A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna"

Transkript

1 A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas hantering och ansökan av statsbidrag lör flyktingmottagning Kommunens revisorer har, med biträde av PwC, granskat nämndemas hantering och ansökan av statsbidrag för flyktingmottagning. Granskningen syftar till att bedöma om ansvariga nämnder säkerställer att kommunen f'ar del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till. Granskningsresultatet har sammanfattats i bifogade rapport från PwC. Rapporten har vi behandlat vid sammanträde Vi gör inte någon annan bedömning än den som framgår i rapporten vilket bl a innebär följande: Vård- och omsorgsnämnden bedömer vi säkerställer att kostnader inom nämndens verksamheter återsöks. Utbildningsnämnden bedömer vi i stort har ändamålsenliga rutiner för ansökning av statliga ersättningar. Social- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och skolnämnden bedömer vi måste vidta åtgärder och säkerställa rutiner för återsökning inom vissa ersättningsområden. Erhållen schablonersättning avser att täcka kostnader uppkomna i flera nämnders verksamhet. Vi anser det olämpligt att social- och arbetsmarknadsnämnden avgör hur denna ersättning ska fördelas mellan nämnderna. Vi bedömer det därfår som angeläget att kommunstyrelsen tar nödvändiga initiativ för att fördelningen av dessa medel fastställs av kommunfullmäktige. Vi anser det också som mycket angeläget att kommunstyrelsen tar nödvändiga initiativ för att få en ändamålsenlig styrning avseende resultatfonderna Nimbus och Nova. De relativt stora resurser som totalt sett finns i dessa fonder har skapats genom att intäkterna fram t o m år 2012 inte periodiserats på ett korrekt sätt. Vi överlämnar härmed vårt granskningsresultat till social-och arbetsmarknadsnämnden, barn- och skolnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Yttrandet vill vi ha senast den 15 februari Till vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden överlämnas vårt granskningsresultat för kännedom. F ör s revisorer / ' ;' f ;; -[~ -.. urban Sandgren /_. ~-, vt ;VtYl.:tl f/h { - f.-~ ~J VL ;, Yt gve Nordenstam Bifogas: PwC's revisionsrapport "Hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet,. Nov 2014".

2 Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor p wc

3 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionen bedömning Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Metod Bakgrund statsbidrag inom flyktingmottagandet Iakttagelser Övergripande ansvarsfördelning Hantering av statlig grund- och schablonersättning Fördelning inom kommunen Bedömning Rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar Social- och arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Barn- och skolnämnden Vård- och omsorgsnämnden Periodisering av intäkterna från ersättningarna och resultatfonder Bedömning... 10

4 1. Sammanfattning och revisionell bedömning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i genomfört en granskning om ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Granskningen syftar till att bedöma om ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till. Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att kostnader inom nämndens verksamheter återsöks. Vi bedömer att utbildningsnämnden i stort har ändamålsenliga rutiner för ansökning av statliga ersättningar. Inom barn- och skolnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden finns behov av att säkerställa rutiner för återsökning inom vissa ersättningsområden. Det är olämpligt att social- och arbetsmarknadsnämnden avgör hur flyktingarnas schablonersättning ska fördelas mellan nämnderna. Schablonersättningen avser att täcka kostnader uppkomna i flera nämnders verksamheter. Vi anser att hur kommungemensamma medel ska fördelas bör fastställas av fullmäktige. Vidare anser vi att ett ansökningsförfarande är alltför byråkratiskt. Vi konstaterar att ett nytt system för fördelning av medel användes tredje kvartalet 2014, vi anser att nämnden formellt behöver fastställa det nya systemet. I övrigt finner vi att statliga ersättningar för insatser fördelas till de verksamheter som har haft kostnader för insatserna. Nedan följer en genomgång av våra bedömningar för respektive nämnd. Det är positivt att återsökningsarbetet inom utbildningsnämnden centraliserats till en administratör på gymnasieskolan och att vuxenutbildningen känner till möjligheten att söka ersättning för SFI -studier för personer boende på Migrationsverkets förläggning. Samtidigt anser vi att rutiner behöver tas fram för att ansöka om extraordinära kostnader inom gymnasieskolan. Barn- och skolnämnden har inte ändamålsenliga rutiner för återsökning av kostnader för asylsökande barn och elever. Detta grundar vi på att det saknas genomtänkta rutiner för arbetet. Vi anser att förvaltningen behöver ta fram en ansvarsfördelning, rutiner och information om återsökningsarbetet Vi anser att det är mindre lämpligt att rektor ska upprätta ansökningar. Gällande vård- och omsorgsnämnden grundar vi vår bedömning på att förvaltningen använder sig av en förhållandevis säker metod att identifiera ersättningsgilla insatser. Social- och arbetsmarknadsnämnden har väl fungerande rutiner för ansökan om ersättning för kostnader gällande ensamkommande barn. Vi grundar vår bedömning på att föreståndaren har goda rutiner för arbetet och att platserna i träningslägenheter tagits med i överenskommelsen, vilket är en fördelaktigare lösning för kommunen. Platsersättning för en träningslägenhet är högre än de faktiska kostnaderna och utgår även om platsen inte är belagd. Däremot saknar PwC 1 av 11

5 nämnden rutiner för återsökning av kostnader for ekonomiskt bistånd och placeringar av barn och unga. Detta då reglerna för återsökning för ekonomiskt bistånd inte är tillräckligt känt och att det saknas en tydlig ansvarsfördelning och rutin för ansökan om ersättning för placering av barn och unga. Vi bedömer att det inte finns en ändamålsenlig styrning avseende resultatfonderna Nimbus och Nova. Detta då det inte är korrekt att periodisera platsersättningarna som ges till boendeverksamheterna över åren, eftersom platsersättningen avser ett specifikt år (1900 kronor per plats och dygn). Vi anser att beslut bör fattas om hur medlen ska användas. Vi kan konstatera att intäkterna för verksamheterna därmed inte har periodiserats på ett korrekt sätt. Från och med år 2013 har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problematiken. PwC 2 av 11

6 ! ' Inledning Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finansieras av statsbidrag. Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och rutiner saknas riskerar kommunen förlora rätt till ersättning. säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till? Revision.sknterier Finns ändamålsenliga rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet? Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet? Omfattas statliga ersättningar inom flyktingmottagandet av nämndernas interna kontroll? Fördelas den statliga ersättningen för en insats till den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen? Hanteras periodiseringar av kostn./intäkt på ett rättvisande sätt? Finns en ändamålsenlig styrning avseende resultatfonderna Nimbus och Nova som för 2013 hade ackumulerade överskott på 11,1 mkr resp. 1,3 mkr? 2.2..Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer och avstämningar med tjänstemän med ansvar får hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Ett stort antal dokument har analyserats, såsom ansökningshandlingar, överenskommelser, nämndbeslut om fördelning av grundoch schablonersättning mm. PwC 3 av 11

7 3 Bakgrund statsbidrag inom flyktingmottagandet De sammanlagda statsbidragen som årligen betalas ut tilllandets kommuner för insatser inom flyktingmottagandet uppgår till mångmiljardbelopp. Detta regleras i ett antal förordningar. Det är i första hand Migrationsverket som handlägger och utbetalar ersättning till kommunerna, men vissa bidrag för regionala utvecklingsinsatser handläggs av Länsstyrelsen. Ersättningar som rör kommunmottagna personer med uppehållstillstånd (inkl. anhöriga och ensamkommande barn) regleras i den s.k. nya ersättningsförordningen (NyErsF) 1 Den gäller samtliga personer som tagits emot efter 1 dec När det gäller ersättningar för personer som tagits emot dessförinnan gäller fortfarande den förra ersättningsförordningen (ErsF) 2 Ersättningar som rör asylsökande personer (inkl. ensamkommande barn) i kommunen regleras i den s.k. asylersättningsförordningen (AsylErsF)3. Vissa ersättningar ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att ersättning ska beviljas. Kommunen behöver vid ansökan lämna in underlag som styrker behov av insatser och kostnader. Kommunen kan också i viss mån enligt förordningarna ovan söka ersättning för andra målgrupper, såsom personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än asyl eller beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl eller i egenskap av bevisperson i rättegång. I denna granskning bortses dock från sådana ersättningsformer. Ersättningsområdet är föränderligt. Exempelvis har reformer inneburit flera ändringar i ovan nämnda förordningar under 2013 och Ett annat exempel är att s.k. papperslösa barn sedan mitten av 2013 har rätt att gå i skolan på samma villkor som andra barn, där ersättning till kommuner handläggs av skolverket i enlighet med en ny förordning4. 1 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF). 2 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) 3 Förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Asyl Ers F) 4 Barn som vistas i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd; Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd 4 av 11

8 4 Iakttagelser 41. ÖVe gripande ansvarsfördeln "ng I berörs ett flertal nämnder av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Medan vissa nämnder har ett ansvar inom själva mottagandet, tillhandahåller andra nämnder t.ex. skol- och välfärdsinsatser som kan omfatta asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd. Det innebär att de nämnder som omfattas av denna granskning har möjlighet att få del av statliga ersättningar för vissa kostnader. Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för ordinarie flyktingmottagande, mottagandet av ensamkommande barn, insatser inom individoch familjeomsorgen (t.ex. ekonomiskt bistånd och insatser till barn som far illa). ' Flyktingmottagande finansieras av grund- och schablonersättningar som utbetalas automatiskt. Inom ekonomiskt bistånd och sociala barnavården kan uppstå kostnader som är möjliga att återsöka. Mottagandet av ensamkommande barn finansieras till stor del av statlig ersättning. För barn- och skolnämndens ansvar för förskola, förskaleklass och grundskola är det är möjligt att söka statliga ersättningar för asylsökande barns skolgång. För utbildningsnämndens ansvar för gymnasiet och svenska för invandrare finns det möjlighet att söka statlig ersättning. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för socialtjänstens insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inom verksamheterna kan förekomma ärenden som ger upphov till kostnader möjliga att återsöka statlig ersättning för, t.ex. när det gäller särskilt boende, hemtjänst, LSS/LASS, varaktig hälso- och sjukvård. Hantering av statlig grund och schablonersättning erhåller årlig grundersättning för ordinarie flyktingmottagande, samt schablonersättning för nyanlända flyktingar och deras anhöriga (som ansökt om uppehållstillstånd inom aktuell tidsfrist). Grundersättningen uppgick år 2013 till444 tkr per kommun som har en överenskommelse om ordinarie flyktingmottagande. Fr.o.m. 1 januari 2014 har beloppet halverats och kompletterats med en prestationsbaserad del. De kommuner i landet som har ett högre mottagande i förhållande till befolkningen än andra kommuner får extra ersättning per mottagen. Lidköping hör inte till dessa kommuner år Alla kommuner, inklusive Lidköping, får även extra ersättning för anvisningar från Migrationsverkets anläggningsboenden eller mottagande av kvotflyktingar. Grundbeloppet utbetalas automatiskt vid årets början, medan övriga delar utbetalas två månader efter att en person mottagits i kommunen. 5 av 11

9 Schablonersättningen utbetalas automatiskt av Migrationsverket kv,artalsvis under en tvåårsperiod. Den avser finansiering av kommunens insatser för praktiskt mottagande, introduktion i skolan, SFI och samhällsorientering m.m. Kommunen erhåller även schabloniserad ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd innan etableringsersättning kommer igång. För ensamkommande barn lämnas på motsvarande sätt årlig grundersättning om so o tkr. Vidare ges en engångsschablon om 30 tkr för barn som beviljats uppehållstillstånd. Övriga ersättningar för målgruppen ansöks särskilt. Dessutom fördelar Migrationsverket årligen ut sammanlagt 50 mnkr i en årlig ersättning för förebyggande stödinsatser för asylsökande barn enligt Socialtjänstlagen (SoL) utifrån hur många asylsökande barn som är bosatta i respektive kommunen (s.k. majbidrag). Detta kräver heller ingen ansökan. 4 3 För _eln n 011 \.O ; t " e I tillfaller alla flyktingars schablonersättning social- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har sedan fattat beslut om hur andra nämnder ska få del av ersättningen. Det senaste beslutet om fördelning fattades år Då beslutades att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle, efter ansökan, beviljas maximalt 30 ooo kronor per barn/elev som en engångsumma. Av beslutet framgår att barn- och skolnämnden resp. utbildningsnämnden ska komma in med en ansökan i vilken det barnets namn och vilka insatser som gjorts. Fördelningen och ansökningsförfarandet har ifrågasatts, varför en arbetsgrupp har tillsatts bestående av representanter från ekonomienheten och berörda förvaltningar för att utarbeta en ny modell. Något beslut att ändra förfarandet har inte fattats av nämnden, men tredje kvartalet överfördes medel till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden utan ansökan. Utifrån intervjuer och ekonomiunderlag har vi uppfattat att: Grundersättning för ordinarie flyktingmottagande och avseende ensamkommande barn tillförs social- och arbetsmarknadsnämnden Vidare framgår att ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (s.k. glappersättning) för kommunmottagna med uppehållstillstånd tillfaller social- och arbetsmarknadsnämnden.s År 2014 tilldelades 105 tkr i s.k. majersättning, som avser att finansiera förebyggande insatser inom socialtjänstens område (t.ex. öppenvård) för asylsökande barn i kommunen. Medlen har tillförts social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet för ensamkommande barn. 5 Ersättningen är tänkt att kompensera kommunens kostnader för ek. bistånd till nyanlända i kommunen tills att de får sin första etableringsersättning från Arbetsförmedlingen /Försäkringskassan. 6 av 11

10 r Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 4-.._. 1. B döm I n Det är olämpligt att social- och arbetsmarknadsnämnden avgör hur flyktingarnas schablonersättning ska fördelas mellan nämnderna. Schablonersättningen avser att täcka kostnader uppkomna i flera nämnders verksamheter. Vi anser att hur kommungemensamma medel ska fördelas bör fastställas av fullmäktige. Vidare anser vi att ett ansökningsförfarande är alltför byråkratiskt. Vi konstaterar att ett nytt system för fördelning av medel användes tredje kvartalet 2014, vi anser att nämnden formellt behöver fastställa det nya systemet. I övrigt finner vi att statliga ersättningar för insatser fördelas till de verksamheter som har haft kostnader för insatserna. 4 4 Rutiner får ansö. ing av återsö nfngs ara statliga ersättn ~ngar Som inledningsvis nämnts kan det uppstå återsökningsbara kostnader inom alla de nämnders verksamhetsområden som ingår i granskningen. Social- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens insatser inom det ordinarie flyktingmottagandet, såsom praktiskt stöd, SFI och samhällsorientering, finansieras av grund- och schablonersättning. Möjligheten att återsöka ersättning för andra kostnader inom dessa verksamheter är begränsad. Möjligheten till återsökning är större inom ekonomiskt bistånd, placering av barn och unga och insatser för ensamkommande barn. Nämnden genomför inga särskilda kontroller av återsökningsarbetet inom ramen för den interna kontrollen. Utöver den ersättning som Migrationsverket lämnar för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd för varje kommunmottagen med uppehållstillstånd, kan utbetalt ekonomiskt bistånd återsökas givet vissa förutsättningar.6 Av intervjuer framgår att möjligheten att återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd inte är helt känt. Det har inte skett några återsökningar inom ekonomiskt bistånd under de senaste åren. Det saknas tydliga rutiner och ansvarsfördelning gällande återsökning av kostnader för placering av barn och unga. I de fall flyktingmottagningen får kännedom att någon ur målgruppen placerats gör de en ansökan, senaste ansökan skickades in år Ensamkommande barn har sedan april 2010 ett organiserat mottagande av ensamkommande barn. Verksamheten har vuxit efterhand till att idag omfatta runt 30 platser. Kommunen har en överenskommelse med staten, vilket innebär att kommunen får en ersättning per överenskommelsen plats. En fast ersättning om 1 6oo kronor per dygn och överenskommen plats utgår automatiskt och ytterligare 300 kronor per dygn och belagd plats återsöks kvartalsvis. 6 Det t. ex. handla om bistånd till personer som saknar full etableringsersättning p.g.a. sjukdom eller funktionshinder eller av motsvarande skäl inte kan försörja sig efter avslutad etablering, bistånd till ensamkommande gymnasieungdomar i eget boende. 7 av 11

11 ~ Verksamheten består av två så kallade hem för vård eller boende (HVB) och en del bestående av träningslägenheter. Kommunens kostnad för en plats i träningslägenhet är lägre än platsersättning som betalas ut. Förvaltningen har valt att ta med platserna i träningslägenheterna i överenskommelsen, så att man erhåller platsersättning istället för ersättning för sina faktiska kostnader. Utöver kostnader för själva boendet kan kommunen återsöka kostnader för den sociala utredning som görs på varje barn och de kostnader som uppstår för transport av barnet till kommunen från de boenden som först tar emot barnen. Av våra intervjuer framgår att det finns goda rutiner för att återsöka kostnader för utredningar medan kostnader för transporter inte återsöks, bland annat för att de inte varit av någon större omfattning. Det är föreståndaren för boendena som upprättar ansökningshandlingarna. Som föreståndare har tjänstemannen god kontroll över vilka barn som skrivs in respektive ut från verksamheten, vilket underlättar återsökningsarbetet Bedömning Vi bedömer att social- och arbetsmarknadsnämnden har välfungerande rutiner för ansökan om ersättning för kostnader gällande ensamkommande barn. Vi grundar vår bedömning på att föreståndaren har goda rutiner för arbetet och att platserna i träningslägenheter tagits med i överenskommelsen, det är en fördelaktigare lösning för kommunen. Platsersättning är betydligt högre än de faktiska kostnaderna och utgår även om platsen inte är belagd. Däremot saknar nämnden rutiner för återsökning av kostnader för ekonomiskt bistånd och placeringar av barn och unga. Detta då reglerna för återsökning för ekonomiskt bistånd inte är tillräckligt känt och att det saknas en tydlig ansvarsfördelning och rutin för ansökan om ersättning för placering av barn och unga. Vi rekommenderar nämnden att fördela ansvaret för arbetet och att utarbeta rutiner för återsökningsarbetet. Kommunen har ett år från det att kostnaden uppkommit på sig att söka. Förvaltningen bör omgående undersöka vilket bistånd som beviljats till målgruppen och ansöka om ersättning Utbildningsnänmden I Lidköping går asylsökande gyronasielever i regel på kommunala De la Gardiegymnasiets introduktionsprogram. En administratör på skolan sköter återsökning av terminsersättning. Administratören ansvarar även för inregistrering av elever i elevregistret och för in sådana uppgifter om de asylsökande eleverna, att hon när ansökan ska tas fram kan ta ut en lista över samtliga asylsökande elever. Ansökan görs kvartalsvis i efterskott. Verksamheten känner inte till möjligheten att söka ersättning för extraordinära kostnader. Det har inte skett några återsökningar i sådana ärenden de senaste åren. Inom vuxenutbildningen ges SFI, som gällande nyanlända med uppehållstillstånd som kommunplacerats i Lidköping ersätts av social- och arbetsmarknadsnämnden (se 4.3). SFI ges även till personer som inte kommunplacerats i Lidköping om de bor på Migrationsverkets förläggningar. Det finns en sådan förläggning i Tun. 8 av 11

12 Vuxenutbildningen känner till möjligheten att söka särskild ersättning för dessa elever från Migrationsverket. Nämnden genomför inga särskilda kontroller av återsökningsarbetet inom ramen för den interna kontrollen l e do ma b Vi bedömer att utbildningsnämnden i stort har ändamålsenliga rutiner för ansökning av statliga ersättningar. Vi grundar vår bedömning på att återsökningsarbetet centraliserats till en administratör på gymnasieskolan och att vuxenutbildningen känner till möjligheten att söka ersättning för SPI-studier för personer boende på Migrationsverkets förläggning. Samtidigt anser vi att rutiner behöver tas fram för att ansöka om extraordinära kostnader inom gymnasieskolan. 4.4., _ Bcr.771- och slcolni:hnnden. Nämnden har rätt att återsöka kostnader för asylsökande barn och elever. Alla nyanlända elever, oavsett om de är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd, tas först emot i en särskild verksamhet, den internationella klassen, för att sedan placeras ut i ordinarie klass. Enligt intervjuade finns inga dokumenterade rutiner för ansökning av ersättningar. Det är upp till respektive rektor att ansöka om ersättning från Migrationsverket. skolkontoret har uppmanat rektorerna om möjligheten att söka ersättning. Endast terminsvisa ersättningar för ett fåtal barn har återsökts. Någon ansökan om ersättning gällande extraordinära kostnader för skolgång har inte skett (extraordinära kostnader kan vara insatser till barn som behöver särskilt stöd eller extra skollokaler). Kommunen har ett mindre omfattande mottagande av asylsökande. Nämnden genomför inga särskilda kontroller av återsökningsarbetet inom ramen för den interna kontrollen. Papperslösa barn har sedan mitten av 2013 formell rätt till förskola och skola på samma villkor som andra barn i Sverige. Barn- och skolnämnden ansökte om medel för papperslösa barn hösten Bedömning Vi bedömer att barn- och skolnämnden inte har ändamålsenliga rutiner för återsökning av kostnader för asylsökande barn och elever. Detta grundar vi på att det saknas genomtänkta rutiner för arbetet. Vi anser att förvaltningen behöver ta fram en ansvarsfördelning, rutiner och information om återsökningsarbetet. Vi anser att det är mindre lämpligt att rektor ska upprätta ansökningar. Genom att registrera de asylsökande eleverna med en särskild kod i eleveristret, kan sedan en lista över alla asylsökande barn tas ut inför upprättande av ansökan om ersättning. På detta sätt kan själva ansökningsförfarandet överlämnas åt en administratör Vård- och omsorgsnämnden Inom vård- och omsorgsnämnden hanterar förvaltningsekonomen ansökan om statlig ersättning. Ekonomen har som rutin att i juni varje år göra en sökning i verksamhetssystemet och i modulen kommunala invånarregistret. Genom sökningen får man fram en lista på alla skrivna i kommunen som inte är svenska lidköpings kommun 9 av 11

13 r medborgare och som har insatser från vård- och omsorgsnämnden. Utifrån ovanstående uppgifter upprättas sedan en ansökan till Migrationsverket. Av våra intervjuer får vi veta att ett antal olika insatser har återsökts under årens lopp, t. ex. för hemtjänst, korttidsboende och personlig assistans. Tendensen är att återsökningsbara ärenden har minskat. Som högst återsöktes 1,5 mkr. för ett år medan nämnden år 2013 endast återsökte 56 tkr. Nämnden genomför inga särskilda kontroller av återsökningsarbetet inom ramen för den interna kontrollen Bedömnino- Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden har ändamålsenliga rutiner för ansökning av ersättningar. Vi grundar vår bedömning på att förvaltningen använder sig av en förhållandevis säker metod att identifiera ersättningsgilla insatser Periodisering av intä terna~ å e sättningarna och resu taifo Inom integrationsområdet har det under åren uppkommit överskott, vilka lyfts över i resultatfonder. Det finns två resultatfonder vilka samlar överskott från verksamheterna för ensamkommande barn, Nimbus och Nova. År 2013 hade ett ackumulerat överskott byggts upp på 11,1 mkr respektive 1,3 mkr. Verksamheterna tar del av statsbidrag som avser att täcka kostnader för boendeverksamheten. Av olika anledningar har överskott genererats. En del av överskottet beror på att utbetalningarna från Migrationsverket släpar. Utbetalningarna från de första ansökningarna, vilka uppgick till ansenliga belopp, betalades ut året efter. Vidare har överskott byggts på då verksamheten har vissa stordriftsfördelar och kommunen har en fördelaktig avtalslösning om platsersättning (se ). Det finns inga beslut om hur medlen ska användas. Bedömning Vi bedömer att det inte finns en ändamålsenlig styrning avseende resultatfonderna Nimbus och Nova. Detta då det inte är korrekt att periodisera platsersättningarna som ges till boendeverksamheterna över åren, eftersom platsersättningen avser ett specifikt år (1900 kronor per plats och dygn). Vi anser att beslut bör fattas om hur medlen ska användas: Vi kan konstatera att intäkterna för verksamheterna därmed inte har periodiserats på ett korrekt sätt. Från och med år 2013 har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problematiken. 10 av 11

14 Projektledare ~#~? Hans Axelsson Uppdragsledare PwC 11 av 11

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Katrineholms kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av flyktingmottagning. Trelleborgs kommun. Gabriella Fredriksson. Alf Wahlgren. Fredrik Ottosson. Kristina Hermansson

Revisionsrapport. Granskning av flyktingmottagning. Trelleborgs kommun. Gabriella Fredriksson. Alf Wahlgren. Fredrik Ottosson. Kristina Hermansson www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Granskning av flyktingmottagning Alf Wahlgren Fredrik Ottosson Kristina Hermansson Trelleborgs kommun April 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? När det gäller ersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum 2Or5-03-L2 Socialnhmnden Barn- och utbildningsnlmnden Overftirmyndarndmnden _ Kommunfullmiiktige - fdr klirnedom Ensarnkomrnande barn och ungdomar Revisorerna i Falkenbergs

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning 2012. 1. Allmänna förutsättningar. 2. Ansöka och uppbära introduktionsersättning 2011-12-20

Riktlinjer för introduktionsersättning 2012. 1. Allmänna förutsättningar. 2. Ansöka och uppbära introduktionsersättning 2011-12-20 Riktlinjer för introduktionsersättning 2012 1. Allmänna förutsättningar Enligt lag ( 1992:1068 ) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (Lo I ) får kommunen bevilja introduktionsersättning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Granskning av introduktion för flyktingar och Revisionsrapport KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Innehåll Förkortningar och definitioner 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-04-19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-04-26 klockan 17:00 /Yrkeshögskolan/ Ärende Tid Diarienr Förslag 1. Val av justerare Helen Billström

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande

Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande 2006-12-12 Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande Schablonersättning, ersättning för särskilda kostnader och ersättning för sjukvårdskostnader samt extraordinära kostnader i enlighet

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 2008-09-10, 111 Kommunerna har möjlighet att erbjuda introduktionsersättning enligt

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 11/2016 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2016-06-02 Klockan: 13:30 ca 17:30 Plats: Stadsträdgården, lokal Kungarummet 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Revisionsrapport* Flyktingmottagning. Eskilstuna kommun. 2008-08-11 Susanna Collijn. *connectedthinking

Revisionsrapport* Flyktingmottagning. Eskilstuna kommun. 2008-08-11 Susanna Collijn. *connectedthinking Revisionsrapport* Flyktingmottagning Eskilstuna kommun 2008-08-11 Susanna Collijn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010.

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010. Tillsyn, Region syd, Sektion 4 BESLUT 1(6) 2010-03-19 Diarienummer 989/2010 Vuxennämnden i Landskrona Stadshuset 261 80 Landskrona ÄRENDET Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) av handläggning

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus)

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Information till kommuner om sfi-bonus 2010-08-10 1 (7) Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Sfi-bonus innebär att studerande som klarat vissa kurser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Utlåtande 2007:152 RVII (Dnr 325-2609/2007) Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

Befolkningsprognos flyktinginvandring

Befolkningsprognos flyktinginvandring Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Meddelanden 2014-09-23

Meddelanden 2014-09-23 Meddelanden 2014-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting 1 Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. sida 1 Ifau 2

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-24 20 Gymnasieutbildning utomlands (UN 2016.007) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer