26. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 19:e mars 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 19:e mars 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl."

Transkript

1 26. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 19:e mars 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl. 19:00 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld Sivert Westlund Stefan Johnsson Martin Westlund Robert Sjöberg Dagordning: 1. Mötets öppnade 2. Val av sekreterare och justeringsman 3. Godkännande av dagordningen 4. Godkännande av föregående protokoll 5. Rapportering av genomfört arbete inklusive aktivitetslistan 6. Frågor för beslut a) Samförläggning med Vattenfall b) Ersättning vid avgrävning av kabel 7. Ekonomirapport inklusive beslut om utlägg 8. Övriga frågor 9. Nästa möte 10. Mötets avslutande 26.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnande mötet och hälsade alla välkomna Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare för mötet valdes Johan Sköld och att justera dagens protokoll valdes Robert Sjöberg Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes Godkännande av föregående protokoll Förgående mötesprotokoll nr. 25 godkändes Rapportering av genomfört arbete inklusive aktivitetslistan På den första utlämningsdagen av material har 8 personer hämtat slang. Nästa utlämningstillfälle sker 29:e mars kl Vid det tillfället deltar Olof, Johan och ev. Robert. Kompletterande inköp av markrör har gjorts via Sivert Westlund Jord och Skog. (Detta ryms inom beslutad budget). Uppgifter finns att Vattenfall avser gräva ner kraftledningar på vissa sträckor. Ev. samförläggning diskuterades. Olof/Mårten kontaktar Vattenfall för att kontrollera tidplan och kostnader. I dagsläget utgår vi från att vi kan samförlägga och planerna runt grävning uppdaterades. Försäkringsfrågan vid t.ex. avgrävning av kabel diskuterades. Vi behöver kolla med Mårten och Bertil huruvida de har försäkringar om det skulle inträffa. Olof kollar med Mårten och Bertil. Meddelandet från Jordbruksverket om Överlåtelse av Bredbandsnät diskuterades. Johan har varit i kontakt med Länsstyrelsen och Olof med Utsikt och informationen vi fått är samstämmig och innebär att eftersom vi slutit avtal innan giltigheten för detta meddelande finns inga hinder att fortsätta som planerat. Däremot är det fortfarande oklart hur detta meddelande påverkar Etapp 2. Vi behöver ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Utsikt för detta. Etapp 2 och fortsatt verksamhet där diskuterades. Följande aktiviteter beslutades: 1. Kartmaterial för sträckningar som ska till Fortifikationsverket 2. Föreslagna grävsträckor mot Slottstornet ska förankras

2 3. Markupplåtelseavtalets formuleringar behöver redas ut med Utsikt 4. Erhålla betalning för projektering 5. Uppdatera projekteringsunderlag för att återspegla Etapp 2 6. Uppdaterat projekteringsunderlag skickas till Länsstyrelsen för godkännande 7. Prata med Länsstyrelsen om tillvägagångssätt för bidragsansökan 8. Prata med Utsikt om motsvarande Innehåll på nästa årsmöte diskuterades. Befintlig aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan: Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 19/3 Kontakta Vattenfall för att diskutera Olof/Mårten 27/3 Öppen samförläggning. Tidplan och kostnad för detta behöver redas ut. 19/3 Kartmaterial för sträckningar som ska till Fortifikationsverket Robert 14/4 Öppen 19/3 Föreslagna grävsträckor mot Slottstornet ska förankras 19/3 Markupplåtelseavtalets formuleringar behöver redas ut med Utsikt Robert 14/4 Öppen 19/3 Erhålla betalning för projektering Robert 14/4 Öppen 19/3 Uppdatera projekteringsunderlag för att återspegla Etapp 2 19/3 Uppdaterat projekteringsunderlag skickas till Länsstyrelsen för godkännande 19/3 Prata med Länsstyrelsen om tillvägagångssätt för bidrag. Går det att ta med Etapp 2 inom ramen för samma ansökan som Etapp 1? 19/3 Prata med Utsikt om tillvägagångssätt för avtal Etapp 2. Går det att ta med Etapp 2 inom ramen för samma ansökan som Etapp 1? 19/3 Försäkringsfrågan vid t.ex. avgrävning av kabel diskuterades. Vi behöver kolla med Mårten och Bertil huruvida de har försäkringar om det skulle inträffa. 10/2 Kontakta valberedningen för att förbereda förslag till ny styrelse 10/2 Olof skickar beställningslistan till Sivert så att vi kan kontrollera att vi erhållit den materiel vi beställt. 10/2 Informera Länsstyrelsen att vi nu beställt material och räknar med att komma igång med grävningsarbetet vilket innebär att vi kommer börja begära bidrag. 10/2 Samtal med Bertil resp. Tjällmo gräv för att se om de kan arrangera tryckning genom väg. 10/2 Ta fram förslag på trafiksamordningsplan som efterfrågas av Trafikverket. 10/2 Komplettering/uppdatering av ledningsrättsavtal mot Fortifikationsverket enligt separata Öppen Öppen Johan 14/4 Öppen Olof 15/3 Stängd Olof/Sivert 16/2 Stängd Johan 16/2 Stängd Sivert resp. Johan 25/2 Öppen Sivert 25/2 Öppen Sivert 25/2 Öppen

3 Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status synpunkter och med Utsikts s.k. 3 partsavtal som mall. 17/12 Beställning av material från Utsikt. Olof 20/12 Stängd 17/12 Möte med Trafikverket för att gå igenom en Johan 20/12 Stängd specifik grävsträcka där det funnits oklarheter. 17/12 Slutför återstående markägaravtal Johan 20/12 Stängd 6/8 Anmälan på Ledningskollen.se ska göras stegvis utifrån hur grävningen planeras. Not: Görs i samband med grävstart Stefan/Martin Löpande Öppen Stängda aktiviteter kvarstår i listan under två på varandra följande protokoll, därefter tas de bort. Aktiviteterna är sorterade i datumordning, äldst sist Frågor för beslut a) Samförläggning med Vattenfall Styrelsen beslutade att samförläggning med Vattenfall ska göras under förutsättning att tidplan och kostnader är acceptabla. b) Ersättning vid avgrävning av kabel Styrelsen beslutade att ev. självrisk för försäkring ska betalas av föreningen. Nedan redovisas beslutslogg: Datum Beslut 19/3 Styrelsen beslutade att samförläggning med Vattenfall ska göras under förutsättning att tidplan 2014 och kostnader är acceptabla 19/3 Styrelsen beslutade att ev. självrisk för försäkring ska betalas av föreningen /2 Styrelsen beslutade att påbörja grävning så snart all materiel erhållits /2 Styrelsen beslutade att hålla ett Föreningsmöte under mars (se även 25.9 nedan) samt Årsmöte 2014 under april 17/12 Styrelsen beslutade att om det inte går att hitta en annan bra lösning så ska avgiften om kr betalas. 17/12 Styrelsen beslutade att köpa material från Utsikt. 6/11 Styrelsen beslutade att betala fakturan för domänadress om 200SEK. 6/11 Styrelsen beslutade att föreningen finansierar de extra PE25 slangarna 6/11 Styrelsen beslutade om följande övergripande tidplan: Grävstart 1:a december, klar 30:e maj 2014 med reservation för väder och vind. 6/11 Styrelsen beslutade att godkänna och skriva under avtalet med Utsikt. 2/10 Fortsatt arbete hos PEAB beslutades om ett takpris om ytterligare 5000 SEK. 6/8 Styrelsen beslutade att Projektören ska fortsätta sitt arbete med att slutföra att ta fram markägare, ledningsrättsavtal med Vägverket samt kontakta Länsstyrelsen för att kontrollera fornminnen. Detta görs mot ett takpris om SEK. Med motiveringen att uppkomna utträden sänker den totala kostnaden för projektet beslutar styrelsen att acceptera deras utträde utan att vidta några åtgärder. Styrelsen beslutar att skicka ut fastighetsanslutningsavtal till medlemmarna, med information om att detta ska vara påskrivet senast 15/7 och att inbetalning ska ske senast 1/8. 6/8 27/6 27/6 Styrelsen beslutar att godkänna justerat avtal från Utsikt mailkonversation

4 Datum Beslut Föreingen/Utsikt/Länsstyrelsen sparas. Sivert förslag på Ledningsrättsavtal godkändes av styrelsen. Styrelsen beslutade att tillsätta ett utskott med Robert Sjöberg som sammankallande med uppgiften att ta fram beslutsunderlag för etapp 2 av projektet. För att få ett erbjudande om anslutning skall insats, medlemsavgift, projekteringskostnad om 1250kr var inbetalda samt att ett betalningsåtagande alt. anslutningsavtal ska vara påskrivet 20/3 Sedan tidigare har beslutats att tillkommande medlemmar som inte lämnat in betalningsåtagande ska betala 2000kr extra. Utformning av ledningsrättsavtal enligt förslag Tillsättning av utskott som bereder beslutsunderlag för Etapp 2 av fiberprojektet. Robert Sjöberg är sammankallande. Som ett resultat av förgående års revision beslutade styrelsen att komplettera den ekonomiska rapporten med en beslutslogg för de utbetalningar föreningen godkänt. Styrelsen beslutade att snarast ansöka om maximalt förskottsbelopp. Under förutsättning att kompletterande bidragsansökningar kan ske i efterhand ska projektansökan uppdateras enligt Länsstyrelsen förslag och enbart omfatta de 30 hushåll som vi i dagsläget har finansiering för. Detta innebär att beslut från förgående möte har uppdaterats. Bidrags ansökan ska ske för alla 36 hushåll. En villkorad ansökan görs där föreningen blir skyldig att betala tillbaka bidrag om inte kanalisation slutfördes. Styrelsen informerar om utfallet av enkäten om betalningsåtagande för enskilda medlemmar 10/2 10/1 10/1 Tillkommande medlemmar: styrelsen fattar beslut i varje enskilt fall om fastigheten kommer med i projektet eller ej. 10/1 Borenet hittar ingen lösning till samarbete 10/1 Årsmöte i mars månad 4/10 Inga formella beslut fattades. 23/8 I de fall fastigheter vill ansluta sig efter avslutad projektering beslutade mötet att ett uppsamlingsheat och att en modell för anslutning i senare skede tas fram. 23/8 PEAB genomför projekteringen. Underlaget biläggs protokollet 29/5 Beslut om projektering 15/5 Inga formella beslut fattades 17/4 Inga formella beslut fattade 27/3 Inga formella beslut fattades 12/3 Magnus registrerar föreningen och öppnar konto. Olof och Magnus tecknar firman i föreningen var och en för sig.

5 26.7 Ekonomirapport inklusive beslut om utbetalningar Rapport bifogas ej denna gång. Följande utlägg godkändes: Datum Beslut Kostnad [SEK] Kommentar 17/12 Kopior av projekteringskartor c:a /11 Faktura för domänadress 200 Bidragsgrundande 2/10 Fortsatt arbete hos projektören Max Bidragsgrundande (PEAB) 6/8 Fortsatt arbete hos projektören Max Bidragsgrundande (PEAB) 27/6 Slutförande av projektering Ca 4000 kr innestående Bidragsgrundande 30/5 Registrering av ny styrelse 900 Bidragsgrundande Kopior av projekteringskartor 1063 Bidragsgrundande EU skylt 215 Bidragsgrundande 26.8 Övriga frågor Inga Nästa möte Nästa styrelsemöte kallas av ordföranden Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet. Justeringsman Mötets ordförande Robert Sjöberg Olof Samuelsson

27. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 14:e april 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl.

27. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 14:e april 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl. 27. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 14:e april hos Olof Samuelsson, Bänorp kl. 19:00 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld Sivert Westlund Stefan

Läs mer

30. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11: augusti 2014 hos Martin, kl. 19:30

30. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11: augusti 2014 hos Martin, kl. 19:30 30. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11: augusti hos Martin, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl.

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson,

Läs mer

34. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 9 oktober 2014 hos Sivert, kl. 19:30

34. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 9 oktober 2014 hos Sivert, kl. 19:30 34. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 9 oktober hos Sivert, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

46. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 26 oktober 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:30

46. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 26 oktober 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:30 46. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 26 oktober i Perstorps Bygdegård, kl. 18:30 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson Peder

Läs mer

35. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 13 november 2014 hos Stefan, kl. 19:30

35. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 13 november 2014 hos Stefan, kl. 19:30 35. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 13 november hos Stefan, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 4/

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 4/ 36. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 4 december Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson,

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/ /1 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/ /1 2015 37. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 20 januari Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/6 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/6 2015 43. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 15 september i Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/ /6 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/ /6 2015 41. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11 augusti Perstorps Bygdegård, kl. 18:30 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson Peder

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/1 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/1 2015 38. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 4 mars Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 3 december 2015 på Bromösunds båtklubb, Åskär. Närvarande Styrelsen Ingemar Carlström (ordförande) Peter Bernerfalk Thomas

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING ÅRSMÖTE AGENDA Allmän Information om Projektet Föreningsstämma INFORMATION OM PROJEKTET PROJEKTETS MÅL I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur,

Läs mer

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening BFEF.11-003 2011-01-24 Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening Tid: 2011-01-22 Plats: Bärfendals hembygdsgård Mötets öppnande Nils Engström hälsade deltagarna välkomna och öppnade

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-06-04. Plats: Hos Lennart Olofsson Närvarande: Lennart Olofsson Pia Ekenskog Nils-Erik Svensson Simon Gustafsson Anders Karlsson

Läs mer

Nämdö Fiber Ekonomisk Förening

Nämdö Fiber Ekonomisk Förening Fjärdhällans fyr Foto: Per Fjärdhäll Nämdö Fiber Ekonomisk Förening Årsmöte 29 april 2017, Nämdö Hembygdsgård 1 Dagens agenda Årsstämma Ev ytterligare information om fiber Tjusviksvägen Kort info från

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-01-10. Plats: Hos Pia Ekenskog Närvarande: Lennart Olofsson Pia Ekenskog Nils-Erik Svensson Simon Gustafsson Tore Bengtsson Jens

Läs mer

Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk Förening, Org.nr: 769624-7324

Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk Förening, Org.nr: 769624-7324 Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk Förening, Org.nr: 769624-7324 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 FIBER I LJUNG EKONOMISK FÖRENING den 23 mars 2015 Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk

Läs mer

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan.

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. Vad har vi gjort sedan vårt infomöte den 30 oktober? Samlade vi in ett svar från alla fastighetsägare enligt

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

49. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 21 december 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:00

49. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 21 december 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:00 49. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 21 december i Perstorps Bygdegård, kl. 18:00 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson

Läs mer

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016)

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) - 50.000kr/anslutning (20.000 egen insats + 30.000 bidrag) - Kostnadsram 12.7 Mkr (5.1

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Föreningen för den Skandinaviska skolan i Maputo s årsmöte

Föreningen för den Skandinaviska skolan i Maputo s årsmöte PROTOKOLL Föreningen för den Skandinaviska skolan i Maputo s årsmöte på Skandinaviska skolan, Maputo, kl. 18.00 den 29 september 2015 Närvarande: Charlie Schaloske, Karen Larsen, Örjan Vilén, Daniela Todevska,

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll Wembonet Styrelsemöte 2010-08-19 Plats: Närvarande: Västerbotorp Roger Carlsson, ordf. Claes Sjöblom Mona Klüft Carlsson Hanne Dausien Jane Haugaard Henriksson Eric Håkansson Niklas Hellberg Bengt Henriksson

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Församlingshemmet, Billa, 2012-09-02 kl. 14:30 1. Intresseläget Medlemsanmälan för fastställande av röstlängd 2. Fortsättningen Bilda

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bokenäs Fiber Ekonomiska Förening och styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun.

OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bokenäs Fiber Ekonomiska Förening och styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun. Information från Bokenäs Fiber - Februari 2014 Hej medlem, Nu verkar det som om vintern har släppt greppet och vi planerar att komma igång med grävningen igen efter vinteruppehållet. Närmast på tur är

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 1 Program Medlemsläget Bidragsansökan Projekteringen Orust kommuns beslut om stamnät Ekonomi, inför grävstart, under samt efter driftssättningen Markupplåtelseavtal

Läs mer

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA.

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. Stadgar för Svensk Förening för Regionalanestesi 1. Firma Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. 2. Ändamål och verksamhet Föreningens ändamål är att

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016 Lärbro Fleringe Fiber Årsmöte 2016 Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig

Läs mer

Medlemsmöte. 7 och 13 mars 2016

Medlemsmöte. 7 och 13 mars 2016 Medlemsmöte 7 och 13 mars 2016 Innehåll Välkomna - information Projekt status/planering Anslutningsavtal Välkomna - information De som inte fått en inbjudan via email kan skicka ett email till: fiber@himmeta.se

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Informationsmöte & Extra Stämma Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening 2011-10-09

Informationsmöte & Extra Stämma Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening 2011-10-09 Informationsmöte & Extra Stämma Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening 2011-10-09 Pris för fiberanslutning Lkpg Linköping Områden där Utsikt har bredbandsnät Om du bor i ett område där det finns bredbandsanslutning

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning fibernät

Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtalet är upprättat mellan Lögdö Byfiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-4011 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Föreningsstämma Information om projektet Presentation av kommunikationsoperatören Frågestund Föreningsstämma Val av mötesordförande och protokollförare

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE #6 2015 Tid: 2015-08-13 Plats: Majorsgatan 12A; hos Pär Hedén

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE #6 2015 Tid: 2015-08-13 Plats: Majorsgatan 12A; hos Pär Hedén PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE #6 2015 Tid: 2015-08-13 Plats: Majorsgatan 12A; hos Pär Hedén Deltagare: Pär Hedén (PH) Thomas Hansson (TH) Maria Spens (MS) Yvonne Strandberg (YS) Ordförande Kassör - Sekreterare

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND. Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND. Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND Protokoll vid styrelsemöte den 17 augusti i Luleå klockan 17.15 Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström Möte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Nyhetsbrev januari 2017 I detta nyhetsbrev Dags att skriva på anslutningsavtal Sista datum för att få fiber kring Gällared Vad händer framöver? Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Arbetet med att

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Blenda Fiber Årsmöte den 18:e april 2011

Blenda Fiber Årsmöte den 18:e april 2011 Blenda Fiber Årsmöte den 18:e april 2011 Agenda Årsmöteshandlingar Generell information Tidsschema etapp 2 - en grov skiss EON:s grävschema och grävstart Servisgrävning Inre kanalisation Blåsning Svetsning

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Att bli fiberförening 5 steg

Att bli fiberförening 5 steg Att bli fiberförening 5 steg Hitta entusiaster och utse en interrimsstyrelse Stadgeförslag, låna inte grannens-fråga oss! Kalla till, och håll, en bildandestämma Konstituerande styrelsemöte hålls efter

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

JätNät Fiberförening

JätNät Fiberförening Föreningsstadgar JätNät Fiberförening Föreningsstadgar för JätNät fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma den 9:e juni, 2014. 1 Föreningens namn Föreningens namn är JätNät ekonomisk

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal.

Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal. Hej, Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal. Enligt Roland Höglund på Österåkers Stadsnät finns stora möjligheter att få det installerat i Stensvik om vi är tillräckligt

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1 STYRELSEN 2005-12-06 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 6 december 2005, klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande

Läs mer

Arbeten på egna fastigheten, formalia

Arbeten på egna fastigheten, formalia Utförda arbeten: Svevia, Lars-Olof Månsson och Thomas Åkesson. Arbeten är i fas med tidplanen. Vatten är provtryckt och klart, vattenprover är på analys Spillvatten håller på att provtryckas Mindre förändringar:

Läs mer