HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik Nicholas Wickström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström student student ordförande T/A-personal lärare student lärare lärare lärare Övriga närvarande Jessika Andersson sekreterare Mikael Hindgren studierektor 14 Magnus Jonsson labledare, Carina Ihlström labledare, MI-lab 12-13, Frånvarande Madeleine Holgersson student Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 11, 7, 17, 18, 8, 19, 22, 21, 20, 10 Information enligt MBL 19 genomfördes SACO har synpunkter på 19, gällande övertiden. Annars har facken inga synpunkter. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes. 2. Utseende av justeringsperson Eva Nestius utsågs till justeringsperson. 3. Föregående mötes protokoll Protokollet från fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut Tjänstefördelningen MI-lab har inkommit med avstämningar för samtliga anställdas tjänsteplanering gällande SACO hade synpunkter gällande övertiden. Facket anser att övertid ska flyttas över med faktor 1,5. Ett önskemål från facket är att det utarbetas gemensamma regler för hela Högskolan gällande hur mycket +/- tid som får flyttas till nästa år. Allt utöver dessa timmar ska tas ut i pengar eller övertid med faktor 1,5. Sektionschefen ställer sig bakom detta önskemål. Dessutom efterfrågar SACO avstämningar från de andra laben. Examinatorlista. Vid nästa möte ska examinatorlistan för 2009/10 fastställas. Till nästa möte ska därför listor på examinatorer för samtliga lab ha inkommit. Dessa listor ska förutom namn även innehålla titel på examinatorerna. Strategisk kompetensplan. EIS- gruppen har inkommit med ett dokument gällande strategisk kompetensförsörjning.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 2(10) Inrätta tre nya biträdande lektorstjänster. Annonser gällande dessa tre tjänster är på gång att komma ut. Kursvärderingar. Återkoppling på kursvärderingarna för lp3 ska ha kommit in till nästa möte. 5. Meddelanden Personalbarometern. Samtliga lab har lämnat in handlingsplaner. Sektionschefen i samarbete med labledarna har även utarbeta en handlingsplan för hela sektionen. Av vad som kan utläsas av personalbarometern anser personalen på IDE att Högskolan i Halmstad generellt är en bra arbetsplats. Personalbarometern har ett mer positivt resultat denna gång. Samtliga på sektionen har även haft utvecklingssamtal med labledare respektive sektionschef. De problem som främst kommit upp är: Arbetsmiljön. Detta kommer att vara ett prioriterat mål i höst på kollegiet. Lärarnas arbetssituation är inte bra. Lärarna upplever att de har dåligt med resurser. Återkoppling. Det är viktigt för hela sektionen att återkopplingen fungerar inte bara mellan ledningen och medarbetarna, utan även medarbetarna emellan. Ansvarsfördelning och samverkan över sektionsgränserna dålig. Informationen om vad som händer på andra sektioner är dålig, och det finns inga naturliga mötesplatser för personal från olika sektioner. Viktig information måste strömma över sektionsgränserna. Personalen är däremot nöjd med informationen på sektionen i övrigt. Självvärdering kvalitetssystem. Självvärderingen till HSV är klar och har skickats in. Samtliga som deltagit vid de workshops som hållits inför kvalitetsgranskningen kommer att få var sitt exemplar. Ett exemplar kommer även att delas ut till samtliga i sektionsstyrelsen. Dessutom kommer självvärderingen att vara tillgänglig för samtliga i personalen via webben. Det har varit en bra process under våren för att få fram underlag till självvärderingen. Detta arbete har även varit positivt för vårt eget kvalitetssystem på sektionen. HSV kommer på platsbesök på Högskolan den oktober. Preliminärt kommer de att besöka IDE-sektionen på eftermiddagen den 27:e och förmiddagen den 28:e oktober. De ska då träffa olika grupper under vardera 45 minuter. Dessa grupper kommer att bestå av ledning, lärare, studenter och doktorander. Prorektor ska sätta upp en stab för att stödja processen och utforma grupper. Disputationer och licentiatseminarium. Under maj och juni månad kommer fyra medarbetare på sektionen att disputera och två att hålla licentiatseminarium. Dessa är: - Annette Böhm, lic. 28 maj - Yaregal Assabie Lake, disp. 1 juni - Yan Wang, lic. 5 juni - Jerker Bengtsson, disp. 10 juni - Bertil Nilsson, disp 12 juni - Dereje Teferi, disp. 12 juni

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 3(10) Utvärdering av ämnet informatik. Under 2010 kommer HSV att utvärdera ämnet informatik. Prorektor flaggar för att det kan komma att bli en pilotstudie, där utvärderingen sker på ett annat sätt än tidigare. Vid denna utvärdering ska de inte gå så mycket på resultat, utan istället bland annat på examinationsmål och lärandemål. Bästa lärare utsedd. Studentkåren har utsett bästa lärare vid samtliga sektioner. På IDE blev Ola Lundh utsedd till bästa lärare av studenterna. Samarbete med Getingegruppen. Getinge Infection Control AB har tagit kontakt med rektor och ledningen för Högskolan. Ett möte har ägt rum där Getinge Infection Control AB framfört att de vill ha ett fördjupat långsiktigt samarbete med Högskolan i Halmstad. Nästa möte är fastställt och ska ta plats på Högskolan i september. Sektionskollegium augusti. Den 18 och 19 aug är det sektionskollegium i Torekov. Detta kommer att handla om sektionens kvalitetsprogram som ska gälla för Dessutom ska det handla om utformningen av den strategiska planen gällande omvärld, personal, forskning och grundutbildning. Inom detta ska varumärket gällande forskningen stärkas. Det ska utformas en särskild strategisk plan angående detta. Kollegiet ska se över vad vi ska prioritera. Även studentrepresentanterna i sektionsstyrelsen är välkomna att deltaga vid mötet, och komma med synpunkter. 6. Beslut fattade på delegation Bilaga nr 6 Beslut fattade på delegation perioden finns i bilaga. Punkten bordlades till nästa möte. 7. Studenternas punkt Föredragande: Studenterna Nätverksdesign. Studenterna upprepar den kritik som fördes fram vid föregående möte gällande upplägget av kurser på vårterminen. De för även fram att en vecka före redovisningen flyttades denna, något som studenterna är mycket kritiska emot. De för även fram kritik gällande kravspecifikation för projektet. I kursen förekom ingen förberedande kurs i projektskrivning; hur skriver man en rapport med referenser osv. En lärarrepresentant i sektionsstyrelsen som är insatt i ärendet gav svar till studenterna. Läraren menar att det framförts förslag från den kursansvarige att studenterna fick påbörja projektet redan i februari. Studenterna fick även förslag från den kursansvarige på olika projektupplägg, men inga studenter nappade på dessa förslag. Kritik mot lärare. Förra året framfördes kritik mot en lärare, som har tagit åt sig av kritiken. De studenter som läser för honom nu är mycket nöjda. Positiv respons på utbildningen vid IDE- sektionen. Av vad en av studentrepresentanterna i sektionsstyrelsen erfar, skattar Atea andraårsstudenter från Högskolan i Halmstad högt. Studenterna efterfrågar katalogtjänster. Studenterna önskar att Högskolan ger en kurs där de kan få kunskap om katalogtjänster inom nätverk (administration av

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 4(10) datatjänster). Detta efterfrågas av arbetsgivarna, enligt studenterna. Studenterna framförde förslag på en server i labmiljö, för att de ska kunna öva och lära sig själva. framförde att som det ser ut nu måste en sådan kurs utvecklas, och sektionen har bristande kompetens inom området. Däremot framhäver sektionsstyrelsen att det är något att tänka på vid utveckling av framtida kurser. Nya datorer till studenterna. Studenterna är mycket nöjda över att datorerna är på plats. Inplacering av kurs. De studenter som har läst introduktionsterminen anser att de ej har kompetens för att läsa sensorsystemtekniken. Kursen känns för svår så som den är inplacerad nu, de hade velat läsa fler kurser före för att få mer kunskaper innan de påbörjar kursen. Sektionschefen informerade studenterna i sektionsstyrelsen att de är välkomna på IDE-rådsmötena. Sektionschefen kommer att skicka dagordningen till studentrepresentanterna och inbjuda dem att deltaga vid mötena. Detta kommer att inledas till hösten. Det utgår inget arvode till studenterna vid deltagandet i dessa möten. 8. Tjänstebeskrivningar T/Apersonal Efter diskussioner i T/A-gruppen beslutades det att de befintliga tjänstebeskrivningarna fortsätter att gälla. Förändringar är på gång inom T/Aområdet. Sektionschefen flaggar för att vi är i behov av förstärkningar till administrationen så att den kan bli en bättre resurs för lärare, studenter, forskningen samt för att se över ekonomin. Även den ökande internationaliseringen gör att vi behöver stärka upp administrationen inom detta område. Synpunkter från sektionsstyrelsen: till nästa höst ska samtliga tjänstebeskrivningar ses över gällande T/A-personalen. föreslår att administrationen ser över samtliga arbetsuppgifter och prioriterar vilka arbetsuppgifter som är viktigast. Samtliga tjänstebeskrivningar ska ses av sektionsstyrelsen. betonar att det är viktigt med dialog mellan administrationen och övrig verksamhet. Det pågår en process där administrationen ser över tjänsterna och arbetar fram en ny tjänst. ska få tillgång till denna tjänstebeskrivning när den är klar. beslutar att nytt revisionsdatum för tjänstebeskrivningarna för T/A-personal blir Effektivisering av utbudet av valbara kurser Punkten bordlades till nästa möte.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 5(10) 10. Internationalisering av grundutbildningen vid IDEsektionen diskuterade rapporten för 2009 samt plan för arbetet 2010 från arbetsgruppen kring internationaliseringen. Detta är ett uppdaterat internationellt dokument, med mer fokus på Europa än i tidigare dokument. Detta på grund av de avgifter som kommer att införas, inom unionen blir det fortsatt avgiftsfritt. Däremot kan det bli krav på balans mellan studenter in och studenter ut. Här klarar vi oss dåligt då det är en större del studenter som kommer in än vad vi skickar ut. hade synpunkter kring informationen till studenter som vill studera utomlands, denna information är i dagsläget bristfällig. föreslår även att man tänker på att utforma program så att det kan främja utbyte. Exempelvis ge kurser inom ett program på vissa språk, eller att ge vissa delar av ett program i Sverige, och vissa delar utomlands. 11. Arvodering till studenter Föredragande: Jessika Andersson Enligt den uppföljning som förvaltningschefen utför årligen har hanteringen av arvodering till studenter kommit upp som en punkt. Förvaltningschefen föreslår att samtliga styrelser, nämnder, råd etc. där studenter har rätt till arvode, inför en rutin för hur denna hantering skall skötas. Sekreteraren i sektionsstyrelsen ansvarar för att studenterna erhåller sitt arvode för sitt deltagande. Detta genom att fylla i en blankett för varje deltagande student i samband med mötet, samt i dialog med studenten diskutera när utbetalning till studenten ska ske årigt webbdesign program Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill inrätta ett tvåårigt Webbdesignprogram. MI-lab har inkommit med ett förslag kring påbyggnadsår på webbdesignprogrammet, från ett år till två år. Studenterna på programmet kan då få en högskoleexamen. Med ett tvåårigt program finns även möjlighet för studenterna att gå ett tredje år på VIPprogrammet, och då kunna ta en kandidatexamen i informatik. Förslaget ska börja gälla från läsåret 2010/11. Programmet kommer då att finnas både som ettårigt och tvåårigt. för IDE föreslår UN att inrätta ett tvåårigt Webbdesignprogram med start hösten Fristående kurser i informatik på distans Föredragande: Carina Ihlström MI-lab vill utveckla sitt kursutbud med fristående kurser på distans. Förutsättningar för att genomföra kurser på distans finns genom rekryteringar som gjorts. Undersökningar har visat att 3 gånger så många studenter söker på distans gentemot campus, vilket skapar ett bra läge att inrätta distanskurser.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 6(10) för IDE föreslår UN att kursutbudet utökas med kurser på distans i informatik. Kurser som föreslås är: -kurserna på webbdesignprogrammet, år ett -två nya distanskurser på engelska För att kunna utveckla kursutbudet ansöker MI-lab om medel för detta ändamål. Samtliga punkter ligger i linje med Grundutbildningsstrategin som tagits fram. tilldelar resurser för att utveckla kursutbudet inför hösten 2010, gällande informatiken. Utvecklingsresurser enligt följande bifalles under förutsättning att det ej resulterar i övertid: - År två Webbdesignprogrammet 1 ny kurs á 40 timmar - Omarbetning av år ett Webbdesignprogrammet till distans 6 kurser á 30 timmar - Utveckling av nya distanskurser på engelska 2 nya kurser á 40 timmar - Utveckling av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom affärssystemprogrammet år tre 20 timmar (totalt 40 timmar varav 20 timmar ansöks hos SET) - Totalt sökt utvecklingsresurs: 360 timmar Dessutom vill MI-lab utveckla en kurs i vetenskaplig metod för samtliga 3-åriga program med start hade synpunkter gällande hur prioriteringarna ser ut, det var många punkter som togs upp i dokumentet som MI-lab lämnade in. hade därför även synpunkter på utformningen av dokumentet. Det är önskvärt med ett dokument för varje ärende, istället för att baka ihop allt i ett. påpekade även att MI-lab har mycket övertid, och reste därför frågan vart pengarna de efterfrågar ska gå? Labledaren för MI-lab svarade sektionsstyrelsen vid mötet. De tar till sig av kritiken och kommer i framtiden att utforma ett dokument för varje fråga. Gällande prioriteringarna, så är allt lika viktigt att genomföra. MI-lab har även stort rekryteringsbehov, de behöver frigöra timmar för att genomföra utvecklingen av kursutbudet. Inga av de begärda resurserna kommer gå till att lösa in övertid årigt IT- forensik- och informationssäkerhets program Föredragande: Mikael Hindgren IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet har det högsta söktrycket av sektionens alla program, och det är det mest sökta tekniska programmet på Högskolan. Det är ett tvärvetenskapligt program som i sin utformning är unikt i Sverige. Det råder brist på kompetens inom området, varför framtidsutsikterna för att få arbete efter genomförd utbildning anses vara mycket god. De flesta studenter eftersöker särskilt forensikdelen i programmet, som även utgörs av en

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 7(10) säkerhetsdel. Ett branschråd bestående bland annat av polis, banker och företag har kommit med synpunkter vid utvecklingen av detta programutvecklingsförslag. Enligt förslaget ska studenterna kunna få en högskoleexamen i datateknik efter två år, eller en teknologie kandidat efter 3 år. Det är viktigt att det finns möjlighet att läsa två eller tre år. Examensjobb kan utföras inom datasäkerhet, nätverk eller kriminologi. reste frågan kring om det är klart vem som ska göra jobbet om programmet utökas. betonar vikten av att se över om det går att använda sig av befintlig kompetens inom biometrin. Studenterna i sektionsstyrelsen hade synpunkter kring behörigheten att läsa vidare för de studenter som sökt programmet när behörigheten var Matematik A. De föreslår att det ges en stödkurs i matematik, eventuellt som sommarkurs, så att samtliga kan läsa 3 år. för IDE föreslår UN att inrätta ett tredje år på IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet. beslutar att tilldela medel för utvecklandet av ett tredje år på IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet enligt specifikation i bilaga. Tilldelning av medel sker under förutsättning att UN fattar beslut om utbyggnad av programmet. 15. Inrättande av professorstjänst i datalogi Föredragande: Magnus Jonsson Sektionen vill inrätta en professorstjänst i datalogi. hade synpunkter kring underlaget, det ansågs som bristfälligt gällande behov av tjänsten samt framtidsperspektivet angående finansieringen. vill få in kompletterande information angående tjänsteplanering och bakgrund till behovet. för IDE föreslår rektor att inrätta en professorsanställning i datalogi enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde eller snarast därefter. Professorstjänsten är knuten till forskningsmiljön EIS, samt innefattar även grundutbildningsuppdrag på IDE-sektionen. Tjänsten finansieras av grundutbildning och forskning, initialt med 50 % från vardera. Därefter räknas forskningen öka på sikt i takt med ökad externfinansiering. 16. Inrätta lektorstjänst i informationssäkerhet Föredragande: Magnus Jonsson

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 8(10) för IDE föreslår rektor att inrätta en tjänst som lektor i informationssäkerhet enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Anställningen avser främst undervisning inom programmet IT-forensik och informationssäkerhet, men även på andra utbildningsprogram där informationssäkerhet ingår. Även forskning, främst inom forskningsmiljön EIS, kommer att ingå i tjänsten. Tjänsten finansieras i första hand av grundutbildningen, forskning beroende på externfinansiering eller om externfinansiering frigör basanslag. 17. Inrätta tjänst som adjunkt i informatik Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill inrätta en tjänst som adjunkt i informatik. för IDE föreslår rektor att inrätta en tjänst som adjunkt i informatik enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Anställningen avser undervisning inom samtliga informatikprogram gällande interaktionsdesign, webb- och multimediadesigns kurser. På sikt kan forskning komma att ingå i tjänsten. Tjänsten finansieras av grundutbildningen. 18. Förnya två amanuenstjänster inom informatik Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill förnya två amanuenstjänster, då de som innehar tjänsterna idag har gått färdigt sina utbildningar. Informatiken har fått fler sökande till sina utbildningar, vilket medför fler studenter och utökning av labtimmar. Därför har MI-lab behov av att förnya dessa tjänster. för IDE föreslår rektor att förnya två tjänster som amanuens i informatik enligt följande: Tjänsterna gäller läsåret 09/10 med tillträde snarast. Anställningarna avser 50 %, där övriga 50 % utgörs av egna studier. Tjänsterna finansieras med 40 % från grundutbildningen och 10 % externa projektmedel och basanslag. Bägge tjänsterna innefattar grundutbildning och forskning. 19. Avstämning tjänsteplanering 2008 MI-lab SACO har synpunkter gällande övertiden. Facket anser att övertid ska flyttas över med faktor 1,5. Gällande avstämningarna från laben så ska även facket godkänna dokumenten. På IDE har schablonen generellt varit +/- 60 timmar

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 9(10) som får flyttas till nästa år. Nästa år är målet att inga timmar ska flyttas över. Ett önskemål från facket är att det utarbetas gemensamma regler för Högskolan gällande hur mycket +/- tid som får flyttas till nästa år. På sektionen gäller att all övertid ska vara beordrad; övertid ska vara förankrad hos sektionschefen. Har man forskning i sin tjänst, får man dra ner på forskningen om grundutbildningen kräver det, istället för att ta ut övertid. Det är positivt för sektionen om övertiden minskas. fastställer tjänsteplaneringen för MI-lab gällande Till nästa möte vill sektionsstyrelsen se tjänsteplaneringen för de övriga laben gällande Grundutbildningsstrategi Styrgruppen EIS har inkommit med ett färdigt dokument gällande grundutbildningsstrategin. hade synpunkter gällande strategirapporten. Det har tidigare utformats arbetsgrupper kring grundutbildningsstrategin. Enligt förslaget från EIS- gruppen ska det skapas 4 nya grupper. vill att styrgruppen tydliggör vad de ska få ut av de nya grupperna. Vad vill de att grupperna ska leverera, när ska de leverera? Vi måste även på sektionen diskutera hur grupperna ska utformas. Önskemål framställdes om något mer konkret. Styrgruppen vill att studenter och lärare kommer med synpunkter. Vid nästa sektionsstyrelsemöte måste utbildningsutbudet för läsåret 2010/11 vara klart för beslut. hade i dokumentet velat se en analys kring vilka program har vi idag vad vill vi ha i morgon, hur ska vi ta oss dit? Vad har vi för plattform att stå på för att skapa morgondagens utbildningsutbud? Viktigt att tydliggöra hur forskarkompetensen ska utnyttjas i grundutbildningen. Sektionschefen ska ta med sig synpunkterna till kommande IDE- rådsmöte. vill få in förslag på direktiv, process, personer. 21. Nästa sektionsstyrelsemöte - planering Följande punkter tas upp vid sektionsstyrelsemötet , kl Befattningsbeskrivning för studierektorer - Befattningsbeskrivning för labledare - Hållbar utveckling mål - Uppföljning av kursvärderingarna lp 3 och 4 - Utbildningsutbudet 2010/11 - Examinatorlista

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 10(10) - Bertil N nytt magisterprogram vetenskapliga beräkningar; riktar sig till samtliga kandidat- och ingenjörsprogram - Avstämning tjänsteplanering 22. Övrigt SACO lyfter en övrig fråga för sektionsstyrelsen. Det har på senare år skett en allmän neddragning i timmar att lägga ut i kurserna. Därför undrar den facklige representanten vad som är en acceptabel miniminivå att lägga ut i lektionstid i en kurs. SACO anser att det är viktigt att denna fråga lyfts på Högskolan, då det skiljer sig betydligt mellan sektionerna gällande antal timmar att lägga ut i kurserna. Därmed skiljer det sig i hur mycket lärartid studenterna får beroende på vilken sektion de studerar vid. anser att denna fråga har berörts på tidigare styrelsemöte. Viktigt att sektionsstyrelsen får in handlingar i tid. Det kommer att utgå påminnelser till samtliga på sektionen via mail om sista datum för att skicka in ärenden till sektionsstyrelsen. De ärenden som inte inkommer i tid kommer inte att tas upp vid mötet. vill se ekonomiavstämningen (tertialrapporten). Intendenten ska ombedjas att skicka rapporten till sektionsstyrelsen. Vid protokollet Justeras Jessika Andersson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Eva Nestius, T/A-personal

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer