Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun"

Transkript

1

2 Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollmål Avgränsning Metod Iakttagelser och bedömningar Kommunövergripande Statliga ersättningar Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Iakttagelser Bedömning Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter Iakttagelser Bedömning Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen? Iakttagelser Bedömning Säkerställs att periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt god redovisningssed? Iakttagelser Bedömning av 14

4 1. Sammanfattning och revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna i har gett PwC i uppdrag att granska insatser statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Arbete- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Efter vår genomförda granskning är vår bedömning att Arbete- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden säkerställer att man får de statsbidrag man har rätt till, men att vissa förbättringar behöver ske avseende dokumentation och redovisning. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål: Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Efter genomförd granskning bedömer vi kontrollmålet som uppfyllt för Arbete- och välfärdsnämnden och delvis uppfyllt för Barn- och utbildningsnämnden. Några ansökningar sker inte hos Kommunstyrelsen. Vi grundar vår bedömning för Arbete- och välfärdsnämnden på att det finns dokumenterade rutiner genom checklistor och att frågan tas upp på arbetsplatsträffar, de ansökningar vi har sett m.m. För Barn- och utbildningsnämnden grundar vi vår bedömning på att det finns rutiner och kontakter i organisationen, men att man inte har dokumenterat dessa och att all kunskap finns hos en person Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Utifrån granskningen bedömer vi kontrollmålet som delvis uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att Kommunstyrelsen har fattat beslut om att schablonbidraget för barn och ungdomar med uppehållstillstånd ska hanteras av Barn- och utbildningsnämnden. Fördelningen inom nämnden sker främst genom nämndens budget, vilken fastställs av nämnden. Fördelningen av schablonbidragen inom Arbete- och välfärdsförvaltningen fastställs inte politiskt. Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen? 2 av 14

5 Utifrån från granskning bedömer vi kontrollmålet som uppfyllt. Medlen fördelas antingen via budget eller genom att bidragen tillfaller verksamheterna direkt. Både Arbete och Välfärd samt Barn och Utbildning tillämpar samma metod. Etableringsbidraget utbetalas via Arbete och Välfärd som för över den del som avser personer upp till 18 år till Barn och Utbildning. Säkerställs att periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt god redovisningssed? Utifrån genomförd granskning bedömer vi kontrollmålet som till viss del uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att periodiseringar sker, men att dessa ibland utgår från beräknade kostnader och inte vad man faktiskt kommer att söka för ersättning som hör till. Någon hänsyn tas inte till försiktighetsprincipen, vilket innebär att det finns risk för att uppbokningen kan bli för hög om hela det återsökta bidraget bokas upp. Avsättningen av medel av schablonersättningen för framtida ekonomiskt bistånd som sker accepteras då medlen tas i anspråk efter två år. När det gäller bidrag inom Barn och Utbildning har man för avsikt att förra årets felaktiga periodisering ska rättas till, så att hela bidraget som avser kommer att periodiseras till rätt år. Periodisering av ej utnyttjade statsbidrag skedde mellan åren, vilket inte är förenligt med god redovisningssed. Schablonbidraget för personer med uppehållstillstånd får nyttjas under de två år det utbetalas. Vi bedömer att periodiseringen av det tillfälliga stödet med anledning av flyktingsituationen följer Rådet för Kommunal Redovisnings yttrande som avser detta bidrag Rekommendationer Rutinbeskrivningar för ansökningar av olika typer av bidrag upprättas där de saknas Det anges på rutinbeskrivningar/checklistor vem som har utarbetat dem. Beslut om generella fördelningsprinciper av schablonbidrag fastställs politiskt. Periodisering sker till den period bidraget avser utifrån beräknat erhållet bidrag. Uppbokning sker med försiktighet utifrån tidigare erfarenhet av hur stor andel av bidrag som tidigare har erhållits. 3 av 14

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finansieras av statsbidrag. Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och rutiner saknas riskerar kommunen förlora rätt till ersättning 2.2. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Arbete- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? 2.3. Revisionskriterier Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommunala redovisningslagen, Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 2.4. Kontrollmål Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen? Säkerställs att periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt god redovisningssed? 2.5. Avgränsning Granskningen avgränsas till Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen samt Arbete- och välfärdsnämnden. 4 av 14

7 2.6. Metod Granskningen genomförs genom intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för hantering och återsökning av statsbidrag, ansökningshandlingar samt utdrag ur redovisningen. Följande personer har intervjuats eller kontaktats via mail: Ekonomichef, Arbete- och välfärdsförvaltningen Ekonom, Arbete- och välfärdsförvaltningen Ekonom, Arbete- och välfärdsförvaltningen Integrationssamordnare, Arbete- och välfärdsförvaltningen Ekonomichef, Barn- och utbildningsförvaltningen Administrativ assistent, Barn- och utbildningsförvaltningen Redovisningschef, Kommunledningskontoret Kanslichef, Kansli- och kommunikationsavdelningen Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 5 av 14

8 3. Iakttagelser och bedömningar 3.1. Kommunövergripande har sedan tidigare haft en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. I februari tecknades två nya avtal som innebar att kommunen förbinder sig att hålla 150 boendeplatser för asylsökande barn samt 50 boendeplatser för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Enligt årsplanen för mottagande av asylsökande inom ramen för bosättningslagen ska under ta emot 77 nyanlända. Utöver detta tar kommunen emot nyanlända som bor i eget boende eller anläggningsboende. Området ingår inte i några internkontrollplaner för för de granskade nämnderna Statliga ersättningar Kommunen erhåller ersättningar för mottagandet dels på en övergripande nivå (det vill säga att en generell ersättning tillfaller kommunen) och dels på en verksamhetsspecifik nivå (det vill säga för exempelvis skola och förskola eller äldre- och funktionshinderomsorg). De kommunövergripande ersättningarna är i huvudsak schabloniserade, men de verksamhetsspecifika ersättningarna kan tillfalla kommunen både som en schablon och som en kompensation för faktiska nedlagda kostnader. I fråga om de verksamhetsspecifika ersättningarna måste kommunen i de flesta fallen inkomma med ansökningar Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Iakttagelser Arbete och välfärd Förvaltningen har en ekonom som ansvarar för ansökningarna. Samarbete sker med de olika verksamheterna inom förvaltningen. Det finns ett övergripande flödesschema för olika typer av personer där det finns ersättningar att söka upprättat. I detta ingår anvisningar till vilket underlag som behövs och rutin för handläggare inom främst individ- och familjeomsorg. Dessutom finns det lathundar i form av checklistor för handläggare framtagna för flera av bidragen. De lathundar som finns är: Ansökan om ersättning för resa till anvisningskommun för asylsökande barn Redovisning av belagda boendeplatser enligt överenskommelse Ersättning för ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år i eget boende 6 av 14

9 Ansökan om ersättning för särskilda eller extraordinära kostnader, även rutinbeskrivning Ansökan om ersättning för kostnader för utredning av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar Ansökan om ersättning för varaktig vård Redovisning av boendedygn för asylsökande ensamkommande barn HVB efter anvisning till kommun Ansökan om ersättning för vård och boende för asylsökande ensamkommande barn Ansökan om ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd Ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade/ersättning för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boendet Äldre, sjuka, funktionshindrade Rutinbeskrivning för återsökning Det framgår inte vem som har tagit fram respektive checklista, vilket förvaltningen är medveten om. Det skulle underlätta vid uppdatering och eventuella frågor om detta framgår. Chefer och teamledare har fått information så att de ska vara kunniga och går ut i sina respektive organisationer med information. Frågan om statsbidrag till flyktingmottagandet är en stående punkt på arbetsplatsträffar (APT). Ansvariga för statsbidragsansökningarna har varit med på utbildning med Migrationsverket. Uppföljning görs av de bidrag som söks. Vi har tagit del av ansökningsblanketter, beslut från Migrationsverket och de sammanställningar kommunen gör för att följa insända ansökningar. Vissa avslag har Migrationsverket gjort på ansökningar och man har inte gjort några överklaganden. Arbete pågår nu med vissa ansökningar för 2015 avseende bidrag för äldre, sjuka och funktionshindrade samt tomhyror. Integrationssamordnaren hos förvaltningen söker de bidrag som finns att söka hos Länsstyrelsen 1. Kommunen har beviljats medel från sex olika projekt och ett inom samarbetet Skåne Nordost. Flera förvaltningar samarbetar inom projekten. Det framkommer att framförhållningen till områden där behov finns som projekt skulle vara lämpliga att söka för skulle kunna förbättras om det finns mer tid till framtagande av projekt, då ansökningstiderna ofta bedöms som relativt korta Barn och Utbildning Det finns en person som är handläggare av ansökningar av bidrag. Denna har kontakt med de olika skolområdena (inklusive förskolor) och söker ersättningen för asylsökande 1 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) 7 av 14

10 barn m.fl. i förskola och skola. Vi har tagit del av de filer som används för som underlag för att följa de personer som deltar i undervisning/förskoleverksamhet samt ansökningar för 2015 och t.o.m. kvartal 3. Ekonomichefen påminner organisationen om att det finns bidrag att söka för särskilda kostnader och man har uppfattningen om att man söker det som finns att söka. Vi har tagit del av en ansökan från ett skolområde för läsåret som har sökt för extra kostnader. Det finns ingen nedskriven rutin. Förvaltningen har för avsikt att anställa en person som ska hantera statsbidrag, även de mot Skolverket Kommunstyrelsen En plan för integration och värdigt mottagande antogs av Kommunstyrelsen I denna nämns olika organ där projektmedel kan sökas utöver statliga bidrag, såsom EU och Region Skåne. Efter att denna plan har antagits anställdes en integrationsstrateg på Kommunledningskansliet. Tjänsten är vakant vid granskningstillfället. Arbetet med integration ska framöver ingå som en del i tjänsten som planeringsstrateg med ansvar för social hållbarhet. Tjänsten kommer att tillträdas i slutet av februari Vi har inte fått fram att några ansökningar av statliga medel sker hos Kommunstyrelsen, utan det sker hos andra förvaltningar Bedömning Efter genomförd granskning bedömer vi kontrollmålet som uppfyllt för Arbete- och välfärdsnämnden och delvis uppfyllt för Barn- och utbildningsnämnden. Några ansökningar sker inte hos Kommunstyrelsen, men vi bedömer att andra förvaltningar söker relevanta statliga ersättningar. Vi grundar vår bedömning för Arbete- och välfärdsnämnden på att det finns dokumenterade rutiner genom checklistor och att frågan tas upp på arbetsplatsträffar, de ansökningar vi har sett m.m. Det kan För Barn- och utbildningsnämnden grundar vi vår bedömning på att det finns rutiner och kontakter i organisationen, men att man inte har dokumenterat dessa och att all kunskap finns hos en person. Vi har inte kunnat verifiera om man söker de bidrag som finns att söka för elever med särskilda behov från alla skolområden, men har verifierat att ansökan har skett från ett skolområde. Vi har inte funnit att det sker några ansökningar om statliga medel från Kommunstyrelsen. Då medel som berör flera förvaltningar söks via Arbete- och välfärdsnämnden bedömer vi att kommunen tar del av dessa medel. Vi har inom ramen för denna granskning inte bedömt möjligheterna att söka medel från andra huvudmän än staten. Rekommendationer: Rutinbeskrivningar upprättas där de saknas Det anges på rutinbeskrivningar/checklistor vem som har utarbetat dem. 2 Kommunstyrelsen av 14

11 3.4. Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter Iakttagelser Alla kommuner erhåller ett schablonbelopp om 5 prisbasbelopp årligen. uppgår detta belopp till kr. Kommunen erhåller också kr årligen för att man har avtal om mottagande av ensamkommande barn. Ett bidrag tillfaller också kommuner som tar emot barn årligen. erhöll kr ( majersättning ). Vi har inte tagit del av något politiskt beslut om hur dessa medel ska fördelas inom kommunen. Kommunen erhåller också bidrag för varje nyanländ med uppehållstillstånd som tas emot. Bidraget betalas ut kvartalsvis under två år enligt en viss schablon. Beloppet i kronor uppgår till: Ålder Tagits emot t.o.m Tagits emot fr.o.m Under 20 år år år Det finns ett beslut från Kommunstyrelsen att Barn- och utbildningsnämnden tar över ansvaret för nyanlända barn och unga och att schablonersättningen ska tillfalla Barnoch utbildningsnämnden. För övriga bidrag har vi inte tagit del av något politiskt beslut. Enligt uppfattning från Arbete och välfärd innebär detta att återstående medel av schablonen tillfaller dem. Enligt reglementet för Arbete- och välfärdsnämnden ansvarar nämnden för information, mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar och flyktingfamiljer i vissa fall Arbete och välfärd Det finns tjänstemannabeslut om fördelningen av schablonersättningen för personer med uppehållstillstånd. I förslaget från fördelas bidraget enligt följande: Avsättning för framtida försörjningsstöd 18% Sfi 38% Samhällskunskap 3% Återstoden beslutas av styrgruppen 41% Styrgruppen består av förvaltningschef, berörda verksamhetschefer och ekonomichef. Arbete pågår med att ta fram en ny nyckel för fördelningen av bidraget från och med Kommunstyrelsen av 14

12 Av rutinbeskrivning till bidrag framgår också att när särskilda ersättningar söks, ska de redovisas hos respektive verksamhet Barn- och utbildning Förvaltningen gör en budget för intäkterna från Migrationsverket och fördelningen av dessa. Denna fastställs politiskt. Någon schablonfördelning i procent av anslag finns inte. De medel som söks för asylsökande elever och barn i förskolan fördelas efter vilket område respektive elev hör till. Tabellen nedan är hämtad ur nämndens internbudget för Etableringsbidrag från Migrationsverket, periodiserat från föregående år. budget prognos 2017 budget 2018 prognos 18,8 18,8 13,3 1,7 2 Asylbidrag från Migrationsverket 2,0 33,1 20,0 15,0 3 Etableringsbidrag från Migrationsverket, 28,0 16,7 20,0 15,0 prognos för aktuellt år 4 Koncernbidrag (statsbidrag) 10,0 5 SUMMA bidrag 48,8 78,6 53,3 31,7 6 Studiehandledning, gr/gy -6,3-7,0-7,0-7,0 7 Modersmålsundervisning, fsk/gr/gy -1,0-1,0-1,0-1,0 8 Mottagningsenhet Slussen inkl SYV -8,3-11,8-5,9-3,5 9 IMSPR, inkl SYV och elevhälsa -5,2-8,7-2, IMSPR, andel av grundbelopp -3, Förberedelseklass -12,5-18,0-10,0-10,0 12 Transporter, grsk -1,0-2,0-1,0-1,0 13 Modersmålsstöd i förskolan -1,1-1,1-1,1-1,1 14 SYV, grundskola -0,2-0,5-0,5 15 Stöd och Hälsoenheten, inkl psykolog -0,5-1,0-1,0 16 Elevhälsa, grundskola -0,5-0,7-0,7 17 Sommarlovsskola för nyanlända -1,2-1,2-1,2 18 Volymökning (asylsökande) -10,0-20,0-15,0 19 SUMMA nyttjandenivå statsbidrag -35,4-65,3-51,6-42,0 20 SUMMA att periodisera 13,3 13,3 1,7-10, Bedömning Utifrån granskningen bedömer vi kontrollmålet som delvis uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att Kommunstyrelsen har fattat beslut om att schablonbidraget för barn och ungdomar ska hanteras av Barn- och utbildningsnämnden. Fördelningen inom nämnden sker främst genom nämndens budget, vilken fastställs av nämnden. Fördelningen av schablonbidragen inom Arbete- och välfärdsförvaltningen fastställs inte politiskt. Rekommendationer: Att beslut om generella fördelningsprinciper av schablonbidrag fastställs politiskt. 10 av 14

13 3.5. Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen? Iakttagelser Schablonbelopp som tillfaller kommunen övergripande ( kr) samt kr se avsnitt 3.4,1) tillfaller Barn och Ungdom inom Arbete- och välfärdsnämnden Arbete och välfärd Alla intäkter konteras mot verksamhet 601 flyktingmottagande. Fördelning till respektive verksamhet sker genom budget av förväntad intäkt. Budgeten för för etableringen är fördelad enligt nedan. Tjänster Kostnad 1 socialsekreterare assistent tolk Reception Integrationssamordnare Tjänst återsökningar socialsekreterare Utbildning & arbete socialsekreterare ,5 assistent teamledare Fut handläggare Bus handläggare Integrationssamordnare KLK Samordnare urbana hembygdsgården Arbetesåtg Summa Tabellen nedan är en sammanställning av de intäkter som finns bokförda från Migrationsverket hos Arbete och Välfärd. Beloppet avseende Samhällsorientering är justerat utifrån förvaltningens siffror Arbete och Välfärd 1) Barn- och utbildning av schablonen Samhällsorientering Svenska för invandrare Framtida försörjning Summa statsbidrag ) Saldo centralt hos Arbete och Välfärd efter överföringar till övriga verksamheter 11 av 14

14 Medel fördelas till Barn och utbildningsnämnden för schablonbidrag till personer under 18 år, beslutad andel av schablonbidraget till svenska för invandrare, samhällskunskap och avsättning för framtida försörjningsstöd. Dessa är avdragna i beloppen ovan. Intäkter som avser ensamkommande barn redovisas under en separat verksamhet. Dessa hanteras via ett separat balanskonto. Förvaltningen söker bidrag för äldre, sjuka och funktionshindrade till den del verksamheten bedrivs hos förvaltningen. Omsorgsförvaltningen återsöker för sin del av verksamheten och denna del omfattas inte av vår granskning Barn- och utbildning Medlen fördelas till verksamheterna i budget, se avsnitt Avstämning sker med respektive skolområde under året, så att dessa får medel utifrån antalet elever de har i respektive område. Ersättning för särskilda behov är det respektive skolområdes ansvar att söka själv och eventuella bidrag tillfaller respektive område Kommunstyrelsen Någon egentlig verksamhet inom området bedrivs inte inom Kommunstyrelsen och de har därmed inte heller fått del av de statsbidrag som tillfaller kommunen Bedömning Utifrån från granskning bedömer vi kontrollmålet som uppfyllt. Medlen fördelas antingen via budget eller genom att bidragen tillfaller verksamheterna direkt. Både Arbete och Välfärd samt Barn och Utbildning tillämpar samma metod. Etableringsbidraget utbetalas via Arbete och Välfärd som för över den del som avser personer upp till 18 år till Barn och Utbildning Säkerställs att periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt god redovisningssed? Iakttagelser Arbete och Välfärd Etableringsschablonen som utbetalas under två år bokförs direkt under den period den utbetalas. Den del av medlen som sätts av för framtida ekonomiskt bistånd, tas in i resultatet i slutet av år 2, t.ex. medel som har utbetalats under 2014 bokförs. I samband med årsredovisningen för 2015 togs 7,2 mnkr i anspråk. Vid delårsbokslutet fanns 18,5 mnkr avsatt för kommande år i balansräkningen. Medel för utredningar avseende ensamkommande barn stäms av mot kostnader inte mot sökt belopp eller belopp som ännu inte har sökts men som avser personer som har kommit under året. Periodisering sker mot kostnaderna. Ersättning för ensamkommande barn periodiserades 35 mnkr i bokslut I delåret periodiserades 65 mnkr. Ytterligare medel som avser kommer att bokas upp vid årsbokslutet, men förvaltningen ligger efter med arbetet med återsökningar och upp- 12 av 14

15 ger att man kommer att ha möten kring beräkningar under december, men man ser svårigheter att beräkna hur mycket man kommer att erhålla som hör till. Övriga bidrag bokas upp i sin helhet vid ansökan. I bokslut 2015 periodiserades 1,1 mnkr Barn och Utbildning Asylbidraget bokades inte upp i bokslut 2015 för kvartal 3 och 4 som söks i efterhand. I prognosen som redovisas i avsnitt ingår 4 kvartal, d.v.s. kvartal 3,4 från 2015 och 1,2 från. Förvaltningen har för avsikt att rätta till den felaktiga periodiseringen och även boka upp intäkterna för kvartal 3,4 för. Detta innebär att det kommer att redovisas 6 kvartal, men att redovisningen sedan är i fas. Etableringsbidraget periodiseras efter utbetalningsmånad. Periodisering sker av beräknat överskott för statsbidraget, se tabell i avsnitt Kommunstyrelsen erhöll 62,4 mnkr 2015 i tillfälligt stöd från staten med anledning av flyktingsituationen. 3/15 (12,5 mnkr) periodiserades till 2015 och återstoden till (49,9 mnkr) Bedömning Utifrån genomförd granskning bedömer vi kontrollmålet som till viss del uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att periodiseringar sker, men att dessa ibland utgår från beräknade kostnader och inte vad man faktiskt kommer att söka för ersättning som hör till. Beräkning utifrån kostnader kan göras för de bidrag där det är kostnader som återsöks, men inte där det är schablonbelopp som återsöks. Detta gäller främst inom Arbete och Välfärd. Arbete pågår för att komma tillrätta med eftersläpningen. Någon hänsyn tas inte till försiktighetsprincipen, vilket innebär att det finns risk för att uppbokningen kan bli för hög om hela det återsökta bidraget bokas upp. Avsättningen av medel av schablonersättningen för framtida ekonomiskt bistånd som sker accepteras då medlen tas i anspråk efter två år. När det gäller bidrag inom Barn och Utbildning har man för avsikt att rätt till förra årets felaktiga periodisering, så att hela bidraget som avser kommer att periodiseras till rätt år. Detta innebär en att intäkten för året kommer att bli extra hög, då det även ingår intäkter som avser 2015 med 8,2 mnkr. Detta ingår inte i den prognos för som vi har tagit del av avsnitt Den periodisering som sker mellan åren av ej nyttjat statsbidrag är inte förenligt med god redovisningssed. Den del som avser schablonbidraget för personer med uppehållstillstånd får nyttjas under de två år det utbetalas. Vi bedömer att periodiseringen av det tillfälliga stödet med anledning av flyktingsituationen följer Rådet för Kommunal Redovisnings yttrande som avser detta bidrag. Rekommendationer: Periodisering sker till den period bidrag avser utifrån beräknat erhållet bidrag. 13 av 14

16 Att uppbokning sker med försiktighet utifrån tidigare erfarenhet av hur stor andel av bidrag som tidigare har erhållits Lena Salomon Uppdragsledare Annika Hansson Projektledare 14 av 14

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet Annika Hansson, cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Februari/ Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet Annika Hansson Gabriel Uhlin Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson Cert. Kommunal revisor Tilda Lindell November 2014 Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet Sollentuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Ansökan flyktingbidrag 2015 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2016 Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Organisation

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Specialdestinerade statsbidrag rutiner & redovisning. Sandvikens kommun

Specialdestinerade statsbidrag rutiner & redovisning. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Specialdestinerade statsbidrag rutiner & redovisning Helena Steffansson Carlson Johanna Kemppainen December / 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Linköpings kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Förstudie kommunens integrationsarbete

Förstudie kommunens integrationsarbete Revisionsrapport Förstudie kommunens integrationsarbete Åre kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Revisionell bedömning 1 1.2 Förslag till utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Katrineholms kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016

Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016 1 (5) Ekonom Weronice Rodin 0431-46 81 85 weronice.rodin@engelholm.se Välfärdsnämnd Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016 Ärendebeskrivning Antalet nyanlända barn och ungdomar

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015

Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015 Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015 Tjänsteskrivelse 1 (10) Handläggare Maria Ludvigsson, Ekonomiavdelningen KS 2014.0346

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Grundersättning 2 förordningen (1990:927)

Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Bild 1 Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Belopp för 2009: 568 200 kronor motsvarar tre vuxna schablonbelopp Förutsättning Överenskommelse om flyktingmottagning Utbetalning Ordinarie utbetalning

Läs mer

Granskning av rutiner för återsökningar av statsbidrag

Granskning av rutiner för återsökningar av statsbidrag www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutiner för återsökningar av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn Sofia Nylund Tilda Lindell November 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av tillfälligt flyktingstöd. Revisionen önskar att kommunstyrelsen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21)

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) [9191 LJUSNARSBERGS Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 Au 45 Dnr KS 0008/2016 Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016 Ärendebeskrivning Den

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer