Granskning av flyktingverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av flyktingverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Revisionsfråga Kontrollfrågor Metod Regelverket kring asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Asylsökande Nyanlända med uppehållstillstånd Iakttagelser från Mönsterås kommun Ansvarsfördelningen inom kommunen Insatser till nyanlända med uppehållstillstånd Utbildning i svenska för invandrare Undervisning och stöd för nyanlända barn/ungdomar i utbildningsväsendet Verksamheten för ensamkommande barn Samverkan Statlig ersättning inom flyktingmottagandet Fördelning av statsbidragen mellan kommunens verksamheter Rutiner för att söka statsbidrag Mönsterås kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna i Mönsterås kommun har gett i uppdrag att granska flyktingverksamheten. Vi bedömer att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig och effektiv flyktingverksamhet. Vi grundar vår bedömning på att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Vidare finner vi att det finns en god samverkan mellan berörda aktörer inom kommunen. Vi grundar vår bedömning på vad som framförts i intervjuerna och att det finns ett integrationsråd som arbetar operativt. Det är positivt att fördelningen av schablonersättningen har fastställts politiskt. Vi bedömer dock att beslutet är inaktuellt, då kommunstyrelsen har övertagit socialnämndens ansvar för flyktingmottagningen. Vid en revidering av beslutet vore det lämpligt att även besluta om fördelning av grundersättningen och att lyfta frågan till fullmäktige. Vi bedömer att socialnämnden till delar bedriver en ändamålsenlig och effektiv flyktingverksamhet. Vi grundar vår bedömning på att mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Vi anser att fortsatt fokus bör läggas på att utveckla utslussverksamhetens rutiner. Vi bedömer att den ekonomiska styrningen och uppföljningen av verksamheten är bristfällig. Vi anser att förvaltningen behöver omarbeta verksamhetens budget och ta fram förbättrade rutiner för uppföljningen. Däremot bedömer vi att det inte finns tillräckligt ändamålsenliga rutiner för att söka statlig ersättning. Vi grundar vår bedömning på att vissa verksamheter saknar upparbetade rutiner (äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning). I de verksamheter som har rutiner är dessa inte kompletta (t.ex. ekonomiskt bistånd och placering av barn med uppehållstillstånd) eller felaktiga (ensamkommande barn). Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens ansvar för utbildning i svenska för invandrare bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt medan det finns förbättringsområden inom undervisningen till nyandlända barn och ungdomar. Vi grundar vår bedömning på att nämnden saknar riktlinjer för mottagande av nyanlända elever och att eleverna på språkintroduktionen borde ges mer undervisningstid. Utbildning i svenska för invandrare ges i enlighet med lagens krav och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. Det är positivt att det inom barn- och utbildningsförvaltningen finns god kunskap om ersättningsreglerna. I och med att fler asylsökande barn vistas i kommunen och att fler enheter berörs än tidigare, behöver förvaltningen utreda organiseringen av arbetet och ta fram skriftliga rutiner. Genom dagens IT-stöd finns möjligheter att centralisera ansökningsarbetet. Mönsterås kommun 1 av 15

4 2. Inledning Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokfördes i kommunen. Trots förändringen har kommunerna fortfarande ett visst ansvar både för personer som är asylsökande och som har fått uppehållstillstånd. Att lyckas med integreringen av dessa nyanlända är en framgångsfaktor för en kommun. För en del av sina uppgifter har kommunen rätt att återsöka kostnaderna. Mönsterås kommun har överenskommelse om att ta emot flyktingar, samt även ensamkommande barn. Revisorerna har efter en riskbedömning beslutat genomföra en granskning av kommunens flyktingverksamhet Revisionsfråga Bedriver kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? Kontrollfrågor Är mottagandet av nyanlända uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt? Är mottagandet av ensamkommande barn uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt? Finns en god samverkan mellan berörda aktörer? Ges nyanlända barn/ungdomar undervisning och stöd i utbildningsväsendet på ett ändamålsenligt sätt? Finns riktlinjer och rutiner för hanteringen av nyanlända elever inom utbildningsväsendet? Ges SFI-undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Ges de ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskilt förordnad vårdnadshavare? Finns ändamålsenliga rutiner för att återsöka statliga ersättningar? Har fördelningen av de statliga ersättningarna fastställts? 2.2. Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med kommunchef, chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, IFO-chef, rektor för utbildning i svenska för invandrare, Mönsterås kommun 2 av 15

5 personal på utbildning i svenska för invandrare, rektorer och förskolechefer, föreståndare för boendet för ensamkommande barn, personal på boendet, ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen, flyktingsamordnaren, integrationshandläggaren, chefen för överförmyndare i samverkan och socialsekreteraren med ansvar för ensamkommande barn. Ett antal dokument har analyserats, såsom överenskommelse om mottagande, rutinbeskrivningar, ansökningar om statlig ersättning samt mål- och styrdokument. Mönsterås kommun 3 av 15

6 3. Regelverket kring asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd 3.1. Asylsökande Med asyl menas ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför han eller hon behöver skydd i Sverige och därför anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att ordna boende, i förläggningar, åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger även ekonomiskt stöd till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan. En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skola och barnomsorg. Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn och ungdomar. För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan 2006 är det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med Migrationsverket om hur många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas emot Nyanlända med uppehållstillstånd En asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som kan läggas till grund för folkbokföring, dvs. är längre än ett år, ska placeras ut i en kommun. Dessa personer och vissa av deras anhöriga samt kvotflyktingar, har rätt till särskilda insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen. Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen pågår under två år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ. Kommunen har fortfarande ett visst ansvar även efter reformen. Mönsterås kommun 4 av 15

7 Exempelvis svarar kommunen för bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. I Sverige tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i arbete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor. Mönsterås kommun 5 av 15

8 4. Iakttagelser från Mönsterås kommun Mönsterås kommun har haft asylsökande boende i kommunen sedan ett antal år. En ökning märktes år 2014 Antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem januari respektive år Källa: Migrationsverket Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd, dvs. dem som har fått asyl och anhöriga till dem, har varierat över åren. Antalet mottagna nyanlända med uppehållstillstånd i Mönsterås kommun Källa: Migrationsverket Mönsterås kommun 6 av 15

9 Mönsterås kommun tar i förhållande till sin befolkning emot många nyanlända med uppehållstillstånd. Av Sveriges 290 kommuner hamnade Mönsterås kommun på 40:e plats när det gäller mottagande i förhållande till kommunbefolkningen. Kommunen har kommit överens med Migrationsverket att årligen ta emot 70 nyanlända med uppehållstillstånd. År 2014 tog kommunen emot 149 nyanlända med uppehållstillstånd. Att fler togs emot än vad som överenskommits beror främst på att många bosätter sig på egen hand, genom att ordna eget kontrakt eller flytta till en familjemedlem som redan etablerat sig i kommunen. I den av fullmäktige antagna tillväxtstrategin framgår några mål för integrationsarbetet. Bland annat ska Mönsterås kommun ha ett välkomnande och inkluderande mottagande, där individens resurser tas tillvara och som bidrar till individens och Mönsterås utveckling. Andelen utrikesfödda i Mönsterås ska öka. Av våra intervjuer får vi uppfattningen att information om målen gällande integration ytterligare behöver spridas till berörd personal Ansvarsfördelningen inom kommunen Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst inom kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Inom kommunstyrelsens kansliavdelning är två tjänstemän placerade med ansvar för praktiska introduktionsinsatser för nyanlända med uppehållstillstånd. Socialnämndens individ- och familjeomsorgsavdelning bedriver boendet för ensamkommande barn. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för undervisning i svenska för invandrare och utbildning för nyanlända elever Insatser till nyanlända med uppehållstillstånd Som tidigare beskrivits har Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för arbetet med att etablera den nyanlände på arbetsmarknaden och ekonomiskt stöd under etableringsperioden. Kommunernas uppdrag består numera av hjälp med boende, råd och stöd i sociala frågor, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering. I Mönsterås övertog den 1 maj 2014 kommunstyrelsen ansvaret för flyktingmottagningen från socialnämnden. Handläggningen av det ekonomiska biståndet för målgruppen är alltjämt kvar i socialnämnden. En tjänst som flyktingsamordnare flyttade över från socialnämnden. I och med det ökade mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd och då kommunen upplevde att Arbetsförmedlingen inte hann med sina uppgifter, utökades verksamheten med en heltidstjänst som flyktinghandläggare från och med september Flyktinghandläggaren har som huvuduppgift att bistå Arbetsförmedlingen med praktikanskaffning, egentligen något som är förmedlingens ansvar. Av våra intervjuer framgår att den kommunale handläggaren har bättre upparbetade Mönsterås kommun 7 av 15

10 kontakter med lokala arbetsgivare. Arbetsförmedlingens etableringshandläggare utgår från Oskarshamn och bemannar kontoret i Mönsterås endast delvis. Det har också varit en ganska hög personalomsättning på förmedlingens etableringshandläggare Utbildning i svenska för invandrare På vuxentutbildningen ges utbildning i svenska för invandrare. De senaste åren har antalet deltagare ökat på utbildningen. Idag studerar 100 elever på utbildningen och cirka 90 procent av dem är nyanlända med uppehållstillstånd med flyktingbakgrund. Verksamheten har tio lärare (8,7 tjänst) och en studie- och yrkesvägledare. Samtliga lärare på utbildningen är behöriga. Vid anmälan till utbildningen genomför studie- och yrkesvägledaren en kartläggning av deltagarens förutsättningar, vilken används som underlag för placering i studiegrupp. Antagning sker en gång i månaden och av intervjuerna framgår att det inte är kö till att påbörja utbildningen. Studiegrupperna består av mellan 15 och 20 elever, utom den för kortutbildade och analfabeter (A-kurs). Denna grupp består av åtta elever. Läs- och skrivinlärning ges endast till deltagarna på A-kursen. I intervjuerna lyfts det fram att fler borde få ta del av läs- och skrivinlärning och att den inte borde knytas till en särskild kurs. Av våra intervjuer lyfts det fram att det är svårt att hinna med att ta fram och följa upp deltagarnas individuella studieplaner. Vid den senaste jämförelsen med riket (år 2013) framkommer att deltagarna från Mönsterås kommun klarar av att få godkänt på sin kurs något snabbare än medelvärdet för riket. Genomsnittlig tid i veckor för en deltagare att få godkänt Kurs Mönsterås Riket 1A B C D Källa: Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen svarar för validering av den nyanländes kompetens. I kommunen finns endast möjlighet att validera inom omvårdnadsutbildningen. Inom övriga delar av vuxenutbildningen sker ingen validering. Bedömning Vi bedömer att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att utbildning i svenska för invandrare ges i enlighet med lagens krav och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. Validering och läs- och skrivinlärning är två förbättringsområden. Vidare bedömer vi att flyktingmottagningen har ett genomarbetat och effektivt arbetssätt. Mönsterås kommun 8 av 15

11 Vi anser att det är problematiskt att kommunledningen upplever att flyktingmottagningen behöver utökas för att delvis genomföra uppgifter som är en uppgift för Arbetsförmedlingen. Frågan bör lyftas med Arbetsförmedlingen och lösningen utvärderas efter en tid Undervisning och stöd för nyanlända barn/ungdomar i utbildningsväsendet Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för mottagande av nyanlända elever. Det är således upp till respektive skola att ta fram rutiner och riktlinjer samt organisera undervisningen. Nyanlända elever finns på alla skolor. Krungårdsskolan i Blomstermåla har längst erfarenhet av målgruppen, främst på grund av att Migrationsverket sedan en längre tid har anläggningsboende på orten. På skolan finns förberedelseklasser, i vilka de nyanlända eleverna först tas emot. Syftet är att förbereda eleven för senare studier i reguljära klasser. I och med att anläggningsboenden inrättats i tätorten och att kommunen har tagit emot fler nyanlända med uppehållstillstånd, har antalet nyanlända elever ökat på skolorna i Mönsterås tätort. Det finns idag inga förberedelseklasser i Mönsterås tätort, men nämnden har beslutat att inrätta sådana. Ökningen av elever har inneburit behov av nya lokaler. I Blomstermåla tas en källarlokal i anspråk och det har monterats paviljonger på Ljungnässkolan och på Möllstaskolan. När den nyanlända eleven först tas emot i skolan görs en kartläggning av elevens kunskapsnivå. I kartläggningen av kunskaper i svenska används inte något särskilt framtaget kartläggningsmaterial. Av våra intervjuer framgår att behovet av modersmålslärare i undervisning och studiehandledning inte tillfredställs idag. Det framförs att det är svårt att rekrytera modersmålslärare i alla språk. Förvaltningen har försökt att få till ett samarbete med Kalmar kommun för att köpa in modersmålslärartjänst. Kalmar kommun har inte kunnat avvara personal till Mönsterås. Inom gymnasieskolans introduktionsprogram ges språkintroduktion för nyanlända elever. Inom programmet tas bland annat de ensamkommande flyktingungdomarna emot. Ungdomarna kombinerar studier i svenska som andra språk med andra ämnen och aktiviteter. Det framkommer att undervisningen på språkintroduktion ibland ges med endast fyra timmar per dag och en del dagar kan börja efter lunch. Enligt förvaltningen hade det varit önskvärt att i flera fall ge mer undervisningstid, t.ex. i form av språkpraktik, men att det är svårt att hitta praktikplatser till ungdomarna. Bedömning Vi bedömer att det finns förbättringsområden inom undervisningen till nyanlända barn och ungdomar. Vi grundar vår bedömning på att nämnden saknar riktlinjer för mottagande av nyanlända elever och att eleverna på språkintroduktionen borde ges mer undervisningstid. Vi kan samtidigt konstatera att det hos personalen finns ett stort engagemang, god kompetens och lång erfarenhet av att ta emot dessa barn. Mönsterås kommun 9 av 15

12 Flera av de nyanlända eleverna är i övre tonåren. Nationella utvärderingar visar att barn som anländer till Sverige i denna grupp har svårt att läsa in grundskolan och komma in på ett gymnasieprogram. Gymnasiet kan inte påbörjas om man har fyllt 20 år, vilket innebär att de som inte lyckats komma in på gymnasiet tvingas studera på Komvux och finansiera studierna med studielån. Utifrån ovanstående är det viktigt att utbildningen på gymnasiets språkintroduktion prioriteras Verksamheten för ensamkommande barn I maj 2013 tog kommunens gruppboende emot de första ensamkommande barnen. På boendet finns 12 boenderum, gemensamhetsutrymme, kök och personalutrymme. Föreståndaren har utbildning inom sociala omsorgsprogrammet och tidigare erfarenhet som arbetsledare för HVB. Samtlig personal, såväl tillsvidareanställd som timanställd, har utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå, såsom undersköterska, behandlingsassistent, lärare, fritidsledare, socionom. På förmiddagarna arbetar två personal. På eftermiddagar och kvällar arbetar tre personal och nattetid två (sovande jour). När det gäller säkerhet framkommer att ett antal incidenter har förekommit, oftast handlar det om självskadebeteende eller konflikter mellan ungdomarna. Det lyfts fram att man ändå känner sig trygg i arbetsgruppen att hantera de flesta av dessa situationer. Det har dock upplevts som svårt att kunna tillkalla polis i de situationer det har känts påkallat. Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet. När verksamheten startade i maj 2013 förband sig kommunen att från start stå med 12 platser tillgängliga för anvisning, minst tre av platserna skulle vara tillgängliga för asylsökande. När ett boende startar är alla ungdomar asylsökande, men efterhand får några uppehållstillstånd. I dag tar det genomsnitt fem månader att få beslut på asylansökan. Detta innebar att boendet ganska snabbt fylldes upp med ungdomar med uppehållstillstånd samtidigt som Migrationsverket hade rätt att anvisa nya asylsökande. Det uppkom därför behov av att utöka verksamheten. Tekniska förvaltningen gavs i uppdrag att erbjuda ett hus som kunde användas för att inrätta ett ytterligare HVB. Några lokaler fanns inte tillgängliga däremot lyckades socialförvaltningen att hyra ett antal lägenheter av Mönsterås Bostäder. Istället för ett hus där personalen finns tillgängliga i lokalerna dygnet runt inrättades en utslussverksamhet med ett antal fristående lägenheter. I utslussverksamheten placeras ungdomar från och med 17 års ålder. De yngsta får bo tillsammans med andra ungdomar i större lägenheter för att sedan flytta ut och bo själva. Lagligheten att placera underåriga i lägenheter utan att ha personal tillgänglig i lokalerna dygnet runt har ifrågasatts. Inspektionen får vård och omsorg har vid tillsyn i Mönsterås inte kritiserat kommunens upplägg. Utslussverksamheten är ny och håller på att finna sina former. I dag bemannas verksamheten av en anställd på dagen och natten (sovande jour) samt en som arbetar kvällspass. Personalen utgår från en lägenhet som även fungerar som gemensamhetsutrymme för ungdomarna. Flera ungdomar i utsluss har fyllt 18 år och när de gör det slutar gode man eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren sitt arbete. Dessa personer har fram till dess fungerat som ungdomens Mönsterås kommun 10 av 15

13 vårdnadshavare och varit med t.ex. vid träffar på skola. Vilken funktion som personalen i utsluss ska ta i dessa sammanhang har inte klargjorts. Av våra intervjuer framkommer att personal ibland följer med på träffar på skolan, men att det inte är en rutin att erbjuda eller motivera till det. Av vår genomgång av ekonomin framkommer att verksamhetens budget har varit densamma sedan år I och med utökningen med utslussdelen skiljer sig budgeten avsevärt från den verkliga verksamhetens kostnader och intäkter. Att följa det ekonomiska utfallet upplevs som krångligt. Förutom boende har det ensamkommande barnet rätt till en god man fram till kommunplacering. Tanken är att uppdraget sedan ska tas över av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Av våra intervjuer framgår att det i regel tar ett dygn, i undantagsfall någon mer dag, att förordna en god man. Däremot tar det betydligt längre tid att få en särskilt förordnad vårdnadshavare på plats. I det senaste ärendet tog det fyra månader att handlägga ärendet hos socialförvaltningen. Frågan ska sedan avgöras i Tingsrätten. Under tiden som frågan om särskilt förordnad vårdnadshavare utreds kvarstår den gode mannens ansvar. Bedömning Vi bedömer att mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att boenedeverksamheten är välfungerande. Vi anser att fortsatt fokus bör läggas på att utveckla utslussverksamhetens rutiner. Vi bedömer att den ekonomiska styrningen och uppföljningen av verksamheten är bristfällig. Vi anser att förvaltningen behöver omarbeta verksamhetens budget och ta fram förbättrade rutiner för uppföljningen Samverkan Från våra intervjuer får vi information om att samverkan mellan berörda verksamheter i kommunen fungerar väl. Bland annat lyfts samarbetet mellan flyktingmottagningen och Mönsterås Bostäder fram som lyckat. År 2013 bildades en särskild grupp (integrationsrådet) bestående av kommunala tjänstemän. I rådet delges information och aktuella utmaningar lyfts fram för att deltagarna gemensamt ska finna lösningar. Samarbetet i rådet upplevs som positivt och att utvecklingen framöver är att lyfta blicken och än mer fokusera på gemensamma mål. Bedömning Vi bedömer att det finns en god samverkan mellan berörda aktörer inom kommunen. Vi anser att integrationsrådet i framtiden kunde arbeta mer målinriktat, kanske genom att bryta ned tillväxtstrategins mål om integration och låta de senare utgöra gruppens mål. Mönsterås kommun 11 av 15

14 4.6. Statlig ersättning inom flyktingmottagandet Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och rutiner saknas förlorar kommunen rätt till ersättning. I Mönsterås kommun kan kostnader som går att återsöka uppkomma i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren. Vissa ersättningar betalas ut automatiskt medan andra kräver en ansökan Fördelning av statsbidragen mellan kommunens verksamheter Grundersättning och schablonersättning avser att täcka kostnader inom fler verksamheter. En grundersättning betalas ut till alla kommuner som har en överenskommelse med staten om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. En del av grundersättning, kronor utgår till alla kommuner oavsett storlek på mottagandet. Två ytterligare delar av ersättningen utgår beroende på hur många nyanlända som kommunen tar emot. Bland annat får alla kommuner 15 tkr för varje nyanländ som tas emot genom anvisning eller som kvotflykting. Utöver detta finns en prestationsbaserad del. Med prestationsbaserad menas att de kommuner som tar emot flest nyanlända med uppehållstillstånd i förhållande till sin befolkning får mer i grundersättning. Mönsterås kommun är en av de 145 kommuner i landet som får extra ersättning enligt denna modell. Under 2015 kommer Mönsterås att få 15 tkr. extra per nyanländ som tas emot i kommunen. Om kommunen tar emot ungefär lika många år 2015 som år 2014 skulle grundersättningen bli runt 2,4 mnkr för För varje nyanländ med uppehållstillstånd betalas en schablonersättning ut kvartalsvis under en tvåårsperiod. Ersättningen avser att täcka kommunens insatser för praktiskt mottagande, introduktion i skolan, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering och vissa kostnader för ekonomiskt bistånd mm. I Mönsterås fattade kommunstyrelsen år 2012 beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Representanter för barn- och utbildningsförvaltningen anser att en för liten andel av schablonersättningen tillfaller förvaltningen. Bedömning Det är positivt att fördelningen av schablonersättningen har fastställts politiskt. Vi bedömer att beslutet inte är aktuellt, då kommunstyrelsen har övertagit socialnämndens ansvar för flyktingmottagningen. Vid en revidering av beslutet vore det lämpligt att även besluta om fördelning av grundersättningen och att lyfta frågan till fullmäktige. Det är mindre lämpligt att kommunstyrelsen själv ska avgöra hur stor andel av ersättningarna den och andra nämnder ska få ta del av. Mönsterås kommun 12 av 15

15 Rutiner för att söka statsbidrag Inom individ- och familjeomsorgen finns möjlighet att återsöka kostnaderna för placeringar av barn och unga samt för ekonomiskt bistånd. Inom socialförvaltningen har skriftliga rutiner tagits fram för återsökning av placeringskostnader för asylsökande barn, däremot saknas det motsvarande för barn med uppehållstillstånd. Vidare saknas rutiner för återsökning av kostnader för ekonomiskt bistånd. Av intervjuer framkommer att schablonersättningen ska täcka dessa kostnader. Uppgiften att söka ersättning åvilar den socialsekreterare som beviljat biståndet. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning saknas skriftliga rutiner. Det genomförs ingen systematisk sökning i verksamhetssystemet för att identifiera ersättningsgilla ersättningar. Av våra avstämningar framgår att det var längesedan någon ansökan upprättades. Arbetet med att söka ersättning för insatser till ensamkommande barn delas mellan föreståndaren för boendet och socialsekreterarna. Om barnet är placerat på boendet eller i utsluss söker föreståndaren statlig ersättning. I övriga fall, extern placering i HVB eller placering i familjehem, söker handläggande socialsekreterare. De skriftliga rutinerna för arbetet innehåller någon felaktighet och ger instruktioner om ett sätt att söka ersättning som inte genererar högst ersättning för en insats. Bland annat hänvisas till fel blanketter och att platser i utsluss endast ska återsökas med faktiska kostnader. De ungdomar i utslussverksamheten som bor själva i en lägenhet har andrahandskontrakt på lägenheten. När ungdomen har kontrakt på lägenheten anser Migrationsverket att vården inte ges utanför barnets egna hem, ett rekvisit för att kommunen ska få ersättning för vården. Inom barn- och utbildningsnämndens område finns möjlighet att söka ersättning för asylsökande, tillståndssökande barn och elever samt papperslösa (dvs. utan tillstånd att vara i Sverige). Däremot går det inte att söka särskild ersättning för nyanlända barn med uppehållstillstånd. Nämnden saknar skriftliga rutiner för återsökningsarbetet och en skriftlig ansvarsfördelning som beskriver vem som söker vad. Av våra intervjuer framgår att uppgiften åvilar respektive rektor och förskolechef. Rektorn på Krungårdsskolan och förskolechefen inom området söker ersättning för sina verksamheter. Övriga verksamheter har inte vana att söka ersättning, varför förvaltningens ekonom har tagit på sig den uppgiften. Av våra intervjuer får vi uppfattningen att berörd personal är väl insatta i ersättningsreglerna. Det framgår bland annat att det utöver läsårsersättningen har sökts ersättning för extra stödinsatser och särskilt anordnade skollokaler. Bedömning Vi bedömer att det inte finns tillräckligt ändamålsenliga rutiner för att återsöka statlig ersättning. Vi grundar vår bedömning på att vissa verksamheter saknar upparbetade rutiner (äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning). I de verksamheter som har rutiner är dessa inte kompletta (t.ex. ekonomiskt bistånd och placering av barn med uppehållstillstånd) och vissa av dem är felaktiga (ensamkommande barn). Detta utgör en risk för att ansökningar uteblir. Mönsterås kommun 13 av 15

16 Det är inte ändamålsenligt att återsökning av placeringar av ensamkommande barn görs av två tjänstemän oberoende varandra, detta då ingen av dem får den helhetsbild som gör att kan se på vilket sätt de olika placeringarna ska återsökas för att ge kommunen högst ersättning. Det är positivt att det inom barn- och utbildningsförvaltningen finns god kunskap om ersättningsreglerna. I och med att fler asylsökande barn vistas i kommunen och att fler enheter berörs än tidigare, behöver förvaltningen utreda organiseringen av arbetet och ta fram skriftliga rutiner. Genom dagens IT-stöd finns möjligheter att centralisera ansökningsarbetet. Mönsterås kommun 14 av 15

17 Fredrik Ottosson Projektledare Jörn Wahlrot Uppdragsledare Mönsterås kommun 15 av 15

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Fredrik Ottosson Mars 2012 Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Sandra Marcusson Tommy Nyberg November 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Förstudie kommunens integrationsarbete

Förstudie kommunens integrationsarbete Revisionsrapport Förstudie kommunens integrationsarbete Åre kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Revisionell bedömning 1 1.2 Förslag till utveckling

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Rapportsammandrag Stadsrevisionen 7 oktober 2015 Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Bakgrund Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Under

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare www.pwc.com/se Sundsvalls kommun Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande 2015 Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare Uppdraget syfte Övergripande revisionsfråga: Belysa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun www.pwc.se Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/ Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 0 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban 2015-12-21 Dnr KS 2015/0417 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Sammanfattning För att

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet. Halmstad kommun

Granskning av flyktingmottagandet. Halmstad kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagandet Fredrik Ottosson Cert. Kommunal rev. Halmstad kommun Viktor Prytz Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet Annika Hansson, cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Februari/ Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Granskning av introduktion för flyktingar och Revisionsrapport KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Innehåll Förkortningar och definitioner 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Befolkning I kommunen bor ca 5300 personer varav 2500 i

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet Annika Hansson Gabriel Uhlin Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer