Specialpedagogik 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialpedagogik 2015"

Transkript

1 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla och förbättra din undervisning Motiverande samtal ta del av professionella tips och hjälp eleven till en positiv förändring Erhåll värdefulla kunskaper och verktyg från aktuell forskning om inkludering Det viktiga arbetet som specialpedagog/speciallärare så får vi ett framgångsrikt samarbete i elevhälsoteamet Datum och plats: 7 8 oktober 2015, Stockholm några av våra föreläsare Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik David Edfelt, handledare och utbildare, Provivus Liria Ortiz, leg. psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning, samt författare Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik och senior forskare på Akademiskt Primärvårdscentrum, Karolinska Institutet Markus Björnström, logoped och speciallärare vid Lemshaga akademi, Värmdö kommun

2 Välkommen till Specialpedagogik 2015! Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskola eller gymnasium. Under två välfyllda dagar fördjupar du kunskaperna för att bättre hjälpa och stödja elever i läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Du tar lärdom av aktuell forskning om inkludering och erhåller viktiga insikter för att motivera elever som gett upp ; hur får vi till en positiv förändring? Du utvecklar förståelsen för elever med ADHD och autismspektrumtillstånd och får med dig praktiska metoder för när lärandet tar tid. Ett intressant anförande med handfasta metoder och tips för ett framgångsrikt samarbete inom elevhälsoteamet knyter ihop säcken! Vi har nöjet att under konferensens två dagar bl.a. lyssna till: Markus Björnström, logoped och speciallärare vid Lemshaga akademi. Vad säger aktuell forskning om dyskalkyli? Hur identifierar du olika former av matematiksvårigheter? Vilka mönster ska du leta efter? Hur kan du arbeta praktiskt och övergripande så att eleverna når högre måluppfyllelse? Med stor kunskap och erfarenhet ger Markus svar på centrala frågor i din specialundervisning. Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik och senior forskare på KI. Med en forskning inriktad på elevhälsa, professionell samverkan och grupprocesser håller Ingrid en lärorik föreläsning om samverkan såväl inom elevhälsoteamet som utåt med lärare hur ser specialpedagogens/speciallärarens roll ut i teamet och hur kan vi arbeta för att effektivt tillvarata skolans resurser? Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Med en gedigen kunskap och ett speciellt intresse för inkludering och inkluderingsprocesser utvecklar han dina kunskaper med aktuell forskning i ämnet. Han belyser slutsatser som kan dras och delar med sig av värdefulla insikter att förankra i skolan. Liria Ortiz, legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning, samt författare. Som högt uppskattad föreläsare med inriktning mot förändring talar Liria om de viktiga samtal som förs med eleverna för att motivera, peppa och skapa en positiv förändring. Hon delar med sig av framgångsrika tips och visar vägen för snabbare resultat. David Edfelt, leg. psykolog som arbetar med handledning och utbildning. Under 90 väldisponerade minuter fördjupar David din förståelse för elever som har svårt med teoretiskt tänkande. Han lär dig mer om hur du kan handskas med problemskapande beteenden och lyfter fram förhållningssätt, metoder och verktyg som underlättar elevens inlärning. Dessutom lyssnar vi till Susanne af Sandeberg, fil. mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och egen företagare. Utifrån sina erfarenheter som ämneslärare, utvecklingsledare i en föräldraorganisation samt förälder till ett barn med dyslexi ger Susanne en bild av hur elever med läs- och skrivsvårigheter kan få en positiv skolgång. Ett speciellt avsnitt ägnas åt ämnet för hennes magisteruppsats: dyslexi och engelska. Missa inte detta! Vårt mål med konferensen är att du som arbetar som specialpedagog/speciallärare ska fördjupa dina yrkeskunskaper och erhålla verktyg för att utveckla din specialundervisning. Du tar del av det senast sagda inom aktuella kunskapsområden, får handfasta tips och rekommendationer, och låter dig inspireras av expertis och högt uppskattade föreläsare! Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på alternativt ring in din anmälan på telefonnummer Varmt välkommen till Specialpedagogik 2015! Vänliga hälsningar Linn Fredriksson Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Specialpedagogik 2015 Dag 1, 7 oktober 9.00 Registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Fia Fredriksson inleder konferensen Fia Fredriksson, speciallärare, Internationella skolan i Täby. Har sedan 1999 arbetat med barn och vuxna med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Med en man med ADHD, en styvson med Asperger och ett barnbarn med ADHD brinner hon för att öka förståelsen för NPF och för att få till ett bra samarbete mellan personal och anhöriga Läs- och skrivsvårigheter och en positiv skolgång Ta del av aktuell forskning Vikten av ett gott samarbete mellan skolan och hemmet Betydelsefulla insatser från förskola till högskola Engelska, ett ämne med avgörande betydelse. Hur underlättar vi inlärningen? Susanne af Sandeberg, fil.mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, fick 2014 Anita Sandells pris för sina insatser inom dyslexiområdet. Susanne, som är egen företagare, har tidigare arbetat i en föräldraorganisation och var bland annat projektledare i LÄSK- projektet (LÄSK = läs och skriv). Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min) Lunch Valbar föreläsning nr 1: Erhåll värdefulla kunskaper och insikter från aktuell forskning om inkludering Hur ser forskningen ut och vilka slutsatser kan vi dra av den? Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han har ett speciellt intresse för inkludering och inkluderingsprocesser och har publicerat ett flertal internationella artiklar inom detta område Valbar föreläsning nr 2: Motiverande samtal ta del av framgångsrika tips och hjälp eleven till en positiv förändring Hur kan MI vara ett hjälpmedel för dig som arbetar med ungdomar? När kan MI användas? Hur bygger du upp en god relation med eleven? Så når du snabbare resultat med kortare och mer tillfredsställande insatser Liria Ortiz, leg. psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning, samt författare. Hon deltar i DN:s och Psykologiguidens expertpanel och är anlitad som föreläsare med inriktning mot förändring, motivation och KBT. Liria har skrivit bl.a. Motiverande samtal med ungdomar och När förändring är svårt Kaffepaus

4 14.50 Valbar föreläsning nr 3: Screening så identifierar du i ett tidigt skede eleverna som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter När och hur ofta bör screening av eleverna ske? Hur går det till? Vilka metoder är framgångsrika? Vad är viktigt att tänka på? Ta del av aktuell forskning och praktiska erfarenheter för ett framgångsrikt resultat Birgitta Herkner, adjunkt, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Birgitta är i grunden lågstadielärare, hon har även lång erfarenhet av undervisning på Komvux och kriminalvårdanstalter. Hennes forskningsfält poängterar tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter och inbegriper dyslexi bland intagna samt Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs Bensträckare Ipads i specialundervisningen utveckla dina kunskaper och ta del av praktiska exempel Hur använder vi ipads i specialundervisningen på ett framgångsrikt sätt? Hur kan vi hitta rätt bland tillgängliga appar Susanne Petersson, förstelärare inom specialpedagogik och klasslärare för elever med autism. Arbetar idag i grundskolan men har även arbetat i särskolan och träningsskolan. I Susannes undervisning finns IKT med som en röd tråd. Ipads används dagligen med inriktning mot lärande och lek Dagen avslutas Valbar föreläsning nr 4: Ta del av aktuell forskning och fördjupa dina kunskaper om elever med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd Lär dig mer om orsaker, samband, svårigheter och styrkor Utveckla dina kunskaper med aktuell forskning om NPF-diagnoserna Genusperspektiv vid ADHD och autismspektrumtillstånd lär dig mer om könsskillnader Marie Adolfsson, Riksförbundet Attention, sjuksköterska med 18 års erfarenhet av arbete inom psykiatri med inriktning på psykossjukdomar, ätstörningar och neuropsykiatri, både med kliniskt arbete och inom forskning Dagen avslutas

5 Specialpedagogik 2015 Dag 2, 8 oktober 8.10 Slät kopp kaffe 8.40 Så gör du när lärandet tar tid Elever som har svårt med teoretiskt tänkande hur kan vi bättre förstå? Svagbegåvning i kunskapssamhället och i skolan utveckla dina kunskaper Beteenden som kan skapa problem i stunden Ta del av förhållningssätt, metoder och verktyg som underlättar elevens inlärning David Edfelt, leg. psykolog arbetar med handledning och utbildning. Han har stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden. Han har arbetat i förskola/skola, barnpsykiatri och under många år på Sachsska barnsjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Han undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är en mycket uppskattad föreläsare. David är en av initiativtagarna till Tipsbanken för pedagoger i skolan, se provivus.se Kaffepaus Det viktiga arbetet som specialpedagog/speciallärare så får vi ett framgångsrikt samarbete i elevhälsoteamet Hur ser specialpedagogens och speciallärarens roll ut i elevhälsoteamen? Vilka roller har de olika teammedlemmarna? Samverkan såväl inom teamet som med lärare hur kan vi arbeta för att effektivt tillvarata skolans resurser? Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik och senior forskare på Akademiskt Primärvårdscentrum, Karolinska Institutet. Hon har lång erfarenhet som psykolog inom skola-förskola, BUP, BVC och Barnmedicin. Hennes forskning är inriktad på elevhälsa, professionell samverkan och grupprocesser. Skrifter från det senaste forskningsprojektet kan laddas ned från genom att söka på elevhälsa Lunch Hur kan du arbeta framgångsrikt med dina elever i matematiksvårigheter? Vad säger aktuell forskning om diagnostisering av dyskalkyli? Hur identifierar du olika former av matematiksvårigheter? Vilka mönster ska du leta efter? Hur ska ni arbeta med elever som har svårigheter? Ska ni arbeta med färdighetsträning eller ska ni arbeta kompensatoriskt? Hur kan ni arbeta praktiskt och övergripande så att eleverna når högre måluppfyllelse? Vilka är framgångsfaktorerna? Markus Björnström, logoped och speciallärare vid Lemshaga akademi, Värmdö kommun. I skolan arbetar Markus särskilt med elever i årskurs fem till nio med läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Han är en väl anlitad föreläsare och handledare inom skola och universitet. Markus har även skrivit boken Värt att veta om dyskalkyli. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min) Moderator sammanfattar dagarna Dagen avslutas

6 B-Post Port Payé Sverige Mottagare: MWS Layout och produktion: Dreamforce, Avsändare/returadress: Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm PRAKTISK INFORMATION Specialpedagogik 2015 Datum: 7 8 oktober 2015 Pris konferens: kr vid anmälan t.o.m. 7 augusti, kr vid anmälan efter 7 augusti. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan. Avbokningsregler & förbehåll: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Kompetensteamet Stockholm AB Konferensnummer: 1185

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Barntandvård 2015. talare

Barntandvård 2015. talare Barntandvård 2015 kunskap utveckling inspiration Kariesprofylax och erosionsskador uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandling! Tandvårdsrädda barn? Lär dig enkla och pedagogiska verktyg

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning Forumet som ger dig uppdateringen och de senaste rönen inom specialpedagogiken 2015! Konferens den 22-23 september 2015 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Specialpedagogiskt forum Hjärnan, dess

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus

Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus - med elevens lärande i fokus Konferens den 28-29 januari 2015, Saturnus Konferens, Stockholm Vart är elevhälsan på väg vad innebär elevhälsouppdraget i praktiken kontra läroplan och skola Tvärprofessionellt

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer