Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi."

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området företagsekonomi Universitetskanslersämbetets beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Högskolan i Borås rätt att utfärda masterexamen inom området företagsekonomi. Ansökan och ärendets hantering Högskolan i Borås har ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda masterexamen inom området företagsekonomi. För granskningen av ansökan har UKÄ utsett följande sakkunniga: professor Lars Hallén, Mälardalens högskola, och professor Susanne Hertz, Högskolan i Jönköping. De sakkunnigas bedömning baseras dels på ansökan om examenstillstånd från Högskolan i Borås, dels på intervjuer som genomfördes den 6 mars De sakkunnigas yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån de aspekter och kriterier som finns sammanställda i Vägledning för ansökan om masterexamenstillstånd (Högskoleverkets beslut , reg.nr ). De sakkunnigas bedömning är att Högskolan i Borås har de förutsättningar som krävs för att ge en masterexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Loulou von Ravensberg i närvaro av strategi- och planeringsansvarige Per Westman, avdelningschefen Karin Järplid Linde och enhetschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Loulou von Ravensberg POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 YTTRANDE 1(6) Granskning av Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området företagsekonomi Uppdraget Högskolan i Borås ansökte den 13 oktober 2014 hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om tillstånd att utfärda masterexamen inom området företagsekonomi. Vi, professor Lars Hallén, Mälardalens högskola och professor Susanne Hertz, Högskolan i Jönköping, har fått i uppdrag att granska ansökan. Bedömning Vår bedömning utgår från de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och från de aspekter och kriterier som finns sammanställda i Vägledning för ansökan om masterexamenstillstånd, Högskoleverket reg nr Underlag för bedömningen har varit högskolans ansökan om examenstillstånd samt webbintervjuer som genomfördes den 6 mars 2015 med högskolans rektor, ledningen för den berörda akademin, programoch ämnesansvariga samt studenter och lärare. Område för examenstillstånd Ansökan avser tillstånd att utfärda masterexamen i huvudområdet företagsekonomi. Masterprogrammet i företagsekonomi med inriktning handel och företagande har fördjupningar inom områdena organisation, ledning, strategi och marknadsföring. Programmet har nära anknytning till högskolans profil och långsiktiga inriktning. Lärosätet har sedan länge ett nära samarbete med regionens näringsliv bland annat med Svensk Digital Handel där fokus legat på e-handel. Handel och IT är ett av högskolans sju profilområden. Ämnet företagsekonomi är betydelsefullt för högskolan. Redan flera år innan lärosätet blev en självständig högskola, 1977, hade utbildning inom ekonomiområdet givits. År 1995 fick högskolan rätt att utfärda magisterexamen i företagsekonomi, 2009 fick man rätt att utfärda civilekonomexamen. Som behörighetskrav för masterprogrammet anger lärosätet kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande. Bedömargruppen noterar att programmets engelska benämning, Master programme in business administration with specialization in retail and management, inte fullt ut motsvarar dess svenska benämning, Masterprogram i företagsekonomi med inriktning handel och företagande. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

3 YTTRANDE 2(6) Sammanfattande bedömning: Aspekten område för examenstillstånd är tillfredsställande. Nära anknytning till utbildning på forskarnivå Högskolan har generella rättigheter att utfärda doktorsexamen inom fyra områden. Ett av dessa områden är benämnt Textil och mode. Den samhällsvetenskapliga doktorsexamen inom detta område avser forskarutbildningsämnet textilt management där företagsekonomi utgör ett väsentligt inslag även om lärosätet saknar rättigheter att utfärda doktorsexamen i företagsekonomi. De fyra doktorander i företagsekonomi som idag är anställda vid högskolan är antagna till forskarutbildning vid andra lärosäten, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad och Lunds universitet. Högskolan ger egna doktorandkurser som är gemensamma för de fyra forskarutbildningsområdena. Doktorandkurserna är öppna för doktoranderna i företagsekonomi som också får tillgång till högskolans forskningsverksamhet genom lärosätets seminarieverksamhet. Även masterstudenterna i företagsekonomi kommer att få tillgång till dessa seminarier. Vid högskolan finns ett antal forskargrupper med anknytning till företagsekonomi, sustainable consumption, styrning, organisering och ledarskap samt ethical accountability. Också i forskargruppen i textilt management ingår forskare i företagsekonomi. Forskarna deltar i undervisning och handledning. Det självständiga arbete som masterstudenterna skriver den fjärde terminen ska kopplas till någon av forskargrupperna. Inom ramen för högskolans forskningsprogram Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) invigdes 2013 ett forskningslaboratorium, Handelslabbet. Det är inrett som en butik för testning av tillämpad IT med anknytning till handel och företagande, till exempel kundgränssnitt, mobil e-handel, leveranstjänster och användning av RFID, radio-frequency identification. Forskningsprogrammet involverar flera olika forskargrupper verksamma inom områden som IT, service management, textilt management, hållbarhet, demand chain management med mera. Avsikten är att masterstudenterna ska kunna ta del i SIIR:s verksamhet inom ramen för flera av programmets kurser. I laboratoriemiljön har studenter på andra program haft möjlighet att experimentera med så kallad eyetracking-utrustning. Flera uppsatser som har skrivits har varit baserade på material insamlat i Handelslabbet. Ett annat syfte med Handelslabbet är att bidra till affärsutveckling för småföretag och att ge lärarna idéer till undervisningen. Sammanfattande bedömning: Aspekten nära anknytning till utbildning på forskarnivå är tillfredsställande.

4 YTTRANDE 3(6) Lärarkompetens och lärarkapacitet Högskolan i Borås har god lärarkompetens i företagsekonomi. För läsåret 2014/2015 redovisar lärosätet 27 disputerade lärare inom området företagsekonomi. Tre av dessa är professorer, fyra är docenter som är tillsvidareanställda på heltid och deltar aktivt i undervisning på grundnivå och avancerad nivå och i handledning. Disputerade lärare undervisar i en omfattning som motsvarar ungefär nio heltidsekvivalenter, varav ungefär tre på avancerad nivå. I ansökan anges att två lektorer inom kort kommer att antas som docenter i företagsekonomi. Därutöver finns god kompetens tillgänglig inom masterutbildningen i textilt management. Under webbintervjun framkom att man avser att anta cirka 20 studenter till programmet. Lärare i företagsekonomi som är anställda vid högskolan har i genomsnitt 25 procent av sin arbetstid avsatt för forskning och egen kompetensutveckling, adjunkter har 10 procent, lektorer 20 procent, professorer 50 procent. För att vidmakthålla och utveckla god handledarkompetens har ämneskollegiet i företagsekonomi kontinuerliga seminarier där handledning och examination av uppsatser behandlas. Det finns en uttalad ambition att utveckla lärarkårens kompetens bland annat för att göra det möjligt för lektorer att antas som docenter. Som ett led i denna ambition finns det möjligheter för lektorer att delta i lärosätets utbildning för handledning av doktorander. Lärosätet har också en princip att anställa enbart disputerade lärare. Sammanfattande bedömning: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är tillfredsställande. Utbildningens utformning Masterprogrammet bygger på den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns vid lärosätet och på krav på ökad kompetens från regionens handelsföretag mot bakgrund av bland annat ökad konkurrens, e-handel och ökad internationalisering. Det kombinerar fördjupade kunskaper i företagsekonomi med studier i data mining och e-handel. Programmet ger möjligheter till utlandsstudier och lägger grund för doktorandstudier. Utbildningen är forskningsanknuten samtidigt som den ger praktiska perspektiv bland annat genom att samarbetspartner bjuds in för att ge studenterna koppling till arbetsmarknadens perspektiv. Utbildningen inleds med kurser i ledarskap, metodologi och vetenskapsteori i företagsekonomisk forskning, konsumentbeteende samt relationsmarknadsföring. Dessa kurser breddar och fördjupar, i varierande omfattning, tidigare studier i företagsekonomi. Kurserna i informationsutvinning och e-handel under den andra terminen som anknyter till pågående forskningsprojekt vid högskolan är utformade för att möta utvecklingen

5 YTTRANDE 4(6) inom informationsteknik. Den avslutande kursen under den andra terminen, företagsekonomiska teorier och praktik, ger bland annat kunskap om fallmetodik. Den tredje terminen utmärks av nära koppling till praktiken. I samtliga kurser hämtas aktuella problem och fall från regionen. Studenterna får också möjlighet till teoretisk fördjupning inom ramen för kursen Företagsekonomiska teorier och dess praktik. Kurserna Supply chain management, Organisations- och kvalitetsstyrning, Affärsdesign och entreprenörskap samt Corporate social responsibility och Etik i företagens redovisning, innebär samtliga fördjupning och/eller breddning i förhållande till tidigare studier. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng som ska kopplas till någon av forskargrupperna vid högskolan. Det finns en successiv fördjupning och en breddning i utbildningen. Den övervägande majoriteten av kurserna ligger på avancerad nivå med minst 60 poängs fördjupning inom huvudområdet. Vår bedömning är att utbildningens utformning förbereder för såväl yrkesverksamhet som fortsatta doktorandstudier. Sammanfattande bedömning: Aspekten utbildningens utformning är tillfredsställande. Kvalitetssäkring Former och ansvarsfördelning för lärosätets kvalitetssäkring fastställs i dess styrdokument. På central nivå finns det fyra kvalitetssamordnare och ett kvalitetsråd. Genom nämnder och utskott bedrivs kontinuerlig kvalitetssäkring. Vart tredje år genomförs dessutom en självvärdering i form av kollegial granskning av utbildningarnas kvalitet. Nämnderna ansvarar för att högskolans utbildningar kvalitetssäkras. Processen beskrivs närmare i styrdokumentet Handläggningsordning för inrättande av huvudområden och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås. Mer omfattande revideringar av utbildningsplaner beslutas av forsknings- och utbildningsnämnden medan beslut om revideringar av kursplaner och mindre revideringar av utbildningsplaner delegeras till utbildningsutskottet. Processen för avveckling av en utbildning regleras i Riktlinjer för inställande och avveckling av utbildning som leder till examen vid Högskolan i Borås. Det är bara högskolans styrelse som kan fatta beslut om att avveckla en utbildning. En avveckling ska alltid föregås av en konsekvensutredning som ska ta hänsyn till studentperspektivet. Under webbintervjun med lärosätets framkom att merparten av kurserna i den planerade masterutbildningen inte kommer att ha skriftlig tentamen men varje kurs kommer att innehålla minst en individuell inlämningsuppgift. Masterprogrammet kommer att bli föremål för granskning av utbildningsutskottet som bland annat ska avgöra om programmets riktlinjer för säker examination uppfylls. Sammanfattande bedömning: Aspekten högskolans kvalitetsarbete är tillfredsställande.

6 YTTRANDE 5(6) Infrastruktur Samtliga högskolans lokaler är moderna och välutrustade med IT och annan behövlig teknik. I ett till högskolan anslutande område finns lokaler för en mötesplats mellan högskolan, näringslivet och kommunen vid namn Textile Fashion Centre. För studenterna finns grupprum med och utan datorer och flera större datasalar. Högskolan som har ett heltäckande trådlöst nätverk är ansluten till Eduroam, education roaming. Högskolebiblioteket är en mötesplats för studenter, forskare och lärare. Inom enheten bibliotek och läranderesurser finns, förutom ett välutrustat bibliotek, även stödfunktioner såsom studentvägledning, studenthälsa samt stöd för studenter med särskilda behov. Enheten ansvarar för den så kallade Boråsmodellen som innebär att en strimma med informationssökningsmoduler ingår i utbildningsprogrammen i syfte att öka studenternas förmåga att söka information och utveckla deras förmåga till källkritik. Studenter från andra lärosäten som antas till avancerad nivå erbjuds särskilda kurstillfällen för att komma i kapp de studenter som redan har genomgått strimman på grundnivå. Enheten, Swedish Institute for Innovative Retailing, SIIR, med laboratoriet, Handelslabbet, är en forskningsmiljö som utgör en resurs även för studenter inom handelsområdet. Sammanfattande bedömning: Aspekten infrastruktur är tillfredsställande. Sammanfattande bedömning och motivering till förslag till beslut Sammanfattningsvis är vår bedömning att Högskolan i Borås har förutsättningar att ge masterexamen i företagsekonomi med inriktning handel och företagande. Kurserna i masterprogrammet framstår sammantaget som antingen generellt företagsekonomiska eller inriktade mot särskilda förhållanden inom handel. Däremot framgår inte var mer grundläggande kunskap om handelns struktur, konkurrenssituation och utveckling av format och verksamheter ska ingå. Detta skulle kunna utgöra ett moment inom någon av de inledande kurserna inom programmet eller också vara föremål för en separat kurs. De sakkunnigas rekommendation Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att UKÄ beslutar att ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda masterexamen i företagsekonomi. De sakkunniga Lars Hallén Professor i företagsekonomi Susanne Hertz Professor i företagsekonomi

7 YTTRANDE 6(6)

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Reg.nr 641-5485-11 SAKKUNNIGAS YTTRANDE 2012-05-22 Granskning av ansökan

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Rapport 2008:45 R. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet. Nationell bild

Rapport 2008:45 R. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet. Nationell bild Rapport 2008:45 R Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer