Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015"

Transkript

1 Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015

2 Tjänsteskrivelse 1 (10) Handläggare Maria Ludvigsson, Ekonomiavdelningen KS Internkontroll 2015 Uppföljning ersättningar från Migrationsverket Sammanfattning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att kommunen har en god intern kontroll. I detta ligger bland annat att se till att utveckla rutiner utifrån kommunens kontrollbehov samt utvärdera kommunens samlade system för internkontroll. Från att reglementet för internkontroll antogs (KF 5/2005) brukar kommunstyrelsen peka ut tre övergripande internkontrollområden, där uppföljning ersättningar från Migrationsverket är en av dessa övergripande områden år Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 6 november 2014 med bilaga Internkontrollplan för Karlskoga kommun Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 oktober Bakgrund Inrikes inflyttningar och migration ökar i Karlskoga, därmed ökar också schablonersättningar från Migrationsverket (MV). Dessa schablonersättningar ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd samt merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg. Kommunen erhåller även ersättningar från MV efter ansökan /redovisning. Den snabba volymutvecklingen kan medföra risker att inte samtliga ersättningar erhålls från MV.

3 Tjänsteskrivelse 2 (10) Förväntad årstakt på bidrag från MV 2015 är ca 70 Mnkr (automatiskt utbetalda och eftersökta). Av dessa 70 Mnkr utgör ersättning för etablering och introduktion nyanlända personer inklusive prestationsbaserade ersättningar och ersättningar för initiala kostnader ca 25 Mnkr. Överenskommelse om 40 boendeplatser ensamkommande barn inklusive ersättning för belagda platser uppgår till ca 28 Mnkr. Övriga ersättningar för ensamkommande barn förväntas 2015 uppgå till 9 Mnkr, och ersättning för asylsökande barn som får undervisning förväntas uppgå till ca 6 Mnkr. PWC har dragit följande slutsatser genom sin konsultverksamhet gentemot kommuner angående hantering av bidrag från MV (kursmaterial eftersökning bidrag från okt 2015): Ofta saknas helhetsgrepp vilken verksamhet söker för vad? Varierande kunskap om statsbidrag inte minst bland chefer Bristfälligt dokumenterade rutiner och otydlig ansvarsfördelning Taktik för hur man återsöker en kostnad för att få ut mest Uteblivna eller sena ansökningar, bristande underlag Var hör medlen hemma? Sätts ofta till fel verksamhet, många omföringar. Internkontrollområde Uppföljning ersättningar från Migrationsverket Kontrollmål: Vilka interna rutiner har respektive berörd förvaltning avseende ersättningar från MV? Är rutinerna nedskrivna med ansvarsfördelning? Hur sker kontroll av att samtliga ersättningar erhålls? Ansvarig: Verksamhetschefer och förvaltningsekonomer. Kontrollmetod: Intervjuer med förvaltningsekonomer och de personer på respektive förvaltning som i nuläget hanterar avstämning av schablonbidrag och/eller eftersökning av bidrag från MV. Beskrivning av ärendet 1 Bevakning/Eftersökning av bidrag 1.1 Kommunstyrelsen Ersättning God Man söks av ekonom KS utifrån underlag från Överförmyndarnämnden (ÖFN) i Kristinehamn. Även ekonom Gymnasiet är insatt i rutiner. Arbetsfördelningen Karlskoga Kommun och ÖFN regleras i avtalet mellan kommunerna vid bildande av ÖFN. Rekommenderas att rutiner för ansökan till MV dokumenteras skriftligt samt att ekonom gymnasiet formellt utses till backup.

4 Tjänsteskrivelse 3 (10) Under hösten 2015 ser kommunen en ny situation där kostnader för asylboende i kommunal regi skall sökas som extraordinära kostnader för flyktingmottagning och etablering. Kostnader bokas på specifik projektkod. Rekommenderas att ekonom KS får uttalat ansvar för eftersökningen av extraordinära kostnader. 1.2 Schablonbidrag mottagning/etablering Årliga grundersättningar för överenskommelse att ta emot nyanlända och överenskommelse att ta emot ensamkommande barn (EKB) utbetalas automatiskt från MV. Flyktingmottagare på socialförvaltningen hanterar avstämning av övriga schablonbidrag för mottagning/etablering. Avser ersättning för initiala kostnader, engångsersättning för mottagande av ensamkommande barn, prestationsbaserade ersättningar för kvotflyktingar och högt mottagande, samt den ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer som utbetalas över en period av 24 månader. Flyktingmottagare upprättar egen avstämningslista för inflyttning. Listan sammanställs utifrån: Nyanlända personer som flyktingmottagare tillkallas att ta hand om i receptionen på Socialförvaltningen. Personer som besökt en socialsekreterare vilken sedan informerar vidare om besöket till flyktingsmottagaren. Inflyttade personer som inte besökt socialförvaltningen i ärenden om försörjningsstöd men som finns med på MV:s månatliga lista över utbetalda bidrag för etablering och introduktion nyanlända personer. Information från MV om personer med eget boende som skrivits ut på den adress där de bor 4 veckor efter uppehållstillstånd. Listan kompletteras för sekundärinflyttade med första inflyttningsdatum till en annan kommun, med hjälp av information i KIR (Kommunernas Invånare Register). Flyktingmottagare stämmer av månatlig lista på utbetalning från MV mot egen avstämningslista. Anledningen är att MV kan missa inflyttade personer eller koda inflyttade personer felaktigt. Vanligast är felkodning vad gäller direktinrest anhörig till person som ingår i etableringen. Det är viktigt att kontrollera att MV:s listor är korrekta då ersättningar för en vuxen person (inkluderat initiala kostnader) är ca 90 tkr, utbetalat över en tidsperiod om 24 månader. Rekommenderas att flyktingmottagare skriftlig dokumenterar rutinen för att stämma av att kommunen erhåller korrekta schablonersättningar för alla personer som omfattas av etableringen. Backupfunktion till flyktingmottagare bör utses.

5 Tjänsteskrivelse 4 (10) 1.3 Skola / SFI Här finns schablonbidrag för asylsökande elever i förskola/skola samt möjlighet att söka bidrag för SFI för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende. Det finns även möjlighet att söka för extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn Barn och Ungdom Både chef modersmål och skolassistent är insatta i hantering av ansökning schablonbidrag för elever i förskola och skola. Procapita används för att säkerställa att alla asylsökande elever fångas upp i underlagen till ansökan. Skolassistent gör egna avstämningslistor i Excel som förutom data från Procapita kompletteras med MV:s dossiernummer (dossiernummer följer utländsk person tills han/hon ev blir svensk medborgare). Ibland kan man vara oense med MV angående datum för utflyttning till eget boende, MV går strikt på vad folkbokföringen säger om datum för uppehållstillstånd. Överklagan har dock inte gjorts i nuläget. Möjligheten att söka för extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn har tidigare nyttjats för kostnader för elevassistenter. Rekommenderas att chef modersmål och skolassistent sätter sig in i förutsättningarna för detta bidrag, för att kunna identifiera övriga kostnader där denna ersättning kan vara aktuell, då bidrag tex även kan avse lokalkostnader Gymnasiet Både biträdande rektor och rektor område 3 är insatta i hantering av ansökning av schablonbidrag för elever inom språkintro samt elever som går program. Ansvar för ansökning av bidrag från MV skall framgå av arbetsbeskrivningen för biträdande rektor, detta har dock fallit bort vid personalbyte vilket åtgärdas omgående av rektor område SFI Möjligheten att söka bidrag för extraordinära utbildningskostnader asylsökande barn har ej använts av gymnasiet. Rekommenderas att biträdande rektor och rektor område 3 sätter sig in i förutsättningarna för detta bidrag, för att kunna identifiera kostnader där denna ersättning kan vara aktuell. Möjlighet att söka ersättning för SFI avser personer som bor på ett anläggningsboende och har uppehållstillstånd. Används ej idag men ansvariga för SFI bör hålla sig uppdaterade på regelverk.

6 Tjänsteskrivelse 5 (10) 1.4 Socialförvaltningen Ekonomiskt bistånd Avser personer med hinder att delta i etablering, söks av flyktingmottagare. Socialsekreterare måste informera flyktingmottagare om försörjningsstöd till personer med hinder att delta i etablering. Rutinen för ansökan bör dokumenteras skriftligt inklusive rutiner för socialsekreterares informationsplikt till flyktingmottagare vad gäller personer med hinder att delta i etablering. Backup för flyktingmottagare bör utses IFF (Individ, familj och funktionsnedsättning) (Ang IFF EKB, se nedan) Ett schablonbidrag på ca 200 tkr för stödinsatser till asylsökande barn utbetalas automatiskt ( majersättningen ). Placering av barn som bor hos släktingar eller som vårdas på institutionsplats hanteras av projektledare barn&ungdomsenhet. Gäller även asylsökande barn utöver ensamkommande barn (EKB) vilka vårdas i annat hem än det egna. Under de senaste åren har det även varit aktuellt med ansökan för särskilda kostnader inom IFF från MV:s pott på 60 msek enl prioritering 1) kvotflyktingar 2)insatser inom IFF. Handläggare EKB är delvis insatt och fungerar som backup för projektledare barn&ungdomsenhet. För att fullt kunna fungera som backup måste handläggare EKB få viss upplärning i att ta fram underlag till de ansökningar som idag görs av projektledare barn&ungdomsenhet. Det finns redan fungerande skriftliga rutiner för att projektledare barn&ungdomsenhet ska få kopia på alla underlag (placeringsbeslut, fakturor, tidrapporter). Rekommenderas att den skriftliga rutin och ansvarsfördelning för ansökningar för placeringar mm som finns inom IFF kompletteras med mer detaljerade rutiner för ansökningar till MV. Det finns ett antal bidrag som idag inte återsöks. Där bör enhetschef för IFF bör få ansvar för att organisationen är informerad om regelverk för att söka dessa bidrag om/när det är aktuellt. Vad gäller ersättning till stöd i boende och särskilda boendeformer bör även enhetscheferna för VO1 och VO2 få motsvarande ansvar.

7 Tjänsteskrivelse 6 (10) Ersättning för asylsökandes resa till förläggning Ersättning för tomhyra i väntan på anvisade personer Ersättning för varaktig vård Ersättning för stöd och boende samt särskilda boendeformer (75% av kostnad minus egenavgifter) Asylsökandes resor och tomhyra bör avse relativt små belopp. Intervjuade ekonomer känner inte till att det hittills förekommit kostnader inom ramen för bidragsmöjligheter varaktig vård eller stöd och boende, men viktigt att dessa regelverk är kända och bevakas då möjliga bidrag kan uppgå till väsentliga belopp IFF EKB Projektledare barn&ungdomsenhet hanterar återsökningar för bidrag för (1) resa till anvisad kommun, (2) alla utredningar om placeringar samt (3) EKB som bor hos släktingar eller som vårdas på institutionsplats. Handläggare EKB är delvis insatt och kan fungera som backup för projektledare barn&ungdomsenhet, men behöver mer upplärning hur man tar fram underlag till ansökningar. Det finns redan fungerande skriftliga rutiner för att projektledare barn&ungdomsenhet ska få kopia på alla underlag (placeringsbeslut, fakturor, tidrapporter). Rekommenderas att den skriftliga rutin och ansvarsfördelning för ansökningar placeringar mm som finns inom IFF kompletteras med mer detaljerade rutiner för ansökningar till MV. Olika blanketter används beroende på typ av placering, om barnet är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd etc. Förenklingar av regelverket om placeringar av ensamkommande barn finns föreslagna för Handläggare EKB hanterar ansökan av placeringar för alla ensamkommande barn utöver de som bor hos släktingar eller är placerade på institution. Intern lista på ensamkommande barn upprättas utifrån information från socialsekreterare. Karlskoga Kommun har 2015 blandöverenskommelse med 14 platser för asylsökande och 26 platser för PUT (permanent uppehållstillstånd). Handläggare EKB gör simuleringar för att söka optimalt belopp på bidrag, där placeringar med lägre kostnader (familjehem, jourhem) tas inom överenskommelse och dyrare placeringar tas utanför överenskommelse med ersättning till verklig kostnad.

8 Tjänsteskrivelse 7 (10) Projektledare barn&ungdomsenhet är delvis insatt och kan fungera som backup för handläggare EKB, men behöver mer upplärning hur man tar fram underlag till ansökningar. Rekommenderas att den skriftliga rutin och ansvarsfördelning för ansökningar placeringar mm som finns inom IFF kompletteras med mer detaljerade rutiner för ansökningar till MV. 2 Intern fördelning av schablonbidrag Ekonom KS administrerar fördelning av schablonbidrag till förvaltningar. Schablonbidrag konteras på balanskonto Även ekonomichef och ekonom socialförvaltningen är insatta i regelverk för distribution av bidrag till förvaltningar. Rutiner och ansvarfördelning finns i en Power Point fil från ekonomichef som visar gällande modell för fördelningen mellan förvaltningarna 2015 För varje tertial betalas max 67% av erhållna inbetalningar till Migrationsverket ut till förvaltningarna, och 33% ska alltid finnas kvar i balansräkningen. Överskjutande kostnader per verksamhet och förvaltning identifieras och konteras annorlunda än normalbudgeten. PPT fil ang intern fördelning av schablonbidrag 2015 samt aktuella konteringsbegrepp per förvaltning finns sparade under förvaltningsgemensam mapp Ekonomiavdelningen. Förvaltningsekonomer sammanställer tertialrapport och ger till förvaltningsekonom på KS. Kommundirektör attesterar ersättning till förvaltningarna per tertial. BUN budgeterar kostnader exklusive de merkostnader som ska täckas av schablonbidraget. Ingen intäkt för schablonbidrag budgeteras. Underlag för ansökan av medel från schablonbidrag är kostnader utöver budgeterat belopp på verksamhetskoderna för elevvårdsadm, förberedelseklasser och undervisning modersmål. Övriga förvaltningar budgeterar förväntade kostnader för etablering och introduktion, samt även förväntad del av schablonbidrag. Här läggs utfall konterat på frikod alternativt ansvar till grund för ansökan om del av schablonmedel. BUN använder således en annan modell än övriga förvaltningar. Det kan finnas incitament i den modell som BUN använder att hålla nere budget för normal verksamhet och därmed få ett större överdrag mot budget som bas för ansökan om del av schablonmedel. Föreslås att budget och uppföljning på BUN anpassas till samma modell som övriga förvaltningar.

9 Tjänsteskrivelse 8 (10) Överväganden De åtgärder som föreslås är sammanfattningsvis: (1) förbättrade kunskaper i organisationen och tydlig ansvarsfördelning vad gäller de bidrag som idag inte eftersökts. (2) bilda kommunövergripande arbetsgrupp för att eliminera risk för otydligt ansvar mellan förvaltningar och risk för att nya bidragsmöjligheter ej utnyttjas, samt för översyn av möjlighet till samordnad administration. Gruppen ska genomföra föreslagna åtgärder enligt denna tjänsteskrivelse, med rapportering till kommunens övergripande ledningsgrupp. (3) förbättra skriftlig dokumentation och backupfunktioner. (4) samordna arbetssättet mellan förvaltningar vad gäller att budgetera och identifiera merkostnader som underlag för intern fördelning av schablonbidrag. (1) Förbättrade kunskaper och ansvarsfördelning Vid internkontroll angående bidrag från MV har några områden identifierats där det är osäkert om alla möjligheter till bidrag nyttjas. Detta gäller extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn samt bidrag relaterade till socialförvaltningen (asylsökandes resa till förläggning, ersättning för tomhyra, ersättning för varaktig vård och ersättning för stöd i boende eller särskilda boendeformer). Vad gäller ersättning för extraordinära utbildningskostnader bör inom skola chef modersmål och skolassistent samt inom gymnasiet biträdande rektor och rektor område 3 sätta sig in i regelverk för att kunna söka pengar om/när denna typ av kostnader uppkommer. Vad gäller ersättningar inom socialförvaltningen bör enhetschef IFF få ansvar för att bevaka och söka bidrag om/när denna typ av kostnader uppkommer. Vad gäller ersättning för stöd i boende gäller detta även enhetscheferna inom VO1 och VO2. (2) Kommunövergripande arbetsgrupp Efter initiativ från ekonomer KS och socialförvaltningen föreslås att tillsätta en kommunövergripande arbetsgrupp för bidrag MV. Sammankallande i gruppen är controller ekonomiavdelningen och övriga deltagare är ekonom KS, flyktingmottagare, projektledare barn&ungdom, handläggare EKB, chef modersmål (BUN) och bitr rektor område 3 gymnasiet. Gruppen skall bevaka ändringar i regelverk MV och tillse att dessa kommuniceras till berörda personer i Karlskoga Kommun. Gruppen skall genomföra föreslagna åtgärder enligt denna tjänsteskrivelse, med rapportering till kommunens övergripande ledningsgrupp.

10 Tjänsteskrivelse 9 (10) Sammanställning av aktuella bidrag och information från MV:s hemsida om alla aktuella bidrag kommer läggas upp på Kikaren. Arbetsgruppen bör vara ansvarig för uppdatering av denna information samt för att föreslå ansvarig för eftersökning/bevakning nya typer av bidrag. I nuläget görs egna sammanställningar över personer som omfattas av bidragsmöjligheter på flera olika förvaltningar. Arbetsgruppen bör se över möjlighet att inom ramen för lagar och föreskrifter centralisera arbetet med avstämningslistor, dvs att hos socialförvaltningen upprätta en kommunövergripande lista med all väsentlig information om personer som omfattas av bidragsmöjligheter. (3) Skriftlig dokumentation och backup Vad gäller flyktingmottagning/etablering och ensamkommande barn har idag ansvariga personer inom Socialförvaltningen och KS mycket god löpande kontroll men skriftliga rutiner och backupfunktioner bör förbättras. Förslag på åtgärder: Dokumentera rutin för ansökan ersättning God Man för EKB skriftligt samt utse ekonom gymnasiet formellt till backup. Ekonom KS få uttalat ansvar för eftersökning asylboende i kommunal regi från pott för extraordinära kostnader. Flyktingmottagare bör dokumentera rutiner för avstämning av schablonbidragen för etablering. Backup bör utses till flyktingmottagare. Dokumentera rutiner för information från socialsekreterare till flyktingmottagare om personer med hinder att delta i etablering. Förbättra den skriftliga rutin och ansvarsfördelning som idag finns inom IFF vad gäller själva ansökan av bidrag relaterade till placeringar av EKB (gäller även placeringar av asylsökande barn som ej är EKB). Handläggare EKB och projektledare barn&ungdom bör sätta sig in i detaljer hur underlag för samtliga ansökningar tas fram, för att fullt ut kunna fungera som backup för varandra. (4) Samordna arbetssätt intern fördelning av schablonbidrag Föreslås att även BUN budgeterar för merkostnader samt intäkter för flyktingmottagning enligt samma princip som övriga förvaltningar. Merkostnader (främst personal) som är underlag för ansökan av del av schablonmedel konteras om i efterhand till frikod, tex genom volymunderlag som visar antal asylsökande elever i relation till totalt antal elever.

11 Tjänsteskrivelse 10 (10) Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapport för kommunövergripande interkontrollområdet Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsens ledningskontor ansvar för att genomföra föreslagna åtgärder enligt denna tjänsteskrivelse. Maria Ludvigsson Controller Expedieras till: Samtliga nämnder

12 Berörd nämnd/förvaltning: Refnr Risker 2015 Identifiera vilka händelser som utgör hot mot att verksamheten inte uppnår sina mål eller inte är kostnadseffektiv att den finansiell rapportering och informationen om verksamheten inte är tillförlitlig att efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm inte är tillräcklig 1 Risk att nya situationer uppkommer där befintliga bidrag som tidigare inte varit möjliga att söka blir aktuella (jfr asylboende i kommunal regi 2015). Risk för att nya bidrag tillkommer utan att någon i organisationen tar ansvar för ansökan/bevakning. Sannolikhet (1-5) Hur sannolikt är det att händelsen inträffar? Värdera på skalan = låg sannolikhet 5 = hög/stor sannolikhet Konsekvens (1-5) Vilka konsekvenser kan händelsen få för verksamheten? Värdera på skalan = låg konsekvens 5 = stor/allvarlig konsekvens Riskvärde (S x K) Multiplicera värdet för sannolikheten med värdet för konsekvensen. Riskvärdet ligger i intervallet Åtgärder Välj ut de händelser som har högst riskvärde. Besluta om åtgärder för dessa händelser. Kategorisera gärna åtgärderna enligt följande: - eliminera - begränsa - överföra - acceptera/ignorera Eliminera risk genom att tillsätta kommunövergripande arbetsgrupp med regelbundna möten. 2 3 Risk för att samtliga bidragsmöjligheter extraordinära utbildningskostnader ej utnyttas. Endast flyktingmottagare är insatt i rutiner för avstämning etableringsersättningar. Skriftliga rutiner och backup saknas Eliminera risk genom att ansvariga personer skola och gymnasiet sätter sig in i regelverket Eliminera risk genom att dokumentera rutiner och utse backup. 4 5 Risk för att bidrag Varaktig vård, Stöd i boende ej eftersöks Eliminera risk genom uttalat ansvar för enhetschefer socialförvaltningen att bevaka bidrag. Risk att flyktingmottagare ej får information från socialsekreterare om person med hinder att delta i etablering (avser eftersökning ekonomiskt bistånd) Begränsa risk genom skriftliga rutiner samt fortsatt information på APT. 6 7 Skriftliga rutiner för bidrag placeringar ensamkommande barn behöver förbättras, och handläggare ensamkommande barn och projektledare barn&ungdom behöver lära upp varandra ytterligare för att fullt ut kunna fungera som ömsesidig backup. Risk då ingen har fått formellt ansvar för eftersökning asylboende i kommunal regi från pott EO kostnader för flyktingmottagning Eliminera risk genom att komplettera skriftliga rutiner och ytterligare ömsesidig upplärning ang underlag till ansökan Eliminera risk genom att formellt utse ekonom KS till ansvarig för ansökan.

13 BUN använder annan modell än övr förvaltningar vad gäller underlag till ansökan från schablonmedel, där beloppsunderlag kan påverkas av hur ursprunglig budget fördelas mellan verksamheter. Ingen formell backup utsedd till ekonom KS vad gäller ansökan god man. Risk för att bidrag Tomhyror, Asylsökandes resa till förläggning ej eftersöks Eliminera risk genom att anpassa BUN:s budgetering och uppföljning till den modell som används av övriga förvaltningar Eliminera risk genom att utse ekonom gymnasiet (som redan är insatt i uppgiften) till formell backup Eliminera risk genom uttalat ansvar för enhetschef IFF att bevaka bidrag.

14 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KF 187 KS Internkontroll 2015, kommunövergripande Sammanfattning Syftet med internkontrollen är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Vidare syfte är att rapportering om ekonomi och verksamhet är tillförlitlig samt att lagar och föreskrifter följs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att kommunen har en god internkontroll. Kommunstyrelsens ledningskontor beskriver i denna skrivelse sitt förslag till kommunövergripande internkontrollplan för Karlskoga kommun för Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 24 november Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 6 november 2014 med bilaga Internkontrollplan för Karlskoga kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade att fastställa följande kommunövergripande internkontrollområden för Karlskoga kommun för 2015: kontanthantering i kommunens samtliga verksamheter uppföljning av ersättningar från Migrationsverket granskning av kommunens system för internkontroll Expedieras till Samtliga nämnder Verksamhetscontrollern Ekonomichef Justerande Utdragsbestyrkande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun www.pwc.se Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/ Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet Annika Hansson Gabriel Uhlin Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för Falkenbergs kommun. KS

Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-02-23 49 Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för. KS 2015-368 KS, KF Beslut

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet Annika Hansson, cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Februari/ Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Det finns olika lösningar på samma problem.. Vi har i Ragunda kommun en målare anställd. Varje timme hon arbetar tjänar kommunen in den summa som annars blivit en vinst för ett företag och därmed en kostnad

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande PM 2017-05-02 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik Ärende 9 Utökad ram för kollektivtrafik Tjänsteskrivelse 2012-08-21 KS 2012.0286 Handläggare: Percy Carlsbrand Kommunstyrelsen Utökad ram med anledning av ökade kostnader för kollektivtrafik Sammanfattning

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Befolkning I kommunen bor ca 5300 personer varav 2500 i

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson Cert. Kommunal revisor Tilda Lindell November 2014 Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet Sollentuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? När det gäller ersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Linköpings kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Specialdestinerade statsbidrag rutiner & redovisning. Sandvikens kommun

Specialdestinerade statsbidrag rutiner & redovisning. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Specialdestinerade statsbidrag rutiner & redovisning Helena Steffansson Carlson Johanna Kemppainen December / 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban

0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban 0 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4) Dnr 2016/0105 Till Kommunstyrelsen Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2016 Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar Rapport om flyktingverksamheten per februari

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer