Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Vårterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Vårterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping"

Transkript

1 Studiehandledning Hälsa Etik Lärande, del 2 Vårterminen 2016 Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

2 Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) 3 Lärandemål 4 Examinerande moment 4 Obligatoriska moment 4 Basgruppsträffar 4 Det verksamhetsbaserade scenariot 5 Storgruppsseminarium 6 Rapport/poster instruktioner 6 Kriterier för bedömning 8 Dokument om individuella insatser 8 Föreläsningar 9 Praktisk information 10 Litteraturlista 11 Bilagor Schema, basgruppsindelning, lokaler 2

3 Hälsa Etik Lärande, del 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Hälsa Etik Lärande, del 2, (HEL2) är det andra utbildningsmomentet för interprofessionellt lärande där studenter vid Medicinska fakultetens professionsutbildningar studerar tillsammans för att skapa en gemensam kunskapsbas. De två andra integrationsmomenten är Hel1 och KUA (kliniska undervisningsavdelningar). Syftet är att du efter avslutade studier ska vara rustad för att arbete i interprofessionella team. Interprofessional education, occurs when two or more professions learn with, from, and about each other to improve collaboration and the quality of care. Centre for Advancement of Interprofessional Education (CAIPE, 2002) Fokus under HEL2 är förbättringskunskap och interprofessionell kompetens. Metodiken och några grundläggande verktyg inom förbättringskunskap introducerades under HEL1 genom det individuella förbättringsarbetet som ni genomförde. I HEL2 ska ni fortsätta att utveckla er interprofessionella kompetens genom att i basgrupper, blandade från olika utbildningsprogram, tillägna er de teoretiska kunskapsområden inom förbättringskunskap som säkerställer att kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård vilar på kunskap och kontinuerligt utvecklas/förbättras. Att kunna samarbeta med andra vårdprofessioner, känna till och ta till vara på varandras professionella kompetens och erfarenheter i den egna praktiken dvs. arbeta som ett interprofessionellt team - är en viktig del i att göra vården bättre och säkrare för patienten/ klienten/brukaren. Men också för att kunna uppnå målet god vård i svensk hälso- och sjukvård. Förbättringskunskap finns således i ett större sammanhang. Nationellt jämförs kontinuerligt olika indikationer om vårdens kvalitet och resultat, inrapporterade av hälso- och sjukvårdens verksamheter, med syftet att bl.a. analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten (SKL 2014). Hälso- och sjukvårdens organisationer förväntar sig att framtida personal vet vad god vård innebär, kan identifiera skillnaden mellan vad som sägs att man ska göra och vad som faktiskt görs, och har kunskaper om hur man ska arbeta systematiskt för att minska dessa skillnader. Genom att ta vara på, reflektera och lära av erfarenheter i den egna praktiken så förväntas alla yrkesprofessioner inom vård och omsorg att bidra till en förbättrad kvalitet i den egna verksamheten. Interprofessional education is a necessary step in preparing a collaborative practice-ready health workforce that is better prepared to respond to local health needs. (WHO, 2010) Under HEL2 kommer ni genom en personlig kontakt att få arbeta med ett praktiskt verksamhetsbaserat förbättringsarbete från någon verksamhet inom Region Östergötland. På detta sätt skapas en lärmiljö där studenter och lärare vid Linköpings universitet och personalen inom Region Östergötland tillsammans utvecklar kunskap och kompetens i förbättringskunskap. I varje basgrupp blandas studenter från de olika utbildningsprogrammen och studieorterna. Det innebär att du under HEL2 kan ha schemalagda aktiviteter som innebär resor mellan studieorterna Linköping och Norrköping. 3

4 Lärandemål för HEL 2 (från kursplanerna) Studenten ska efter fullgjort moment kunna tillämpa metoder och verktyg i praktiskt förbättringsarbete analysera komplexiteten i förändringsprocesser värdera hur egen och andras professionella kunskaper och förhållningssätt i samverkan påverkar resultatet för verksamheten värdera sin professionella roll i relation till profession och kompetens hos studenter från Innehåll andra utbildningsprogram, och därmed kunna beskriva sin interprofessionella kompetens Förbättringskunskap omfattar teoretisk kunskap från flera teoriområden. Innehållet i momentet HEL 2 tar sin utgångspunkt i God vård och hälso- och vårdens kvalitet vilket innebär bl.a. kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker och patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges inom rimlig tid. Vidare ingår kunskap om förbättringsarbete på organisationsnivå, förändringskompetens och lärande. Under detta moment presenteras tillämpningar av förbättringskunskap i klinisk verksamhet. Studenterna får inhämta, bearbeta och tillämpa sina kunskaper inom förbättringskunskap genom att arbeta med ett verksamhetsbaserat scenario. I HEL 2 ingår också att synliggöra hur samarbetet mellan egen och andras professioner, ett interprofessionellt arbete, har betydelse för kvaliteten på vården. Examinerande moment Basgruppsträffar (3 st) Rapport alt Poster - Förbättringsarbete i praktiken Obligatoriska moment Storgruppsseminarium Dokument om individuella arbetsinsatser i förbättringsarbetet (del 1 och 2) Medverkan i presentationen ute i verksamheten den 9 februari. Kursintroduktion Kursintroduktionen är på Brigaden den 25 januari, med start Studenterna kommer att träffas i sina basgrupper i föreläsningssalen redan under måndagen för att lära känna varandra och jobba med lite praktiska övningar. Föreläsningarna speglar det innehåll som är angeläget att ta del av i kursen. Basgruppsträffar Studenterna träffas i sin basgrupp och introduceras för varandra första dagen under föreläsningarna. Basgruppen träffas sedan vid ytterligare 3 schemalagda tillfällen samt vid en storgruppsträff enligt schema. Basgruppen behöver också träffas utöver schemalagd tid. På den första schemalagda basgruppsträffen presenteras det verksamhetsbaserade scenariot av 4

5 kontaktpersonen från verksamheten och det är det scenariot man arbetar med under resten av HEL 2. Var och en i basgruppen - student och handledare - utvärderar sig själva, varandra och gruppens arbete vid varje basgruppstillfälle. Basgruppshandledarens uppgift är att vägleda gruppen i problembearbetningen, lärprocessen och grupprocessen för att uppnå lärandemålen, samt att bedöma den skriftliga rapporten/postern. I samband med att basgruppen redovisar sitt arbete för den verksamhet som man har arbetat tillsammans med har man sin sista basgruppsträff. Tid för den träffen bestäms i gruppen. Vid sista basgruppstillfället diskuteras Dokument om individuella arbetsinsatser i förbättringsarbete, slutvärdering av basgruppens arbete samt hur arbetet kan kopplas till idéer om innovation. Utvärderingen i basgrupp ska genomföras utifrån följande punkter: Studenten visar förmåga att arbeta enligt en problembearbetningsmodell förmåga att ta ansvar för sitt eget och gruppens lärande att man är aktiv och förberedd förmåga att ge och ta emot återkoppling samt åtgärda eventuella brister professionellt förhållningssätt (t ex förmåga att kommunicera, presentera fakta, sammanfatta, kritiskt granska osv) Komplettering efter frånvaro från basgruppsträff hanteras med handledaren och deltagarna i basgruppen. För den enskilde studenten gäller inte bara att inhämta den kunskap som bearbetats i basgruppen, utan även att efter samråd med basgruppen komma överens om hur basgruppsarbetet kan kompletteras, t ex med en fördjupad litteraturuppgift som redovisas i basgruppen. Kompletteringen krävs för godkänt på kursmomentet. Kompletteringar p g a frånvaro i basgrupp ska vara godkänd senast 12 februari. Det verksamhetsbaserade scenariot Det verksamhetsbaserade scenariot har valts ut av HEL 2-ledningen tillsammans med kontaktpersoner i Region Östergötland. En kontaktperson har utsetts till varje basgrupp för att underlätta studenternas kontakter med verksamheten, och som stöd för studenternas förbättringsarbete. Varje basgrupp får scenariot presenterat för sig av kontaktpersonen vid det första basgruppstillfället på tisdagen den 26 januari. Studenterna ska tillsammans med kontaktpersonen, utifrån det givna scenariot, formulera en eller flera, väl avgränsade problemställningar som man vill bearbeta. Studenterna förväntas inte att kunna genomföra ett fullständigt förbättringsarbete utan ska fokusera på någon del i PDSA-processen, tex kartläggning av problemområdet eller uppföljning av ett redan påbörjat förbättringsarbete. Vid fältstudiebesök ges studenterna möjlighet att undersöka hur verksamheten fungerar, ställa frågor till anställda och/eller patienter eller undersöka annat av intresse. Efter fältstudiebesöket tar studenterna med sig erfarenheter och observationer tillbaka till basgruppsarbetet och bearbetar problemställningen/-arna utifrån generell teori inom förbättringskunskapens olika kunskapsområden. Bearbetningen avslutas med att basgruppen ska sammanställa förbättringsarbetet i en skriftlig rapport eller en poster. Studenterna 5

6 bestämmer i samråd med kontaktpersonen i verksamheten i vilken form studenterna ska dokumentera sitt arbete. Storgruppsseminarium Basgruppens problembearbetning presenteras vid ett storgruppseminarium. Seminarium är en undervisningsform som är avsedd att genom diskussion ge en fördjupad inblick i ett aktuellt problem/tema. Syftet är att utveckla förmåga till vetenskapligt tänkande och kritiskt förhållningssätt genom att tillsammans reflektera och resonera kring ett problem. Studenterna ska tillämpa inhämtade kunskaper samt vidareutveckla dessa genom att tillsammans fokusera på någon aspekt inom sitt respektive förbättringsområde. Seminariet ska bidra med fördjupad förståelse för förbättringsarbete och kvalitetsarbete och vara en hjälp för att sammanställa rapporten/postern. Seminariet avser att studenterna får en fördjupad teoretisk koppling i sitt förbättringsarbete. Genomförande: Vid seminariet deltar alla studenter från storgruppen, basgruppshandledare samt ev. kontaktpersonerna. Varje basgrupp disponerar ca 40 minuter för att presentera och diskutera sitt arbete. Basgruppen väljer att fokusera på någon aspekt i deras arbete som är angeläget att diskutera och fördjupa teoretiskt. Basgruppen ska initiera frågeställningar/diskussioner utifrån inhämtade kunskaper, tillvägagångssätt för inhämtandet av data, vilka resurser man har använt, erfarenheter av basgruppens arbete osv. Alla studenter förutsätts att vara aktiva under seminariet. Seminariet är obligatoriskt. Basgruppshandledarna är moderatorer på seminariet. Den sista stunden av seminariet används för att tillsammans med handledaren diskutera hur ni arbetar vidare för att slutföra rapporten eller postern. Rapport eller poster förbättringsarbete i praktiken Slutredovisning och skriftlig rapport eller poster av förbättringsarbetet Förbättringsarbetet sammanställs av studenterna i en skriftlig rapport, alternativt en poster, beroende på vad verksamheten önskar, och redovisas även muntligt i verksamheten. Maila pptpresentationen till kontaktpersonen innan er presentation. Om man gör en skriftlig rapport Rapporten ska vara en redogörelse av förbättringsarbetet avsett som ett stöd för fortsatt arbete i verksamheten. Innehållet ska visa på både en generell teoretisk förståelse för förbättringskunskap och dess specifika tillämpning för den givna verksamheten. Rapporten ska först skickas till kontaktpersonen som ska ges möjlighet att lämna synpunkter på bakgrundsfakta om verksamheten. Sedan skickas rapporten till basgruppshandledaren för bedömning senast 4 februari. Bedömning görs enligt nedanstående kriterier. Efter slutredigering av rapporten skickas den till basgruppshandledaren för slutligt godkännande 6

7 senast den 12 februari. När rapporten är godkänd av basgruppshandledaren skickar handledaren rapporten/postern till som sammanställer resultat och meddelar resp. programadministratör som rapporterar in i LADOK. OBS! Slutgiltig rapport, ppt-presentation samt all data (enkäter, mätningar osv) som studenterna samlar in ska lämnas till kontaktpersonen när arbetet är avslutat. Formalia för skriftlig rapport Rapporten ska innehålla en introduktion till området med teoretisk förankring, syfte, metod, resultat samt diskussion. En referenslista enligt något vedertaget system ska också finnas med samt eventuella bilagor med tabeller, diagram och verktyg ni använt. Skriv med 12 punkter och enkelt radavstånd. Spara som Word-dokument, inte i pdf eller liknande, så bedömaren kan skriva kommentarer direkt i dokumentet. Namnge dokumentfilen med basgruppsnummer samt titeln på förbättringsarbetet (ex. 23C, hygienrutiner på XX-avdelningen). Detta för att lättare kunna hitta en rapport. Eftersom rapporten inte är en offentlig handling från Linköpings universitet så ska det inte finnas någon logga på dokumentet. En framsida med titel på arbetet samt namn på författarna är önskvärt. Om man gör en poster Postern ska vara en redogörelse av förbättringsarbetet avsett som ett stöd för fortsatt arbete i verksamheten. Innehållet i postern ska följa liknande struktur som rapporten men i kortform, dvs. en kortare generell teoretisk beskrivning av förbättringsarbetet och dess specifika tillämpning för den givna verksamheten. I bilagan till postern ska en fördjupad beskrivning och motivering av teoretisk bakgrund, metod samt diskussion finnas med som inte ges utrymme för på postern. Denna bilaga kan vara 2-3 sidor inkl. referenser enligt något vedertaget system. Postern inkl. bilaga ska först skickas till kontaktpersonen som ska ges möjlighet att lämna synpunkter på bakgrundsfakta om verksamheten. Sedan skickas postern med bilagan till basgruppshandledaren för bedömning senast 4 februari. Bedömning görs enligt nedanstående kriterier. Efter slutredigering skickas postern med bilaga till basgruppshandledaren för slutligt godkännande senast den 12 februari. När postern inkl. bilaga är godkänd av basgruppshandledaren skickar handledaren postern inkl. bilagan till som sammanställer resultat och meddelar resp. programadministratör som rapporterar in i LADOK. OBS! Slutgiltig poster inkl. bilaga, ppt-presentation samt all data (enkäter, mätningar osv) som studenterna samlar in ska lämnas till kontaktpersonen när arbetet är avslutat. Formalia för poster Postern ska innehålla en kortfattad introduktion till området, syfte, metod, resultat samt diskussion. Ni bestämmer själva och i samråd med verksamheten layouten för postern (elektronisk, storlek osv). Lättast är att göra den i Power Point. Eventuell kostnad för tryck av 7

8 postern får studenterna eller verksamheten stå för. Tänk på detta när du gör en poster: Gör er poster så intressant som möjligt så att den snabbt fångar uppmärksamhet. Endast det av verkligt värde ska vara med. Det viktigaste budskapet först! Den ska kunna läsas från två meters håll, så tänk på att ha stor punktstorlek, gärna punktstorlek 36 till brödtexten. Ett liggande posterformat ökar läsbarheten. Ha gärna med bilder, tabeller, verktyg för att visualisera ert arbete. Placera era namn högt upp vid titeln. Svart text på ljus pastellbakgrund är lättast att läsa. Använd 2 grundfärger och max 4 komplementfärger. Namnge dokumentfilen med basgruppsnummer samt titeln på förbättringsarbetet (ex. 23C, hygienrutiner på XX-avdelningen). Detta för att lättare kunna hitta ett dokument. Eftersom postern inte är en offentlig handling från Linköpings universitet så ska det inte finnas någon logga på den. Kriterier för bedömning av rapporten/postern HEL 2 Studenten ska kunna: göra val och skapa sammanhang mellan de olika delarna i rapporten/postern relatera till och tillämpa relevant teori och fakta i bearbetningen av det verksamhetsbaserade scenariot värdera sin metod och sitt resultat i relation till teori och fakta Dokument om individuella arbetsinsatser i förbättringsarbetet Denna reflektion är till för basgruppens slutvärdering till sista basgruppstillfället och består av två delar. 1. Studenterna ska gemensamt skriftligt beskriva hur de har fördelat arbetet inom basgruppen med det verksamhetsbaserade scenariot inkl. rapport/poster. 2. Studenterna ska också tillsammans värdera hur var och ens professionella kunskap och kompetens har tillämpats i gruppens arbete i hela kursmomentet och hur detta har påverkat det interprofessionella lärandet. Studenterna väljer hur detta dokument ska utformas. Dokumentet ska skickas till basgruppshandledaren senast 2 dagar innan sista basgruppstillfället, dvs. senast 4 februari. Vid sista basgruppstillfället den 9 februari diskuteras detta. Övriga arbets- och studieformer under HEL 2 Självstudier Kursen motsvarar 2 veckors heltidsstudier (80 timmar/ student). De 2 första veckorna är avsatta enbart för HEL 2. Den schemalagda tiden med föreläsningar, basgruppsträffar etc. är begränsad till i genomsnitt ca 15 timmar per vecka för att ge tid för individuella studier och basgruppsträffar utan handledare. 8

9 Föreläsningar Föreläsningarna på måndag och onsdag är till för att inspirera, sammanfatta och belysa aktuell teori och forskning och för att återge klinisk erfarenhet gällande förbättringsarbete. Onsdagen avslutas med bikupor där ni basgruppsvis har möjlighet att få teoretisk input på ert specifika förbättringsarbete av onsdagens föreläsare. Detta är ett perfekt tillfälle för er att få input av föreläsarnas gällande vilka teorier och verktyg som ni kan använda i ert arbete. Detta är en extra resurs i uppstarten av förbättringsarbetet, så fundera gärna över frågor som ni kan ta upp vid detta tillfälle. Kort beskrivning av innehållet i föreläsningarna: Kursintroduktion (Ann-Charlotte Nedlund, LiU) Kursintroduktionen ger en överblick över momentet i relation till de lärandemål som är kopplat till HEL 2. Säkert om Patientsäkerhet. (Hans Rutberg, LiU) Föreläsningen ger en kort introduktion till området patientsäkerhet och berör begreppen individsyn och systemsyn. Hur vanligt det är med skador i vården och vilken typ av skador är vanligast? Vilka är framgångsfaktorerna för bättre patientsäkerhet? Varför förbättringsarbete? (Barbro Krevers, LiU) Föreläsningen ger en introduktion till varför förbättringskunskap behövs, vad det är och hur man kommer igång med ett kontinuerligt förbättringsarbete. Lean som verksamhetsstrategi (Anna Moberg, Region Östergötland) Region Östergötlands verksamhetsstrategi för att nå sin målbild och utveckla en effektiv verksamhet bygger till stora delar på de värderingar, principer och metoder som finns inom Lean. Systematiskt förbättringsarbete, genom Lean, innebär bland annat att skapa en kultur för systematiska förbättringar där utgångspunkten är patientens perspektiv och patientflödet i vårdprocesserna. I alla medarbetares arbetsuppgifter ingår att vara delaktig i att förbättra sitt och verksamhetens arbetssätt. Föreläsningen ger en kort introduktion till vad Lean som verksamhetshetsstrategi innebär, och vilka principer och värderingar som är vägledande för att driva och utveckla regionens verksamhet. Hur arbetar man kunskapsbaserat? (Hans Rutberg, LiU) Vilka är förutsättningarna för att vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig? Föreläsningen belyser begreppen nationella riktlinjer och regionala och lokala vårdprogram. Ett exempel på ett nationellt kvalitetsregister presenteras. Att arbeta med förbättringsarbete (Malin Södling, Region Östergötland) Praktiskt exempel på hur man arbetar med förbättringsarbete vid Thoraxkirurgiska avdelningen. Förbättringskunskap metoder och verktyg (Barbro Krevers, LiU) Föreläsningen visar olika metoder och verktyg för att genomföra och följa upp ett förbättringsarbete. Vilken eller vilka metoder kan vara bra för era förbättringsarbeten? Att arbeta i team (Annika Lindh Falk, LiU) Föreläsningen ger en introduktion i interprofessionellt teamarbete och interprofesionell kompetens 9

10 Värdegrunder och etik. Motivation för förändringar (Staffan Pelling, LiU) Några av frågorna som kommer besvaras: Är det svårt att förändra, förbättra? I så fall, varför? Vilka utmaningar kan man möta i förändringsprocesser? Finns det goda exempel, arbets- och organisationsformer som kan vägleda andra? Innovation: förbättringskunskap från idé till praktik (Åsa Wallin, LiU) Åsa Wallin, innovationsrådgivare vid LIU Innovation, inspirerar hur studentsamverkan, nyttiggörande och utbyte av förbättringskunskap kan ses i termer av innovation. Praktisk information Hemsida för HEL 2 På hemsidan finns bl.a. schema, basgruppsindelning och information om lokaler. Resurslitteratur En del av litteraturen har gjorts tillgänglig för HEL 2 genom att finnas som referensexemplar på Medicinska biblioteket (MB) samt Campus Norrköpings bibliotek (CNB). Studieort Studenterna har studieort i Linköping eller i Norrköping. Bussar avgår varje timme från Linköping resp. Norrköping. Resorna är gratis med LiU-kortet. Tidtabell finns på Östgötatrafikens hemsida Ange 73 som linjenummer. Studierna under HEL 2 innebär resor utanför studieorterna för vissa basgrupper. Ledning Studierektor Mattias Ekstedt E-post: Ansvarig för HEL 2 Ann-Charlotte Nedlund Telefon E-post: Administratör Marianne Lindwall Telefon E-post: Adress: Hus , Ingång 75, plan 14 Campus US Linköpings universitet Linköping 10

11 MEDICINSKA FAKULTETEN STUDIEHANDLEDNNING KVALITET OCH LÄRANDE I ARBETSLIVET, INTEGRATIONSMOMENT 2 VT 2016 Litteraturlista 2016 Batalden PB, Davidoff F. What is "quality improvement" and how can it transform healthcare?. Health affairs. 2007;16(1): Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning. 2012, Lund: Studentlitteratur. Bergman B, Hellström A, Lifvergren S, Gustavsson S. An emerging science of improvement in health care. Quality engineering. 2015;27(1): BMJ Quality & Safety Knowledge for Improvement. 2011; 20, Suppl 1 Bojestig M. Bästa möjliga varje gång : professionell kunskap och förbättringskunskap - broar till bättre vård. 2007, Jönköping: Qulturum. Davidoff F, Batalden. Toward stronger evidence on quality improvement. Draft publication guidelines: the beginning of a consensus project. Qual Saf Health Care, 2005;14(5): Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA 1988;260(12): Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010; 376(9756): Hammick M, Freeth DS, Copperman J, Goodsman D. Being interprofessional. 2009, Polity Press. Kvarnström S. Difficulties in collaboration: A critical incident study of interprofessional healthcare teamwork. Journal of interprofessional care. 2008;22(2): Lagrosen S. Lärande i och för det nya arbetslivet. 2010, Lund: Studentlitteratur. LeGros T. Amerongen H, Colley J, Scholss E. Using learning theory, interprofessional facilitation competencies, and behavioural indicators to evaluate facilitator training. Journal of Interprofessional care, 2015;29(6): Lundgren C, Molander C. Teamarbete i medicinsk rehabilitering. 2008, Stockholm: Liber. Lynn, J. et al. The ethics of using quality improvement methods in health care. Ann Intern Med. 2007;146(9):

12 MEDICINSKA FAKULTETEN STUDIEHANDLEDNNING KVALITET OCH LÄRANDE I ARBETSLIVET, INTEGRATIONSMOMENT 2 VT 2016 Nilsen P. (red). Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. 2010, Lund: Studentlitteratur. Ogrinc GS, Hedrick LA. Fundamentals of health care improvement: a guide to improving your patients' care. Joint Commission Resources, 2012, 2 uppl Sjövold E. Teamet: utveckling, förändring och effektivitet i grupper. 2006, Stockholm: Liber. Socialstyrelsen. Nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsen, Wensing M, Elwyn G. Improving the quality of health care - Methods for incorporating patients' views in health care. BMJ, 2003;326(7394): World Health Organization. Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. WHO Yuehwern Y. (ed). Handbook of Healthcare Delivery Systems [Elektronisk resurs] Ödegård S. Patientsäkerhet : Teori och praktik. 2013, Stockholm: Liber. Øvretveit J. Ledarens roll i kvalitetsförbättrings- och säkerhetsarbetet: en genomgång av forskning. 2005, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Øvretveit J. Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar: ett användarorienterat perspektiv [User-focused evaluation, originaltitel], 2001, Lund: Studentlitteratur. Øvretveit J. Evaluating health interventions: an introduction to evaluation of health treatments, services, policies and organizational interventions, 1998, Open University Press. 12

STUDIEHANDLEDNING. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet. Höstterminen inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler

STUDIEHANDLEDNING. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet. Höstterminen inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Höstterminen 2015 LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN Innehåll Hälsa, Etik,

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet

STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2015 Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) 3 Lärandemål 4 Examinerande

Läs mer

Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Höstterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Höstterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Hälsa Etik Lärande, del 2 Höstterminen 2016 Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) Lärandemål Examinerande moment Obligatoriska

Läs mer

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping Hälsa Etik Lärande, del 2, (HEL2) är det andra utbildningsmomentet för interprofessionellt lärande där studenter vid Medicinska

Läs mer

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping InterProfessionellt Lärande, del 2, (IPL2) är det andra utbildningsmomentet av tre där studenter vid Medicinska fakultetens

Läs mer

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping InterProfessionellt Lärande, del 2, (IPL2) är det andra utbildningsmomentet av tre där studenter vid Medicinska fakultetens

Läs mer

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping InterProfessionellt Lärande, del 2, (IPL2) är det andra utbildningsmomentet av tre där studenter vid Medicinska fakultetens

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING, SCENARION OCH SCHEMA för HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2011

STUDIEHANDLEDNING, SCENARION OCH SCHEMA för HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2011 STUDIEHANDLEDNING, SCENARION OCH SCHEMA för HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2011 Innehåll Lärandemål för HEL 2... 3 Obligatoriska moment... 5 Förbättringsarbete i praktiken... 6 Kommunikationsövningen...

Läs mer

Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet. Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen

Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet. Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen Fokus under HEL2 2 Förbättringskunskap Interprofessionell

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Hälsa - Etik - Lärande, del 2 Vårterminen 2010

STUDIEHANDLEDNING Hälsa - Etik - Lärande, del 2 Vårterminen 2010 STUDIEHANDLEDNING Hälsa - Etik - Lärande, del 2 Vårterminen 2010 Innehåll Övergripande mål för HEL 2... 4 Specifika mål... 4 Skrivuppgift till första basgruppstillfället... 5 Arbets- och studieformer...7

Läs mer

Interprofessionellt teamarbete. Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU

Interprofessionellt teamarbete. Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU Interprofessionellt teamarbete Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU Interprofessionellt lärande- IPL de tillfällen när två eller flera yrkesgrupper lär tillsammans

Läs mer

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre?

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? Johanna Dahlberg Medicinska fakulteten, Linköping Universitet problembaserat lärande interprofessionellt lärande tidig patientkontakt ämnesintegrering

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2013 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp På Hälsouniversitet i Linköping

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2016 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp Vid medicinska fakulteten, Linköpings

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2014 OBS! Endast 2 vårdlag på avd 30 kalendervecka 16-17 och 18-19 Glöm inte E- legitimation

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2015 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp Vid medicinska fakulteten, Linköpings

Läs mer

STUDIEGUIDE KUA för verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2012

STUDIEGUIDE KUA för verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2012 STUDIEGUIDE KUA för verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2012 På Hälsouniversitet i Linköping deltar studenterna i ett curriculum för interprofessionellt lärande

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2017 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp Vid medicinska fakulteten, Linköpings

Läs mer

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 Introduktion På Hälsouniversitet i Linköping deltar studenterna i ett curriculum för interprofessionellt

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En gemensam samverkansstruktur för den

Läs mer

Studentmedverkan i förbättringsarbete. Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping

Studentmedverkan i förbättringsarbete. Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping Överenskommelse Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet har tagit beslut

Läs mer

Studentmedverkan i förbättringsarbete

Studentmedverkan i förbättringsarbete Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping Regional samverkan mellan sju parter Dartmouth Medical school Better outcome (patient,

Läs mer

Interprofessionellt teamarbete: vad är ett team?

Interprofessionellt teamarbete: vad är ett team? Interprofessionellt teamarbete: vad är ett team? Geriatriskt Forum 8 oktober 2015 Svensk Geriatrisk Förening Susanne Kvarnström fil dr, hr-strateg Interprofessionellt teamarbete vad är ett team? Varför

Läs mer

Samverkan för lärande i kommunal verksamhet. Annika Lindh Falk Arbetsterapeutprogrammet Medicinska Fakulteten Linköping universitet

Samverkan för lärande i kommunal verksamhet. Annika Lindh Falk Arbetsterapeutprogrammet Medicinska Fakulteten Linköping universitet Samverkan för lärande i kommunal verksamhet Annika Lindh Falk Arbetsterapeutprogrammet Medicinska Fakulteten Linköping universitet Varför behöver vi samverka? 2016-10-28 2 Komplexa och mångfacetterade

Läs mer

Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi

Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi DNR LIU-2015-02317 1(5) Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi Programkurs 21.0 hp Professional development, teamwork and leadership in occupational therapy 8ATG64 Gäller

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Personcentrerad vård kontra egenvård 7,5 hp

Personcentrerad vård kontra egenvård 7,5 hp 18-01-03 1(5) Personcentrerad vård kontra egenvård 7,5 hp Kursen syftar till fördjupade kunskaper om begreppet personcentrad vård och hur det relaterar till begreppet egenvård ur olika professionella perspektiv.

Läs mer

SG E 411 LÄK Patologens föreläsningssal, Universitetssjukhuset

SG E 411 LÄK Patologens föreläsningssal, Universitetssjukhuset HÄLSOUNIVERSITETET Hälsa Etik Lärande 1-8p VT 2004 Vecka 5 Kursstart måndag 26 januari, Välkomsthälsning samtliga studenter, kl. 10.00-11.00, Forumteatern, Nationernas hus. Utbildningsspecifikt upprop

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I. Allmänt om HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I

HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I. Allmänt om HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I Välkommen till programintegrationsmoment ett, att lära tillsammans för att arbeta tillsammans Hälsouniversitetets intentioner och arbetsformer präglas av: ett hälsooffensivt

Läs mer

Be studenterna skriva på listan för anmälan till "Välkomstkvällen", i Kårallen onsdagen den 28 januari.

Be studenterna skriva på listan för anmälan till Välkomstkvällen, i Kårallen onsdagen den 28 januari. HÄLSOUNIVERSITETET Hälsa Etik Lärande 1-8p VT 2004 Vecka 5 Kursstart måndag 26 januari, Välkomsthälsning samtliga studenter, kl. 10.00-11.00, Forumteatern, Nationernas hus. Utbildningsspecifikt upprop

Läs mer

HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II 9-10 poäng Med inriktning mot sexologi

HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II 9-10 poäng Med inriktning mot sexologi HÄLSOUNIVERSITETET Programintegrationsmoment två vid Hälsouniversitetet HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II 9-10 poäng Med inriktning mot sexologi Hälsouniversitetets intentioner och arbetsformer är: o ett

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

Välkommen till kursen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 15 högskolepoäng

Välkommen till kursen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 15 högskolepoäng Välkommen till kursen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 15 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista och lektionssalar finns till vänster på denna sida.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras Medicinska fakulteten LÄKO11, Introduktion till Kompletterande utbildning läkare och grundläggande kompletterande kurs (KUL1), 7,5 högskolepoäng Introduction to Complementary Education Doctor of Medicine

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI MNV234 Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder, 7,5 högskolepoäng Rehabilitation Medicine with a focus on people with neurological

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI MNV227 Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete, 15 högskolepoäng Process oriented management Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Teamet professioner och patienter i samverkan

Teamet professioner och patienter i samverkan Teamet professioner och patienter i samverkan Sommardialogen Susanne Kvarnström Fil dr, leg sjuksköterska, HR-strateg Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in

Läs mer

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Sahlgrenska akademin Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Vårterminen 2011 Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer

Förbättringsarbete Framgångsfaktorer?

Förbättringsarbete Framgångsfaktorer? Förbättringsarbete Framgångsfaktorer? Michael Bergström Senior rådgivare, Handläggare Ledamot i Nationella ST-rådet Barnläkare Avdelningen för vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Intresseorganisation

Läs mer

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring.

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring. Vanlig ide om förbättringsarbete Förbättringskunskap INTRODUKTION HEL 2 2015 ht Barbro Krevers Avdelningen för hälso och sjukvårdsanalys Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet Det blir

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 5 på fysioterapeutprogrammet, vårterminen 2019.

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 5 på fysioterapeutprogrammet, vårterminen 2019. Besöksadress/Visiting adress: Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden Telefon/Telephone: +46 920 49 10 00. Telefax/Fax: +46 920 49

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem - I

Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem - I DNR DNR LIU 2015-02317 1(5) Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem - I Programkurs 30.0 hp Occupational Therapy for Diseases and Health Problems - I 8ATG34 Gäller från: 2018 VT Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Välkommen till Kurs 1, Läkarprogrammet

Välkommen till Kurs 1, Läkarprogrammet Välkommen till Kurs 1, Läkarprogrammet Kursansvarig och examinator Johanna Dahlberg Kursadministratör Alexandra Morén Studievägledare Gunilla Hultman Översikt K1 Professionell utveckling Generalist Gastro

Läs mer

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder DNR DNR LIU-2015-02321 1(6) Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Medicinska fakulteten Höstterminen 2016 Studiehandledning Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten, termin 1 Arbetsterapeutprogrammet, Biomedicinska analysprogrammet, Fysioterapeutprogrammet,

Läs mer

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning. KUA Helsingborg

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning. KUA Helsingborg Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning KUA Helsingborg Läsåret 2014/2015 Klinisk utbildningsavdelning (KUA) Välkommen till KUA i Helsingborg, som är en del av Verksamhetsområde Specialiserad medicin,

Läs mer

Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg/modifierad av Södra Älvsborg VFU Sid 1 (8)

Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg/modifierad av Södra Älvsborg VFU Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg/modifierad av Södra Älvsborg VFU Sid 1 (8) Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Studiebesök/Fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll VFU

Läs mer

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 hp Degree Project in Nursing Science, 15 credits

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 hp Degree Project in Nursing Science, 15 credits (6) 8SKG62 Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 5 hp Degree Project in Nursing Science, 5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 208 Kursplan Fastställd

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

28/ Introduktion CL / Föreläsning: Utvärdering av studie- och yrkesvägledning och annan pedagogisk verksamhet

28/ Introduktion CL / Föreläsning: Utvärdering av studie- och yrkesvägledning och annan pedagogisk verksamhet 1(5) Studiehandledning Styrning, utvärdering och utveckling VT 2014 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursens övergripande syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper

Läs mer

Nationell plattform för förbättringskunskap

Nationell plattform för förbättringskunskap Nationell plattform för förbättringskunskap Boel Andersson- Gäre, prof. Jönköping Academy for improvement of health and welfare Michael Bergström Avd för vård och omsorg, SKL Och ett nytt projekt! Annika

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Organisation och förändring, 7,5 hp

Organisation och förändring, 7,5 hp 2013-06-10 Kursbeskrivning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Höstterminen 2013. Kurskod PEG 200, PEG 210, PEA 251 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING!

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad. Studiehandledning Psykisk ohälsa 7,5 p. Kurskod: OMGB86 Fristående kurs

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad. Studiehandledning Psykisk ohälsa 7,5 p. Kurskod: OMGB86 Fristående kurs Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Psykisk ohälsa 7,5 p Kurskod: OMGB86 Fristående kurs Kurstid: Vecka 14 23, 2012 Introduktion Välkommen till kursen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

SCHEMA Hälsa Etik Lärande, del 1 Vårterminen 2016

SCHEMA Hälsa Etik Lärande, del 1 Vårterminen 2016 SCHEMA Hälsa Etik Lärande, del 1 Vårterminen 2016 Vecka 5 Måndag 1 februari 09.15 10.15 Introduktion till Hälsa Etik Lärande, del 1 Presentation av lärandemål och innehåll. Kort om pedagogiken, basgrupparbetet

Läs mer

Kurskod: AT001G Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: AT001G Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Supervision and Evaluation in Workplace

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

Diabetes och diabetesvård II

Diabetes och diabetesvård II DNR LIU 1410/06-41 1(5) Diabetes och diabetesvård II Fristående kurs 7,5 hp Diabetes and Diabetes Care II 8FA169 Gäller från: 2012 VT Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2010-11-17

Läs mer

Kursplan Vetenskaplig design och metod, 5 poäng

Kursplan Vetenskaplig design och metod, 5 poäng Kursplan Vetenskaplig design och metod, 5 poäng Kurskod HARS22 Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Kursens benämning Vetenskaplig design och metod

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE LÖVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för förskollärare, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 3 in Pre- Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid God vårdv Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid Vårdskador USA 3,2 5,4% Australien 10,6 16,6% Storbritannien 11,7% Danmark 9% Nya Zeeland 12,9%

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015

Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015 Sida 1 av (5) Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015 Kursens syfte Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper i vetenskapliga och metodologiska förhållningssätt. I kursen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/fysioterapi Studiehandledning FYS 020 Verksamhetsförlagd utbildning i sjukgymnastik, 7,5 hp Grundnivå Vt13

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

SOAN33, Socialt arbete med barn och unga, 15 högskolepoäng Social Work with Children and Young People, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN33, Socialt arbete med barn och unga, 15 högskolepoäng Social Work with Children and Young People, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN33, Socialt arbete med barn och unga, 15 högskolepoäng Social Work with Children and Young People, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Social Work Ba (B), Supervised field located education 2, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt I

Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt I DNR LIU-2015-02320 1(5) Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt I Programkurs 5.0 hp Professional Practice in Speech and Language Pathology I 8LOA56 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Fördjupad och tillämpad klinisk Laboratoriemetodik, 4,5 hp. Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology, 4,5 credits

Fördjupad och tillämpad klinisk Laboratoriemetodik, 4,5 hp. Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology, 4,5 credits 1(5) 8BLG52 Fördjupad och tillämpad klinisk Laboratoriemetodik, 4,5 hp Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology, 4,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen 2019

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Vårterminen 2011

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Vårterminen 2011 STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Vårterminen 2011 Innehållsförteckning Lärandemål... 4 Obligatoriska moment... 7 Uppföljning av frånvaro... 10 Examination... 10 Allmän information... 13

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ5172 Psykosocialt arbete, 25 högskolepoäng Psychosocial Work, 25 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2013-11-25 och senast

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Organisation och förändring, 7,5 hp

Organisation och förändring, 7,5 hp 2013-12-16 Kursbeskrivning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Vårterminen 2014. Kurskod PEG 200, PEG 210, PEG 270, PEA 251 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING!

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2013 Kursansvarig

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått DNR LIU-2012-01537 1(5) Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått Programkurs 7.5 hp Health, Quality of Life and Functional Ability - To Use as Outcome 8MM144 Gäller från: 2017 VT Fastställd

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2015.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2015. Medicinska fakulteten ATPB15, Arbetsterapi: Teori, modeller och metoder, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Theory, Models and Methods, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer