HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik Nicholas Wickström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström student student ordförande T/A-personal lärare student lärare lärare lärare Övriga närvarande Jessika Andersson sekreterare Mikael Hindgren studierektor 14 Magnus Jonsson labledare, Carina Ihlström labledare, MI-lab 12-13, Frånvarande Madeleine Holgersson student Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 11, 7, 17, 18, 8, 19, 22, 21, 20, 10 Information enligt MBL 19 genomfördes SACO har synpunkter på 19, gällande övertiden. Annars har facken inga synpunkter. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes. 2. Utseende av justeringsperson Eva Nestius utsågs till justeringsperson. 3. Föregående mötes protokoll Protokollet från fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut Tjänstefördelningen MI-lab har inkommit med avstämningar för samtliga anställdas tjänsteplanering gällande SACO hade synpunkter gällande övertiden. Facket anser att övertid ska flyttas över med faktor 1,5. Ett önskemål från facket är att det utarbetas gemensamma regler för hela Högskolan gällande hur mycket +/- tid som får flyttas till nästa år. Allt utöver dessa timmar ska tas ut i pengar eller övertid med faktor 1,5. Sektionschefen ställer sig bakom detta önskemål. Dessutom efterfrågar SACO avstämningar från de andra laben. Examinatorlista. Vid nästa möte ska examinatorlistan för 2009/10 fastställas. Till nästa möte ska därför listor på examinatorer för samtliga lab ha inkommit. Dessa listor ska förutom namn även innehålla titel på examinatorerna. Strategisk kompetensplan. EIS- gruppen har inkommit med ett dokument gällande strategisk kompetensförsörjning.

2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 2(10) Inrätta tre nya biträdande lektorstjänster. Annonser gällande dessa tre tjänster är på gång att komma ut. Kursvärderingar. Återkoppling på kursvärderingarna för lp3 ska ha kommit in till nästa möte. 5. Meddelanden Personalbarometern. Samtliga lab har lämnat in handlingsplaner. Sektionschefen i samarbete med labledarna har även utarbeta en handlingsplan för hela sektionen. Av vad som kan utläsas av personalbarometern anser personalen på IDE att Högskolan i Halmstad generellt är en bra arbetsplats. Personalbarometern har ett mer positivt resultat denna gång. Samtliga på sektionen har även haft utvecklingssamtal med labledare respektive sektionschef. De problem som främst kommit upp är: Arbetsmiljön. Detta kommer att vara ett prioriterat mål i höst på kollegiet. Lärarnas arbetssituation är inte bra. Lärarna upplever att de har dåligt med resurser. Återkoppling. Det är viktigt för hela sektionen att återkopplingen fungerar inte bara mellan ledningen och medarbetarna, utan även medarbetarna emellan. Ansvarsfördelning och samverkan över sektionsgränserna dålig. Informationen om vad som händer på andra sektioner är dålig, och det finns inga naturliga mötesplatser för personal från olika sektioner. Viktig information måste strömma över sektionsgränserna. Personalen är däremot nöjd med informationen på sektionen i övrigt. Självvärdering kvalitetssystem. Självvärderingen till HSV är klar och har skickats in. Samtliga som deltagit vid de workshops som hållits inför kvalitetsgranskningen kommer att få var sitt exemplar. Ett exemplar kommer även att delas ut till samtliga i sektionsstyrelsen. Dessutom kommer självvärderingen att vara tillgänglig för samtliga i personalen via webben. Det har varit en bra process under våren för att få fram underlag till självvärderingen. Detta arbete har även varit positivt för vårt eget kvalitetssystem på sektionen. HSV kommer på platsbesök på Högskolan den oktober. Preliminärt kommer de att besöka IDE-sektionen på eftermiddagen den 27:e och förmiddagen den 28:e oktober. De ska då träffa olika grupper under vardera 45 minuter. Dessa grupper kommer att bestå av ledning, lärare, studenter och doktorander. Prorektor ska sätta upp en stab för att stödja processen och utforma grupper. Disputationer och licentiatseminarium. Under maj och juni månad kommer fyra medarbetare på sektionen att disputera och två att hålla licentiatseminarium. Dessa är: - Annette Böhm, lic. 28 maj - Yaregal Assabie Lake, disp. 1 juni - Yan Wang, lic. 5 juni - Jerker Bengtsson, disp. 10 juni - Bertil Nilsson, disp 12 juni - Dereje Teferi, disp. 12 juni

3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 3(10) Utvärdering av ämnet informatik. Under 2010 kommer HSV att utvärdera ämnet informatik. Prorektor flaggar för att det kan komma att bli en pilotstudie, där utvärderingen sker på ett annat sätt än tidigare. Vid denna utvärdering ska de inte gå så mycket på resultat, utan istället bland annat på examinationsmål och lärandemål. Bästa lärare utsedd. Studentkåren har utsett bästa lärare vid samtliga sektioner. På IDE blev Ola Lundh utsedd till bästa lärare av studenterna. Samarbete med Getingegruppen. Getinge Infection Control AB har tagit kontakt med rektor och ledningen för Högskolan. Ett möte har ägt rum där Getinge Infection Control AB framfört att de vill ha ett fördjupat långsiktigt samarbete med Högskolan i Halmstad. Nästa möte är fastställt och ska ta plats på Högskolan i september. Sektionskollegium augusti. Den 18 och 19 aug är det sektionskollegium i Torekov. Detta kommer att handla om sektionens kvalitetsprogram som ska gälla för Dessutom ska det handla om utformningen av den strategiska planen gällande omvärld, personal, forskning och grundutbildning. Inom detta ska varumärket gällande forskningen stärkas. Det ska utformas en särskild strategisk plan angående detta. Kollegiet ska se över vad vi ska prioritera. Även studentrepresentanterna i sektionsstyrelsen är välkomna att deltaga vid mötet, och komma med synpunkter. 6. Beslut fattade på delegation Bilaga nr 6 Beslut fattade på delegation perioden finns i bilaga. Punkten bordlades till nästa möte. 7. Studenternas punkt Föredragande: Studenterna Nätverksdesign. Studenterna upprepar den kritik som fördes fram vid föregående möte gällande upplägget av kurser på vårterminen. De för även fram att en vecka före redovisningen flyttades denna, något som studenterna är mycket kritiska emot. De för även fram kritik gällande kravspecifikation för projektet. I kursen förekom ingen förberedande kurs i projektskrivning; hur skriver man en rapport med referenser osv. En lärarrepresentant i sektionsstyrelsen som är insatt i ärendet gav svar till studenterna. Läraren menar att det framförts förslag från den kursansvarige att studenterna fick påbörja projektet redan i februari. Studenterna fick även förslag från den kursansvarige på olika projektupplägg, men inga studenter nappade på dessa förslag. Kritik mot lärare. Förra året framfördes kritik mot en lärare, som har tagit åt sig av kritiken. De studenter som läser för honom nu är mycket nöjda. Positiv respons på utbildningen vid IDE- sektionen. Av vad en av studentrepresentanterna i sektionsstyrelsen erfar, skattar Atea andraårsstudenter från Högskolan i Halmstad högt. Studenterna efterfrågar katalogtjänster. Studenterna önskar att Högskolan ger en kurs där de kan få kunskap om katalogtjänster inom nätverk (administration av

4 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 4(10) datatjänster). Detta efterfrågas av arbetsgivarna, enligt studenterna. Studenterna framförde förslag på en server i labmiljö, för att de ska kunna öva och lära sig själva. framförde att som det ser ut nu måste en sådan kurs utvecklas, och sektionen har bristande kompetens inom området. Däremot framhäver sektionsstyrelsen att det är något att tänka på vid utveckling av framtida kurser. Nya datorer till studenterna. Studenterna är mycket nöjda över att datorerna är på plats. Inplacering av kurs. De studenter som har läst introduktionsterminen anser att de ej har kompetens för att läsa sensorsystemtekniken. Kursen känns för svår så som den är inplacerad nu, de hade velat läsa fler kurser före för att få mer kunskaper innan de påbörjar kursen. Sektionschefen informerade studenterna i sektionsstyrelsen att de är välkomna på IDE-rådsmötena. Sektionschefen kommer att skicka dagordningen till studentrepresentanterna och inbjuda dem att deltaga vid mötena. Detta kommer att inledas till hösten. Det utgår inget arvode till studenterna vid deltagandet i dessa möten. 8. Tjänstebeskrivningar T/Apersonal Efter diskussioner i T/A-gruppen beslutades det att de befintliga tjänstebeskrivningarna fortsätter att gälla. Förändringar är på gång inom T/Aområdet. Sektionschefen flaggar för att vi är i behov av förstärkningar till administrationen så att den kan bli en bättre resurs för lärare, studenter, forskningen samt för att se över ekonomin. Även den ökande internationaliseringen gör att vi behöver stärka upp administrationen inom detta område. Synpunkter från sektionsstyrelsen: till nästa höst ska samtliga tjänstebeskrivningar ses över gällande T/A-personalen. föreslår att administrationen ser över samtliga arbetsuppgifter och prioriterar vilka arbetsuppgifter som är viktigast. Samtliga tjänstebeskrivningar ska ses av sektionsstyrelsen. betonar att det är viktigt med dialog mellan administrationen och övrig verksamhet. Det pågår en process där administrationen ser över tjänsterna och arbetar fram en ny tjänst. ska få tillgång till denna tjänstebeskrivning när den är klar. beslutar att nytt revisionsdatum för tjänstebeskrivningarna för T/A-personal blir Effektivisering av utbudet av valbara kurser Punkten bordlades till nästa möte.

5 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 5(10) 10. Internationalisering av grundutbildningen vid IDEsektionen diskuterade rapporten för 2009 samt plan för arbetet 2010 från arbetsgruppen kring internationaliseringen. Detta är ett uppdaterat internationellt dokument, med mer fokus på Europa än i tidigare dokument. Detta på grund av de avgifter som kommer att införas, inom unionen blir det fortsatt avgiftsfritt. Däremot kan det bli krav på balans mellan studenter in och studenter ut. Här klarar vi oss dåligt då det är en större del studenter som kommer in än vad vi skickar ut. hade synpunkter kring informationen till studenter som vill studera utomlands, denna information är i dagsläget bristfällig. föreslår även att man tänker på att utforma program så att det kan främja utbyte. Exempelvis ge kurser inom ett program på vissa språk, eller att ge vissa delar av ett program i Sverige, och vissa delar utomlands. 11. Arvodering till studenter Föredragande: Jessika Andersson Enligt den uppföljning som förvaltningschefen utför årligen har hanteringen av arvodering till studenter kommit upp som en punkt. Förvaltningschefen föreslår att samtliga styrelser, nämnder, råd etc. där studenter har rätt till arvode, inför en rutin för hur denna hantering skall skötas. Sekreteraren i sektionsstyrelsen ansvarar för att studenterna erhåller sitt arvode för sitt deltagande. Detta genom att fylla i en blankett för varje deltagande student i samband med mötet, samt i dialog med studenten diskutera när utbetalning till studenten ska ske årigt webbdesign program Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill inrätta ett tvåårigt Webbdesignprogram. MI-lab har inkommit med ett förslag kring påbyggnadsår på webbdesignprogrammet, från ett år till två år. Studenterna på programmet kan då få en högskoleexamen. Med ett tvåårigt program finns även möjlighet för studenterna att gå ett tredje år på VIPprogrammet, och då kunna ta en kandidatexamen i informatik. Förslaget ska börja gälla från läsåret 2010/11. Programmet kommer då att finnas både som ettårigt och tvåårigt. för IDE föreslår UN att inrätta ett tvåårigt Webbdesignprogram med start hösten Fristående kurser i informatik på distans Föredragande: Carina Ihlström MI-lab vill utveckla sitt kursutbud med fristående kurser på distans. Förutsättningar för att genomföra kurser på distans finns genom rekryteringar som gjorts. Undersökningar har visat att 3 gånger så många studenter söker på distans gentemot campus, vilket skapar ett bra läge att inrätta distanskurser.

6 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 6(10) för IDE föreslår UN att kursutbudet utökas med kurser på distans i informatik. Kurser som föreslås är: -kurserna på webbdesignprogrammet, år ett -två nya distanskurser på engelska För att kunna utveckla kursutbudet ansöker MI-lab om medel för detta ändamål. Samtliga punkter ligger i linje med Grundutbildningsstrategin som tagits fram. tilldelar resurser för att utveckla kursutbudet inför hösten 2010, gällande informatiken. Utvecklingsresurser enligt följande bifalles under förutsättning att det ej resulterar i övertid: - År två Webbdesignprogrammet 1 ny kurs á 40 timmar - Omarbetning av år ett Webbdesignprogrammet till distans 6 kurser á 30 timmar - Utveckling av nya distanskurser på engelska 2 nya kurser á 40 timmar - Utveckling av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom affärssystemprogrammet år tre 20 timmar (totalt 40 timmar varav 20 timmar ansöks hos SET) - Totalt sökt utvecklingsresurs: 360 timmar Dessutom vill MI-lab utveckla en kurs i vetenskaplig metod för samtliga 3-åriga program med start hade synpunkter gällande hur prioriteringarna ser ut, det var många punkter som togs upp i dokumentet som MI-lab lämnade in. hade därför även synpunkter på utformningen av dokumentet. Det är önskvärt med ett dokument för varje ärende, istället för att baka ihop allt i ett. påpekade även att MI-lab har mycket övertid, och reste därför frågan vart pengarna de efterfrågar ska gå? Labledaren för MI-lab svarade sektionsstyrelsen vid mötet. De tar till sig av kritiken och kommer i framtiden att utforma ett dokument för varje fråga. Gällande prioriteringarna, så är allt lika viktigt att genomföra. MI-lab har även stort rekryteringsbehov, de behöver frigöra timmar för att genomföra utvecklingen av kursutbudet. Inga av de begärda resurserna kommer gå till att lösa in övertid årigt IT- forensik- och informationssäkerhets program Föredragande: Mikael Hindgren IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet har det högsta söktrycket av sektionens alla program, och det är det mest sökta tekniska programmet på Högskolan. Det är ett tvärvetenskapligt program som i sin utformning är unikt i Sverige. Det råder brist på kompetens inom området, varför framtidsutsikterna för att få arbete efter genomförd utbildning anses vara mycket god. De flesta studenter eftersöker särskilt forensikdelen i programmet, som även utgörs av en

7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 7(10) säkerhetsdel. Ett branschråd bestående bland annat av polis, banker och företag har kommit med synpunkter vid utvecklingen av detta programutvecklingsförslag. Enligt förslaget ska studenterna kunna få en högskoleexamen i datateknik efter två år, eller en teknologie kandidat efter 3 år. Det är viktigt att det finns möjlighet att läsa två eller tre år. Examensjobb kan utföras inom datasäkerhet, nätverk eller kriminologi. reste frågan kring om det är klart vem som ska göra jobbet om programmet utökas. betonar vikten av att se över om det går att använda sig av befintlig kompetens inom biometrin. Studenterna i sektionsstyrelsen hade synpunkter kring behörigheten att läsa vidare för de studenter som sökt programmet när behörigheten var Matematik A. De föreslår att det ges en stödkurs i matematik, eventuellt som sommarkurs, så att samtliga kan läsa 3 år. för IDE föreslår UN att inrätta ett tredje år på IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet. beslutar att tilldela medel för utvecklandet av ett tredje år på IT- forensik och informationssäkerhetsprogrammet enligt specifikation i bilaga. Tilldelning av medel sker under förutsättning att UN fattar beslut om utbyggnad av programmet. 15. Inrättande av professorstjänst i datalogi Föredragande: Magnus Jonsson Sektionen vill inrätta en professorstjänst i datalogi. hade synpunkter kring underlaget, det ansågs som bristfälligt gällande behov av tjänsten samt framtidsperspektivet angående finansieringen. vill få in kompletterande information angående tjänsteplanering och bakgrund till behovet. för IDE föreslår rektor att inrätta en professorsanställning i datalogi enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde eller snarast därefter. Professorstjänsten är knuten till forskningsmiljön EIS, samt innefattar även grundutbildningsuppdrag på IDE-sektionen. Tjänsten finansieras av grundutbildning och forskning, initialt med 50 % från vardera. Därefter räknas forskningen öka på sikt i takt med ökad externfinansiering. 16. Inrätta lektorstjänst i informationssäkerhet Föredragande: Magnus Jonsson

8 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 8(10) för IDE föreslår rektor att inrätta en tjänst som lektor i informationssäkerhet enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Anställningen avser främst undervisning inom programmet IT-forensik och informationssäkerhet, men även på andra utbildningsprogram där informationssäkerhet ingår. Även forskning, främst inom forskningsmiljön EIS, kommer att ingå i tjänsten. Tjänsten finansieras i första hand av grundutbildningen, forskning beroende på externfinansiering eller om externfinansiering frigör basanslag. 17. Inrätta tjänst som adjunkt i informatik Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill inrätta en tjänst som adjunkt i informatik. för IDE föreslår rektor att inrätta en tjänst som adjunkt i informatik enligt följande: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Anställningen avser undervisning inom samtliga informatikprogram gällande interaktionsdesign, webb- och multimediadesigns kurser. På sikt kan forskning komma att ingå i tjänsten. Tjänsten finansieras av grundutbildningen. 18. Förnya två amanuenstjänster inom informatik Föredragande: Carina Ihlström Sektionen vill förnya två amanuenstjänster, då de som innehar tjänsterna idag har gått färdigt sina utbildningar. Informatiken har fått fler sökande till sina utbildningar, vilket medför fler studenter och utökning av labtimmar. Därför har MI-lab behov av att förnya dessa tjänster. för IDE föreslår rektor att förnya två tjänster som amanuens i informatik enligt följande: Tjänsterna gäller läsåret 09/10 med tillträde snarast. Anställningarna avser 50 %, där övriga 50 % utgörs av egna studier. Tjänsterna finansieras med 40 % från grundutbildningen och 10 % externa projektmedel och basanslag. Bägge tjänsterna innefattar grundutbildning och forskning. 19. Avstämning tjänsteplanering 2008 MI-lab SACO har synpunkter gällande övertiden. Facket anser att övertid ska flyttas över med faktor 1,5. Gällande avstämningarna från laben så ska även facket godkänna dokumenten. På IDE har schablonen generellt varit +/- 60 timmar

9 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 9(10) som får flyttas till nästa år. Nästa år är målet att inga timmar ska flyttas över. Ett önskemål från facket är att det utarbetas gemensamma regler för Högskolan gällande hur mycket +/- tid som får flyttas till nästa år. På sektionen gäller att all övertid ska vara beordrad; övertid ska vara förankrad hos sektionschefen. Har man forskning i sin tjänst, får man dra ner på forskningen om grundutbildningen kräver det, istället för att ta ut övertid. Det är positivt för sektionen om övertiden minskas. fastställer tjänsteplaneringen för MI-lab gällande Till nästa möte vill sektionsstyrelsen se tjänsteplaneringen för de övriga laben gällande Grundutbildningsstrategi Styrgruppen EIS har inkommit med ett färdigt dokument gällande grundutbildningsstrategin. hade synpunkter gällande strategirapporten. Det har tidigare utformats arbetsgrupper kring grundutbildningsstrategin. Enligt förslaget från EIS- gruppen ska det skapas 4 nya grupper. vill att styrgruppen tydliggör vad de ska få ut av de nya grupperna. Vad vill de att grupperna ska leverera, när ska de leverera? Vi måste även på sektionen diskutera hur grupperna ska utformas. Önskemål framställdes om något mer konkret. Styrgruppen vill att studenter och lärare kommer med synpunkter. Vid nästa sektionsstyrelsemöte måste utbildningsutbudet för läsåret 2010/11 vara klart för beslut. hade i dokumentet velat se en analys kring vilka program har vi idag vad vill vi ha i morgon, hur ska vi ta oss dit? Vad har vi för plattform att stå på för att skapa morgondagens utbildningsutbud? Viktigt att tydliggöra hur forskarkompetensen ska utnyttjas i grundutbildningen. Sektionschefen ska ta med sig synpunkterna till kommande IDE- rådsmöte. vill få in förslag på direktiv, process, personer. 21. Nästa sektionsstyrelsemöte - planering Följande punkter tas upp vid sektionsstyrelsemötet , kl Befattningsbeskrivning för studierektorer - Befattningsbeskrivning för labledare - Hållbar utveckling mål - Uppföljning av kursvärderingarna lp 3 och 4 - Utbildningsutbudet 2010/11 - Examinatorlista

10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 10(10) - Bertil N nytt magisterprogram vetenskapliga beräkningar; riktar sig till samtliga kandidat- och ingenjörsprogram - Avstämning tjänsteplanering 22. Övrigt SACO lyfter en övrig fråga för sektionsstyrelsen. Det har på senare år skett en allmän neddragning i timmar att lägga ut i kurserna. Därför undrar den facklige representanten vad som är en acceptabel miniminivå att lägga ut i lektionstid i en kurs. SACO anser att det är viktigt att denna fråga lyfts på Högskolan, då det skiljer sig betydligt mellan sektionerna gällande antal timmar att lägga ut i kurserna. Därmed skiljer det sig i hur mycket lärartid studenterna får beroende på vilken sektion de studerar vid. anser att denna fråga har berörts på tidigare styrelsemöte. Viktigt att sektionsstyrelsen får in handlingar i tid. Det kommer att utgå påminnelser till samtliga på sektionen via mail om sista datum för att skicka in ärenden till sektionsstyrelsen. De ärenden som inte inkommer i tid kommer inte att tas upp vid mötet. vill se ekonomiavstämningen (tertialrapporten). Intendenten ska ombedjas att skicka rapporten till sektionsstyrelsen. Vid protokollet Justeras Jessika Andersson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Eva Nestius, T/A-personal

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-04-14 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2009 sid 1(9) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande T/A-personal

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 15, 5, 6, forts 15, 7, 8, 10, 11, 12, 9, forts 12, 13 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student 1-8, 10, 15 Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2014-01-23. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2014 sid 1(10) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Sara Hammarström Magnus Hållander Henrik Johansson Eric Järpe Eva Nestius Pontus Wärnestål Björn Åstrand lärare student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2012-02-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2012 sid 1(10) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Malin Bornhager Peter Eliasson Eric Järpe Jessika Rosenberg Michel Thomsen Björn Åstrand ordförande lärare student

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Data- och Elektroteknik 2004-04-07 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(7) Närvarande ledamöter Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard, DE-magister, 1-8, 12-14 Magnus Jonsson Kristina Kunert, DE-magister Magnus Larsson, ordförande Knut-Martin

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Data- och Elektroteknik 2003-09-30 10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(12) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Anmält förhinder Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard Magnus Jonsson Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Data- och Elektroteknik 2004-09-30 2004-10-01 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(10) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Mathias Ahlsund Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Linda Knudsen Magnus Larsson, ordförande Kenneth Nilsson Jessika

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap Närvarande Ragnhild Cederlund Carina Tjörnstrand Karin

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6)

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6) 1 (6) Tid: Kl 9.00-12.50 Plats: Högskolan i Borås,, konferensrummet plan 3 Närvarande ledamöter: Halina Dunin-Woyseth ordförande Tor Ahlbom extern ledamot Ronald Pedersen prefekt Birgitta Jönsson lärarrepresentant

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande

AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Styrelsen 1999-04-21 1 (1) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström informerar: om lokalnämnder. och Inger Werner

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet.

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet. Datum: Onsdagen den 3 mars 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, styrelserummet Närvarande: Matti A. Eladhari Dunia Al-Hashimi Josefine Edeer Anna Höög Karin Johnsson (kom 17:40)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun

MittÖs minnesanteckningar. Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun MittÖs minnesanteckningar Operativt organ för olika verksamhets- och utvecklingsfrågor i samarbete mellan Mitthögskolan och Östersunds kommun Tid: Fredag 4 april 2008 Plats: Campus Östersund, G3358 Närvarande:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 7 2012 STYRELSEMÖTE Plats: NFC City Datum: tisdagen den 4september 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-03-23 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-03-23 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Puben Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Mattias Gustavsson R4, kursrepresentant Emelie de Geer A2, kursrepresentant

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 20090121

Protokoll styrelsemöte 20090121 Datum: måndag 2009-01-21 Tid: 11.45-12.45 Plats: A2025 Protokoll styrelsemöte 20090121 Närvarande: Karl Andersson, John Fabricius, Sara Frandsen, Rickard Jolsterå, Simon Matti, Pejvak Oghazi, Pär Semberg,

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 7 2015 Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45 Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg Närvarande: Frånvarande: Annika Rydbäck, SF Borås Johan

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer