Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag inom flyktingmottagandet"

Transkript

1 Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December

2 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Bakgrund statsbidrag inom flyktingmottagandet Resultat av granskningen Övergripande ansvarsfördelning Hantering av grund- och schablonersättning m.m Fördelning inom kommunen Bedömning Rutiner för ansökning av statlig ersättning Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, FAVI Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Bedömning Rutiner för ekonomisk redovisning Bedömning Nämndernas interna kontroll Bedömning December Sundsvalls kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun granskat kommunens hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Vår samlade bedömning är att: Ansvariga nämnder har inte en fullt tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till. Statliga ersättningar redovisas inte i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed. Nämnderna bör se över: - Att kostnader och intäkter avseende flyktingmottagande hänförs till rätt period. - Hur stor andel av sökta medel som periodiseras i samband med delårsbokslut och årsbokslut, eventuell tillämpning av försiktighetsprincip. Sammanfattande iakttagelser utifrån våra kontrollmål: Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagandet är fastställd mellan berörda nämnder. Det är tillfredsställande att det finns en politiskt fastställd fördelning mellan nämnder/verksamheter av schablonersättning inom det ordinarie flyktingmottagandet. Denna bör emellertid förankras i fullmäktige. Nuvarande fördelningsmodell innebär dock en snedvriden fördelning förvaltningarna emellan då den baseras på en hypotes om mottagande och inte faktiskt mottagande. Fördelningen bör även kompletteras med samtliga ersättningar som tillfaller kommunen automatiskt, såsom grundersättning, ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, majersättning, schablonersättning för ensamkommande barn etc. Fördelning av medel som rör mottagande av ensamkommande barn bör dokumenteras på ett motsvarande sätt. Rutiner för ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet är tillförlitliga och säkra. Det saknas fullt ändamålsenliga rutiner för ansökan av statlig ersättning inom förvaltningarna och verksamheter. Befintliga rutiner och ansvarsfördelning behöver dokumenteras genomgående och i flera fall vidareutvecklas. Avsaknaden av dokumenterade rutiner innebär en risk för att vissa typer av ersättningar kan falla mellan stolarna, inte minst vid personalförändringar. Sundsvalls kommun 1 av 18

4 Barn- och utbildningsförvaltningen söker regelbundet läsårsersättning för asylsökande barn och ungdomar. I flera fall har förvaltningen fått avslag på betydande belopp. En brist är att förvaltningen inte har någon uppföljning av extraordinära kostnader för asylsökande barn och elever varför inga ansökningar skett inom området. Detta är anmärkningsvärd mot bakgrund av det bor flera hundra asylsökande barn och ungdomar i kommunen. FAVI söker regelbundet ersättning för vissa särskilda kostnader bl.a. för mottagande av kvotflyktingar. Socialförvaltningen söker regelbundet ersättningar för belagda platser samt placeringar utöver överenskommelse, utredningskostnader m.m. för ensamkommande barn. Förvaltningen har sökt ersättning även för placeringar av andra asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd. Vidare har vi verifierat att ansökningar förekommit gällande äldre och funktionshindrade. Det har också skett ansökningar avseende ekonomiskt bistånd. Anslutning till Migrationsverkets nya e-tjänst för ansökning av ersättningar rekommenderas. Verktyget förenklar arbetet och ger också bättre möjlighet till översikt och ekonomiskt uppföljning Statliga ersättningar redovisas i enlighet med god redovisningssed. Förvaltningarnas ekonomiska redovisning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet uppfyller inte kraven enligt god redovisningssed. Det skiljer sig huruvida förvaltningarna periodiserar intäkter från Migrationsverket. Socialförvaltningen periodiserar exempelvis inte alls, vilket innebär att intäkter redovisas på fel period/år. Barn- och utbildningsförvaltningen periodiserar intäkter och bokar upp ansökta belopp fullt ut som förväntade intäkter. Vi anser att uppbokning bör ske utifrån en försiktighetsprincip som tar hänsyn till risken för avslag och därmed även minskad risk för högt uppskattade intäkter. Området omfattas av nämndernas interna kontroll. Ingen av de granskade nämnderna har särskilt uppmärksammat statliga ersättningar inom flyktingmottagandet inom ramen för den interna kontrollen år Enligt vår bedömning bör nämnderna stärka den interna kontrollen avseende statliga ersättningar inom flyktingmottagandet för att säkerställa att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till. Sundsvalls kommun 2 av 18

5 2. Inledning Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Migrationsverket och finansieras av statsbidrag. Sundsvalls kommun har en överenskommelse (ö k) om ett mottagande av nyanlända flyktingar inkl. anhöriga per år. 1 Förra året (2013) uppgick det faktiska mottagandet emellertid till 330 nyanlända och till och med oktober i år har 278 personer tagits emot i kommunen. Kommunen har även en överenskommelse att tillhandahålla 20 boendeplatser varav 5 ska vara tillgängliga för asylsökande barn. 2 Under har Sundsvalls fått fler anvisade barn än avtalade platser p.g.a. att antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige ökat kraftigt och Migrationsverket genom en lagändring fått utvidgade anvisningsmöjligheter sedan årsskiftet. Vid tillfället för denna granskning pågick en diskussion om eventuell utökning av platsavtalet. Därutöver bor cirka asylsökande, varav flera hundra barn, inskrivna hos Migrationsverket i kommunen (okt ). 3 Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för personer med uppehållstillstånd och asylsökande. Vissa ersättningar utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. Frågan om statsbidrag berör flera nämnders verksamheter, t ex flyktingmottagning, individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg, samt skola och barnomsorg. För att kommunen ska få ersättning krävs både kunskap och välfungerande rutiner. Annars finns en risk att ansökningar uteblir och att verksamheterna missar viktiga intäkter Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens rutiner för hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har ansvariga nämnder en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till? Redovisas statliga ersättningar för flyktingmottagandet i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar? Granskningen utgår från följande kontrollmål: 1 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare, , Länsstyrelsen Västernorrland dnr Aktuellt om ensamkommande barn, Migrationsverket nov. 3 Statistik från Migrationsverket Sundsvalls kommun 3 av 18

6 Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagandet är fastställd mellan berörda nämnder. Rutiner för ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet är tillförlitliga och säkra. Statliga ersättningar inom flyktingmottagandet omfattas av nämndernas interna kontroll. Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier: Överenskommelser om flyktingmottagande. Statliga förordningar som reglerar bidrag till kommuner för nyanlända och asylsökande. Kommunal redovisningslag och regler och riktlinjer inom området Avgränsning och metod Granskningen avser nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Överförmyndarnämnden Mitt ingår inte i granskningen. Intervjuer har skett med tjänstemän inom berörda förvaltningar: FAVI: Verksamhetschef och två samordnare integrationsenheten, administrativ chef vuxenutbildning, ekonomer (integration och övergripande). Socialförvaltningen: enhetschef ek. bistånd, enhetschef barn och utredning, områdeschef Estonte ensamkommande barn, socialsekreterare barn och familj, ekonomer (socialtjänst samt äldre, stöd och behandling). Barn- och utbildningsförvaltningen: chef centrum för flerspråkigt lärande, chef modersmålsundervisning m.m., ekonom, controller och systemförvaltare ekonomienheten. Inför rapportens slutförande har faktaavstämning skett med intervjuade, samt kompletterande kontakter inom förvaltningarna. Granskning har skett av beslut och rutiner för hantering och ansökan av statsbidrag. Samtliga verksamheter har fått redovisa ansökningar och beslut om ersättning från Migrationsverket, samt vissa utdrag från ekonomisystemet för att verifiera redovisning av intäkter Bakgrund statsbidrag inom flyktingmottagandet De sammanlagda statsbidragen som årligen betalas ut till landets kommuner för insatser inom flyktingmottagandet uppgår till mångmiljardbelopp. Detta regleras i ett antal förordningar. Det är i första hand Migrationsverket som handlägger och utbetalar ersättning till kommunerna, men vissa bidrag för regionala utvecklingsinsatser handläggs av Länsstyrelsen. Sundsvalls kommun 4 av 18

7 Ersättningar som rör kommunmottagna personer med uppehållstillstånd (inkl. anhöriga och ensamkommande barn) regleras i den s.k. nya ersättningsförordningen (NyErsF). 4 Den gäller samtliga personer som tagits emot efter 1 dec När det gäller ersättningar för personer som tagits emot dessförinnan gäller fortfarande den förra ersättningsförordningen (ErsF). 5 Ersättningar som rör asylsökande personer (inkl. ensamkommande barn) i kommunen regleras i den s.k. asylersättningsförordningen (AsylErsF). 6 Vissa ersättningar ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att ersättning ska beviljas. Kommunen behöver vid ansökan lämna in underlag som styrker behov av insatser och kostnader. Kommunen kan också i viss mån enligt förordningarna ovan söka ersättning för andra målgrupper, såsom personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än asyl eller beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl eller i egenskap av bevisperson i rättegång. I denna granskning bortses dock från sådana ersättningsformer. Ersättningsområdet är föränderligt. Exempelvis har reformer inneburit flera ändringar i ovan nämnda förordningar under 2013 och. Ett annat exempel är att s.k. papperslösa barn sedan mitten av 2013 har rätt att gå i skolan på samma villkor som andra barn, där ersättning till kommuner handläggs av Skolverket i enlighet med en ny förordning. 7 4 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF). 5 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) 6 Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Asyl ErsF) 7 Barn som vistas i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd; Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Sundsvalls kommun 5 av 18

8 3. Resultat av granskningen 3.1. Övergripande ansvarsfördelning I Sundsvalls kommun berörs ett flertal nämnder av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Medan vissa nämnder har ett ansvar inom själva mottagandet, tillhandahåller andra nämnder t.ex. skol- och välfärdsinsatser som kan omfatta asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd. Det innebär att de nämnder som omfattas av denna granskning har möjlighet att få del av statliga ersättningar för vissa kostnader. Nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration (NAVI) ansvarar bl.a. för ordinarie flyktingmottagande, sfi och samhällorientering, vuxenutbildning, samt arbetsmarknadsfrågor. Arbetet sker inom förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) på uppdrag från nämnden. Flyktingmottagande inkl. sfi och samhällsorientering finansieras av grund- och schablonersättningar som utbetalas automatiskt. Kostnader möjliga att återsöka ersättning för är bl.a. initiala kostnader vid mottagande av s.k. kvotflyktingar 8. Socialnämnden (SN) ansvarar bl.a. för myndighetsutövning och insatser inom ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg enligt SoL, LVU/LVM, hemtjänst, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård, samt insatser inom funktionshinderomsorgen enligt LSS/LASS. Ensamkommande barn hör också till socialnämndens ansvar. Det är Socialförvaltningen som bedriver verksamheten på nämndens uppdrag. Återsökningsbara kostnader kan uppstå inom samtliga ovannämnda verksamheter. Till Barn- och utbildningsnämnden (BUN) förskola inkl. förskoleklass, grundskola, samt gymnasieskola där det är möjligt att söka statliga ersättningar för asylsökande barns skolgång. Verksamheten bedrivs inom Barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av nämnden Hantering av grund- och schablonersättning m.m. Sundsvalls kommun erhåller årlig grundersättning för ordinarie flyktingmottagande, samt schablonersättning för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Grundersättningen uppgick år 2013 till 444 tkr per kommun som har en överenskommelse om ordinarie flyktingmottagande. Fr.o.m. 1 januari har beloppet halverats och kompletterats med en prestationsbaserad del. De kommuner i landet som har ett högre mottagande i förhållande till befolkningen än andra kommuner får extra ersättning per mottagen. Sundsvall hör inte till dessa kommuner. 8 Kvotflyktingar är personer som ingår i UNHCR:s kvot för vidarebosättning från flyktingläger runtom i världen. Flyktingarna har, till skillnad från asylsökande, fått sin asylprövning genomförd utomlands innan avresa till Sverige. Sundsvalls kommun 6 av 18

9 Alla kommuner, inklusive Sundsvall, får även extra ersättning för anvisningar från Migrationsverkets anläggningsboenden eller mottagande av kvotflyktingar. Grundbeloppet utbetalas automatiskt vid årets början, medan övriga delar utbetalas två månader efter att en person mottagits i kommunen. Schablonersättningen utbetalas automatiskt av Migrationsverket kvartalsvis under en tvåårsperiod. Den avser finansiering av kommunens insatser för praktiskt mottagande, introduktion i skolan, sfi och samhällsorientering m.m. Kommunen erhåller även schabloniserad ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd innan etableringsersättning kommer igång. För ensamkommande barn lämnas på motsvarande sätt årlig grundersättning á 500 tkr. Vidare ges en engångsschablon om 30 tkr för barn som beviljats uppehållstillstånd. Övriga ersättningar för målgruppen ansöks särskilt. Dessutom fördelar Migrationsverket årligen ut sammanlagt 50 mnkr i en årlig ersättning för förebyggande stödinsatser för asylsökande barn enligt Socialtjänstlagen (SoL) utifrån hur många asylsökande barn som är bosatta i respektive kommunen (s.k. majbidrag). Detta kräver heller ingen ansökan Fördelning inom kommunen Det framgår av intervjuer att grundersättning och schablonersättning för ordinarie flyktingmottagande tillfaller NAVI. NAVI beslutade om en fördelning av schablonersättning till andra nämnder/förvaltningar i september år Förslaget hade tagits fram av förvaltningen mot bakgrund av att flyktingmottagandet hade reformerat vid årsskiftet 2010/11. Den s.k. etableringsreformen innebar att Arbetsförmedlingen tog över samordning av arbetsmarknadsinriktade insatser för de nyanlända och att kommunen fortsatt skulle ansvara för mottagande, sfi/samhällsorientering och skola för barn och unga. Reformen innebar väsentligt sänkt ersättning till kommuner, då de inte längre hade samma helhetsansansvar eller behövde betala ut ersättning till deltagare. NAVI:s beslutade fördelning innebär att den nuvarande schablonersättningen för kommunmottagna (83 tkr för vuxna och barn och 52 tkr fr. 65 år) fördelas enligt följande: Verksamhet Vuxna (kr) Vuxna (%) Barn och unga (kr) Mottagande (FAVI) Samhällsorientering (FAVI) ,5 Barn och unga (%) Försörjningsstöd år 3 (SOC) , ,75 Sfi (FAVI) ,75 Skola Barn och unga (B&U) ,5 Biblioteksstöd (K&F) 500 0, , Sundsvalls kommun 7 av 18

10 Fritidsverksamhet (K&F) ,25 Kompletterande etableringsinsatser (FAVI) , ,38 Totalt Beräkningen ovan baseras på schablonersättning om 80 tkr som gällde vid tidpunken. Under våren har fördelningen utvärderats av FAVI. 10 I samband med detta har FAVI lyssnat av övriga förvaltningars perspektiv. Under våra intervjuer påpekar representanter från andra förvaltningar att dialog och samverkan behöver fördjupas. NAVI har behandlat utvärderingen i juni och överlämnat den till utsedd fullmäktigeberedning. 11 Den faktiska fördelningen av schablonersättning mellan nämnder/förvaltningar år 2013 var enligt utvärderingen följande: Verksamhet Vuxna (tkr) SOC K&F B&U FAVI Vux FAVI AoI Totalt Tjänstemän på FAVI uppger att man under börjat föra in samtliga mottagna i verksamhetssystemet ProCapita och att det numera sker en kontroll gentemot Migrationsverkets utbetalningslistor om kommunen fått schablonersättning för samtliga mottagna. Detta noteras i verksamhetssystemet. Om ingen schablon utbetalats för en viss person så kontaktas bosättnings- och statsbidragsenheten inom Migrationsverket. Av intervjuer samt utvärderingen ovan framgår att FAVI fördelar medlen utifrån en hypotes om ett genomsnittligt mottagande om 200 personer per år varav 70 % vuxna och 30 % barn. En svårighet med detta tillvägagångssätt är att andelen vuxna/barn varierar och var exempelvis 40 % vuxna och 60 % barn år Det innebär att för lite medel riktas till barn- och utbildningsförvaltningen och för mycket till FAVI. Av intervjuer och ekonomiunderlag framgår att det inte sker någon avstämning att justera fördelningen utifrån årets faktiska mottagande. Utvärderingen pekar på att detta behöver åtgärdas inför kommande år och föreslår att individens ålder utgör grund för löpande fördelning under året. Utvärderingen lämnar förslag till ny fördelningsnyckel. 10 Utvärdering av Sundsvalls kommuns fördelning av flyktingschablonen, Sundsvalls kommun 8 av 18

11 Utvärderingen för också en diskussion om ansvarsfrågan gällande beslut om fördelning gällande flyktingmedel. Det framgår inte av NAVI:s reglemente att de har i uppdrag att fördela medel inom flyktingmottagandet. Den fastställda fördelningen som NAVI fattat beslut om tar inte upp vilken förvaltning som tar del av grundersättning för ordinarie flyktingmottagande. Det berör inte heller motsvarande fördelning av grundersättning för ensamkommande barn. Av intervjuer framgår att dessa medel tillförs till socialförvaltningen, samt att 500 tkr fördelas till överförmyndaren. Dokumentet tar heller inte upp fördelning av andra ersättningar som betalas ut automatiskt till kommunen såsom initial ersättning för ekonomiskt bistånd (s.k. glappersättning), s.k. majersättning eller engångsschablon för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Av intervjuer framgår att FAVI för över månadsvis inkommen glappersättning till socialförvaltningen. Engångsschablon för ensamkommande barn utbetalas enligt uppgift direkt till socialförvaltningen. År tilldelades Sundsvalls kommun 628 tkr i s.k. majersättning, som avser att finansiera förebyggande insatser inom socialtjänstens område (t.ex. öppenvård) för asylsökande barn i kommunen. Denna har tillförts socialförvaltningen. Tjänstemän uppger att medlen inte avsatts för riktade insatser till målgruppen, utan utgör en form av grundfinansiering för verksamheten Bedömning Det är tillfredsställande att det finns en politiskt fastställd fördelning mellan nämnder/verksamheter av schablonersättning inom det ordinarie flyktingmottagandet. Det är också positivt att det våren skett en utvärdering av fördelningen i samråd med berörda förvaltningar på uppdrag från NAVI. Nuvarande fördelningsmodell innebär dock en snedvriden fördelning förvaltningarna emellan då den baseras på en hypotes om mottagande och inte faktiskt mottagande. Vi vill emellertid, i enlighet med utvärderingen, uppmärksamma att NAVI:s reglemente i dagsläget inte innehåller ett tydligt medgivande till fördelning av flyktingmedel över nämndgränser. Således bedömer vi att beslut om fördelning behöver fastställas av fullmäktige. Vi anser vidare att fördelningen av schablonersättning inom det ordinarie flyktingmottagandet bör kompletteras med samtliga ersättningar som tillfaller kommunen automatiskt, såsom grundersättning, ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, majersättning, samt engångsschablon ensamkommande barn etc. Fördelning av medel som rör mottagande av ensamkommande barn bör också dokumenteras och fastställas på motsvarande sätt. Sundsvalls kommun 9 av 18

12 3.3. Rutiner för ansökning av statlig ersättning Som inledningsvis nämnts kan det uppstå återsökningsbara kostnader inom alla de nämnders verksamhetsområden som ingår i granskningen. Av intervjuer framgår att alla tre förvaltningar hanterar återsökningar inom sina verksamhetsområden. Det finns ingen kommunövergripande rutin som visar vilken förvaltnings som söker vilka medel. Nedan redogörs för förvaltningarnas arbete utifrån genomförda intervjuer Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, FAVI Förvaltningens insatser inom det ordinarie flyktingmottagandet, såsom praktiskt stöd, sfi och samhällsorientering, finansieras av grund- och schablonersättning. Möjligheten att återsöka ersättning för andra kostnader inom dessa verksamheter är relativt begränsad. I stort sett kan de handla om ersättning för vissa tomhyror, samt initiala kostnader vid mottagande av kvotflyktingar samt familjer/individer med särskilda behov. En av förvaltningens integrationssamordnare ansvarar för arbetet med återsökning. Denne har tagit fram en kortfattad rutin som i korthet innebär att ansökan ska ske, kopia på ansökan samt beslut från Migrationsverket sparas samt lämnas till ekonom. 12 Ansökta ersättningar För att verifiera inom vilka områden återsökning skett inom FAVI har vi begärt redovisning av återsökningar hösten 2013 och våren (sammanställningen gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av totala intäkter från Migrationsverket i perioden): Vissa särskilda kostnader (kvotflyktingar m.fl.) Ersättning beviljats om ca 52 tkr, samt väntar på beslut om ca 15 tkr Socialförvaltningen Socialförvaltningens tjänstemän förklarar att alla enheter bevakar återsökningsbara enheter och ansöker om statlig ersättning. Det finns ingen förvaltningsgemensam rutin på området och det varierar i vilken utsträckning enheterna tagit fram dokumenterade rutiner. Den rutin vi tagit del av rör återsökning beträffande äldre, sjuka och funktionshindrade, varaktig hälso- och sjukvård, placeringar av barn, samt utredningskostnader för ensamkommande barn. 13 Av rutinen framgår bl.a. att handläggare ansvarar för att underrätta den funktion som återsöker bl.a. om nya ärenden om hemtjänst, varaktig vård mm. I vissa fall utgår den som återsöker från uppgifter i verksamhetssystem. Rutiner i övrigt som fångats upp genom intervjuer är: 12 Rutiner rörande återsökning av medel hos Migrationsverket Rutin för återsökning från Migrationsverket, Sundsvalls kommun 10 av 18

13 Enheten utredning barn och ungdom återsöker resekostnader, utredningskostnader för ensamkommande barn, samt eventuella andra kostnader t.ex. jourplacering. Enheten barn och familj placeringar och utredningar söker för placeringskostnader för barn, ensamkommande barn som inte är placerade på kommunens gruppboende. Ensamkommande barnverksamheten söker ersättning för belagda platser kvartalsvis, samt faktiska kostnader för överbeläggning, transportkostnader. Enheten ekonomiskt stöd bevakar och ansöker om ersättning vissa försörjningsstödskostnader, t.ex. nyanlända som inte har rätt till etableringsplan eller har nedsatt etableringsplan. Vidare uppges berörda ekonomer underrättas av ansökta ersättningar, så att medlen kan föras till rätt verksamhet. Ansökta ersättningar För att verifiera inom vilka områden återsökning skett inom Socialförvaltningen har vi begärt redovisning av återsökningar hösten 2013 och våren (sammanställningen gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av totala intäkter från Migrationsverket i perioden): Belagda platser ensamkommande barn enligt överenskommelse Ersättning beviljats om ca 1,1 mnkr, samt väntar på beslut om ca 540 tkr. Observera att ovanstående belopp avser de extra 300 kr som söks för belagda dygn ( kr = 1900 kr) medan kr/plats och dygn utbetalas automatiskt. Placeringar asylsökande barn inkl. ensamkommande barn utöver överenskommelse Ersättning beviljats om ca 5,6 mnkr, samt väntar på beslut om ca 2,3 mnkr. Placeringar ensamkommande barn PUT utöver överenskommelse Ersättning beviljats om ca 9 mnkr. Utredningskostnader ensamkommande barn Ersättning beviljats om ca 310 tkr, beslut väntas om ca 30 tkr. Transportkostnader Inga ersättningar Sundsvalls kommun 11 av 18

14 Extraordinära kostnader barn/ vuxna Ersättning beviljats om ca 18 tkr, beslut väntas om ca 1,3 mnkr. Hemtjänst personer med uppehållstillstånd Ersättning beviljats om ca 110 tkr. Varaktig vård, LSS/LASS mm Beslut väntas om ca 1,3 mnkr Ekonomiskt bistånd Ersättning beviljats om ca 141 tkr, beslut väntas om ca 447 tkr. Av underlag framgår även att kommunen fakturerat Migrationsverket för hemtjänstinsatser för vuxna asylsökande. Detta är ett korrekt förfarande då Migrationsverket ansvarar för målgruppen och kommunen inte har rätt till statlig ersättning i enlighet med asylersättningsförordningen. Vidare har vi tagit del av några ansökningar beträffande andra målgrupper, såsom tillståndssökande och bevisperson, som förekommer i förordningen. Det är ett tecken på att det finns god kompetens kring olika målgrupper inom Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen tillhandahåller förskola, grundskola och gymnasieskola för asylsökande barn och kommunmottagna barn med uppehållstillstånd. När det gäller asylsökande barn och elever kan förvaltningen söka ersättning per elev och läsår (32-71 tkr per elev och läsår beroende på skolform), samt ersättning för extraordinära kostnader såsom särskilda stödinsatser på individnivå eller särskilt anordnade skollokaler för målgruppen. För elever med uppehållstillstånd finns inga extra medel att återsöka. Som tidigare nämnts avser den schablonersättning som kommunen får för alla kommunmottagna också viss introduktion till förskola/skola. Enligt intervjuade finns inga dokumenterade rutiner för ansökning av ersättningar. Ansökan av läsårsersättning kan ske kvartalsvis. Av intervjuer framgår att systemadministratör på förvaltningen ansvarar för att söka ersättning utifrån uppgifter om asylsökande barn och elever i verksamhetssystem. Dessa registreras enligt uppgift med tillfälligt personnummer och uppges vara enkla att plocka fram. Systemadministratören upprättar en ansökan per skolform vid slutet av varje termin. Ekonom centralt på kommunen underrättas per mail om vilka medel som ansökt och beviljats så att medlen kan överföras till rätt verksamhet. En försvårande omständighet som nämns är svårigheten att erhålla information om asylsökande barn från Migrationsverket p.g.a. hänvisning till sekretess. Sundsvalls kommun 12 av 18

15 Förvaltningen känner inte till möjligheten att söker ersättning för extraordinära kostnader för asylsökande barn och elever skolgång, trots att det bor hundratals asylsökande barn- och ungdomar i kommunen. Kommunen har rätt till ersättning för faktiska kostnader för insatser till asylsökande barn och elever med individuella behov av särskilt stöd, såsom elevassistent, hjälpmedel vid funktionshinder m.m. Det finns enligt uppgift inga rutiner för rapportering av särskilda stödinsatser för asylsökande elever från förskolor och skolor. Det har inte skett någon bevakning av ärenden eller återsökning av kostnader på området. Ersättnings ska lämnas även för särskilt anordnade skollokaler för att tillgodose asylsökandes skolgång om det inte inryms i ordinarie verksamhet. Det framkommer under intervjuer att det på vissa skolor krävts utökade lokaler, såsom moduler, för att hantera tillströmningen av asylsökande elever i verksamheten. Frågan om återsökning av kostnader har enligt uppgift inte varit uppe till diskussion. Vidare har papperslösa barn har sedan mitten av 2013 formell rätt till förskola och skola på samma villkor som andra barn i Sverige. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt och beviljats medel för vårterminen om 186 tkr. 14 Ansökta ersättningar För att verifiera inom vilka områden återsökning skett inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi begärt redovisning av återsökningar hösten 2013 och våren (sammanställningen gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av totala intäkter från Migrationsverket i perioden): Förskola Ersättning beviljats om ca 1,3 mnkr. Förskoleklass Ersättning beviljats om 377 tkr. Grundskola Ersättning beviljats om 3,6 mnkr. Gymnasieskola Ersättning beviljats om 1,4 mnkr. Extraordinära kostnader Inga ansökningar om ersättning. Utifrån redovisade underlag noterar vi att förvaltningen vid flera tillfällen fått avslag på betydande andel av ansökt belopp, t.ex. 285 tkr respektive 395 tkr. Detta 14 Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen, Skolverket. Sundsvalls kommun 13 av 18

16 beror t.ex. på att barn och elever fått uppehållstillstånd och kommunen inte är berättigad till fortsatt ersättning Bedömning Vår bedömning är att saknas fullt ändamålsenliga rutiner för ansökan av statlig ersättning inom förvaltningarna och verksamheter. Befintliga rutiner och ansvarsfördelning behöver dokumenteras genomgående och i flera fall vidareutvecklas. Avsaknaden av dokumenterade rutiner innebär en risk för att vissa typer av ersättningar kan falla mellan stolarna, inte minst vid personalförändringar. Vi konstaterar att: Barn- och utbildningsförvaltningen regelbundet söker läsårsersättning för asylsökande barn och ungdomar. I flera fall har förvaltningen fått avslag på betydande belopp. En brist är att förvaltningen inte har någon uppföljning av extraordinära kostnader för asylsökande barn och elever varför inga ansökningar skett inom området. Detta är anmärkningsvärd mot bakgrund av det bor flera hundra asylsökande barn och ungdomar i kommunen. FAVI regelbundet söker ersättning för vissa särskilda kostnader bl.a. för mottagande av kvotflyktingar. Socialförvaltningen regelbundet söker ersättningar för belagda platser samt placeringar utöver överenskommelse, utredningskostnader m.m. för ensamkommande barn. Förvaltningen har sökt ersättning även för placeringar av andra asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd. Vidare har vi verifierat att ansökningar förekommit gällande äldre och funktionshindrade. Det har också skett ansökningar avseende ekonomiskt bistånd. Vi menar att det behövs ta ett större helhetsgrepp gällande återsökning inom kommunen. Det finns en potential att utbyta erfarenheter mellan förvaltingar och verksamheter kring hur rutiner kan effektiviseras. Det är av vikt att kunskap om statliga ersättningar, utöver samordnande funktioner, sprids till alla berörda myndighetsutövande funktioner för att minimera risken att aktuella ärenden inte fångas upp. En rekommendation är att förbereda anslutning till Migrationsverkets nya e-tjänst för ansökning av ersättningar. Verktyget förenklar arbetet och ger också bättre möjlighet till översikt och ekonomiskt uppföljning Rutiner för ekonomisk redovisning Nedan ges en beskrivning av granskade nämnders och förvaltningar struktur för redovisning av ersättningar från Migrationsverket. FAVI fördelar som bekant andel av schablonersättning till övriga förvaltningar enligt fastställd fördelningsnyckel (se x.x). Detta baseras på en beräkning av Sundsvalls kommun 14 av 18

17 uppskattat genomsnittligt årligt mottagande om 200 nyanlända, varav vuxna utgör 70 % och barn 30 %. För år innebär beräkningen en genomsnittlig total månadsersättning till kommunen om 2,0 mnkr. Det sker ingen avstämning gentemot faktiskt mottagande. FAVI hade per bokslutet 2013 en uppbokad fordran på Migrationsverket. Barn- och ungdomsförvaltningen periodiserar förväntade ersättningar för återsökningsbara kostnader i samband med ansökan om ersättning vid årsbokslut. I bokslutet hade förvaltningen en uppbokad fordring på Migrationsverket. Förvaltningen bokar upp hela beloppet som förväntad intäkt. Socialförvaltningen periodiserar inte ersättningar för återsökningsbara kostnader hos Migrationsverket. Detta innebär att års redovisning innehåller ersättningar för kostnader som uppstått 2013, men även. Förvaltningen bokar hela beloppet som intäkt Bedömning Vi bedömer att förvaltningarnas ekonomiska redovisning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet inte uppfyller kraven enligt god redovisningssed. Hur stor risken för avslag är skiljer sig mellan olika ärenden och ersättningsformer, men det faktum att varken barn- och utbildningsförvaltningen eller socialförvaltningen bokar upp intäkter enligt försiktighetsprincipen ökar risken för felaktigen för högt uppskattade intäkter. Detta gäller särskilt barn- och utbildningsförvaltningen som flera gånger fått avslag på betydande belopp. FAVI använder en fördelningsnyckel baserat på antaganden om mottagandet i kommunen. Det sker ingen avstämning gentemot faktiskt mottagande exempelvis under år Detta innebär således att det finns en risk att uppskattade ersättningar är för högt värderade samt att fördelningen av ersättningar mellan förvaltningar inte blir korrekt. Kommunen bör se över tillämpad försiktighetsprincip inom dessa förvaltningar samt vid del- och årsbokslut göra avstämning mot faktiskt mottagande för att säkerställa korrekt fördelning av ersättningar mellan kommunens förvaltningar. Socialförvaltningen periodiserar inte ersättningar för återsökningsbara kostnader hos Migrationsverket. Detta innebär således att det finns en ökad risk för högt uppskattade intäkter Nämndernas interna kontroll Kommunala nämnder har enligt kommunallagen en skyldighet att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 15 Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen bör utgå från en riskanalys över aktuella verksamheter och processer. 15 KL 6 kap. 7. Sundsvalls kommun 15 av 18

18 Ingen av de granskade nämnderna har särskilt uppmärksammat statliga ersättningar inom flyktingmottagandet inom ramen för den interna kontrollen år. 16 Av internkontrollrapport från FAVI gällande ekonomiprocessen har skett en övergripande kontroll av rutiner för externa intäkter där bl.a. konstateras att det är svårt att förutse statsbidrag Bedömning Enligt vår bedömning bör nämnderna stärka den interna kontrollen avseende statliga ersättningar inom flyktingmottagandet för att säkerställa att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till. Exempelvis har nämnderna möjlighet att följa upp i vilken utsträckning som det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för detta inom respektive verksamhet, samt i vilken utsträckning som de tillämpas i praktiken. 16 NAVI , BUN , SN Sundsvalls kommun 16 av 18

19 Jukka Törrö Projektledare Per-Åke Brunström Uppdragsledare Sundsvalls kommun 17 av 18

20 Sundsvalls kommun 18 av 18

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Linköpings kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Katrineholms kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun www.pwc.se Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/ Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Ansökan flyktingbidrag 2015 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2016 Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson Cert. Kommunal revisor Tilda Lindell November 2014 Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet Sollentuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet Annika Hansson Gabriel Uhlin Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet Annika Hansson, cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Februari/ Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande PM 2017-05-02 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Marks kommun. Rutiner för statsbidrag inom flyktingmottagandet

Marks kommun. Rutiner för statsbidrag inom flyktingmottagandet Rutiner för statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Marks kommun Henrik Bergh November 2016 Rutiner för statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun Granskning av ersättningar från Migrationsverket Härnösands kommun Augusti 2012 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfråga...2 1.3 Revisionskriterier och metod...2

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Fredrik Ottosson Mars 2012 Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Syfte

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Datum I övrigt hänvisar vi till de ialcttagelser och bedömningar som finns i bifogad revisionsrapport.

Datum I övrigt hänvisar vi till de ialcttagelser och bedömningar som finns i bifogad revisionsrapport. iöverkalix^oms^ 201 6-06- 0 8 Handläggare, telefon Revisorerna Datum 2016-06-08 Referens Er referens fe* För kännedom Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00. Viadidakt arbetsmarknad/ Ungdomstorget Friggagatan 1, Katrineholm

Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00. Viadidakt arbetsmarknad/ Ungdomstorget Friggagatan 1, Katrineholm KALLELSE 1 Datum VIADIDAKT 2013-04-15 Sammanträdande organ VIADIDAKTNÄMNDEN Tid Måndag 22 april 2013 kl. 14.00 Plats- OBS Sida Information Uppföljning projekt Ekusia Uppföljning projekt Egenkraft Uppföljning

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Förstudie kommunens integrationsarbete

Förstudie kommunens integrationsarbete Revisionsrapport Förstudie kommunens integrationsarbete Åre kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Revisionell bedömning 1 1.2 Förslag till utveckling

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet. Halmstad kommun

Granskning av flyktingmottagandet. Halmstad kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagandet Fredrik Ottosson Cert. Kommunal rev. Halmstad kommun Viktor Prytz Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015

Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015 Ärende 17 Uppföljning av ersättningar från Migrationsverket - Redovisning av kommunövergripande internkontroll 2015 Tjänsteskrivelse 1 (10) Handläggare Maria Ludvigsson, Ekonomiavdelningen KS 2014.0346

Läs mer