Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet"

Transkript

1 Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 2 2. Inledning Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Bakgrund statliga ersättningar 5 3. Resultat av granskningen Övergripande ansvarsfördelning Rutiner för hantering av grund- och schablonersättning Vår analys och bedömning Rutiner för ansökning av återsökningsbara ersättningar Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Vår analys och bedömning Nämndernas uppföljning Kommentar 11 BILAGA. Ersättningsförordningar Vingåkers kommun 1 av 12

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Vingåkers kommun har gett i uppdrag att granska kommunens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen avser Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Den revisionsfråga som ska besvaras är följande: - Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Vår samlade revisionella bedömning är: Att Socialnämnden inte fullt ut har säkerställt att kommunen erhåller schablonersättning för samtliga kommunmottagna flyktingar, samt att schablonersättningar periodiseras för att täcka kostnader över tid. Att Socialnämnden fr o m 2012 kommer att säkerställa att kommunen får ersättning för återsökningsbara kostnader inom flyktingmottagandet förutsatt att Socialförvaltningens nya rutin på området implementeras fullt ut. Att Barn- och utbildningsnämnden säkerställer att kommunen får del av återsökningsbara kostnader för asylsökande barn inom skola/förskola. Vi baserar vår bedömning på följande iakttagelser: - Finns ändamålsenliga rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet? Ändamålsenliga rutiner för uppföljning av att utbetalda schablonersättningar omfattar samtliga kommunmottagna flyktingar saknas inom Socialförvaltningen. Det sker ingen strukturerad uppföljning inom Socialförvaltningen av intäkter och förväntade kostnader för att säkerställa rättvisande periodisering av schablonersättning över tid. - Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet? Nya ändamålsenliga rutiner för ansökning av statlig ersättning inom flyktingmottagandet har tagits fram inom Socialförvaltningen, men dessa behöver implementeras fullt ut. Nya ändamålsenliga rutiner för ansökning av statlig ersättning för asylsökande barn inom skola/förskola har tagits fram inom Barn- och utbildningsförvaltningen och dessa har implementerats i praktiken. I övrigt konstaterar vi att nämnderna följt upp ekonomin regelbundet och att denna uppföljning omfattar de verksamheter som finansieras med hjälp av statliga ersättningar för asylsökande och ordinarie flyktingmottagande inkl. ensamkommande Vingåkers kommun 2 av 12

4 barn. Ersättningar berörs såtillvida att det exempelvis kan vara svårt att uppskatta intäkter inom verksamheten för ensamkommande barn eller att ansökta ersättningar för asylsökande inom skolan ännu inte utbetalats från Migrationsverket. Vi har inte kunnat verifiera huruvida det sker någon övrig återkoppling till nämnderna i vilken utsträckning som olika verksamheter ansökt och fått ersättning beviljad från Migrationsverket för asylsökande och flyktingar. Nämndernas interna kontrollplaner innehåller inte några kontrollpunkter på området. Vingåkers kommun 3 av 12

5 2. Inledning Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Migrationsverket och finansieras av statsbidrag. Vingåkers kommun har ett åtagande om årligt mottagande av 20 flyktingar och andra skyddsbehövande. Det faktiska mottagandet har under de senaste åren dock varit omkring dubbelt så högt. Kommunen har även en överenskommelse att tillhandahålla 11 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn fr o m 15 januari Därutöver bor många asylsökande inskrivna hos Migrationsverket i kommunen. 1 Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. 2.1.Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Vingåkers kommun har gett i uppdrag att granska kommunens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen ska besvara följande revisionfråga: Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Följande kontroll-/granskningsmål har varit vägledande för granskningen: Finns ändamålsenliga rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet? 2.2. Avgränsning och metod Granskningen är avgränsad till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Arbetet har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning av rutiner för hantering och ansökning av statbidrag. Följande funktioner har intervjuats: Socialchef, chef och en handläggare från individ- och familjeomsorg, föreståndare för boende för ensamkommande flyktingbarn, samt ekonom som arbetar gentemot Socialförvaltningen. Barn- och utbildningschef, en grundskolerektor och en förskolechef, administratör, samt ekonom kopplad till Barn- och ungdomsförvaltningen. Samtliga intervjuade har fått ta del av rapportutkast för sakavstämning. 1 I december 2011 fanns 359 asylsökande, varav 245 vuxna och 114 barn, boende i Vingåkers kommun inskrivna hos Migrationsverket. Vingåkers kommun 4 av 12

6 2.3. Bakgrund statliga ersättningar Samtliga statliga ersättningar inom flyktingmottagandet handläggs och utbetalas av Migrationsverket i enlighet med följande förordningar som gäller för olika målgrupper: Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 december 2010 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna efter 1 december 2010 Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) avser asylsökande Därutöver finns förordningar för andra tidsbegränsade ersättningar såsom stimulansbidrag för arbetsmarknadsetablering under år En översikt över ersättningar som tillfaller kommunen automatiskt eller efter ansökan återfinns i bilaga. Vissa ersättningar ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att ersättning ska beviljas. Av bilagan framgår också de underlag som behöver bifogas ansökan. Kommunen kan också i viss mån söka ersättning för andra målgrupper, såsom personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än asyl eller beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl eller i egenskap av bevisperson i rättegång. I denna granskning bortses dock från sådana ersättningsformer. 2 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. Vingåkers kommun 5 av 12

7 3. Resultat av granskningen 3.1.Övergripande ansvarsfördelning Socialnämnden ansvarar för kommunens ordinarie flyktingmottagande, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, individ- och familjeomsorg (IFO) och handikapp- och äldreomsorg, vilka utgör merparten av de verksamheter och insatser som kommunen får eller kan ansöka statlig ersättning för från Migrationsverket. Hösten 2009 beslutade nämnden att överföra flyktingmottagandets verksamhet avseende mottagna före 1 december 2010 från IFO till Viadidaktförvaltningen i Katrineholms kommun. Ett avtal har upprättats som innebär att kostnader för t ex introduktionsersättning, handläggare och sfi-undervisning faktureras Vingåkers kommun. 3 Tillfällig extra stimulansersättning för personer i målgruppen med arbete/praktik i minst fem månader alternativt godkänt i sfi inom 12 månader har ansökts av Viadidakt och tillfallit Vingåkers kommun. Viadidakt ansöker även sfibonus som tillfaller deltagare. När det gäller mottagna efter 1 december 2010 sköts det praktiska mottagandet och utbetalning av initialt försörjningsstöd av IFO inom Socialförvaltningen, medan Viadidakt tillhandahåller sfi och samhällsorientering och Arbetsförmedlingen etableringsinsatser. Övriga verksamheter och insatser bedrivs av Socialförvaltningen på nämndens uppdrag. Ansvaret för förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg och grundskola ligger hos Barn- och utbildningsnämnden och verksamheterna bedrivs av Barn- och utbildningsförvaltningen. Gymnasieutbildning erbjuds i grannkommunerna, i första hand Katrineholm, vilket regleras via interkommunal ersättning. Dessa verksamheter omfattas av de statliga ersättningar som kommunen kan ansöka om hos Migrationsverket för asylsökande barns skolgång Rutiner för hantering av grund- och schablonersättning Den årliga grundersättning, schablonersättning och för enskilda kommunmottagna flyktingar (ErsF, NyErsF) utbetalas av Migrationsverket per automatik och förs in på ett balanskonto hos Socialförvaltningen. Ersättningarna avser att täcka kommunens kostnader för ordinarie flyktingmottagande. Socialnämnden förfogar över medlen i sin helhet. Nämnden har beslutat att en viss andel ska fördelas till Barnoch utbildningsnämnden för insatser för nyanlända barn och ungdomar i skolåder. 4 3 Överflyttning av flyktingmottagningen från individ- och familjeomsorgen till Viadidakt, , dnr 107/2009. Det avtal om samverkan i gemensamma Viadidaktnämnden mellan Vingåkers och Katrineholms kommun som fattades 2001 gäller även detta område, men Socialutskottet har utsetts att, i form av referensorgan, vara ansvarig för en kontinuerlig uppföljning sker av flyktingmottagandets verksamhet. I dagsläget finns ca 40 nyanlända mottagna före 1 december 2010 vilka fasas ut i takt med att introduktionstiden upphör. 4 Fördelning av ersättningar för kommunplacerade flyktingar, , dnr 2009/6. Barn- och utbildningsnämnden erhåller motsvarande 50 % av schablonersättning för asylsökande barns skolgång för kommunmottagna flyktingbarn med uppehållstillstånd, se bilaga för aktuella ersättningsnivåer. Vingåkers kommun 6 av 12

8 Den årliga grundersättning som tillfaller kommunen för mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn, samt den schablonersättning som utbetalas som engångsbelopp för ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd, förs på motsvarande sätt in på Socialförvaltningens balanskonto. Ersättningarna avser att täcka grundläggande kostnader för mottagandet av ensamkommande barn. Av intervjuer framkommer att rutinerna för att kontrollera att kommunen fått schablonersättning för samtliga kommunmottagna skiljer sig åt beroende om mottagandet skett före eller efter 1 december För personer som tagits emot före 1 december och därmed handläggs av Viadidakt skickas faktureringsunderlag till Socialförvaltningen som innehåller uppgift om samtliga inskrivna, varigenom det är möjligt att stämma av gentemot utbetalningsunderlag från Migrationsverket. För personer mottagna efter 1 december aktualiseras kommunmottagna hos Socialförvaltningen via Arbetsförmedlingen, något som också kan stämmas av mot Migrationsverkets uppgifter. Det finns emellertid ingen uttalad rutin om och på vilket sätt detta ska ske. Men enligt uppgift säkerställer Socialförvaltningen exempelvis att kommunen fått schablonersättning för barn och ungdomar i skolåldern innan medel fördelas till Barn- och utbildningsnämnden. Schablonersättningen för kommunmottagna utbetalas var tredje månad under två års tid och avser att täcka kostnader under cirka tre års tid. Därmed finns behov att periodisera intäkter så att de täcker hela perioden. Det framkommer av intervjuer att det inte sker någon uppföljning av intäkter/kostnader på individnivå. Förbrukade medel ligger kvar på balanskontot för framtida användning och det framgår även att det ordinarie flyktingmottagandet inte resulterat i några underskott. Kommunen får också del av övriga schabloniserade ersättningar för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (NyErsF) samt förebyggande insatser för asylsökande barn (Asylersättningsförordningen). När det gäller den senaste ersättningsformen planerar Socialförvaltningen insatser/utgifter efter att ersättningen utbetalats av Migrationsverket, vilket hanteras i balansräkningen Vår analys och bedömning Vår bedömning är att det saknas ändamålsenliga rutiner för uppföljning av att Migrationsverkets utbetalningar av schablonersättning för kommunmottagna flyktingar omfattar samtliga personer som tagits emot i kommunen. Vi anser att uppgifter om kommunmottagna flyktingar bör regelbundet stämmas av gentemot Migrationsverkets utbetalningsunderlag för att säkerställa att kommunen får de ersättningar som man har rätt till. Vidare är vår bedömning att det bör ske en mer strukturerad och regelbunden uppföljning av intäkter och förväntade kostnader inom kommunens ordinarie flyktingmottagande för att säkerställa rättvisande ekonomisk periodisering över tid. Vingåkers kommun 7 av 12

9 3.3. Rutiner för ansökning av återsökningsbara ersättningar Socialförvaltningen I slutet av år 2011 tog Socialförvaltningen fram en ny samlad rutin för ansökning av ersättningar från Migrationsverket som också omfattar de ersättningar som Barnoch utbildningsförvaltningen kan söka. 5 Rutinen innehåller en allmän beskrivning över de förordningar som gäller för olika målgrupper, det balanskonto som ersättningar ska föras in på, projektnummer för redovisning av intäkter och kostnader. Vad gäller kommunens kostnader för olika typer av insatser, såsom hemtjänst och äldreboende, har särskilda beräkningsbelopp specificerats. Vidare omfattar rutinen lathundar för återsökning av kostnader uppdelat på följande målgrupper: Ensamkommande asylsökande barn Ensamkommande barn med uppehållstillstånd Asylsökande barn som inte är ensamkommande Kommunmottagna flyktingar före 1 december 2010 Kommunmottagna flyktingar efter 1 december 2010 Respektive lathund innehåller de ersättningsformer som kommunen har rätt att ansöka om enligt olika förordningar där även aktuella paragrafer framgår. Vidare finns information om när olika ansökningar ska göras, vilket underlag som ska bifogas ansökan, ansvarig för ansökan, samt ansvarig för att kontrollera/stämma av utbetalningar från Migrationsverket. Det framgår inte av intervjuer eller av rutin vem som ansvarar för att uppdatera rutinen eller när det ska ske. När det gäller ersättningar för ensamkommande barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd, ska vissa ersättningar sökas av ansvarig handläggare inom IFO, medan andra ersättningar söks av det kommunala boendet. 6 För övriga ersättningar ska ansvariga handläggare för enskilda ärenden sammanställa underlag till administratör inom Socialförvaltningen som sedan ansöker om ersättning. Detta har emellertid ännu inte implementerats i praktiken, utan ansökningar hanteras av respektive handläggare. Vad gäller kostnader som uppstår inom äldre- och handikappomsorgen ska utförare enligt rutinen fakturera kostnader till IFO, varefter administratören sköter ansökan. Av intervjuer framgår dock att det finns en praxis där utförare direktfakturerar Migrationsverket kostnader efter förhandsbesked lämnats om ersättning. Det innebär i sin tur att utgifter bokförs som ordinarie verksamhetskostnader, istället för kostnadsställen inom flyktingmottagandet. Kopia på samtliga ersättningsansökningar ska enligt rutinen skickas till ekonom på Ekonomienheten som är kopplad till Socialförvaltningen. Efter beslut om ersättning inkommit från Migrationsverket skickas också denna till ekonomen. Detta för att 5 Rutin för ersättningar från Migrationsverket, Socialförvaltningen Av rutinen framgår Utvecklingsenheten ska skicka kopia på beslut för ev. bostadsanpassningsbidrag till IFO som sköter ansökan. 6 Av rutinen framgår att överförmyndaren ansvarar för att ansöka om kostnader för god man för ensamkommande barn. Vingåkers kommun 8 av 12

10 kunna följa huruvida kommunen får del av de ersättningar som man ansökt om, samt för att möjliggöra korrekt bokföring av kostnader och intäkter i ekonomisystemet. Detta arbetssätt har funnits även innan den nya rutinen togs fram, men av intervjuer framgår att den inte tillämpats genomgående. Det har medfört praktiska svårigheter att centralt följa upp och hålla ordning på de ersättningar som kommer in från Migrationsverket. Den nya rutinen har tagits fram för att åstadkomma en ökad samordning i hantering och ansökning av ersättningar, där administratören ska ha en samordnande funktion. Rutinen finns tillgänglig på kommunens intranät, men det har ännu inte genomförts några särskilda informationsinsatser eller diskussioner kring rutinens implementering bland de funktioner som berörs. Sedan tidigare finns det, framför allt inom IFO, vissa dokumenterade rutiner för ansökning av ersättningar. Dessa har emellertid inte uppdaterats fortlöpande och fångar heller inte upp aktuella ersättningsformer i samma utsträckning som den nya rutinen gör. Under intervjuerna har det dock förmedlats en bild av att handläggare håller sig löpande ajour om vilka typer av kostnader inom den egna verksamheten som är återsökningsbara. Det finns också pärmar där ansökningar och beslut om ersättning från Migrationsverket samlats, vilka omfattar ansökningar enligt såväl ErsF som Asylersättningsförordningen. 7 Enligt de intervjuade finns välupparbetade kontakter med Migrationsverket och avslag på ansökningar förekommer ytterst sällan. Enligt ersättningsförordningarna kan kommuner i vissa fall efter ansökan vara berättigade till ersättning för extraordinära strukturella kostnader för flyktingmottagandet och för asylsökande som inte täcks av övriga ersättningsformer (se bilaga). Enligt Socialförvaltningen har frågan varit uppe till diskussion, men att möjligheten till eventuell ersättning inte undersökts närmare Barn- och utbildningsförvaltningen Under höstterminen 2011 har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en ny rutin för ansökning av ersättningar från Migrationsverket avseende förskola/skola för asylsökande barn och ungdomar. 8 Tidigare har förskolechefer och rektorer skött ansökningarna för respektive verksamhet. Den nya rutinen innebär istället en centraliserad hantering inom förvaltningen. Enligt intervjuerna har förändringen gjorts bl a för att verksamheterna ska kunna tilldelas budgetmedel för uppkomna kostnader i avvaktan på att ersättning inkommit från Migrationsverket. Rutinen följer samma struktur som Socialförvaltningens rutin och har upprättats i samråd mellan förvaltningarna. Den innehåller således hänvisningar till förordning och paragrafer, konto för inbetalning samt kostnadsställen för redovisning av aktuella kostnader. På motsvarande sätt framgår när olika ansökningar ska göras, vilket underlag som ska bifogas ansökan, ansvarig för ansökan, samt ansvarig för att kontrollera/stämma av utbetalningar från Migrationsverket. Av intervjuer framkommer att förvaltningschefen ansvarar för att uppdatera rutinen, men inte hur ofta det ska ske. 7 Asylsökande bosatta i Vingåkers kommun är inskrivna på Migrationsverkets mottagningsenhet i Flen. Enligt mottagningsenhetens uppgifter har kommunen under år 2011 ansökt ersättningar för vård-placering av asylsökande för motsvarande kr varav kr beviljats. Motsvarande uppgifter om ansökta/beviljade medel för personer med uppehållstillstånd har inte kunnat erhållas från Migrationsverket. 8 Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner för ersättningar från Migrationsverket, ej daterad. Vingåkers kommun 9 av 12

11 När det gäller ansökning av schabloniserade ersättningar för utbildning inom föroch grundskolan sammanställer förskolechef eller rektor elevunderlag varje månad till administratör inom Barn- och utbildningsförvaltningen som ansöker om ersättning kvartalsvis. För gymnasieskolan är det istället handläggare på Socialförvaltningen som inkommer om uppgift om antal elever, varpå administratören ansöker om medel. Administratören skickar i sin tur kopia på underlag till ekonom på Ekonomienheten som är kopplad till Barn- och utbildningsförvaltningen som upprättar en budgetprognoser för respektive verksamhet. Beslut om beviljade medel inkommer till administratören som stämmer av mot ansökan och skickar kopia till berörd verksamhet och ekonom som följer upp inbetalningar från Migrationsverket. Motsvarande hantering gäller även för övriga typer av ersättningar som kommunen kan söka, exempelvis för barn i behov av särskilda stödinsatser mm. 9 I dessa fall inhämtas även vid behov kompletterande underlag från Socialförvaltningen. Barnoch utbildningsförvaltningen har också tagit fram specificerade beräkningsbelopp för kommunens kostnader, något som dock inte framgår av rutinen. Enligt de intervjuade är det sällsynt med avslag från Migrationsverket. Men man har uppfattat en praxisförändring som innebär att det är svårare att få ersättning för extraordinära kostnader för skolverksamhet på gruppnivå. Tidigare har förvaltningen bl a sökt och fått ersättning för särskild undervisningsgrupp och sommarskola för asylsökande elever Vår analys och bedömning Vi ser positivt på att Socialförvaltningen utarbetat en ny enligt vår bedömning ändamålsenlig rutin för ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Den ger en god översikt av aktuella förordningar och ersättningsformer och innehåller en tydlig ansvarsfördelning vid ansökan och uppföljning av huruvida ersättningar beviljas enligt ansökan. En tydlig struktur finns även för redovisning av intäkter och kostnader på projektnivå. Det är också bra att det införts en samordnande funktion inom Socialförvaltningen som utgör kontaktyta både gentemot Migrationsverket och Ekonomienheten. Vi betonar dock vikten av att ytterligare insatser görs för att implementera rutinen bland de funktioner som berörs, eftersom vår granskning visar på vissa brister i den praktiska tillämpningen. På motsvarande sätt är vi positiva till att Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en ny rutin i samråd med Socialförvaltningen, som enligt vår bedömning också är ändamålsenlig. Den centrala hanteringen med en tydlig samordningsfunktion ger en god kontaktyta gentemot Migrationsverk och Ekonomienhet. Löpande avstämningar med ekonomienheten ger också möjlighet att justera verksamheternas budget i enlighet med de intäkter som prognostiseras. Redovisning i ekonomisystemet baseras på särskilda kostnadsställen. Vi uppfattar att rutinen är välförankrad bland berörda funktioner och att tillämpningen fungerar väl i praktiken. 9 Enligt mottagningsenhetens uppgifter har kommunen under år 2011 ansökt ersättningar för skola-förskola för asylsökande för motsvarande kr varav kr beviljats, ansökningar om kr är ännu ej beslutade. Beloppen avser såväl schabloniserad ersättning för skola/förskola, som extraordinära kostnader. Vingåkers kommun 10 av 12

12 Vi anser vidare att möjligheten att söka ersättning för extraordinära strukturella kostnader för flyktingmottagande och asylsökande bör undersökas mot bakgrund av att en relativt stor andel asylsökande finns bosatta i kommunen Nämndernas uppföljning Som komplement i vår granskning har vi översiktligt tagit del av nämndernas ekonomiska månadsuppföljning, delårsbokslut, samt interna kontrollplaner under Socialnämnden har behandlat ekonomiska månadsrapporter regelbundet. Dessa tar upp väsentliga avvikelser i förhållande till budget. Statliga ersättningar inom det ordinarie flyktingmottagandet, samt för asylsökande berörs inte närmare. Ekonomiutfallet för boendet för ensamkommande barn har följts upp regelbundet. I delårsrapporten konstateras bl a att verksamheten helt ska finansieras med statsbidrag, men att det är för tidigt att säga hur den planerade budgeten kommer att hålla i längden, samt att intäktssidan är delvis osäker. Av boendets redovisning för oktober 2011 framgår att mottagandet går mot ett underskott på ca 500 tkr på grund av att vissa kostnader blivit högre än beräknat. Socialnämnden internkontrollplan innehåller inga aktiviteter som rör statliga ersättningar inom flyktingmottagandet, men det är fastställt att budgetuppföljning ska ske månadsvis. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ekonomiska månadsrapporter regelbundet. Dessa tar upp väsentliga avvikelser i förhållande till budget. Statliga ersättningar beträffande asylsökande barn tas också upp som en avvikelse i april och maj där det framkommer att verksamheterna inväntar intäkter för asylsökande som ännu inte betalats ut av Migrationsverket. I delårsrapporten konstateras att asylverksamheten ska ge nollresultat, men att årsprognosen visar på ett underskott på 250 tkr. I internkontrollplan fastställd av Barn- och utbildningsnämnden framgår att budget och redovisning utgör ett utvecklingsområde, men det finns inga övriga aktiviteter kopplat till statliga ersättningar för asylsökande inom skolan Kommentar Vi konstaterar att nämnderna följer upp ekonomin regelbundet och att denna uppföljning omfattar de verksamheter som finansieras med hjälp av statliga ersättningar för asylsökande och ordinarie flyktingmottagande inkl. ensamkommande barn. Ersättningar berörs såtillvida att det exempelvis kan vara svårt att uppskatta intäkter inom verksamheten för ensamkommande barn eller att ansökta ersättningar för asylsökande inom skolan ännu inte utbetalats från Migrationsverket. Vi har inte kunnat verifiera huruvida det sker någon övrig återkoppling till nämnderna i vilken utsträckning som olika verksamheter ansökt och fått ersättning beviljad från Migrationsverket för asylsökande och flyktingar. Nämndernas interna kontrollplaner innehåller inte några kontrollpunkter på området. Vingåkers kommun 11 av 12

13 Jukka Törrö Projektledare Lars Wigström Uppdragsledare Vingåkers kommun 12 av 12

14 Bilaga Personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 dec 2010 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) Ersättning Belopp 2011 Automatisk/ Ansökan (blankett) Ansökan & underlag Grundersättning kr/år Automatisk Utbetalas vid årets början eller ny överenskommelse Schablonersättning (10-13 ) kr/år (16-64 år) Automatisk Utbetalas var tredje månad under två år kr/år (under 16 år) kr/år (65 år -) Äldre, sjuka, funktionshindrade (17-20 ) - Ek. bistånd (SoL) from 20 mån efter mottagande (ej över 65 år) - Stöd och hjälp i boendet, särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SoL) - Färdtjänst Faktisk kostnad 75 % av kostnad Ansökan (4476/4477) - LSS/LASS, bostadsanpassningsbidrag - Varaktig hälso-/sjukvård(minst tre år) Extra ersättning för att påskynda arbetsmarknadsetablering 10 - Mottagna jan nov % av kostnad Faktisk kostnad vid minsta totalkostad kr/pers/år kronor kronor för personer med arbetspraktik/arbete i minst fem mån alt. uppnått minst G i SFI inom 12 mån Automatisk Ansökan (4486) I efterskott varje år, första ansökan inom tre år från mottagningsdatum. Beslut färdtjänst, hemtjänst m.m. Läkarutlåtande att sjukdom/funktionshinder medför att personen inte kan försörja sig och att situationen förelåg vid ankomst till Sverige eller har direkt samband med flyktingsituationen, samt att ev vårdbehov kvarstår i minst tre år, kostnadsunderlag Senast under Praktik- /anställningsintyg, Sfi betyg/studieväg Ensamkommande barn (21-22 ) - Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) Faktisk kostnad Ansökan (4475) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, beslut fortsatt vård efter fyllda 18 år, kostnadsunderlag 10 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. Vingåkers kommun 1 av 4

15 - Boendeplatser 1600 kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats Betydande extraordinära kostnader (strukturella/individbaserade) (26, 38 ) - T ex kvotflyktingar, LVU/LVM-placeringar, andra särskilda stödinsatser (SoL) Ersättning efter tillgång (60 mkr finns att fördela 2011, avser insatser under mottagningsår + tre år) Automatisk/ansökan (4482) Ansökan (ej särskild blankett) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Beslut fortsatt vård efter fyllda 18 år Senast 30 sep 2011 för kostnader 2010 första halvåret2011. Beslut t ex SoL/LVU, kostnadsunderlag Personer med uppehållstillstånd mottagna efter 1 dec 2010 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) Ersättning Belopp 2011 Automatisk/ Ansökan (blankett) Ansökan & underlag Grundersättning (9 ) kr/år Automatisk Utbetalas vid årets början eller vid ny överenskommelse Schablonersättning (10-14 ) kr (20-64 år) Automatisk Utbetalas var tredje månad under två år kr (under 20 år) kr (65 år -) Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (15-17 ) kr (under 20 år) kr (20-64 år fr EBO) kr (20-64 år fr ABO eller anknytning) Automatisk Utbetalas en månad efter mottagandet Ekonomiskt bistånd (19-21 ) - Mottagna ej rätt till etableringsplan (ej över 65 år), el pga sjukdom, nedsatt prestationsförmåga förhindrad delta på heltid el av samma orsak ej kan försörja sig efter avslutad etableringsplan - Ensamkommande ungdomar år i eget boende som går i gymnasiet Äldre, sjuka, funktionshindrade (22-27 ) - Stöd och hjälp i boendet, särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SoL) - LSS/LASS, bostadsanpassningsbidrag Faktisk kostnad 75 % av kostnad Ansökan (4488) Ansökan (4488/4477) Årsvis i efterskott, första ansökan inom tre år från mottagningsdatum. Intyg att personen uppfyller krav, kostnadsunderlag Årsvis i efterskott, första ansökan inom tre år från mottagningsdatum. Beslut om hemtjänst, LSS/LASS mm. Läkarutlåtande att sjukdom/ funktionshinder förelåg vid mottagandet, samt att ev vårdbehov kvarstår i Vingåkers kommun 2 av 4

16 - Varaktig hälso-/ sjukvård (minst tre år) Faktisk kostnad vid minsta tot kostnad kr/pers/år Ensamkommande barn (28-31 ) - Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) Faktisk kostnad Ansökan (4473) minst tre år, kostnadsunderlag Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, kostnadsunderlag - Boendeplatser - Schablonersättning engångsbelopp Vissa betydande särskilda kostnader (strukturella/individbaserade) (32 ) - Ex kvotflyktingar, underlätta anvisning av personer/och familjer med särskilda behov, LVU-/LVM-placeringar, andra särskilda stödinsatser (SoL) 1600 kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats kr Ersättning efter tillgång (60 mkr finns att fördela 2011, avser mottagningsår + tre år) Automatisk/ansökan (4482) Automatisk Ansökan (ej särskild blankett) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Beslut fortsatt vård för den som fyllt 18 år Senast 30 sep 2011 för kostnader 2010 första halvåret Beslut t ex SoL/LVU, kostnadsunderlag Asylsökande Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) Ersättning Belopp 2011 Automatisk/ Utbildning (5-6 ) - Förskola - Förskoleklass - Grundskola, grundsärskola eller specialskola - Gymnasieskola eller gymnasiesärskola Extraordinära kostnader skolverksamhet (5 ) - Särskilda stödinsatser (individbaserade), t ex elevassistent - Extra (särskild anordnade) skollokaler, skolskjuts särskolebarn Ensamkommande asylsökande barn kr/år kr/år kr/år kr/år Faktisk kostnad Ansökan (blankett) Ansökan (4472) Ansökan (ej särskild blankett) Ansökan & underlag Kvartalsvis per undervisningsform, inom ett från utgången period Kvartalsvis, inom ett år från utgången period. Utlåtande om behov och beskrivning av stödinsatser, kostnadsunderlag Vingåkers kommun 3 av 4

17 (1, 4, 7, 8, 11 ) - Grundersättning - Trasport till kommun kr/år Faktisk kostnad Automatisk Ansökan (4489) Utbetalas vid året början eller ny överenskommelse Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period - Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) - Utredning (SoL) - Boendeplatser - God man Faktisk kostnad kr familjehem kr HVB-hem kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats Faktisk kostnad Vård av barn (7 ) - Vårdinsatser (SoL, LVU) Faktisk kostnad Förebyggande stödinsatser för barn ( 11 a) Extraordinära (strukturella) kostnader för asylsökande inkl. ensamkommande barn (11 ) Ersättning efter tillgång (Under 2011 fördelas 5 mkr till berörda kommuner och 45 mkr utifrån antal barn) Faktisk kostnad Ansökan (4473) Ansökan (4490) Automatisk/ansökan (4482) Ansökan (4480) Ansökan (4473) Automatisk Ansökan (ej särskild blankett) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, del av utredning/vårdplan, beslut om fortsatt vård för den som fyllt 18 år, kostnadsunderlag Kvartalsvis, inom ett år efter utredning, placeringsbeslut Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Beslut fortsatt vård för den som fyllt 18 år Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Arvodesbeslut Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, utredning/ vårdplan, kostnadsunderlag Utbetalas i maj I efterskott, inom ett år från utgången period. Vingåkers kommun 4 av 4

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Katrineholms kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Linköpings kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Grundersättning 2 förordningen (1990:927)

Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Bild 1 Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Belopp för 2009: 568 200 kronor motsvarar tre vuxna schablonbelopp Förutsättning Överenskommelse om flyktingmottagning Utbetalning Ordinarie utbetalning

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun www.pwc.se Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/ Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande PM 2017-05-02 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga

Läs mer

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet Annika Hansson Gabriel Uhlin Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Ansökan flyktingbidrag 2015 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2016 Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Organisation

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? När det gäller ersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson Cert. Kommunal revisor Tilda Lindell November 2014 Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet Sollentuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Förstudie kommunens integrationsarbete

Förstudie kommunens integrationsarbete Revisionsrapport Förstudie kommunens integrationsarbete Åre kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Revisionell bedömning 1 1.2 Förslag till utveckling

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet Annika Hansson, cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Februari/ Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 0 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban 2015-12-21 Dnr KS 2015/0417 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Sammanfattning För att

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 Innehåll Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 1 Uppdraget... 13 1.1 Behov av översyn...14 1.2 Uppdragets omfattning...14 1.3 Arbetets bedrivande...17 1.3.1 Definitioner...18

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2009-02-23 1(5) SN 2009/0031 Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. vidhålla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00. Viadidakt arbetsmarknad/ Ungdomstorget Friggagatan 1, Katrineholm

Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00. Viadidakt arbetsmarknad/ Ungdomstorget Friggagatan 1, Katrineholm KALLELSE 1 Datum VIADIDAKT 2013-04-15 Sammanträdande organ VIADIDAKTNÄMNDEN Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00 Plats- OBS Sida Information Uppföljning projekt Ekusia Uppföljning projekt Egenkraft Uppföljning

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Fredrik Ottosson Mars 2012 Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Syfte

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2011 1 Rapport_ensamkommande barn_april2011_ny.indd 1 2011 04 07 12:48:13 2 Rapport_ensamkommande barn_april2011_ny.indd 2 2011 04 07 12:48:13

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer