27. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 14:e april 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "27. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 14:e april 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl."

Transkript

1 27. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 14:e april hos Olof Samuelsson, Bänorp kl. 19:00 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld Sivert Westlund Stefan Jonsson Martin Westlund Robert Sjöberg Dagordning: 1. Mötets öppnade 2. Val av sekreterare och justeringsman 3. Godkännande av dagordningen 4. Godkännande av föregående protokoll 5. Rapportering av genomfört arbete inklusive aktivitetslistan 6. Frågor för beslut a) Beslut att köpa tjänst av Tjällmo grävmaskiner för att ansöka om TA plan 7. Ekonomirapport inklusive beslut om utlägg 8. Övriga frågor 9. Nästa möte 10. Mötets avslutande 27.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnande mötet och hälsade alla välkomna Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare för mötet valdes Johan Sköld och att justera dagens protokoll valdes Martin Westlund Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes Godkännande av föregående protokoll Förgående mötesprotokoll nr. 26 bordlades Rapportering av genomfört arbete inklusive aktivitetslistan Vi har fortfarande inga uppgifter på när Vattenfall avser gräva ner kraftledningen. Olof/Mårten kontaktar Vattenfall för att kontrollera tidplan och kostnader. Hantering av tillkommande grävningar/medlemmar utanför pågående projekt diskuterades. Olof återkommer med ett förslag på hur detta ska hanteras. Tjällmo grävmaskiner kan genomföra tryckning genom väg. Kostnaden för detta är 500 SEK per meter (exklusive moms). Tjällmo grävmaskiner kan också hjälpa till att ansöka om TA plan mot en kostnad av 500 SEK (exklusive moms). Ledningsrättsavtalet med Fortifikationsverket diskuterades. Olof uppdaterar avtalet och skickar det på granskning. Därefter skickar vi det till Fortifikationsverket. För övrigt, efter samtal med Utsikt, vad det gäller Ledningsrättsavtal för Etapp 2 återgår vi till det gamla formatet. På den andra utlämningsdagen hämtade ytterligare 6 personer kanalisation och varningsnät. Fortfarande är det dock många som ännu inte hämtat material. Vi behöver diskutera hur detta ska hanteras. Vidare Olof ska göra en sammanställning över de som hämtat material. Vi behöver komplettera med fler kopplingar. Ytterligare 40 st 40 mm och 40 st 25 mm behöver hämtas hos Utsikt. Johan ordnar med det. (Detta ryms inom beslutad budget). 1

2 Innehåll på nästa årsmöte som kommer hållas torsdagen den 24/4 diskuterades. Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan: Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 14/4 Ta fram förslag på avtalstext för att hantera Olof 13/5 tillkommande grävningar/medlemmar utanför pågående projekt. 14/4 Beställ arbete för att ansöka om TA plan med Johan 25/4 Tjällmo Grävmaskiner 14/4 Uppdatera Ledningsrättsavtal med Olof 25/4 Fortifikationsverket och skicka det i tre exemplar för påskrift. 14/4 Sammanställ komplett lista på de som hämtat Olof 13/5 material 14/4 Hantering av de medlemmar som ännu inte hämtat slang och varningsnät 14/4 Komplettera med ytterligare 40 st 40mm och 40st Johan 25/4 25mm kopplingar. 19/3 Kontakta Vattenfall för att diskutera Olof 27/3 samförläggning. Tidplan och kostnad för detta behöver redas ut. 19/3 Försäkringsfrågan vid t.ex. avgrävning av kabel Olof 14/4 diskuterades. Vi behöver kolla med Mårten huruvida han har försäkring om det skulle inträffa. 10/2 Kontakta valberedningen för att förbereda förslag Olof 15/3 Stängd till ny styrelse 10/2 Olof skickar beställningslistan till Sivert så att vi Olof 16/2 Stängd kan kontrollera att vi erhållit den materiel vi beställt. 10/2 Informera Länsstyrelsen att vi nu beställt material Johan 16/2 Stängd och räknar med att komma igång med grävningsarbetet vilket innebär att vi kommer börja begära bidrag. 6/8 Anmälan på Ledningskollen.se ska göras stegvis utifrån hur grävningen planeras. Not: Görs i samband med grävstart Stefan/Martin Löpande Stängda aktiviteter kvarstår i listan under två på varandra följande protokoll, därefter tas de bort. Aktiviteterna är sorterade i datumordning, äldst sist. Etapp 2 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan: Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 19/3 Kartmaterial för sträckningar som ska till Robert 14/4 Fortifikationsverket. 19/3 Föreslagna grävsträckor mot Slottstornet ska Robert 14/4 förankras. 19/3 Markupplåtelseavtalets formuleringar behöver Olof 14/4 Stängd redas ut med Utsikt 19/3 Erhålla betalning för projektering Robert 14/4 19/3 Uppdatera projekteringsunderlag för att återspegla Etapp 2 19/3 Uppdaterat projekteringsunderlag skickas till Länsstyrelsen för godkännande 2

3 Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 19/3 Prata med Länsstyrelsen om tillvägagångssätt för Johan 14/4 bidrag. Går det att ta med Etapp 2 inom ramen för samma ansökan som Etapp 1? 19/3 Prata med Utsikt om tillvägagångssätt för avtal Etapp 2. Går det att ta med Etapp 2 inom ramen för samma ansökan som Etapp 1? Olof 14/4 Stängda aktiviteter kvarstår i listan under två på varandra följande protokoll, därefter tas de bort. Aktiviteterna är sorterade i datumordning, äldst sist Frågor för beslut a) Beslut att köpa tjänst av Tjällmo grävmaskiner för att ansöka om TA plan Det beslutades att köpa denna tjänst för 500 SEK exklusive moms. Nedan redovisas beslutslogg: Datum Beslut 14/4 Styrelsen beslutade att köpa tjänst av Tjällmo Grävmaskiner för att ansöka om TA plan. 19/3 Styrelsen beslutade att samförläggning med Vattenfall ska göras under förutsättning att tidplan och kostnader är acceptabla 19/3 Styrelsen beslutade att ev. självrisk för försäkring ska betalas av föreningen. 10/2 Styrelsen beslutade att påbörja grävning så snart all materiel erhållits. 10/2 Styrelsen beslutade att hålla ett Föreningsmöte under mars (se även 25.9 nedan) samt Årsmöte under april 17/12 Styrelsen beslutade att om det inte går att hitta en annan bra lösning så ska avgiften om kr betalas. 17/12 Styrelsen beslutade att köpa material från Utsikt. 6/11 Styrelsen beslutade att betala fakturan för domänadress om 200SEK. 6/11 Styrelsen beslutade att föreningen finansierar de extra PE25 slangarna 6/11 Styrelsen beslutade om följande övergripande tidplan: Grävstart 1:a december, klar 30:e maj med reservation för väder och vind. 6/11 Styrelsen beslutade att godkänna och skriva under avtalet med Utsikt. 2/10 Fortsatt arbete hos PEAB beslutades om ett takpris om ytterligare 5000 SEK. 6/8 Styrelsen beslutade att Projektören ska fortsätta sitt arbete med att slutföra att ta fram markägare, ledningsrättsavtal med Vägverket samt kontakta Länsstyrelsen för att kontrollera fornminnen. Detta görs mot ett takpris om SEK. Med motiveringen att uppkomna utträden sänker den totala kostnaden för projektet beslutar styrelsen att acceptera deras utträde utan att vidta några åtgärder. Styrelsen beslutar att skicka ut fastighetsanslutningsavtal till medlemmarna, med information om att detta ska vara påskrivet senast 15/7 och att inbetalning ska ske senast 1/8. Styrelsen beslutar att godkänna justerat avtal från Utsikt mailkonversation Föreingen/Utsikt/Länsstyrelsen sparas. Sivert förslag på Ledningsrättsavtal godkändes av styrelsen. 6/8 27/6 27/6 14/5 14/5 Styrelsen beslutade att tillsätta ett utskott med Robert Sjöberg som sammankallande med uppgiften att ta fram beslutsunderlag för etapp 2 av projektet. 14/5 För att få ett erbjudande om anslutning skall insats, medlemsavgift, projekteringskostnad om 3

4 Datum Beslut 1250kr var inbetalda samt att ett betalningsåtagande alt. anslutningsavtal ska vara påskrivet 20/3 Sedan tidigare har beslutats att tillkommande medlemmar som inte lämnat in betalningsåtagande ska betala 2000kr extra. Utformning av ledningsrättsavtal enligt förslag Tillsättning av utskott som bereder beslutsunderlag för Etapp 2 av fiberprojektet. Robert Sjöberg är sammankallande. Som ett resultat av förgående års revision beslutade styrelsen att komplettera den ekonomiska rapporten med en beslutslogg för de utbetalningar föreningen godkänt. Styrelsen beslutade att snarast ansöka om maximalt förskottsbelopp. Under förutsättning att kompletterande bidragsansökningar kan ske i efterhand ska projektansökan uppdateras enligt Länsstyrelsen förslag och enbart omfatta de 30 hushåll som vi i dagsläget har finansiering för. Detta innebär att beslut från förgående möte har uppdaterats. Bidrags ansökan ska ske för alla 36 hushåll. En villkorad ansökan görs där föreningen blir skyldig att betala tillbaka bidrag om inte kanalisation slutfördes. Styrelsen informerar om utfallet av enkäten om betalningsåtagande för enskilda medlemmar 10/2 10/1 10/1 Tillkommande medlemmar: styrelsen fattar beslut i varje enskilt fall om fastigheten kommer med i projektet eller ej. 10/1 Borenet hittar ingen lösning till samarbete 10/1 Årsmöte i mars månad 4/10 Inga formella beslut fattades. 23/8 I de fall fastigheter vill ansluta sig efter avslutad projektering beslutade mötet att ett uppsamlingsheat och att en modell för anslutning i senare skede tas fram. 23/8 PEAB genomför projekteringen. Underlaget biläggs protokollet 29/5 Beslut om projektering 15/5 Inga formella beslut fattades 17/4 Inga formella beslut fattade 27/3 Inga formella beslut fattades 12/3 Magnus registrerar föreningen och öppnar konto. Olof och Magnus tecknar firman i föreningen var och en för sig Ekonomirapport inklusive beslut om utbetalningar Rapport bifogas ej denna gång. Följande utlägg godkändes: Datum Beslut Kostnad [SEK] Kommentar 14/4 Köpa tjänst av Tjällmo Grävmaskiner för ansökan om TA plan. 500 (exkl. moms) Bidragsgrundande Kopior av projekteringskartor c:a /12 6/11 Faktura för domänadress 200 Bidragsgrundande 2/10 Fortsatt arbete hos projektören Max Bidragsgrundande (PEAB) 6/8 Fortsatt arbete hos projektören Max Bidragsgrundande 4

5 Datum Beslut Kostnad [SEK] Kommentar (PEAB) 27/6 Slutförande av projektering Ca 4000 kr innestående Bidragsgrundande 30/5 Registrering av ny styrelse 900 Bidragsgrundande 14/5 Kopior av projekteringskartor 1063 Bidragsgrundande 14/5 EU skylt 215 Bidragsgrundande 27.8 Övriga frågor Inga Nästa möte Nästa styrelsemöte kallas av ordföranden Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet. Justeringsman Mötets ordförande Martin Westlund Olof Samuelsson 5

26. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 19:e mars 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl.

26. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 19:e mars 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl. 26. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 19:e mars 2014 hos Olof Samuelsson, Bänorp kl. 19:00 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld Sivert Westlund

Läs mer

30. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11: augusti 2014 hos Martin, kl. 19:30

30. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11: augusti 2014 hos Martin, kl. 19:30 30. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11: augusti hos Martin, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl.

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson,

Läs mer

34. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 9 oktober 2014 hos Sivert, kl. 19:30

34. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 9 oktober 2014 hos Sivert, kl. 19:30 34. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 9 oktober hos Sivert, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

46. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 26 oktober 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:30

46. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 26 oktober 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:30 46. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 26 oktober i Perstorps Bygdegård, kl. 18:30 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson Peder

Läs mer

35. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 13 november 2014 hos Stefan, kl. 19:30

35. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 13 november 2014 hos Stefan, kl. 19:30 35. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 13 november hos Stefan, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 4/

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 4/ 36. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 4 december Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson,

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/ /1 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/ /1 2015 37. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 20 januari Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/6 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/6 2015 43. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 15 september i Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/ /6 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 16/ /6 2015 41. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 11 augusti Perstorps Bygdegård, kl. 18:30 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson Peder

Läs mer

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/1 2015

Aktivitetslista Etapp 1 Aktivitetslista gicks igenom och status uppdaterades enligt nedan Datum Aktivitet Ansvarig Plan Status 20/1 2015 38. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 4 mars Perstorps Bygdegård, kl. 19:30 Närvarande: Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson, Sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-01-10. Plats: Hos Pia Ekenskog Närvarande: Lennart Olofsson Pia Ekenskog Nils-Erik Svensson Simon Gustafsson Tore Bengtsson Jens

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING ÅRSMÖTE AGENDA Allmän Information om Projektet Föreningsstämma INFORMATION OM PROJEKTET PROJEKTETS MÅL I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening BFEF.11-003 2011-01-24 Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening Tid: 2011-01-22 Plats: Bärfendals hembygdsgård Mötets öppnande Nils Engström hälsade deltagarna välkomna och öppnade

Läs mer

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 3 december 2015 på Bromösunds båtklubb, Åskär. Närvarande Styrelsen Ingemar Carlström (ordförande) Peter Bernerfalk Thomas

Läs mer

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016)

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) - 50.000kr/anslutning (20.000 egen insats + 30.000 bidrag) - Kostnadsram 12.7 Mkr (5.1

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll Wembonet Styrelsemöte 2010-08-19 Plats: Närvarande: Västerbotorp Roger Carlsson, ordf. Claes Sjöblom Mona Klüft Carlsson Hanne Dausien Jane Haugaard Henriksson Eric Håkansson Niklas Hellberg Bengt Henriksson

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-06-04. Plats: Hos Lennart Olofsson Närvarande: Lennart Olofsson Pia Ekenskog Nils-Erik Svensson Simon Gustafsson Anders Karlsson

Läs mer

49. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 21 december 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:00

49. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 21 december 2015 i Perstorps Bygdegård, kl. 18:00 49. Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 21 december i Perstorps Bygdegård, kl. 18:00 Närvarande: Raymond Andersson Johan Sköld, Kassör Robert Sjöberg Stefan Johnsson

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016 Lärbro Fleringe Fiber Årsmöte 2016 Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föreningen för den Skandinaviska skolan i Maputo s årsmöte

Föreningen för den Skandinaviska skolan i Maputo s årsmöte PROTOKOLL Föreningen för den Skandinaviska skolan i Maputo s årsmöte på Skandinaviska skolan, Maputo, kl. 18.00 den 29 september 2015 Närvarande: Charlie Schaloske, Karen Larsen, Örjan Vilén, Daniela Todevska,

Läs mer

FoA Infomöte 13 nov 2013

FoA Infomöte 13 nov 2013 FoA Infomöte 13 nov 2013 FoA Infomöte, 2013-11-13 1 Dagordning för kvällen Återblick och hur långt har projektet kommit Vad återstår innan vi är helt klara? Drift och skötsel av avloppsnätet (Johan) Information

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bokenäs Fiber Ekonomiska Förening och styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun.

OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bokenäs Fiber Ekonomiska Förening och styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun. Information från Bokenäs Fiber - Februari 2014 Hej medlem, Nu verkar det som om vintern har släppt greppet och vi planerar att komma igång med grävningen igen efter vinteruppehållet. Närmast på tur är

Läs mer

Nämdö Fiber Ekonomisk Förening

Nämdö Fiber Ekonomisk Förening Fjärdhällans fyr Foto: Per Fjärdhäll Nämdö Fiber Ekonomisk Förening Årsmöte 29 april 2017, Nämdö Hembygdsgård 1 Dagens agenda Årsstämma Ev ytterligare information om fiber Tjusviksvägen Kort info från

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Församlingshemmet, Billa, 2012-09-02 kl. 14:30 1. Intresseläget Medlemsanmälan för fastställande av röstlängd 2. Fortsättningen Bilda

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Informationsblad Nu grävs det för fullt i vårt fiberområde. I Öjamåla är det färdiggrävt och nu håller man på i västra Bengtsboda.

Informationsblad Nu grävs det för fullt i vårt fiberområde. I Öjamåla är det färdiggrävt och nu håller man på i västra Bengtsboda. Nu grävs det för fullt i vårt fiberområde. I Öjamåla är det färdiggrävt och nu håller man på i västra Bengtsboda. Här följer lite information om 1. Tidplan - reviderad 2. Fastighetsägare - förberedelser

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar FÖRSÖK Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar Inget förändrat läge! Ca 70 fastigheter har blivit medlemmar! Osäkert när det gäller bidrag! Paketet kostar fortfarande 20 000

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Nyhetsbrev januari 2017 I detta nyhetsbrev Dags att skriva på anslutningsavtal Sista datum för att få fiber kring Gällared Vad händer framöver? Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Arbetet med att

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning. 2 Genomgång av mötesordning m m

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning. 2 Genomgång av mötesordning m m Sida 1(5) Närvarande: Mikael Gustavsson, Peter Oskarsson, Kalle Ambjörnsson, Leif Östlind, Lars- Gunnar Johnson 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Välkommen till Årsmöte för Högerud Fiber Ekonomiska Förening 2016-04-03

Välkommen till Årsmöte för Högerud Fiber Ekonomiska Förening 2016-04-03 Välkommen till Årsmöte för Högerud Fiber Ekonomiska Förening 2016-04-03 Viktigt beslut skall tas Efter tusentals timmar av förarbete (ca 5000-6000) är det nu äntligen dags att bestämma oss för att bygga

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan.

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. Vad har vi gjort sedan vårt infomöte den 30 oktober? Samlade vi in ett svar från alla fastighetsägare enligt

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Styrelsemöte nr 2 2013-05-22 1 [27] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA.

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. Stadgar för Svensk Förening för Regionalanestesi 1. Firma Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. 2. Ändamål och verksamhet Föreningens ändamål är att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk Förening, Org.nr: 769624-7324

Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk Förening, Org.nr: 769624-7324 Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk Förening, Org.nr: 769624-7324 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 FIBER I LJUNG EKONOMISK FÖRENING den 23 mars 2015 Årsredovisning för Fiber i Ljung Ekonomisk

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning fibernät

Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtalet är upprättat mellan Lögdö Byfiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-4011 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE #6 2015 Tid: 2015-08-13 Plats: Majorsgatan 12A; hos Pär Hedén

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE #6 2015 Tid: 2015-08-13 Plats: Majorsgatan 12A; hos Pär Hedén PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE #6 2015 Tid: 2015-08-13 Plats: Majorsgatan 12A; hos Pär Hedén Deltagare: Pär Hedén (PH) Thomas Hansson (TH) Maria Spens (MS) Yvonne Strandberg (YS) Ordförande Kassör - Sekreterare

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2013. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 45 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Medlemsmöte 2009-09-27 Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Agenda Välkomna Styrelsen och arbetsgruppen. Webben www.gardsby.se Karta och aktuell prognos för anslutningskostnad (insats) "4 projektsteg" (Poul)

Läs mer

Blenda Fiber Årsmöte den 18:e april 2011

Blenda Fiber Årsmöte den 18:e april 2011 Blenda Fiber Årsmöte den 18:e april 2011 Agenda Årsmöteshandlingar Generell information Tidsschema etapp 2 - en grov skiss EON:s grävschema och grävstart Servisgrävning Inre kanalisation Blåsning Svetsning

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 1 Program Medlemsläget Bidragsansökan Projekteringen Orust kommuns beslut om stamnät Ekonomi, inför grävstart, under samt efter driftssättningen Markupplåtelseavtal

Läs mer

Informationsmöte & Extra Stämma Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening 2011-10-09

Informationsmöte & Extra Stämma Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening 2011-10-09 Informationsmöte & Extra Stämma Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening 2011-10-09 Pris för fiberanslutning Lkpg Linköping Områden där Utsikt har bredbandsnät Om du bor i ett område där det finns bredbandsanslutning

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-04-03 25

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-04-03 25 Plats och tid Fjärrvärmeverket Lycke kl. 8.40-10.25 2012-04-03 25 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer