Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Metod Regelverket kring asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Asylsökande Nyanlända med uppehållstillstånd Iakttagelser från Sollefteå kommun Mottagningsläget Mål och inriktning på flyktingmottagandet Organisering Insatser till nyanlända med uppehållstillstånd Svenska för invandrare (SFI) Samhällsorientering Verksamhet för ensamkommande barn Statlig ersättning kommunens intäkter Hantering av statlig grund- och schablonersättning Ansökan om ersättning Sollefteå kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun granskat kommunens flyktingmottagande under år Vi konstaterar att kommunfullmäktige har antagit mål för flyktingmottagandet och att delar av beslutet inte efterlevs. Exempelvis är överenskommelsen med staten om mottagande inte anpassad efter fullmäktiges beslut om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd om året. Enligt nuvarande överenskommelse ska nyanlända tas emot genom anvisning från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Ytterligare ett tal tas årligen emot genom självbosättning, dvs. genom att de själva ordnar boende och flyttar in till kommunen. För att efterleva fullmäktiges beslut om storleken på mottagandet bör överenskommelsen ses över. Vi bedömer att individ- och omsorgsnämnden bedriver ett flyktingmottagande på ett effektivt sätt. Vi grundar vår bedömning på att nämnden bedriver ett välfungerande mottagande med erfaren personal. Vidare har nämnden fungerande rutiner för ansökan om statlig ersättning för sina kostnader. Vi grundar vår bedömning på att berörd personal, bland annat genom sin placering i organisationen, har god insyn i vilka ersättningsgilla insatser som finns. När det gäller placeringar av barn och unga finns det behov av att ytterligare sprida information om möjligheterna att söka ersättning till de socialsekreterare som utreder behovet av insatser. Vi bedömer att kultur-, utbildning- och fritidsnämnden inte har bedrivit en tillräckligt ändamålsenlig verksamhet avseende flyktingar år Vi grundar vår bedömning på att det förekommit flera brister inom boendeverksamheten för ensamkommande barn. Vi konstaterar att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med bristerna. Samtidigt kvarstår förbättringsområden, bland annat behöver en samsyn utvecklas mellan ledningen och personalen om hur det gemensamma arbetet ska bedrivas. Vi bedömer att nämnden bedriver en ändamålsenlig och effektiv SFI-verksamhet och samhällsorientering. Vi grundar vår bedömning på att utbildningarna uppfyller kraven i skolförfattningarna och att särskilt riktade insatser ges till analfabeter. Vidare är vår bedömning att nämnden har fungerande rutiner för ansökan om statlig ersättning för sina kostnader. Vi grundar vår bedömning på att berörd personal, bland annat genom sin placering i organisationen, har god insyn i vilka ersättningsgilla insatser som finns. Det är positivt att platserna i träningslägenheter tagits med i överenskommelsen, det är en fördelaktigare lösning för kommunen. Platsersättning är betydligt högre än de faktiska kostnaderna och utgår även om platsen inte är belagd. Sollefteå kommun 1 av 11

4 2. Inledning Sollefteå kommun har under ett antal år tagit emot flyktingar med stöd av statlig finansiering. Från och med december 2010 har ansvarsfördelningen för flyktingmottagande ändrats. I dag ligger huvudansvaret för integrationsarbetet hos Arbetsförmedlingarna och Försäkringskassor, men kommunerna har även fortsättningsvis ansvar för stora delar av flyktingverk-samheten. Det råder ett stort behov av boendeplatser för asylsökande i det svenska mottagningssystemet. Det oroliga läget i Afghanistan, Somalia och de hårda striderna i Syrien betyder att flyktingströmmarna till Sverige har ökat. Därför har Migrationsverket vänt sig till bland annat Sollefteå kommun om stöd i mottagandet av asylsökande. Asylsökande är en person som ansökt om asyl men ännu inte fått ett beslut om uppehållstillstånd. Det flyktingmottagande som Sollefteå kommun tidigare har tagit emot har i huvudsak varit personer som redan har ett uppehållstillstånd Revisionsfråga Bedriver kommunen flyktingmottagande på ett effektivt sätt? Revisionskriterier Organisering av verksamheten Kommunens kostnader/intäkter för verksamheten. Fördelas intäkterna över den tidsperiod de är avsedda för? Antal mottagna flyktingar Mottagningsrutiner Uppföljning av verksamheten (förvaltning respektiv nämnd) 2.2. Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med individ- och omsorgsnämndens ordförande, chefen för socialförvaltningen, IFO-chef, integrationshandläggare, ekonom socialförvaltningen, chefen för kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen, ekonom kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen, föreståndare för boendet för ensamkommande barn, chef Reveljen, rektor vuxenutbildningen och personal vid boendet Aurora. Rapporten har faktakontrollerats av berörda förvaltningar. Sollefteå kommun 2 av 11

5 3. Regelverket kring asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd 3.1. Asylsökande Med asyl menas ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför han eller hon behöver skydd i Sverige och därför anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att ordna boende, i förläggningar, åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger även ekonomiskt stöd till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan. En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skola och barnomsorg. Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn och ungdomar. För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan 2006 är det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med Migrationsverket om hur många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas emot Nyanlända med uppehållstillstånd En asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som kan läggas till grund för folkbokföring, dvs. är längre än ett år, ska placeras ut i en kommun. Dessa personer och vissa av deras anhöriga samt kvotflyktingar, har rätt till särskilda insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen. Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen pågår under två år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ. En insats ges av en etableringslots. Lotsen ska stödja den nyanlände på Sollefteå kommun 3 av 11

6 vägen till arbete. Lotsen är en fristående aktör, ett företag eller en organisation. Arbetsförmedlingen upphandlar lotsar enligt lagen om valfrihetssystem. Den nyanlände väljer sedan själv bland de upphandlande lotsarna. Kommunen har fortfarande ett visst ansvar även efter reformen. Exempelvis svarar kommunen för bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. I Sverige tar det i genomsnitt 7 år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i arbete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor. Sollefteå kommun 4 av 11

7 4. Iakttagelser från Sollefteå kommun 4.1. Mottagningsläget Sollefteå kommun har en uppbyggd flyktingverksamhet och har tagit emot flyktingar i flera år. Antalet asylsökande i kommunen har ökat under 2014, från 146 den 1 januari till 405 den 1 november. Migrationsverket hyr anläggningsboenden från privata aktörer på flera orter: Junsele, Helgum, Graninge och Undrum. Även mottagandet av nyanlända som har fått uppehållstillstånd och kommunplacerats i Sollefteå har ökat. Av Sveriges 290 kommuner hamnade Sollefteå kommun 2013 på 60:e plats när det gäller mottagande i förhållande till kommunbefolkningen. Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd, 2000-november Kommunen har en överenskommelse från år 2011 med staten om att årligen ta emot mellan 80 och 100 nyanlända med uppehållstillstånd per år genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Utöver anvisade bosätter ett ganska stort antal nyanlända sig själva i kommunen, t.ex. anhöriga till en redan etablerad nyanländ. År 2013 tog kommunen totalt emot 127 och fram till november 2014, 166 nyanlända med uppehållstillstånd Mål och inriktning på flyktingmottagandet Fullmäktige antog i februari 2014 mål för flyktingmottagandet. Den övergripande visionen med mottagandet är att Sollefteå kommun ska utvecklas och förnyas med en välutbildad befolkning, god livsmiljö, mångfald i företagande, god omsorg och en välkomnande attityd. Sollefteå kommun 5 av 11

8 Fullmäktige beslutade också att en nivå på mottagna flyktingar per år är en rimlig nivå för Sollefteå kommun. Av beslutet framgår även att när den nyanlände ska bosätta sig i kommunen är målet att ett förstahandskontrakt på boende ska erbjudas Organisering Kommunens mottagande av flyktingar fördelas mellan individ- och omsorgsnämnden och kultur-, utbildning- och fritidsnämnden. Individ- och omsorgsnämnden ansvarar för mottagandet av vuxna nyanlända med uppehållstillstånd och deras familjer. Kultur-, utbildning- och fritidsnämnden ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering Insatser till nyanlända med uppehållstillstånd Inom socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd finns en avdelning för integrationsfrågor. Avdelningen har en fast bemanning på två integrationshandläggare utöver dessa finns även två språkresurser, en föreningssamordnare och en praktikant. De båda integrationshandläggarna har lång erfarenhet från mottagande av flyktingar. Arbetet består främst av att hjälpa de nyanlända som fått uppehållstillstånd med att finna bostad och övriga praktiska frågor den första tiden. Att ordna bostad är en svår uppgift som tar mycket tid i anspråk, då bostadsbolagen som regel inte ger flyktingen eget kontrakt. Socialförvaltningen tvingas därför hyra upp lägenheter och hyra ut i andra hand till flyktingen. En av handläggarna prövar även frågor om ekonomiskt bistånd för målgruppen. Kommunen har en tradition av att ta emot så kallade kvotflyktingar, fram till år 2013 utgjorde detta huvuddelen av mottagandet. En kvotflykting, eller vidarebosatt, är en flykting som tas ut och beviljas uppehållstillstånd från flyktingläger utomlands av Migrationsverket. Dessa flyktingar bor alltså inte först i Sverige som asylsökande innan placering i en kommun. Mottagandet av kvotflyktingar kräver större insatser från kommunens sida. En av handläggarna har huvudansvaret för insatserna till kvotflyktingarna. Samarbetet med andra myndigheter upplevs som välfungerande. Kommunen har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget Svenska för invandrare (SFI) Utbildningen svenska för invandrare (SFI) är ett ansvar för kultur-, utbildning- och fritidsnämnden och ges inom ramen för vuxenutbildningen. Under året har verksamheten känt av en kraftig ökning av elever från 110 till 270. En rektor har ansvar för alla verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Sollefteå kommun 6 av 11

9 Alla nyanlända elever går först en särskild introduktionsklass i fyra veckor. Under denna period kartläggs elevens kunskaper och en bedömning görs i vilken grupp eleven ska fortsätta. Arbetssättet har utvecklats med medel från Skolverket. För att vara individuellt anpassad ges undervisningen i olika studiegrupper, efter elevens förutsättningar att lära sig. Det finns en särskild grupp för analfabeter, i vilken även det finns tillgång till modersmålslärare så att eleven även får möjlighet att lära sig sitt modersmål. Utbildningen omfattar minst 15 timmars undervisning i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Skolinspektionen genomförde en inspektion av vuxenutbildningen i maj Inspektionen bedömde att vuxenutbildningen på många sätt var väl fungerande och att verksamheten utgår och anpassar utbildningen efter elevens behov och förutsättningar. Det framkom även att det inte upprättades individuella studieplaner för alla elever som går på SFI. Efter inspektionens synpunkter upprättas numera alltid individuella studieplaner. Inrättandet av anläggningsboenden i kommunen under året och förändringar i regelverket har påverkat SFI-verksamheten. Personer som bor på anläggningsboende och får uppehållstillstånd men inte lyckas flytta ut till en kommun, har ändå rätt till SFI från kommunen där anläggningsboendet ligger. För Sollefteå kommun har detta inneburit en fördubbling av antalet SFI-elever. Det faktum att anläggningsboendena är förlagda till orter ganska långt från Sollefteå tätort, där SFI-verksamheten bedrivs, har försvårat planeringen. Vuxenutbildningen har tvingats hyra extra lokaler för att kunna ta emot alla elever. Den 1 april 2014 förändrades kommunens rätt till ersättning för SFI som ges till nyanlända med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende i väntan på en kommunplats. Från att tidigare erhållit 160 kronor per dag och elev, får kommunen numera kronor per elev som en engångsersättning. Förändringarna innebär att verksamheten prognosticerar ett underskott på helår om 1,3 mkr Samhällsorientering Samhällsorienteringen är också ett ansvar för kultur-, utbildning- och fritidsnämnden. Undervisningen drivs av nämnden men i samarbete med de andra kommunerna i Västernorrland genom ett projekt. Genom projektet erhålls så kallade kommunikatörer. År 2014 finns över 50 aktiva kommunikatörer i länet som tillsammans behärskar 30 språk. Sollefteå kommun har en lärare om 50 procent av en heltid i samhällsorientering och använder kommunikatörer knutna till kommunen beroende på vilken språkgrupp som ska undervisas Verksamhet för ensamkommande barn Sollefteå kommun har en överenskommelse med staten att ta emot ensamkommande barn. Nuvarande överenskommelse förpliktigar kommunen att hålla 48 platser tillgängliga för Migrationsverket, minst sex av platserna ska vara vikta åt asylsökande. Boendeverksamheten för ensamkommande barn kallas Aurora och är ett ansvar för kultur-, utbildning- och fritidsnämnden. Verksamheten startade år 2007 och drivs Sollefteå kommun 7 av 11

10 som ett hem för vård eller boende (HVB). Från uppstarten till mitten av november 2014 har boendeverksamheten bedrivits i en fastighet. I mitten av november utökades verksamheten genom inrättandet av en ytterligare avdelning i en annan fastighet. Den 27 november var totalt 38 ungdomar inskrivna i de båda boendena. Utöver själva institutionsboendena finns ett antal lägenheter (utslusslägenheter) för ungdomar över 18 år som är mogna för att bo lite mer på egen hand. Personalen har olika utbildningsbakgrund, någon är studieyrkesvägledare och någon har utbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Inom verksamhetens försorg har personalen utbildats i motiverande samtal, lösningsfokuserat förhållningssätt samt coachning. Av våra intervjuer blir det tydligt att flera i personalen och ledningen inte har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas. Det har framförts synpunkter från personalen att ledningen inte lyssnar på deras synpunkter. Sedan boendet öppnades har verksamheten haft sju föreståndare. Vi får uppfattningen att det har varit svårt för föreståndarna att forma verksamheten och sätta långsiktiga mål. Många i personalgruppen har varit anställda länge och har på sätt vis fått stå för kontinuiteten samt har fått ta fram rutiner och förhållningssätt. Det har framförts klagomål mot verksamheten. Hösten 2013 vände sig några av de boende till socialtjänsten för att berätta att de inte kände sig delaktiga och vissa upplevde sig kränkta av personalen. Klagomålen utreddes av kommunen och ett antal förändringar i arbetssätt genomfördes för att komma till rätta med bristerna. För att lösa ledningen av verksamheten anlitades i april 2014 konsulter som föreståndare. En konsult tjänstgör idag som föreståndare fram till sista december Ett av konsultens uppdrag blev att genomföra förändringar i schema och i bemanningen. Vidare skulle utslussverksamheten omorganiseras. Från att tidigare bestått av en separat verksamhet med en möteslokal, skulle stödet till ungdomarna i utslusslägenheter ges av personalen på boendena. Flera i personalen motsatte sig den nya organisationen och de nya arbetssätten. Förändringarna skulle träda i kraft i början av juni. I maj 2014 trädde en ny och utökad överenskommelse med Migrationsverket i kraft. Förvaltningen hade missförstått avtalskonstruktionen och var inte beredd på att den innebar att Migrationsverket kunde anvisa fler asylsökande ungdomar. På bara några dagar i maj anvisades 15 asylsökande ungdomar till kommunen, vilket innebar en fördubbling. De nyanlända ungdomarna fick flytta in på det befintliga boendet, vilket som mest rymde 30 ungdomar. Boendet bestod endast av 22 rum, vilket innebar att flera nyanlända ungdomar fick dela rum. Beslutet om att ändra schema och bemanning fick delvis ändras för att man skulle kunna ta hand om de nyanlända ungdomarna. Veckan efter att ungdomarna hade anlänt till boendet genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 1 en inspektion och kritiserade kommunen på flera punkter. IVO ansåg att det var en brist att alla ungdomarna inte hade eget rum och att det inte fanns tillräckligt med personal dygnet runt i lokalerna. 2 Vidare framkom att det uppstått flera incidenter, varav en ledde till en polisanmälan. IVO beslutade också att göra en anmälan om barn som far illa till 1 Myndigheten som utöver tillsyn över HVB. 2 Inspektionen för vård och omsorg, , Dnr /2014 Sollefteå kommun 8 av 11

11 individ- och omsorgsnämnden. 3 Beslut togs av kommunen att inrätta ett ytterligare boende som alltså färdigställdes i november Statlig ersättning kommunens intäkter Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och rutiner saknas förlorar kommunen rätt till ersättning Hantering av statlig grund- och schablonersättning Sollefteå kommun erhåller årlig grundersättning för ordinarie flyktingmottagande, samt schablonersättning för nyanlända flyktingar och deras anhöriga (som ansökt om uppehållstillstånd inom aktuell tidsfrist). Grundersättningen uppgick år 2013 till 444 tkr per kommun som har en överenskommelse om ordinarie flyktingmottagande. Fr.o.m. 1 januari 2014 har beloppet halverats och kompletterats med en prestationsbaserad del. De kommuner i landet som har ett högre mottagande i förhållande till befolkningen än andra kommuner får extra ersättning per mottagen. Sollefteå kommun hör till dessa kommuner år 2014 och får därför kronor en extra engångsersättning. Alla kommuner, inklusive Sollefteå, får även extra ersättning för anvisningar från Migrationsverkets anläggningsboenden eller mottagande av kvotflyktingar. Grundbeloppet utbetalas automatiskt vid årets början, medan övriga delar utbetalas två månader efter att en person mottagits i kommunen. Schablonersättningen avser finansiering av kommunens insatser för praktiskt mottagande, introduktion i skolan, SFI och samhällsorientering m.m. Den uppgår sammanlagt till kronor för personer 0-64 år och kronor för 65 år och äldre. Enligt SKL:s beräkningar täcker schablonsersättningen inte ens kommunernas kostnader under de två åren som de betalas ut. På grund av ovanstående periodiseras inte ersättningen. Kommunen erhåller även schabloniserad ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd innan etableringsersättning kommer igång. För ensamkommande barn lämnas på motsvarande sätt årlig grundersättning om 500 tkr. Vidare ges en engångsschablon om 30 tkr för barn som beviljats uppehållstillstånd. Övriga ersättningar för målgruppen ansöks särskilt. Dessutom fördelar Migrationsverket årligen ut sammanlagt 50 mnkr i en årlig ersättning för förebyggande stödinsatser för asylsökande barn enligt Socialtjänstlagen (SoL) utifrån hur många asylsökande barn som är bosatta i respektive kommunen (s.k. majbidrag). Detta kräver heller ingen ansökan. I Sollefteå kommun delas grundersättningen och schablonersättningen mellan individ- och omsorgsnämnden och kultur-, utbildning- och fritidsnämnden. Den 3 Inspektionen för vård och omsorg, , Dnr /2014 Sollefteå kommun 9 av 11

12 förstnämnda erhåller 42,5 procent av ersättningarna och resterande 57,5 procent tillfaller kultur-, utbildning- och fritidsnämnden. I övrigt tillfaller Grundersättning ensamkommande barn Majersättningen Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd Kultur-, utbildning- och fritidsnämnden Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämnden Ansökan om ersättning Återsökningsbara kostnader kan uppkomma inom de två nämndernas verksamhetsområden som ingår i granskningen. Individ- och omsorgsnämnden Inom individ- och omsorgsförvaltningen har ekonomen och en av integrationshandläggarna ett särskilt ansvar för att ansöka om statlig ersättning. Integrationshandläggaren har ansvar för att söka ersättning för kvotflyktingar, ekonomiskt bistånd, placering av ensamkommande barn i externa HVB, utredningskostnader och resekostnader för ensamkommande barn, tomhyror och andra placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Handläggaren kontrollerar också att vissa automatiska utbetalningar (grund- och schablonersättningar) kommer in till kommunen. Ansökningsarbetet underlättas genom att handläggaren även ansvarar för flera av de insatser som återsöks och har god kunskap om regelverket. Ansvaret för placering av barn och unga åligger dock socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Handläggaren är därför beroende av att få in uppgifter om ersättningsgilla placeringar. Kultur-, utbildning- och fritidsnämnden Föreståndaren och ekonomen svarar för återsökning av kostnader för placering av de ensamkommande barn som bor på kommunens boende Aurora. Som föreståndare har tjänstemannen god kontroll över vilka barn som skrivs in ut från verksamheten, vilket underlättar återsökningsarbetet. De faktiska kostnaderna för en plats i träningslägenhet är lägre än den ersättning som erhålls för platser som ryms i överenskommelsen med staten. Förvaltningen har valt att ta med platser i träningslägenhet i överenskommelsen, så att man erhåller den högre platsersättningen istället för ersättning för sina faktiska kostnader. Inom vuxenutbildningen svarar rektor för att söka ersättning för SFI till nyanlända med uppehållstillstånd som ännu inte har kommunplacerats. Sollefteå kommun 10 av 11

13 Fredrik Ottosson Projektledare Anita Agefjäll Uppdragsledare Sollefteå kommun 11 av 11

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Fredrik Ottosson Mars 2012 Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Revisionsplan 2014 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2014 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun www.pwc.se Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/ Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare www.pwc.com/se Sundsvalls kommun Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande 2015 Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare Uppdraget syfte Övergripande revisionsfråga: Belysa

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Sandra Marcusson Tommy Nyberg November 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun Granskning av ersättningar från Migrationsverket Härnösands kommun Augusti 2012 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfråga...2 1.3 Revisionskriterier och metod...2

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten Riktlinjer för mottagande och introduktion av nyanlända i Stenungsunds kommun som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Samhällets

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande KS-2011/664

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande KS-2011/664 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/664 2012-01-16 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande KS-2011/664

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-05-02 Diarienummer 160346 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer