Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet"

Transkript

1 Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 2 2. Inledning Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Bakgrund statliga ersättningar 5 3. Resultat av granskningen Övergripande ansvarsfördelning Rutiner för hantering av grund- och schablonersättning Vår analys och bedömning Rutiner för ansökning av återsökningsbara ersättningar Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Vår analys och bedömning Nämndernas uppföljning Kommentar 11 BILAGA. Ersättningsförordningar Vingåkers kommun 1 av 12

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Vingåkers kommun har gett i uppdrag att granska kommunens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen avser Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Den revisionsfråga som ska besvaras är följande: - Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Vår samlade revisionella bedömning är: Att Socialnämnden inte fullt ut har säkerställt att kommunen erhåller schablonersättning för samtliga kommunmottagna flyktingar, samt att schablonersättningar periodiseras för att täcka kostnader över tid. Att Socialnämnden fr o m 2012 kommer att säkerställa att kommunen får ersättning för återsökningsbara kostnader inom flyktingmottagandet förutsatt att Socialförvaltningens nya rutin på området implementeras fullt ut. Att Barn- och utbildningsnämnden säkerställer att kommunen får del av återsökningsbara kostnader för asylsökande barn inom skola/förskola. Vi baserar vår bedömning på följande iakttagelser: - Finns ändamålsenliga rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet? Ändamålsenliga rutiner för uppföljning av att utbetalda schablonersättningar omfattar samtliga kommunmottagna flyktingar saknas inom Socialförvaltningen. Det sker ingen strukturerad uppföljning inom Socialförvaltningen av intäkter och förväntade kostnader för att säkerställa rättvisande periodisering av schablonersättning över tid. - Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet? Nya ändamålsenliga rutiner för ansökning av statlig ersättning inom flyktingmottagandet har tagits fram inom Socialförvaltningen, men dessa behöver implementeras fullt ut. Nya ändamålsenliga rutiner för ansökning av statlig ersättning för asylsökande barn inom skola/förskola har tagits fram inom Barn- och utbildningsförvaltningen och dessa har implementerats i praktiken. I övrigt konstaterar vi att nämnderna följt upp ekonomin regelbundet och att denna uppföljning omfattar de verksamheter som finansieras med hjälp av statliga ersättningar för asylsökande och ordinarie flyktingmottagande inkl. ensamkommande Vingåkers kommun 2 av 12

4 barn. Ersättningar berörs såtillvida att det exempelvis kan vara svårt att uppskatta intäkter inom verksamheten för ensamkommande barn eller att ansökta ersättningar för asylsökande inom skolan ännu inte utbetalats från Migrationsverket. Vi har inte kunnat verifiera huruvida det sker någon övrig återkoppling till nämnderna i vilken utsträckning som olika verksamheter ansökt och fått ersättning beviljad från Migrationsverket för asylsökande och flyktingar. Nämndernas interna kontrollplaner innehåller inte några kontrollpunkter på området. Vingåkers kommun 3 av 12

5 2. Inledning Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Migrationsverket och finansieras av statsbidrag. Vingåkers kommun har ett åtagande om årligt mottagande av 20 flyktingar och andra skyddsbehövande. Det faktiska mottagandet har under de senaste åren dock varit omkring dubbelt så högt. Kommunen har även en överenskommelse att tillhandahålla 11 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn fr o m 15 januari Därutöver bor många asylsökande inskrivna hos Migrationsverket i kommunen. 1 Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. 2.1.Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Vingåkers kommun har gett i uppdrag att granska kommunens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen ska besvara följande revisionfråga: Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Följande kontroll-/granskningsmål har varit vägledande för granskningen: Finns ändamålsenliga rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet? 2.2. Avgränsning och metod Granskningen är avgränsad till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Arbetet har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning av rutiner för hantering och ansökning av statbidrag. Följande funktioner har intervjuats: Socialchef, chef och en handläggare från individ- och familjeomsorg, föreståndare för boende för ensamkommande flyktingbarn, samt ekonom som arbetar gentemot Socialförvaltningen. Barn- och utbildningschef, en grundskolerektor och en förskolechef, administratör, samt ekonom kopplad till Barn- och ungdomsförvaltningen. Samtliga intervjuade har fått ta del av rapportutkast för sakavstämning. 1 I december 2011 fanns 359 asylsökande, varav 245 vuxna och 114 barn, boende i Vingåkers kommun inskrivna hos Migrationsverket. Vingåkers kommun 4 av 12

6 2.3. Bakgrund statliga ersättningar Samtliga statliga ersättningar inom flyktingmottagandet handläggs och utbetalas av Migrationsverket i enlighet med följande förordningar som gäller för olika målgrupper: Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 december 2010 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna efter 1 december 2010 Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) avser asylsökande Därutöver finns förordningar för andra tidsbegränsade ersättningar såsom stimulansbidrag för arbetsmarknadsetablering under år En översikt över ersättningar som tillfaller kommunen automatiskt eller efter ansökan återfinns i bilaga. Vissa ersättningar ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att ersättning ska beviljas. Av bilagan framgår också de underlag som behöver bifogas ansökan. Kommunen kan också i viss mån söka ersättning för andra målgrupper, såsom personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än asyl eller beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl eller i egenskap av bevisperson i rättegång. I denna granskning bortses dock från sådana ersättningsformer. 2 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. Vingåkers kommun 5 av 12

7 3. Resultat av granskningen 3.1.Övergripande ansvarsfördelning Socialnämnden ansvarar för kommunens ordinarie flyktingmottagande, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, individ- och familjeomsorg (IFO) och handikapp- och äldreomsorg, vilka utgör merparten av de verksamheter och insatser som kommunen får eller kan ansöka statlig ersättning för från Migrationsverket. Hösten 2009 beslutade nämnden att överföra flyktingmottagandets verksamhet avseende mottagna före 1 december 2010 från IFO till Viadidaktförvaltningen i Katrineholms kommun. Ett avtal har upprättats som innebär att kostnader för t ex introduktionsersättning, handläggare och sfi-undervisning faktureras Vingåkers kommun. 3 Tillfällig extra stimulansersättning för personer i målgruppen med arbete/praktik i minst fem månader alternativt godkänt i sfi inom 12 månader har ansökts av Viadidakt och tillfallit Vingåkers kommun. Viadidakt ansöker även sfibonus som tillfaller deltagare. När det gäller mottagna efter 1 december 2010 sköts det praktiska mottagandet och utbetalning av initialt försörjningsstöd av IFO inom Socialförvaltningen, medan Viadidakt tillhandahåller sfi och samhällsorientering och Arbetsförmedlingen etableringsinsatser. Övriga verksamheter och insatser bedrivs av Socialförvaltningen på nämndens uppdrag. Ansvaret för förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg och grundskola ligger hos Barn- och utbildningsnämnden och verksamheterna bedrivs av Barn- och utbildningsförvaltningen. Gymnasieutbildning erbjuds i grannkommunerna, i första hand Katrineholm, vilket regleras via interkommunal ersättning. Dessa verksamheter omfattas av de statliga ersättningar som kommunen kan ansöka om hos Migrationsverket för asylsökande barns skolgång Rutiner för hantering av grund- och schablonersättning Den årliga grundersättning, schablonersättning och för enskilda kommunmottagna flyktingar (ErsF, NyErsF) utbetalas av Migrationsverket per automatik och förs in på ett balanskonto hos Socialförvaltningen. Ersättningarna avser att täcka kommunens kostnader för ordinarie flyktingmottagande. Socialnämnden förfogar över medlen i sin helhet. Nämnden har beslutat att en viss andel ska fördelas till Barnoch utbildningsnämnden för insatser för nyanlända barn och ungdomar i skolåder. 4 3 Överflyttning av flyktingmottagningen från individ- och familjeomsorgen till Viadidakt, , dnr 107/2009. Det avtal om samverkan i gemensamma Viadidaktnämnden mellan Vingåkers och Katrineholms kommun som fattades 2001 gäller även detta område, men Socialutskottet har utsetts att, i form av referensorgan, vara ansvarig för en kontinuerlig uppföljning sker av flyktingmottagandets verksamhet. I dagsläget finns ca 40 nyanlända mottagna före 1 december 2010 vilka fasas ut i takt med att introduktionstiden upphör. 4 Fördelning av ersättningar för kommunplacerade flyktingar, , dnr 2009/6. Barn- och utbildningsnämnden erhåller motsvarande 50 % av schablonersättning för asylsökande barns skolgång för kommunmottagna flyktingbarn med uppehållstillstånd, se bilaga för aktuella ersättningsnivåer. Vingåkers kommun 6 av 12

8 Den årliga grundersättning som tillfaller kommunen för mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn, samt den schablonersättning som utbetalas som engångsbelopp för ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd, förs på motsvarande sätt in på Socialförvaltningens balanskonto. Ersättningarna avser att täcka grundläggande kostnader för mottagandet av ensamkommande barn. Av intervjuer framkommer att rutinerna för att kontrollera att kommunen fått schablonersättning för samtliga kommunmottagna skiljer sig åt beroende om mottagandet skett före eller efter 1 december För personer som tagits emot före 1 december och därmed handläggs av Viadidakt skickas faktureringsunderlag till Socialförvaltningen som innehåller uppgift om samtliga inskrivna, varigenom det är möjligt att stämma av gentemot utbetalningsunderlag från Migrationsverket. För personer mottagna efter 1 december aktualiseras kommunmottagna hos Socialförvaltningen via Arbetsförmedlingen, något som också kan stämmas av mot Migrationsverkets uppgifter. Det finns emellertid ingen uttalad rutin om och på vilket sätt detta ska ske. Men enligt uppgift säkerställer Socialförvaltningen exempelvis att kommunen fått schablonersättning för barn och ungdomar i skolåldern innan medel fördelas till Barn- och utbildningsnämnden. Schablonersättningen för kommunmottagna utbetalas var tredje månad under två års tid och avser att täcka kostnader under cirka tre års tid. Därmed finns behov att periodisera intäkter så att de täcker hela perioden. Det framkommer av intervjuer att det inte sker någon uppföljning av intäkter/kostnader på individnivå. Förbrukade medel ligger kvar på balanskontot för framtida användning och det framgår även att det ordinarie flyktingmottagandet inte resulterat i några underskott. Kommunen får också del av övriga schabloniserade ersättningar för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (NyErsF) samt förebyggande insatser för asylsökande barn (Asylersättningsförordningen). När det gäller den senaste ersättningsformen planerar Socialförvaltningen insatser/utgifter efter att ersättningen utbetalats av Migrationsverket, vilket hanteras i balansräkningen Vår analys och bedömning Vår bedömning är att det saknas ändamålsenliga rutiner för uppföljning av att Migrationsverkets utbetalningar av schablonersättning för kommunmottagna flyktingar omfattar samtliga personer som tagits emot i kommunen. Vi anser att uppgifter om kommunmottagna flyktingar bör regelbundet stämmas av gentemot Migrationsverkets utbetalningsunderlag för att säkerställa att kommunen får de ersättningar som man har rätt till. Vidare är vår bedömning att det bör ske en mer strukturerad och regelbunden uppföljning av intäkter och förväntade kostnader inom kommunens ordinarie flyktingmottagande för att säkerställa rättvisande ekonomisk periodisering över tid. Vingåkers kommun 7 av 12

9 3.3. Rutiner för ansökning av återsökningsbara ersättningar Socialförvaltningen I slutet av år 2011 tog Socialförvaltningen fram en ny samlad rutin för ansökning av ersättningar från Migrationsverket som också omfattar de ersättningar som Barnoch utbildningsförvaltningen kan söka. 5 Rutinen innehåller en allmän beskrivning över de förordningar som gäller för olika målgrupper, det balanskonto som ersättningar ska föras in på, projektnummer för redovisning av intäkter och kostnader. Vad gäller kommunens kostnader för olika typer av insatser, såsom hemtjänst och äldreboende, har särskilda beräkningsbelopp specificerats. Vidare omfattar rutinen lathundar för återsökning av kostnader uppdelat på följande målgrupper: Ensamkommande asylsökande barn Ensamkommande barn med uppehållstillstånd Asylsökande barn som inte är ensamkommande Kommunmottagna flyktingar före 1 december 2010 Kommunmottagna flyktingar efter 1 december 2010 Respektive lathund innehåller de ersättningsformer som kommunen har rätt att ansöka om enligt olika förordningar där även aktuella paragrafer framgår. Vidare finns information om när olika ansökningar ska göras, vilket underlag som ska bifogas ansökan, ansvarig för ansökan, samt ansvarig för att kontrollera/stämma av utbetalningar från Migrationsverket. Det framgår inte av intervjuer eller av rutin vem som ansvarar för att uppdatera rutinen eller när det ska ske. När det gäller ersättningar för ensamkommande barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd, ska vissa ersättningar sökas av ansvarig handläggare inom IFO, medan andra ersättningar söks av det kommunala boendet. 6 För övriga ersättningar ska ansvariga handläggare för enskilda ärenden sammanställa underlag till administratör inom Socialförvaltningen som sedan ansöker om ersättning. Detta har emellertid ännu inte implementerats i praktiken, utan ansökningar hanteras av respektive handläggare. Vad gäller kostnader som uppstår inom äldre- och handikappomsorgen ska utförare enligt rutinen fakturera kostnader till IFO, varefter administratören sköter ansökan. Av intervjuer framgår dock att det finns en praxis där utförare direktfakturerar Migrationsverket kostnader efter förhandsbesked lämnats om ersättning. Det innebär i sin tur att utgifter bokförs som ordinarie verksamhetskostnader, istället för kostnadsställen inom flyktingmottagandet. Kopia på samtliga ersättningsansökningar ska enligt rutinen skickas till ekonom på Ekonomienheten som är kopplad till Socialförvaltningen. Efter beslut om ersättning inkommit från Migrationsverket skickas också denna till ekonomen. Detta för att 5 Rutin för ersättningar från Migrationsverket, Socialförvaltningen Av rutinen framgår Utvecklingsenheten ska skicka kopia på beslut för ev. bostadsanpassningsbidrag till IFO som sköter ansökan. 6 Av rutinen framgår att överförmyndaren ansvarar för att ansöka om kostnader för god man för ensamkommande barn. Vingåkers kommun 8 av 12

10 kunna följa huruvida kommunen får del av de ersättningar som man ansökt om, samt för att möjliggöra korrekt bokföring av kostnader och intäkter i ekonomisystemet. Detta arbetssätt har funnits även innan den nya rutinen togs fram, men av intervjuer framgår att den inte tillämpats genomgående. Det har medfört praktiska svårigheter att centralt följa upp och hålla ordning på de ersättningar som kommer in från Migrationsverket. Den nya rutinen har tagits fram för att åstadkomma en ökad samordning i hantering och ansökning av ersättningar, där administratören ska ha en samordnande funktion. Rutinen finns tillgänglig på kommunens intranät, men det har ännu inte genomförts några särskilda informationsinsatser eller diskussioner kring rutinens implementering bland de funktioner som berörs. Sedan tidigare finns det, framför allt inom IFO, vissa dokumenterade rutiner för ansökning av ersättningar. Dessa har emellertid inte uppdaterats fortlöpande och fångar heller inte upp aktuella ersättningsformer i samma utsträckning som den nya rutinen gör. Under intervjuerna har det dock förmedlats en bild av att handläggare håller sig löpande ajour om vilka typer av kostnader inom den egna verksamheten som är återsökningsbara. Det finns också pärmar där ansökningar och beslut om ersättning från Migrationsverket samlats, vilka omfattar ansökningar enligt såväl ErsF som Asylersättningsförordningen. 7 Enligt de intervjuade finns välupparbetade kontakter med Migrationsverket och avslag på ansökningar förekommer ytterst sällan. Enligt ersättningsförordningarna kan kommuner i vissa fall efter ansökan vara berättigade till ersättning för extraordinära strukturella kostnader för flyktingmottagandet och för asylsökande som inte täcks av övriga ersättningsformer (se bilaga). Enligt Socialförvaltningen har frågan varit uppe till diskussion, men att möjligheten till eventuell ersättning inte undersökts närmare Barn- och utbildningsförvaltningen Under höstterminen 2011 har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en ny rutin för ansökning av ersättningar från Migrationsverket avseende förskola/skola för asylsökande barn och ungdomar. 8 Tidigare har förskolechefer och rektorer skött ansökningarna för respektive verksamhet. Den nya rutinen innebär istället en centraliserad hantering inom förvaltningen. Enligt intervjuerna har förändringen gjorts bl a för att verksamheterna ska kunna tilldelas budgetmedel för uppkomna kostnader i avvaktan på att ersättning inkommit från Migrationsverket. Rutinen följer samma struktur som Socialförvaltningens rutin och har upprättats i samråd mellan förvaltningarna. Den innehåller således hänvisningar till förordning och paragrafer, konto för inbetalning samt kostnadsställen för redovisning av aktuella kostnader. På motsvarande sätt framgår när olika ansökningar ska göras, vilket underlag som ska bifogas ansökan, ansvarig för ansökan, samt ansvarig för att kontrollera/stämma av utbetalningar från Migrationsverket. Av intervjuer framkommer att förvaltningschefen ansvarar för att uppdatera rutinen, men inte hur ofta det ska ske. 7 Asylsökande bosatta i Vingåkers kommun är inskrivna på Migrationsverkets mottagningsenhet i Flen. Enligt mottagningsenhetens uppgifter har kommunen under år 2011 ansökt ersättningar för vård-placering av asylsökande för motsvarande kr varav kr beviljats. Motsvarande uppgifter om ansökta/beviljade medel för personer med uppehållstillstånd har inte kunnat erhållas från Migrationsverket. 8 Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner för ersättningar från Migrationsverket, ej daterad. Vingåkers kommun 9 av 12

11 När det gäller ansökning av schabloniserade ersättningar för utbildning inom föroch grundskolan sammanställer förskolechef eller rektor elevunderlag varje månad till administratör inom Barn- och utbildningsförvaltningen som ansöker om ersättning kvartalsvis. För gymnasieskolan är det istället handläggare på Socialförvaltningen som inkommer om uppgift om antal elever, varpå administratören ansöker om medel. Administratören skickar i sin tur kopia på underlag till ekonom på Ekonomienheten som är kopplad till Barn- och utbildningsförvaltningen som upprättar en budgetprognoser för respektive verksamhet. Beslut om beviljade medel inkommer till administratören som stämmer av mot ansökan och skickar kopia till berörd verksamhet och ekonom som följer upp inbetalningar från Migrationsverket. Motsvarande hantering gäller även för övriga typer av ersättningar som kommunen kan söka, exempelvis för barn i behov av särskilda stödinsatser mm. 9 I dessa fall inhämtas även vid behov kompletterande underlag från Socialförvaltningen. Barnoch utbildningsförvaltningen har också tagit fram specificerade beräkningsbelopp för kommunens kostnader, något som dock inte framgår av rutinen. Enligt de intervjuade är det sällsynt med avslag från Migrationsverket. Men man har uppfattat en praxisförändring som innebär att det är svårare att få ersättning för extraordinära kostnader för skolverksamhet på gruppnivå. Tidigare har förvaltningen bl a sökt och fått ersättning för särskild undervisningsgrupp och sommarskola för asylsökande elever Vår analys och bedömning Vi ser positivt på att Socialförvaltningen utarbetat en ny enligt vår bedömning ändamålsenlig rutin för ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Den ger en god översikt av aktuella förordningar och ersättningsformer och innehåller en tydlig ansvarsfördelning vid ansökan och uppföljning av huruvida ersättningar beviljas enligt ansökan. En tydlig struktur finns även för redovisning av intäkter och kostnader på projektnivå. Det är också bra att det införts en samordnande funktion inom Socialförvaltningen som utgör kontaktyta både gentemot Migrationsverket och Ekonomienheten. Vi betonar dock vikten av att ytterligare insatser görs för att implementera rutinen bland de funktioner som berörs, eftersom vår granskning visar på vissa brister i den praktiska tillämpningen. På motsvarande sätt är vi positiva till att Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en ny rutin i samråd med Socialförvaltningen, som enligt vår bedömning också är ändamålsenlig. Den centrala hanteringen med en tydlig samordningsfunktion ger en god kontaktyta gentemot Migrationsverk och Ekonomienhet. Löpande avstämningar med ekonomienheten ger också möjlighet att justera verksamheternas budget i enlighet med de intäkter som prognostiseras. Redovisning i ekonomisystemet baseras på särskilda kostnadsställen. Vi uppfattar att rutinen är välförankrad bland berörda funktioner och att tillämpningen fungerar väl i praktiken. 9 Enligt mottagningsenhetens uppgifter har kommunen under år 2011 ansökt ersättningar för skola-förskola för asylsökande för motsvarande kr varav kr beviljats, ansökningar om kr är ännu ej beslutade. Beloppen avser såväl schabloniserad ersättning för skola/förskola, som extraordinära kostnader. Vingåkers kommun 10 av 12

12 Vi anser vidare att möjligheten att söka ersättning för extraordinära strukturella kostnader för flyktingmottagande och asylsökande bör undersökas mot bakgrund av att en relativt stor andel asylsökande finns bosatta i kommunen Nämndernas uppföljning Som komplement i vår granskning har vi översiktligt tagit del av nämndernas ekonomiska månadsuppföljning, delårsbokslut, samt interna kontrollplaner under Socialnämnden har behandlat ekonomiska månadsrapporter regelbundet. Dessa tar upp väsentliga avvikelser i förhållande till budget. Statliga ersättningar inom det ordinarie flyktingmottagandet, samt för asylsökande berörs inte närmare. Ekonomiutfallet för boendet för ensamkommande barn har följts upp regelbundet. I delårsrapporten konstateras bl a att verksamheten helt ska finansieras med statsbidrag, men att det är för tidigt att säga hur den planerade budgeten kommer att hålla i längden, samt att intäktssidan är delvis osäker. Av boendets redovisning för oktober 2011 framgår att mottagandet går mot ett underskott på ca 500 tkr på grund av att vissa kostnader blivit högre än beräknat. Socialnämnden internkontrollplan innehåller inga aktiviteter som rör statliga ersättningar inom flyktingmottagandet, men det är fastställt att budgetuppföljning ska ske månadsvis. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ekonomiska månadsrapporter regelbundet. Dessa tar upp väsentliga avvikelser i förhållande till budget. Statliga ersättningar beträffande asylsökande barn tas också upp som en avvikelse i april och maj där det framkommer att verksamheterna inväntar intäkter för asylsökande som ännu inte betalats ut av Migrationsverket. I delårsrapporten konstateras att asylverksamheten ska ge nollresultat, men att årsprognosen visar på ett underskott på 250 tkr. I internkontrollplan fastställd av Barn- och utbildningsnämnden framgår att budget och redovisning utgör ett utvecklingsområde, men det finns inga övriga aktiviteter kopplat till statliga ersättningar för asylsökande inom skolan Kommentar Vi konstaterar att nämnderna följer upp ekonomin regelbundet och att denna uppföljning omfattar de verksamheter som finansieras med hjälp av statliga ersättningar för asylsökande och ordinarie flyktingmottagande inkl. ensamkommande barn. Ersättningar berörs såtillvida att det exempelvis kan vara svårt att uppskatta intäkter inom verksamheten för ensamkommande barn eller att ansökta ersättningar för asylsökande inom skolan ännu inte utbetalats från Migrationsverket. Vi har inte kunnat verifiera huruvida det sker någon övrig återkoppling till nämnderna i vilken utsträckning som olika verksamheter ansökt och fått ersättning beviljad från Migrationsverket för asylsökande och flyktingar. Nämndernas interna kontrollplaner innehåller inte några kontrollpunkter på området. Vingåkers kommun 11 av 12

13 Jukka Törrö Projektledare Lars Wigström Uppdragsledare Vingåkers kommun 12 av 12

14 Bilaga Personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 dec 2010 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) Ersättning Belopp 2011 Automatisk/ Ansökan (blankett) Ansökan & underlag Grundersättning kr/år Automatisk Utbetalas vid årets början eller ny överenskommelse Schablonersättning (10-13 ) kr/år (16-64 år) Automatisk Utbetalas var tredje månad under två år kr/år (under 16 år) kr/år (65 år -) Äldre, sjuka, funktionshindrade (17-20 ) - Ek. bistånd (SoL) from 20 mån efter mottagande (ej över 65 år) - Stöd och hjälp i boendet, särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SoL) - Färdtjänst Faktisk kostnad 75 % av kostnad Ansökan (4476/4477) - LSS/LASS, bostadsanpassningsbidrag - Varaktig hälso-/sjukvård(minst tre år) Extra ersättning för att påskynda arbetsmarknadsetablering 10 - Mottagna jan nov % av kostnad Faktisk kostnad vid minsta totalkostad kr/pers/år kronor kronor för personer med arbetspraktik/arbete i minst fem mån alt. uppnått minst G i SFI inom 12 mån Automatisk Ansökan (4486) I efterskott varje år, första ansökan inom tre år från mottagningsdatum. Beslut färdtjänst, hemtjänst m.m. Läkarutlåtande att sjukdom/funktionshinder medför att personen inte kan försörja sig och att situationen förelåg vid ankomst till Sverige eller har direkt samband med flyktingsituationen, samt att ev vårdbehov kvarstår i minst tre år, kostnadsunderlag Senast under Praktik- /anställningsintyg, Sfi betyg/studieväg Ensamkommande barn (21-22 ) - Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) Faktisk kostnad Ansökan (4475) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, beslut fortsatt vård efter fyllda 18 år, kostnadsunderlag 10 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. Vingåkers kommun 1 av 4

15 - Boendeplatser 1600 kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats Betydande extraordinära kostnader (strukturella/individbaserade) (26, 38 ) - T ex kvotflyktingar, LVU/LVM-placeringar, andra särskilda stödinsatser (SoL) Ersättning efter tillgång (60 mkr finns att fördela 2011, avser insatser under mottagningsår + tre år) Automatisk/ansökan (4482) Ansökan (ej särskild blankett) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Beslut fortsatt vård efter fyllda 18 år Senast 30 sep 2011 för kostnader 2010 första halvåret2011. Beslut t ex SoL/LVU, kostnadsunderlag Personer med uppehållstillstånd mottagna efter 1 dec 2010 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) Ersättning Belopp 2011 Automatisk/ Ansökan (blankett) Ansökan & underlag Grundersättning (9 ) kr/år Automatisk Utbetalas vid årets början eller vid ny överenskommelse Schablonersättning (10-14 ) kr (20-64 år) Automatisk Utbetalas var tredje månad under två år kr (under 20 år) kr (65 år -) Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (15-17 ) kr (under 20 år) kr (20-64 år fr EBO) kr (20-64 år fr ABO eller anknytning) Automatisk Utbetalas en månad efter mottagandet Ekonomiskt bistånd (19-21 ) - Mottagna ej rätt till etableringsplan (ej över 65 år), el pga sjukdom, nedsatt prestationsförmåga förhindrad delta på heltid el av samma orsak ej kan försörja sig efter avslutad etableringsplan - Ensamkommande ungdomar år i eget boende som går i gymnasiet Äldre, sjuka, funktionshindrade (22-27 ) - Stöd och hjälp i boendet, särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SoL) - LSS/LASS, bostadsanpassningsbidrag Faktisk kostnad 75 % av kostnad Ansökan (4488) Ansökan (4488/4477) Årsvis i efterskott, första ansökan inom tre år från mottagningsdatum. Intyg att personen uppfyller krav, kostnadsunderlag Årsvis i efterskott, första ansökan inom tre år från mottagningsdatum. Beslut om hemtjänst, LSS/LASS mm. Läkarutlåtande att sjukdom/ funktionshinder förelåg vid mottagandet, samt att ev vårdbehov kvarstår i Vingåkers kommun 2 av 4

16 - Varaktig hälso-/ sjukvård (minst tre år) Faktisk kostnad vid minsta tot kostnad kr/pers/år Ensamkommande barn (28-31 ) - Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) Faktisk kostnad Ansökan (4473) minst tre år, kostnadsunderlag Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, kostnadsunderlag - Boendeplatser - Schablonersättning engångsbelopp Vissa betydande särskilda kostnader (strukturella/individbaserade) (32 ) - Ex kvotflyktingar, underlätta anvisning av personer/och familjer med särskilda behov, LVU-/LVM-placeringar, andra särskilda stödinsatser (SoL) 1600 kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats kr Ersättning efter tillgång (60 mkr finns att fördela 2011, avser mottagningsår + tre år) Automatisk/ansökan (4482) Automatisk Ansökan (ej särskild blankett) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Beslut fortsatt vård för den som fyllt 18 år Senast 30 sep 2011 för kostnader 2010 första halvåret Beslut t ex SoL/LVU, kostnadsunderlag Asylsökande Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) Ersättning Belopp 2011 Automatisk/ Utbildning (5-6 ) - Förskola - Förskoleklass - Grundskola, grundsärskola eller specialskola - Gymnasieskola eller gymnasiesärskola Extraordinära kostnader skolverksamhet (5 ) - Särskilda stödinsatser (individbaserade), t ex elevassistent - Extra (särskild anordnade) skollokaler, skolskjuts särskolebarn Ensamkommande asylsökande barn kr/år kr/år kr/år kr/år Faktisk kostnad Ansökan (blankett) Ansökan (4472) Ansökan (ej särskild blankett) Ansökan & underlag Kvartalsvis per undervisningsform, inom ett från utgången period Kvartalsvis, inom ett år från utgången period. Utlåtande om behov och beskrivning av stödinsatser, kostnadsunderlag Vingåkers kommun 3 av 4

17 (1, 4, 7, 8, 11 ) - Grundersättning - Trasport till kommun kr/år Faktisk kostnad Automatisk Ansökan (4489) Utbetalas vid året början eller ny överenskommelse Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period - Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) - Utredning (SoL) - Boendeplatser - God man Faktisk kostnad kr familjehem kr HVB-hem kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats Faktisk kostnad Vård av barn (7 ) - Vårdinsatser (SoL, LVU) Faktisk kostnad Förebyggande stödinsatser för barn ( 11 a) Extraordinära (strukturella) kostnader för asylsökande inkl. ensamkommande barn (11 ) Ersättning efter tillgång (Under 2011 fördelas 5 mkr till berörda kommuner och 45 mkr utifrån antal barn) Faktisk kostnad Ansökan (4473) Ansökan (4490) Automatisk/ansökan (4482) Ansökan (4480) Ansökan (4473) Automatisk Ansökan (ej särskild blankett) Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, del av utredning/vårdplan, beslut om fortsatt vård för den som fyllt 18 år, kostnadsunderlag Kvartalsvis, inom ett år efter utredning, placeringsbeslut Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Beslut fortsatt vård för den som fyllt 18 år Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Arvodesbeslut Kvartalsvis, inom ett år efter utgången period. Placeringsbeslut, utredning/ vårdplan, kostnadsunderlag Utbetalas i maj I efterskott, inom ett år från utgången period. Vingåkers kommun 4 av 4

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 Innehåll Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 1 Uppdraget... 13 1.1 Behov av översyn...14 1.2 Uppdragets omfattning...14 1.3 Arbetets bedrivande...17 1.3.1 Definitioner...18

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun Granskning av ersättningar från Migrationsverket Härnösands kommun Augusti 2012 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfråga...2 1.3 Revisionskriterier och metod...2

Läs mer

Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00. Viadidakt arbetsmarknad/ Ungdomstorget Friggagatan 1, Katrineholm

Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00. Viadidakt arbetsmarknad/ Ungdomstorget Friggagatan 1, Katrineholm KALLELSE 1 Datum VIADIDAKT 2013-04-15 Sammanträdande organ VIADIDAKTNÄMNDEN Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00 Plats- OBS Sida Information Uppföljning projekt Ekusia Uppföljning projekt Egenkraft Uppföljning

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 Årligen kommer ett stort antal minderåriga utan medföljande förälder

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Barnets/ungdomens kön? Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Födelseår 1979-1984 61 13,6 1985-1988 168 37,7 1989-1992 139 31,2 1992-1995 78 17,4 Total 446 100 Obesvarade 3 0,71

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn. Lagrum:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av den interna kontrollen av betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor Uppvidinge kommun 13 mars 2009 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer