HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik Nicholas Wickström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström student student ordförande T/A-personal lärare student lärare lärare lärare Övriga närvarande Jessika Andersson sekreterare Mikael Hindgren studierektor 14 Magnus Jonsson labledare, Carina Ihlström labledare, MI-lab 12-13, Frånvarande Madeleine Holgersson student Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 11, 7, 17, 18, 8, 19, 22, 21, 20, 10 Information enligt MBL 19 genomfördes SACO har synpunkter på 19, gällande övertiden. Annars har facken inga synpunkter. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes. 2. Utseende av justeringsperson Eva Nestius utsågs till justeringsperson. 3. Föregående mötes protokoll Protokollet från fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut Tjänstefördelningen MI-lab har inkommit med avstämningar för samtliga anställdas tjänsteplanering gällande SACO hade synpunkter gällande övertiden. Facket anser att övertid ska flyttas över med faktor 1,5. Ett önskemål från facket är att det utarbetas gemensamma regler för hela Högskolan gällande hur mycket +/- tid som får flyttas till nästa år. Allt utöver dessa timmar ska tas ut i pengar eller övertid med faktor 1,5. Sektionschefen ställer sig bakom detta önskemål. Dessutom efterfrågar SACO avstämningar från de andra laben. Examinatorlista. Vid nästa möte ska examinatorlistan för 2009/10 fastställas. Till nästa möte ska därför listor på examinatorer för samtliga lab ha inkommit. Dessa listor ska förutom namn även innehålla titel på examinatorerna. Strategisk kompetensplan. EIS- gruppen har inkommit med ett dokument gällande strategisk kompetensförsörjning.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 2(10) Inrätta tre nya biträdande lektorstjänster. Annonser gällande dessa tre tjänster är på gång att komma ut. Kursvärderingar. Återkoppling på kursvärderingarna för lp3 ska ha kommit in till nästa möte. 5. Meddelanden Personalbarometern. Samtliga lab har lämnat in handlingsplaner. Sektionschefen i samarbete med labledarna har även utarbeta en handlingsplan för hela sektionen. Av vad som kan utläsas av personalbarometern anser personalen på IDE att Högskolan i Halmstad generellt är en bra arbetsplats. Personalbarometern har ett mer positivt resultat denna gång. Samtliga på sektionen har även haft utvecklingssamtal med labledare respektive sektionschef. De problem som främst kommit upp är: Arbetsmiljön. Detta kommer att vara ett prioriterat mål i höst på kollegiet. Lärarnas arbetssituation är inte bra. Lärarna upplever att de har dåligt med resurser. Återkoppling. Det är viktigt för hela sektionen att återkopplingen fungerar inte bara mellan ledningen och medarbetarna, utan även medarbetarna emellan. Ansvarsfördelning och samverkan över sektionsgränserna dålig. Informationen om vad som händer på andra sektioner är dålig, och det finns inga naturliga mötesplatser för personal från olika sektioner. Viktig information måste strömma över sektionsgränserna. Personalen är däremot nöjd med informationen på sektionen i övrigt. Självvärdering kvalitetssystem. Självvärderingen till HSV är klar och har skickats in. Samtliga som deltagit vid de workshops som hållits inför kvalitetsgranskningen kommer att få var sitt exemplar. Ett exemplar kommer även att delas ut till samtliga i sektionsstyrelsen. Dessutom kommer självvärderingen att vara tillgänglig för samtliga i personalen via webben. Det har varit en bra process under våren för att få fram underlag till självvärderingen. Detta arbete har även varit positivt för vårt eget kvalitetssystem på sektionen. HSV kommer på platsbesök på Högskolan den oktober. Preliminärt kommer de att besöka IDE-sektionen på eftermiddagen den 27:e och förmiddagen den 28:e oktober. De ska då träffa olika grupper under vardera 45 minuter. Dessa grupper kommer att bestå av ledning, lärare, studenter och doktorander. Prorektor ska sätta upp en stab för att stödja processen och utforma grupper. Disputationer och licentiatseminarium. Under maj och juni månad kommer fyra medarbetare på sektionen att disputera och två att hålla licentiatseminarium. Dessa är: - Annette Böhm, lic. 28 maj - Yaregal Assabie Lake, disp. 1 juni - Yan Wang, lic. 5 juni - Jerker Bengtsson, disp. 10 juni - Bertil Nilsson, disp 12 juni - Dereje Teferi, disp. 12 juni

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 3(10) Utvärdering av ämnet informatik. Under 2010 kommer HSV att utvärdera ämnet informatik. Prorektor flaggar för att det kan komma att bli en pilotstudie, där utvärderingen sker på ett annat sätt än tidigare. Vid denna utvärdering ska de inte gå så mycket på resultat, utan istället bland annat på examinationsmål och lärandemål. Bästa lärare utsedd. Studentkåren har utsett bästa lärare vid samtliga sektioner. På IDE blev Ola Lundh utsedd till bästa lärare av studenterna. Samarbete med Getingegruppen. Getinge Infection Control AB har tagit kontakt med rektor och ledningen för Högskolan. Ett möte har ägt rum där Getinge Infection Control AB framfört att de vill ha ett fördjupat långsiktigt samarbete med Högskolan i Halmstad. Nästa möte är fastställt och ska ta plats på Högskolan i september. Sektionskollegium augusti. Den 18 och 19 aug är det sektionskollegium i Torekov. Detta kommer att handla om sektionens kvalitetsprogram som ska gälla för Dessutom ska det handla om utformningen av den strategiska planen gällande omvärld, personal, forskning och grundutbildning. Inom detta ska varumärket gällande forskningen stärkas. Det ska utformas en särskild strategisk plan angående detta. Kollegiet ska se över vad vi ska prioritera. Även studentrepresentanterna i sektionsstyrelsen är välkomna att deltaga vid mötet, och komma med synpunkter. 6. Beslut fattade på delegation Bilaga nr 6 Beslut fattade på delegation perioden finns i bilaga. Punkten bordlades till nästa möte. 7. Studenternas punkt Föredragande: Studenterna Nätverksdesign. Studenterna upprepar den kritik som fördes fram vid föregående möte gällande upplägget av kurser på vårterminen. De för även fram att en vecka före redovisningen flyttades denna, något som studenterna är mycket kritiska emot. De för även fram kritik gällande kravspecifikation för projektet. I kursen förekom ingen förberedande kurs i projektskrivning; hur skriver man en rapport med referenser osv. En lärarrepresentant i sektionsstyrelsen som är insatt i ärendet gav svar till studenterna. Läraren menar att det framförts förslag från den kursansvarige att studenterna fick påbörja projektet redan i februari. Studenterna fick även förslag från den kursansvarige på olika projektupplägg, men inga studenter nappade på dessa förslag. Kritik mot lärare. Förra året framfördes kritik mot en lärare, som har tagit åt sig av kritiken. De studenter som läser för honom nu är mycket nöjda. Positiv respons på utbildningen vid IDE- sektionen. Av vad en av studentrepresentanterna i sektionsstyrelsen erfar, skattar Atea andraårsstudenter från Högskolan i Halmstad högt. Studenterna efterfrågar katalogtjänster. Studenterna önskar att Högskolan ger en kurs där de kan få kunskap om katalogtjänster inom nätverk (administration av

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 4(10) datatjänster). Detta efterfrågas av arbetsgivarna, enligt studenterna. Studenterna framförde förslag på en server i labmiljö, för att de ska kunna öva och lära sig själva. framförde att som det ser ut nu måste en sådan kurs utvecklas, och sektionen har bristande kompetens inom området. Däremot framhäver sektionsstyrelsen att det är något att tänka på vid utveckling av framtida kurser. Nya datorer till studenterna. Studenterna är mycket nöjda över att datorerna är på plats. Inplacering av kurs. De studenter som har läst introduktionsterminen anser att de ej har kompetens för att läsa sensorsystemtekniken. Kursen känns för svår så som den är inplacerad nu, de hade velat läsa fler kurser före för att få mer kunskaper innan de påbörjar kursen. Sektionschefen informerade studenterna i sektionsstyrelsen att de är välkomna på IDE-rådsmötena. Sektionschefen kommer att skicka dagordningen till studentrepresentanterna och inbjuda dem att deltaga vid mötena. Detta kommer att inledas till hösten. Det utgår inget arvode till studenterna vid deltagandet i dessa möten. 8. Tjänstebeskrivningar T/Apersonal Efter diskussioner i T/A-gruppen beslutades det att de befintliga tjänstebeskrivningarna fortsätter att gälla. Förändringar är på gång inom T/Aområdet. Sektionschefen flaggar för att vi är i behov av förstärkningar till administrationen så att den kan bli en bättre resurs för lärare, studenter, forskningen samt för att se över ekonomin. Även den ökande internationaliseringen gör att vi behöver stärka upp administrationen inom detta område. Synpunkter från sektionsstyrelsen: till nästa höst ska samtliga tjänstebeskrivningar ses över gällande T/A-personalen. föreslår att administrationen ser över samtliga arbetsuppgifter och prioriterar vilka arbetsuppgifter som är viktigast. Samtliga tjänstebeskrivningar ska ses av sektionsstyrelsen. betonar att det är viktigt med dialog mellan administrationen och övrig verksamhet. Det pågår en process där administrationen ser över tjänsterna och arbetar fram en ny tjänst. ska få tillgång till denna tjänstebeskrivning när den är klar. beslutar att nytt revisionsdatum för tjänstebeskrivningarna för T/A-personal blir Effektivisering av utbudet av valbara kurser Punkten bordlades till nästa möte.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 5(10) 10. Internationalisering av grundutbildningen vid IDEsektionen diskuterade rapporten för 2009 samt plan för arbetet 2010 från arbetsgruppen kring internationaliseringen. Detta är ett uppdaterat internationellt dokument, med mer fokus på Europa än i tidigare dokument. Detta på grund av de avgifter som kommer att införas, inom unionen blir det fortsatt avgiftsfritt. Däremot kan det bli krav på balans mellan studenter in och studenter ut. Här klarar vi oss dåligt då det är en större del studenter som kommer in än vad vi skickar ut. hade synpunkter kring informationen till studenter som vill studera utomlands, denna information är i dagsläget bristfällig. föreslår även att man tänker på att utforma program så att det kan främja utbyte. Exempelvis ge kurser inom ett program på vissa språk, eller att ge vissa delar av ett program i Sverige, och vissa delar utomlands. 11. Arvodering till studenter Föredragande: Jessika Andersson Enligt den uppföljning som förvaltningschefen utför årligen har hanteringen av arvodering till studenter kommit upp som en punkt. Förvaltningschefen föreslår att samtliga styrelser, nämnder, råd etc. där studenter har rätt till arvode, inför en rutin för hur denna hantering skall skötas. Sekreteraren i sektionsstyrelsen ansvarar för att studenterna erhåller sitt arvode för sitt deltagande. Detta genom att fylla i en blankett för varje deltagande student i samband med mötet, samt i dialog med studenten diskutera när utbetalning till studenten ska ske årigt webbdesign program Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill inrätta ett tvåårigt Webbdesignprogram. MI-lab har inkommit med ett förslag kring påbyggnadsår på webbdesignprogrammet, från ett år till två år. Studenterna på programmet kan då få en högskoleexamen. Med ett tvåårigt program finns även möjlighet för studenterna att gå ett tredje år på VIPprogrammet, och då kunna ta en kandidatexamen i informatik. Förslaget ska börja gälla från läsåret 2010/11. Programmet kommer då att finnas både som ettårigt och tvåårigt. för IDE föreslår UN att inrätta ett tvåårigt Webbdesignprogram med start hösten Fristående kurser i informatik på distans Föredragande: Carina Ihlström MI-lab vill utveckla sitt kursutbud med fristående kurser på distans. Förutsättningar för att genomföra kurser på distans finns genom rekryteringar som gjorts. Undersökningar har visat att 3 gånger så många studenter söker på distans gentemot campus, vilket skapar ett bra läge att inrätta distanskurser.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 6(10) för IDE föreslår UN att kursutbudet utökas med kurser på distans i informatik. Kurser som föreslås är: -kurserna på webbdesignprogrammet, år ett -två nya distanskurser på engelska För att kunna utveckla kursutbudet ansöker MI-lab om medel för detta ändamål. Samtliga punkter ligger i linje med Grundutbildningsstrategin som tagits fram. tilldelar resurser för att utveckla kursutbudet inför hösten 2010, gällande informatiken. Utvecklingsresurser enligt följande bifalles under förutsättning att det ej resulterar i övertid: - År två Webbdesignprogrammet 1 ny kurs á 40 timmar - Omarbetning av år ett Webbdesignprogrammet till distans 6 kurser á 30 timmar - Utveckling av nya distanskurser på engelska 2 nya kurser á 40 timmar - Utveckling av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom affärssystemprogrammet år tre 20 timmar (totalt 40 timmar varav 20 timmar ansöks hos SET) - Totalt sökt utvecklingsresurs: 360 timmar Dessutom vill MI-lab utveckla en kurs i vetenskaplig metod för samtliga 3-åriga program med start hade synpunkter gällande hur prioriteringarna ser ut, det var många punkter som togs upp i dokumentet som MI-lab lämnade in. hade därför även synpunkter på utformningen av dokumentet. Det är önskvärt med ett dokument för varje ärende, istället för att baka ihop allt i ett. påpekade även att MI-lab har mycket övertid, och reste därför frågan vart pengarna de efterfrågar ska gå? Labledaren för MI-lab svarade sektionsstyrelsen vid mötet. De tar till sig av kritiken och kommer i framtiden att utforma ett dokument för varje fråga. Gällande prioriteringarna, så är allt lika viktigt att genomföra. MI-lab har även stort rekryteringsbehov, de behöver frigöra timmar för att genomföra utvecklingen av kursutbudet. Inga av de begärda resurserna kommer gå till att lösa in övertid årigt IT- forensik- och informationssäkerhets program Föredragande: Mikael Hindgren IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet har det högsta söktrycket av sektionens alla program, och det är det mest sökta tekniska programmet på Högskolan. Det är ett tvärvetenskapligt program som i sin utformning är unikt i Sverige. Det råder brist på kompetens inom området, varför framtidsutsikterna för att få arbete efter genomförd utbildning anses vara mycket god. De flesta studenter eftersöker särskilt forensikdelen i programmet, som även utgörs av en

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 7(10) säkerhetsdel. Ett branschråd bestående bland annat av polis, banker och företag har kommit med synpunkter vid utvecklingen av detta programutvecklingsförslag. Enligt förslaget ska studenterna kunna få en högskoleexamen i datateknik efter två år, eller en teknologie kandidat efter 3 år. Det är viktigt att det finns möjlighet att läsa två eller tre år. Examensjobb kan utföras inom datasäkerhet, nätverk eller kriminologi. reste frågan kring om det är klart vem som ska göra jobbet om programmet utökas. betonar vikten av att se över om det går att använda sig av befintlig kompetens inom biometrin. Studenterna i sektionsstyrelsen hade synpunkter kring behörigheten att läsa vidare för de studenter som sökt programmet när behörigheten var Matematik A. De föreslår att det ges en stödkurs i matematik, eventuellt som sommarkurs, så att samtliga kan läsa 3 år. för IDE föreslår UN att inrätta ett tredje år på IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet. beslutar att tilldela medel för utvecklandet av ett tredje år på IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet enligt specifikation i bilaga. Tilldelning av medel sker under förutsättning att UN fattar beslut om utbyggnad av programmet. 15. Inrättande av professorstjänst i datalogi Föredragande: Magnus Jonsson Sektionen vill inrätta en professorstjänst i datalogi. hade synpunkter kring underlaget, det ansågs som bristfälligt gällande behov av tjänsten samt framtidsperspektivet angående finansieringen. vill få in kompletterande information angående tjänsteplanering och bakgrund till behovet. för IDE föreslår rektor att inrätta en professorsanställning i datalogi enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde eller snarast därefter. Professorstjänsten är knuten till forskningsmiljön EIS, samt innefattar även grundutbildningsuppdrag på IDE-sektionen. Tjänsten finansieras av grundutbildning och forskning, initialt med 50 % från vardera. Därefter räknas forskningen öka på sikt i takt med ökad externfinansiering. 16. Inrätta lektorstjänst i informationssäkerhet Föredragande: Magnus Jonsson

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 8(10) för IDE föreslår rektor att inrätta en tjänst som lektor i informationssäkerhet enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Anställningen avser främst undervisning inom programmet IT-forensik och informationssäkerhet, men även på andra utbildningsprogram där informationssäkerhet ingår. Även forskning, främst inom forskningsmiljön EIS, kommer att ingå i tjänsten. Tjänsten finansieras i första hand av grundutbildningen, forskning beroende på externfinansiering eller om externfinansiering frigör basanslag. 17. Inrätta tjänst som adjunkt i informatik Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill inrätta en tjänst som adjunkt i informatik. för IDE föreslår rektor att inrätta en tjänst som adjunkt i informatik enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Anställningen avser undervisning inom samtliga informatikprogram gällande interaktionsdesign, webb- och multimediadesigns kurser. På sikt kan forskning komma att ingå i tjänsten. Tjänsten finansieras av grundutbildningen. 18. Förnya två amanuenstjänster inom informatik Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill förnya två amanuenstjänster, då de som innehar tjänsterna idag har gått färdigt sina utbildningar. Informatiken har fått fler sökande till sina utbildningar, vilket medför fler studenter och utökning av labtimmar. Därför har MI-lab behov av att förnya dessa tjänster. för IDE föreslår rektor att förnya två tjänster som amanuens i informatik enligt följande: Tjänsterna gäller läsåret 09/10 med tillträde snarast. Anställningarna avser 50 %, där övriga 50 % utgörs av egna studier. Tjänsterna finansieras med 40 % från grundutbildningen och 10 % externa projektmedel och basanslag. Bägge tjänsterna innefattar grundutbildning och forskning. 19. Avstämning tjänsteplanering 2008 MI-lab SACO har synpunkter gällande övertiden. Facket anser att övertid ska flyttas över med faktor 1,5. Gällande avstämningarna från laben så ska även facket godkänna dokumenten. På IDE har schablonen generellt varit +/- 60 timmar

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 9(10) som får flyttas till nästa år. Nästa år är målet att inga timmar ska flyttas över. Ett önskemål från facket är att det utarbetas gemensamma regler för Högskolan gällande hur mycket +/- tid som får flyttas till nästa år. På sektionen gäller att all övertid ska vara beordrad; övertid ska vara förankrad hos sektionschefen. Har man forskning i sin tjänst, får man dra ner på forskningen om grundutbildningen kräver det, istället för att ta ut övertid. Det är positivt för sektionen om övertiden minskas. fastställer tjänsteplaneringen för MI-lab gällande Till nästa möte vill sektionsstyrelsen se tjänsteplaneringen för de övriga laben gällande Grundutbildningsstrategi Styrgruppen EIS har inkommit med ett färdigt dokument gällande grundutbildningsstrategin. hade synpunkter gällande strategirapporten. Det har tidigare utformats arbetsgrupper kring grundutbildningsstrategin. Enligt förslaget från EIS- gruppen ska det skapas 4 nya grupper. vill att styrgruppen tydliggör vad de ska få ut av de nya grupperna. Vad vill de att grupperna ska leverera, när ska de leverera? Vi måste även på sektionen diskutera hur grupperna ska utformas. Önskemål framställdes om något mer konkret. Styrgruppen vill att studenter och lärare kommer med synpunkter. Vid nästa sektionsstyrelsemöte måste utbildningsutbudet för läsåret 2010/11 vara klart för beslut. hade i dokumentet velat se en analys kring vilka program har vi idag vad vill vi ha i morgon, hur ska vi ta oss dit? Vad har vi för plattform att stå på för att skapa morgondagens utbildningsutbud? Viktigt att tydliggöra hur forskarkompetensen ska utnyttjas i grundutbildningen. Sektionschefen ska ta med sig synpunkterna till kommande IDE- rådsmöte. vill få in förslag på direktiv, process, personer. 21. Nästa sektionsstyrelsemöte - planering Följande punkter tas upp vid sektionsstyrelsemötet , kl Befattningsbeskrivning för studierektorer - Befattningsbeskrivning för labledare - Hållbar utveckling mål - Uppföljning av kursvärderingarna lp 3 och 4 - Utbildningsutbudet 2010/11 - Examinatorlista

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 10(10) - Bertil N nytt magisterprogram vetenskapliga beräkningar; riktar sig till samtliga kandidat- och ingenjörsprogram - Avstämning tjänsteplanering 22. Övrigt SACO lyfter en övrig fråga för sektionsstyrelsen. Det har på senare år skett en allmän neddragning i timmar att lägga ut i kurserna. Därför undrar den facklige representanten vad som är en acceptabel miniminivå att lägga ut i lektionstid i en kurs. SACO anser att det är viktigt att denna fråga lyfts på Högskolan, då det skiljer sig betydligt mellan sektionerna gällande antal timmar att lägga ut i kurserna. Därmed skiljer det sig i hur mycket lärartid studenterna får beroende på vilken sektion de studerar vid. anser att denna fråga har berörts på tidigare styrelsemöte. Viktigt att sektionsstyrelsen får in handlingar i tid. Det kommer att utgå påminnelser till samtliga på sektionen via mail om sista datum för att skicka in ärenden till sektionsstyrelsen. De ärenden som inte inkommer i tid kommer inte att tas upp vid mötet. vill se ekonomiavstämningen (tertialrapporten). Intendenten ska ombedjas att skicka rapporten till sektionsstyrelsen. Vid protokollet Justeras Jessika Andersson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Eva Nestius, T/A-personal

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Olga Torstensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-02-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 6/2009 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-01-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student student

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-03-09 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2010 sid 1(9) Närvarande ledamöter Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström student ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-03-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2011 sid 1(8) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2010-05-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2010 sid 1(11) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Johannes Ramsten Jesper Svensson Nicholas Wickström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 5/2010 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Vivekanandan Mahadevan student Eva Nestius T/A-personal Bertil Nilsson lärare Jesper Svensson lärare Olga

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-05-15. Hoai Hoang Bengtsson HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2013 sid 1(7) Närvarande ledamöter Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Hoai Hoang Bengtsson Magnus Hållander Eric Järpe Daniel Möller Eva Nestius

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-05-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-05-10 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Emma Bergh Jörgen Carlsson Håkan Fasth Veronica Gaspes Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Michel Thomsen Marcus Thulin Nicholas

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-09-27 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-09-27 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft 19/4 Anette Henriksson 19/4 Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Jonas Bäckman Jennie Wagnemark

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 7/2011 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-11-09 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-11-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Anders Nelson,

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2008 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-05-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-05-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande Ann-Katrin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg lärare 6-17 Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Maria Åkesson

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2011 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-03-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-03-03 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Data- och Elektroteknik 2003-12-03 05 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Icke närvarande Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard (DE-magister) Magnus Jonsson Kristina Kunert (DE-magister) Magnus Larsson

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 4/2008 sid 1(7) Närvarande ledamöter Magnus Larsson ordförande Emma Berg student Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Tobias Persson student Jessika Rosenberg

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2010 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2010-03-22 Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2008 1 (7) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-09-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-09-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 17.00 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-02-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-02-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg 3-15 Annette Böhm 9-15 Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Knut Lindgård Jessika Rosenberg Maria Åkesson Övriga närvarande

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2003-09-29

PERSONALBAROMETER 2003-09-29 PERSONALBAROMETER 2003-09-29 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder 18-34 år 35-49 år 50-65 år 3. Födelseland Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utanför Europa 4. Hur länge har Du arbetat på högskolan i Halmstad?

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-09-10

Sektionsstyrelsen 2012-09-10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-09-10 Datum 2012-09-10 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 7/2011 sid 1(9) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Christian Wallfors

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 7/2011 sid 1(9) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Christian Wallfors HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 7/2011 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Mattias Runevad Olga Torstensson Christian Wallfors Nicholas Wickström ordförande

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2009 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2009-04-16 Sektionsstyrelsesammanträde 2009-04-16 Närvarande ledamöter: Ole Olsson, ordförande 4-8, 20-23 Cecilia Ahlman Nöbbelin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum: 2011-06-15 Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Ingrid Runeson ordförande Björn Albin, lärarrepresentant

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter: Christian Lindfors extern ledamot, ordf. Sam Aston extern ledamot Catarina Coquand dekanus Jeanette Eriksson Yuanji Cheng Lutfi Zuta studentrepresentant Hampus Magnusson studentrepresentant

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt) KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 NR.2013:7 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Martín Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Kenneth

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 040123 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6)

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6) 1 (6) Tid: Kl 9.00-12.50 Plats: Högskolan i Borås,, konferensrummet plan 3 Närvarande ledamöter: Halina Dunin-Woyseth ordförande Tor Ahlbom extern ledamot Ronald Pedersen prefekt Birgitta Jönsson lärarrepresentant

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier Sid 1 (7) Närvarande Michael Gruber Anngelica Kristofersson Lars-Erik Janlert Johan Eriksson Ulrich Olsson Kirk Sullivan Jens Jansson Pär Sundström Erica Åström Maria Göransdotter Programkoordinator och

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl Protokoll fört vid sammanträde med s styrelse 020827 kl. 13.00-16.30 Lokal: K 226 Närvarande styrelseledamöter: Gunilla Lundkvist, ordförande (dock inte närvarande vid 9) Lars-Gunnar Franzén, SET (ordförande

Läs mer

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Sida: 1/5 Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Deltagare Ordförande Ingrid Carlgren Lärarrepresentanter LU Lars Berggren HT-fak Lena Eskilsson t.o.m. 11:45 S-fak Bo-Anders Jönsson N-fak Studeranderepresentant

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

KU-nämndens sammanträde

KU-nämndens sammanträde 1 (6) KU-nämndens sammanträde 2016-06-15 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Magnus Bärtås, professor, från 9 Bella Rune,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering Fastställd av UN 2008-08-26 Reviderad 2011-03-10, 2012-11-07 Dnr: 59-2011-668 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 Föreliggande dokument beskriver hur

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2009 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2009-03-13 Sektionsstyrelsesammanträde 2009-03-10 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Tid: Kl Övriga: Helena Mansikka 1-5 Per Knubbe 1-3. Lennart Boo 6-7 Johan Drotz 6-7. Ordförande

Tid: Kl Övriga: Helena Mansikka 1-5 Per Knubbe 1-3. Lennart Boo 6-7 Johan Drotz 6-7. Ordförande 1 (6) Tid: Kl 13.00-16.10 Plats: Högskolan i Borås, Textilhögskolan, Rum 534 Närvarande ledamöter: Lars Hallnäs ordförande Ulf Kihlander extern representant Kajsa Gunve Eriksson lärarrepresentant Kine

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Hur hanterar vi internationella studenter?

Hur hanterar vi internationella studenter? Hur hanterar vi internationella studenter? Verónica Gaspes ceres IDE sektionen 21 Augusti 2008 Om Högskolan i Halmstad 25 år 5 sektioner 53% disputerade lärare 30 professorer Utbildningsnämnd Forskningsnämnd

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten 1 (5) PROTOKOLL 2014-05-27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-05-27 Dnr SU 525 1.3.1 2014-2 Växthuset, kl. 9.30 12.00 Närvarande:

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer