett systematiskt arbetssätt som kan gagna alla, såväl barn som vuxna Hur kan du skapa fler positiva stunder för barnen och samtidigt må bättre själv? Lågaffektivt bemötande i förskolan Att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott För en del barn är vardagen i förskolan återkommande en utmaning. Konflikter och frustration kan uppstå i såväl rutinsituationer som samvaro och lek. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. För vissa barn stiger ilskan till en nivå där barnet förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser barn som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen? Frustration, ilska och självstyrning hur hör det ihop? Att förstå uppkomsten av utmanande situationer? Affektsmitta om affekter och behovet av att bevara sitt lugn Att hantera utbrott och utagerande beteenden vad du gör i varje steg? Vad säger lagen om tvångsanvändning? Relation, omvårdnad och de minsta barnen vad behöver du tänka på? Att analysera utmanande händelser med fokus på att de inte ska återkomma. En modell för ett systematiskt arbetssätt som underlättar det förebyggande arbetet och förståelsen av vilka anpassningar du behöver göra.

3 Lågaffektivt bemötande i skolan Att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar och misslyckanden. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Iblan stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser elever som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen? Frustration, ilska och självstyrning hur hör det ihop? Att förstå uppkomsten av utmanande situationer? Affektsmitta om affekter och behovet av att bevara sitt lugn Att hantera utbrott och utagerande beteenden vad du gör i varje steg? Vad säger lagen om tvångsanvändning? Relation och förståelse vad behöver du tänka på? Att analysera utmanande händelser med fokus på att de inte ska återkomma. En modell för ett systematiskt arbetssätt som underlättar det förebyggande arbetet och förståelsen av vilka anpassningar du behöver göra. Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare Samtal och kontakt med vårdnadshavare är en viktig del i verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Ofta fungerar det bra och känns lätt men ibland uppstår svårigheter i kommunikationen och synen på vad som behöver göras. Känslor av obehag och frustration är inte ovanliga. I svåra lägen är nödvändigt att finna en framkomlig väg tillsammans. Samtalet är ett viktigt verktyg men hur gör du för att det ska bli konstruktivt och leda framåt. Hur kan du se till att relationen till vårdnadshavaren inte spricker? Varför blir en del relationer så svåra och vad kan du göra för att skapa en positiv utveckling? Den ömtåliga relationen vad behöver du tänka på? Information och kommunikation i svåra lägen telefon, mejl och samtal. Att förstå och hantera känslor, såväl hos dig själv som hos andra Vad ska du tänka på inför, under och efter planerade möten med vårdnadshavare Kroppsspråk, gester och ordval fallgropar och framgångsfaktorer Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser hamnar oftare i problemskapande situationer än sina jämnåriga. Att anpassa vardagen i förhållande till den som har en funktionsnedsättning är nödvändigt. Men hur förstår vi varför det blir som det blir? Hur kan vi stötta dessa barn och ungdomar att nå längre och öka möjligheten till lärande, välmående och samvaro med andra. Adhd, autism och andra funktionsnedsättningar vad behöver du tänka på? Diagnosers möjligheter och begränsningar Utvecklingen av språk och tanke hör ihop hur stöttar vi bäst? Anpassning, träning och hjälpmedel när använder du vad? Hur kan du skapa fler utvecklande och positiva situationer för dessa barn och ungdomar?

4 Ett framgångsrikt arbete som resurspedagog i skolan Att hantera och förebygga problemskapande beteenden Många elever upplever återkommande misslyckanden i vardagliga skolsituationer. Det gäller såväl elever med som utan diagnoser. Som resurspedagog är det viktigt att förstå vad som leder till att utmaningarna blir så stora. I stunden behöver eleven/eleverna stöttning och det gäller att kunna avväga hur mycket hjälp som behövs. Målet är att så småningom klara av utmaningar alltmer på egen hand en process som går olika fort. Lärande och välmående ligger hela tiden i fokus och resurspedagogen har många gånger en helt avgörande betydelse för att vända en utmaning till en framgång. Att eleven upplever sig lyckas är helt nödvändigt för att tillgodogöra sig såväl undervisning som nya strategier för att hantera vardagliga utmaningar. Det finns alltmer kunskaper om vad som är viktigt för att lyckas i detta ofta svåra uppdrag. Hur kan du bättre förstå varför det blir som det blir i stunden? Adhd, autism och andra funktionsnedsättningar vad behöver du tänka på? Kritiska situationer i skolan hur kan du vara steget före? Bemötande och ett lyckat coachande förhållningssätt Att finna sin roll som resurspedagog Vad kännetecknar det goda samarbetet mellan dig och andra på skolan? Att underlätta för eleven och samtidigt må bättre själv Elever med neuropsykiatriska svårigheter vad gör vi och varför? Många pedagoger upplever att de inte har tillräcklig utbildning när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är osäkra på hur de ska förstå de svårigheter de ser. Lärarutbildningen innehåller endast lite specialpedagogik och även om man känner till diagnoserna och vet ungefär vad de innebär kan det vara svårt att se hur hjälpen ska utformas i den konkreta skolvardagen. Utbildningsdepartementet har också uppmärksammat detta och lagt förslag om hur kompetensen ska kunna förstärkas. För att hitta strategier som fungerar i klassrummet behövs kunskap om de underliggande svårigheterna som eleverna kan ha men också medvetenhet om vilka situationer under skoldagen, eller moment i arbetet, som kan vara särskilt utmanande. Alla individer är dessutom olika. Det som blir besvärligt för en elev kanske inte är det för en annan. Vad kan vara särskilt besvärligt i skolmiljön för elever med neuropsykiatriska svårigheter? Hur kan du identifiera dessa situationer? Vad är det för konkreta insatser som hjälper? Hur kan den tysta kunskap som finns hos erfarna pedagoger användas på ett systematiskt sätt? På vilket sätt kan du och kollegorna på skolan utveckla strategier för bemötande? Hur kan arbetssättet utvecklas för att ta till vara på kunskap som redan finns? Svårt med teoretiskt tänkande Hur märks svårigheterna och hur kan vi stötta lärandet? Kraven på förmågan att ta till sig teoretisk kunskap ökar i skolan och fokus på längre och mer teoretiska utbildningar är stor i samhället. En del har mycket lätt för att lära sig och andra har det betydligt svårare. Dessa svårigheter kan ofta ses redan i förskoleåldrarna men får större betydelse ju längre upp i skolan som eleven kommer. En del barn och

5 ungdomar har en lindrig funktionsnedsättning på detta område, som upptäcks sent under skolgången eftersom de kunnat dölja sina svårigheter. Andra har en intellektuell kapacitet som ligger inom det normala området, men där kraven successivt ändå blir för höga för dem. Att vi inte uppmärksammar svårigheter med teoretisk tänkande tillräckligt kan innebära att barn och ungdomar ställs inför överkrav under många år. Konsekvenserna kan bli stora för individen. Därför behöver vi bli bättre på att uppmärksamma elever med dessa svårigheter och använda oss av de strategier som kan hjälpa elevens lärande. Hur utvecklas barns förmåga till teoretiskt tänkande? Vad är abstrakt och teoretiskt? Språk och tanke hör ihop men hur? Elevens förutsättningar i förhållande till skolans krav Hur kan man anpassa undervisningen till elevens förutsättningar? Hur kan vi inom skolan bli bättre på att tidigt upptäcka dessa elever? Provivus drivs av grundarna Gunilla Carlsson Kendall och David Edfelt. Vi är båda psykologer och har arbetat tillsammans med utbildning, handledning och utvecklingsarbete sedan Provivus AB grundade vi Både Gunilla och David är författare till ett flertal publikationer, medlemmar i Sveriges psykologförbund och i ett psykolognätverk för lågaffektivt bemötande. Gunilla Carlsson Kendall är leg psykolog och arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bl a förskola och skola, psykiatri, socialtjänst, habilitering och barnmedicinsk verksamhet. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Tidigare var Gunilla verksam både som klinisk psykolog på Karolinska universitetssjukhuset och som skolpsykolog. David Edfelt är leg psykolog och arbetar med utbildning, handledning och utveckling av grupper och organisationer. Han handleder pedagoger, elevhälsoteam m fl i förskolor, skolor, fritidshem samt personal inom boenden och ledningsgrupper inom främst vård, skola och omsorg. David har under många år även arbetat med utvecklingsprocesser inom organisationer och grupper såväl inom kommuner, landsting och statliga verksamheter som privata företag och ideella organisationer. David arbetade tidigare som samordnare för 15 utredningsteam för barn och ungdomar på Karolinska universitetssjukhuset och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. David undervisar sedan 2007 på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Kontaktperson David Edfelt tel: epost: web: provivus.se

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Välkommen på fortbildning

Välkommen på fortbildning Välkommen på fortbildning Kursutbud vårterminen 2017 Varmt välkommen att anmäla dig. Alla utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar inom Stockholms stad. Hjälp oss gärna att sprida informationen

Läs mer

Lågaffek(vt bemötande i förskolan A8 hantera och förebygga stress och utbro8 genom lågaffek(vt bemötande i förskolan

Lågaffek(vt bemötande i förskolan A8 hantera och förebygga stress och utbro8 genom lågaffek(vt bemötande i förskolan Lågaffek(vt bemötande i förskolan A8 hantera och förebygga stress och utbro8 genom lågaffek(vt bemötande i förskolan 2018 David Edfelt, leg psykolog Handledning, utbildning & utveckling provivus.se Dagis

Läs mer

Utmaningar i förskolan A1 förebygga och hantera problemskapande beteenden

Utmaningar i förskolan A1 förebygga och hantera problemskapande beteenden Utmaningar i förskolan A1 förebygga och hantera problemskapande beteenden 2016 David Edfelt, leg psykolog Handledning, utbildning och utveckling provivus.se 2 Psykologi TIPSBANKEN är en portal för pedagogisk

Läs mer

Fortbildning våren 2017

Fortbildning våren 2017 Fortbildning våren 2017 Hej! Vi har fått en ny föreläsning kring musik som kommunikation och stimulans den 23 maj. ( Se nedan ) Det finns även platser kvar på vår utbildning i Ergonomi den 3 maj. Välkommna

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Så hanterar du utmanande beteenden och kaosartade situationer med elever med NPF Ta del av aktuell forskning och

Läs mer

Utmaningar. i pedagogiska verksamheter I handeln i september David Edfelt, leg psykolog. provivus.se

Utmaningar. i pedagogiska verksamheter I handeln i september David Edfelt, leg psykolog. provivus.se Utmaningar i pedagogiska verksamheter 201 David Edfelt, leg psykolog Handledning, utbildning och utveckling provivus.se 2 4 I handeln i september 201 6 Psykologi TIPSBANKEN är en portal för pedagogisk

Läs mer

Utmaningar i förskolan : Att förebygga problemskapande beteenden PDF LÄSA ladda ner

Utmaningar i förskolan : Att förebygga problemskapande beteenden PDF LÄSA ladda ner Utmaningar i förskolan : Att förebygga problemskapande beteenden PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: David Edfelt. För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTTERMINEN resurscentrum staffanstorps kommun

KURSKATALOG HÖSTTERMINEN resurscentrum staffanstorps kommun KURSKATALOG HÖSTTERMINEN 2017 resurscentrum staffanstorps kommun Vi på Resurscentrum erbjuder utbildningar inom olika områden. Den här kurskatalogen innehåller ett axplock av vad vi kan erbjuda, men vi

Läs mer

Vilka är ni? menti.com

Vilka är ni? menti.com Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola Rädda Barnen Författare Handledning Utbildning anton@rovasjogren.se 073-0301337 1 2 Böcker 3 Böcker 4 Vilka är ni? menti.com 43 59 81 Jag arbetar

Läs mer

Överblick. Vilka är ni? Carin Lindgren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog. Förkunskaper? Syfte med kvällen

Överblick. Vilka är ni? Carin Lindgren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog. Förkunskaper? Syfte med kvällen Överblick 20 mars Lågaffektivt bemötande Att förstå och hantera Erik och Carin 17 april Levla Förskolan Att utvärdera och förändra Systematiskt arbetssätt Erik och Carin 24 mar Workshop Egna exempel Eget

Läs mer

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande Innehåll idag 09.00 10.15 Lågaffektivt bemötande - Introduktion och principer 10.15 10.45 Paus 10.45 12.00 - Principer fortsatt 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.30 - Metoder för lågaffektivt bemötande 14.30

Läs mer

Sandra Degsell Telefon: E-post: Ann Lidbrink Telefon: E-post:

Sandra Degsell Telefon: E-post: Ann Lidbrink Telefon: E-post: Ann Lidbrink är förskolepsykolog och Sandra Degsell är specialpedagog. Du kan kontakta oss när det gäller barn eller barngrupper som väcker frågor, utmanar, oroar eller förbryllar. Det behöver inte vara

Läs mer

Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola Camilla Nyman och Ann-Britt Forsblom

Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola Camilla Nyman och Ann-Britt Forsblom Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola Camilla Nyman och Ann-Britt Forsblom Lågaffektivt bemötande i det dagliga mötet med barnen gör skillnad för både stora och små Leg.psykolog Bo Hejlskov

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material 2. Rova & Sjögren. Erik Rova leg. Psykolog.

Åhörarkopior.   psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material 2. Rova & Sjögren. Erik Rova leg. Psykolog. 2017-08-29 Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material 2 Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola/förskola Projekt Egen verksamhet Rova & Sjögren Skola och

Läs mer

Rova & Sjögren. Tider. Planering 2017/ Fritids och förskola. pedagogisk psykologi.se/material. Anton Sjögren leg.

Rova & Sjögren. Tider. Planering 2017/ Fritids och förskola. pedagogisk psykologi.se/material. Anton Sjögren leg. 2017-11-20 pedagogisk psykologi.se/material 2 Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola/förskola Rädda Barnen Traumautbildare Egen verksamhet Rova & Sjögren Elevhälsa och skolpsykologverksamhet

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Lågaffektivt bemötande i skolan. Anton Sjögren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog. Rova & Sjögren. Böcker.

Lågaffektivt bemötande i skolan. Anton Sjögren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog. Rova & Sjögren. Böcker. Lågaffektivt bemötande i skolan 9.00 10.00 Teoretisk grund och lågaffektiva principer 10.00 10.30 Paus 10.30 12.00 Lågaffektiva metoder för att hantera och förebygga problemskapande beteende 1 Erik Rova

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material. Överblick. Erik Rova leg.

Åhörarkopior.   psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material. Överblick. Erik Rova leg. Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material Överblick Erik Rova leg. Psykolog Carin Lindgren leg. Psykolog 20 mars Lågaffektivt bemötande Att förstå och hantera Erik

Läs mer

pedagogisk psykologi.se/material/ Vilka är ni? Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Erik Rova leg. Psykolog.

pedagogisk psykologi.se/material/ Vilka är ni? Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Erik Rova leg. Psykolog. pedagogisk psykologi.se/material/ Erik Rova leg. Psykolog Vilka är ni? Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Rova & Sjögren Bråk, konflikter, problemskapande

Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro Nationell konferens! Problematisk skolfrånvaro Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro 6 7 maj 2019 Stockholm UR KONFERENSPROGRAMMET Konsekvenser av problematisk skolfrånvaro

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

FÖRskola förskola. Utmaningar i förskolan. Allt som kan automaaseras kommer a1 automaaseras. Förväntningar på eleverna

FÖRskola förskola. Utmaningar i förskolan. Allt som kan automaaseras kommer a1 automaaseras. Förväntningar på eleverna Utmaningar i förskolan A1 förebygga och hantera problemskapande beteenden 2016 David Edfelt, leg psykolog Handledning, utbildning och utveckling provivus.se Pedagogik Psykologi Neuropsykologi Neurovetenskap

Läs mer

Erik Rova leg. Psykolog. Johan Långström leg. Psykolog. Rova & Sjögren. Hösten Böcker. Förkunskaper?

Erik Rova leg. Psykolog. Johan Långström leg. Psykolog. Rova & Sjögren. Hösten Böcker. Förkunskaper? Johan Långström leg. Psykolog BUP Skola johan@rovasjogren.se 070-65 88 432 Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola/förskola Projekt erik@rovasjogren.se 070-236 3200 1 Rova & Sjögren Hösten 2017

Läs mer

Att stödja exekutiva funktioner i praktiken

Att stödja exekutiva funktioner i praktiken Specialpedagogik Grundskola åk 1-9 Modul: Inkludering och delaktighet uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 7: Variation i perception och kognitiv förmåga Att stödja exekutiva funktioner i praktiken

Läs mer

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande pedagogisk psykologi.se/material/ Erik Rova leg. Psykolog Böcker Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande Syfte

Läs mer

Sida 1(8) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Sida 1(8) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 1(8) 2(8) Elevhälsoplan 2018/2019 Elevhälsans uppdrag enligt Skollagen kap 2 25 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs mer

Johan Långström leg. Psykolog BUP Skola. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Böcker. Böcker

Johan Långström leg. Psykolog BUP Skola. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Böcker. Böcker Johan Långström leg. Psykolog BUP Skola johan@rovasjogren.se 070-65 88 432 1 Rova & Sjögren Elevhälsa och Skolpsykologverksamhet Handledning och konsultation Föreläsningar och utbildningar Rova & Sjögren

Läs mer

Autism och ADHD i skolan

Autism och ADHD i skolan Konferens Grupprabatt! Anmäl tre eller fler deltagare och få 15% rabatt på konferenspriset. Autism och ADHD i skolan Hur skapa inkluderande lärmiljöer där alla elever får en utbildning av hög kvalitet?

Läs mer

Hållpunkter. Lågaffektivt bemötande. Erik Rova leg. Psykolog

Hållpunkter. Lågaffektivt bemötande. Erik Rova leg. Psykolog Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Vilka är ni? Förkunskaper? Lågaffektivt bemötande Syfte med kvällen: Ge en gemensam

Läs mer

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande pedagogisk psykologi.se/material/ Erik Rova leg. Psykolog Böcker Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande Syfte

Läs mer

Innehåll idag. Lågaffektivt bemötande. Vad är bemötande? Erik Rova leg. Psykolog

Innehåll idag. Lågaffektivt bemötande. Vad är bemötande? Erik Rova leg. Psykolog Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Lågaffektivt bemötande Syfte med dagen: Ge en gemensam teoretisk bas Ge exempel på

Läs mer

Innehåll idag. Lågaffektivt bemötande Erik Rova leg. Psykolog

Innehåll idag. Lågaffektivt bemötande Erik Rova leg. Psykolog Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Böcker Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande Syfte med förmiddagen: Ge en gemensam

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Anton Sjögren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren

Anton Sjögren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola Rädda Barnen Egen verksamhet anton@rovasjogren.se

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ Lågaffektivt bemötande. Reflektion. Lågaffektivt bemötande Anton Sjögren leg.

Åhörarkopior.   psykologi.se/material/ Lågaffektivt bemötande. Reflektion. Lågaffektivt bemötande Anton Sjögren leg. Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola Rädda Barnen Traumautbildare Egen verksamhet anton@rovasjogren.se 073-0301337 Erik Rova leg.

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Välkommen till temadag om utvecklingsstörning

Välkommen till temadag om utvecklingsstörning Välkommen till temadag om utvecklingsstörning Lena Sorcini Leg. psykolog Marina af Schultén Leg. Psykolog Dagens program 9.30 Presentation, förväntningar 10.00 Teoripass om utvecklingsstörning 11.30 Lunch

Läs mer

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande

Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Vilka är ni? Lågaffektivt bemötande Syfte med dagen: Ge en gemensam teoretisk bas

Läs mer

Lågaffektivt bemötande - förhållningssätt Traumamedveten omsorg

Lågaffektivt bemötande - förhållningssätt Traumamedveten omsorg Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola Rädda Barnen Traumautbildare Egen verksamhet anton@rovasjogren.se 073-0301337 Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Central elevhälsa i Kalmar erbjuder

Central elevhälsa i Kalmar erbjuder Central elevhälsa i Kalmar erbjuder I den här foldern presenteras alla föreläsningar, workshops och inspirationsträffar som den centrala elevhälsan i Kalmar kommun erbjuder. Syftet med att erbjuda följande

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ Förra gången. Idag. Frågor och reflektion? Systematiskt arbete vid beteendeproblem

Åhörarkopior.  psykologi.se/material/ Förra gången. Idag. Frågor och reflektion? Systematiskt arbete vid beteendeproblem 2017-10-23 Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ 2 Förra gången Idag Fördjupning utifrån föreläsning 2 Metoder Kartläggning av problembeteenden Inför nästa träff Frågor och reflektion? Fortsatt

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ Idag. Planering EHT-träffar. Innehåll. Vad är lågaffektivt bemötande?

Åhörarkopior.   psykologi.se/material/ Idag. Planering EHT-träffar. Innehåll. Vad är lågaffektivt bemötande? Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ 2 Idag Planering EHT-träffar Gå igenom planering Enkät Presentera litteratur Fördjupning utifrån föreläsning Inför nästa träff 30/8 Föreläsning 1 skola

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare En inblick i elevens ryggsäck - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare Sofia Kullberg Handledande lärare vid Valteri Skilla Speciallärare Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Livet i landet

Läs mer

Dagens innehåll. Den kortkorta (hiss-)versionen Hur kan alla elever få plats på Kulturskolan?

Dagens innehåll. Den kortkorta (hiss-)versionen Hur kan alla elever få plats på Kulturskolan? Lågaffektivt bemötande i kulturskolan - hur hjälper vi elever med utmanande beteende? 29 oktober Uppsala Hur kan alla elever få plats på Kulturskolan? Dagens innehåll Den kortkorta (hiss-)versionen Lågaffektiva

Läs mer

KOMMUNÖVERGRIPANDE FORTBILDNINGSINSATS ELEVER SOM UTMANAR

KOMMUNÖVERGRIPANDE FORTBILDNINGSINSATS ELEVER SOM UTMANAR KOMMUNÖVERGRIPANDE FORTBILDNINGSINSATS ELEVER SOM UTMANAR Fortbildningsledare Psykologer inom förskola och skola Varbergs kommun VÅR PRESENTATION Bakgrund Syfte Vår målsättning Föreläsningar all personal

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Elever i läs- skriv- och matematiksvårigheter förstå, förenkla och förbättra din undervisning Elevanpassat stöd vilka medel har vi att tillgå? Motiverande

Läs mer

Workshop. Kvällen! Aggie Öhman

Workshop. Kvällen! Aggie Öhman Workshop Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn Och inte riktigt vardagen heller. Barn och unga som tänker känner och gör annorlunda Kvällen! 18.15 Introduktion, vilka är vi, situationerna! 18.30 Barn

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Psykolog i skolan. pedagogisk psykologi.se/hjalmar. Arbetar för att främja hälsa, lärande och utveckling

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Psykolog i skolan. pedagogisk psykologi.se/hjalmar. Arbetar för att främja hälsa, lärande och utveckling 2 1 3 Bild 1 pedagogisk psykologi.se/hjalmar Rubriken: Lågaffektivt bemötande i gymnasieskolan Underrubrik: Hjalmar Länk: Åhörarkopior 180821 Bild 2 Bild 3 Psykolog i skolan Arbetar för att främja hälsa,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Överblick. Lågaffektivt bemötande 12/8. Syfte med eftermiddagen/kvällen. Erik Rova leg. Psykolog

Överblick. Lågaffektivt bemötande 12/8. Syfte med eftermiddagen/kvällen. Erik Rova leg. Psykolog Överblick 7 januari -19 Lågaffektivt bemötande Anton Sjögren Arbete i verksamheterna 12 augusti -19 Repetition Reflektion VÄXA Lågaffektivt bemötande 12/8 15.00 18.00 Forts från VT2019 Repetition Reflektion

Läs mer

Vilka är ni? Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Böcker. Erik Rova leg. Psykolog. Anton Sjögren leg. Psykolog.

Vilka är ni? Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Böcker. Erik Rova leg. Psykolog. Anton Sjögren leg. Psykolog. Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola Rädda Barnen Traumautbildare Egen verksamhet anton@rovasjogren.se 073-0301337 Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola Projekt Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Inkluderande lärmiljöer 2017 framgångsrika strategier, arbetssätt och metoder utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet

Inkluderande lärmiljöer 2017 framgångsrika strategier, arbetssätt och metoder utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Inkluderande lärmiljöer 2017 framgångsrika strategier, arbetssätt och metoder utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet KONFERENS 24-25 OKTOBER

Läs mer

Föreläsning nr 1 kl

Föreläsning nr 1 kl Föreläsning nr 1 kl. 09.15-10.00 En del barn som senare kanske kommer att få en neuropsykiatrisk diagnos kan redan som små ha behov av särskilt stöd för att kunna vara med i den pedagogiska verksamheten

Läs mer

Barn som väcker funderingar i förskolan

Barn som väcker funderingar i förskolan Föreläsningar 21 februari,kl.13.00 17.00 Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare

Läs mer

Att gå från teoretisk kunskap till förankring av metoder i arbetslaget - hur gör du det?

Att gå från teoretisk kunskap till förankring av metoder i arbetslaget - hur gör du det? Att gå från teoretisk kunskap till förankring av metoder i arbetslaget - hur gör du det? Gunilla Carlsson Kendall Leg.psykolog Provivus AB www.provivus.se gunilla.carlsson-kendall@provivus.se VIS - Verksamt

Läs mer

Riktlinjer ur Förskolans Läroplan Lpfö-98/16

Riktlinjer ur Förskolans Läroplan Lpfö-98/16 PROFESSIONELL I FÖRSKOLAN Pedagogers arbets- och förhållningssätt Utgiven av Gothia Fortbildning 2016 Författare: Susanne Svedberg Utbildningschef för förskolan i Nyköpings kommun. Hon har mångårig erfarenhet

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro Nationell konferens! Problematisk skolfrånvaro Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro 7 8 oktober 2019 Stockholm UR KONFERENSPROGRAMMET Konsekvenser av problematisk skolfrånvaro

Läs mer

VI SKA TÄNDA GNISTOR INTE SLÄCKA BRÄNDER ELEVHÄLSOPLAN. Braås skola

VI SKA TÄNDA GNISTOR INTE SLÄCKA BRÄNDER ELEVHÄLSOPLAN. Braås skola VI SKA TÄNDA GNISTOR INTE SLÄCKA BRÄNDER ELEVHÄLSOPLAN Braås skola Innehållsförteckning 1. Braås skola 2 2. Braås skola elevhälsoplan 2 2. 1 Elevhälsoplanens syfte 2 2.2 Elevhälsans uppdrag 2 2.3 Elevhälsans

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

VIS - Verksamt i skolan

VIS - Verksamt i skolan 2014-06- 18 Gunilla Carlsson Kendall, psykolog www.provivus.se Om ADHD för barn och ungdomar AkMv och processinriktad utbildning Komple5era den kunskap som finns hos pedagoger Verksamma strategier i den

Läs mer

Kursprogram hösten 2018

Kursprogram hösten 2018 Kursprogram hösten 2018 Vi som driver Främjande Förskola heter Sigurdur Olafsson och Per Aulin. Vi har varit verksamma i över tjugo år. Den praktiska förankringen i förskolans dagliga verksamhet är central

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ Innehåll. Förra gången. Repetition - Vad är problemskapande beteende?

Åhörarkopior.  psykologi.se/material/ Innehåll. Förra gången. Repetition - Vad är problemskapande beteende? Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ 1 Innehåll Förra gången 20 februari Introduktion All personal 24 februari Utbildning/ EHT + rektor 24 mars Utbildning/ EHT + rektor 3 april Fördjupning

Läs mer

Fostran av annorlunda barn. Varför? Utgångspunkt. Utgångspunkt. Barn, som kan uppföra sig, gör det

Fostran av annorlunda barn. Varför? Utgångspunkt. Utgångspunkt. Barn, som kan uppföra sig, gör det Varför? Fostran? för vem? Leg. psykolog Därför att det som mer än något annat kännetecknar barn med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska problem är att vanliga fostransmetoder inte fungerar Hos

Läs mer

Verksamt i skolan och förskolan Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog

Verksamt i skolan och förskolan Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog Verksamt i skolan och förskolan Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog Utveckling, utbildning och utredning Drivs av leg psykologerna Gunilla Carlsson Kendall och David Edfelt Adress: Rålambsvägen 12 b,

Läs mer

- Människor som kan uppföra sig gör det! Upplägg för dagarna. Åhörarkopior. Vad är lågaffektivt bemötande?

- Människor som kan uppföra sig gör det! Upplägg för dagarna. Åhörarkopior. Vad är lågaffektivt bemötande? Upplägg för dagarna Dag 1 21/9 - Inledning och bakgrund - Problemskapande beteende - Tre pedagogiska principer för ett lågaffektivt bemötande Dag 2 12/10 - Metoder för att förebygga och hantera problembeteende

Läs mer

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande Mot mindre tvång och begränsningar Foto: Robert Churchill, Getty Images 1 Introduktion lärande exempel Det här lärande

Läs mer

Skolförvaltningen Dnr SKOLI5 2018/0263. Österåkers modellen - Att möta olikheter, rätt stöd i rätt tid för alla elever

Skolförvaltningen Dnr SKOLI5 2018/0263. Österåkers modellen - Att möta olikheter, rätt stöd i rätt tid för alla elever Tjänsteutlåtande 0 Österåker Skolförvaltningen Dnr SKOLI5 2018/0263 Datum 2018-11-06 Till Skolnämnden Österåkers modellen - Att möta olikheter, rätt stöd i rätt tid för alla elever Sammanfattning Pedagogcentrum

Läs mer

Specialpedagogiskt forum

Specialpedagogiskt forum Kognitiva arbetsminnet - matematiksvårigheter och dyskalkyli språkstörningar och språkutveckling inkludering och elevhälsa Elite Palace Hotel, Stockholm, den 23 och 24 september 2014 Matematiksvårigheter

Läs mer

Prästkragens förskola. Danderyds Kommun

Prästkragens förskola. Danderyds Kommun Prästkragens förskola Danderyds Kommun Observationen genomfördes av: Susanne Arvidsson-Stridsman, Nacka kommun Gunilla Biehl, Nacka kommun Vecka 16, 2018 Innehållsförteckning Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Åhörarkopior. psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material. Överblick. Erik Rova leg. Psykolog

Åhörarkopior.   psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material. Överblick. Erik Rova leg. Psykolog Åhörarkopior www.pedagogisk psykologi.se/material/ pedagogiskpsykologi.se/material Överblick Erik Rova leg. Psykolog 29 augusti -17 Lågaffektivt bemötande Arbete med VÄXA-materialet 11 september Hantera

Läs mer

Vad är bemötande? Lågaffektivt bemötande. Erik Rova leg. Psykolog. Anton Sjögren leg. Psykolog.

Vad är bemötande? Lågaffektivt bemötande. Erik Rova leg. Psykolog. Anton Sjögren leg. Psykolog. Erik Rova leg. Psykolog Ungdomsmottagning Skola och förskola Projekt Vuxenpsykiatri Egen verksamhet erik@rovasjogren.se 070-2363200 Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola/förskola Rädda

Läs mer

Madeleine Sjöman, doktorand i specialpedagogik inom forskningsmiljön CHILD madeleine.sjoman@ju.se

Madeleine Sjöman, doktorand i specialpedagogik inom forskningsmiljön CHILD madeleine.sjoman@ju.se Madeleine Sjöman, doktorand i specialpedagogik inom forskningsmiljön CHILD Innehåll Förskolans betydelse för barns utveckling och lärande Samband mellan förskolans miljö och barnets beteende Vilka barn

Läs mer

Handouts från föreläsning Turners syndrom, Kristina Lalos, psykolog Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

Handouts från föreläsning Turners syndrom, Kristina Lalos, psykolog Barn- och Ungdomscentrum, Umeå Handouts från föreläsning Turners syndrom, 181207 Kristina Lalos, psykolog Barn- och Ungdomscentrum, Umeå Utgångspunkter Psykologisk bedömning Kognitiva & sociala svårigheter Hjälp & stöd Bemötande TS

Läs mer

LEVA LÄRMILJÖN DEL 2. Utvärderingen förra gången. Plan för idag. Från er utvärdering vid förra föreläsningen:

LEVA LÄRMILJÖN DEL 2. Utvärderingen förra gången. Plan för idag. Från er utvärdering vid förra föreläsningen: LEVA LÄRMILJÖN DEL 2 AVSTÄMNING Utvärderingen förra gången Från er utvärdering vid förra föreläsningen: Mer tid att arbeta med Levla!" Mer diskussioner i grupp Mer om att bryta ner problem i delar Mer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Montessoriförskolan Delfinen. Sollentuna kommun

Montessoriförskolan Delfinen. Sollentuna kommun Montessoriförskolan Delfinen Sollentuna kommun Observationen genomfördes av: Linda Lovén Nacka kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Vecka 43, 2017 Innehållsförteckning Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

NPF I SKOLAN Så säkerställer du en individanpassad undervisning samt en utvecklande och inkluderande lärmiljö för elever med NPF

NPF I SKOLAN Så säkerställer du en individanpassad undervisning samt en utvecklande och inkluderande lärmiljö för elever med NPF Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! NPF I SKOLAN Så säkerställer du en individanpassad undervisning samt en utvecklande och inkluderande lärmiljö för elever med NPF NATIONELL KONFERENS 19-20

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Vad? 15/ När? Hur? Var? Anmäl dig på Bring- & Norrbysalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm

Vad? 15/ När? Hur? Var? Anmäl dig på   Bring- & Norrbysalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Vad? När? 15/11 2019 Hur? Anmäl dig på www.poms.nu Var? Bring- & Norrbysalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kostnad? Anmälan innan 1/9: medlem 950 kr icke-medlem 1350 kr student/senior 700

Läs mer

VÄLKOMNA! Mötet med elever i språklig sårbarhet/språkstörning. Innehåll idag

VÄLKOMNA! Mötet med elever i språklig sårbarhet/språkstörning. Innehåll idag VÄLKOMNA! Mötet med elever i språklig sårbarhet/språkstörning Innehåll idag Presentation av Lotsen Språkets delar Vad är språkstörning/språklig sårbarhet? Förhållningssätt, pedagogik, extra anpassningar,

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

Välkommen till Lyngfjälls förskola

Välkommen till Lyngfjälls förskola Välkommen till Lyngfjälls förskola Läsåret 2018/2019 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

- Människor som kan uppföra sig gör det! Innehåll. Vad är lågaffektivt bemötande? Vad är problemskapande beteende?

- Människor som kan uppföra sig gör det! Innehåll. Vad är lågaffektivt bemötande? Vad är problemskapande beteende? Innehåll Problemskapande beteende Tre pedagogiska principer för ett lågaffektivt bemötande Tre metoder för att förebygga och hantera problembeteende 1 Vad är lågaffektivt bemötande? - Ett synsätt, med

Läs mer

Kommunikation. Utmaning. Sammanhang. Motivation. Förväntningar. Östra Göinge kommun

Kommunikation. Utmaning. Sammanhang. Motivation. Förväntningar. Östra Göinge kommun Kommunikation Utmaning Sammanhang Motivation Förväntningar I Västerskolans Elevhälsa finns flera professioner, yrkeskategorier. De är alla en viktig del i arbetet runt eleverna på skolan. Den specifika

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer