STUDIEHANDLEDNING. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet. Höstterminen inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEHANDLEDNING. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet. Höstterminen inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler"

Transkript

1 STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Höstterminen 2015 LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN

2 Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) 3 Lärandemål 4 Examinerande moment 4 Obligatoriska moment 4 Basgruppsträffar 4 Det verksamhetsbaserade scenariot 5 Storgruppsseminarium 6 Rapport/poster instruktioner 6 Kriterier för bedömning 8 Dokument om individuella insatser 8 Föreläsningar 9 Praktisk information 10 Litteraturlista 11 Bilagor Schema, basgruppsindelning, lokaler 2

3 Hälsa Etik Lärande, del 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Hälsa Etik Lärande, del 2, (HEL2) är det andra utbildningsmomentet för interprofessionellt lärande där studenter vid Medicinska fakultetens professionsutbildningar studerar tillsammans för att skapa en gemensam kunskapsbas. De två andra integrationsmomenten är Hel1 och KUA (kliniska undervisningsavdelningar). Syftet är att du efter avslutade studier ska vara rustad för att arbete i interprofessionella team. Interprofessional education, occurs when two or more professions learn with, from, and about each other to improve collaboration and the quality of care. Centre for Advancement of Interprofessional Education (CAIPE, 2002) Fokus under HEL2 är förbättringskunskap och interprofessionell kompetens. Metodiken och några grundläggande verktyg inom förbättringskunskap introducerades under HEL1 genom det individuella förbättringsarbetet som ni genomförde. I HEL2 ska ni fortsätta att utveckla er interprofessionella kompetens genom att i basgrupper, blandade från olika utbildningsprogram, tillägna er de teoretiska kunskapsområden inom förbättringskunskap som säkerställer att kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård vilar på kunskap och kontinuerligt utvecklas/förbättras. Att kunna samarbeta med andra vårdprofessioner, känna till och ta till vara på varandras professionella kompetens och erfarenheter i den egna praktiken dvs. arbeta som ett interprofessionellt team - är en viktig del i att göra vården bättre och säkrare för patienten/ klienten/brukaren. Men också för att kunna uppnå målet god vård i svensk hälso- och sjukvård. Förbättringskunskap finns således i ett större sammanhang. Nationellt jämförs kontinuerligt olika indikationer om vårdens kvalitet och resultat, inrapporterade av hälso- och sjukvårdens verksamheter, med syftet att bl.a. analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten (SKL 2014). Hälso- och sjukvårdens organisationer förväntar sig att framtida personal vet vad god vård innebär, kan identifiera skillnaden mellan vad som sägs att man ska göra och vad som faktiskt görs, och har kunskaper om hur man ska arbeta systematiskt för att minska dessa skillnader. Genom att ta vara på, reflektera och lära av erfarenheter i den egna praktiken så förväntas alla yrkesprofessioner inom vård och omsorg att bidra till en förbättrad kvalitet i den egna verksamheten. Interprofessional education is a necessary step in preparing a collaborative practice-ready health workforce that is better prepared to respond to local health needs. (WHO, 2010) Under HEL2 kommer ni genom en personlig kontakt att få arbeta med ett praktiskt verksamhetsbaserat förbättringsarbete från någon verksamhet inom Region Östergötland. På detta sätt skapas en lärmiljö där studenter och lärare vid Linköpings universitet och personalen inom Region Östergötland tillsammans utvecklar kunskap och kompetens i förbättringskunskap. I varje basgrupp blandas studenter från de olika utbildningsprogrammen och studieorterna. Det innebär att du under HEL2 kan ha schemalagda aktiviteter som innebär resor mellan studieorterna Linköping och Norrköping. 3

4 Lärandemål för HEL 2 (från kursplanerna) Studenten ska efter fullgjort moment kunna tillämpa metoder och verktyg i praktiskt förbättringsarbete analysera komplexiteten i förändringsprocesser värdera hur egen och andras professionella kunskaper och förhållningssätt i samverkan påverkar resultatet för verksamheten kunna värdera sin professionella roll i relation till profession och kompetens hos Innehåll studenter från andra utbildningsprogram, och därmed kunna beskriva sin interprofessionella kompetens Förbättringskunskap omfattar teoretisk kunskap från flera teoriområden. Innehållet i momentet HEL 2 tar sin utgångspunkt i God vård och hälso- och vårdens kvalitet vilket innebär bl.a. kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker och patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges inom rimlig tid. Vidare ingår kunskap om förbättringsarbete på organisationsnivå, förändringskompetens och lärande. Under detta moment presenteras tillämpningar av förbättringskunskap i klinisk verksamhet. Studenterna får inhämta, bearbeta och tillämpa sina kunskaper inom förbättringskunskap genom att arbeta med ett verksamhetsbaserat scenario. I HEL 2 ingår också att synliggöra hur samarbetet mellan egen och andras professioner, ett interprofessionellt arbete, har betydelse för kvaliteten på vården. Examinerande moment Basgruppsträffar (3 st) Rapport alt Poster - Förbättringsarbete i praktiken Obligatoriska moment Storgruppsseminarium Dokument om individuella arbetsinsatser i förbättringsarbetet (del 1 och 2) Medverkan i presentationen ute i verksamheten den 9 augusti Kursintroduktion Kursintroduktionen är på Brigaden den 24 augusti, med start Studenterna kommer att träffas i sina basgrupper i föreläsningssalen redan under måndagen för att lära känna varandra och jobba med lite praktiska övningar. Föreläsningarna speglar det innehåll som är angeläget att ta del av i kursen. Basgruppsträffar Studenterna träffas i sin basgrupp och introduceras för varandra första dagen under föreläsningarna. Basgruppen träffas sedan vid ytterligare 3 schemalagda tillfällen enligt schema. Basgruppen behöver också träffas utöver schemalagd tid. På den första schemalagda basgruppsträffen presenteras det verksamhetsbaserade scenariot av kontaktpersonen från 4

5 verksamheten och det är det scenariot man arbetar med under resten av HEL 2. Var och en i basgruppen - student och handledare - utvärderar sig själva, varandra och gruppens arbete vid varje basgruppstillfälle. Basgruppshandledarens uppgift är att vägleda gruppen i problembearbetningen, lärprocessen och grupprocessen för att uppnå lärandemålen, samt att bedöma den skriftliga rapporten/postern. I samband med att basgruppen redovisar sitt arbete för den verksamhet som man har arbetat tillsammans med har man sin sista basgruppsträff. Tid för den träffen bestäms i gruppen. Utvärderingen i basgrupp ska genomföras utifrån följande punkter: Studenten visar förmåga att arbeta enligt en problembearbetningsmodell förmåga att ta ansvar för sitt eget och gruppens lärande att man är aktiv och förberedd förmåga att ge och ta emot återkoppling samt åtgärda eventuella brister professionellt förhållningssätt (t ex förmåga att kommunicera, presentera fakta, sammanfatta, kritiskt granska osv) Komplettering efter frånvaro från basgruppsträff hanteras med handledaren och deltagarna i basgruppen. För den enskilde studenten gäller inte bara att inhämta den kunskap som bearbetats i basgruppen, utan även att efter samråd med basgruppen komma överens om hur basgruppsarbetet kan kompletteras, t ex med en fördjupad litteraturuppgift som redovisas i basgruppen. Kompletteringen krävs för godkänt på kursmomentet. Det verksamhetsbaserade scenariot Det verksamhetsbaserade scenariot har valts ut av HEL 2-ledningen tillsammans med kontaktpersoner i Region Östergötland. En kontaktperson har utsetts till varje basgrupp för att underlätta studenternas kontakter med verksamheten, och som stöd för studenternas förbättringsarbete. Varje basgrupp får scenariot presenterat för sig av kontaktpersonen vid det första basgruppstillfället på tisdagen den 25 augusti. Studenterna ska tillsammans med kontaktpersonen, utifrån det givna scenariot, formulera en eller flera, väl avgränsade problemställningar som man vill bearbeta. Studenterna förväntas inte att kunna genomföra ett fullständigt förbättringsarbete utan ska fokusera på någon del i PDSA-processen, tex kartläggning av problemområdet eller uppföljning av ett redan påbörjat förbättringsarbete. Vid fältstudiebesök ges studenterna möjlighet att undersöka hur verksamheten fungerar, ställa frågor till anställda och/eller patienter eller undersöka annat av intresse. Efter fältstudiebesöket tar studenterna med sig erfarenheter och observationer tillbaka till basgruppsarbetet och bearbetar problemställningen/-arna utifrån generell teori inom förbättringskunskapens olika kunskapsområden. Bearbetningen avslutas med att basgruppen ska sammanställa förbättringsarbetet i en skriftlig rapport eller en poster. Studenterna bestämmer i samråd med kontaktpersonen i verksamheten i vilken form studenterna ska dokumentera sitt arbete. 5

6 Storgruppsseminarium Basgruppens problembearbetning presenteras vid ett storgruppseminarium. Seminarium är en undervisningsform som är avsedd att genom diskussion ge en fördjupad inblick i ett aktuellt problem/tema. Syftet är att utveckla förmåga till vetenskapligt tänkande och kritiskt förhållningssätt genom att tillsammans reflektera och resonera kring ett problem. Studenterna ska tillämpa inhämtade kunskaper samt vidareutveckla dessa genom att tillsammans fokusera på någon aspekt inom sitt respektive förbättringsområde. Seminariet ska bidra med fördjupad förståelse för förbättringsarbete och kvalitetsarbete och vara en hjälp för att sammanställa rapporten/postern. Seminariet avser att studenterna får en fördjupad teoretisk koppling i sitt förbättringsarbete. Genomförande: Vid seminariet deltar alla studenter från storgruppen, basgruppshandledare samt ev. kontaktpersonerna. Varje basgrupp disponerar ca 40 minuter för att presentera och diskutera sitt arbete. Basgruppen väljer att fokusera på någon aspekt i deras arbete som är angeläget att diskutera och fördjupa teoretiskt. Basgruppen ska initiera frågeställningar/diskussioner utifrån inhämtade kunskaper, tillvägagångssätt för inhämtandet av data, vilka resurser man har använt, erfarenheter av basgruppens arbete osv. Alla studenter förutsätts att vara aktiva under seminariet. Seminariet är obligatoriskt. Basgruppshandledarna är moderatorer på seminariet. Den sista stunden av seminariet används för att tillsammans med handledaren diskutera hur ni arbetar vidare för att slutföra rapporten eller postern. Rapport eller poster förbättringsarbete i praktiken Slutredovisning och skriftlig rapport eller poster av förbättringsarbetet Förbättringsarbetet sammanställs av studenterna i en skriftlig rapport, alternativt en poster, beroende på vad verksamheten önskar, och redovisas även muntligt i verksamheten. Maila pptpresentationen till kontaktpersonen innan er presentation. Om man gör en skriftlig rapport Rapporten ska vara en redogörelse av förbättringsarbetet avsett som ett stöd för fortsatt arbete i verksamheten. Innehållet ska visa på både en generell teoretisk förståelse för förbättringskunskap och dess specifika tillämpning för den givna verksamheten. Rapporten ska först skickas till kontaktpersonen som ska ges möjlighet att lämna synpunkter på bakgrundsfakta om verksamheten. Sedan skickas rapporten till basgruppshandledaren för bedömning. Bedömning görs enligt nedanstående kriterier. Efter slutredigering av rapporten skickas den till basgruppshandledaren för slutligt godkännande senast den 11 augusti. När rapporten är godkänd av basgruppshandledaren skickar handledaren rapporten/postern till som sammanställer resultat och meddelar resp. programadministratör som rapporterar in i LADOK. 6

7 OBS! Slutgiltig rapport, ppt-presentation samt all data (enkäter, mätningar osv) som studenterna samlar in ska lämnas till kontaktpersonen när arbetet är avslutat. Formalia för skriftlig rapport Rapporten ska innehålla en introduktion till området med teoretisk förankring, syfte, metod, resultat samt diskussion. En referenslista enligt något vedertaget system, ska också finnas med samt eventuella bilagor med tabeller, diagram och verktyg ni använt. Skriv med 12 punkter och enkelt radavstånd. Spara som Word-dokument, inte i pdf eller liknande, så bedömaren kan skriva kommentarer direkt i dokumentet. Namnge dokumentfilen med basgruppsnummer samt titeln på förbättringsarbetet (ex. 23C, hygienrutiner på XX-avdelningen). Detta för att lättare kunna hitta en rapport. Eftersom rapporten inte är en offentlig handling från Linköpings universitet så ska det inte finnas någon logga på dokumentet. En framsida med titel på arbetet samt namn på författarna är önskvärt. Om man gör en poster Postern ska vara en redogörelse av förbättringsarbetet avsett som ett stöd för fortsatt arbete i verksamheten. Innehållet i postern ska visa en kortare generell teoretisk beskrivning av förbättringsarbetet och dess specifika tillämpning för den givna verksamheten. I bilagan till postern ska finnas en fördjupad beskrivning och motivering av teoretisk bakgrund, metod samt diskussion som inte ges utrymme för på postern. Denna bilaga ska vara 2-3 sidor inkl. referenser. Postern inkl. bilaga ska först skickas till kontaktpersonen som ska ges möjlighet att lämna synpunkter på bakgrundsfakta om verksamheten. Sedan skickas postern med bilagan till basgruppshandledaren för bedömning. Bedömning görs enligt nedanstående kriterier. Efter slutredigering skickas postern med bilaga till basgruppshandledaren för slutligt godkännande senast den 11 augusti. När postern inkl bilaga är godkänd av basgruppshandledaren skickar handledaren postern inkl bilagan till som sammanställer resultat och meddelar resp. programadministratör som rapporterar in i LADOK. OBS! Slutgiltig poster inkl. bilaga, ppt-presentation samt all data (enkäter, mätningar osv) som studenterna samlar in ska lämnas till kontaktpersonen när arbetet är avslutat. Formalia för poster Postern ska innehålla en kortfattad introduktion till området, syfte, metod, resultat samt diskussion. Ni bestämmer själva och i samråd med verksamheten layouten för postern (elektronisk, storlek osv). Lättast är att göra den i Power Point. Eventuell kostnad för tryck av postern får studenterna eller verksamheten stå för. Tänk på detta när du gör en poster: Gör er poster så intressant som möjligt så att den snabbt fångar uppmärksamhet. Endast det av verkligt värde ska vara med. Det viktigaste budskapet först! Den ska kunna läsas från två meters håll, så tänk på att ha stor punktstorlek, gärna 7

8 punktstorlek 36 till brödtexten. Ett liggande posterformat ökar läsbarheten. Ha gärna med bilder, tabeller, verktyg för att visualisera ert arbete. Placera era namn högt upp vid titeln. Svart text på ljus pastellbakgrund är lättast att läsa. Använd 2 grundfärger och max 4 komplementfärger. Namnge dokumentfilen med basgruppsnummer samt titeln på förbättringsarbetet (ex. 23C, hygienrutiner på XX-avdelningen). Detta för att lättare kunna hitta ett dokument. Eftersom postern inte är en offentlig handling från Hälsouniversitetet så ska det inte finnas någon logga på den. Kriterier för bedömning av rapporten/postern HEL 2 Studenten ska kunna: göra val och skapa sammanhang mellan de olika delarna i rapporten/postern relatera till och tillämpa relevant teori och fakta i bearbetningen av det verksamhetsbaserade scenariot värdera sin metod och sitt resultat i relation till teori och fakta Dokument om individuella arbetsinsatser i förbättringsarbetet Denna reflektion är till för basgruppens slutvärdering till sista basgruppstillfället och består av två delar. 1. Studenterna ska gemensamt skriftligt beskriva hur de har fördelat arbetet inom basgruppen med det verksamhetsbaserade scenariot inkl rapport/poster. 2. Studenterna ska också tillsammans värdera hur var och ens professionella kunskap och kompetens har tillämpats i gruppens arbete i hela kursmomentet och hur detta har påverkat det interprofessionella lärandet. Studenterna väljer hur detta dokument ska utformas. Dokumentet ska skickas till basgruppshandledaren senast 2 dagar innan sista basgruppstillfället. Vid sista basgruppstillfället diskuteras detta. Övriga arbets- och studieformer under HEL 2 Självstudier Kursen motsvarar 2 veckors heltidsstudier (80 timmar/ student). De 2 första veckorna är avsatta enbart för HEL 2. Den schemalagda tiden med föreläsningar, basgruppsträffar etc är begränsad till i genomsnitt ca 15 timmar per vecka för att ge tid för individuella studier och basgruppsträffar utan handledare. Föreläsningar Föreläsningarna på måndag och onsdag är till för att inspirera, sammanfatta och belysa aktuell teori och forskning och för att återge klinisk erfarenhet ang förbättringsarbete. Onsdagen avslutas med bikupor där ni basgruppsvis har möjlighet att få teoretisk input på ert specifika 8

9 förbättringsarbete av onsdagens föreläsare. Detta är ett perfekt tillfälle för er att få input av föreläsarnas gällande vilka teorier och verktyg som ni kan att använda i ert arbete. Detta är en extra resurs i uppstarten av förbättringsarbetet, så fundera gärna över frågor som ni kan ta upp vid detta tillfälle. Kort beskrivning av innehållet i föreläsningarna: Kursintroduktion (Ann-Charlotte Nedlund) Kursintroduktionen ger en överblick över momentet i relation till de lärandemål som är kopplat till HEL 2. Varför förbättringsarbete? (Barbro Krevers) Föreläsningen ger en introduktion till varför förbättringskunskap behövs, vad det är och hur man kommer igång med ett kontinuerligt förbättringsarbete. Att arbeta i team (Annika Lindh Falk) Föreläsningen ger en introduktion i internprofessionellt teamarbete och interprofesionell kompetens Säkert om Patientsäkerhet. (Hans Rutberg) Föreläsningen ger en kort introduktion till området patientsäkerhet och berör begreppen individsyn och systemsyn. Hur vanligt det är med skador i vården och vilken typ av skador är vanligast? Vilka är framgångsfaktorerna för bättre patientsäkerhet? Hur arbetar man kunskapsbaserat? (Hans Rutberg) Vilka är förutsättningarna för att vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig? Föreläsningen belyser begreppen nationella riktlinjer och regionala och lokala vårdprogram. Ett exempel på ett nationellt kvalitetsregister presenteras. Förbättringskunskap metoder och verktyg (Barbro Krevers) Föreläsningen visar olika metoder och verktyg för att genomföra och följa upp ett förbättringsarbete. Vilken eller vilka metoder kan vara bra för era förbättringsarbeten? Lean som verksamhetsstrategi (Anna Moberg, Region Östergötland) Region Östergötlands verksamhetsstrategi för att nå sin målbild och utveckla en effektiv verksamhet bygger till stora delar på de värderingar, principer och metoder som finns inom Lean. Systematiskt förbättringsarbete, genom Lean, innebär bland annat att skapa en kultur för systematiska förbättringar där utgångspunkten är patientens perspektiv och patientflödet i vårdprocesserna. I alla medarbetares arbetsuppgifter ingår att vara delaktig i förbättra sitt och verksamhetens arbetssätt. Föreläsningen ger en kort introduktion till vad Lean som verksamhetshetsstrategi innebär, och vilka principer och värderingar som är vägledande för att driva och utveckla regionens verksamhet. Värdegrunder och etik. Motivation för förändringar (Staffan Pelling) Några av frågorna som kommer besvaras: Är det svårt att förändra, förbättra? I så fall, varför? Vilka utmaningar kan man möta i förändringsprocesser? Finns det goda exempel, arbets- och organisationsformer som kan vägleda andra? 9

10 Praktisk information Hemsida för HEL 2 På hemsidan finns schema, basgruppsindelning och lokaler. Resurslitteratur En del av bibliotekens litteratur har gjorts tillgänglig för HEL 2 genom att finnas som referensexemplar på Medicisnka biblioteket, MB (tidigare HUB), samt Campus Norrköpings bibliotek, CNB. Studieort Studenterna har studieort i Linköping eller i Norrköping. Bussar avgår varje timme från Linköping resp. Norrköping. Resorna är gratis med LiU-kortet. Tidtabell finns på Östgötatrafikens hemsida Ange 73 som linjenummer. Studierna under HEL 2 innebär resor utanför studieorterna för vissa basgrupper. Ledning Studierektor Mattias Ekstedt E-post: Ansvarig för HEL 2 Ann-Charlotte Nedlund Telefon E-post: Administratör Marianne Lindwall Telefon E-post: Adress: Hus , Ingång 75, plan 14 Campus US Linköpings universitet Linköping 10

11 Litteraturlista 2015 Batalden PB & Davidoff F. What is "quality improvement" and how can it transform healthcare? HEALTH AFFAIRS 2007 ; 5, sid Bergman, B och Klefsjö, B. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2012, 5 uppl BMJ Quality & Safety Knowledge for Improvement. 2011; 20, Suppl 1 Bojestig, M. Bästa möjliga varje gång : professionell kunskap och förbättringskunskap - broar till bättre vård. Qulturum, Davidoff F. & Batalden PB. Toward stronger evidence on quality improvement. Draft publication guidelines: the beginning of a consensus project. Qual Saf Health Care, 2005;14: Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA 1988; 260 (12): Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet Dec 4;376(9756): Hammick M., et al. Being interprofessional. Polity Press Kvarnström S. Difficulties in collaboration: A critical incident study of interprofessional healthcare teamwork. Journal of interprofessional care (2) Lagrosen S. Lärande i och för det nya arbetslivet Studentlitteratur 2010 Lundgren C., Molander C. Teamarbete i medicinsk rehabilitering. Liber 2008 Lynn, J. et al. The ethics of using quality improvement methods in health care. Ann Intern Med. 2007;146(9): Nilsen, P. (red). Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. Studentlitteratur, Ogrinc, GS. & Hedrick LA. Fundamentals of health care improvement: a guide to improving your patients' care. Joint Commission Resources, 2012, 2 uppl Sjövold E. Teamet: utveckling, förändring och effektivitet i grupper. Liber

12 Socialstyrelsen. Nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsen, Wensing M & Elwyn G. Improving the quality of health care - Methods for incorporating patients' views in health care. BMJ, 2003; 326 (7394): World Health Organization. Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. WHO Yuehwern Y. (ed). Handbook of Healthcare Delivery Systems [Elektronisk resurs] Ödegård S. Patientsäkerhet : Teori och praktik. Liber Øvretveit, J. Ledarens roll i kvalitetsförbättrings- och säkerhetsarbetet: en genomgång av forskning. Sveriges kommuner och landsting, Øvretveit, J. Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar: ett användarorienterat perspektiv [User-focused evaluation, originaltitel], Studentlitteratur, 2001 Øvretveit, J. Evaluating health interventions: an introduction to evaluation of health treatments, services, policies and organizational interventions, Open University Press,

STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet

STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler. HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet STUDIEHANDLEDNING inkl. litteraturlista, schema, basgruppsindelning och lokaler HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2015 Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) 3 Lärandemål 4 Examinerande

Läs mer

Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Vårterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Vårterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Hälsa Etik Lärande, del 2 Vårterminen 2016 Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) 3 Lärandemål 4 Examinerande moment

Läs mer

Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Höstterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Hälsa Etik Lärande, del 2 Höstterminen Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Studiehandledning Hälsa Etik Lärande, del 2 Höstterminen 2016 Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping Innehåll Hälsa, Etik, Lärande, del 2 (HEL 2) Lärandemål Examinerande moment Obligatoriska

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING, SCENARION OCH SCHEMA för HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2011

STUDIEHANDLEDNING, SCENARION OCH SCHEMA för HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2011 STUDIEHANDLEDNING, SCENARION OCH SCHEMA för HEL 2 Kvalitet och lärande i arbetslivet Vårterminen 2011 Innehåll Lärandemål för HEL 2... 3 Obligatoriska moment... 5 Förbättringsarbete i praktiken... 6 Kommunikationsövningen...

Läs mer

Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet. Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen

Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet. Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen Fokus under HEL2 2 Förbättringskunskap Interprofessionell

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Hälsa - Etik - Lärande, del 2 Vårterminen 2010

STUDIEHANDLEDNING Hälsa - Etik - Lärande, del 2 Vårterminen 2010 STUDIEHANDLEDNING Hälsa - Etik - Lärande, del 2 Vårterminen 2010 Innehåll Övergripande mål för HEL 2... 4 Specifika mål... 4 Skrivuppgift till första basgruppstillfället... 5 Arbets- och studieformer...7

Läs mer

Interprofessionellt teamarbete. Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU

Interprofessionellt teamarbete. Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU Interprofessionellt teamarbete Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU Interprofessionellt lärande- IPL de tillfällen när två eller flera yrkesgrupper lär tillsammans

Läs mer

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre?

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? Johanna Dahlberg Medicinska fakulteten, Linköping Universitet problembaserat lärande interprofessionellt lärande tidig patientkontakt ämnesintegrering

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Vårterminen 2014 OBS! Endast 2 vårdlag på avd 30 kalendervecka 16-17 och 18-19 Glöm inte E- legitimation

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KUA

STUDIEHANDLEDNING KUA STUDIEHANDLEDNING KUA för interprofessionell utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2015 Glöm inte E- legitimation + pinkod 2 hänglås till klädskåp Vid medicinska fakulteten, Linköpings

Läs mer

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011

STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 STUDIEGUIDE För verksamhetsförlagd utbildning vid klinisk undervisningsavdelning, 3hp Höstterminen 2011 Introduktion På Hälsouniversitet i Linköping deltar studenterna i ett curriculum för interprofessionellt

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

Interprofessionellt teamarbete: vad är ett team?

Interprofessionellt teamarbete: vad är ett team? Interprofessionellt teamarbete: vad är ett team? Geriatriskt Forum 8 oktober 2015 Svensk Geriatrisk Förening Susanne Kvarnström fil dr, hr-strateg Interprofessionellt teamarbete vad är ett team? Varför

Läs mer

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En gemensam samverkansstruktur för den

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I. Allmänt om HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I

HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I. Allmänt om HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I HÄLSA - ETIK LÄRANDE del 1, HEL I Välkommen till programintegrationsmoment ett, att lära tillsammans för att arbeta tillsammans Hälsouniversitetets intentioner och arbetsformer präglas av: ett hälsooffensivt

Läs mer

HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II 9-10 poäng Med inriktning mot sexologi

HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II 9-10 poäng Med inriktning mot sexologi HÄLSOUNIVERSITETET Programintegrationsmoment två vid Hälsouniversitetet HÄLSA-ETIK-LÄRANDE del 2, HEL II 9-10 poäng Med inriktning mot sexologi Hälsouniversitetets intentioner och arbetsformer är: o ett

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

SG E 411 LÄK Patologens föreläsningssal, Universitetssjukhuset

SG E 411 LÄK Patologens föreläsningssal, Universitetssjukhuset HÄLSOUNIVERSITETET Hälsa Etik Lärande 1-8p VT 2004 Vecka 5 Kursstart måndag 26 januari, Välkomsthälsning samtliga studenter, kl. 10.00-11.00, Forumteatern, Nationernas hus. Utbildningsspecifikt upprop

Läs mer

Be studenterna skriva på listan för anmälan till "Välkomstkvällen", i Kårallen onsdagen den 28 januari.

Be studenterna skriva på listan för anmälan till Välkomstkvällen, i Kårallen onsdagen den 28 januari. HÄLSOUNIVERSITETET Hälsa Etik Lärande 1-8p VT 2004 Vecka 5 Kursstart måndag 26 januari, Välkomsthälsning samtliga studenter, kl. 10.00-11.00, Forumteatern, Nationernas hus. Utbildningsspecifikt upprop

Läs mer

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring.

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring. Vanlig ide om förbättringsarbete Förbättringskunskap INTRODUKTION HEL 2 2015 ht Barbro Krevers Avdelningen för hälso och sjukvårdsanalys Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet Det blir

Läs mer

Teamet professioner och patienter i samverkan

Teamet professioner och patienter i samverkan Teamet professioner och patienter i samverkan Sommardialogen Susanne Kvarnström Fil dr, leg sjuksköterska, HR-strateg Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Medicinska fakulteten Höstterminen 2016 Studiehandledning Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten, termin 1 Arbetsterapeutprogrammet, Biomedicinska analysprogrammet, Fysioterapeutprogrammet,

Läs mer

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid God vårdv Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid Vårdskador USA 3,2 5,4% Australien 10,6 16,6% Storbritannien 11,7% Danmark 9% Nya Zeeland 12,9%

Läs mer

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Sahlgrenska akademin Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Vårterminen 2011 Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Vårterminen 2011

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Vårterminen 2011 STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Vårterminen 2011 Innehållsförteckning Lärandemål... 4 Obligatoriska moment... 7 Uppföljning av frånvaro... 10 Examination... 10 Allmän information... 13

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Handledning för handledare av multiprofessionella team Pedagogiskt docenturarbete

Handledning för handledare av multiprofessionella team Pedagogiskt docenturarbete Handledning för handledare av multiprofessionella team Pedagogiskt docenturarbete Björn Börsbo DATUM 2016-03-02 MEDICINSKA FAKULTETEN Bakgrund Hälso- och sjukvården blir allt mer komplex och denna ökar

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Höstterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Höstterminen 2013 STUDIEHANDLEDNING Hälsa Etik Lärande, del 1 HEL 1 Höstterminen 2013 Innehållsförteckning Lärandemål för HEL I (från kursplanerna)... 4 Specifika mål... 4 Bibliotekskunskap och kurslitteratur... 6 Obligatoriska

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Social Work Ba (B), Supervised field located education 2, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Studiehandledning. Fysisk träning som medicinsk behandling Fysioterapeutprogrammet. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Fysisk träning som medicinsk behandling Fysioterapeutprogrammet. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Medicinska fakulteten Vårterminen 2016 Studiehandledning Fysisk träning som medicinsk behandling Fysioterapeutprogrammet Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping www.liu.se/medfak/fysio

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits 1(5) 8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: Höstterminen

Läs mer

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta?

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta? Mått och mätning Varför behöver vi mäta? Diskussion Varför är det viktigt att mäta i förändringsprocesser? Vilka mått finns i er verksamhet idag? Hur mäts dem? Vad lär ni er av dem? Vem använder dem? Upprepa

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2015 KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 Södersjukhuset hiss D plan 5

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2015 KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 Södersjukhuset hiss D plan 5 STUDIEGUIDE Vårterminen 2015 KUA Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 hiss D plan 5 Karolinska Institutet Röda Korsets Högskola Sophiahemmets Högskola

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Supplementary Education for Physicians with Foreign Degrees MKULA Gäller från: 2016 HT Utbildingsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Studiehandledning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista, studiehandledning, lektionssalar etc. finns till vänster

Läs mer

Studiehandledning. Katastrofmedicin 7,5 hp. Vårterminen 2016. Katastrofmedicinskt centrum. Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Studiehandledning. Katastrofmedicin 7,5 hp. Vårterminen 2016. Katastrofmedicinskt centrum. Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE Katastrofmedicinskt centrum Studiehandledning Katastrofmedicin 7,5 hp Vårterminen 2016 Katastrofmedicinskt Centrum/ Katastrofmedicin 7,5 hp/ VT

Läs mer

Hälsa och Sjukdom, grundnivå, 90hp

Hälsa och Sjukdom, grundnivå, 90hp Kursnamn Hälsa och Sjukdom, grundnivå, 90hp Kurskategori Programkurs Huvudområde Medicin - MCA Ämnesområde Medicin - MCA Kurskod 8LAG20 Mål Inledning Hälsa och sjukdom ges som den andra av tre kurser inom

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Rapport Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Sammanfattning Syftet med pilotprojektet för Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning (TSH) var att studenter från sjuksköterske,

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Kurskod: OM002G Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM002G Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Supervision and Evaluation in Workplace

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Health Promoting Working Life II, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives I Programkurs Medicinska fakulteten

Läs mer

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Sahlgrenska akademin Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Höstterminen 2011 2011-06-15 Gudrun Johansson

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap C, Klinisk omvårdnad V:Specifik omvårdnad vid geriatrisk sjukdom och palliativ vård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Clinical Care

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Basal omvårdnad med inriktning mot den äldre

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Informatik. Kvalitetsarbete

Informatik. Kvalitetsarbete Informatik Informations- och kommunikationsteknologi spelar idag en allt mer genomgripande roll i hälso- och sjukvården. Informatik är det vetenskapliga studiet av information och hur man presenterar och

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2013 Kursansvarig

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer